WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie"

Transkrypt

1 WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. ZałoŜenia planów studiów i programu nauczania Sylwetka absolwenta Konstrukcja planów studiów i programu nauczania Plany studiów Programy nauczania Punkty ECTS Załącznik 1. Macierze kompetencji absolwentów i przedmiotów realizowanych na studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość

3 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA Cel podstawowy Celem studiów I I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość jest uzyskanie niezbędnej, pogłębionej wiedzy z wybranego przez studenta obszaru naleŝącego do szeroko rozumianej rachunkowości i szeroko rozumianych finansów, przydatnej do pełnienia przezeń roli właściciela, menedŝera lub eksperta finansowego w jednostkach działających w sferze biznesu i poza nią, funkcjonujących przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w mikroskali, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, zwłaszcza naleŝących do Unii Europejskiej. Filozofia programu II stopnia uwzględnia następujące zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Uczelni: - moŝliwość poznania aktualnej wiedzy teoretycznej stanowiącej dorobek krajowy i zagraniczny w zakresie rachunkowości i finansów, niezbędnej absolwentowi studiów drugiego stopnia do identyfikacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów, na które moŝe napotkać prowadząc działalność nastawioną na zysk lub działalność o charakterze non profit, - prezentacja bogatego, na ogół wysublimowanego instrumentarium, oferowanego przez naukę rachunkowości i finansów do stosowania w procesach podejmowania decyzji w tych dziedzinach, - głęboką specjalizację przynajmniej w jednej wybranej specjalności, umoŝliwiającą podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze produkcyjnej i handlowej, w usługach publicznych, w usługach finansowych (w bankowości, ubezpieczeniach, audycie, konsultingu, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, instytucjach obsługujących rynek finansowy), - nabycie umiejętności szerokiego spojrzenia na badaną, diagnozowaną i modyfikowaną rzeczywistość, uwzględniającego fakt, Ŝe do rozwiązywania problemów z zakresu finansów potrzebna jest nie tylko wiedza finansowa, ale takŝe oferowana przez dyscypliny pokrewne, którą moŝna posiąść wybierając odpowiednie wykłady do wyboru oraz ewentualnie drugi, niefinansowy kierunek studiów. Ogólne informacje o programie Program studiów finansów i rachunkowości II stopnia realizowany jest w Kolegium Zarządzania i Finansów. Dostarcza on zaawansowanej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naleŝących do nauk ekonomicznych, a takŝe innych, znajomość których jest niezbędna współczesnemu finansiście. Po jego ukończeniu student będzie wyposaŝony w wiedzę pozwalającą na zrozumienie szeregu złoŝonych procesów zachodzących nie tylko na poziomie lokalnym, ale takŝe na arenie europejskiej i światowej, ilustracją których jest kondycja finansowa podmiotów działających w mikro- i makroskali. Będzie równieŝ wyposaŝony w bogate, często bardzo złoŝone instrumentarium z róŝnych dziedzin rachunkowości i finansów, umoŝliwiające prowadzenie działalności, nie tylko gospodarczej, w sposób sprawny i efektywny, uwzględniający interesy bliŝszego i dalszego otoczenia. W oparciu o pozyskaną w trakcie studiów wiedzę studenci będą m.in. potrafili przygotować wieloletnie strategię rozwoju jednostek, z którymi przyjdzie im współpracować, opracowywać plany sanacji ich działalności nie tylko w obszarze finansów i rachunkowości, ale dzięki umiejętności całościowego spojrzenia na jednostkę i współpracy ze specjalistami z inny dziedzin, takŝe w innych sferach 3

4 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Student kierunku finanse i rachunkowość w WSPiZ rozwija liczne, poszukiwane na rynkach pracy kompetencje, rozumiane jako dynamiczne powiązanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy, zdolności jej rozumienia oraz konkretnych, profesjonalnych umiejętności: Ponadto jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, by wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ KOMPETENCJE OGÓLNE Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość: Posiada zaawansowaną wiedzę i zdolność rozumienia z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości oraz dyscyplin pokrewnych poszerzoną i pogłębioną w stosunku do pierwszego stopnia studiów. Rozumie zasady funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych i prawne podstawy ich działania, zna i rozumie najwaŝniejsze mechanizmy polityki pienięŝnej, rozumie zjawisko ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analizy i syntezy. Potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe, wyciągać z nich wnioski i wykorzystywać je do oceny sytuacji finansowej firm i projektów inwestycyjnych, jak równieŝ w procesach planowania finansowego, budowania strategii i podejmowania innych istotnych decyzji menedŝerskich. Potrafi konstruować portfel inwestycyjny i zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Umie sporządzać zaawansowane raporty finansowe. Potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiać posiadaną wiedzę oraz efekty przeprowadzonych analiz, zarówno specjalistom w zakresie finansów i rachunkowości jak i odbiorcom spoza tego grona. Umie efektywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach. Posiada umiejętności posługiwania się programami komputerowymi wykorzystywanymi w księgowości, analizie finansowej, wycenie instrumentów finansowych i ocenie ryzyka. Umie przystosowywać się do nowych sytuacji i wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w nieznanych wcześniej warunkach przyczyniając się do powodzenia róŝnego typu organizacji, w tym instytucji kredytowych. Jest przedsiębiorczym i odpowiedzialnym obywatelem demokratycznego społeczeństwa, który ma świadomość odpowiedzialności etycznej, społecznej i prawnej, jaka wiąŝe się z wykorzystywaniem przez niego swej wiedzy i umiejętności. Rozumie konieczność ustawicznego aktualizowania i rozwijania swych kompetencji, dzięki czemu moŝe z powodzeniem przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 4

5 Zdobyte kompetencje czyli dynamiczne połączenie odpowiedniej wiedzy, zdolności jej rozumienia i określonych umiejętności pozwalają absolwentowi studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość na wybór jednej z trzech podstawowych ścieŝek: - Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - Jest atrakcyjnym pracownikiem, równieŝ na szczeblach kierowniczych, w róŝnego typu przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach audytorskich i biurach konsultingowych. MoŜe pracować m.in. na stanowiskach księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych. Jest takŝe przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych w zakresie procedur wykorzystywania funduszy unijnych. - Posiadana wiedza i umiejętności, w tym podstawowe umiejętności badawcze i wysoko rozwinięte umiejętności samodzielnego uczenia się, pozwalają mu na podjęcie studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia. Jest równieŝ dobrze przygotowany do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach wyŝszych lub w instytutach badawczych. KOMPETENCJE SPECYFICZNE Dzięki zdobyciu tych kompetencji, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość po ukończeniu specjalności: Zarządzanie finansami jest specjalistą w zakresie bieŝącej i perspektywicznej oceny kondycji finansowej podmiotów nastawionych i nie nastawionych na robienie biznesu, posiada głęboką i szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności umoŝliwiające identyfikację sfer, których tkwią mocne i słabe strony oraz szanse i zagroŝenia dla dalszej działalności jednostki, potrafi podejmować trafne decyzje krótko- i długo terminowe, szacować ich skutki, takŝe nie finansowe oraz umiejętnie dobrać źródła finansowania tych decyzji, aby uniknąć groźby niewypłacalności, przygotowywać programy naprawcze i restrukturyzacyjne i wcielać je w Ŝycie, potrafi identyfikować nośniki wartości przedsiębiorstw i tak nimi zarządzać, aby zwiększać tę wartość, potrafi organizować prace komórek odpowiedzialnych za finanse firmy, jest przygotowany do operowania najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi. Finanse publiczne jest specjalistą w jednostkach sektora finansów publicznych, przygotowanym do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w publicznych organach nadzoru i kontroli, posiada wiedzę na temat reguł gospodarowania pieniądzem publicznym, zasad finansowania dóbr publicznych, źródeł dochodów i kierunków wydatków publicznych, potrafi obliczać i egzekwować daniny publiczne, prowadzić postępowanie podatkowe, organizować i rozstrzygać przetargi w trybie zamówień publicznych, zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Bankowość - jest specjalistą w banku centralnym, bankach komercyjnych i innych instytucjach finansowych, a takŝe kompetentnym doradcą klienta detalicznego i korporacyjnego, potrafi pozyskiwać i lokować środki pienięŝne gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych oraz sektora non profit, oceniać kondycję finansową i perspektywy rozwojowe klientów instytucji finansowych, identyfikować, mierzyć i zarządzać róŝnymi rodzajami ryzyk związanych z działalnością tych instytucji. Strategie inwestycyjne i kapitałowe jest specjalistą we wszystkich instytucjach rynku finansowego, m.in. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, biurach maklerskich, w takŝe w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących, posiada dogłębną znajomość: instrumentów rynku kapitałowego, pienięŝnego i walutowego, zasad ich kreacji i obrotu, prawa regulującego emisję i obrót nimi, uczestników tych rynków, ryzyk towarzyszących operacjom na tych rynkach i sposobów zarządzania nimi, potrafi budować efektywne portfele papierów wartościowych i zarządzać nimi. Ubezpieczenia jest specjalistą w towarzystwach ubezpieczeniowych i doradcą klienta zamierzającego się ubezpieczyć, posiada dogłębną wiedzę na temat wszelkich produktów ubezpieczeniowych, potrafi zidentyfikować autentyczne potrzeby ubezpieczeniowe klientów i zaproponować im optymalne produkty, potrafi oceniać kondycję finansową i pozycję 5

6 rynkową ubezpieczycieli oraz zarządzać ich finansami, identyfikować, mierzyć i zarządzać ryzykami występującymi w ubezpieczeniach, organizować związki bankowoubezpieczeniowe, poruszać się na krajowym i unijnym rynku ubezpieczeniowym. Rachunkowość jest specjalistą w zakresie rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej, menedŝerem liniowym na wszystkich szczeblach zarządzania rachunkowością, księgowym, w tym głównym księgowym, pracownikiem słuŝb ekonomiczno-księgowych, właścicielem lub samodzielnym pracownikiem biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego i podatkowego, specjalistą do spraw planowania i budŝetowania, zna wszelkie narzędzia rachunkowości, a takŝe sposoby ich wykorzystania do zwiększania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, posiada aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, potrzebną do wykonywania zawodu nowoczesnego księgowego, potrafi korzystać z księgowych programów komputerowych; absolwent tej specjalności moŝe się ubiegać o certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - jest specjalistą w zakresie szeroko rozumianych finansów podmiotów gospodarczych, w tym znawcą zagadnień rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej, właścicielem lub samodzielnym pracownikiem biur rachunkowych, posiada umiejętność zarządzania finansami firmy w ścisłej współpracy z księgowością, potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze, tworzyć i analizować dokumenty księgowe oraz sprawozdania finansowe sporządzane na uŝytek róŝnych interesariuszy, korzystać z efektów pracy słuŝb finansowo-księgowych, jeśli nie jest księgowym, posiada zdolność podejmowania trafnych decyzji o róŝnym horyzoncie czasu, umiejętność inwestowania nadwyŝek gotówki, pozyskiwania pieniędzy na rozwój, operowania złoŝonymi instrumentami finansowymi 6

7 3. KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość trwają cztery semestry. Liczbę godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawia poniŝsza tabela Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku finanse i rachunkowość Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Do wyboru /156/168 4 Inne Ogółem /660/672 Program obejmuje przedmioty: podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz inne. W gronie przedmiotów podstawowych znajdują się przedmioty, których poznanie i opanowanie zawartych w nich treści jest warunkiem koniecznym do rozumienia treści przedmiotów następujących po nich, bardziej zaawansowanych. Przedmioty podstawowe dostarczają wiedzy niezbędnej zarówno absolwentom studiów I stopnia tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych, jak równieŝ studiów od kierunku finanse i rachunkowość odległych. Występują wśród nich przedmioty wprowadzające zarówno w świat rachunkowości, jak i finansów róŝnych podmiotów, przede wszystkim gospodarczych. Przedmioty kierunkowe zawierają treści jeszcze bardziej związane z podejmowanymi studiami II stopnia, stanowiące punkt wyjścia do bliŝszego poznania ich specyfiki, wskazując kierunek, w którym będzie zmierzać dalsza część programu. Dostarczają one instrumentarium niezbędnego kaŝdemu finansiście, niezaleŝnie od tego, w jakiej sferze rachunkowości i finansów będzie działał i jaką grupę podmiotów obsługiwał. W grupie przedmiotów innych znajdują się wykłady do wyboru w języku polskim oraz obcym oraz seminarium magisterskie. Wszystkie specjalności przygotowują do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy oraz umoŝliwiają zdobycie umiejętności i wykształcenie postaw stwarzających szanse na sukces w Ŝyciu zawodowym i prowadzonym przez absolwentów biznesie. Oferta specjalności jest na tyle szeroka, Ŝeby kaŝdy student, mając na względzie własne zainteresowania zawodowe, mógł znaleźć taką, której treści programowe będą mu najbardziej odpowiadały. Studia kończą się egzaminem magisterskim. Tak skonstruowany program znajduje swoje odzwierciedlenie w planach studiów drugiego stopnia. 7

8 4. PLANY STUDIÓW 4.1. Plan studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Polityka pienięŝna W Z Rachunkowość zarządcza W E Portfel inwestycyjny (30W, 16 Ć) W, Ć E Statystyka w finansach i bankowości W Z Ekonometria (30W, 30Ć) W, Ć Z Razem przedmioty podstawowe PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Rachunek kosztów W Z Standardy sprawozdawczości finansowej W Z Zarządzanie instytucjami kredytowymi W Z Prawo finansowe W E Prognozowanie i symulacje W Z Fuzje i przejęcia W Z Analiza techniczna W Z Analiza fundamentalna W Z Finanse MiSP W Z Opodatkowanie działalności gospodarczej W Z Informatyka w zarządzaniu finansami firmy Ć Z Nowe trendy w ekonomii K Z Nadzór korporacyjny W Z Razem przedmioty kierunkowe INNE Wykłady do wyboru w języku obcym W Z Wykłady do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z Razem inne PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Zarządzanie płynnością Ć Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Ć Z

9 Finanse firm non-profit K Z Rynek finansowy w zarządzaniu finansami firmy K Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw K Z E-biznes Ć Z Wynik finansowy i jego podział K Z FINANSE PUBLICZNE Finanse jednostek samorządowych Ć Z Zamówienia publiczne K Z Sektor finansów publicznych K Z Deficyt budŝetowy i dług publiczny w Polsce i UE K Z Prawo podatkowe Ć Z Prawo karno skarbowe K Z Ordynacja podatkowa K Z Rachunkowość budŝetowa Ć Z Podatki i opłaty lokalne Ć Z Publiczne organy nadzoru i kontroli K Z BANKOWOŚĆ Kredyty bankowe K Z Bankowość centralna K Z Marketing usług finansowych K Z Współczesne systemy bankowe Ć Z Rachunkowość bankowa Ć Z Prawo bankowe K Z Zarządzanie aktywami i pasywami banku Ć Z Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Ć Z Gwarancje i zabezpieczenia bankowe K Z E-banking Ć Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia społeczne w finansach publicznych K Z Systemy ubezpieczeń społecznych w UE K Z Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i ich analiza Ć Z Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Ć Z Reasekuracja K Z Rachunek aktuarialny w ubezpieczeniach Ć Z Związki bankowo ubezpieczeniowe K Z Finanse zakładu ubezpieczeń Ć Z Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i UE K Z STRATEGIE INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE Venture Capital K Z Analiza inwestycyjna Ć Z Psychologia rynków finansowych K Z Instytucje regulowanego rynku finansowego K Z Analiza portfelowa Ć Z Strategie podatkowe Ć Z

10 Fundusze inwestycyjne K Z Rynek instrumentów pochodnych Ć Z Międzynarodowy rynek finansowy K Z RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa I K Z Zaawansowana rachunkowość finansowa Ć Z Komputerowe systemy finansowo-księgowe K Z Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej K Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Rewizja finansowa K Z Audyt wewnętrzny K Z FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Zarządzanie płynnością Ć Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa K Z Rachunkowość komputerowa Ć Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa K Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Wynik finansowy i jego podział K Z

11 4.2. Plan studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość studia niestacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Polityka pienięŝna W Z Rachunkowość zarządcza W E Portfel inwestycyjny (30 W, 16 Ć) W, Ć E Statystyka w finansach i bankowości W Z Ekonometria (18 W, 12 Ć) W,Ć Z Razem przedmioty podstawowe PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Rachunek kosztów W Z Standardy sprawozdawczości finansowej W Z Zarządzanie instytucjami kredytowymi W Z Prawo finansowe W E Prognozowanie i symulacje W Z Fuzje i przejęcia W Z Analiza techniczna W Z Analiza fundamentalna W Z Finanse MiSP W Z Opodatkowanie działalności gospodarczej W Z Informatyka w zarządzaniu finansami firmy Ć Z Nowe trendy w ekonomii K Z Nadzór korporacyjny W Z Razem przedmioty kierunkowe INNE Wykład do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z Razem inne PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Zarządzanie płynnością Ć Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Ć Z Finanse firm non-profit K Z Rynek finansowy w zarządzaniu finansami firmy K Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw K Z

12 E-biznes Ć Z Wynik finansowy i jego podział K Z FINANSE PUBLICZNE Finanse jednostek samorządowych Ć Z Zamówienia publiczne K Z Sektor finansów publicznych K Z Deficyt budŝetowy i dług publiczny w Polsce i UE K Z Prawo podatkowe Ć Z Prawo karno skarbowe K Z Ordynacja podatkowa K Z Rachunkowość budŝetowa Ć Z Podatki i opłaty lokalne Ć Z Publiczne organy nadzoru i kontroli K Z BANKOWOŚĆ Kredyty bankowe K Z Bankowość centralna K Z Marketing usług finansowych K Z Współczesne systemy bankowe Ć Z Rachunkowość bankowa Ć Z Prawo bankowe K Z Zarządzanie aktywami i pasywami banku Ć Z Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Ć Z Gwarancje i zabezpieczenia bankowe K Z E-banking Ć Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia społeczne w finansach publicznych K Z Systemy ubezpieczeń społecznych w UE K Z Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i ich analiza Ć Z Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Ć Z Reasekuracja K Z Rachunek aktuarialny w ubezpieczeniach Ć Z Związki bankowo ubezpieczeniowe K Z Finanse zakładu ubezpieczeń Ć Z Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i UE K Z STRATEGIE INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE Venture Capital K Z Analiza inwestycyjna Ć Z Psychologia rynków finansowych K Z Instytucje regulowanego rynku finansowego K Z Analiza portfelowa Ć Z Strategie podatkowe Ć Z Fundusze inwestycyjne K Z Rynek instrumentów pochodnych Ć Z Międzynarodowy rynek finansowy K Z

13 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa I K Z Zaawansowana rachunkowość finansowa Ć Z Komputerowe systemy finansowo-księgowe K Z Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej K Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Rewizja finansowa K Z Audyt wewnętrzny K Z FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Zarządzanie płynnością Ć Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa K Z Rachunkowość komputerowa Ć Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa K Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Wynik finansowy i jego podział K Z

14 5. PROGRAMY NAUCZANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Polityka pienięŝna Pieniądz i bank centralny. Popyt na pieniądz. Pojęcie i definicje podaŝy pieniądza. Mechanizmy kreacji zasobów pieniądza. Procesy pienięŝne w gospodarce otwartej. Inflacja a wzrost gospodarczy. Stabilność systemu finansowego a polityka pienięŝna. Transmisja impulsów monetarnych. Cele polityki pienięŝnej. Strategie polityki pienięŝnej. Instrumenty polityki pienięŝnej. Polityka pienięŝna w modelu IS-LM-BP. Polityka pienięŝna w Polsce. Polityka pienięŝna Europejskiego Banku Centralnego. Integracja monetarna w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie mechanizmów kształtowania popytu i podaŝy na pieniądz, kreacji pieniądza oraz krąŝenia pieniądza w gospodarce; rozumienie zagadnień inflacji i czynników ją kształtujących; rozumienie zaleŝności między polityką pienięŝną a a polityką makroekonomiczną; rozumienie instrumentów polityki pienięŝnej i ich wpływu na sytuację monetarną i gospodarczą. 1. A. Sławiński, J. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, NBP, F. Mishkin, Ekonomia pieniądza, bankowości I rynków finansowych, Warszawa PWE, W. Baka, Bankowość europejska, PWN Warszawa, F.S. Mishkin, Monetary Policy Strategy, MIT M. K. Levis, P. D. Mizen, Monetary Economics, Oxford University Press 2. Rachunkowość zarządcza Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych. BudŜetowa metoda zarządzania. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności. ZrównowaŜona karta osiągnięć. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: analizowanie wpływu kosztów na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych; wyciąganie wniosków z informacji zarządczych; podejmowanie decyzji menedŝerskich; planowanie w jednostkach gospodarczych. 1. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, wyd. C.H. Beck, Warszawa M. Dobija (red.), Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa A. Jaruga, A. Szychta, W. Nowak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, eleven edition, McGraw-Hill Irwin S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

15 3. Portfel inwestycyjny Rodzaje inwestycji finansowych. Metody analizy ryzyka i dochodowości papierów wartościowych oraz metody ich wyceny. Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych. Zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji i obligacji. Wykorzystanie analizy okresowej i analizy wypukłości do uodpornienia portfela obligacji na ryzyko stóp procentowych. Portfele mieszane akcji, obligacji i pochodnych papierów wartościowych. Analiza i zarządzanie portfelem kredytowym. Zabezpieczenie wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: specyfikowanie, analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; ograniczanie i dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego; konstruowanie portfeli inwestycyjnych; ocena ryzyka kredytowego; wykorzystanie procedur ograniczających ryzyko portfela kredytowego. 1. E.J.Elton M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIGPRESS R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIGPRESS K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycja, PWN W.Tarczyński, Rynki kapitałowe (cz.2 ), Placet Statystyka w finansach i bankowości Podstawowe narzędzia i metody statystyczne wykorzystywane w analizie danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rynku finansowego. Charakterystyki opisowe (klasyfikacja, przykłady zastosowań w analizie portfelowej i technicznej, bankowości). Formy tabelaryczne i graficzne (box and whisker plot), Wybór do analiz statystycznych form opisu w zaleŝności od: celu analizy, rodzajów cech, stosowanych skal pomiarowych, oraz postaci rozkładów empirycznych. Metody statystyczne oceny dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych. Pomiar ryzyka rynkowego i dochodu. Miary zmienności, miary wraŝliwości, miary zagroŝenia (VaR). Analiza współzaleŝności stochastycznej wykorzystanie w zarządzaniu instrumentami finansowymi. Analiza regresji. Współczynnik regresji β portfela n-elementowego jako.miara ryzyko systematycznego inwestowania w papiery wartościowe. Analiza korelacji - współczynnik korelacji Pearsone'a jako miara siły wzajemnego powiązania akcji oraz akcji z rynkiem. Ryzyko i dochód portfela wieloskładnikowego. Konstrukcja portfela wieloskładnikowego. Wykorzystanie analizy współzaleŝności w rachunkowości - wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych. Wykorzystanie programów komputerowych do analizy danych.( Excel, Stastistica). Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: znajomość zastosowań metod statystycznej analizy danych w zarządzaniu instrumentami finansowymi 1. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii, WSPiZ Warszawa

16 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inŝynieria finansowa PWN, Warszawa M. Wierzbicki, Analiza portfelowa, Biblioteka Inwestora Giełdowego, Warszawa Ekonometria Analiza przepływów międzygałęziowych. Przypomnienie wiadomości ze statystyki i matematyki. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego. Klasyfikacja i dobór zmiennych do modelu. Szacowanie parametrów modeli liniowych- metoda najmniejszych kwadratów Jednorównaniowy model ekonometryczny; weryfikacja i interpretacja wyników Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych. Badanie własności odchyleń losowych. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Wielorównaniowe modele ekonometryczne klasyfikacja, pośrednia MNK, podwójna MNK. Wykorzystanie programów komputerowych do modelowania ekonometrycznego. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: opanowanie metod analizowania zaleŝności ekonomicznych w kategoriach ilościowych; przyswojenie technik modelowania problemów ekonomicznych; przygotowanie aparatu pojęciowego i umiejętności niezbędnych przy analizie prospektywnej i retrospektywnej zjawisk. 1. Pr. zbior pod red. M. Gruszczyńskiego i M. Podgórskiej, Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH W. Marcinkowska-Lewandowska, Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach; Oficyna Wydawnicza SGH E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN Warszawa W. Thail, Zarys metod ekonometrycznych, PWN Warszawa W. Sadowski, Ekonometria; wyd. W.S.H. i P G.C. Chow, Ekonometria; PWN 1995 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Rachunek kosztów Pojęcie i funkcje rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów i jej metody. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. BudŜetowanie kosztów. Analiza kosztów. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Rachunek kosztów działań, kosztów produktu, kosztów klienta. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróŝnianie kosztów i ich kalkulacja; rozumienie zasad ewidencjonowania, budŝetowania i rozliczania kosztów; analizowanie kosztów; określanie wpływu kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. 16

17 1. Jarugowa A. [red.], Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK Dom Organizatora, Toruń Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, wyd. C.H. Beck, Warszawa Jaruga A., Szychta A., Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Standardy sprawozdawczości finansowej Koncepcyjne załoŝenia sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdawczości. Utrata wartości aktywów. Prezentacja kapitałów własnych oraz zobowiązań. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Ujęcie przychodów. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi standardami; ujmowanie aktywów rzeczowych i niematerialnych, instrumentów finansowych, kapitałów własnych i zobowiązań w sprawozdaniach; wycena oraz ujmowanie przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej. 1. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa Ustawa o rachunkowości 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wydanie z 2005 roku 4. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF, wyd. CH Beck, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (zamieszczone na przykład na stronie MF 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II tłumaczenie SKwP, Warszawa J. Turyna, Standardy rachunkowości: MSR- US GAAP- polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa Zarządzanie instytucjami kredytowymi Funkcjonowanie instytucji kredytowych. Model współczesnego banku. Techniki menedŝerskie w bankowości. Elementy controllingu bankowego. Strategie rozwoju banku, znaczenie segmentacji. Oferta produktów i usług bankowych według segmentów. Oferta produktów i usług bankowych według rodzajów instrumentów. Bankowe kanały dystrybucji. Elementy marketingu bankowego. Integracja oferty bankowej z produktami i usługami oferowanymi przez inne podmioty rynku finansowego. Zarządzanie aktywami i pasywami banku. Zarządzanie płynnością i wypłacalnością banku. 17

18 Kapitał własny banku. Istota, rodzaje oraz metody szacowania i ograniczania róŝnych typów ryzyka. Metody pomiaru ryzyka według koncepcji Value at Risk. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego. Elementy rachunkowości bankowej. Elementy analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: określanie strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej; rozumienie zasad planowania i działalności bankowej; podejmowanie decyzji menedŝerskich w zakresie bieŝącego funkcjonowania banku; rozumienie zasad kalkulacji finansowych; zarządzanie ofertą produktowo-usługową banku i podejmowanym ryzykiem; ocena i ograniczanie ryzyka bankowego; rozumienie zasad sprawozdawczości bankowej; ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku. 1. M. Iwanicz-Drozdowska, Integracja rynków finansowych w UE, dodatek edukacyjny do Banku i Kredytu, styczeń O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Zeszyt nr 216, marzec K. Jackowicz, Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce, Problemy Zarządzania 4, K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika bankowości, PWE X. Freixas i J-C. Rochet, Microeconomics of banking, The MIT Press, M. Zaleska (red), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa Prawo finansowe Prawo finansowe w systemie prawa. Instytucje prawa finansowego. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego. Czynności bankowe. Prawne podstawy wybranych produktów i usług bankowych. Zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Bankowy tytuł egzekucyjny. Szczególne prawa i obowiązki banków. Prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia. Elementy prawa dewizowego. Elementy prawa podatkowego. Elementy prawa e-finansów. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie prawnych podstaw funkcjonowania instytucji finansowych; analizowanie i ocena umów związanych z prowadzeniem działalności instytucji finansowych; zabezpieczanie prawne przed ryzykiem na rynku finansowym; rozumienie prawnych aspektów prowadzenia e-biznesu; rozumienie konsekwencji naruszania przepisów prawa finansowego. 1. A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo WSPiZ im. L.Koźmińskiego

19 5. Prognozowanie i symulacje Podstawowe załoŝenia prognozowania Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Zastosowanie modeli ekonometrycznych do prognozowania Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego Scenariuszowe metody oceny przyszłości Heurystyczne metody prognozowania Modelowanie organizacji gospodarczej Budowa systemu prognostycznego organizacji gospodarczej Modele analizy sytuacji gospodarczej MenedŜerskie gry symulacyjne Przeprowadzenie gry symulacyjnej Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość problematyki prognozowania zjawisk gospodarczych; zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki do realizacji procesu prognozowania; opanowanie zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją zjawisk gospodarczych. 1. Pr. pod red. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, WSE E. Nowak, Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele zastosowania, Placet 2001, 1. J.B. Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Ch. Beck K. Kolenda, M. Kolenda, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, Placet D.J. Błaszczuk, Wstęp do prognozowania i symulacji, WSUiB Fuzje i przejęcia Rynek współdziałania i kontroli nad przedsiębiorstwem Struktury holdingowe, wspólne przedsięwzięcia Istota, rodzaje i ewolucja procesów fuzji przedsiębiorstw fuzja jako proces: koncentracji, integracji, działań przedsiębiorstw, koordynacji działań przedsiębiorstw Typy i formy przejęć przedsiębiorstw przejęcia jako proces koncentracji i dywersyfikacji produkcji, przejęcia przez zarząd i pracowników: model anglosaski i francuski Strategiczne motywy procesów fuzji i przejęć motywy inwestycyjne, rynkowe, oparte na koncepcji wartości dodanej Bariery procesów fuzji i przejęć bariery faz: preparacji, konwersji, realizacji; wrogie przejęcia i techniki obrony przed nimi Analiza opłacalności inwestycji w formie fuzji i przejęć metody dochodowe i majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstw Metody finansowania transakcji fuzji i przejęć finansowanie: środkami własnymi oferenta, długami, hybrydowymi instrumentami finansowymi, koszt kapitału w fuzjach i przejęciach Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość problematyki przejęć i łączeń spółek kapitałowych i przedsiębiorstw, zarówno notowanych na regulowanym rynku, jak i firm prywatnych, ich strategicznych i finansowych uwarunkowań, zasad negocjacji, przeprowadzania ofert i obrony przed przejęciami, metod wyceny i due diligence, a takŝe transakcji odwrotnych dywestycji i podziałów spółek. 19

20 1. S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa A. Rutkowski, Rachunek efektywności wspólnych przedsięwzięć "Bank i Kredyt" nr 3 w A. Rutkowski, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw analiza opłacalności Serwis Finansowo Księgowy nr 37 z T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Wig Press, Warszawa, J. C. Hooke, Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa Raport krajowy: Polska. Badanie fuzji i przejęć w 2006 roku, 2007 PricewaterhouseCoopers, 4. Badanie fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej w 2006: Dojrzałość, dynamika i mega transakcje, 2007 PricewaterhouseCoopers, 7. Analiza techniczna Pojęcie analizy technicznej. Geneza analizy technicznej. Definicje oraz koncepcje teoretyczne z tym związane. Rola psychologicznych aspektów w funkcjonowaniu rynków. Podstawowe pojęcia analizy technicznej. Budowa i treść wykresów zmian cen na rynkach finansowych. Ojcowie analizy technicznej i ich koncepcje. Systematyzacja metod analizy technicznej. Budowa średnich ruchomych, oscylatory trendów (paraboliczne, trender, Hurt, Bollinger, Autoregresja) Oscylatory i wskaźniki momentu (RSI, TAS, WIRP, MACD, DMI, CMCI, ROC, Chaikin, Kairi) Formacje (regresja, RSI, Sochastic) Wsparcie i opór, analiza wolumenów, zmienności, sezonowości, analiza związku rynku towarów giełdowych instrumentów finansowych Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość metod oceny i analizy rozwoju koniunktury segmentów rynku finansowego, w tym znajomość: rodzajów analizy technicznej, wskaźników rynkowych, wskaźników dla określonych akcji, podstawowych formacji. 1. Jon J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press Warszawa, Rick Bensignor, Nowe Koncepcje Analizy Technicznej, Metody Mistrzów, WIG Press Warszawa, W.Tarczyński, Rynki kapitałowe, cz 1.Placet Charles Lebeau, Dawid W.Lucas, Komputerowa Analiza Rynków Terminowych, WIG Press, Warszawa, Bloomberg, Technical Analysis, handbook, jan Analiza fundamentalna Zakres i narzędzia analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Analiza wewnętrzna firmy Analiza zdolności firmy do kreacji wartości na rzecz właścicieli Analiza kondycji finansowej Analiza makroekonomiczna 20

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Matematyka finansowa

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Polityka pieniężna 2. Zarządzanie instytucjami

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1080 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PLANY STUDIÓW I 0 NIESTACJONARNYCH I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Analityka usług (po zmianie nazwy z: Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Globalne rynki finansowe 2. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Katedra Rachunkowości ci UŁU Oferta dla studentów Wydziału Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Marketing Rzut oka na rachunkowość RZECZYWISTOŚĆ Transakcje

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo