Kronika harcerska nr 121

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika harcerska nr 121"

Transkrypt

1 Kronika harcerska nr Specjalne wydanie &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje& pa-dziernik 2001 Druh hm. Jerzy Bazylewski Odszed; na Wieczn' Wart/ 16 wrze=nia 2001 Druh Jerzy Bazylewski, wnuk zes;a]* ca, urodzi; si/ 23 lipca 1912 w Aschabad, Turkiestan, jedyny syn Ludwika i Wandy (z domu Kudrewicz). Rodzina Bazylewskich wróci;a do Niepodleg;ej Polski w 1921 w wymianie Polaków za je]ców rosyjskich. Powrót do kraju ze wschodu, bez #adnego maj'tku, trwa; 3 miesi'ce poci'giem towa* rowym. Rodzina osiedli;a si/ w Kielcach. W tym samym czasie, Olga i Andrzej Ma;kowscy wprowadzili i rozpowszechnili w Polsce ideologi/ skautow' Baden Powell a. W 1925, Druh Bazylewski wst'pi; do organizacji harcerskiej i zwi'za; si/ z ni' na ca;e #ycie. Prowadzi; dru#yn/ bezdomnych ch;opców, tak zwanych Skicioki. Druh Bazylewski ucz/szcza; do katolickiego gimnazjum im. Stanis;awa Kostki w Kielcach i odby; obowi'zkow' podchor'#ówk/. Zacz'; wy#sze studia chemii na Uniwersytecie Jagiello]skim. +mier\ ojca przerwa;a je. P[- niej, podj'; si/ studiów prawniczych w Warszawie, które przerwa; wybuch drugiej wojny =wiatowej. Druh Bazylewski by; powo;any jako porucznik do 4*tego Pu;ku Piechoty. Jego jednostka by;a wzi/ta do niewoli przez Niemców w Modlinie pod Warszaw'. Cudem ocalony od rozstrzelania, Druh Bazylewski sp/dzi; pi/\ lat w obozie jenieckim w Gros Born w Niemczech. Zosta; wyzwolony przez wojska kanadyjskie. Po zako]czeniu wojny, oczekuj'c przesiedlenia, Druh Bazylewski powróci; do pracy harcerskiej w obozach dla Polaków w Niemczech. W latach powojennych, zorganizowano tam ponad 29,000 m;odzie#y harcerskiej. Pomóg; organizowa\ nie tylko jednostki harcerskie, lecz równie# udziela; si/ w o=wiacie i pomaga; przy zakwaterowaniu i przesiedleniu. W tym czasie pozna; instruktork/ harcersk' Pelagi/ Walkowiak. Razem pracowali w Harcerstwie, oczekuj'c na wiz/ do Stan[w. Pa]stwo Bazylewscy uznali, #e nie mogli wówczas wraca\ do komunistycznej Polski. W 1951, Druhostwo otrzymali zaproszenie od przyjaci[; z harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. Rodzina Bazylewskich z dwuletnim synem Konradem wyemigrowa;a do Stanów i zamieszkala w Chi* cago. W 1956, urodzi;a si/ im córka, Gra#yna. Druh Bazylewski uko]czy; przeszkolenie jako projektant. W tym zawodzie, pracowa; do czasu emerytury w Harcerstwo i dzia;alno=\ spo;eczna by;y zawsze pasj' Druha Bazylewskiego. Po przyje-dzie do Chicago, Pa]stwo Bazylewscy rozpocz/li ponownie sw' dzia;alno=\ harcersk'. Na pocz'tku by;o zaledwie 150 m;odzie* #y harcerskiej. W ci'gu nast/pnych 50*ciu lat, ponad 25,000 m;odzie#y przesz;o przez Harcerstwo w Chicago. Obecnie, ponad 700 jest czynnych w Zwi'zku Harcerstwa Polskiego w Chicago. W Harcerstwie s' czynne zespo;y> taneczny Lechici i chóralno*aktorski Wichry. W tych latach, ZHP w Chicago naby; o=rodek harcerski im. Cypriana Norwida w Crivitz, Wisconsin, oraz Dom Harcerski w Chicago. Druh Bazylewski pe;ni; wszystkie funkcje harcerskie i instruktorskie> dru#ynowy, hufcowy, komendant chor'gwi Stanów Zjednoczonych, przewodnicz'cy Zarz'du Obwodu w Chicago. Przez ostatnie kilka lat, by; honorowym przewodnicz'cym Zarz'du Obwodu w Chicago. Pomaga; te# w za;o#eniu polskich szkó; w Chicago. Od 1964, redagowa; Kronik/ Harcersk', która ukazywa;a si/ kilkadziesi't lat w polonijnych gazetach a dzisiaj wychodzi jako buletyn. Harcerstwo zawsze by;o na pierwszym miejscu, ale Druh Bazylewski tak#e udziela; si/ w innych organizacjach spo;ecznych. W Fundacji Kopernikowskiej by; cz;onkiem g;ównego zarz'du. By; czynny w komitecie obchodów trzeciomajowych. Cz/sto mia; odczyty na zaproszenie ró#nych organizacji. Maszerowa; w ka#dej paradzie trzeciomajowej od W 1994, szed; na czele parady w pe;nym galowym mundurze harcerskim. Organizacja polskich przedsi/biorców uhonorowa;a go jako& Cz;owieka Roku&. Kongres Polonii Ameryka]skiej w Illinois nagrodzi; Druha Heritage Award. Zosta; uznany za swoj' prac/ spo;eczn' przez burmistrzów miasta Chicago od Richard J. Daley do dzisiajszego burmistrza, Richard M. Daley. W 1994, Druh by; wyró#niony w Chicago Portraits on Volunteerism przez Chicago Department of Cultural Affairs. Za ich dzia;alno=\ na rzecz imigrantów w Ameryce, Jerzy i Pelagia byli uznani jako Wybitni Obywatele przez Citizens Council of Metropolitan Chicago i Immigration and Naturalization Service of the USA Department of Justice. Pa]stwo Bazylewscy popierali ruch NSZZ Solidarno=\. Dzia;ali na rzecz oficerów polskich zamordowanych w Katyniu i innych obozach rosyjskich. Zbierali fundusze na odbudow/ ko=cio;a Matki Boskiej Anielskiej. Pa]stwo Bazylewscy s' d;ugoletnimi mieszka]cami dzielnicy Wicker Park i parafianami ko=cio;a S=w. Heleny.

2 Po#egnanie =.p. hm. Jerzego Bazylewskiego w Domu Pogrzebowym. Druh hm Zbigniew Kobus prowadz'cy po#egnanie rozpocz'; t' uroczysto=\ tymi slowami> Druhu serdeczny, skrzykn/li=my si/ na to spotkanie aby po#egna\ Ciebie Harcmistrzu Jerzy Bazylewski. Aby wyrazi\ Twojej Rodzinie, #e ;'czymy si/ z nimi w smutku jak dzielili=my si/ z nimi rado=ci' i trosk' dnia powszedniego. W/drowali=my z Tob' przez #ycie, jedni z nas spotkali Ci/ na tej drodze mo#e jeszcze w Polsce, inni w obozach wysiedle]c[w w Niemczech, wi/kszo=\ z nas spotka;a ciebie na wsp[lnej drodze, w s;u#bie Bogu, Polsce, Ameryce i bli-nim tu w Chicago. R[#ne by;y stopnie przyjani z Tob', ale ka#demu z nas pozostawi;e= co= po sobie. Nieraz wraca\ b/dziemy wspomnieniami do tych chwil, kiedy by;e= z nami, w r[#nych okresach i okoliczno=ciach naszego #ycia. Uczy;e= nas przyk;adem s;u#by harcerskiej. Przypomina;e= nam nie raz, #e w naszej harcerskiej pracy wychowawczej, modlitwa ma du#e znaczenie. Pom[dlmy si/ wsp[lnie z naszymi ksi/#mi Jezuitami, aby Najwy#szy Naczelnik przyj'; Ci/ do Siebie i obdarzy; Ci/ =wiat;o=ci' wieczn'. Po mod;ach odprawionych przez ks. Paw;a Kosinskiego, SJ, zabra; g;os> Kapelan harcerski ks. Stanis;aw Czarnecki, SJ Wymowna i podnios;a chwila, tak#e i dla mnie bo jako= tak si/ z;o#y;o, #e s' to moje pierwsze dni pobytu w Chi* cago i z woli Pana Boga i z woli prze;o#onych, zosta;em mianowany kapelanem harcerzy hufca Chicago. Wiele ju# mia;em okazji s;ysze\ o druhu Jerzym, chcia# nie danem mi by;o go spotka\. Wczytuj'c si/ w ca;y #yciorys jako= tak przejmuj'ce by;o ca;e jego #ycie i co przez te wszystkie lata zrobi; dla innych. By; dla innych ca;ym sercem wszystkim tym co czyni;. To jest rzeczywi=cie taka chwila wdzi/czno=ci jak' mo#emy teraz prze#y\ aby dzi/kowa\ za Jego #ycie, dzi/kowa\ za to wszystko co On ka#demu z nas uczyni;. W tym momencie trudnym, gdy si/ spotykamy z t' tajemnic' kt[rej do ko]ca nie jeste=my w stanie zg;/* bi\. Na te tajemnice, kt[re w;asnym umys;em nie jeste=my w stanie rozwik;a\, pot/#ne =wiat;o rzuca Pan B[g, rzuca Jesus, s;yszeli=my w tym urywku dzisiejszej Ewangelii =w. Jana. Pan Jezus m[wi bardzo pocieszaj'ce s;owa, do swoich uczni[w i do wszystkich co Jego s;uchaj'< &Niech si/ nie trwo#y serce wasze, wierzycie w Boga i we Mnie wierzce. Bowiem w domu Ojca mego jest mieszka] wiele, gdyby tak nie by;o to bym wam powiedzi;, ;udzicie si/ #yjecie na pr[#no, Ja wam m[wi/, w domu Ojca mego jest mieszka] wiele.& I najpierw co Jezus powiedzia; to pytanie =w. Tomasza jest bardzo wymowne> &Panie nie wiemy dok'd idziesz, jak wi/c mo#emy zna\ By; razem z Jezusem s;ucha; Go, ale tak do ko]ca nie by; w stanie tego zrozumie\. W tym pytaniu Tomsza wyra#a si/ nasze pytanie, Panie dok'd Ty idziesz, nie znamy tej drogi. W obliczu =mierci, tak nagle przychodzimy, stajemy jako= zupe;nie os;upieni, nie wiemy co jest za t' =mierci'. Jezus w tym momencie da; odpowied-> Ja jestem drog', prawd' i #yciem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Moi drodzy, Jezus tutaj wlewa w nas pe;ni/ nadziei, #e w sytuacji kiedy do=wiadczamy =mier\ kogo= blizkiego, kiedy to przepe;nia nas smutkiem, gdy kto= blizki odchodzi, jest to do=wiadczenie roz;'ki, ale Jezus m[wi, #e =mier\ nie jest ostatnim s;owem Pana Boga. ~e =mier\ nie jest ostatecznym kresem cz;owieka, ale ostatecznym s/sem, losem cz;owieka jest #ycie, jest pe;nia #ycia, jest #ycie wieczne, jest Zmartwychwstanie. Jezus m[wi, #e on jest drog' i On przeszed; w;a=nie ze =mierci do #ycia do Zmartwychwstania. On da; nam w;a=nie przyk;ad< On jest pierwszym kt[ry przechodzi ze =mierci do #ycia, do #ycia pe;nego. To jest przes;anie do nas skierowane dzisiaj, #e #ycie nie ko]czy si/ wraz z t' fizyczn' =mierci', ale tak jak s;yszymy w Prefacji we Mszy =w. za zmar;ych> &~ycie Twoich wiernych o Panie, zmienia si/, ale si/ nie ko]czy.& Dlatego te# to jest w;a=nie ta nadzieja, kt[r' Pan B[g chce wla\ dzisiaj w nasze serca. ~e to nasze #ycie, ono owszem w jaki= spos[b fizyczny si/ ko]czy, ale to jest zmiana, to jest transformacja, kt[ra si/ dokonuje, to jest przej=cie to jest ten moment kt[ry ka#dy z nas musi przej=\, w wierze, #e je#eli umieramy z Chrystusem, to razem z nim rodzimy si/ do nowego #ycia. A umiera\ z Chrystusem. to jest umiera\ w ka#dy dzie] dla siebie, aby #y\ dla innych. My=l/, #e wielkim przyk;adem i wzorem dla nas, mo#e by\ Druh Jerzy, ca;ym swoim #yciem swoim po=wi/ceniem dla innych w szczeg[lny spos[b dla m;odych tutaj w Chicago gdzie ponad 25 ty=. harcerzy On wychowywa;. On budowa; nie tylko swoim s;owem ale przede wszystkim przyk;adem #ycia. Ja my=l/, #e w;a=nie dla was m;odych to jest wielki niedo=cig;y wz[r, jakimi mamy by\, jak mamy #y\ w tym spo;ecze]stwie, szczeg[lnie jako harcerze, ci co poprostu pomocnymi s' dla innych. Tak jak Druh Jerzy ostatecznie na=ladowa; Jezusa, bo Jezus by; tym co wyda; si/ dla innych ca;kowicie. Tak samo i my, my=l/, #e patrz'c na ca;e Jego #ycie, na to co uczyni;, winni=my z naszego #ycia uczyni\ dar dla innych. Dlatego te# modl'c si/ o pok[j wieczny dla =.p. Jerzego, pro=my aby On ju# odebra; wieczn' nagrod/, odszed; na wieczn' wart/ do Pana, aby i On wyprowadzi; nas, by=my kiedy= wszyscy razem z nim tam si/ spotkali tam gdzie otrze z naszych oczu wszelk' ;z/, gdzie nie b/dzie ju# =mierci, nie b/dzie cierpienia nie b/dzie smutku. Aby=my si/ razem tam z nim spotkali i wiecznie radowali. Pro=my o to w czasie tej naszej modlitwy. Hm. Lusia Bucka przewodniczaca Okrego ZHP Druhno Pasiu, Gra#ynko, Konradzie. Dzisiaj stoj'c tutaj przy trumnie Druha Harcmistrza Jerzego Bazylewskiego chyl/ czo;o. Chyl/ czo;o w imieniu Zarz'du Okr/gu ZHP w USA w ho;dzie za Jego #ycie po=wi/cone s;u#bie harcerskiej. S;u#bie harcerskiej na r[#nych szczeblach w organizacji ZHP, mi/dzy innymi, jako Przewodnicz'cy Zarz'du Okr/ gu w Stanach Zjednoczonych w latach 1961 do 63. Chyl/ czo;o w imieniu tysi/cy m;odzie#y, kt[ra przesz;a przez 2

3 harcerstwo w Stanach Zjednoczonych, przez ostatnie p[; wieku, kt[rej Druh Jerzy by; oddany sercem i dusz'. Jestem jedn' z tych tysi/cy, kt[rej #ycie zosta;o niepomiernie wzbogacone przez prze#ycia harcerskie, kt[re by;y umo#liwione przez po=wi/cenie i przyk;ad s;u#by harcerskiej grona instruktorskiego w Stanach Zjednoczonych, z Druhem Jerzym i z Druhn' Pasi' na czele. Moje skromne s;owa wypowiadane tu dzi= nie s' w stanie odtworzy\ dziedzictwa kt[re pozostawi; po sobie Druh Jerzy. ~y; na poz[r skromnym codziennym #yciem, ale to tylko na poz[r. Wszyscy, kt[rzy go znali wiedz' o tym jak wzbogaca; codziennie #ycie innym, sw' harcersk' s;u#b' Bogu, Polsce i bli-nim. Odszed; od nas po latach wiernej nieprzerwanej s;u#by. Pozostawi; po sobie to co najlepsze, przyk;ad pogody ducha, przyk;ad ofiarno=ci i wdzi/czno=\ tysi/cy, za bycie cz/=ci' ich #ycia. Cze=\ Jego Pami/ci! Hm. Janusz Wielga Komendant Chor'gwi w USA Pe;ni'c funkcj/ Komendanta Chor'gwi przysz;o mi po#egna\ Ci/ w chwili gdy odchodzisz wspania;y Instruktorze na Wieczn' Wart/. Do =mierci by;e= czynnym i lojalnym instruktorem w stosunku do Zwi'zku Harcerstwa Polskiego, organizacji kt[r' tak kocha;e=, kt[ra mo#na powiedzie\ by;a Twoj'. By;e= jednym z pierwszych, kt[ry za swoj' dewiz/ przyj'; uharcerzenie m;odzie#y polonijnej, aby pokaza\ jej w;a=ciwy kierunek w #yciu. Niech b/d/ wyrazicielem my=li kilku naszych instruktor[w i swoich. Niezmiernie jeste=my Ci wdzi/czni za to co uczyni;e= dobrego w swoim #yciu dla m;odzie#y. Cho\ moja droga harcerska zacz/;a si/ w Polsce, to jednak dopiero tutaj harcerstwo sta;o si/ dla mnie prawdziwym prze#yciem. Ty by;e= tego inspiratorem. Kiedy zdobywa;em stopnie harcerskie zawsze obserwowa;em i na=ladowa;em Ciebie. Nie musia;e= nic m[wi\, a z Twojej postawy wida\ by;o co chcesz powiedzie\ i co przez to osi'gn'\. M[wi/ to nie tylko ja, ale i inni. Rzesze m;odzie#y mia;y w Tobie zawsze oparcie i w;a=ciw' posta\ do na=ladowania. To przez metod/ harcersk' chcia;e= wszystkich poprowadzi\ w;a=ciw' drog' #ycia. Ci co z Twojej nauki umieli skorzysta\, dzisiaj mog' szczerze za mn' to samo powt[rzy\. W ubieg;' niedziel/ stan';e= na Wiecznej Warcie, a my pozostajemy sami, taka by;a wola Bo#a. Zapewniamy Ciebie Druhu Jerzy, #e Twoje s;owa i czyny b/dziemy zawsze kontynuowali a# do momentu, kiedy B[g zachce naszego spotkania si/ z Tob'. Prosimy Boga, aby przyj'; Ci/ do swego Kr[lestwa, a cia;o zm/czone w/drowaniem przez trudne #ycie niech teraz wiecznie odpoczywa. Czuwaj Druhu Jerzy! Wyrazy wsp[;czucia od tych wszystkich kt[rzy mnie o to prosili, a mianowicie> od Obwodu Michigan Przewodnicz'cym przewodnikiem Witoldem Wojtkowskim, oraz Hufcami Harcerek &Ziemia Rodzinna& i Harcerzy &Kresy&, od Hufca Harcerek &Podhale& i Hufca Harcerzy &Warmia&, od Hufca Harcerzy &Krak[w&, od Komendy Chor'gwi Harcerek z Komendantk' hm. Gabriel' Backiel, 3 od Komendy Chor'gwi Harcerzy z Kanady z Komendantem hm. W;odzimierzem Zi/b', oraz od Komendy Harcerzy ze Stan[w Zjednoczontch wraz ze mn'. Czuwaj! Melduje si/ druh Radzis;aw Sad#ak Kierownik Kr/gu Drogi Jurku, bo tak pozwoli;e= mnie nazywa\ Ciebie. Odesz;e= od nas bo tak by\ musia;o. Ka#dy z nas wcze=niej czy p[-niej po#egna si/ z tym =wiatem. By;e= z nami Kr/* giem Starszoharcerskim &Or;[w Kresowych&, prawie od chwili przyjazdu do Chicago a# do ostatniego dnia, 50 lat, p[; wieku. R[#ne funkcje pe;ni;e= w harcerstwie, w Polsce w Niemczech i Ameryce, od najni#szych do najwy#szych. Druhowstwo Bazylewscy w gronie Kr/gu Staroharc[w Ale u nas w Kr/gu by;e= jeden z nas, starszym harcerzem Staroharcem. Nawet gdy by;e= najwy#sz' w;adz' harcersk' w Stanach Zjednoczonych, pracowa;e= z nami jak zwyk;y szeregowy, bo taka by;a Twoja harcerska postawa. By;e= naszym natchnieniem, przyk;adem i wzorem prawdziwego harcerza i staroharca. Przysz;e= na =wiat w obcym kraju, opu=ci;e= ten =wiat r[wnie# w obcej ziemi. Ale w mi/dzy czasie =wiat harcerski na obu p[;kulach skorzysta; z Twego oddania si/ i po=wi/cenia dla dobra m;odzie#y polskiej. Odszed;e= od nas, ale wci'# jeste= i b/dziesz z nami tak d;ugo, jak d;ugo harcerstwo b/dzie istnia;o w Stanach Zjednoczonych. ~egnam Ciebie w imieniu Kr/gu &Or;[w Kresowych& naszym harcerskim Czuwaj! Niech Ci b/dzie lekka ziemia ameryka]ska drogi Druhu. Wybiera;e= si/ m[j drogi na obch[d 50*cio lecia naszego KPH do Crivitz< Bozia zrz'dzi;a inaczej. Pan Piotr Prokopowicz wice prezes naszego KPH. W imieniu zarz'du Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa w Chi* cago, rodzic[w oraz w;asnym, pragn/ podzi/kowa\ Ci drogi Druhu Jerzy, za wszystko co uczyni;e= dla Polonii dla harcerstwa dla wielu pokole] m;odzie#y. Dzi/kujemy Ci za Twoj' skromno=\, Twoje rycerstwo, Twoj' wytrwa;o=\ i konsekwencj/ w szerzeniu najwy#szych warto=ci, B[g, Honor i Ojczyzna. 50 lat tu w Chicago, a wcze=niej w Niemczech i Polsce, niestrudzenie wraz z #on' i przyjaci[;mi zrealizowa;e= to co zacz/li tak cz/sto przywo;ywani przez Ciebie w gaw/dach, Druhostwo Ma;kowscy, na pocz'tku 20*tego wieku. Ty przeprowadzi;e= nas przez jego drug' po;ow/ i wprowadzi;e= w wiek 21*wszy. Da;e= nam wskaz[wki na nast/pne lata. Wiem z jak' trosk' my=lisz o

4 przysz;o=ci harcerstwa zw;aszcza tutaj w Chicago. Niech tak licznie zgromadzone tutaj grono, #egnaj'cych Ci/ przyjaci[;, b/dzie =wiadectwem i# s' tacy, kt[rzy chc' kontynuowa\ Twoj' prac/. By;e= nam opiekunem i wychowawc', instruktorem i przyjacielem, ale nadewszystko wzorem cz;owieka, patriot', harcerzem niedo=cignionej doskona;o=ci. By;e= czynny do ostatnich dni, pracowity i do reszty po=wi/cony harcerstwu, bezinteresowny. Dzi/kujemy Ci za wszystko. Druhostwo Bazylewscy podczas uznania Dz. Harc Jerzego Urbanowicza za jego prac/ dla Obwodu i KPH Nie tak dawno #egna;e= przyjaciela z rodziny harcerskiej, Jerzego Urbanowicza i cytowa;e= s;owa Horacego &non omnis morial& nie wszystek umr/. Wszak Twoje nazwisko Harcmistrz Jerzy Bazylewski tak wo;a &non omnis morial, non omnis morial&, nie wszystek umr/. B'dz nam dalej opiekunem, b'dz nam natchnieniem. ~egnamy Ci/ s;owami przynale#nymi tylko najwy#szym. Druhu Prewodnicz'cy zg;aszam gotowo=\ Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa w Chicago do wykonania powierzonych mu zada]. Czuwaj! &Wichry& i &Lechici&, w specjalnym po#egnaniu. W imieniu zespo;[w harcerskich &Wichry& i &Lechici& oraz kierownictwa, sk;adamy wyrazy g;/bokiego wsp[;czucia Druhnie Pasi, Druhnie Gra#ynie, Druhowi Konradowi. Z wielkim #alem i ogromnym wzruszeniem, #egnamy Druha Jerzego, kt[ry od chwili powstania naszych zespo;[w, by; z nami sercem i dusz'. Zach/ca; do paracy, pragn'c aby=my wyst/pami reprezentowali harcerstwo. ~egnamy Ci/ Druhu, #egnamy bardzo smutni i modlimy si/, aby bramy niebios czeka;y na Ciebie szeroko otwarte, i prosimy aby Druh z tego innego =wiata spojrza; na nas czasem ;askawym okiem. Czuwaj! Drogi Jerzy, zg;aszaj' si/ nasze Hufce, przysz;o=\ harcers* twa na tym terenie. O t' przysz;o=\ troszczy;e= si/ ostatnio. Hm. Beata Pawlikowska, Hufcowa Hufiec&Tatry& &Przysi/gi danej Ojcu, a# do dzi= dnia tak dochowa;em& Hannibal. Pozwol/ sobie jeszcze przytoczy\ pierwsze dwie strofy poematu Cypriana Norwida,...i #a;obny rapsod &Czemu cieniu odje#d#asz r/ce za;amawszy na pancerzu przy pochodniach co skrami graj' oko;o twych kolan.& W #yciu spotykamy osoby, kt[re maj' na nas du#y wp;yw. Druh Jerzy, zawsze oddany idea;om harcerskim, by; tak' osob'. S;owo harcerstwo nieodzownie kojarzyly si/ ze zwinn' i energiczn' postaci' Druha Jerzego. Zna;am Druha Jerzego od najwcze=niejszych swoich lat szkolnych. Cz/sto przychodzi; do mojej polskiej szko;y i by; dla mnie =wietn' reklam' harcersrwa, bo oczywi=cie zawsze by; w mundurze. Swoim post/powaniem pokazywa; wszystkim, jak #y\ zgodnie z prawem i przyrzeczeniem, by\ obowi'zkowym i s;u#y\ innym. By; te# zainteresowany post/pami m;odzie#y, nie tylko ich stopniami i sprawno=ciami ale r[wnie# ich osi'gni/ciami w #yciu oaobistym i zawodowym. Ch/tnie s;u#y; swoj' rad', namawia; do dalszych post/p[w i wychowywa; m;odzie# wed;ug zasad metody harcerskiej. Niejeden harcerz i niejedna harcerka, ucz'c si/ Roty Przyrzeczenia przy s;owach, ca;ym #yciem, mieli przed oczyma posta\ Druha Jerzego. Przez wiele lat r[#ne osoby stara;y si/ okre=li\ Druha Jerzego. S;ysza;am jak Go nazywa;i>baden Powelem, lub Ma;kowskim chicago* wskiego harcerstwa. Druh Jerzy, zawsze uwa#a;, #e nie zas;uguje na takie por[wnania i dalej swoim cichym sposobem pracowa; na rzecz harcerstwa. Drogi Druhu, postaramy si/ i=\ drog', kt[r' nam wskaza;e=, #y\ zgodnie z prawem i przyrzeczeniem harcerskim i wiernie spe;nia\ swoje obowi'zki. D;ugo b/dziemy Druha pami/ta\. W imieniu Hufca Harcerek &Tatry&, sk;adam Druhnie Pasi, Gra#ynie i Konradowi rodzinie i przyjacio;om wyrazy szczerego wsp[;czucia. Cze=\ Jego Pami/ci! Phm. Tomasz Bagi]ski Hufcowy Hufca &Warta& i Druh Wies;aw Ciepiela przyboczny. Pami/tam, kiedy k;/cz'c jako m;ody Zuch, przed Druhem Jerzym, us;ysza;em pytanie> &Czy chcesz by\ odpowiedzia;em>&tak&, wtedy uderzy; mieczem po ramionach i to bardzo mocno, wiedz'c #e m;ody ch;opak powinien mocno odczu\ ten wa#ny moment #ycia, przenosz'c mnie do Braterstwa Harcerskiego. My=l/, #e ka#dy harcerz prze#y; t' wa#n' chwil/. Do dzi= pami/tam! Pami/tamy, jak o p[;nocy przy ognisku Druh Jerzy prosi; nas aby=my powt[rzyli nast/puj'ce s;owa> &Mam szczer' wol/ ca;ym #yciem pe;ni\ s;u#b/ Bogu i Polsce, nie=\ ch/* tn' pomoc hli-nim i by\ pos;usznym Prawu Harcerskiemu.& Ju# wtedy czuli=my, #e przed nami sta; Harcerz kt[ry ca;' swoj' istot' #y; s;owami Harerskiego Przyrzeczenia. Druh Jerzy ca;ym swym #yciem s;u#y; Bogu i Polsce. Wierz'c jak Adam Mickiewicz, #e Ojczyzna Polak[w #yje i dzia;a wsz/dzie, gdzie wiernie bij' serca Jej syn[w. Ujawnione to by;o przede wszystkim, w rz'daniu aby=my zawsze m[wili po polsku. Pami/tamy, jak poprawia; nasz' polszczyzn/ nie tylko m;odzie#y, ale r[wnie# naszym rodzicom, uporczywie przypomina; has;o Kroniki Harcerskiej> &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje&. Pami/tamy gaw/dy Druha Jerzego, g;/bokiej tre=ci w kt[rych przekazywa; nam histori/ Polski, dzieje naszych 4

5 bohater[w, tradycje harcerstwa, nawi'zuj'c zawsze do wszystkiego co najlepsze i uczy; nas kocha\ Polsk/, kt[r' nie znali=my. Druh Jerzy ca;e #ycie udziela; ch/tn' pomoc bli-nim. Pami/tamy Druha Jerzego na akcjach letnich naszych jednostek. Pomimo s;abego zdrowia, wsz/dzie Go by;o pe;no. Ustawia; z nami namioty, budowa; bramy, naprawia; stojaki, musia; bra\ czynny udzia; w naszych zaj/ciach, musia; swoj' osobowo=ci' pokaza\ braterstwo harcerskie. Mia; dusz/ urodzonego instruktora, s;u#'c zawsze przyk;adem. Pami/tamy, kursy instruktorskie prowadzone przez Druha Jerzego, pami/tamy z jakim zapa;em podrywa; nas do pracy, podkre=laj'c konieczno=\ przestrzegania prawa harcerskiego i wychowania m;odzie#y w prawdziwym duchu harcerskim. Wskaza; nam drog/ dzia;ania na rzecz powierzonej nam m;odzie#y. Polska mia;a kiedy= druha Ma;kowskiego, my tu na obczy-nie mieli=my Druha Jerzego< on by; tym naszym dru#ynowym, naszym wodzem. Czy kto= zast'pi Druha Jerzgo, w'tpi/, jednak mam nadziej/, #e wszyscy my zgromadzeni tutaj, oraz pokolenia m;odzie#y, kt[re zna;y Druha Jerzego, b/d' si/ stara\ by\ wiernymi przyrzeczeniu harcerskiemu i za przyk;adem naszego dru#ynowego oddadz' si/ wychowaniu nast/pnego pokolenia m;odzie#y. Pragniemy aby tu na obczy-nie serca m;odzie#y harcerskiej bi;y dla Ojczyzny z tak' sam' mi;o=ci' jak bi;o serce Druha Jerzego. Niech Ci si/ jawi' te tw[rcze marzenia, Dru#yniwy Wodzu Nasz. +nij ju# t/czowe sny. Hm.Zbigniew Kobus zako]czy; po#egnanie Drogi przyjacielu Druhu serdeczny, ziemsk' cz/=\ wielkiej harcerskiej przygody zako]czy;e=. Dzi/kujemy Tobie za przyja-], za wszystko to czym si/ z nami tak hojnie dzieli;e= na wsp[lnej drodze w s;u#bie Polsce, Bogu i bli-* nim. Za 76 lat s;u#by, pod lilijki znakiem i za sta;' gotowo=\ do s;u#by. Pami/tasz to ;aci]skie powiedzenie, kt[rym kilka miesi/cy temu #egna;e= przyjaciela Druha Jurka Urbanowicza&non omnes morial& nie wszystek umr/, dzie;a moje i idea prze#yj'. W czasie choroby w szpitalu Gra#yna i Druhna Miszuk, =piewa;y Tobie pie=ni harcerskie i my Tobie za=piewamy &Na polanie dogasa ognisko&, a potem po#egnamy Ci/ bratnim kr/giem, modlitw' harcersk' &Idzie noc& i naszym Czuwaj! Tak jak zawsze ko]czyli=my pracowity dzie] na obozach, kursach, zlotach. Ty ko]czysz swoj' harcersk' s;u#b/. Czuwaj! Organizacje #egna;y Druha Jerzego W imieniu plac[wki SWAP 90 po#egna; i z;o#y; kondolencje rodzinie pan Jan Marsza;ek. Stowarzyszenie Polskich Kombatant[w Imieniem II*go Korpusu, SPK 31> Druh Bazylewski z ca;ym po=wi/ceniem wychowywa; w szeregach harcerskich nasze dzieci na dobrych Polak[w. Cze=\ Jego Pami/ci. Pan Stanis;aw Wajdeman w imieniu Komitetu Obywatelskiego po#egna; =p. Jerzgo, przyjaciela i wspania;ego cz;onka. 5 Ballada o +wietlanej Pami/ci Druha Jerzego Po niebia]skiej przestrzeni, Co gwiazdami si/ mieni Kroczy Jerzy po smudze ksi/#yca Niebo by;o srebrzyste, Chmury zwiewne przejrzyste Wi/c si/ wszystkim w zadumie zachwyca. Jerzy oczy przeciera &Och, jak pi/knie jest teraz, Jaki spok[j i ukojenie Wi/c przystan/, zobacz/ Czy na ziemi kto= p;acze ~e sko]czy;o si/ moje cierpienie. +wiat w swym #yciu zawi;ym, Pi/kny jest jednak i mi;y ~y\ za= trzeba w wysi;ku i pracy Idea;[w strzec naszych. Ziemi broni\ pa;aszem Bo my wolno=\ kochamy Polacy&. Kiedy patrzy; zn[w w g[r/, Rozst'pi;y si/ chmury Ujrza; bram/ otwart' do raju I =wi/tego Klucznika I anio;[w bez liku Kt[re &Gloria&na cze=\ Boga =piewaj'. Klucznik wo;a &Chodz przyjacielu& Aby by\ na apelu, Kiedy ranne zapal' si/ zorze Tam na swoich harcerzy, Czeka ju# =wi/ty Jerzy By anielsk' dru#yn/ za;o#y\. Szed; wi/c krokiem spr/#ystym W ten =wiat, tak uroczysty Krzy# harcerski trzymaj'c na d;oni, Ch[ry &Glorie& =piewa;y Sta; si/ jak oni bia;y Na cze=\ Boga =piewaj'c jak oni. Kazimiera Rafalik, hm. Od ks. kapelana Andrzeja Pe;ki> Pax Christi! Przed chwil' odebra;em wiadomo=\ od Basi Cha;ko b/* d'cej w Polsce, #e dh Jerzy Bazylewski odszed; do Pana. Prosz/ przekaza\ dhnie Bazylewskiej kondolencje, a przede wszystkim podzi/kowanie za #ycie jej m/#a. 3 sierpnia wys;a; do mnie list przekazuj'c gar=\ informacji o #yciu harcerskim w Chicago i o Jezuitach. Pami/ta; o tym, #e w czasie wakacji wybiera;em sie w g[ry. I zaznaczy;> &Jaka szkoda, #e nie mo#emy razem w/drowa\&. My=le, #e kiedy= b/dziemy razem w/drowa\. Wdzi/czny jestem Jemu, #e wiele razy jecha; ze mn' do Wisconsin do Crivitz noc', zaraz po Mszy =w. w Niles. Wyje#d#ali=my oko;o 7.30 pm a przyje#d#ali=my na teren O=rodka o godz am. W czasie drogi du#o opowiada; i mnie prowokowa; do rozmowy, bym nie zasn'; za kierownic'. Za to jestem Mu wdzieczny. W sobot/ r[wnie# w Polsce w gronie harcerskim (bo jad/ w g[ry do Lubomierza do instruktor[w harcerskich) odprawi/ Msz/ =w. za jego dusz/. Postaram si/ te# spe;ni\ jego propozycj/, mo#e nawet #yczenie. Dh Jerzy napisa; mi

6 w ostatnim li=cie s;owa> &Mo#e ksi'dz znajdzie troch/ czasu na kr[tkie wspomnienia z w/dr[wki do naszej Dzi/kujemy Bogu za Jego #ycie, za =wiadectwo jakie z;o#y; na ziemi jako Dziecko Bo#e, jako Polak, jako Harcerz, jako Emigrant. Prosz/ przekaza\ te s;owa Dhnie Bazylewskiej, ewentualnie podzieli\ si/ nim w stosownym miejscu. Z Bogiem, czuwaj!!! * ks. phm Andrzej Pe;ka, kapelan z Chicago 50 Lecie KPH na O=rodku Harcerskim Zarz'd Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa, zorganizowa; nadzwyczajny weekend rodzinny od 1*go do 3*go wrze=nia, w naszym O=rodku Harcerskim im. Cypriana Norwida ko;o Crivitz, WI. Pogoda bardzo dopisa;a, a program by; bardzo ciekawy, przyjemny i r[#norodny. W sobot/ rano ka#dy mia; sposobno=\ poszuka\ swego szcz/=cia w grzybobraniu lub rybo;[wstwie. Byli tacy, kt[rzy poka-ne grzyby znale* -li. To zach/ci;o wiele rodzin do zbierania grzyb[w. Przed obia* dem by;o ofi* cjalne powi* Pani J[zefa Urbanowicz wraz synem Wes sadzi drzewko ku pami/ci m/#a na O=rodku. tanie go=ci przez prezesk/ p. Teres/ Wil* czek. Podczas obfitego obia* du, przygoto* wanego przez panie z KPH, by; czas na towarzyskie spotkanie. Na O=rodek przyby;o ponad 100 rodzic[w, oraz du#o m;odzie#y i dziatwy. Sadzenie i adoptacja drzewek odby;a si/ bardzo uroczy=cie. Zagai;a prezeska Ko;a p. Teresa Wilczek, nast/ pnie wiersz pod tytu;em &Nasz Harcerski O=rodek w Wisconsin& przeczyta; druh Konstanty Dembowski, po czym harcereki za=piewa;y &Polskie Kwiaty&. Zosta;o zasadzonych 50 drzewek symbolizuj'cych 50 lat istnienia KPH. Ka#dy mia; sposobno=\ zasadzi\ drzewko w swoim imieniu. Specjalnie uhonorowani zostali dz.h. =p. Jan Pawlu= i dz.h. =p. Jerzy Urbanowicz, dwaj bardzo zas;u#eni ludzie w powstaniu i zagospodarowaniu tego uroczego harcerskiego terenu. Przy tej okazji by;y obecne pani Anna Pawlu= i pani J[zefa Urbanowicz ze swoimi rodzinami. Dwa nast/pne drzewka zosta;y zasadzone ku pami/ci dw[ch d;ugoletnich prezes[w KPH =p. Kazimierza Wi/cka i =p. Tadeusza Wojtkowskiego. O zmierzchu rozpocz/;o si/ oficjalne ognisko, kt[re zgromadzi;o wszystkich go=ci i m;odzie#. Wielk' atrakcj' by; pokaz druhny hm. Basi Link wraz z Urszul' Dziuba]sk', przedstawiaj'cy 50 lat pracy i dorobku KPH od za;o#enia w 1951 roku po dzie] dzisiejszy. Program ogniska by; przeplatany =piewem pod dyrekcj' druha Jana Toczyckiego, a pokaz pieczenia plack[w, specjalno=\ KPH, by; bardzo udany i dowcipny. Udzia; w pokazie brali ma;#onkowie Toczyccy i Lejowie. Podczas ogniska wyst'pi; p. S;awomir D'browski i przypomnia; wszystkim, #e to w;a=nie dzisiaj jest rocznica napadu hitlerowskiego na Polsk/ i pocz'tek II Wojny +wiarowej. Na zako]czenie pan Piotr Prokopowicz przeczyta; &Kromk/ Chleba& z wybranych cykl[w =p. kardyna;a Stefana Wyszy]skiego. Po oficjalcej cz/=ci ogniska, wszyscy mieli przyjemno=\ pieczenia kie;basek. Du#' atrakcj', specjalnie dla m;odzie#y by;a &diskoteka& pod Pawilonem, kt[ra trwa;a do p[;nocy. Niedziela rozpocz/;a si/ sytym =niadaniem, kt[re panie z KPH bardzo sprawnie poda;y. Msz/ =w. odprawi; ksi'dz misjonarz Zbigniew Kowal ze zgromadzenia Sercan[w. On prze#y; 12 lat w Afryce. Msza by;a bardzo uroczysta, rozpocz/;a si/ kr[tkim zagajeniem przez druhn/ hm. Basi/ Link i zapaleniem =wiec, kt[re reprezentowa;y podzi/ kowanie jednostek harcerskich Ko;u Przyjaci[; Harcerstwa oraz symboliczna =wieca wiary w przysz;o=\ Ko;a. Podczas Mszy pie=ni ko=cielne =piewa;a m;odzie# harcerska. Po Mszy zosta;y odczytane dwa wiersze druhny hm. Rafalik. Nast/pn' imprez' by;a Olimpiada w kt[rej wzi/;o udzia; du#e grono rodzic[w i m;odzie#y. Po smacznym i sytym obiedzie, odby;a si/ aukcja, kt[ra rozbawi;a i ucieszy;a uczestnik[w. By;a to nadzwyczaj przyjemna i udana impreza, kt[ra zasili;a kas/ KPH. Zaraz po aukcji odby;o si/ rozdanie nagr[d zwyci/zcom Olimpiady, oraz zas;u#onym cz;onkom Ko;a. Impreza Z;otego Jubileuszu by;a nadzwyczaj udana dzi/ ki komitetowi pod przewodnictwem p. Urszuli Dziuba]skiej, przy pomocy pa]> Teresy Wilczek, Danuty Leja, Joanny D'browskiej, Jadzi Janocha, Janiny Toczyckiej, Danuty Mosssakowskiej, Ma;gorzaty +wi/tochowskiej, oraz panom> Piotrowi Prokopowicz, Andrzejowi Niewolik, Franciszkowi Leja, Henrykowi Kutowskiemu i J[zefowi Poniatowskiemu. KPH pragnie wszystkich zawiadomi\, #e &Labor Day& weekend stanie si/ w przysz;o=ci tradycyjnym spotkaniem rodzinnym na O=rodku. Podzi/kowanie Dzi/kuj/ ca;ej Rodzinie Harcerskiej za wyrazy wsp[;czucia i oddanie ostatniej przys;ugi mojemu m/#owi. Brak nam s;[w za tyle serca nam okazanego i udzia; w modlitwach w tak dla nas ci/#kich chwilach. B[g zap;a\ za wszystko! Hm Pelagia Bazylewska, c[rka Gra#yna i syn Konrad Kalendarzyk Harcerski 20.X * Zabawa Jesienna KPH 11.XI. * Akademia =wi/to 11 Listopada, Dom Harcerski 17.XI. * Cicha Licytacja, Dom Harcerski 1*2.XII. * Bazar +wi'teczny, Dom Harcerski 5.XII. * +w. Miko;aj w Domu Harcerskim 16.XII. * Wyst/p Zespo;[w w Muzeum Wiedzy 31,XII. * Zabawa Sylwestrowa, Dom Harc. 6 Kronika harcerska jest przekazem informacji z #ycia harcerskiego, redagowana przez zespó; prowadzony przez hm. Pelagi/ Bazylewska (773) 276*8341* Pod tym telefonem mo#na otrzymaæ wszelkie informacje

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Kronika harcerska nr 129

Kronika harcerska nr 129 Drodzy Druhostwo! Drodzy Przyjaciele Harcerstwa! Przysy;amy Wam specjalne przedwakacyjne poszerzone wydanie &Kroniki harcerskiej&< wiele ciekawych rzeczy si/ dzieje w naszym harcerskim =wiecie, a plany

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

My!lisz o zako"czeniu wszystkiego

My!lisz o zakoczeniu wszystkiego My!lisz o zako"czeniu wszystkiego przeciw zapobiec w mlodym samobostwie Je#eli my!la$e! o pope$nieniu samobójstwa lub ju# próbowa$e! je pope$ni%, te informacje powinny Tobie pomóc. Dlaczego tak si' czujesz?

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Z wiarą idziemy przez świat

Z wiarą idziemy przez świat VIII ARCHIDIECEZJALNY KONGRES MISYJNY DZIECI Z wiarą idziemy przez świat 8.06.2013 Szaflary WYDZIA! DUSZPASTERSTWA MISYJNEGO KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE ul. Franciszka!ska 3, 31-004 Kraków tel. 12

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo!

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! 29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! Zgodnie z Regulaminem Głównym ZHP, Zarząd Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w USA zwołuje XXVIII Zjazd Okręgu w dniach 24-25 Października 2009 r. w Chicago IL. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej

Nasza Ferajna. Dzie! Edukacji Narodowej Nasza Ferajna 66-110 Babimost, ul Kargowska 61, tel 068-3512412 mail:admin@mow-babimost.pl, http://www.mow-babimost.pl Dzie! Edukacji Narodowej Obchodzony by! w tym roku w naszym o"rodku w pi#tek 11 pa$dziernika.

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI

NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI Formularz mszalny zatwierdzony przez Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w dniu 13.03.1985 r. N.0521/85/P na dzie 5. sierpnia oraz

Bardziej szczegółowo

Testamenty i ostatnie dyspozycje

Testamenty i ostatnie dyspozycje Z serii: Testamenty i ostatnie dyspozycje Jak zostawi~ majqtek bliskim i uniknq~ probacji El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Konsekwencje braku testamentu. Ustawowy podzia] majqtku. Co dziedziczy \ona.

Bardziej szczegółowo

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Liturgia Wielkiego Tygodnia w Kociele Starokatolickim Mariawitów Wielkanoc geneza wita i sposób ustalania jego terminu Zmartwychwstanie Paskie = Wielkanoc = Pascha

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa.

Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa. Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa... G +0 A+8 K+9 + D+7 C+ A+.. M+ A+8 N+ N+ B+ K+6 B+ Ę+ S+ J+ Ó+7 Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca

Bardziej szczegółowo

Dotyczy prac podkomisji sejmowej nad ustaw o spódzielniach mieszkaniowych

Dotyczy prac podkomisji sejmowej nad ustaw o spódzielniach mieszkaniowych KRAJOWY ZWIZEK LOKATORÓW i SPÓDZIELCÓW ODDZIA TERENOWY NR 76. w yrardowie Adres kore. Biuro poselskie PiS 96-300 yrardów ul. Okrzei 19. IIIp. Tel. Kont. 691546098 strona intern. http://www.kzlis.konin.pl/

Bardziej szczegółowo

>> Kilka s ów o nas: Wróbelka Elemelka. Wydanie okoliczno ciowe z okazji nadania nazwy. Przedszkolu Nr 392 ul. Afryka ska 14 a w Warszawie

>> Kilka s ów o nas: Wróbelka Elemelka. Wydanie okoliczno ciowe z okazji nadania nazwy. Przedszkolu Nr 392 ul. Afryka ska 14 a w Warszawie Du o tu w Warszawie ró nych jest przedszkoli, Jedne s w Centrum, inne na Woli. A na Saskiej K#pie nasze w$ród zieleni, >> Kilka s ów o nas: Gdzie Elemelek si# z dzie'mi weseli (...) Beata Jadach Nasze

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

ć Ń Ń ź ć Ą ć ć ź Ś ź ć ć Ą Ż Ś ŚĆ ź ć ź Ś Ś ć Ą Ł Ł ź Ś ć ć ź ć ć ć ź ź ć Ś Ą Celem spdzielni mieszkaniowej jest zaspokojenie podstawowej potrzeby polskiej rodziny, jak jest wasne mieszkanie. Z danych

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Chorągwi Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.11/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Przecie ka dy wiersze pisze:

Przecie ka dy wiersze pisze: Stowarzyszenie Wierszokletów Nasza twórczo Przecie kady wiersze pisze Zeszyt nr 4 Internat w Zespole Szkó i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze Opiekun Stowarzyszenia Wierszokletów Przecie kady wiersze

Bardziej szczegółowo

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi"

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi" Zadanie 3 E: Co si dzieje na wiecie Nauczyciele pomagaj uczniom

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PATRONI KONGRESU #w. Teresa od Dzieci+tka Jezus -

PATRONI KONGRESU #w. Teresa od Dzieci+tka Jezus - PATRONI KONGRESU #w. Teresa od Dzieci+tka Jezus - Teresa urodzi!a si% 2 stycznia 1873 r. w Alencon (Francja) jako ostatnia z dziewi%ciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Rodzice byli lud'mi pobo#nymi

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

-"./0*&12$304"5&674)$%8493:&4&;*)?+)"4$&@8/A$!

-./0*&12$3045&674)$%8493:&4&;*</)! ;(58*$&18'.%$484$&)#=&->)?+)4$&@8/A$! 0123456789!8!:;4?1>6! "#$%&'()!)*+#,-!"#(&.%&/!! -"./0*&12$304"5&674)$%8493:&4&;*

Bardziej szczegółowo

Misericordiae Vultus BULLA OG#ASZAJ#CA

Misericordiae Vultus BULLA OG#ASZAJ#CA Misericordiae Vultus BULLA OG#ASZAJ#CA Misericordiae Vultus FRANCISZEK BISKUP RZYMU S#UGA S#UG BO#YCH WSZYSTKIM, KTÓRZY B#D# CZYTA# TEN LIST #ASKA, MI#OSIERDZIE I POKÓJ [Multimedia] 1. Jezus Chrystus jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA WRÓD MŁODZIEY [w czterech odsłonach]

DEPRESJA WRÓD MŁODZIEY [w czterech odsłonach] DEPRESJA WRÓD MŁODZIEY [w czterech odsłonach] [REFERAT DO WYKORZYSTANIA PRZEZ WYCHOWAWCÓW PODCZAS WYWIADÓWKI W RAMACH PEDAGOGIZACJI RODZICÓW] OPRACOWAŁA: EWA CHABOWSKA Rypin 2010/2011 2 I. JAK WANY JEST

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr. Naczelnictwo Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.pl ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Regulamin symboli, odznak

Bardziej szczegółowo

Przez śmierć do zmartwychwstania

Przez śmierć do zmartwychwstania Przez śmierć do zmartwychwstania Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11, 25-26).

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6 z dnia 23/6/1969 roku. Uzupełniony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Czwartek V tydzie WP. Nauka 37 Przekroczy stereotypy

Czwartek V tydzie WP. Nauka 37 Przekroczy stereotypy Czwartek V tydzie WP Nauka 37 Przekroczy stereotypy O swojej pracy katechetki w szkole opowiada Sylwia. Jest tu kilka bardzo ciekawych myli i spostrzee, którymi chciałem si dzisiaj podzieli. A wszystko

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY I INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONFERENCJI INSTRUKTORSKICH Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty Z serii: Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty El bieta Baumgartner Zagadnienia: Jak zostaç Amerykaninem Co rzàd chce o Tobie wiedzieç Jak firmy zbierajà o Tobie informacje Kogo

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaj zintegrowanych w klasie II. Prowadzca: Czas zaj: Temat bloku: Dorota Wypych 3 godz. Ziemia nasz dom

Scenariusz zaj zintegrowanych w klasie II. Prowadzca: Czas zaj: Temat bloku: Dorota Wypych 3 godz. Ziemia nasz dom Scenariusz zaj zintegrowanych w klasie II Prowadzca: Czas zaj: Temat bloku: Temat dnia: Dorota Wypych 3 godz. Ziemia nasz dom Na ratunek drzewom CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia współodpowiedzialnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR UWAGI WSTĘPNE Stopień instruktorski odzwierciedla kwalifikacje harcerki jako wychowawcy, a przez to możliwości jej działania na poszczególnych szczeblach Organizacji

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nie ulega wtpliwoci, e szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, w którym uczniowie podejmuj najpowaniejsze

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Ostatnio zainteresowało mnie to, ile jest organizacji harcerskich w Polsce. Słyszałam o dwóch najbardziej popularnych ZHP i ZHR, działających na terenie całego kraju. Istnieje jeszcze m.in. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku.

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Nowy rok Nowy Rok Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Huczą petardy i gra muzyka, Stary rok mija, za las umyka, Cóż w tym dziwnego,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest to organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstał on aby zjednoczyć

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST Biuletyn Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST 6 2013 Październik express Biuletyn Ekspress Od redakcji Czuwaj! To już drugi numer Biuletynu w tym roku harcerskim. A co w nim? Parę ważnych spraw hufcowych,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO ODDZIA2ÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU

REKRUTACJA DO ODDZIA2ÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do oddziaów przedszkolnych i do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Parki i ogrody EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH MAJ 2003. Informacje dla ucznia. Czas pracy: do 180 minut

Parki i ogrody EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH MAJ 2003. Informacje dla ucznia. Czas pracy: do 180 minut UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA miejsce na naklejk z kodem dzie miesic rok EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH MAJ 2003 Parki i ogrody

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 21-03-2014 Przemówienie przewodniczcego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w Radzie Europejskiej 20 marca 2014 r. "Po raz pierwszy od zakoczenia zimnej wojny jedno z pastw w Europie zaanektowao przemoc

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Szczepu Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SYMBOLIKA HARCERSKA. Krzyż harcerski. Watra wędrownicza

SYMBOLIKA HARCERSKA. Krzyż harcerski. Watra wędrownicza Krzyż harcerski SYMBOLIKA HARCERSKA Krzyż Harcerski został zaprojektowany w 1912 roku przez ks. Kazimierza Lutosławskiego. Konkurs na zaprojektowanie harcerskiej odznaki został ogłoszony w pierwszym numerze

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. 35 Friars Place Lane, London W3 7AQ. Tel: 0208 7492779 25/03/2015 Niech Chrystus Zmartwychwstały

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć ŚĆ ć ć ć Ę ć ć ć Ą Ś ć ć ć ć Ś Ę ć Ę Ś Ł Ą Ą ć ć Ę Ę Ę Ś Ś ź ć Ś Ę ć ć Ł Ę ć wymian dowiadcze Ęd motywować ich do umiejtnego kierowania dziećmi tak by osigaty one sukcesy i rozwijaty

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo