LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik z suplementem (maj 2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)"

Transkrypt

1 LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

2 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji okrelenia i sdy w aden sposób nie odzwierciedlaj opinii Sekretariatu UNIDO na temat statusu prawnego jakiego kraju, terytorium, miasta, obszaru, rzdu lub granic danego kraju. Wymienianie nazw firm i produktów nie oznacza, e s one popierane przez UNIDO. Copyrights by: UNIDO ITPO Warszawa 2004 Wydawca: UNIDO ITPO Warszawa Al. Niepodległoci 186; Warszawa tel.: (+48-22) , ; fax: Opracowanie i redakcja: dr Alina Naruniec Zdjcia na okładce pochodz z portalu Komisji Europejskiej: Autorzy zdj: Petras Malukas (EPA PHOTO) Gatis Diezins, Aigars Jansons, Normunds Mezins (EPA PHOTO / AFI)

3 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 3 PRZEDMOWA LITWA Przewodnik dla przedsibiorców jest kolejn pozycj nowego cyklu wydawniczego warszawskiego Biura UNIDO, realizowanego z myl o przedsibiorcach, zainteresowanych rozwijaniem handlu i współpracy przemysłowej z wybranymi krajami Europy rodkowo-wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Pastw. Niniejsza seria obejmuje w 2004 roku ju 10 przewodników, w tym siedem wznawianych po raz trzeci lub czwarty oraz trzy ukazujce si po raz drugi, dotyczce Rosji, Litwy i Łotwy. Konsekwencja z jak realizowana jest ta inicjatywa wynika m.in. z rozszerzenia zakresu działalnoci warszawskiego Biura UNIDO, które koncentruje si obecnie na wspieraniu współpracy polskich przedsibiorstw z partnerami na wybranych rynkach Europy rodkowej, Wschodniej oraz Azji Centralnej. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym obszernych informacji na temat warunków działania w poszczególnych krajach, potencjalnie obiecujcych pod wzgldem handlowym i kooperacyjnym, ale z rónych powodów cigle jeszcze trudno dostpnych dla polskich firm lub wrcz przez nie niezauwaanych, co oczywicie nie odnosi si do Litwy. Istotn cech publikacji Litwa Przewodnik dla przedsibiorców jest to, i pokazuje ona sprawy zwizane z bezporednim, praktycznym funkcjonowaniem przedsibiorstw na Litwie, kraju szczególnie Polsce bliskim, geograficznie, historycznie, kulturowo i gospodarczo na szerszym makroekonomicznym tle. Sprawia to, i polscy eksporterzy rozwaajcy moliwoci wprowadzenia na ten rynek swoich towarów bd kooperacyjno-inwestycyjnego zaangaowania si w tym kraju, maj do swej dyspozycji szersze spektrum informacji, pozwalajcych na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania litewskiej administracji i gospodarki. Tym samym, rednie i mniejsze polskie firmy majce aspiracje zaistnienia na Litwie w tej czy innej korzystnej formie, mog łatwiej okreli swoje zamiary i wpisa je w strategi konkretnego działania. Tak jak poprzednie publikacje, równie i ta opiera si na sprawdzonym wzorze przewodnika How to do business in Poland, wydawanego od wielu lat przez warszawskie Biuro UNIDO w kilku wersjach jzykowych, z których na uwag biznesmenów z tzw rynków wschodnich zasługuje zwłaszcza edycja rosyjskojzyczna, prezentujca Polsk jako kraj zainteresowany rozwijaniem współpracy gospodarczej i przyjazny dla zagranicznych partnerów. Jak ju wyej wspomniano, przewodnik o Litwie wprowadza w zagadnienia zwizane z działalnoci podmiotów gospodarczych w tym kraju na tle sytuacji makroekonomicznej. Jednoczenie ksika ta zawiera informacje odnoszce si do praktycznych, prawnych i finansowych aspektów dwustronnej współpracy gospodarczej, mogcej lee w obszarze zainteresowa polskich przedsibiorstw. To im włanie maj słuy listy adresowe jednostek pierwszego kontaktu: organizacji, firm urzdów, komitetów i instytucji, które mog okaza si niezbdne jako ródła informacji i punkt odniesienia dla bardziej zaawansowanych działa.

4 4 Przedmowa Publikacja ta moe zatem by pomocna dla ludzi biznesu przygotowujcych si dopiero do nawizania bezporednich kontaktów gospodarczych z Litw lub majcych ju pierwsze dowiadczenia. Jako ródło wiedzy na temat poszczególnych sektorów gospodarki, przekształce strukturalnych w cigu ostatnich dziesiciu lat, warunków inwestowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej, systemu finansowego i podatkowego, publikacja ta moe zainteresowa równie naukowców, studentów i polityków. Z uwagi na to, e tytuł przewodnik w jaki sposób zobowizuje, autorzy włczyli do tej pozycji take rozdział opisujcy skrótowo, warunki podróowania, mieszkania oraz rekreacji i wypoczynku na tle kulturowej i turystycznej panoramy tego interesujcego kraju. Oprócz materiałów powszechnie dostpnych, osigalnych m.in. w internecie, opierano si take na informacjach otrzymanych dziki przychylnoci i pomocy polskich placówek dyplomatycznych i handlowych, instytucji naukowych, organizacji midzynarodowych oraz wielu osób. Za yczliwo, wskazówki i sugestie pragniemy serdecznie podzikowa pracownikom z Departamentu Stosunków Europejskich i Wielostronnych, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Wilnie i pracownikom Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych KUKE SA. Du pomoc okazali nam take: Vyta Vin iene Radca Handlowy Ambasady Litwy w Polsce oraz Vidmantas Verbickas I Sekretarz Ambasady Litwy w Polsce. Pozytywne znaczenie dla informacyjnej uytecznoci tego przewodnika dla polskich przedsibiorców miała te nasza dobra współpraca z Polsko-Litewsk Izb Gospodarcz Rynków Wschodnich, za któr dzikujemy panu dyrektorowi Markowi Starczewskiemu. Koczc ju niniejsze słowo wstpne pragniemy zwróci uwag Czytelników na cenn naszym zdaniem moliwo skorzystania z tego przewodnika w internecie, gdzie został zamieszczony w witrynie warszawskiego Biura UNIDO (www.unido.pl), jako jeden z tomów coraz bogatszej, obejmujcej ju kilkanacie tytułów, biblioteki elektronicznej dla przedsibiorców. Wspomniana strona internetowa zawiera take, regularnie zamieszczane informacje na temat seminariów promocyjnych dotyczcych poszczególnych rynków wschodnich, powicanych im konferencji gospodarczych, szkole słucych podnoszeniu konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw oraz moliwoci nieodpłatnej promocji ich własnych ofert eksportowych, kooperacyjnych i technologicznych w majcym wiatowy zasig portalu UNIDO Exchange. Przekazujemy ten kolejny ju przewodnik, tym razem o Litwie, do rk polskich przedsibiorców w nadziei, i pomoe im on w rozwijaniu współpracy gospodarczej z tym dynamicznym krajem, w którym kreatywno polskich i litewskich firm została udokumentowana rosncym wolumenem obrotów handlowych stanowic przykład godny do naladowania.

5 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 5 SPIS TRECI I. INFORMACJE OGÓLNE...9 Połoenie i klimat...9 Ludno i jzyk...10 Zasoby naturalne i surowce energetyczne...11 Ustrój polityczny...11 Partie polityczne...12 Podział administracyjny kraju...13 Sdownictwo...14 II. UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE...15 Kraje bałtyckie...15 Rada Pastw Morza Bałtyckiego (RPMB)...15 III. GOSPODARKA...17 Informacje ogólne...17 Aktualna sytuacja gospodarcza i kierunki rozwoju...18 Przemysł...21 Transport...22 Rolnictwo...24 Energetyka...25 Telekomunikacja...27 Rynek pracy...30 Problematyka Unii Europejskiej i procesu jej rozszerzenia...33 IV. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOCIOWE...35 Informacje ogólne...35 Metody oraz wyniki prywatyzacji...35 V. FINANSE...40 Budet...40 Wymienialno waluty...41 Sektor bankowy...43 Bank Centralny (BC)...46 Kredyty zagraniczne...47 Rynek kapitałowy...49 Ubezpieczenia...52 VI. SYSTEM PODATKOWY...55 System podatkowy...55 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych...56 Podatek VAT...57 Akcyza...58 Podatek od zawartoci cukru...58 Podatek drogowy...59 Podatek od nieruchomoci...59 Ubezpieczenia społeczne...59 VII. OCHRONA WŁASNOCI...60 Własno ziemi...60 Ochrona własnoci intelektualnej...61 VIII. PROWADZENIE DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ...62

6 6 Spis treci Ramy prawne...62 Ustawy regulujce formy prawne przedsibiorstw...63 Tworzenie i funkcjonowanie przedsibiorstw...64 Zakładanie przedsibiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego...66 Otwieranie rachunku bankowego...71 Zatrudnianie obcokrajowców...71 Procedura ubiegania si o zezwolenie na pobyt i prac przez osoby z krajów UE...72 Dostp do rynku pracy...73 IX. INWESTYCJE ZAGRANICZNE...74 Podstawy prawne inwestycji zagranicznych...74 Umowy midzynarodowe...75 Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych...75 Transfer zysków...76 Klimat inwestycyjny...76 Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)...78 Inwestycje zagraniczne na Litwie...80 X. HANDEL ZAGRANICZNY...83 Ramy prawne...83 Certyfikacja...83 Cła i polityka celna...84 Bilans handlowy...85 Struktura towarowa eksportu i importu...86 Struktura geograficzna eksportu i importu...89 XI. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z POLSK...91 Podstawy prawno-traktatowe...92 Wymiana handlowa...93 Współpraca w dziedzinie transportu...97 Współpraca w sektorze energetycznym...99 Współpraca w dziedzinie turystyki Współpraca inwestycyjna Polskie firmy na Litwie Perspektywy rozwoju polskiego eksportu Działalno Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie promocji eksportu Oferta KUKE SA Centrum Informacji Rynkowej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Praktyczne wskazówki XII. MIESZKA NA LITWIE Przekraczanie granicy Opieka zdrowotna Wynajcie pomieszcze biurowych Hotele Rekreacja i turystyka Bezpieczestwo XIII. ZAŁCZNIKI XIV. BIBLIOGRAFIA SUPLEMENT (sytuacja makroekonomiczna Litwy w roku 2004)...187

7 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 7 SPIS TABLIC: Tablica 1. Wybrane wskaniki makroekonomiczne na Litwie w latach Tablica 2. Udział głównych sektorów gospodarki w PKB na Litwie w latach Tablica 3. Przewozy ładunków i pasaerów w latach Tablica 4. Wskaniki charakteryzujce rynek pracy na Litwie w latach Tablica 5. Wybrane wskaniki poziomu ycia nowych krajów Tablica 6. Przebieg I etapu prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych na Litwie Tablica 7. PKB na Litwie w latach według typów własnoci Tablica 8. Przebieg II etapu prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych na Litwie Tablica 9. Najwiksze transakcje prywatyzacyjne zawarte przez inwestorów zagranicznych Tablica 10. Dochody, wydatki i saldo skonsolidowanego budetu pastwa na Litwie Tablica 11. Rachunek obrotów biecych bilansu płatniczego na Litwie w latach Tablica 12. Rozwój sektora bankowego na Litwie w latach Tablica 13. Wskaniki poday pienidza i oficjalne rezerwy zagraniczne na Litwie Tablica 14. Zagraniczny kapitał poyczkowy na Litwie w latach Tablica 15. Wybrane wskaniki Giełdy Papierów Wartociowych w Wilnie Tablica 16. Wybrane wskaniki rynku ubezpieczeniowego na Litwie w latach Tablica 17. Ocena wiarygodnoci inwestycyjnej i kredytowej Litwy przez agencje rankingowe. 77 Tablica 18. Zagraniczne inwestycje bezporednie na Litwie w latach Tablica 19. Obroty handlu zagranicznego Litwy w latach Tablica 20. Struktura towarowa eksportu w latach Tablica 21. Struktura towarowa importu w latach Tablica 22. Struktura eksportu i importu Litwy według głównych partnerów w 2003 roku Tablica 23. Handel zagraniczny Polski i Litwy w latach (w mln USD) Tablica 24. Struktura towarowa eksportu na Litw w latach Tablica 25. Struktura towarowa importu z Litwy w latach Tablica 26. Najwiksze polskie inwestycje na Litwie

8 8 Spis treci WYKRESY I MAPY: Mapa pogldowa Litwy...9 Wykres 1. Wyniki wyborów w padzierniku Wykres 2. Porównanie dynamiki PKB Litwy na tle innych krajów w latach Wykres 3. Struktura rynku sektora ICT na Litwie w 2002 roku (mln EUR) Wykres 4. Liczba uytkowników telefonów komórkowych na Litwie w latach Wykres 5. Skumulowana warto kredytów zagranicznych na Litwie Wykres 6. Obroty na GPW w Wilnie w latach Wykres 7. Geograficzna struktura zagranicznych inwestycji bezporednich Wykres 8. Warto bezporednich inwestycji zagranicznych w krajach bałtyckich Wykres 9. Struktura eksportu towarów w 2003 roku Wykres 10. Struktura importu towarów w 2003 roku Wykres 11. Główne grupy towarowe w wymianie handlowej midzy Litw i Polsk... 96

9 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 9 I. INFORMACJE OGÓLNE Połoenie i klimat Litwa jest połoona w Europie Wschodniej, na południowo-wschodnim wybrzeu Morza Bałtyckiego. Graniczy od północy z Łotw (588 km), od wschodu z Białorusi (660 km), na południowym zachodzie z Polsk (103 km), oraz z Rosj przez Obwód Kaliningradzki (273 km). Granica morska wynosi 90 km. Litwa jest najwikszym z trzech pastw bałtyckich, jej powierzchnia wynosi 65,3 tys. km² i jest wiksza ni Belgii, Danii, Holandii i Szwajcarii. Mapa pogldowa Litwy ródło: The General Libraries, The University of Texas at Austin

10 10 Informacje ogólne Dopiero w czerwcu 2003 roku Litwa zakoczyła proces ratyfikacji granic z ssiadami. Umowa 1 w sprawie granicy z Rosj podpisana przez prezydentów obu krajów w 1997 roku została ratyfikowana po dwóch latach przez litewski sejm, za przez rosyjsk Dum po szeciu, co przypisywane jest powodom politycznym. Ostatnie negocjacje dotyczyły przede wszystkim udzielenia stronie rosyjskiej ułatwie w komunikacji tranzytowej z Obwodem Kaliningradzkim przez terytorium Litwy po wejciu kraju do Unii Europejskiej. Wybrzee morskie jest przewanie niskie i wyrównane, wntrze kraju za nizinne z licznymi formami polodowcowymi. Na południowym wschodzie rozciga si Pojezierze Litewskie, a na północnym zachodzie Pojezierze mudzkie, midzy nimi ley rozległa i bagnista Nizina rodkowolitewska, któr przecinaj liczne rzeki. Najwiksz z nich jest Niemen. Na Litwie znajduje si ponad 3 tysice jezior o powierzchni powyej 0,5 hektara. Grunty orne zajmuj 70 % powierzchni kraju, za lasy 27,6 %, z czego ponad połowa przypada na lasy iglaste. Tereny łowieckie bogate s w łosie, sarny, dziki, lisy, zajce, kuny, wydry, borsuki, rysie oraz ptactwo. Klimat jest wypadkow wpływów morskich i kontynentalnych. rednia temperatura stycznia wynosi 4,9 C, za lipca +17,2 C. Okres wegetacji rolin trwa od 169 do 202 dni. Ludno i jzyk Według danych na dzie 1 lipca 2004 roku Litw zamieszkuje 3,436 mln osób, w tym 68 % stanowi ludno miejska, a 32 % wiejska. Liczba mieszkaców Litwy stale si zmniejsza w okresie od 1992 do 2004 roku zmalała o 260 tysicy. Zmniejszyła si równie ilo zwieranych małestw. W roku 1990 było ich 36,3 tys., za w 2001 ponad dwukrotnie mniej bo 15,8 tys. Małestw posiadajcych dzieci jest 510 tys. (53 % ogółu rodzin). Co drugie z nich wychowuje tylko jedno dziecko. Zwiksza si co roku emigracja, jej rozmiary s jednak trudne do oszacowania poniewa przewaajc jej cz stanowi niezadeklarowane wyjazdy. 1 W czerwcu 2003 roku rosyjski parlament zakoczył ratyfikacj umowy o readmisji nielegalnych uchodców. Dotyczy ona równie nielegalnych uchodców z krajów trzecich, którzy przybyli na Litw z Rosji. Ratyfikacja umowy o readmisji i o granicy z Litw były podstawowymi warunkami, aby Litwa od 1 lipca 2003 roku wprowadziła dla obywateli rosyjskich ulgowy system przejazdów przez jej terytorium z Kaliningradu oraz do tego miasta bez wizy.

11 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 11 Gsto zaludnienia wynosi 56,9 osoby na km². Ludno narodowoci litewskiej stanowi 83,5 %, rosyjskiej 6,3 %, polskiej 6,7 % i białoruskiej 1,2 %. Pozostałe 2,3 % to przede wszystkim Ukraicy, ydzi, Łotysze, Niemcy, Tatarzy i Cyganie. Litwa jest krajem zamieszkałym w wikszoci przez chrzecijan wyznania rzymskokatolickiego. Znajduj si tam równie kocioły innych wyzna, czego wiadectwem s cerkwie oraz synagogi i meczety. Dominuje jzyk litewski bdcy jzykiem pastwowym i nalecy do bałtyckiej rodziny jzyków indoeuropejskich. Jzyk litewski zachował znacznie wicej archaicznych dyftongów oraz cech morfologicznych ni pozostałe współczesne jzyki indoeuropejskie. W kraju bez trudu mona porozumie si po rosyjsku, a take po polsku, szczególnie w Wilnie, gdzie znajomo jzyka polskiego jest do powszechna. Coraz wicej osób, szczególnie młodych, posługuje si jzykiem angielskim lub niemieckim. Zasoby naturalne i surowce energetyczne Litwa posiada bardzo mało własnych surowców naturalnych. Poza ziemi uprawn i lasami istniej tu niewielkie złoa ropy naftowej i gazu, odkryte w wyniku eksploatacji torfu oraz takich uytecznych kopalin jak piasek, wapno, wir i glina. Wystpuj te niewielkie złoa rud metali. Ten stan rzeczy powoduje, e przemysł Litwy jest w wysokim stopniu zaleny od importu podstawowych surowców. Ustrój polityczny Litwa jest krajem, w którym od momentu odzyskania niepodległoci w 1991 roku działaj procedury demokratyczne. Kraj ten jest republik parlamentarn. W odrónieniu od pozostałych dwóch krajów bałtyckich, prezydent jest wybierany na Litwie w wyborach powszechnych. Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament (sejmas) wybierany równie w wyborach powszechnych. W parlamencie zasiada 141 posłów wybieranych na czteroletni kadencj. Władz wykonawcz sprawuje gabinet ministrów na czele z premierem. O najistotniejszych kwestiach litewskiej polityki zagranicznej decyduje prezydent we współpracy z rzdem, odpowiadajcym za jej realizacj. Formalnie jednak premier moe znaczco zmniejszy jego wpływ na kreowanie polityki zagranicznej. Prezydent zatwierdza kandydatów na ambasadorów, których proponuje mu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent przedstawia Sejmowi kandydatów na premiera, szefów słub siłowych i specjalnych. Ma on prawo weta, które Sejm moe odrzuci wikszoci 60 % głosów. Wprowadzanie reform gospodarczych ley w gestii rzdu, jednak decyzje o prywatyzacji przedsibiorstw uznawanych za strategiczne dla gospodarki (np. w

12 12 Informacje ogólne sektorze energetycznym i transporcie) musz uzyska akceptacj parlamentu. Za bezpieczestwo pastwa odpowiadaj prezydent, parlament i rzd. W czerwcu 2004 roku na Litwie po raz pierwszy w Europie rodkowo-wschodniej zakoczył si proces usuwania prezydenta z urzdu. Prezydent Rolandas Paksas został usunity pod zarzutem trzykrotnego pogwałcenia Konstytucji i jednoczenie utracił wszystkie przywileje prezydenckie 2. Do momentu wybrania nowego prezydenta obowizki głowy pastwa przejł przewodniczcy Sejmu Arturas Paulauskas. Przedterminowe wybory prezydenckie odbyły si w czerwcu 2004 roku wraz z wyborami do Europarlementu. W drugiej ich turze zwycistwo odniósł były prezydent Valdas Adamkus. W lipcu 2004 roku Sejm dokonał zmian w konstytucji: wprowadzono zasad nadrzdnoci prawa unijnego nad prawem krajowym oraz ustalono stały termin wyborów parlamentarnych, ma to by druga niedziela padziernika w czwartym (ostatnim) roku kadencji parlamentu. Partie polityczne Wszystkie partie na Litwie mog działa na równych prawach, musz jednak by zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwoci. Partie polityczne z innych krajów nie mog angaowa si w wewntrzne sprawy polityczne Litwy. W dniu 15 lipca 2004 roku Sejm Litwy znowelizował ordynacj wyborcz. Przywrócił zapis o przeprowadzeniu wyborów w dwóch turach: zwycizc w okrgu jednomandatowym zostaje ten kandydat, który uzyska ponad 50 % głosów (dotychczas wystarczała zwykła wikszo). Od 2000 roku na Litwie nie ma politycznej cigłoci w Sejmie. Odbywajce si co cztery lata wybory zmieniaj radykalnie skład Sejmu. W marcu 2000 roku po omiu latach poparcie społeczne utracił rzdzcy przez cztery lata Zwizek Ojczyzny, za rzdy przejły ugrupowania, które dotychczas nie sprawowały władzy Zwizek Liberałów oraz Nowy Zwizek (socjalliberałów). Oprócz tych dwóch partii do sejmu weszli przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Partii Chrzecijasko- Demokratycznej oraz Zwizku Centrum. Natomiast po ostatnich wyborach w padzierniku 2004 roku do Sejmu oprócz ju istniejcych partii weszły zupełnie nowe ugrupowania: Partia Pracy, Koalicja byłego prezydenta Rolandasa Paksasa, oraz Zwizek Partii Chłopskiej i Nowej Demokracji (patrz wykres 1). 2 W padzierniku 2004 roku Sd RL uniewinił byłego prezydenta z zarzutu pogwałcenia Konstytucji.

13 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 13 W wyniku negocjacji na pocztku listopada utworzono koalicj w skład której wchodz nastpujce partie: Partia Pracy, Koalicja Socjaldemokratów i Socjalliberałów, Zwizek Partii Chłopskiej i Nowej Demokracji. Jednak nadal s rozwaane i inne moliwe wersje składu koalicji. Wykres 1. Wyniki wyborów w pa dzierniku 2004 Liczba posłów w Sejmie RL Posłowie niezaleni 5 Akcja Wyborcza Polaków na Litwie 2 Zwizek Partii Chłopskiej i Nowej Demokracji Koalicja eksprezydenta R.Paksasa Centryci Liberalni 18 Konserwatyci (Zwizek Ojczyzny) 25 Koalicja Socjaldemokratów i Socjalliberałów 31 Partia Pracy ródło: Sejm RL Podział administracyjny kraju Litwa podzielona jest na 10 okrgów: wileski, alytuski, kownieski, kłajpedzki, mariampolski, poniewieski, szawelski, tauroski, uciaski, telszeski, złoonych z 60 samorzdów terytorialnych miejskich i rejonowych. Samorzdy (merostwa) tworzone s z uwzgldnieniem gstoci zaludnienia, w miejscowociach posiadajcych rozwinity przemysł, lub majcych status miejsc wypoczynkowych albo leczniczych. W ramach samorzdów działa administracja lokalna, tj. starostwa. Na terytorium Litwy znajduje si 106 miast. Do najwikszych z nich nale: stolica Wilno (Vilnius) 541 tys. mieszkaców, Kowno (Kaunas) 376,6 tys., Kłajpeda 192 tys., Siauliai 133,5 tys. oraz Panevezys 119,4 tys.

14 14 Informacje ogólne Sdownictwo Litewski system prawny opiera si na tradycyjnym systemie europejskim. W okresie kiedy Litwa była czci Zwizku Radzieckiego prawo litewskie było dostosowane do norm obowizujcych w ZSRR. Od 1990 roku litewski system prawny był stopniowo reformowany, tak aby mógł sprosta wymogom demokratyzacji ycia społecznego i rozwoju wolnego rynku. W przededniu wejcia Litwy do Unii Europejskiej głównym priorytetem dla reformatorów prawa jest dostosowanie go do standardów europejskich. Głównym ciałem ustawodawczym stanowicym prawo na Litwie jest parlament. Poszczególne dziedziny prawa s skodyfikowane w Kodeksach: Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Postpowania Cywilnego, Postpowania Karnego, Prawa Rodzinnego, Kodeksie Prawa Zwyczajowego, itp. Na system regulacji prawnych składaj si midzy innymi Konstytucja Republiki Litewskiej, prawo konstytucyjne, rezolucje parlamentu i rzdu, dekrety wydawane przez prezydenta oraz inne akty prawne wydawane przez instytucje rzdowe i władze lokalne. Wszelkie akty prawne obowizujce na Litwie, jak równie traktaty midzynarodowe i konwencje, musz by zgodne z Konstytucj. Zgodnie z obowizujcym na Litwie prawem, wydawane akty nabieraj mocy prawnej po uprzednim obwieszczeniu przez prezydenta kraju (lub w niektórych przypadkach przez Marszałka Sejmu) i opublikowaniu w Valstybes žinios (oficjalnej gazecie). Litewski System Sdownictwa składa si z sdów powszechnych, rozstrzygajcych sprawy z zakresu prawa cywilnego i karnego. Nale do niego Sd Najwyszy, Sdy Apelacyjne, Sdy Rejonowe i Lokalne. W 1999 roku utworzony został system wyspecjalizowanych sdów administracyjnych. Składa si on z Najwyszego Sdu Administracyjnego, Wyszego Sdu Administracyjnego i Rejonowych Sdów Administracyjnych. Sdziowie Sdu Najwyszego s powoływani przez Parlament, natomiast sdziowie Sdów Apelacyjnych s mianowani przez prezydenta po zatwierdzeniu przez parlament. Sdziów Sdów Rejonowych i Lokalnych powołuje prezydent. Prawo litewskie nie stosuje doktryny precedensu. Rozwija si obecnie zasada stałoci decyzji stare decisis w rozstrzygniciach prawnych. Od lipca 1998 roku orzeczenia Sdu Najwyszego s monitorowane przez inne sdy, instytucje rzdowe i pozarzdowe. Kolejnym organem sdowniczym na Litwie jest Sd Konstytucyjny. Nie jest on czci litewskiego systemu sdownictwa, lecz niezalenym ciałem, którego celem jest rozstrzyganie o zgodnoci z konstytucj wszelkich aktów prawnych wydawanych przez parlament, prezydenta czy rzd.

15 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 15 II. UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE Kraje bałtyckie Pod pojciem republiki bałtyckie w niniejszej ksice rozumie si pastwa bałtyckie znajdujce si w regionie Morza Bałtyckiego, tj. Litw, Łotw i Estoni, które odzyskały niepodległo na pocztku lat 90, po długim okresie przymusowego włczenia ich do ZSRR. Litwa, Łotwa i Estonia s pastwami, w których od 13 lat obowizuj procedury demokratyczne. W dziedzinie polityki zagranicznej niepodwaalnym priorytetem krajów bałtyckich stało si członkostwo w strukturach NATO i Unii Europejskiej. Kraje te nale ju zarówno do NATO, jak i do UE (od maja 2004 roku podobnie jak Polska). Wszystkie 3 kraje bałtyckie s obecnie w trakcie dostosowywania swoich gospodarek oraz systemów instytucjonalnych do wymogów UE. Chodzi przede wszystkim o spełnienie wymogów kryterium kopenhaskiego, gdzie stawia si nacisk na konieczno stworzenia podstaw dla demokracji i gospodarki rynkowej. Postp, jaki poczyniły te kraje przyczynił si ju do uzyskania przez nie lepszych wyników gospodarczych w porównaniu z niektórymi krajami WNP. Organizacje midzynarodowe znacznie wyej oceniaj take poziom respektowania w krajach bałtyckich swobód politycznych i obywatelskich. Rada Pastw Morza Bałtyckiego (RPMB) Morze Bałtyckie jest przykładem unikatowego w skali wiata procesu integracji. Tosamo bałtycka i współodpowiedzialno za morze, wynikajca m.in. z koniecznoci ochrony rodowiska naturalnego stały si wyzwaniem, które jednoczyło i integruje nadal wszystkie pastwa bałtyckie, mimo drastycznych niegdy podziałów politycznych. Od czasu załamania si powojennego ładu politycznego na kontynencie europejskim w 1989 roku region Morza Bałtyckiego przeszedł głbokie zmiany: w Polsce dokonały si przeobraenia ustrojowe i gospodarcze; nastpiło zjednoczenie Niemiec, za Szwecja i Finlandia, a nieco póniej Polska, Litwa, Łotwa i Estonia przystpiły do Unii Europejskiej. Tak wic zapocztkowany w 1989 roku proces głbokich zmian trwa nadal i zatacza coraz szersze krgi. Przemiany polityczne pocignły za sob przewartociowanie polityki zagranicznej prawie wszystkich pastw Europy, w stosunku do regionu Morza Bałtyckiego, który szybko zaczł nabiera dla poszczególnych partnerów nowego, wikszego znaczenia.

16 16 Uwarunkowania geopolityczne Jesieni 1991 roku Dania i Niemcy wystpiły z inicjatyw utworzenia nowego ugrupowania politycznego w regionie Morza Bałtyckiego. Idei tej przywiecała przede wszystkim wola sprzyjania stabilizacji politycznej i ekonomicznej w tej czci Europy. W dniach 5-6 marca 1992 roku w Kopenhadze spotkali si ministrowie spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji. Przyjto deklaracj załoycielsk RPMB i jej mandat. Postanowiono, i Rada ma stanowi forum ogólnej koordynacji i kierowania współprac regionaln. Szczególne znaczenie przywizuje si do tworzenia demokratycznych instytucji, wspomagania rozwoju gospodarczego, rozwoju kultury, ochrony rodowiska, zapewniania bezpieczestwa radiologicznego i jdrowego oraz spraw społecznych. Członkami RPMB s: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia (od 1995 roku), Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja i Komisja Europejska. Status obserwatora uzyskały: Francja, Holandia, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy i USA. Wyej wspomniane priorytety znajduj odzwierciedlenie w strukturze Rady obejmujcej trzy grupy robocze: - ds. wspierania instytucji demokratycznych, - ds. współpracy gospodarczej, - ds. bezpieczestwa radiologicznego i nuklearnego. Do głównych zada RPMB nale: - sprzyjanie rozwojowi wszechstronnej współpracy regionalnej, - koordynacja i inicjowanie współpracy regionalnej, - sprzyjanie przepływowi informacji. Od czerwca 2003 roku do 21 czerwca 2004 roku przewodnictwo w RPMB sprawowała Estonia. Natomiast podczas Szczytu w Estonii w czerwcu 2004 roku, po raz drugi w historii objła je Polska. Wanym elementem obecnej polskiej kadencji bdzie dyskusja na temat przyszłoci współpracy regionalnej. Zmiany w midzynarodowym otoczeniu i postpy integracji wymuszaj bowiem konieczno dostosowania si do nowych form współpracy w RPMB. Szczególnego znaczenia temu regionowi nadaje obecno partnerów o zrónicowanym charakterze politycznym. Uwaa si, e RPMB powinna uzupełnia dialog prowadzony pomidzy UE a Rosj, poprzez wzbogacanie go o wtki współpracy regionalnej. Dotyczy to w szczególnoci Obwodu Kaliningradzkiego i jego uczestnictwa we współpracy regionalnej i transgranicznej, zgodnie z obecnymi realiami midzynarodowymi. Polska bdzie take wspiera m.in. wymian informacji midzy innymi ugrupowaniami regionalnymi (np. Nordyck Rad Ministrów, Rad Euroarktycznego Regionu Morza Barentsa, Rad Arktyczn i Inicjatyw rodkowoeuropejsk).

17 LITWA - Przewodnik dla przedsibiorców 17 III. GOSPODARKA Informacje ogólne W gospodarce Litwy w okresie powojennym zaszły zasadnicze zmiany. Przed II wojn wiatow Republika Litewska była krajem wybitnie rolniczym, wytwarzajcym głównie produkty rolno-spoywcze. Po wojnie, władze radzieckie przeprowadziły fundamentalne zmiany ustrojowe. Naleały do nich: nacjonalizacja ziemi, przemysłu, banków i transportu. Kolektywizacja spowodowała rewolucj agrarn na wsi litewskiej. W cigu kilku lat zlikwidowano prywatne gospodarstwa chłopskie, a na ich miejsce utworzono kołchozy. Przemysł litewski rozwijał si jako cz składowa kompleksu gospodarki narodowej ZSRR. Decyzje inwestycyjne zapadały w Moskwie, a potrzeby samej republiki odgrywały drugorzdn rol i praktycznie nie miały wpływu na budow struktury gospodarki Litwy. Ze wzgldu na dogodne połoenie i stosunkowo, w porównaniu z innymi regionami ZSRR, rozwinit infrastruktur przemysłow, Litwa stała si miejscem wzmoonej ekspansji kapitału radzieckiego. W wyniku przymusowej industrializacji ponad wszelk miar został rozbudowany potencjał przemysłowy republiki. Cech charakterystyczn uprzemysłowienia była dominacja przemysłu rodków produkcji kosztem niedorozwoju przemysłu rodków konsumpcji. Mimo przestarzałej struktury przemysłu republiki bałtyckie, w porównaniu z pozostałymi republikami w ZSRR, plasowały si jednak na pierwszych miejscach pod wzgldem rozwoju społeczno-gospodarczego. Litwa, Łotwa i Estonia zajmowały 0,78 % powierzchni ZSRR, a ich ludno wynosiła 2,75 %, natomiast ich udział w Dochodzie Narodowym Zwizku Radzieckiego w roku 1990 wynosił 3,4 % 3. Produkcja przemysłowa w przeliczeniu na jednego mieszkaca była w Estonii i na Łotwie o ok. 40 %, a na Litwie o ok. 20 % wysza ni rednio w ZSRR. Poziom ycia ludnoci Estonii i Łotwy przewyszał rednio poziom dla ZSRR o %, a Litwy o %. Jednak na skutek narastajcej nierównowagi zewntrznej i wewntrznej tempo wzrostu gospodarczego na Litwie, pocztkowo do dynamiczne, w miar wyczerpywania si czynników ekstensywnych zaczynało słabn. Wyrany spadek tempa wzrostu, zauwaalny ju od połowy lat 70-tych, przekształcił si na przełomie lat 80-tych i 90- tych w głboki kryzys polityczno-ekonomiczny. W roku 1990 odnotowano spadek PKB o 5 % w porównaniu z rokiem Na podstawie roczników statystycznych.

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

AZERBEJDŻAN. przewodnik dla przedsiębiorców. Wydanie piąte rozszerzone

AZERBEJDŻAN. przewodnik dla przedsiębiorców. Wydanie piąte rozszerzone AZERBEJDŻAN przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Warszawa, czerwiec 2006 Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany...15 4. Rynek farb i lakierów w

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006 FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsiębiorców wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, 2006 Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo