WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie"

Transkrypt

1 WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1. ZałoŜenia planów studiów i programu nauczania Sylwetka absolwenta Konstrukcja planów studiów i programu nauczania Plany studiów Programy nauczania Punkty ECTS Załącznik 1. Macierze kompetencji absolwentów i przedmiotów realizowanych na studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość

3 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA Cel podstawowy Celem studiów I I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość jest uzyskanie niezbędnej, pogłębionej wiedzy z wybranego przez studenta obszaru naleŝącego do szeroko rozumianej rachunkowości i szeroko rozumianych finansów, przydatnej do pełnienia przezeń roli właściciela, menedŝera lub eksperta finansowego w jednostkach działających w sferze biznesu i poza nią, funkcjonujących przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w mikroskali, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, zwłaszcza naleŝących do Unii Europejskiej. Filozofia programu II stopnia uwzględnia następujące zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Uczelni: - moŝliwość poznania aktualnej wiedzy teoretycznej stanowiącej dorobek krajowy i zagraniczny w zakresie rachunkowości i finansów, niezbędnej absolwentowi studiów drugiego stopnia do identyfikacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów, na które moŝe napotkać prowadząc działalność nastawioną na zysk lub działalność o charakterze non profit, - prezentacja bogatego, na ogół wysublimowanego instrumentarium, oferowanego przez naukę rachunkowości i finansów do stosowania w procesach podejmowania decyzji w tych dziedzinach, - głęboką specjalizację przynajmniej w jednej wybranej specjalności, umoŝliwiającą podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze produkcyjnej i handlowej, w usługach publicznych, w usługach finansowych (w bankowości, ubezpieczeniach, audycie, konsultingu, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, instytucjach obsługujących rynek finansowy), - nabycie umiejętności szerokiego spojrzenia na badaną, diagnozowaną i modyfikowaną rzeczywistość, uwzględniającego fakt, Ŝe do rozwiązywania problemów z zakresu finansów potrzebna jest nie tylko wiedza finansowa, ale takŝe oferowana przez dyscypliny pokrewne, którą moŝna posiąść wybierając odpowiednie wykłady do wyboru oraz ewentualnie drugi, niefinansowy kierunek studiów. Ogólne informacje o programie Program studiów finansów i rachunkowości II stopnia realizowany jest w Kolegium Zarządzania i Finansów. Dostarcza on zaawansowanej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naleŝących do nauk ekonomicznych, a takŝe innych, znajomość których jest niezbędna współczesnemu finansiście. Po jego ukończeniu student będzie wyposaŝony w wiedzę pozwalającą na zrozumienie szeregu złoŝonych procesów zachodzących nie tylko na poziomie lokalnym, ale takŝe na arenie europejskiej i światowej, ilustracją których jest kondycja finansowa podmiotów działających w mikro- i makroskali. Będzie równieŝ wyposaŝony w bogate, często bardzo złoŝone instrumentarium z róŝnych dziedzin rachunkowości i finansów, umoŝliwiające prowadzenie działalności, nie tylko gospodarczej, w sposób sprawny i efektywny, uwzględniający interesy bliŝszego i dalszego otoczenia. W oparciu o pozyskaną w trakcie studiów wiedzę studenci będą m.in. potrafili przygotować wieloletnie strategię rozwoju jednostek, z którymi przyjdzie im współpracować, opracowywać plany sanacji ich działalności nie tylko w obszarze finansów i rachunkowości, ale dzięki umiejętności całościowego spojrzenia na jednostkę i współpracy ze specjalistami z inny dziedzin, takŝe w innych sferach 3

4 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Student kierunku finanse i rachunkowość w WSPiZ rozwija liczne, poszukiwane na rynkach pracy kompetencje, rozumiane jako dynamiczne powiązanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy, zdolności jej rozumienia oraz konkretnych, profesjonalnych umiejętności: Ponadto jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, by wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ KOMPETENCJE OGÓLNE Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość: Posiada zaawansowaną wiedzę i zdolność rozumienia z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości oraz dyscyplin pokrewnych poszerzoną i pogłębioną w stosunku do pierwszego stopnia studiów. Rozumie zasady funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych i prawne podstawy ich działania, zna i rozumie najwaŝniejsze mechanizmy polityki pienięŝnej, rozumie zjawisko ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analizy i syntezy. Potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe, wyciągać z nich wnioski i wykorzystywać je do oceny sytuacji finansowej firm i projektów inwestycyjnych, jak równieŝ w procesach planowania finansowego, budowania strategii i podejmowania innych istotnych decyzji menedŝerskich. Potrafi konstruować portfel inwestycyjny i zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Umie sporządzać zaawansowane raporty finansowe. Potrafi w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiać posiadaną wiedzę oraz efekty przeprowadzonych analiz, zarówno specjalistom w zakresie finansów i rachunkowości jak i odbiorcom spoza tego grona. Umie efektywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach. Posiada umiejętności posługiwania się programami komputerowymi wykorzystywanymi w księgowości, analizie finansowej, wycenie instrumentów finansowych i ocenie ryzyka. Umie przystosowywać się do nowych sytuacji i wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w nieznanych wcześniej warunkach przyczyniając się do powodzenia róŝnego typu organizacji, w tym instytucji kredytowych. Jest przedsiębiorczym i odpowiedzialnym obywatelem demokratycznego społeczeństwa, który ma świadomość odpowiedzialności etycznej, społecznej i prawnej, jaka wiąŝe się z wykorzystywaniem przez niego swej wiedzy i umiejętności. Rozumie konieczność ustawicznego aktualizowania i rozwijania swych kompetencji, dzięki czemu moŝe z powodzeniem przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 4

5 Zdobyte kompetencje czyli dynamiczne połączenie odpowiedniej wiedzy, zdolności jej rozumienia i określonych umiejętności pozwalają absolwentowi studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość na wybór jednej z trzech podstawowych ścieŝek: - Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - Jest atrakcyjnym pracownikiem, równieŝ na szczeblach kierowniczych, w róŝnego typu przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach audytorskich i biurach konsultingowych. MoŜe pracować m.in. na stanowiskach księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych. Jest takŝe przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych w zakresie procedur wykorzystywania funduszy unijnych. - Posiadana wiedza i umiejętności, w tym podstawowe umiejętności badawcze i wysoko rozwinięte umiejętności samodzielnego uczenia się, pozwalają mu na podjęcie studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia. Jest równieŝ dobrze przygotowany do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach wyŝszych lub w instytutach badawczych. KOMPETENCJE SPECYFICZNE Dzięki zdobyciu tych kompetencji, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość po ukończeniu specjalności: Zarządzanie finansami jest specjalistą w zakresie bieŝącej i perspektywicznej oceny kondycji finansowej podmiotów nastawionych i nie nastawionych na robienie biznesu, posiada głęboką i szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności umoŝliwiające identyfikację sfer, których tkwią mocne i słabe strony oraz szanse i zagroŝenia dla dalszej działalności jednostki, potrafi podejmować trafne decyzje krótko- i długo terminowe, szacować ich skutki, takŝe nie finansowe oraz umiejętnie dobrać źródła finansowania tych decyzji, aby uniknąć groźby niewypłacalności, przygotowywać programy naprawcze i restrukturyzacyjne i wcielać je w Ŝycie, potrafi identyfikować nośniki wartości przedsiębiorstw i tak nimi zarządzać, aby zwiększać tę wartość, potrafi organizować prace komórek odpowiedzialnych za finanse firmy, jest przygotowany do operowania najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi. Finanse publiczne jest specjalistą w jednostkach sektora finansów publicznych, przygotowanym do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w publicznych organach nadzoru i kontroli, posiada wiedzę na temat reguł gospodarowania pieniądzem publicznym, zasad finansowania dóbr publicznych, źródeł dochodów i kierunków wydatków publicznych, potrafi obliczać i egzekwować daniny publiczne, prowadzić postępowanie podatkowe, organizować i rozstrzygać przetargi w trybie zamówień publicznych, zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Bankowość - jest specjalistą w banku centralnym, bankach komercyjnych i innych instytucjach finansowych, a takŝe kompetentnym doradcą klienta detalicznego i korporacyjnego, potrafi pozyskiwać i lokować środki pienięŝne gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych oraz sektora non profit, oceniać kondycję finansową i perspektywy rozwojowe klientów instytucji finansowych, identyfikować, mierzyć i zarządzać róŝnymi rodzajami ryzyk związanych z działalnością tych instytucji. Strategie inwestycyjne i kapitałowe jest specjalistą we wszystkich instytucjach rynku finansowego, m.in. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, biurach maklerskich, w takŝe w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących, posiada dogłębną znajomość: instrumentów rynku kapitałowego, pienięŝnego i walutowego, zasad ich kreacji i obrotu, prawa regulującego emisję i obrót nimi, uczestników tych rynków, ryzyk towarzyszących operacjom na tych rynkach i sposobów zarządzania nimi, potrafi budować efektywne portfele papierów wartościowych i zarządzać nimi. Ubezpieczenia jest specjalistą w towarzystwach ubezpieczeniowych i doradcą klienta zamierzającego się ubezpieczyć, posiada dogłębną wiedzę na temat wszelkich produktów ubezpieczeniowych, potrafi zidentyfikować autentyczne potrzeby ubezpieczeniowe klientów i zaproponować im optymalne produkty, potrafi oceniać kondycję finansową i pozycję 5

6 rynkową ubezpieczycieli oraz zarządzać ich finansami, identyfikować, mierzyć i zarządzać ryzykami występującymi w ubezpieczeniach, organizować związki bankowoubezpieczeniowe, poruszać się na krajowym i unijnym rynku ubezpieczeniowym. Rachunkowość jest specjalistą w zakresie rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej, menedŝerem liniowym na wszystkich szczeblach zarządzania rachunkowością, księgowym, w tym głównym księgowym, pracownikiem słuŝb ekonomiczno-księgowych, właścicielem lub samodzielnym pracownikiem biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego i podatkowego, specjalistą do spraw planowania i budŝetowania, zna wszelkie narzędzia rachunkowości, a takŝe sposoby ich wykorzystania do zwiększania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, posiada aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, potrzebną do wykonywania zawodu nowoczesnego księgowego, potrafi korzystać z księgowych programów komputerowych; absolwent tej specjalności moŝe się ubiegać o certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - jest specjalistą w zakresie szeroko rozumianych finansów podmiotów gospodarczych, w tym znawcą zagadnień rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej, właścicielem lub samodzielnym pracownikiem biur rachunkowych, posiada umiejętność zarządzania finansami firmy w ścisłej współpracy z księgowością, potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze, tworzyć i analizować dokumenty księgowe oraz sprawozdania finansowe sporządzane na uŝytek róŝnych interesariuszy, korzystać z efektów pracy słuŝb finansowo-księgowych, jeśli nie jest księgowym, posiada zdolność podejmowania trafnych decyzji o róŝnym horyzoncie czasu, umiejętność inwestowania nadwyŝek gotówki, pozyskiwania pieniędzy na rozwój, operowania złoŝonymi instrumentami finansowymi 6

7 3. KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość trwają cztery semestry. Liczbę godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawia poniŝsza tabela Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku finanse i rachunkowość Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Do wyboru /156/168 4 Inne Ogółem /660/672 Program obejmuje przedmioty: podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz inne. W gronie przedmiotów podstawowych znajdują się przedmioty, których poznanie i opanowanie zawartych w nich treści jest warunkiem koniecznym do rozumienia treści przedmiotów następujących po nich, bardziej zaawansowanych. Przedmioty podstawowe dostarczają wiedzy niezbędnej zarówno absolwentom studiów I stopnia tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych, jak równieŝ studiów od kierunku finanse i rachunkowość odległych. Występują wśród nich przedmioty wprowadzające zarówno w świat rachunkowości, jak i finansów róŝnych podmiotów, przede wszystkim gospodarczych. Przedmioty kierunkowe zawierają treści jeszcze bardziej związane z podejmowanymi studiami II stopnia, stanowiące punkt wyjścia do bliŝszego poznania ich specyfiki, wskazując kierunek, w którym będzie zmierzać dalsza część programu. Dostarczają one instrumentarium niezbędnego kaŝdemu finansiście, niezaleŝnie od tego, w jakiej sferze rachunkowości i finansów będzie działał i jaką grupę podmiotów obsługiwał. W grupie przedmiotów innych znajdują się wykłady do wyboru w języku polskim oraz obcym oraz seminarium magisterskie. Wszystkie specjalności przygotowują do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy oraz umoŝliwiają zdobycie umiejętności i wykształcenie postaw stwarzających szanse na sukces w Ŝyciu zawodowym i prowadzonym przez absolwentów biznesie. Oferta specjalności jest na tyle szeroka, Ŝeby kaŝdy student, mając na względzie własne zainteresowania zawodowe, mógł znaleźć taką, której treści programowe będą mu najbardziej odpowiadały. Studia kończą się egzaminem magisterskim. Tak skonstruowany program znajduje swoje odzwierciedlenie w planach studiów drugiego stopnia. 7

8 4. PLANY STUDIÓW 4.1. Plan studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Polityka pienięŝna W Z Rachunkowość zarządcza W E Portfel inwestycyjny (30W, 16 Ć) W, Ć E Statystyka w finansach i bankowości W Z Ekonometria (30W, 30Ć) W, Ć Z Razem przedmioty podstawowe PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Rachunek kosztów W Z Standardy sprawozdawczości finansowej W Z Zarządzanie instytucjami kredytowymi W Z Prawo finansowe W E Prognozowanie i symulacje W Z Fuzje i przejęcia W Z Analiza techniczna W Z Analiza fundamentalna W Z Finanse MiSP W Z Opodatkowanie działalności gospodarczej W Z Informatyka w zarządzaniu finansami firmy Ć Z Nowe trendy w ekonomii K Z Nadzór korporacyjny W Z Razem przedmioty kierunkowe INNE Wykłady do wyboru w języku obcym W Z Wykłady do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z Razem inne PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Zarządzanie płynnością Ć Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Ć Z

9 Finanse firm non-profit K Z Rynek finansowy w zarządzaniu finansami firmy K Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw K Z E-biznes Ć Z Wynik finansowy i jego podział K Z FINANSE PUBLICZNE Finanse jednostek samorządowych Ć Z Zamówienia publiczne K Z Sektor finansów publicznych K Z Deficyt budŝetowy i dług publiczny w Polsce i UE K Z Prawo podatkowe Ć Z Prawo karno skarbowe K Z Ordynacja podatkowa K Z Rachunkowość budŝetowa Ć Z Podatki i opłaty lokalne Ć Z Publiczne organy nadzoru i kontroli K Z BANKOWOŚĆ Kredyty bankowe K Z Bankowość centralna K Z Marketing usług finansowych K Z Współczesne systemy bankowe Ć Z Rachunkowość bankowa Ć Z Prawo bankowe K Z Zarządzanie aktywami i pasywami banku Ć Z Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Ć Z Gwarancje i zabezpieczenia bankowe K Z E-banking Ć Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia społeczne w finansach publicznych K Z Systemy ubezpieczeń społecznych w UE K Z Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i ich analiza Ć Z Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Ć Z Reasekuracja K Z Rachunek aktuarialny w ubezpieczeniach Ć Z Związki bankowo ubezpieczeniowe K Z Finanse zakładu ubezpieczeń Ć Z Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i UE K Z STRATEGIE INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE Venture Capital K Z Analiza inwestycyjna Ć Z Psychologia rynków finansowych K Z Instytucje regulowanego rynku finansowego K Z Analiza portfelowa Ć Z Strategie podatkowe Ć Z

10 Fundusze inwestycyjne K Z Rynek instrumentów pochodnych Ć Z Międzynarodowy rynek finansowy K Z RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa I K Z Zaawansowana rachunkowość finansowa Ć Z Komputerowe systemy finansowo-księgowe K Z Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej K Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Rewizja finansowa K Z Audyt wewnętrzny K Z FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Zarządzanie płynnością Ć Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa K Z Rachunkowość komputerowa Ć Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa K Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Wynik finansowy i jego podział K Z

11 4.2. Plan studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość studia niestacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Polityka pienięŝna W Z Rachunkowość zarządcza W E Portfel inwestycyjny (30 W, 16 Ć) W, Ć E Statystyka w finansach i bankowości W Z Ekonometria (18 W, 12 Ć) W,Ć Z Razem przedmioty podstawowe PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Rachunek kosztów W Z Standardy sprawozdawczości finansowej W Z Zarządzanie instytucjami kredytowymi W Z Prawo finansowe W E Prognozowanie i symulacje W Z Fuzje i przejęcia W Z Analiza techniczna W Z Analiza fundamentalna W Z Finanse MiSP W Z Opodatkowanie działalności gospodarczej W Z Informatyka w zarządzaniu finansami firmy Ć Z Nowe trendy w ekonomii K Z Nadzór korporacyjny W Z Razem przedmioty kierunkowe INNE Wykład do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z Razem inne PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI Zarządzanie płynnością Ć Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Ć Z Finanse firm non-profit K Z Rynek finansowy w zarządzaniu finansami firmy K Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw K Z

12 E-biznes Ć Z Wynik finansowy i jego podział K Z FINANSE PUBLICZNE Finanse jednostek samorządowych Ć Z Zamówienia publiczne K Z Sektor finansów publicznych K Z Deficyt budŝetowy i dług publiczny w Polsce i UE K Z Prawo podatkowe Ć Z Prawo karno skarbowe K Z Ordynacja podatkowa K Z Rachunkowość budŝetowa Ć Z Podatki i opłaty lokalne Ć Z Publiczne organy nadzoru i kontroli K Z BANKOWOŚĆ Kredyty bankowe K Z Bankowość centralna K Z Marketing usług finansowych K Z Współczesne systemy bankowe Ć Z Rachunkowość bankowa Ć Z Prawo bankowe K Z Zarządzanie aktywami i pasywami banku Ć Z Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Ć Z Gwarancje i zabezpieczenia bankowe K Z E-banking Ć Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia społeczne w finansach publicznych K Z Systemy ubezpieczeń społecznych w UE K Z Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i ich analiza Ć Z Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Ć Z Reasekuracja K Z Rachunek aktuarialny w ubezpieczeniach Ć Z Związki bankowo ubezpieczeniowe K Z Finanse zakładu ubezpieczeń Ć Z Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i UE K Z STRATEGIE INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE Venture Capital K Z Analiza inwestycyjna Ć Z Psychologia rynków finansowych K Z Instytucje regulowanego rynku finansowego K Z Analiza portfelowa Ć Z Strategie podatkowe Ć Z Fundusze inwestycyjne K Z Rynek instrumentów pochodnych Ć Z Międzynarodowy rynek finansowy K Z

13 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa I K Z Zaawansowana rachunkowość finansowa Ć Z Komputerowe systemy finansowo-księgowe K Z Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej K Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Rewizja finansowa K Z Audyt wewnętrzny K Z FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej K Z Zarządzanie płynnością Ć Z Rachunkowość podatkowa Ć Z Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa K Z Rachunkowość komputerowa Ć Z Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa K Z Planowanie finansowe Ć Z Finansowanie działalności przedsiębiorstwa K Z Wynik finansowy i jego podział K Z

14 5. PROGRAMY NAUCZANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Polityka pienięŝna Pieniądz i bank centralny. Popyt na pieniądz. Pojęcie i definicje podaŝy pieniądza. Mechanizmy kreacji zasobów pieniądza. Procesy pienięŝne w gospodarce otwartej. Inflacja a wzrost gospodarczy. Stabilność systemu finansowego a polityka pienięŝna. Transmisja impulsów monetarnych. Cele polityki pienięŝnej. Strategie polityki pienięŝnej. Instrumenty polityki pienięŝnej. Polityka pienięŝna w modelu IS-LM-BP. Polityka pienięŝna w Polsce. Polityka pienięŝna Europejskiego Banku Centralnego. Integracja monetarna w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie mechanizmów kształtowania popytu i podaŝy na pieniądz, kreacji pieniądza oraz krąŝenia pieniądza w gospodarce; rozumienie zagadnień inflacji i czynników ją kształtujących; rozumienie zaleŝności między polityką pienięŝną a a polityką makroekonomiczną; rozumienie instrumentów polityki pienięŝnej i ich wpływu na sytuację monetarną i gospodarczą. 1. A. Sławiński, J. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, NBP, F. Mishkin, Ekonomia pieniądza, bankowości I rynków finansowych, Warszawa PWE, W. Baka, Bankowość europejska, PWN Warszawa, F.S. Mishkin, Monetary Policy Strategy, MIT M. K. Levis, P. D. Mizen, Monetary Economics, Oxford University Press 2. Rachunkowość zarządcza Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych. BudŜetowa metoda zarządzania. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności. ZrównowaŜona karta osiągnięć. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: analizowanie wpływu kosztów na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych; wyciąganie wniosków z informacji zarządczych; podejmowanie decyzji menedŝerskich; planowanie w jednostkach gospodarczych. 1. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, wyd. C.H. Beck, Warszawa M. Dobija (red.), Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa A. Jaruga, A. Szychta, W. Nowak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, eleven edition, McGraw-Hill Irwin S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

15 3. Portfel inwestycyjny Rodzaje inwestycji finansowych. Metody analizy ryzyka i dochodowości papierów wartościowych oraz metody ich wyceny. Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych. Zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji i obligacji. Wykorzystanie analizy okresowej i analizy wypukłości do uodpornienia portfela obligacji na ryzyko stóp procentowych. Portfele mieszane akcji, obligacji i pochodnych papierów wartościowych. Analiza i zarządzanie portfelem kredytowym. Zabezpieczenie wartości portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: specyfikowanie, analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; ograniczanie i dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego; konstruowanie portfeli inwestycyjnych; ocena ryzyka kredytowego; wykorzystanie procedur ograniczających ryzyko portfela kredytowego. 1. E.J.Elton M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIGPRESS R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIGPRESS K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycja, PWN W.Tarczyński, Rynki kapitałowe (cz.2 ), Placet Statystyka w finansach i bankowości Podstawowe narzędzia i metody statystyczne wykorzystywane w analizie danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rynku finansowego. Charakterystyki opisowe (klasyfikacja, przykłady zastosowań w analizie portfelowej i technicznej, bankowości). Formy tabelaryczne i graficzne (box and whisker plot), Wybór do analiz statystycznych form opisu w zaleŝności od: celu analizy, rodzajów cech, stosowanych skal pomiarowych, oraz postaci rozkładów empirycznych. Metody statystyczne oceny dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych. Pomiar ryzyka rynkowego i dochodu. Miary zmienności, miary wraŝliwości, miary zagroŝenia (VaR). Analiza współzaleŝności stochastycznej wykorzystanie w zarządzaniu instrumentami finansowymi. Analiza regresji. Współczynnik regresji β portfela n-elementowego jako.miara ryzyko systematycznego inwestowania w papiery wartościowe. Analiza korelacji - współczynnik korelacji Pearsone'a jako miara siły wzajemnego powiązania akcji oraz akcji z rynkiem. Ryzyko i dochód portfela wieloskładnikowego. Konstrukcja portfela wieloskładnikowego. Wykorzystanie analizy współzaleŝności w rachunkowości - wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych. Wykorzystanie programów komputerowych do analizy danych.( Excel, Stastistica). Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: znajomość zastosowań metod statystycznej analizy danych w zarządzaniu instrumentami finansowymi 1. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii, WSPiZ Warszawa

16 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inŝynieria finansowa PWN, Warszawa M. Wierzbicki, Analiza portfelowa, Biblioteka Inwestora Giełdowego, Warszawa Ekonometria Analiza przepływów międzygałęziowych. Przypomnienie wiadomości ze statystyki i matematyki. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego. Klasyfikacja i dobór zmiennych do modelu. Szacowanie parametrów modeli liniowych- metoda najmniejszych kwadratów Jednorównaniowy model ekonometryczny; weryfikacja i interpretacja wyników Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych. Badanie własności odchyleń losowych. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Wielorównaniowe modele ekonometryczne klasyfikacja, pośrednia MNK, podwójna MNK. Wykorzystanie programów komputerowych do modelowania ekonometrycznego. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: opanowanie metod analizowania zaleŝności ekonomicznych w kategoriach ilościowych; przyswojenie technik modelowania problemów ekonomicznych; przygotowanie aparatu pojęciowego i umiejętności niezbędnych przy analizie prospektywnej i retrospektywnej zjawisk. 1. Pr. zbior pod red. M. Gruszczyńskiego i M. Podgórskiej, Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH W. Marcinkowska-Lewandowska, Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach; Oficyna Wydawnicza SGH E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN Warszawa W. Thail, Zarys metod ekonometrycznych, PWN Warszawa W. Sadowski, Ekonometria; wyd. W.S.H. i P G.C. Chow, Ekonometria; PWN 1995 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Rachunek kosztów Pojęcie i funkcje rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów i jej metody. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. BudŜetowanie kosztów. Analiza kosztów. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Rachunek kosztów działań, kosztów produktu, kosztów klienta. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróŝnianie kosztów i ich kalkulacja; rozumienie zasad ewidencjonowania, budŝetowania i rozliczania kosztów; analizowanie kosztów; określanie wpływu kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. 16

17 1. Jarugowa A. [red.], Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK Dom Organizatora, Toruń Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, wyd. C.H. Beck, Warszawa Jaruga A., Szychta A., Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Standardy sprawozdawczości finansowej Koncepcyjne załoŝenia sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdawczości. Utrata wartości aktywów. Prezentacja kapitałów własnych oraz zobowiązań. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Ujęcie przychodów. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi standardami; ujmowanie aktywów rzeczowych i niematerialnych, instrumentów finansowych, kapitałów własnych i zobowiązań w sprawozdaniach; wycena oraz ujmowanie przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej. 1. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa Ustawa o rachunkowości 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wydanie z 2005 roku 4. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF, wyd. CH Beck, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (zamieszczone na przykład na stronie MF 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II tłumaczenie SKwP, Warszawa J. Turyna, Standardy rachunkowości: MSR- US GAAP- polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa Zarządzanie instytucjami kredytowymi Funkcjonowanie instytucji kredytowych. Model współczesnego banku. Techniki menedŝerskie w bankowości. Elementy controllingu bankowego. Strategie rozwoju banku, znaczenie segmentacji. Oferta produktów i usług bankowych według segmentów. Oferta produktów i usług bankowych według rodzajów instrumentów. Bankowe kanały dystrybucji. Elementy marketingu bankowego. Integracja oferty bankowej z produktami i usługami oferowanymi przez inne podmioty rynku finansowego. Zarządzanie aktywami i pasywami banku. Zarządzanie płynnością i wypłacalnością banku. 17

18 Kapitał własny banku. Istota, rodzaje oraz metody szacowania i ograniczania róŝnych typów ryzyka. Metody pomiaru ryzyka według koncepcji Value at Risk. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego. Elementy rachunkowości bankowej. Elementy analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: określanie strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej; rozumienie zasad planowania i działalności bankowej; podejmowanie decyzji menedŝerskich w zakresie bieŝącego funkcjonowania banku; rozumienie zasad kalkulacji finansowych; zarządzanie ofertą produktowo-usługową banku i podejmowanym ryzykiem; ocena i ograniczanie ryzyka bankowego; rozumienie zasad sprawozdawczości bankowej; ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku. 1. M. Iwanicz-Drozdowska, Integracja rynków finansowych w UE, dodatek edukacyjny do Banku i Kredytu, styczeń O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Zeszyt nr 216, marzec K. Jackowicz, Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce, Problemy Zarządzania 4, K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika bankowości, PWE X. Freixas i J-C. Rochet, Microeconomics of banking, The MIT Press, M. Zaleska (red), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa Prawo finansowe Prawo finansowe w systemie prawa. Instytucje prawa finansowego. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego. Czynności bankowe. Prawne podstawy wybranych produktów i usług bankowych. Zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Bankowy tytuł egzekucyjny. Szczególne prawa i obowiązki banków. Prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia. Elementy prawa dewizowego. Elementy prawa podatkowego. Elementy prawa e-finansów. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie prawnych podstaw funkcjonowania instytucji finansowych; analizowanie i ocena umów związanych z prowadzeniem działalności instytucji finansowych; zabezpieczanie prawne przed ryzykiem na rynku finansowym; rozumienie prawnych aspektów prowadzenia e-biznesu; rozumienie konsekwencji naruszania przepisów prawa finansowego. 1. A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo WSPiZ im. L.Koźmińskiego

19 5. Prognozowanie i symulacje Podstawowe załoŝenia prognozowania Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Zastosowanie modeli ekonometrycznych do prognozowania Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego Scenariuszowe metody oceny przyszłości Heurystyczne metody prognozowania Modelowanie organizacji gospodarczej Budowa systemu prognostycznego organizacji gospodarczej Modele analizy sytuacji gospodarczej MenedŜerskie gry symulacyjne Przeprowadzenie gry symulacyjnej Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość problematyki prognozowania zjawisk gospodarczych; zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki do realizacji procesu prognozowania; opanowanie zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją zjawisk gospodarczych. 1. Pr. pod red. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, WSE E. Nowak, Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele zastosowania, Placet 2001, 1. J.B. Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Ch. Beck K. Kolenda, M. Kolenda, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, Placet D.J. Błaszczuk, Wstęp do prognozowania i symulacji, WSUiB Fuzje i przejęcia Rynek współdziałania i kontroli nad przedsiębiorstwem Struktury holdingowe, wspólne przedsięwzięcia Istota, rodzaje i ewolucja procesów fuzji przedsiębiorstw fuzja jako proces: koncentracji, integracji, działań przedsiębiorstw, koordynacji działań przedsiębiorstw Typy i formy przejęć przedsiębiorstw przejęcia jako proces koncentracji i dywersyfikacji produkcji, przejęcia przez zarząd i pracowników: model anglosaski i francuski Strategiczne motywy procesów fuzji i przejęć motywy inwestycyjne, rynkowe, oparte na koncepcji wartości dodanej Bariery procesów fuzji i przejęć bariery faz: preparacji, konwersji, realizacji; wrogie przejęcia i techniki obrony przed nimi Analiza opłacalności inwestycji w formie fuzji i przejęć metody dochodowe i majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstw Metody finansowania transakcji fuzji i przejęć finansowanie: środkami własnymi oferenta, długami, hybrydowymi instrumentami finansowymi, koszt kapitału w fuzjach i przejęciach Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość problematyki przejęć i łączeń spółek kapitałowych i przedsiębiorstw, zarówno notowanych na regulowanym rynku, jak i firm prywatnych, ich strategicznych i finansowych uwarunkowań, zasad negocjacji, przeprowadzania ofert i obrony przed przejęciami, metod wyceny i due diligence, a takŝe transakcji odwrotnych dywestycji i podziałów spółek. 19

20 1. S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa A. Rutkowski, Rachunek efektywności wspólnych przedsięwzięć "Bank i Kredyt" nr 3 w A. Rutkowski, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw analiza opłacalności Serwis Finansowo Księgowy nr 37 z T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Wig Press, Warszawa, J. C. Hooke, Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa Raport krajowy: Polska. Badanie fuzji i przejęć w 2006 roku, 2007 PricewaterhouseCoopers, 4. Badanie fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej w 2006: Dojrzałość, dynamika i mega transakcje, 2007 PricewaterhouseCoopers, 7. Analiza techniczna Pojęcie analizy technicznej. Geneza analizy technicznej. Definicje oraz koncepcje teoretyczne z tym związane. Rola psychologicznych aspektów w funkcjonowaniu rynków. Podstawowe pojęcia analizy technicznej. Budowa i treść wykresów zmian cen na rynkach finansowych. Ojcowie analizy technicznej i ich koncepcje. Systematyzacja metod analizy technicznej. Budowa średnich ruchomych, oscylatory trendów (paraboliczne, trender, Hurt, Bollinger, Autoregresja) Oscylatory i wskaźniki momentu (RSI, TAS, WIRP, MACD, DMI, CMCI, ROC, Chaikin, Kairi) Formacje (regresja, RSI, Sochastic) Wsparcie i opór, analiza wolumenów, zmienności, sezonowości, analiza związku rynku towarów giełdowych instrumentów finansowych Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość metod oceny i analizy rozwoju koniunktury segmentów rynku finansowego, w tym znajomość: rodzajów analizy technicznej, wskaźników rynkowych, wskaźników dla określonych akcji, podstawowych formacji. 1. Jon J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press Warszawa, Rick Bensignor, Nowe Koncepcje Analizy Technicznej, Metody Mistrzów, WIG Press Warszawa, W.Tarczyński, Rynki kapitałowe, cz 1.Placet Charles Lebeau, Dawid W.Lucas, Komputerowa Analiza Rynków Terminowych, WIG Press, Warszawa, Bloomberg, Technical Analysis, handbook, jan Analiza fundamentalna Zakres i narzędzia analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Analiza wewnętrzna firmy Analiza zdolności firmy do kreacji wartości na rzecz właścicieli Analiza kondycji finansowej Analiza makroekonomiczna 20

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo