Kronika harcerska nr 121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika harcerska nr 121"

Transkrypt

1 Kronika harcerska nr Specjalne wydanie &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje& pa-dziernik 2001 Druh hm. Jerzy Bazylewski Odszed; na Wieczn' Wart/ 16 wrze=nia 2001 Druh Jerzy Bazylewski, wnuk zes;a]* ca, urodzi; si/ 23 lipca 1912 w Aschabad, Turkiestan, jedyny syn Ludwika i Wandy (z domu Kudrewicz). Rodzina Bazylewskich wróci;a do Niepodleg;ej Polski w 1921 w wymianie Polaków za je]ców rosyjskich. Powrót do kraju ze wschodu, bez #adnego maj'tku, trwa; 3 miesi'ce poci'giem towa* rowym. Rodzina osiedli;a si/ w Kielcach. W tym samym czasie, Olga i Andrzej Ma;kowscy wprowadzili i rozpowszechnili w Polsce ideologi/ skautow' Baden Powell a. W 1925, Druh Bazylewski wst'pi; do organizacji harcerskiej i zwi'za; si/ z ni' na ca;e #ycie. Prowadzi; dru#yn/ bezdomnych ch;opców, tak zwanych Skicioki. Druh Bazylewski ucz/szcza; do katolickiego gimnazjum im. Stanis;awa Kostki w Kielcach i odby; obowi'zkow' podchor'#ówk/. Zacz'; wy#sze studia chemii na Uniwersytecie Jagiello]skim. +mier\ ojca przerwa;a je. P[- niej, podj'; si/ studiów prawniczych w Warszawie, które przerwa; wybuch drugiej wojny =wiatowej. Druh Bazylewski by; powo;any jako porucznik do 4*tego Pu;ku Piechoty. Jego jednostka by;a wzi/ta do niewoli przez Niemców w Modlinie pod Warszaw'. Cudem ocalony od rozstrzelania, Druh Bazylewski sp/dzi; pi/\ lat w obozie jenieckim w Gros Born w Niemczech. Zosta; wyzwolony przez wojska kanadyjskie. Po zako]czeniu wojny, oczekuj'c przesiedlenia, Druh Bazylewski powróci; do pracy harcerskiej w obozach dla Polaków w Niemczech. W latach powojennych, zorganizowano tam ponad 29,000 m;odzie#y harcerskiej. Pomóg; organizowa\ nie tylko jednostki harcerskie, lecz równie# udziela; si/ w o=wiacie i pomaga; przy zakwaterowaniu i przesiedleniu. W tym czasie pozna; instruktork/ harcersk' Pelagi/ Walkowiak. Razem pracowali w Harcerstwie, oczekuj'c na wiz/ do Stan[w. Pa]stwo Bazylewscy uznali, #e nie mogli wówczas wraca\ do komunistycznej Polski. W 1951, Druhostwo otrzymali zaproszenie od przyjaci[; z harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. Rodzina Bazylewskich z dwuletnim synem Konradem wyemigrowa;a do Stanów i zamieszkala w Chi* cago. W 1956, urodzi;a si/ im córka, Gra#yna. Druh Bazylewski uko]czy; przeszkolenie jako projektant. W tym zawodzie, pracowa; do czasu emerytury w Harcerstwo i dzia;alno=\ spo;eczna by;y zawsze pasj' Druha Bazylewskiego. Po przyje-dzie do Chicago, Pa]stwo Bazylewscy rozpocz/li ponownie sw' dzia;alno=\ harcersk'. Na pocz'tku by;o zaledwie 150 m;odzie* #y harcerskiej. W ci'gu nast/pnych 50*ciu lat, ponad 25,000 m;odzie#y przesz;o przez Harcerstwo w Chicago. Obecnie, ponad 700 jest czynnych w Zwi'zku Harcerstwa Polskiego w Chicago. W Harcerstwie s' czynne zespo;y> taneczny Lechici i chóralno*aktorski Wichry. W tych latach, ZHP w Chicago naby; o=rodek harcerski im. Cypriana Norwida w Crivitz, Wisconsin, oraz Dom Harcerski w Chicago. Druh Bazylewski pe;ni; wszystkie funkcje harcerskie i instruktorskie> dru#ynowy, hufcowy, komendant chor'gwi Stanów Zjednoczonych, przewodnicz'cy Zarz'du Obwodu w Chicago. Przez ostatnie kilka lat, by; honorowym przewodnicz'cym Zarz'du Obwodu w Chicago. Pomaga; te# w za;o#eniu polskich szkó; w Chicago. Od 1964, redagowa; Kronik/ Harcersk', która ukazywa;a si/ kilkadziesi't lat w polonijnych gazetach a dzisiaj wychodzi jako buletyn. Harcerstwo zawsze by;o na pierwszym miejscu, ale Druh Bazylewski tak#e udziela; si/ w innych organizacjach spo;ecznych. W Fundacji Kopernikowskiej by; cz;onkiem g;ównego zarz'du. By; czynny w komitecie obchodów trzeciomajowych. Cz/sto mia; odczyty na zaproszenie ró#nych organizacji. Maszerowa; w ka#dej paradzie trzeciomajowej od W 1994, szed; na czele parady w pe;nym galowym mundurze harcerskim. Organizacja polskich przedsi/biorców uhonorowa;a go jako& Cz;owieka Roku&. Kongres Polonii Ameryka]skiej w Illinois nagrodzi; Druha Heritage Award. Zosta; uznany za swoj' prac/ spo;eczn' przez burmistrzów miasta Chicago od Richard J. Daley do dzisiajszego burmistrza, Richard M. Daley. W 1994, Druh by; wyró#niony w Chicago Portraits on Volunteerism przez Chicago Department of Cultural Affairs. Za ich dzia;alno=\ na rzecz imigrantów w Ameryce, Jerzy i Pelagia byli uznani jako Wybitni Obywatele przez Citizens Council of Metropolitan Chicago i Immigration and Naturalization Service of the USA Department of Justice. Pa]stwo Bazylewscy popierali ruch NSZZ Solidarno=\. Dzia;ali na rzecz oficerów polskich zamordowanych w Katyniu i innych obozach rosyjskich. Zbierali fundusze na odbudow/ ko=cio;a Matki Boskiej Anielskiej. Pa]stwo Bazylewscy s' d;ugoletnimi mieszka]cami dzielnicy Wicker Park i parafianami ko=cio;a S=w. Heleny.

2 Po#egnanie =.p. hm. Jerzego Bazylewskiego w Domu Pogrzebowym. Druh hm Zbigniew Kobus prowadz'cy po#egnanie rozpocz'; t' uroczysto=\ tymi slowami> Druhu serdeczny, skrzykn/li=my si/ na to spotkanie aby po#egna\ Ciebie Harcmistrzu Jerzy Bazylewski. Aby wyrazi\ Twojej Rodzinie, #e ;'czymy si/ z nimi w smutku jak dzielili=my si/ z nimi rado=ci' i trosk' dnia powszedniego. W/drowali=my z Tob' przez #ycie, jedni z nas spotkali Ci/ na tej drodze mo#e jeszcze w Polsce, inni w obozach wysiedle]c[w w Niemczech, wi/kszo=\ z nas spotka;a ciebie na wsp[lnej drodze, w s;u#bie Bogu, Polsce, Ameryce i bli-nim tu w Chicago. R[#ne by;y stopnie przyjani z Tob', ale ka#demu z nas pozostawi;e= co= po sobie. Nieraz wraca\ b/dziemy wspomnieniami do tych chwil, kiedy by;e= z nami, w r[#nych okresach i okoliczno=ciach naszego #ycia. Uczy;e= nas przyk;adem s;u#by harcerskiej. Przypomina;e= nam nie raz, #e w naszej harcerskiej pracy wychowawczej, modlitwa ma du#e znaczenie. Pom[dlmy si/ wsp[lnie z naszymi ksi/#mi Jezuitami, aby Najwy#szy Naczelnik przyj'; Ci/ do Siebie i obdarzy; Ci/ =wiat;o=ci' wieczn'. Po mod;ach odprawionych przez ks. Paw;a Kosinskiego, SJ, zabra; g;os> Kapelan harcerski ks. Stanis;aw Czarnecki, SJ Wymowna i podnios;a chwila, tak#e i dla mnie bo jako= tak si/ z;o#y;o, #e s' to moje pierwsze dni pobytu w Chi* cago i z woli Pana Boga i z woli prze;o#onych, zosta;em mianowany kapelanem harcerzy hufca Chicago. Wiele ju# mia;em okazji s;ysze\ o druhu Jerzym, chcia# nie danem mi by;o go spotka\. Wczytuj'c si/ w ca;y #yciorys jako= tak przejmuj'ce by;o ca;e jego #ycie i co przez te wszystkie lata zrobi; dla innych. By; dla innych ca;ym sercem wszystkim tym co czyni;. To jest rzeczywi=cie taka chwila wdzi/czno=ci jak' mo#emy teraz prze#y\ aby dzi/kowa\ za Jego #ycie, dzi/kowa\ za to wszystko co On ka#demu z nas uczyni;. W tym momencie trudnym, gdy si/ spotykamy z t' tajemnic' kt[rej do ko]ca nie jeste=my w stanie zg;/* bi\. Na te tajemnice, kt[re w;asnym umys;em nie jeste=my w stanie rozwik;a\, pot/#ne =wiat;o rzuca Pan B[g, rzuca Jesus, s;yszeli=my w tym urywku dzisiejszej Ewangelii =w. Jana. Pan Jezus m[wi bardzo pocieszaj'ce s;owa, do swoich uczni[w i do wszystkich co Jego s;uchaj'< &Niech si/ nie trwo#y serce wasze, wierzycie w Boga i we Mnie wierzce. Bowiem w domu Ojca mego jest mieszka] wiele, gdyby tak nie by;o to bym wam powiedzi;, ;udzicie si/ #yjecie na pr[#no, Ja wam m[wi/, w domu Ojca mego jest mieszka] wiele.& I najpierw co Jezus powiedzia; to pytanie =w. Tomasza jest bardzo wymowne> &Panie nie wiemy dok'd idziesz, jak wi/c mo#emy zna\ By; razem z Jezusem s;ucha; Go, ale tak do ko]ca nie by; w stanie tego zrozumie\. W tym pytaniu Tomsza wyra#a si/ nasze pytanie, Panie dok'd Ty idziesz, nie znamy tej drogi. W obliczu =mierci, tak nagle przychodzimy, stajemy jako= zupe;nie os;upieni, nie wiemy co jest za t' =mierci'. Jezus w tym momencie da; odpowied-> Ja jestem drog', prawd' i #yciem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Moi drodzy, Jezus tutaj wlewa w nas pe;ni/ nadziei, #e w sytuacji kiedy do=wiadczamy =mier\ kogo= blizkiego, kiedy to przepe;nia nas smutkiem, gdy kto= blizki odchodzi, jest to do=wiadczenie roz;'ki, ale Jezus m[wi, #e =mier\ nie jest ostatnim s;owem Pana Boga. ~e =mier\ nie jest ostatecznym kresem cz;owieka, ale ostatecznym s/sem, losem cz;owieka jest #ycie, jest pe;nia #ycia, jest #ycie wieczne, jest Zmartwychwstanie. Jezus m[wi, #e on jest drog' i On przeszed; w;a=nie ze =mierci do #ycia do Zmartwychwstania. On da; nam w;a=nie przyk;ad< On jest pierwszym kt[ry przechodzi ze =mierci do #ycia, do #ycia pe;nego. To jest przes;anie do nas skierowane dzisiaj, #e #ycie nie ko]czy si/ wraz z t' fizyczn' =mierci', ale tak jak s;yszymy w Prefacji we Mszy =w. za zmar;ych> &~ycie Twoich wiernych o Panie, zmienia si/, ale si/ nie ko]czy.& Dlatego te# to jest w;a=nie ta nadzieja, kt[r' Pan B[g chce wla\ dzisiaj w nasze serca. ~e to nasze #ycie, ono owszem w jaki= spos[b fizyczny si/ ko]czy, ale to jest zmiana, to jest transformacja, kt[ra si/ dokonuje, to jest przej=cie to jest ten moment kt[ry ka#dy z nas musi przej=\, w wierze, #e je#eli umieramy z Chrystusem, to razem z nim rodzimy si/ do nowego #ycia. A umiera\ z Chrystusem. to jest umiera\ w ka#dy dzie] dla siebie, aby #y\ dla innych. My=l/, #e wielkim przyk;adem i wzorem dla nas, mo#e by\ Druh Jerzy, ca;ym swoim #yciem swoim po=wi/ceniem dla innych w szczeg[lny spos[b dla m;odych tutaj w Chicago gdzie ponad 25 ty=. harcerzy On wychowywa;. On budowa; nie tylko swoim s;owem ale przede wszystkim przyk;adem #ycia. Ja my=l/, #e w;a=nie dla was m;odych to jest wielki niedo=cig;y wz[r, jakimi mamy by\, jak mamy #y\ w tym spo;ecze]stwie, szczeg[lnie jako harcerze, ci co poprostu pomocnymi s' dla innych. Tak jak Druh Jerzy ostatecznie na=ladowa; Jezusa, bo Jezus by; tym co wyda; si/ dla innych ca;kowicie. Tak samo i my, my=l/, #e patrz'c na ca;e Jego #ycie, na to co uczyni;, winni=my z naszego #ycia uczyni\ dar dla innych. Dlatego te# modl'c si/ o pok[j wieczny dla =.p. Jerzego, pro=my aby On ju# odebra; wieczn' nagrod/, odszed; na wieczn' wart/ do Pana, aby i On wyprowadzi; nas, by=my kiedy= wszyscy razem z nim tam si/ spotkali tam gdzie otrze z naszych oczu wszelk' ;z/, gdzie nie b/dzie ju# =mierci, nie b/dzie cierpienia nie b/dzie smutku. Aby=my si/ razem tam z nim spotkali i wiecznie radowali. Pro=my o to w czasie tej naszej modlitwy. Hm. Lusia Bucka przewodniczaca Okrego ZHP Druhno Pasiu, Gra#ynko, Konradzie. Dzisiaj stoj'c tutaj przy trumnie Druha Harcmistrza Jerzego Bazylewskiego chyl/ czo;o. Chyl/ czo;o w imieniu Zarz'du Okr/gu ZHP w USA w ho;dzie za Jego #ycie po=wi/cone s;u#bie harcerskiej. S;u#bie harcerskiej na r[#nych szczeblach w organizacji ZHP, mi/dzy innymi, jako Przewodnicz'cy Zarz'du Okr/ gu w Stanach Zjednoczonych w latach 1961 do 63. Chyl/ czo;o w imieniu tysi/cy m;odzie#y, kt[ra przesz;a przez 2

3 harcerstwo w Stanach Zjednoczonych, przez ostatnie p[; wieku, kt[rej Druh Jerzy by; oddany sercem i dusz'. Jestem jedn' z tych tysi/cy, kt[rej #ycie zosta;o niepomiernie wzbogacone przez prze#ycia harcerskie, kt[re by;y umo#liwione przez po=wi/cenie i przyk;ad s;u#by harcerskiej grona instruktorskiego w Stanach Zjednoczonych, z Druhem Jerzym i z Druhn' Pasi' na czele. Moje skromne s;owa wypowiadane tu dzi= nie s' w stanie odtworzy\ dziedzictwa kt[re pozostawi; po sobie Druh Jerzy. ~y; na poz[r skromnym codziennym #yciem, ale to tylko na poz[r. Wszyscy, kt[rzy go znali wiedz' o tym jak wzbogaca; codziennie #ycie innym, sw' harcersk' s;u#b' Bogu, Polsce i bli-nim. Odszed; od nas po latach wiernej nieprzerwanej s;u#by. Pozostawi; po sobie to co najlepsze, przyk;ad pogody ducha, przyk;ad ofiarno=ci i wdzi/czno=\ tysi/cy, za bycie cz/=ci' ich #ycia. Cze=\ Jego Pami/ci! Hm. Janusz Wielga Komendant Chor'gwi w USA Pe;ni'c funkcj/ Komendanta Chor'gwi przysz;o mi po#egna\ Ci/ w chwili gdy odchodzisz wspania;y Instruktorze na Wieczn' Wart/. Do =mierci by;e= czynnym i lojalnym instruktorem w stosunku do Zwi'zku Harcerstwa Polskiego, organizacji kt[r' tak kocha;e=, kt[ra mo#na powiedzie\ by;a Twoj'. By;e= jednym z pierwszych, kt[ry za swoj' dewiz/ przyj'; uharcerzenie m;odzie#y polonijnej, aby pokaza\ jej w;a=ciwy kierunek w #yciu. Niech b/d/ wyrazicielem my=li kilku naszych instruktor[w i swoich. Niezmiernie jeste=my Ci wdzi/czni za to co uczyni;e= dobrego w swoim #yciu dla m;odzie#y. Cho\ moja droga harcerska zacz/;a si/ w Polsce, to jednak dopiero tutaj harcerstwo sta;o si/ dla mnie prawdziwym prze#yciem. Ty by;e= tego inspiratorem. Kiedy zdobywa;em stopnie harcerskie zawsze obserwowa;em i na=ladowa;em Ciebie. Nie musia;e= nic m[wi\, a z Twojej postawy wida\ by;o co chcesz powiedzie\ i co przez to osi'gn'\. M[wi/ to nie tylko ja, ale i inni. Rzesze m;odzie#y mia;y w Tobie zawsze oparcie i w;a=ciw' posta\ do na=ladowania. To przez metod/ harcersk' chcia;e= wszystkich poprowadzi\ w;a=ciw' drog' #ycia. Ci co z Twojej nauki umieli skorzysta\, dzisiaj mog' szczerze za mn' to samo powt[rzy\. W ubieg;' niedziel/ stan';e= na Wiecznej Warcie, a my pozostajemy sami, taka by;a wola Bo#a. Zapewniamy Ciebie Druhu Jerzy, #e Twoje s;owa i czyny b/dziemy zawsze kontynuowali a# do momentu, kiedy B[g zachce naszego spotkania si/ z Tob'. Prosimy Boga, aby przyj'; Ci/ do swego Kr[lestwa, a cia;o zm/czone w/drowaniem przez trudne #ycie niech teraz wiecznie odpoczywa. Czuwaj Druhu Jerzy! Wyrazy wsp[;czucia od tych wszystkich kt[rzy mnie o to prosili, a mianowicie> od Obwodu Michigan Przewodnicz'cym przewodnikiem Witoldem Wojtkowskim, oraz Hufcami Harcerek &Ziemia Rodzinna& i Harcerzy &Kresy&, od Hufca Harcerek &Podhale& i Hufca Harcerzy &Warmia&, od Hufca Harcerzy &Krak[w&, od Komendy Chor'gwi Harcerek z Komendantk' hm. Gabriel' Backiel, 3 od Komendy Chor'gwi Harcerzy z Kanady z Komendantem hm. W;odzimierzem Zi/b', oraz od Komendy Harcerzy ze Stan[w Zjednoczontch wraz ze mn'. Czuwaj! Melduje si/ druh Radzis;aw Sad#ak Kierownik Kr/gu Drogi Jurku, bo tak pozwoli;e= mnie nazywa\ Ciebie. Odesz;e= od nas bo tak by\ musia;o. Ka#dy z nas wcze=niej czy p[-niej po#egna si/ z tym =wiatem. By;e= z nami Kr/* giem Starszoharcerskim &Or;[w Kresowych&, prawie od chwili przyjazdu do Chicago a# do ostatniego dnia, 50 lat, p[; wieku. R[#ne funkcje pe;ni;e= w harcerstwie, w Polsce w Niemczech i Ameryce, od najni#szych do najwy#szych. Druhowstwo Bazylewscy w gronie Kr/gu Staroharc[w Ale u nas w Kr/gu by;e= jeden z nas, starszym harcerzem Staroharcem. Nawet gdy by;e= najwy#sz' w;adz' harcersk' w Stanach Zjednoczonych, pracowa;e= z nami jak zwyk;y szeregowy, bo taka by;a Twoja harcerska postawa. By;e= naszym natchnieniem, przyk;adem i wzorem prawdziwego harcerza i staroharca. Przysz;e= na =wiat w obcym kraju, opu=ci;e= ten =wiat r[wnie# w obcej ziemi. Ale w mi/dzy czasie =wiat harcerski na obu p[;kulach skorzysta; z Twego oddania si/ i po=wi/cenia dla dobra m;odzie#y polskiej. Odszed;e= od nas, ale wci'# jeste= i b/dziesz z nami tak d;ugo, jak d;ugo harcerstwo b/dzie istnia;o w Stanach Zjednoczonych. ~egnam Ciebie w imieniu Kr/gu &Or;[w Kresowych& naszym harcerskim Czuwaj! Niech Ci b/dzie lekka ziemia ameryka]ska drogi Druhu. Wybiera;e= si/ m[j drogi na obch[d 50*cio lecia naszego KPH do Crivitz< Bozia zrz'dzi;a inaczej. Pan Piotr Prokopowicz wice prezes naszego KPH. W imieniu zarz'du Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa w Chi* cago, rodzic[w oraz w;asnym, pragn/ podzi/kowa\ Ci drogi Druhu Jerzy, za wszystko co uczyni;e= dla Polonii dla harcerstwa dla wielu pokole] m;odzie#y. Dzi/kujemy Ci za Twoj' skromno=\, Twoje rycerstwo, Twoj' wytrwa;o=\ i konsekwencj/ w szerzeniu najwy#szych warto=ci, B[g, Honor i Ojczyzna. 50 lat tu w Chicago, a wcze=niej w Niemczech i Polsce, niestrudzenie wraz z #on' i przyjaci[;mi zrealizowa;e= to co zacz/li tak cz/sto przywo;ywani przez Ciebie w gaw/dach, Druhostwo Ma;kowscy, na pocz'tku 20*tego wieku. Ty przeprowadzi;e= nas przez jego drug' po;ow/ i wprowadzi;e= w wiek 21*wszy. Da;e= nam wskaz[wki na nast/pne lata. Wiem z jak' trosk' my=lisz o

4 przysz;o=ci harcerstwa zw;aszcza tutaj w Chicago. Niech tak licznie zgromadzone tutaj grono, #egnaj'cych Ci/ przyjaci[;, b/dzie =wiadectwem i# s' tacy, kt[rzy chc' kontynuowa\ Twoj' prac/. By;e= nam opiekunem i wychowawc', instruktorem i przyjacielem, ale nadewszystko wzorem cz;owieka, patriot', harcerzem niedo=cignionej doskona;o=ci. By;e= czynny do ostatnich dni, pracowity i do reszty po=wi/cony harcerstwu, bezinteresowny. Dzi/kujemy Ci za wszystko. Druhostwo Bazylewscy podczas uznania Dz. Harc Jerzego Urbanowicza za jego prac/ dla Obwodu i KPH Nie tak dawno #egna;e= przyjaciela z rodziny harcerskiej, Jerzego Urbanowicza i cytowa;e= s;owa Horacego &non omnis morial& nie wszystek umr/. Wszak Twoje nazwisko Harcmistrz Jerzy Bazylewski tak wo;a &non omnis morial, non omnis morial&, nie wszystek umr/. B'dz nam dalej opiekunem, b'dz nam natchnieniem. ~egnamy Ci/ s;owami przynale#nymi tylko najwy#szym. Druhu Prewodnicz'cy zg;aszam gotowo=\ Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa w Chicago do wykonania powierzonych mu zada]. Czuwaj! &Wichry& i &Lechici&, w specjalnym po#egnaniu. W imieniu zespo;[w harcerskich &Wichry& i &Lechici& oraz kierownictwa, sk;adamy wyrazy g;/bokiego wsp[;czucia Druhnie Pasi, Druhnie Gra#ynie, Druhowi Konradowi. Z wielkim #alem i ogromnym wzruszeniem, #egnamy Druha Jerzego, kt[ry od chwili powstania naszych zespo;[w, by; z nami sercem i dusz'. Zach/ca; do paracy, pragn'c aby=my wyst/pami reprezentowali harcerstwo. ~egnamy Ci/ Druhu, #egnamy bardzo smutni i modlimy si/, aby bramy niebios czeka;y na Ciebie szeroko otwarte, i prosimy aby Druh z tego innego =wiata spojrza; na nas czasem ;askawym okiem. Czuwaj! Drogi Jerzy, zg;aszaj' si/ nasze Hufce, przysz;o=\ harcers* twa na tym terenie. O t' przysz;o=\ troszczy;e= si/ ostatnio. Hm. Beata Pawlikowska, Hufcowa Hufiec&Tatry& &Przysi/gi danej Ojcu, a# do dzi= dnia tak dochowa;em& Hannibal. Pozwol/ sobie jeszcze przytoczy\ pierwsze dwie strofy poematu Cypriana Norwida,...i #a;obny rapsod &Czemu cieniu odje#d#asz r/ce za;amawszy na pancerzu przy pochodniach co skrami graj' oko;o twych kolan.& W #yciu spotykamy osoby, kt[re maj' na nas du#y wp;yw. Druh Jerzy, zawsze oddany idea;om harcerskim, by; tak' osob'. S;owo harcerstwo nieodzownie kojarzyly si/ ze zwinn' i energiczn' postaci' Druha Jerzego. Zna;am Druha Jerzego od najwcze=niejszych swoich lat szkolnych. Cz/sto przychodzi; do mojej polskiej szko;y i by; dla mnie =wietn' reklam' harcersrwa, bo oczywi=cie zawsze by; w mundurze. Swoim post/powaniem pokazywa; wszystkim, jak #y\ zgodnie z prawem i przyrzeczeniem, by\ obowi'zkowym i s;u#y\ innym. By; te# zainteresowany post/pami m;odzie#y, nie tylko ich stopniami i sprawno=ciami ale r[wnie# ich osi'gni/ciami w #yciu oaobistym i zawodowym. Ch/tnie s;u#y; swoj' rad', namawia; do dalszych post/p[w i wychowywa; m;odzie# wed;ug zasad metody harcerskiej. Niejeden harcerz i niejedna harcerka, ucz'c si/ Roty Przyrzeczenia przy s;owach, ca;ym #yciem, mieli przed oczyma posta\ Druha Jerzego. Przez wiele lat r[#ne osoby stara;y si/ okre=li\ Druha Jerzego. S;ysza;am jak Go nazywa;i>baden Powelem, lub Ma;kowskim chicago* wskiego harcerstwa. Druh Jerzy, zawsze uwa#a;, #e nie zas;uguje na takie por[wnania i dalej swoim cichym sposobem pracowa; na rzecz harcerstwa. Drogi Druhu, postaramy si/ i=\ drog', kt[r' nam wskaza;e=, #y\ zgodnie z prawem i przyrzeczeniem harcerskim i wiernie spe;nia\ swoje obowi'zki. D;ugo b/dziemy Druha pami/ta\. W imieniu Hufca Harcerek &Tatry&, sk;adam Druhnie Pasi, Gra#ynie i Konradowi rodzinie i przyjacio;om wyrazy szczerego wsp[;czucia. Cze=\ Jego Pami/ci! Phm. Tomasz Bagi]ski Hufcowy Hufca &Warta& i Druh Wies;aw Ciepiela przyboczny. Pami/tam, kiedy k;/cz'c jako m;ody Zuch, przed Druhem Jerzym, us;ysza;em pytanie> &Czy chcesz by\ odpowiedzia;em>&tak&, wtedy uderzy; mieczem po ramionach i to bardzo mocno, wiedz'c #e m;ody ch;opak powinien mocno odczu\ ten wa#ny moment #ycia, przenosz'c mnie do Braterstwa Harcerskiego. My=l/, #e ka#dy harcerz prze#y; t' wa#n' chwil/. Do dzi= pami/tam! Pami/tamy, jak o p[;nocy przy ognisku Druh Jerzy prosi; nas aby=my powt[rzyli nast/puj'ce s;owa> &Mam szczer' wol/ ca;ym #yciem pe;ni\ s;u#b/ Bogu i Polsce, nie=\ ch/* tn' pomoc hli-nim i by\ pos;usznym Prawu Harcerskiemu.& Ju# wtedy czuli=my, #e przed nami sta; Harcerz kt[ry ca;' swoj' istot' #y; s;owami Harerskiego Przyrzeczenia. Druh Jerzy ca;ym swym #yciem s;u#y; Bogu i Polsce. Wierz'c jak Adam Mickiewicz, #e Ojczyzna Polak[w #yje i dzia;a wsz/dzie, gdzie wiernie bij' serca Jej syn[w. Ujawnione to by;o przede wszystkim, w rz'daniu aby=my zawsze m[wili po polsku. Pami/tamy, jak poprawia; nasz' polszczyzn/ nie tylko m;odzie#y, ale r[wnie# naszym rodzicom, uporczywie przypomina; has;o Kroniki Harcerskiej> &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje&. Pami/tamy gaw/dy Druha Jerzego, g;/bokiej tre=ci w kt[rych przekazywa; nam histori/ Polski, dzieje naszych 4

5 bohater[w, tradycje harcerstwa, nawi'zuj'c zawsze do wszystkiego co najlepsze i uczy; nas kocha\ Polsk/, kt[r' nie znali=my. Druh Jerzy ca;e #ycie udziela; ch/tn' pomoc bli-nim. Pami/tamy Druha Jerzego na akcjach letnich naszych jednostek. Pomimo s;abego zdrowia, wsz/dzie Go by;o pe;no. Ustawia; z nami namioty, budowa; bramy, naprawia; stojaki, musia; bra\ czynny udzia; w naszych zaj/ciach, musia; swoj' osobowo=ci' pokaza\ braterstwo harcerskie. Mia; dusz/ urodzonego instruktora, s;u#'c zawsze przyk;adem. Pami/tamy, kursy instruktorskie prowadzone przez Druha Jerzego, pami/tamy z jakim zapa;em podrywa; nas do pracy, podkre=laj'c konieczno=\ przestrzegania prawa harcerskiego i wychowania m;odzie#y w prawdziwym duchu harcerskim. Wskaza; nam drog/ dzia;ania na rzecz powierzonej nam m;odzie#y. Polska mia;a kiedy= druha Ma;kowskiego, my tu na obczy-nie mieli=my Druha Jerzego< on by; tym naszym dru#ynowym, naszym wodzem. Czy kto= zast'pi Druha Jerzgo, w'tpi/, jednak mam nadziej/, #e wszyscy my zgromadzeni tutaj, oraz pokolenia m;odzie#y, kt[re zna;y Druha Jerzego, b/d' si/ stara\ by\ wiernymi przyrzeczeniu harcerskiemu i za przyk;adem naszego dru#ynowego oddadz' si/ wychowaniu nast/pnego pokolenia m;odzie#y. Pragniemy aby tu na obczy-nie serca m;odzie#y harcerskiej bi;y dla Ojczyzny z tak' sam' mi;o=ci' jak bi;o serce Druha Jerzego. Niech Ci si/ jawi' te tw[rcze marzenia, Dru#yniwy Wodzu Nasz. +nij ju# t/czowe sny. Hm.Zbigniew Kobus zako]czy; po#egnanie Drogi przyjacielu Druhu serdeczny, ziemsk' cz/=\ wielkiej harcerskiej przygody zako]czy;e=. Dzi/kujemy Tobie za przyja-], za wszystko to czym si/ z nami tak hojnie dzieli;e= na wsp[lnej drodze w s;u#bie Polsce, Bogu i bli-* nim. Za 76 lat s;u#by, pod lilijki znakiem i za sta;' gotowo=\ do s;u#by. Pami/tasz to ;aci]skie powiedzenie, kt[rym kilka miesi/cy temu #egna;e= przyjaciela Druha Jurka Urbanowicza&non omnes morial& nie wszystek umr/, dzie;a moje i idea prze#yj'. W czasie choroby w szpitalu Gra#yna i Druhna Miszuk, =piewa;y Tobie pie=ni harcerskie i my Tobie za=piewamy &Na polanie dogasa ognisko&, a potem po#egnamy Ci/ bratnim kr/giem, modlitw' harcersk' &Idzie noc& i naszym Czuwaj! Tak jak zawsze ko]czyli=my pracowity dzie] na obozach, kursach, zlotach. Ty ko]czysz swoj' harcersk' s;u#b/. Czuwaj! Organizacje #egna;y Druha Jerzego W imieniu plac[wki SWAP 90 po#egna; i z;o#y; kondolencje rodzinie pan Jan Marsza;ek. Stowarzyszenie Polskich Kombatant[w Imieniem II*go Korpusu, SPK 31> Druh Bazylewski z ca;ym po=wi/ceniem wychowywa; w szeregach harcerskich nasze dzieci na dobrych Polak[w. Cze=\ Jego Pami/ci. Pan Stanis;aw Wajdeman w imieniu Komitetu Obywatelskiego po#egna; =p. Jerzgo, przyjaciela i wspania;ego cz;onka. 5 Ballada o +wietlanej Pami/ci Druha Jerzego Po niebia]skiej przestrzeni, Co gwiazdami si/ mieni Kroczy Jerzy po smudze ksi/#yca Niebo by;o srebrzyste, Chmury zwiewne przejrzyste Wi/c si/ wszystkim w zadumie zachwyca. Jerzy oczy przeciera &Och, jak pi/knie jest teraz, Jaki spok[j i ukojenie Wi/c przystan/, zobacz/ Czy na ziemi kto= p;acze ~e sko]czy;o si/ moje cierpienie. +wiat w swym #yciu zawi;ym, Pi/kny jest jednak i mi;y ~y\ za= trzeba w wysi;ku i pracy Idea;[w strzec naszych. Ziemi broni\ pa;aszem Bo my wolno=\ kochamy Polacy&. Kiedy patrzy; zn[w w g[r/, Rozst'pi;y si/ chmury Ujrza; bram/ otwart' do raju I =wi/tego Klucznika I anio;[w bez liku Kt[re &Gloria&na cze=\ Boga =piewaj'. Klucznik wo;a &Chodz przyjacielu& Aby by\ na apelu, Kiedy ranne zapal' si/ zorze Tam na swoich harcerzy, Czeka ju# =wi/ty Jerzy By anielsk' dru#yn/ za;o#y\. Szed; wi/c krokiem spr/#ystym W ten =wiat, tak uroczysty Krzy# harcerski trzymaj'c na d;oni, Ch[ry &Glorie& =piewa;y Sta; si/ jak oni bia;y Na cze=\ Boga =piewaj'c jak oni. Kazimiera Rafalik, hm. Od ks. kapelana Andrzeja Pe;ki> Pax Christi! Przed chwil' odebra;em wiadomo=\ od Basi Cha;ko b/* d'cej w Polsce, #e dh Jerzy Bazylewski odszed; do Pana. Prosz/ przekaza\ dhnie Bazylewskiej kondolencje, a przede wszystkim podzi/kowanie za #ycie jej m/#a. 3 sierpnia wys;a; do mnie list przekazuj'c gar=\ informacji o #yciu harcerskim w Chicago i o Jezuitach. Pami/ta; o tym, #e w czasie wakacji wybiera;em sie w g[ry. I zaznaczy;> &Jaka szkoda, #e nie mo#emy razem w/drowa\&. My=le, #e kiedy= b/dziemy razem w/drowa\. Wdzi/czny jestem Jemu, #e wiele razy jecha; ze mn' do Wisconsin do Crivitz noc', zaraz po Mszy =w. w Niles. Wyje#d#ali=my oko;o 7.30 pm a przyje#d#ali=my na teren O=rodka o godz am. W czasie drogi du#o opowiada; i mnie prowokowa; do rozmowy, bym nie zasn'; za kierownic'. Za to jestem Mu wdzieczny. W sobot/ r[wnie# w Polsce w gronie harcerskim (bo jad/ w g[ry do Lubomierza do instruktor[w harcerskich) odprawi/ Msz/ =w. za jego dusz/. Postaram si/ te# spe;ni\ jego propozycj/, mo#e nawet #yczenie. Dh Jerzy napisa; mi

6 w ostatnim li=cie s;owa> &Mo#e ksi'dz znajdzie troch/ czasu na kr[tkie wspomnienia z w/dr[wki do naszej Dzi/kujemy Bogu za Jego #ycie, za =wiadectwo jakie z;o#y; na ziemi jako Dziecko Bo#e, jako Polak, jako Harcerz, jako Emigrant. Prosz/ przekaza\ te s;owa Dhnie Bazylewskiej, ewentualnie podzieli\ si/ nim w stosownym miejscu. Z Bogiem, czuwaj!!! * ks. phm Andrzej Pe;ka, kapelan z Chicago 50 Lecie KPH na O=rodku Harcerskim Zarz'd Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa, zorganizowa; nadzwyczajny weekend rodzinny od 1*go do 3*go wrze=nia, w naszym O=rodku Harcerskim im. Cypriana Norwida ko;o Crivitz, WI. Pogoda bardzo dopisa;a, a program by; bardzo ciekawy, przyjemny i r[#norodny. W sobot/ rano ka#dy mia; sposobno=\ poszuka\ swego szcz/=cia w grzybobraniu lub rybo;[wstwie. Byli tacy, kt[rzy poka-ne grzyby znale* -li. To zach/ci;o wiele rodzin do zbierania grzyb[w. Przed obia* dem by;o ofi* cjalne powi* Pani J[zefa Urbanowicz wraz synem Wes sadzi drzewko ku pami/ci m/#a na O=rodku. tanie go=ci przez prezesk/ p. Teres/ Wil* czek. Podczas obfitego obia* du, przygoto* wanego przez panie z KPH, by; czas na towarzyskie spotkanie. Na O=rodek przyby;o ponad 100 rodzic[w, oraz du#o m;odzie#y i dziatwy. Sadzenie i adoptacja drzewek odby;a si/ bardzo uroczy=cie. Zagai;a prezeska Ko;a p. Teresa Wilczek, nast/ pnie wiersz pod tytu;em &Nasz Harcerski O=rodek w Wisconsin& przeczyta; druh Konstanty Dembowski, po czym harcereki za=piewa;y &Polskie Kwiaty&. Zosta;o zasadzonych 50 drzewek symbolizuj'cych 50 lat istnienia KPH. Ka#dy mia; sposobno=\ zasadzi\ drzewko w swoim imieniu. Specjalnie uhonorowani zostali dz.h. =p. Jan Pawlu= i dz.h. =p. Jerzy Urbanowicz, dwaj bardzo zas;u#eni ludzie w powstaniu i zagospodarowaniu tego uroczego harcerskiego terenu. Przy tej okazji by;y obecne pani Anna Pawlu= i pani J[zefa Urbanowicz ze swoimi rodzinami. Dwa nast/pne drzewka zosta;y zasadzone ku pami/ci dw[ch d;ugoletnich prezes[w KPH =p. Kazimierza Wi/cka i =p. Tadeusza Wojtkowskiego. O zmierzchu rozpocz/;o si/ oficjalne ognisko, kt[re zgromadzi;o wszystkich go=ci i m;odzie#. Wielk' atrakcj' by; pokaz druhny hm. Basi Link wraz z Urszul' Dziuba]sk', przedstawiaj'cy 50 lat pracy i dorobku KPH od za;o#enia w 1951 roku po dzie] dzisiejszy. Program ogniska by; przeplatany =piewem pod dyrekcj' druha Jana Toczyckiego, a pokaz pieczenia plack[w, specjalno=\ KPH, by; bardzo udany i dowcipny. Udzia; w pokazie brali ma;#onkowie Toczyccy i Lejowie. Podczas ogniska wyst'pi; p. S;awomir D'browski i przypomnia; wszystkim, #e to w;a=nie dzisiaj jest rocznica napadu hitlerowskiego na Polsk/ i pocz'tek II Wojny +wiarowej. Na zako]czenie pan Piotr Prokopowicz przeczyta; &Kromk/ Chleba& z wybranych cykl[w =p. kardyna;a Stefana Wyszy]skiego. Po oficjalcej cz/=ci ogniska, wszyscy mieli przyjemno=\ pieczenia kie;basek. Du#' atrakcj', specjalnie dla m;odzie#y by;a &diskoteka& pod Pawilonem, kt[ra trwa;a do p[;nocy. Niedziela rozpocz/;a si/ sytym =niadaniem, kt[re panie z KPH bardzo sprawnie poda;y. Msz/ =w. odprawi; ksi'dz misjonarz Zbigniew Kowal ze zgromadzenia Sercan[w. On prze#y; 12 lat w Afryce. Msza by;a bardzo uroczysta, rozpocz/;a si/ kr[tkim zagajeniem przez druhn/ hm. Basi/ Link i zapaleniem =wiec, kt[re reprezentowa;y podzi/ kowanie jednostek harcerskich Ko;u Przyjaci[; Harcerstwa oraz symboliczna =wieca wiary w przysz;o=\ Ko;a. Podczas Mszy pie=ni ko=cielne =piewa;a m;odzie# harcerska. Po Mszy zosta;y odczytane dwa wiersze druhny hm. Rafalik. Nast/pn' imprez' by;a Olimpiada w kt[rej wzi/;o udzia; du#e grono rodzic[w i m;odzie#y. Po smacznym i sytym obiedzie, odby;a si/ aukcja, kt[ra rozbawi;a i ucieszy;a uczestnik[w. By;a to nadzwyczaj przyjemna i udana impreza, kt[ra zasili;a kas/ KPH. Zaraz po aukcji odby;o si/ rozdanie nagr[d zwyci/zcom Olimpiady, oraz zas;u#onym cz;onkom Ko;a. Impreza Z;otego Jubileuszu by;a nadzwyczaj udana dzi/ ki komitetowi pod przewodnictwem p. Urszuli Dziuba]skiej, przy pomocy pa]> Teresy Wilczek, Danuty Leja, Joanny D'browskiej, Jadzi Janocha, Janiny Toczyckiej, Danuty Mosssakowskiej, Ma;gorzaty +wi/tochowskiej, oraz panom> Piotrowi Prokopowicz, Andrzejowi Niewolik, Franciszkowi Leja, Henrykowi Kutowskiemu i J[zefowi Poniatowskiemu. KPH pragnie wszystkich zawiadomi\, #e &Labor Day& weekend stanie si/ w przysz;o=ci tradycyjnym spotkaniem rodzinnym na O=rodku. Podzi/kowanie Dzi/kuj/ ca;ej Rodzinie Harcerskiej za wyrazy wsp[;czucia i oddanie ostatniej przys;ugi mojemu m/#owi. Brak nam s;[w za tyle serca nam okazanego i udzia; w modlitwach w tak dla nas ci/#kich chwilach. B[g zap;a\ za wszystko! Hm Pelagia Bazylewska, c[rka Gra#yna i syn Konrad Kalendarzyk Harcerski 20.X * Zabawa Jesienna KPH 11.XI. * Akademia =wi/to 11 Listopada, Dom Harcerski 17.XI. * Cicha Licytacja, Dom Harcerski 1*2.XII. * Bazar +wi'teczny, Dom Harcerski 5.XII. * +w. Miko;aj w Domu Harcerskim 16.XII. * Wyst/p Zespo;[w w Muzeum Wiedzy 31,XII. * Zabawa Sylwestrowa, Dom Harc. 6 Kronika harcerska jest przekazem informacji z #ycia harcerskiego, redagowana przez zespó; prowadzony przez hm. Pelagi/ Bazylewska (773) 276*8341* Pod tym telefonem mo#na otrzymaæ wszelkie informacje

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 16-18.05.2014 r. CZUWAJ nad naszymi drogami Jasna Góra nad naszymi drogami CZUWAJ Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013

I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013 R O Z K A Z L.1/13 z dnia 2-go lutego 2013 I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013 Bracia Polacy!

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MYŚLI MOJE NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI! Źle rozumiany cytat!

MYŚLI MOJE NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI! Źle rozumiany cytat! MYŚLI MOJE NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI! Źle rozumiany cytat! 57KerenOr, 05.09.2017 16:09 est taki bardzo wa?ny fragment, którego mnóstwo ludzi nie rozumie. Tego? fragmentu nie rozumie równie? Barbara, która,

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Kronika harcerska nr 129

Kronika harcerska nr 129 Drodzy Druhostwo! Drodzy Przyjaciele Harcerstwa! Przysy;amy Wam specjalne przedwakacyjne poszerzone wydanie &Kroniki harcerskiej&< wiele ciekawych rzeczy si/ dzieje w naszym harcerskim =wiecie, a plany

Bardziej szczegółowo

Jubileusz u Seniorów w Rymaniu

Jubileusz u Seniorów w Rymaniu Jubileusz u Seniorów w Rymaniu Autor: Jolanta i Tadeusz Dach gorawino.net Bal 2013 w Klubie Seniora Pod Anio?ami Klub Seniora Pod Anio?ami dzia?aj?cy przy GOPS w Rymaniu uroczy?cie obchodzi? swoje 5-lecie.

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Przyrzeczenia

Znaczenie Przyrzeczenia Przyrzeczenie Znaczenie Przyrzeczenia Złożenie Przyrzeczenia oznacza przyjęcie ideałów skautingu za swoje ideały osobiste i to publicznie, przed wszystkimi. Właśnie dlatego Przyrzeczenie jest biletem wstępu

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIA ANIA POCZT HARCERSKICH

ZASADY DZIA ANIA POCZT HARCERSKICH ZASADY DZIAANIA POCZT HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP L. 4/94 z dnia 20.03.1994 r. pierwotnie opublikowano Wiadomoci Urzdowe nr 3/94 wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl X-03-1994/03/20

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Historia naszej miejscowoci siga redniowiecza. Prawdopodobnie te wtedy

Bardziej szczegółowo

!YCIE SZKO"Y. INFORMATOR ZESPO"U SZKÓ" SZKO"Y PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE. Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012

!YCIE SZKOY. INFORMATOR ZESPOU SZKÓ SZKOY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE. Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012 !YCIE SZKOY INFORMATOR ZESPOU SZKÓ SZKOY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012 i edukacja wczesnoszkolna STRONA G!ÓWNA ZESPO!U SZKÓ!: www.zspepowo.edu.pl!

Bardziej szczegółowo

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki SP Klasa VI, temat 54 Poznań, ul. Paderewskiego Kielce, pomnik Henryka Sienkiewicza SP Klasa VI, temat 54 Kraków, pomnik Adama Mickiewicza SP Klasa

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 25-11- 2014 Papie Franciszek odwiedzi Parlament Europejski w Strasburgu Obrona ludzkiej godnoci bya gównym przesaniem papiea Franciszka w ordziu do czonków Parlamentu Europejskiego. Wezwa on Europ do "ponownego

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Cytaty: "Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli." /Jan Kochanowski/

Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. /Jan Kochanowski/ Cytaty: 1) "Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli." /Jan Kochanowski/ 2) "Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć" /Federico

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA

TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA MAZURSKIE MARZENIE TENISOWO-WINDSURFINGOWA PRZYGODA 02.07-12.07.2016 mazury koz?owo 9 kortów tenisowych sporty wodne mazurskie marzenie Torstar bus regionalna kuchnia 1 Ceny od 1 640 z? Oferta WY?LIJ SZCZEGÓ?Y

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Skauting to ruch wychowawczy

Skauting to ruch wychowawczy Skauting to ruch wychowawczy Skauting to ruch wychowawczy Projekt bardzo prosty i atrakcyjny Wilczki 8-11 Harcerki 12-16 Przewodniczki 17+ Praca wychowawcza w trzech gałęziach wiekowych Wilczki 8-11 Wędrownicy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na twoją drogę

Słowo Boże na twoją drogę Słowo Boże na twoją drogę Mt 6, 25-34 Dzieci z opowiadania znalazły sposób na trudności: modlitwę. Jakie ty zbierzesz ziarenka dobra, aby pokonać trudności w twoim życiu? Wypisz je na zrobionych przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi Protokó? Nr X/2007 Autor: Maria Wi?niewska 03.12.2007. Protokó? Nr X/07 z obrad Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Jadów, która odby?a si? w dniu 2 pa?dziernika 2007 r., w sali Gminnego O?rodka Kultury w Jadowie.

Bardziej szczegółowo

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo!

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! 29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! Zgodnie z Regulaminem Głównym ZHP, Zarząd Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w USA zwołuje XXVIII Zjazd Okręgu w dniach 24-25 Października 2009 r. w Chicago IL. Miejsce

Bardziej szczegółowo

My!lisz o zako"czeniu wszystkiego

My!lisz o zakoczeniu wszystkiego My!lisz o zako"czeniu wszystkiego przeciw zapobiec w mlodym samobostwie Je#eli my!la$e! o pope$nieniu samobójstwa lub ju# próbowa$e! je pope$ni%, te informacje powinny Tobie pomóc. Dlaczego tak si' czujesz?

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz Rozmowa z lekarzem Talking With Your Doctor Twój zespó opieki zdrowotnej Stawiajc czoo rakowi, bdziesz mia / miaa do czynienia z caym zespoem odpowiednio wyszkolonych ludzi. Kada z tych osób posiada jakie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm RP Jerzy Rbek, Stowarzyszenie Wspólnota Samorzdowa Powiatu Radzyskiego, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Poseł na Sejm RP Jerzy Rbek, Stowarzyszenie Wspólnota Samorzdowa Powiatu Radzyskiego, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim. Konkurs odbdzie si w dniu 12 kwietnia 2010 roku (poniedziałek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (ul. Sikorskiego 15). Rozpoczcie godzina 11 00. Poseł na Sejm RP

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem:...

Kościół parafialny pod wezwaniem:... Tu wklej obrazek przedstawiający postać Pana Jezusa albo Kielich z Hostią. Imię i nazwisko:... Klasa:... Szkoła:...... Kościół parafialny pod wezwaniem:...... Wydawnictwo WAM, 2011 Zeszyt ćwiczeń do nauczania

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia druha przybocznego IV DH im. Zawiszy Czarnego

Wspomnienia druha przybocznego IV DH im. Zawiszy Czarnego Wspomnienia druha przybocznego IV DH im. Zawiszy Czarnego Zbigniewa Lejawki, absolwenta technikum z roku 1959 Zbiórka harcerska przed budynkiem Komendy Hufca ZHP, ul. Zdrojowa w Bielsku Białej, rok 1948,

Bardziej szczegółowo

Cierpi On w milionach wyn!dznia"ych dzieci, Które po#ywienia w tym XXI wieku Szukaj$ na ulicach i w kub"ach na %mieci. I dzisiaj Jezusa %ciga z"o%& ~

Cierpi On w milionach wyn!dzniaych dzieci, Które po#ywienia w tym XXI wieku Szukaj$ na ulicach i w kubach na %mieci. I dzisiaj Jezusa %ciga zo%& ~ Muzyka 51 Jase!ka NARRATOR: Z Ewangelii wed!ug "wi#tego $ukasza 2, 1-8 / na tle muzyki, wygaszone "wiat!o na scenie / Kurtyna (ods!ona) MARYJA:!"óbek jest zimny a sianko twarde wi#c p"acze ma"a Dziecina

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII

KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII KONSPEKT KATECHEZY NIOS POMOC DZIECIOM Z NIGERII klasy I-III szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy, do którego nawizujemy:

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

Z wiarą idziemy przez świat

Z wiarą idziemy przez świat VIII ARCHIDIECEZJALNY KONGRES MISYJNY DZIECI Z wiarą idziemy przez świat 8.06.2013 Szaflary WYDZIA! DUSZPASTERSTWA MISYJNEGO KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE ul. Franciszka!ska 3, 31-004 Kraków tel. 12

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Dta OSP w Dynowie

Orkiestra Dta OSP w Dynowie Orkiestra Dta OSP w Dynowie Krótki zarys historii orkiestry dtej. Powstanie orkiestry dtej datuje si na dzie 12 stycznia 1930r. w dniu tym odbyo si posiedzenie zarzdu Ochotniczej Stra#y Po#arnej, któremu

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki

NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki Sta? oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szko?ach, placówkach, w wymiarze co najmniej obowi?zkowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

W domu i rodzinie Jezusa

W domu i rodzinie Jezusa W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a 1 W domu i rodzinie Jezusa Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Kraków 2011 Podręcznik nr AZ-11-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ?

A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ? A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ? 57KerenOr, 07.03.2017 13:03 A ja tam lubi? pracowa? w niedziel?! A jak, sta? mnie. Inni sobie za?ywaj? s?onecznej k?pieli a ja wydaj? towar klientowi. I owszem, mog?

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA KOMENDA HUFCA ZHP PABIANICE KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA Dh.... Opiekun próby... Nr próby... Pabianice, dnia... Harcerz rozwija się całe życie. Twoja próba podharcmistrzowska

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski Konformizm Wp!yw spo!eczny dr Dariusz Rosi!ski!zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wp!ywu innych ludzi!ludzie daj" si# z!apa$ w pu!apk# wp!ywu spo!ecznego - w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM?

KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? KONSPEKT KATECHEZY JAK JA MOG POMÓC PRZELADOWANYM DZI CHRZECIJANOM? klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Piotr Pierzchwała Pomoc Kociołowi w Potrzebie Warszawa 2013 Kontekst egzystencjalny bd treciowy,

Bardziej szczegółowo

Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa.

Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa. Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca modlitwy Jezusa... G +0 A+8 K+9 + D+7 C+ A+.. M+ A+8 N+ N+ B+ K+6 B+ Ę+ S+ J+ Ó+7 Dodaj odpowiednią liczbę liter i przeczytaj dwie nazwy miejsca

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo