Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1

2 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Inwestycje Giełdowe Nazwa studiów: Inwestycje Giełdowe Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: studia doskonalące Forma studiów: studia niestacjonarne Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Słuchacz posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestycji giełdowych Rozwija swoją wiedzę z zakresu wycen finansowych, analiz statystycznych oraz metod inwestycji Słuchacz doskonali praktyczne umiejętności w stosowaniu i wycenie instrumentów finansowych Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne w inwestycjach giełdowych WIEDZA Ma wiedzę w zakresie: Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Posiada wiedzę na temat oceny finansowej firm Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania finansowego przedsiębiorstwem Posiada wiedzę na temat statystyk opisowych stosowanych w analizach giełdowych Posiada wiedzę na temat instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe i opcje Ma wiedzę dotyczącą podstaw matematyki finansowej Wie jak wyliczać raty kredytowe, płatności Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania GPW w Warszawie Ma wiedzę na temat rodzajów kapitalizacji, produktów bankowych Zna i rozumie: 2

3 Zna i rozumie metody wyznaczania cen transakcyjnych na giełdzie papierów wartościowych Rozumie funkcjonowanie rynków kapitałowych Zna założenia analizy technicznej Zna kryteria tworzenia portfela papierów wartościowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji UMIEJĘTNOŚCI Potrafi: Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności strategii inwestycyjnych back-testing Umie zbudować i stosować systemy ocen pracowników Potrafi dokonać oceny kondycji finansowej firmy Potrafi wyceniać obligacje i akcje (metody dyskontowe) Ma umiejętność: Posiada umiejętność rozpoznania i przeanalizowania formacji cenowych Posiada umiejętność tworzenia, testowania i stosowania systemów inwestycyjnych Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość ważności i zrozumienie: Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne takie jak: komunikacja, współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk 3

4 Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami 4

5 Nazwa Organizacja rynku giełdowego w Polsce Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania GPW w Warszawie Zna i rozumie metody wyznaczania cen transakcyjnych na giełdzie papierów wartościowych Rozumie funkcjonowanie rynków kapitałowych Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany pierwszy Forma realizacji zajęć Laboratorium komputerowe, ćwiczenia rachunkowe, prezentacja Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i brak wymagań wstępnych ćwiczenia 20 godzin Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) 6 Stosowane metody dydaktyczne prezentacje multimedialne, ćwiczenia rachunkowe, analizy w laboratorium komputerowym Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez 5

6 Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć słuchacza: Aktywność na zajęciach, rozwiązanie zadań obliczeniowych i przygotowanie zadanych analiz. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach i przygotowanie zadanych zadań i analiz. Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia zaliczenie z oceną Treści programowe Rynek finansowy, kapitałowy, pieniężny. Funkcje i uczestnicy rynku kapitałowego. Fundusze emerytalne i inwestycyjne. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podział na rynki i systemy notowań. Rodzaje zleceń giełdowych i ustalanie kursu w notowaniach jednolitych. Sposób prezentacji danych giełdowych. Papiery wartościowe notowane na giełdzie. Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. WIG- Press Warszawa 2002 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. PWN Warszawa 2007 Internet: *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. 6

7 Nazwa Matematyka finansowa Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ma wiedzę dotyczącą podstaw matematyki finansowej Wie jak wyliczać raty kredytowe, płatności Ma wiedzę na temat rodzajów kapitalizacji, produktów bankowych Potrafi wyceniać obligacje i akcje (metody dyskontowe) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany pierwszy Forma realizacji zajęć Wykład, ćwiczenia, laboratorium komputerowe Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) brak wymagań wstępnych Wykład 10 godzin, ćwiczenia 20 godzin 8 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez wykład, ćwiczenia rachunkowe, analizy w laboratorium komputerowym, analiza przypadków, analiza co-jeżeli? Egzamin pisemny, Ocena ciągła: rozwiązywanie zadań i analiza przykładowych ofert bankowych 7

8 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Egzamin pisemny na ocenę Wartość pieniądza w czasie. Stopa procentowa nominalna, efektywna, równoważna. Kapitalizacja prosta i złożona, zgodna i niezgodna. Wkłady oszczędnościowe i renta kapitałowa, system emerytur kapitałowych. Spłata długów. Wycena akcji model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena obligacji, obligacje skarbowe. Dobija M., Smaga E.: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN Warszawa 1995 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Smaga E.: Arytmetyka finansowa. PWN Warszawa 2000 Sobczyk M.: Matematyka finansowa. Placet Warszawa 1995 Jajuga K. i T.: Inwestycje. PWN Warszawa

9 Nazwa Analiza techniczna i ocena systemów inwestycyjnych Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Zna założenia analizy technicznej Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności strategii inwestycyjnych back-testing Posiada umiejętność rozpoznania i przeanalizowania formacji cenowych Posiada umiejętność tworzenia, testowania i stosowania systemów inwestycyjnych Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne takie jak: komunikacja, współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany drugi Forma realizacji zajęć Laboratorium komputerowe Wymagania wstępne i dodatkowe brak wymagań wstępnych 9

10 Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) ćwiczenia 40 godzin 12 Stosowane metody dydaktyczne Praca w zespołach, indywidualna praca, gry symulacyjne, dyskusja. Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań. Zaliczenie na ocenę Treści programowe Pojęcie trendu, formacje cenowe (kontynuacji i odwrócenia trendu). Średnie ruchome, oscylatory i inne wskaźniki analizy technicznej. Rynki walutowe, rynek forex. Backtesting, ocena i analiza wybranych metod inwestycyjnych. Murphy J.J.: Analiza techniczna. WIG-Press Warszawa 1995 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Achelis S.: Analiza techniczna od A do Z. LT&P Warszawa 1998 Elder A.: Zawód inwestor giełdowy. ABC Warszawa

11 Nazwa Analiza finansowa Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Posiada wiedzę na temat oceny finansowej firm Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania finansowego przedsiębiorstwem Potrafi dokonać oceny kondycji finansowej firmy Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany pierwszy Forma realizacji zajęć Wykład i ćwiczenia Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne brak wymagań wstępnych Wykład 10 godzin, ćwiczenia 20 godzin 8 Wykład, ćwiczenia, analiza przypadków Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do Ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań. zaliczenie na ocenę 11

12 egzaminu, zaliczenia Treści programowe Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Analiza wstępna sprawozdań finansowych. Wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania, rynku kapitałowego. Obowiązki informacyjne spółek giełdowych. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWE Warszawa 1997 Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. FRR warszawa 1997 Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami. PWE Warszawa

13 Nazwa Metody statystyczne w finansach I inwestycjach Język język polski Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Słuchacz: pierwszy Posiada wiedzę na temat statystyk opisowych stosowanych w analizach giełdowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji Forma realizacji zajęć wykład/ćwiczenia Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) brak wymagań wstępnych wykład 15 godzin/ćwiczenia 15 godzin 8 Stosowane metody dydaktyczne wykład, rozwiazywanie zadań, analiza problemów i zastosowań Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Egzamin pisemny Ocena ciągła rozwiazywanie zadań na ćwiczeniach Egzamin pisemny na ocenę Podstawowe statystyki opisowe. Miary korelacji. 13

14 Statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycyjnego. Gry losowe i zakłady bukmacherskie. Aczel A.: Statystyka w zarządzaniu. PWN Warszawa 2002 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Krysicki W. i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa

15 Nazwa Instrumenty pochodne Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Posiada wiedzę na temat instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe i opcje Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji Potrafi dokonać wyceny opcji Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany drugi Forma realizacji zajęć Wykład, ćwiczenia, pracownia komputerowa Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne brak wymagań wstępnych Wykład 15 godzin, ćwiczenia 25 godzin 12 Wykład, ćwiczenia rachunkowe, pracownia komputerowa, 15

16 analizy przypadków Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Egzamin pisemny, ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań Egzamin i zaliczenie na ocenę Treści programowe Kontrakty terminowe. Opcje, proste i złożone strategie opcyjnie. Równanie parytetu, górne i dolne granice cen opcji, arbitraż w inwestycjach opcyjnych. Opcje egzotyczne. Wycena opcji: model dwumianowy, model Blacka- Scholesa. Wartość wewnętrzna i czasowa opcji. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press Warszawa 1997 Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet Warszawa

17 Nazwa Podstawy teorii portfelowej i inżynierii finansowej Język język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Zna kryteria tworzenia portfela papierów wartościowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany drugi Forma realizacji zajęć Wykład, ćwiczenia, pracownia komputerowa Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) brak wymagań wstępnych Wykład 5 godzin, ćwiczenia 15 godzin 6 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Wykład, ćwiczenia rachunkowe, pracownia komputerowa, analizy przypadków 17

18 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Egzamin pisemny, ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań Egzamin i zaliczenie na ocenę Treści programowe Stopa zwrotu i ryzyko portfela akcji. Kryteria tworzenia portfela akcji, zależność ryzyko dochód. Ocena efektywności zarządzania portfelem. Value at risk. Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG- Press Warszawa 1996 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet Warszawa 1999 Weron A. i R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-techniczne Warszawa

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo