Kronika harcerska nr 129

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika harcerska nr 129"

Transkrypt

1 Drodzy Druhostwo! Drodzy Przyjaciele Harcerstwa! Przysy;amy Wam specjalne przedwakacyjne poszerzone wydanie &Kroniki harcerskiej&< wiele ciekawych rzeczy si/ dzieje w naszym harcerskim =wiecie, a plany na przysz;o=\ te# s' ambitne. Zwracamy Druhostwu szczeg[ln' uwag/ na uroczysto=ci 10*lecia Domu Harcerskiego, kt[re rozpocz/* ;y si/ w kwietniu w rocznic/ zakupu Domu, a zako]cz' si/ w listopadzie w rocznic/ otwarcia i po=wi/cenia Domu w 1992 roku. Dom nasz przez te lata rzeczywi=cie si/ wys;u#y;< Kronika harcerska nr 129 &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje& i przeka# mu polskie tradycje& czerwiec*lipiec 2002 kt[re nam cz/sto wiele prac ofiaruj' bezinteresownie. Nie by;oby to mo#liwe bez s;u#by naszej d;ugoletniej wy=mienitej ekipy gospodarskiej &Urbanowicz*Sad#ak&. Gdy druh Urbanowicz odszed; na wieczn' wart/ nieca;e dwa lata temu, do zespo;u gospodarskiego doszed; p. Alojzy ~'d;o. Ci nasi gospodarze byli i s' na ka#de zawo;anie, pami/tamy o tym i serdecznie im za to dzi/kujemy! Dzi/* Majsterkowanie na zbi[rce gromady &Krasnoludki& korzysta;y z niego poszczeg[lne jednostki harcerskie, hufce harcerek i harcerzy, zast/py instruktorskie, kr/gi starszoharcerskie i Ko;o Przyjaci[; Harcerstwa, organizacje polonijne, zarz'd Okr/gu ZHP Stany Zjednoczone na walne zjazdy i zebrania zarz'du, oraz Naczelnictwo ZHPpgK na Rad/ Naczeln'. Dzi/kujemy z ca;ego serca naszym gospodarzom Domu, kt[rzy stale dbaj' o to, #eby by; dobrze utrzymany, czysty, Harcerki z dru#yny &Regle& przygotowuj' domowej roboty pyszno=ci podczas pr[by na sprawno=\ ciastkarki (4*ta od lewej dru#ynowa Iwona Lizak) przygotowany na imprezy, naprawiany gdy zajdzie potrzeba, a wszystko w spos[b bardzo m'dry i oszcz/dny, wy korzystuj'c #yczliwo=\ pracownik[w firm budowlanych, 1 Dru#yna &Granie G[rskie& (z ty;u dru#ynowa Agata Pluzyczka) przygotowanie projektu artystycznego w ramach gry Hufca &Zdobywamy g[ry& kujemy r[wnie# cz;onkom Ko;a Przyjaci[; Harcerstwa, kt[rzy pe;ni' regularne dy#ury w Domu Harcerskim i pomagaj' w jego utrzymaniu i porz'dkowaniu. Obecnie przygotowujemy si/ do jubileuszu Domu Harcerskiego. Pragniemy nasz Dom upi/kszy\, doprowadzi\ do odpowiedniego porz'dku bogat' bibliotek/, uporz'dkowa\ sale na zbi[rki, porobi\ konieczne ju# wi/* ksze remonty i naprawy w srodku i zewn'trz budynku. Hufce ju# zacz/;y odnawia\ swoje kancelarie, s' wybudowane nowe szersze schody. Chcemy aby na jesie] Dom by; naprawd/ reprezentacyjny i po dziesi/ciu latach kompletnie odswie#ony. :'czy si/ to oczywi=cie z wi/kszymi kosztami i wychodzimy do Druhostwa z serdeczn' pro=b', aby pom[c w zasileniu Funduszu Domu Harcerskiego. T/ sam' pro=b/ kierujemy do jednostek harcerskich i wszystkich, kt[rzy z Domu Harcerskiego korzystaj'. Wsp[lnymi si;ami mamy nadziej/, #e nasz Dom Harcerski doprowadzimy do idealnego stanu i b/dzie nam s;u#y; jeszcze na d;ugie lata! ~ycz/ wszystkim mi;ych letnich wakacji, a m;odzie#y harcerskiej szczeg[lnie wspania;ych prze#y\ i pami/tnych chwil na koloniach, obozach i wyprawach w/drownych! Czuwaj! hm. Barbara Cha;ko, Przewodnicz'ca Obwodu Uroczysto=ci 10*lecia Domu Harcerskiego b/d' si/ odbywa;y w listopadzie Prosimy zarezerwowa\ daty na nasz &harcerski tydzie]&

2 Na Progu Akcji Letniej Stoimy na progu akcji letniej, najdoskonalszej drogi harcerskiego wychowania m;odzie#y, oderwanie j ej od Gop;o, kaplica polowa na O=rodku Harcerskim w Wisconsin. Msza =w. podczas Akcji Letniej. gwaru kr/puj'cych przepis[w #ycia miejskiego, niezno=nych upa;[w, od niezdrowego zaduchu, od ogl'danych niew;a=ciwych program[w. Przenosimy si/ w ciche i przyjemne otoczenie natury, by tam na =wie#ym powietrzu, w=r[d las[w nad jeziorem, zbli#y\ si/ do wspania;ego dzie;a Boga, do nie zepsutej natury. Zatrzymajmy si/ na chwil/ na pierwszych strofach &Ksi/gi Ubogich& Jana Kasprowicza, kt[re s' jakgdyby przeznaczone na otwarcie naszego okresu obozowania. &Rozmi;owa;a si/ nam dusza w cichym szele=cie drzew, Gdy konarami ich porusza druh m[j, przecichy wiew. Rozmi;owa;a si/ ma dusza w g;o=nych odmentach fal, Gdy druh m[j, burza, je porusza w nieznan' p;yn'c dal. Rozmi;owa;a si/ ma dusza, w tw[rczych promieniach z[rz, Gdy druh m[j, s;o]ce, w =wiat wyrusza #ycie p;omienny str[#.& W strofach tych tkwi wezwanie do serdecznego umi;owania dzie;a Boskiego z otoczenia naszych stanic si/ czuli jej cz/=ci'. Zuchom #yczymy, by jak w piosence...&w jasny dzie]...& mia;y jasn' s;oneczn' pogod/ na kolonie, wiele radosnych zabaw, by zdoby;y jak najwi/cej gwiazdek, sprawno=ci i zdrowia. Harcerkom i harcerzom za=, by w prawdziwie harcerskich przygodach budowali swoje charaktery. 29 czerwca rozpocznie si/ dwutygodniowa akcja letnia Hufca Harcerek &Tatry& * ob[z harcerek i kolonie zuch[w dziewczynek. Ob[z harcerzy rozpocznie si/ w sobot/, 6 lipca, a kolonie zuch[w ch;opc[w 13 lipca zapraszamy rodzic[w i przyjaci[; do odwiedzenia O=rodka Camp Norwid podczas weekend[w * 6*7 lipca, 13*14 lipca, oraz 20*21 lipca. Prosimy o wcze=niejsze zg;oszenie si/ albo do hufcowych, albo do KPH (773*481*2718). Jaki nasz O=rodek pi/kny! Podczas biwaku na Memorial Day, mo#na by;o si/ przygl'dn'\ jak pracowicie dzia;a ekipa gospodarcza naszego O=rodka. Pod czujnym okiem i kierownictwem gospodarza Andrzeja Niewolika, posuwaj' si/ w szybkim Zajecia obozowe harcerzy przy domku nad jeziorem. zuchowych, oboz[w ukrytych w g;/bi zaciszy le=nych, czy na =cie#kach w/dr[wek. I tak przez kilkana=cie dni z promieniami wschodz'cego s;o]ca, budz'cymi nas codzie], wyrusza\ b/dziemy na zuchow', czy harcersk' przygod/. Poczujemy si/ zwi'zani z otaczaj'c' nas natur', zaprzyja-nimy si/ z ni', b/dziemy 2 Ekipa gospodarcza KPH pod kierownictwem gospodarza Andrzeja Niewolika odnawia domek nad jeziorem. tempie roboty remontowe i prace upi/kszaj'ce nasz harcerski teren. Ju# przy wje-d-ie nad &Gop;o& uderza pi/kno nowego drewnianego ogrodzenia, kt[re idealnie pasuje do le=nego wystroju. Wsz/dzie jest czysto, cho\ podczas zimy burze i wiatry powali;y wiele drzew i jeszcze w g;/bi lasu wida\ le#'ce ogromne konary. Barak nad jeziorem, kt[ry ju# by; w mocno poniszczonym stanie, zaczyna wygl'da\ jak &mickiewiczowski dworek& b/dzie tam pi/kna =wietlica do wykorzystania na zaj/cia zbi[rkowe i harcerskie kominki. Ca;ej ekipie KPH i wszystkim, kt[rzy bezinteresownie pomagaj' przy pracach na O=rodku serdeczne dzi/kujemy za wysi;ek i #yczliwo=\!

3 Gratulacje Naszym Absolwentom!! Cieszymy si/ szczeg[lnie z sukces[w w nauce naszych obecnych i by;ych kierownik[w pracy, kt[rzy przecie# tyle czasu po=wi/caj' na prowadzenie zbi[rek, przygotowanie program[w, prowadzenie kurs[w, biwak[w, oboz[w, kolonii i t.p. Wszystkim serdecznie gratulujemy!! Studia uniwersyteckie uko]czyli> phm. Wiesia Pluskwa, B.A. (pedagogika i nauczanie dwuj/zyczne), NEIU. Dhna Wiesia wkr[tce rozpoczyna studia magisterskie. pwd. Ewa Dembowska, otrzyma;a dyplom M.D. z Rush University. Dr Ewa rozpoczyna praktyk/ lekarsk' w szpitalu przy University of Chicago. pwd. Monika Korczynska i Beata Korczynska Olender obydwie uko]czy;y studia magisterskie M.S. Occupational Therapy z uniwersytetu Midwestern. Obecnie obydwie pracuja w swoim zawodzie. Druh Aleksander Kahl ostatnio uko]czy; studia magisterskie na universytecie DePaul i otrzyma; stopie] MBA in Finance and International Business. Serdecznie gratulujemy druhowi Olkowi, a r[wnocze=nie dumnej mamie, druhnie Gra#ynie Kahl, kt[ra pe;ni funkcj/ sekretarki zarz'du Obwodu. pwd. Danusia Dzier#anowska * B.A. (biologia), LUC pwd. Ewa Wytaniec, B.S. (in#ynieria), UIC Maja Adamska, B.S. (architektura), UIC pwd. Wojtek Jab;o]ski * B.A. (pedagogika), UIC \w. Stefan Dzier#anowski * B.S. (ekonomia), UIC pwd. Andrzej J'ka;a, B.A. (historia), UIC Szko;/ =redni' uko]czy;y> Lucja Adamska, Ania Bobel, Lidzia G;owaty, Patrycja Janocha, Agata Pluzyczka, Ma;gosia Sip, Iza Wolnowska. Prosimy o dostarczenie do redakcji &Kroniki& dodat* kowych wie=ci o kolejnych absolwentach! ( > Dr. Marek Sob[r Wyr[#niony Dr. Marek Sob[r, dobrze znany w naszej rodzinie harcerskiej, zosta; ostatnio uhonorowany przez Zrzeszenie Polsko*Ameryka]skie (Polish American Association) za prac/ spo;eczn', a szczeg[lnie &za bezinteresown' prac/ dla dobra os[b chorych, za niesienie pomocy cierpi'cym i biednym Polakom i osobom polskiego pochodzenia w Chi* cago.& Uroczysto=\ wr/czenia specjalnej plakietki odby;a si/ podczas obchod[w jubileuszowych kliniki SOMA, kt[r' dr Sob[r za;o#y; dziesi/\ lat temu. Dr Sob[r wraz z #on' hm. Ani' Zi[;kowsk'*Sob[r to &ma;#e]stwo harcerskie& od wielu lat zaanga#owane w #ycie spo;eczne Polonii. Druhowi Markowi serdecznie gratulujemy zas;u#onego uznania! Ad multos annos! Gratulujemy nowo#e]com, Jasiowi i Dionne Mikrut, kt[rych =lub odby; si/ 18 maja!!! Zapraszamy Dzieci i M;odzie# do Naszych Szereg[w Informacje odno=ne gromad zuchowych i dru#yn harcerskich >Hufiec Harcerek &Tatry& * hm. Beata Pawlikowska (414) 489 * Hufiec Harcerzy &Warta& *dr. Tomasz Bagi]ski, (773) 251 * Harcerska Tradycja Harcerstwo cho\ rozproszone po =wiecie, wci'# #yje zgodnie z jego tradycj' i ide' wypracowan' w chwili powstania naszego Ruchu w 1910 *12 roku. Idea mi;o=ci i s;u#by Bogu, Polsce i bli-nim, przekazana z pokolenia na pokolenie harcerskie nadawa;a rozmach i si;/ naszemu Ruchowi. Praca nad sob', obowi'zek stawania si/ coraz lepszym i polepszania spo;ecze]stwa, w kt[rym si/ #yje, s' ide' przewodni' do dzi= dnia. Tutejsze Hufce, Harcerek, Harcerzy, Kr/gi Starszo* harcerskie i Ko;o Przyjaci[; Harcerstwa, skupiaj'ce rodzic[w m;odzie#y, od wielu lat co roku rozpoczyna ka#dy rok pracy harcerskiej (we wrze=niu) wsp[ln/ modlitw' na tradycyjnej Mszy =w.. Tak i tego roku w niedziel/, dnia 8 wrze=nia o godz. 9>30 rano w ko=ciele Matki Boskiej Anielskiej przy Cortland i Hermitage zostanie odprawiona tradycyjna Msza =w. B/dzie to r[wnocze=nie jakby przegl'd naszych si;, nasze spotkanie po akcji letniej, przed rozpo* cz/ciem nowego roku pracy, podj/cia nowych zada]. Niech ten przegl'd wypadnie prawdziwie po harcersku w jednolitym umundurowaniu wszystkich bez wyj'tku, obecnie pracuj'cych i tych kt[rzy od 1949 roku i wcze=niej przeszli przez nasze szeregi. Pozdrowienia z Atlanty! Dh dr Stefan Szczerba sko]czy; praktyk/ lekarsk' w szpitalu Northwestern i obecnie robi specjalizacj/ w chirurgii plasycznej w Emory University w Atlanta, GA. Profesorem jego jest =wiatowej s;awy prof. emeritus dr M.J. Jurkiewicz, jeden z pierwszych polskich chirurg[w plastycznych. dh Stefan t' drog' pozdrawia chicagowsk' harcersk' rodzin/! Jeszcze Jeden Skrzat!! W niedziel/, 5 maja o 2>00 nad ranem urodzi; si/ Jakub, syn pwd. Ewy (Pepek) i Don Via. Tym wydarzeniem druhna Ewa usprawiedliwi;a si/, #e nie dojecha;a na parad/ 3 majow'... Harcerka w Finale Miss Polonia +wiata Druhna Agnieszka Ptasznik, cz;onkini dru#yny w/* drowniczek &M;ody Las&, b/dzie reprezentowa;a Poloni/ ameryka]sk' podczas konkursu Miss Polonia +wiata, kt[ry odb/dzie si/ w Polsce w lipcu b.r. W zesz;ym roku, druhna Agnieszka zdoby;a tytu; I Wicemiss Polonii Stan[w Zjednoczonych 2001, a w roku 2000, by;a Kr[low' Parady 3 maja w Chicago. Z Harcerstwem jest zwi'zana od 4 roku #ycia, mile wspomina zbi[rki skrzat[w z =p. druhem Siemaszko. Potem nale#a;a do gromady zuch[w &Motylki& i do dru#yny harcerek &Turnie&. Jest absolwentk' Polskiej Szko;y im. Maxymiliana Kolbe, gdzie zda;a matur/. Obecnie rozpoczyna ostatni rok studi[w na Uniwersytecie Loyola w Chicago. Tam te# jest zaanga#owana w polskim dusz* pasterstwie jezuickim, a w przysz;ym roku akademickim b/dzie pe;ni;a funkcj/ prezeski Klubu Student[w Polskich, kt[ry dzia;a przy tej uczelni. Druhna Agnieszka pragnie dalej kontynuowa\ studia medyczne, ze specjalizacj' w chirurgii. ~yczymy jej wiele szcz/=cia i powodzenia we wszystkich przedsi/wzi/ciach. 3

4 Uroczysto=ci 3 Majowe Po raz 52 harcerstwo w Chicago wzi/;o udzia; w Paradzie 3 Majowej, ponownie urz'dzonej w malowniczym Grant Park w =r[dmie=ciu Chicago. W tym roku pogoda dopisa;a wyj'tkowo, nie pomog;o to jednak temu, #e szeregi nasze by;y nieco szczup;e...mimo woli przychodz' na my=l dawne parady gdzie harcerska grupa by;a o wiele liczniejsza. Warto by si/ zastanowi\ dlaczego tak ma;o nas si/ pokaza;o, aby wsp[lnie uczci\ tak wspania;e i radosne =wi/to narodowe. Mamy przecie# wyj'tkow' okazj/ pokaza\ na zewn'trz nasz harcerski dorobek. A jest on nie ma;y. Przez szeregi harcerskie w Chicago przesz;o ponad 20,000 m;odzie#y, a dzi= liczymy w=r[d skrzat[w, zuch[w, m;odzie#y harcerskiej, cz;onk[w starszego harcerstwa i grona instruktorskiego ponad 400 os[b. Dochodzi do tego Ko;o Przyjaci[; Harcerstwa, kt[re systematycznie od 50 lat wspiera nasz' prac/ z m;odzie#'. Nasuwa si/ zatem pytanie, jak mo#emy&natchn'\& m;odzie#, instruktor[w i rodzic[w, aby bardziej poczuli si/ do obowi'zku wsp[;uczestniczenia w tych pi/knych R[wnicze=mie nale#y si/ podzi/kowanie i uznanie dla tych jednostek, kt[re uczestniczy;y w paradzie, jak i gronu KPH, kt[re licznie do;'czy;o do naszych harcerskich kolumn. W niedziel/ 5 maja delegacje harcerske wzi/;y udzia; w uroczystych Mszach =w. odprawionych za Ojczyzn/ w =wi/ to Matki Boskiej Kr[lowej Polski. Pozdrowienia z Londynu. P. Barbara Ciepiela, jedna z kierowniczek Harcerskiego Zespo;u Artystycznego &Wichry& przesy;a ca;ej Rodzinie harcerskiej serdeczne pozdrowienia z Londynu, gdzie uczestniczy w spotkaniu &Afryka]czyk[w&, t.zn. m;odzie#y i dzieci ocala;ych z wyw[zek w g;ab Rosji, kt[re po amnestii 1941 r. znalaz;y si/ w Afryce. P. Basia jest w;a=nie jedn' z tych Afrykanek, a r[wnocze=nie inicjatork' tablicy pami'tkowej dedykowanej by;ym nauczycielom polskich szk[; na terenach Afryki w latach od 1942 do Tablica zosta;a po=wi/cona i wmurowana w ko=ciele =w. Andrzeja Boboli w niedziel/ 23. czerwca. Jest to szczeg[lnie ciekawe i wa#ne, gdy# wi/kszo=\ &Afrykanczyk[w& nale#a;o r[wnocze=nie do Harcerstwa. Szukamy Opiekun[w. W pracy harcerskiej bardzo potrzebni s' kierownicy jednostek jak i te# opiekuni. Jest w=r[d naszego spo;ecze]stwa wielu by;ych harcerek i harcerzy, kt[rzy mogli by po=wi/ci\ jak'= sobot/ dla istniej'cych gromad i dru#yn. By;by to d;ug oddany obecnie istniej'cym jednostkom. Mamy sporo rodzic[w bardzo udzielajacych sie w pracy zarz'du Kola Przyjaci[; Harcerstwa. Dobrze by by;o by inni rodzice od czasu do czasu pomogli dru#ynowym w roli opiekun[w na kr[tkie sobotnie zbi[rki. Polskie sobotnie szko;y upominaj' si/ o trorzenie dru#yn i gromad. Nasz problem, to brak doros;ych opiekun[w, kt[rych pilnie poszukujemy. Ch/tni opiekuni s' proszeni skomunikowa\ si/ z hufcowymi> Hufiec Harcerek &Tatry& * hm. Beata Pawlikowska (414) 489*7346. Hufiec Harcerzy &Warta& * dh. Tomasz Bagi]ski, (773) 251* Dzie] Pami/ci W poniedzia;ek 27 maja, na dzia;ce kombatanckiej na cmentarzu Meryhill, odby; si/ tradycyjny apel poleg;ych z okazji ameryka]skiego =wi/ta pami/ci zmar;ych, tzw. Me* morial Day. Dzia;ka, kt[ra powsta;a 25 lat temu, jest nasz' wojskow' &alej' zas;u#onych&. Przy ka#dym grobie niemal mo#emy si/ zatrzyma\ i par/ s;[w powiedzie\ o osobie tam pochowanej, kt[ra swoim #yciem zas;u#y;a si/ dla Polski i Delegacja Harcerska ze Sztandarem podczas apelu na cmentarzu. Polonii. Na kamieniach widniej' znaki jednostek wojskowych, krzy#e harcerskie, przy wielu nazwiskach stopnie oficerskie i podoficerskie. Harcerstwo poza granicami Kraju, od czasu Zlotu na Monte Cassino w 25 rocznic/ bitwy w 1969 roku, na pro=b/ Stowarzyszenia Polskich Kombatant[w, podj/;o si/ utrzymywania tradycji wojskowych i piel/gnowania pami/ci o naszych bohaterach. Robimy to m.in. przez urz'dzanie uroczysto=ci +wi/ta Niepodleg;o=ci w listopadzie i przez pomoc w organizowaniu majowego apelu poleg;ych. W sk;ad tegorocznej oficjalnej delegacji harcerskiej weszli> hm. Janusz Wielga, przewodnicz'cy Okr/gu ZHP Stany Zjednoczone, hm. Pelagia Bazylewska, hm. Barbara Kobus, oraz kilka cz;onk[w zarz'du Obwodu ZHP Chicago. Obecny by; poczet sztandarowy Hufca Harcerek &Tatry&, druhny Ela i Kasia J'ka;a i Asia D'browska, pwd. Barbara Ciepiela i skrzat Anetka Ciepiela. Dekorowaniem grob[w polskimi i ameryka]skimi chor'giewkami zaj/;y si/ panie Jadwiga Janocha i Danuta Mossakowska z zarz'du KPH. Naszych harcerskich grob[w te# przybywa, odchodz' na wieczn' wart/ zas;u#eni instruktorzy i instruktorki. W tym roku podczas apelu wymieniono nazwiska os[b zmar;ych w ostatnim roku> hm. Jerzego Bazylewskiego, hm. Ew/ Jastrz/bsk', Urszul/ Ulankiewicz i Tadeusza Zag[rskiego. Wyprawa na +wiatowy Dzie] M;odzie#y Okr/g ZHP Stany Zjednoczone wysy;a delegacj/ m;odzie#y harcerskiej na +wiatowy Dzie] M;odzie#y i spotkanie z Ojcem =w. w Toronto w dniach od 22*29 lipca b.r. Przyleci grupa harcerek i harcerzy z Kalifornii, dojad' grupy z wschodniego wybrze#a i z Detroit. Z Chicago te# do;'cz' grupa w/drowniczek i w/drownik[w. Razem delegacja z obu Chor'gwi przewidziana jest na 60 os[b, pod kierownictwem hm. Teresy Wi'cek (Detroit) i pwd. Marcina Szajdy (Connecticut).

5 Po Bazarze Ksi'#ek Bazar ksi'#ek, kt[ry odby; si/ w Domu Harcerskim przez dwa kolejne weekendy pokaza;, #e wielki wysi;ek si/ zawsze op;aca je=li jest robiony z sercem i pogod' i poczuciem dobrze wype;nianej s;u#by. Po raz kolejny cz;onkowie 21 Kr/gu Starszoharcerskiego podj/li si/ urz'dzenia tej tradycyjnej imprezy. Dom Harcerski by; wype;niony sto;ami, na kt[rych wystawione by;y na sprzeda# setki ksi'#ek * od pi/knych kolorowych album[w do starych podniszczonych ale jak#e ciekawych pozycji o historii W Poczuciu S;u#by Spo;ecznej Od 14*16 czerwca odby; si/ doroczny marsz &Avon Brest Cancer 3 Day&, kt[ry ma na celu u=wiadamianie i przypominanie spo;ecze]stwu o wielkim zagro#eniu raka piersi oraz zbieranie funduszy na dalsze badania powod[w i metod leczenia tej szerz'cej si/ choroby. W tym roku w tej akcji uczestniczy;o pi/\ naszych instruktorek> hm. Anna Polonii, od ksi'#ek przyrodniczych do ksi'#ek kucharskich, od powa#nej literatury do lekkiej beletrystyki. A wszystko praktycznie za bezcen. Szczeg[ln' zach/t' odwiedzenia bazaru by;a czynna kawiarenka i =wie#e placki kartoflane, przygotowane na poczekaniu przez druhostwa Toczyckich. R[wnocze=nie by;a to ponowna okazja, aby spotka\ przyjaci[;, albo przyj=\ i dowiedzie\ si/ o dzia;alno=ci harcerstwa w Chicago. Dzieci z ch/ci' ogl'da;y ksi'#ki z bajkami i wierszykami, namawiaj'c rodzic[w do ich kupna. Co za wspania;y spos[b, aby w tej epoce video*komputerowej w dzieciach wyrobi\ zami;owanie do czytania ksi'#ek. Serdeczne dzi/ki nale#' si/ wszystkim cz;onkom Kr/* gu, a specjalnie druhowi Stefanowi Kowalikowi, dyrektorowi &Harcerskiej ksi/garni spo;ecznej&, kt[ra od lat zajmuje si/ zbieraniem, segregowaniem i handlem tysi/cy pozycji ksi'#kowych. Dzi/kujemy wszystkim, kt[rzy poparli t/ imprez/. Doch[d z bazaru przekazany zostanie Prosimy Zanotowa\!! Uroczysto=ci 10*lecia Domu Harcerskiego b/d' si/ odbywa;y w listopadzie Prosimy zarezerwowa\ daty na nasz &harcerski tydzie]& Niedziela, 10 listopada wi/to Niepodleg;o=ci i Nadanie Domu Harcerskiemu imienia druha Jerzego Bazylewskiego Sobota. 16 listopada 2002 Spotkanie pokole] * Dom Bia;ego Or;a, Niles Dalsze szczeg[;y b/d' podane w przysz;ych komunikatach. 5 Nasze uczestniczki marszu Avon Breast Cancer 3 Day od prawej druhny Justyna, Kasia, Ania i Irena Nowobilska*Vasilios, phm. Kasia Cha;ko, pwd. Irena (Nowobilska) Powers, pwd. Justyna Jab;o]ska i pwd. El#unia Dziuba. Druhna Ania i druhna Irena maszeruj' szczeg[lnie, aby uczci\ pami/\ swojej cioci Ireny Gruca, kt[ra przed laty pad;a ofiar' raka piersi. Nasze dzielne piechury od miesi/cy trenowa;y i z przesz;o 6 tysi/cami innych uczestnik[w przez 3 dni pokonywa;y tras/, kt[ra si/ga 60 mil od Kenosha do Chicago. Najm;odsza uczest* Mi;e spotkanie na marszu. Druhny Ania i Kasia wraz z druhn' El#uni', kt[ra te# bra;a udzia; w tej 3 dniowej imprezie. niczka mia;a 17 lat a najstarsza 83. Wszystkie osoby maszeruj'ce zobowi'za;y si/ zebra\ we w;asnym zakresie &wpisowe&... donacje kt[re s' przekazywane nie tylko do instytucji badawczych, ale s' te# wykorzystywane do pomocy chorym osobom na raka piersi po ca;ym =wiecie, ;'cznie z Polsk'. Druhna Ania bierze udzia; w tym marszu ju# 3*ci kolejny rok Druhny Ireny to jej drugi. Tegoroczna, to by;a najwi/ksza akcja tego typu. Ten marsz zebra; $11,000, na cel walki z rakiem piersi. Nasze druhny doczeka;y si/ sukcesu i wszystkie dotar;y do celu, za co im serdecznie gratulujemy.

6 Memorial Day na O=rodku Harcerskim Ju# od kilku lat oba nasze hufce wyje#d#aj' na O=rodek Harcerski, aby wykorzysta\ trzy dni =wi'tecznego weekendu Memorial Day. I w tym roku zebra;o si/ w sumie prawie 100 harcerek i harcerzy na wsp[lne harce, oraz ciekawie przygotowane biegi na stopnie i sprawno=ci. W pi'tek wieczorem, autobus wype;niony m;odzie#' wyruszy; spod Domu Harcerskiego, gdzie panowa; gwar, entuzjazm, rado=\ na czekaj'c' przygod/. Zapominamy czasem, #e nasz O=rodek rzeczywi=cie znajduje si/ daleko na p[;noc, gdzie pogoda wielce si/ r[#ni od tej cieplejszej chicagowskiej. W Wisconsin powita; nas przymrozek, co nie pozwoli;o na rozbicie namiot[w albo spanie w =piworach pod go;ym niebem jak to czasem bywa;o. W=r[d uczestnik[w biwaku prawie po;owa m;odzie#y jeszcze w zesz;ym roku by;a na Rozpocz/cie biwaku harcerek &Pod Lilijki Znzkiem& Obo-na :ucja Adamska odbiera raport zast/powych. Maj koloniach zuchowych, a w tym roku po raz pierwszy pojecha;a na akcj/ harcersk' w przygotowaniu na swoje pierwsze letnie obozy pod namiotem. Jednak pogoda nie przygasi;a humor[w, a zaj/cia odbywa;y si/ dalej pomimo sporadycznych opad[w ch;odnego deszczu. Komendantk' biwaku Hufca &Tatry& by;a phm. Kasia Cha;ko, a komendantem wyprawy hufca &Warta& by; dh Dominik Pilch. Zaj/ciami dla w/drowniczek i w/drownik[w kierowali phm. Anusia Cha;ko i hm. Roman Barczy]ski. Kuchni' biwaku zarz'dza;a pwd. Danusia Wielga, kt[ra ze swoj' ekip' gospodarcz' dobrze zadba;a o to, aby nikt nie by; g;odny, a gor'cej herbaty nigdy nie zabrak;o... Sobota by;a wype;niona biegami na stopnie dla m;odzie#y ju# nieco bardziej do=wiadczonej pionierki u harcerek i \wika u harcerzy. Aby zda\, trzeba si/ dobrze orientowa\ w terenie i opanowa\ wiadomo=ci z historii harcerstwa i historii Polski, z pierwszej pomocy i techniki harcerskiej. Po po;udniu wszyscy zebrali si/ na Msz/ =wi/* t', odprawion' przez o. Stanis;awa Czarneckiego, kt[ry pierwszy raz go=ci; na naszym terenie. Wieczorna pogoda dopisa;a i mo#na by;o rozpali\ ognisko * pop;yne;y piosenki harcerskie, rozleg;y si/ daleko energiczne okrzyki, wszyscy ruszyli w &tany& harcerskich pl's[w, a barwne promienie harcerskiego ognia wysoko strzela;y pod rozgwie#d#one 6 niebo. I ju# nikomu nie by;o zimno * a nawet jak dzieci posz;y spa\, szkoda by;o wygasi\ gor'cy #ar i ma;e grono instruktorskie do p[-na jeszcze siedzia;o wspominajac harcerskie lata i dawne obozy. Niedziela wsta;a s;oneczna i rano zatrzepota;y flagi na maszcie pod b;/kitnym bezchmurnym niebem. M;odzie# ch/ tnie uczestniczy;a w grach terenowych * po ca;ym O=rodku s;ycha\ by;o radosne okrzyki wsr[d las[w i zagajnik[w. Odbywa;y si/ kolejne biegi na stopnie dla m;odszych harcerek i harcerzy. Dopiero po po;udniu zn[w si/ zachmurzy;o i popadywa;o, ale to nie przeszkodzi;o mi/* dzy kroplami deszczu mo#na by;o wykroi\ momenty na dwa ognie i inne zawody, a wieczorem znowu rozpali;o si/ ognisko, rozgrzewaj'ce i cia;a i dusz/. Cz/sto bywa tak, #e dopiero ostatni dzie] biwaku lub obozu jest tym najpi/* kniejszym i tym razem poniedzia;ek by; cieplejszy i s;oneczny. Starszej m;odzie#y w/drowniczej uda;o si/ pojecha\ na sp;yw pontonami po wezbranej rzece Peshtigo * to zawsze przyjemna przygoda z zagadk' czy kto= nie wpadnie do wody i wr[ci suchy... podobno i tym razem takiej osoby nie by;o. A pod koniec jak ju# trzeba by;o wraca\ do miasta, #al by;o opuszcza\ nasz pi/kny O=rodek * pocieszenie by;o w tym, #e za kilka tygodni b/dzie mo#na tam powr[ci\ na obozy lub kolonie i znowu nacieszy\ si/ pi/kn' przyrod' i harcersk' przygod'. (BCh) Dar[w Harcerskich ci'g dalszy (Lista 119) Ka#dy dar z;o#ony na cele naszej pracy jest przez nas wielce ceniony. Za pe;ne zrozumienie naszych potrzeb i popieranie pracy dla m;odzie#y harcerskiej serdecznie dzi/kujemy. Oto lista ofiarodawc[w> Na Dom Harcerski> $500 * Irena Tadeusz Mirecki, $313 * P Bazylewska doch[d z Kiermaszu $175 * K Mazur $100 * A M Grzeskowiak $50 * Olga Lozinko $35 * P J Prokopowicz $30 * Barbara Marquart, T. Musia;owicz $20 * Alojzy Wanda ~'d;o Na Kronik/ Harcersk'> $10 * Zdzislaw Borzym Kalendarzyk Harcerski 29.VI. * Kolonia zuch[w i ob[z * Hufiec harcerek&tatry& 6.VII.* Kolonia zuch[w i ob[z * Hufiec harcerzy&warta& 22*29.VII. * +wiatowy Dzie] M;odzie#y w Toronto 8.IX. * Rozpocz/cie Roku Harcerskiego * Msza =w. 9>30 AM w ko=ciele Matki Boskiej Anielskiej 1650 N Hermitage Ave Kronika harcerska jest przekazem informacji z #ycia harcerskiego, redagowana przez zespó; prowadzony przez hm. Pelagi/ Bazylewsk' (773) 276*8341* Pod tym telefonem mo#na otrzyma\ wszelkie informacje ************************************* Kronika Harcerska" is published monthly by the POLISH YOUTH ASSOCIATION IN USA 6434 W. Belmont Avenue, Chicago, IL TEL: (773) ; FAX: (773) ******************************** The Polish Youth Association in USA is a not-for-profit organization duly registered in the State of Illinois and designated 501(c)(3) by the IRS. All donations are tax-deductible as provided by law.

Kronika harcerska nr 121

Kronika harcerska nr 121 Kronika harcerska nr 121 1 Specjalne wydanie &Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku i przeka# mu polskie tradycje& pa-dziernik 2001 Druh hm. Jerzy Bazylewski Odszed; na Wieczn' Wart/ 16 wrze=nia 2001 Druh

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Historia naszej miejscowoci siga redniowiecza. Prawdopodobnie te wtedy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. 35 Friars Place Lane, London W3 7AQ. Tel: 0208 7492779 25/03/2015 Niech Chrystus Zmartwychwstały

Bardziej szczegółowo

55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 1961-2016

55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 1961-2016 Nr 2 Marzec 2016 Wydanie specjalne 55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 1961-2016 Historia Hufca w pigułce nr02_16.indd 1 2016-03-15 20:49:32

Bardziej szczegółowo

XVI ZLOT DRUŻYN HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ

XVI ZLOT DRUŻYN HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt: Festiwal kultur Ponad granicami współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OBOZU NAL 2009

PLAN PRACY OBOZU NAL 2009 PLAN PRACY OBOZU NAL 2009 Dzień 1 poniedziałek 22.06.2009 Drużyna I Zuchy Podział na drużyny, okrzyk, nazwa, piosenka. Nauka piosenek i pląsów Wykonanie totemów z gałązek, sznurka, liści Drużyna II harcerze

Bardziej szczegółowo

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo!

29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! 29 Lipiec, 2009 r. Drodzy Druhostwo! Zgodnie z Regulaminem Głównym ZHP, Zarząd Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w USA zwołuje XXVIII Zjazd Okręgu w dniach 24-25 Października 2009 r. w Chicago IL. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY:

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: PLAN PRACY GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: Kadra i zuchy: W czasie gromadą będą kierowały nauczycielka przyrody Anna Kędziora (instruktor ZHP) oraz nauczycielki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień TROPICIELKI

Karta próby na stopień TROPICIELKI Imię i nazwisko: Środowisko: Otwarto rozkazem: Stopień: Pion/zastęp: Zamknięto rozkazem: Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka W ramach zajęć polonistycznych w klasie drugiej próbowaliśmy swoich umiejętności twórczych. Okazało się, że jest to bardzo trudne. Jednak niektórym

Bardziej szczegółowo

http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html

http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html 20.06.2016r. - odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. 31 maja odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia "Z muzyką przez cały rok", dzieci otrzymały medale za swoją pracę. http://www.eskrzat.pl/galerie/galeria_g_108.html

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych

Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych 2015 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce Wizyta słuchaczy FUMBA Cohort 5 w Stanach Zjednoczonych Dziennik Dyrektora Programu MBA DZIEŃ 1, sobota, 6 czerwca 2015 O 14.00 zbiórka przed odlotem

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Plan pracy 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Charakterystyka 31 Szczep DHiZ im. mjr. W. Raginisa działa od 1969 roku. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

dzielesieksiazkami.pl AKCJA SPOŁECZNA Edycja 2013 16-19 maja w Warszawie

dzielesieksiazkami.pl AKCJA SPOŁECZNA Edycja 2013 16-19 maja w Warszawie 1 z 15 2013-04-19 14:53 dzielesieksiazkami.pl AKCJA SPOŁECZNA Edycja 2013 16-19 maja w Warszawie Edycje, które si odbyły Szukaj Edycja 2012 Edycja 2011 Słów kilka o Akcji "Dziel si ksikami" to akcja społeczna

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Kadra: Drużyna: Zbiórki: Drużynowy pwd. Paweł Szynka Przyboczna dh. Agnieszka Szynka Drużyna zgodnie z metodyką

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016

Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016 Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 2015/ 2016 TERMIN TEMAT UROCZYSTOŚCI/ IMPREZY ODPOWIEDZIALNI 1. Balonowe szaleństwo czary mary z balonów (modelowanie balonów dla dzieci zabawy z balonami, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Biała Służba. www.sdm.zhp.pl. Więcławice Stare gmina Michałowice. 23 lipca - 1 sierpnia. na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016

Biała Służba. www.sdm.zhp.pl. Więcławice Stare gmina Michałowice. 23 lipca - 1 sierpnia. na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 Biała Służba to harcerski alert o długiej tradycji towarzyszący papieskim pielgrzymkom do naszego kraju. Tym razem Biała Służba to nie tylko pomoc podczas papieskiej wizyty, ale nasz wkład i uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

ź ź ź ź Ń Ą Ł ć Ś Ń Ą Ś Ą ć Ś Ś Ą Ś Ą Ą Ł Ą Ł ć ć ć ć Ą ŁÓ Ą Ł ć ź ć Ą ź Gminny Orodek Kultury DRtŚ8lffii8j8ifioa"tkowa "rit *,:3l-.'ffili_HG.r!F,r$..r 9,,S;oata do rocznego prawozdania finansowe go za2013

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Nr 06/2012 9 grudnia 2012

Nr 06/2012 9 grudnia 2012 K O M U N I K A T Y KOMENDY HUFCA ZHP SZAMOTUŁY im. ARMII POZNAŃ Nr 06/2012 9 grudnia 2012 64-500 Szamotuły, Dworcowa 43 e-mail: szamotuly@zhp.wlkp.pl finanse_hufiec_szamotuly@wp.pl rachunek bankowy: Bank

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Rozkaz L. 4 / 2015 1.2.1. Podaję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: HUFIEC ZHP GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE ul. Za Murami 2 10 80 823 Gdańsk

ORGANIZATOR: HUFIEC ZHP GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE ul. Za Murami 2 10 80 823 Gdańsk ORGANIZATOR: HUFIEC ZHP GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE ul. Za Murami 2 10 80 823 Gdańsk Komendantka Rajdu: hm. Zenobia Glac - Ściebura tel. 513 926 837 e-mail: rspg@gdansk.zhp.pl www: http://www.gdansk.zhp.pl www.facebook.com/rspg25

Bardziej szczegółowo

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie

Druhny i Druhowie! Drodzy Przyjaciele! Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Zawierzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Najświętszej Maryi Pannie Królowo Świata i Polski Królowo Matko naszych spraw u Boga Stajemy przed Tobą pokoleniami zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy,

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj!

Bardziej szczegółowo

Termin Wędrowniczej Watry: 20-22 sierpnia 2012 - wędrówki, 22-26 sierpnia 2012 - zlot. Miejsce: Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.

Termin Wędrowniczej Watry: 20-22 sierpnia 2012 - wędrówki, 22-26 sierpnia 2012 - zlot. Miejsce: Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Regulamin Strona2 Referat Wędrowniczy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej i Ruch Programowo-Metodyczny Akademicy zapraszają wszystkich wędrowników do wzięcia udziału w jubileuszowej Wędrowniczej Watrze! Już po

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa pomysłu: DZIAŁALNOŚĆ GROMAD ZUCHOWYCH I DRUŻYNY HARCERSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. ARMII KRAJOWEJ W BUDACH ŁAŃCUCKICH Adres: Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku Zał. nr 2 Zapisy tylko przez stronę internetową www.mdkslupsk.pl Oferta zajęć na wakacje 2016 (bardzo krótki opis-co,dla kogo?) Lp Data Miejsce Ilość Godziny Forma zajęć

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie!

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie! Hufiec ZHP Grójec Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca Grójec, im. Szarych Szeregów 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12, tel.601-387-089 www.grojec.mazowiecka.zhp.pl; e-mail: grojec@zhp.pl BS w Grójcu 32

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIA ANIA POCZT HARCERSKICH

ZASADY DZIA ANIA POCZT HARCERSKICH ZASADY DZIAANIA POCZT HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP L. 4/94 z dnia 20.03.1994 r. pierwotnie opublikowano Wiadomoci Urzdowe nr 3/94 wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl X-03-1994/03/20

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2010

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2010 Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Rozkaz L.1/2010 2. Hufiec 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1. Powołuję z dniem dzisiejszym Sztab Harcerskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM.

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HM ŁUCJI ZAWADA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE /2015 1. Rok /2015 rokiem hm Łucji Zawada. W tym roku harcerskim swą uwagę kierujemy ku bohaterce naszego hufca hm Łucji Zawada ps. Luśka.

Bardziej szczegółowo

Nr 04/2014 14 kwietnia 2014

Nr 04/2014 14 kwietnia 2014 K O M U N I K A T Y KOMENDY HUFCA ZHP SZAMOTUŁY im. ARMII POZNAŃ Nr 04/2014 14 kwietnia 2014 64-500 Szamotuły, Dworcowa 43 e-mail: szamotuly@zhp.wlkp.pl finanse_hufiec_szamotuly@wp.pl www.szamotuly.zhp.wlkp.pl

Bardziej szczegółowo

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010:

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: 8. Drużynowa Zuchów Na czele gromady stoi drużynowa zuchow, mianowana rozkazem Komendantki Chorągwi lub za jej upoważnieniem przez Hufcową na wniosek Hufcowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k

P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k P o m o r s k a C h o r ą g i e w H a r c e r e k M a t e c z n i k Gdynia, dnia 22 lutego 2009 roku PCHHek 043R/03/09 Rozkaz L 3/2009 Wspólne troski i radości życia, Serc harcerskich zjednoczone bicia.

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku.

Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku. Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku. lp. nazwa organizatora nazwa zadania miejsce termin ilość uczestników przyznana kwota dotacji rodzaj dotacji

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Zielona Góra, 20.01.2011 r. Drużynowy 8 DSH Golfsztrom im. Jana Grudzińskiego Hufiec Zielona Góra.

Związek Harcerstwa Polskiego Zielona Góra, 20.01.2011 r. Drużynowy 8 DSH Golfsztrom im. Jana Grudzińskiego Hufiec Zielona Góra. Związek Harcerstwa Polskiego Zielona Góra, 20.01.2011 r. Rozkaz L1 / 2011 2. Zwolnienia 2.1 Na wniosek druhny Agaty Czarnej zwalniam ją z członkostwa w 8 DSH Golfsztrom Jednocześnie odbieram prawo do noszenia

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński Projekt edukacyjny Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina i Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufca Sokołów Podlaski im. Janusz

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

!YCIE SZKO"Y. INFORMATOR ZESPO"U SZKÓ" SZKO"Y PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE. Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012

!YCIE SZKOY. INFORMATOR ZESPOU SZKÓ SZKOY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE. Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012 !YCIE SZKOY INFORMATOR ZESPOU SZKÓ SZKOY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Paw#a II W P$POWIE Nr 42. Cz. 1.Przedszkole stycze% - luty 2012 i edukacja wczesnoszkolna STRONA G!ÓWNA ZESPO!U SZKÓ!: www.zspepowo.edu.pl!

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki instruktorom i harcerzom skupionym w Hufcu ZHP Ostrowiec. Harcerze starsi

Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zrealizowane dzięki instruktorom i harcerzom skupionym w Hufcu ZHP Ostrowiec. Harcerze starsi Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przedkłada sprawozdanie z działalności za okres od 25 października 2003 roku do 31 października 2007 roku 1. 25 października 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

MUZYCZNE SPOTKANIE 2012

MUZYCZNE SPOTKANIE 2012 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle MUZYCZNE SPOTKANIE 2012 Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 23 25 marzec 2012 Gwiazdami wieczoru będą: Bethel Teatr Rampampam CELE REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU KOMEND HUFCÓW I DRUŻYNOWYCH CHORĄGWI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SZLAKIEM FRONTU WCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ

REGULAMIN RAJDU KOMEND HUFCÓW I DRUŻYNOWYCH CHORĄGWI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SZLAKIEM FRONTU WCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ REGULAMIN RAJDU KOMEND HUFCÓW I DRUŻYNOWYCH CHORĄGWI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SZLAKIEM FRONTU WCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ Rok 2014 jest związany z ważną rocznicą w historii Europy i Polski. 100 lat wcześniej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

XXIII RAJD "TAJNA LILIJKA"

XXIII RAJD TAJNA LILIJKA XXIII RAJD "TAJNA LILIJKA" TRASA ZUCHOWA TERMIN RAJDU: 28 30.03.2014 35 zł od osoby (jeden pełnoletni opiekun na patrol za darmo) ZGŁOSZENIA: do 10.03.2014 poprzez wypełnienie ankiety https://docs.google.com/forms/d/1fqwgyxkl_rmslzw

Bardziej szczegółowo

Struktura harcerstwa na terenie gminy Władysławów w czasie pracy druha Waldemara Feliniaka

Struktura harcerstwa na terenie gminy Władysławów w czasie pracy druha Waldemara Feliniaka Struktura harcerstwa na terenie gminy Władysławów w czasie pracy druha Waldemara Feliniaka 1971r. - 2 Drużyny Harcerskie, 2 Drużyny Zuchowe. Harcerska brać zrzeszona była w ramach Ośrodka Władysławów.

Bardziej szczegółowo

Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Organizatorzy: Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP o Burmistrz dzikiego miasteczka - phm. Nikola Rymaszewska o Naczelne charros - pwd.

Bardziej szczegółowo

hm Kazimierz Wiatr HR

hm Kazimierz Wiatr HR hm Kazimierz Wiatr HR instruktor harcerski społecznik i wychowawca naukowiec i nauczyciel akademicki Senator RP» www.kazimierzwiatr.pl Rodzina Kasia Tomek Jaś żona Ewa - harcmictrzyni Praca zawodowa AGH

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP Radzyń Chełmiński, dnia 22 września 2012 r. PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25.

Brzozowski Jan 1.11. Feluś Stanisław 7.11. Rokicki Andrzej 12.11. Filip Mieczysław 20.11. Sobek Jan 22.11. Kaczmarski Tadeusz 25. Nr 35 31października 2014 rok Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce 35 numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Polska złota jesień w pełni, każdego dnia łapiemy życiodajne promienie słońca. Staramy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2011

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2011 Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański. 31.I.2010 Komendant Hufca Starogard im. Gen. Józefa Wybickiego Rozkaz L.1/2011 2. Hufiec 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów. 2.3.1.

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy wszystkich, aby przynosić pokarm dla ptaków, gdyż pragniemy zacząć dokarmiać ptaki. Prosimy o wspólne rozmowy na temat pogody.

Zachęcamy wszystkich, aby przynosić pokarm dla ptaków, gdyż pragniemy zacząć dokarmiać ptaki. Prosimy o wspólne rozmowy na temat pogody. Grupa I Biedronki W listopadzie Biedronki poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. Wiedzą już, gdzie wolno przechodzić przez ulicę i, w jaki sposób. Wiedzą także, że należy bawić się z dala

Bardziej szczegółowo

Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia

Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia Imię i Nazwisko : Zastęp kursowy : Lp. Treść zadania 0. Nauczę się Piosenki harcerskiej "Ogniu" na drugi zjazdu kursowy. Gdzie znaleźć

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 Polsat JimJam POLSAT JimJam to kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Stacja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC

13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC EASY LANGUAGES 13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC Dlaczego ten program? Od 13 do 17 lat 20 lekcji angielskiego tygodniowo Zaj?cia rekreacyjne z opiekunami Zakwaterowanie u rodziny z pe?nym

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 L.p. Temat zadnia Forma Termin Miejsce Do kogo adresowany Odpowiedzialni STYCZEŃ Narada 05.01. Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POLISH SCOUTING ASSOCIATION Okręg Wielkobrytyjski Komenda Chorągwi Harcerzy. 35 Friars Place Lane, London W3 7AQ. Tel: 0208 7492779 11/12/13 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC SŁOŃCE, MORZE I PRZYGODA! INFORMACJE OGÓLNE: Jarosławiec leży nad Morzem Bałtyckim, 11 km na północ od drogi łączącej Darłowo z Ustką. Położony jest w sosnowych lasach

Bardziej szczegółowo