Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa Legnica

2 Spis treści WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE Charakterystyka powiatu legnickiego Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem projektu konkursowego Nowe możliwości CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU PRACY BADANIA ANKIETOWE PRACODAWCÓW Cel badania, obszar, zakres i metoda badania Charakterystyka pracodawców objętych badaniem ankietowym Plany rozwojowe i potrzeby pracodawców na lokalnym rynku pracy Współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy Podsumowanie danych uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracodawców CHARAKTERYSTYKA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY BADANIA ANKIETOWE OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ Cel badania, obszar, zakres i metoda badania Struktura osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy Główne cele rejestracji w Urzędzie Pracy wg ankietowanych Oczekiwania osób rejestrujących się wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Podsumowanie danych uzyskanych w trakcie badania przeprowadzonego wśród osób rejestrujących się w PUP w Legnicy PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U z późn. zm.). Działania Urzędu zmierzają do wspierania lokalnego rynku pracy poprzez: pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy, pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników i w tworzeniu nowych miejsc pracy, pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych. Wszystkie te zadania są finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wejściu w 2004r. Polski do Unii Europejskiej, Urząd może pozyskiwać dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2004r. Powiatowy Urząd z sukcesem pozyskuje i realizuje projekty współfinansowane ze środków EFS, dzięki którym możliwe jest podejmowanie niestereotypowych działań aktywizacji osób bezrobotnych. Pozyskane w 2008r. środki z EFS na realizację projektu konkursowego "Nowe możliwości", umożliwiły przeprowadzenie badań lokalnego rynku pracy. Badania przeprowadzone zostały metodą ankietową, wśród 211 podmiotów działających na lokalnym rynku pracy, oraz wśród osób rejestrujących się w PUP w Legnicy, w okresie od r. do r. Wyniki badania zostały opracowane przez specjalistę ds. analiz rynku pracy w formie niniejszej broszury, do lektury której serdecznie zapraszamy. 3

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Charakterystyka powiatu legnickiego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje zadania ustawowe na obszarze powiatów: legnickiego grodzkiego i legnickiego ziemskiego. Powiat legnicki (ziemski) utworzony został w 1999r. w ramach reformy administracyjnej. Zajmuje on obszar 745 km 2. Powiat ziemski zamieszkiwany był wg stanu na 30 września 2009r. przez 53,5 tys. osób, w tym w miastach (Chojnów i Prochowice) zamieszkiwało ponad 18 tys. osób (w tym 51,9% to kobiety). Na terenach wiejskich zamieszkiwało ponad 35 tys. mieszkańców (w tym 51% stanowiły kobiety). Stopa bezrobocia w skali powiatu ziemskiego na r. wynosiła 17,6% ( w Polsce 11,9 %). Administracyjnie powiat dzieli się na osiem gmin: 1. gmina miejsko-wiejska Prochowice 2. gmina wiejska Chojnów 3. gmina miejska Chojnów 4. gmina wiejska Krotoszyce 5. gmina wiejska Kunice 6. gmina wiejska Legnickie Pole 7. gmina wiejska Miłkowice 8. gmina wiejska Ruja Powiat ma charakter rolniczy. Na terenie powiatu funkcjonuje ponad 5056 indywidualnych gospodarstw rolnych o bardzo zróżnicowanej strukturze obszarowej. W celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw, Starostwo Powiatowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego realizuje pilotażowy program kompleksowej przebudowy wsi Krajów (gm. Krotoszyce) i Siedliska (gm. Miłkowice), którego celem jest modernizacja przestrzeni produkcyjnej i społecznej w obu wymienionych miejscowościach. Rolniczy charakter powiatu jest jego atutem, ponieważ sprzyja organizowaniu wypoczynku i turystki. Dla osób chcących skorzystać z walorów turystycznych powiatu legnickiego znajdują się w ofercie tak znane atrakcje jak: Rokitki - miejscowość wypoczynkowa leżąca w Dolinie Czarnej Wody ( jest to obszar krajobrazu chronionego, z wodami I klasy czystości oraz mikroklimatem), Jaroszówka - słynąca z hodowli koni pełnej krwi angielskiej oraz możliwością skorzystania z nauki jazdy konnej, pobenedyktyńskie opactwo w Legnickim Polu z kościołem klasztornym pod wezwaniem Świętego Krzyża i św. Jadwigi. Oferta powiatu wspierana pięknem przyrody, niemałą liczbą zabytków, terenami do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, sprzyja w ostatnich latach rozwojowi agroturystyki. Pierwsze obiekty agroturystyczne ulokowały się na terenie gmin: Chojnów, Miłkowice, Kunice oraz Ruja. Powiat nie jest gospodarczym liderem, jednak, w jego centralnej części położona jest Legnica, która pod względem gospodarczym stanowi trzeci po Wrocławiu i Wałbrzychu ośrodek przemysłowy województwa. Miasto Legnica (powiat grodzki). Legnica jest jednym z najstarszych miast w regionie, jest trzecim co do wielkości miastem na Dolnym Śląsku. Liczy ponad 104 tys. mieszkańców. Stanowi ważne centrum gospodarcze oraz znaczący w skali regionu i kraju ośrodek kulturalny oraz akademicki. Legnica zajmuje powierzchnię 56 km². Zamieszkiwana była wg stanu na r. przez mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie grodzkim na r. wynosiła 8,6% ( w Polsce 11,9 %). 4

5 Korzystne położenie miasta w centrum Dolnego Śląska, na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych, ma istotne znaczenie dla jego rozwoju gospodarczego i turystycznego. Równie ważne jest bliskie sąsiedztwo z Niemcami i Czechami. Miasto, w linii prostej, dzieli od Wrocławia 75 km, Drezna i Pragi km, Berlina km. Legnica jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym- z autostradą A4 (wschód - zachód) i drogą krajową nr 3 (północ - południe) oraz kolejowym (szlak Wrocław - Drezno). Legnica związana jest umowami o współpracy partnerskiej z Wuppertalem w Niemczech, Drohobyczem na Ukrainie, Blanskiem w Czechach i Ronne we Francji. Wzrastająca atrakcyjność oferty inwestycyjnej, biznesowej i kulturalnej czyni z miasta jedno z ważniejszych centrów na mapie Dolnego Śląska. Miasto w ciągu ostatnich lat stało się dużym ośrodkiem akademickim. Na sześciu uczelniach kształci się ponad studentów, przygotowując się do podjęcia pracy między innymi: w służbach publicznych i socjalnych, administracji publicznej, górnictwie, budownictwie, informatyce, w reklamie i marketingu oraz w bankowości, szkolnictwie i turystyce. Obecnie ponad 10% lokalnego społeczeństwa posiada wykształcenie wyższe. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój miasta, obok przetwórstwa miedzi rozwijają się nowe gałęzie przemysłu, m.in. związane z motoryzacją i budownictwem. Z myślą o rozwoju przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy utworzono w Legnicy w 1997r. Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (LSSE), a w ramach niej Podstrefę ulokowaną w mieście Legnica. Dobra lokalizacja terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje ( sąsiedztwo miasta i autostrady A - 4) oraz wykwalifikowana kadra wpłynęły na duże zainteresowanie zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Obecnie w Podstrefie działa 13 firm. Przez ostatnie dziesięciolecie zmienił się krajobraz gospodarczy miasta, upadły lub zostały zlikwidowane zakłady tworzące tradycję regionu, powstały natomiast nowe zakłady (lokujące się głównie w LSSE), oparte na nowoczesnych technologiach, produkujące na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i budownictwa. W wyniku restrukturyzacji przemysłu miedziowego, procesu prywatyzacyjnego oraz polityki przyjętej przez KGHM Polska Miedź, funkcjonujący przez wiele lat LEGMET, został 6 czerwca 2003 roku połączony ze spółką ZANAM, a jego siedziba została przeniesiona do Polkowic. Natomiast losy Huty Miedzi Legnica, największego pracodawcy w mieście, ze względu na konieczność dostosowania procesów produkcyjnych do przepisów unijnych, do niedawna były niepewne. Obecnie, po oddaniu do użytku nowoczesnej odpylni przy piecach anodowych, istnieje realna szansa na dalsze funkcjonowanie Huty. Na przestrzeni ostatnich lat, Legnica przeobraziła się z ośrodka przemysłowego o dominacji przetwórstwa rud miedzi, w ośrodek o charakterze handlowo usługowym. W ostatnich latach uruchomiono w Legnicy znane marki centrów handlowych, rozwinęła się sprzedaż wysyłkowa i inne nowoczesne formy sprzedaży, takie jak TV market, Internet itp. Było to jedną z przyczyn spadku liczby małych placówek handlowych w mieście i obniżenia zatrudnienia. Jednocześnie silna 5

6 konkurencja wymusiła na przedsiębiorcach działania promocyjne lub zmianę branży. Obecnie w strukturze gospodarczej miasta przeważają małe i średnie firmy prywatne, zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym oraz usługami, które są szansą na dalszy rozwój Legnicy. Według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (Biuletyn Statystyczny Województwa Dolnośląskiego IV kwartał 2008), na koniec 2008 roku w Legnicy zarejestrowanych było w systemie REGON podmiotów gospodarczych, w tym: spółki handlowe - 707, w tym z kapitałem zagranicznym 166, spółki cywilne - 945, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) Najwięcej podmiotów prowadzi działalność gospodarczą z zakresu: handlu i napraw 3 136, obsługi nieruchomości i firm 1 661, budownictwa 1 173, transportu, gospodarki magazynowej i łączności 886, przemysłu 621, pośrednictwa finansowego 498. Przyjęty przez Radę Miejską Legnicy w 2004 r. Program Wspierania Przedsiębiorczości na terenie Legnicy, stworzył preferencyjne warunki do lokowania inwestycji w mieście, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności działających firm. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, władze miasta stosują system zachęt i ulg dla inwestorów lokujących w Legnicy swój kapitał, np. zwolnienia z podatku od nieruchomości, obniżanie okresowe stawek czynszu, zwolnienia wobec osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych z tytułu zgłoszenia wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany we wpisie, niezmienne od 2005r. wysokości stawki opłaty targowej. W strukturze Wydziału Rozwoju Miasta Legnicy, utworzono Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, w ramach którego udzielane są informacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Samorząd skutecznie animuje życie gospodarcze miasta, ułatwia kontakty lokalnych środowisk biznesu z instytucjami wsparcia. W Legnicy działają różne instytucje otoczenia biznesu wspierające przedsiębiorczość, są to m.in. : Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A w Legnicy, Izba Przemysłowo - Handlowa, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych, Cech Rzemiosł Różnych, Legnicki Klub Biznesu. W Legnicy funkcjonuje również punkt obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego Dolny Śląsk. Badanie ankietowe 211 pracodawców z terenu powiatu legnickiego wykazało, że zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie ocenia warunki prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie, a tym samym potwierdziła, że władze miasta prowadzą w tym zakresie odpowiednią politykę gospodarczą. 6

7 Tabela 1. Ocena przez przedsiębiorców ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie legnickim Jak Pani/Pan ocenia ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym powiecie? a - Lokalne ulgi dla pracodawców b - Klimat dla biznesu c - Położenie geograficzne, w tym istnienie strefy ekonomicznej d - Brak wypowiedzi Źródło: badania własne z 69 udzielonych odpowiedzi -49 badanych tj. 71% uważa, że lokalne ulgi dla pracodawców są zadowalające z 56 udzielonych odpowiedzi -43 badanych tj.77% uważa, że istnieje dobry klimat dla biznesu z 75 udzielonych odpowiedzi -52 badanych tj.69% uważa że położenie geograficzne i istnienie strefy ekonomicznej pozytywnie wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej 11 ankietowanych nie miało żadnego zdania 1.2 Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem projektu konkursowego Nowe możliwości Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy od 2004r. realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W pierwszym okresie programowania, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Urząd realizował projekty posiłkowe oraz projekty konkursowe, które skierowane były do młodzieży do 25 roku życia i absolwentów oraz do osób długotrwale bezrobotnych. Urząd w latach zrealizował 9 projektów, w ramach których zaktywizowano osób bezrobotnych. Na projekty te, o całkowitej wartości ,55 zł., Urząd pozyskał dofinansowanie z EFS w kwocie ,00 zł. W drugim okresie programowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Urząd pozyskał środki na realizację pięciu projektów (dwóch systemowych i trzech konkursowych) o ogólnej wartości ,88 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS (w latach ) wynosi ,24 zł. Tabela 2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w latach Wyszczególnienie EFS SPO RZL EFS PO KL Liczba projektów 9 zrealizowanych w latach projektów w latach * Wartość projektów w zł Kwota dofinansowania z EFS w zł. Liczba uczestników , , ,88* ,24* 2 330* Razem , , *Wg stanu na r. Źródło: dane PUP Legnica Analizę lokalnego rynku pracy przeprowadzono w ramach projektu konkursowego Nowe możliwości, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu: wzmocnienie i rozwój potencjału kadrowego Urzędu, 7

8 upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w regionie, z uwzględnieniem terenów wiejskich, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, zbadanie lokalnego rynku pracy. Realizacja projektu umożliwiła dostosowanie w Urzędzie zasobów kadrowych: doradców zawodowych i pośredników pracy do wymaganych przepisami standardów zatrudnieniowych na kluczowych stanowiskach pracy w urzędzie pracy. Nowo powstałe miejsca pracy przyczyniają się do upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie, w tym na terenach wiejskich. Dzięki utworzeniu dodatkowych stanowisk pracy, możliwe było objęcie wsparciem większej liczby osób niż dotychczas. Łącznie w okresie od IV08r. -XII 09r. u pośredników pracy i doradców zawodowych odnotowano wizyt osób bezrobotnych, w tym u pośredników pracy , a u doradców zawodowych W ramach projektu, nowozatrudnieni pracownicy objęci zostali szkoleniami, dzięki którym został osiągnięty wyższy poziom świadczonych usług. Upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego odbywało się na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem terenów wiejskich. Dzięki nawiązanej współpracy z Gminami Kunice i Krotoszyce - partnerami projektu, możliwa była realizacja usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego blisko klienta, bezpośrednio w gminie. Diagnoza procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy m.in. potrzeb pracodawców i oczekiwań bezrobotnych jest warunkiem niezbędnym do efektywnej pomocy. W celu pozyskania informacji na temat lokalnego rynku pracy, w Urzędzie utworzone zostało stanowisko specjalisty ds. analiz rynku pracy. Rozpoznanie lokalnego rynku pracy potrzeb pracodawców i oczekiwań bezrobotnych, było możliwe dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom prowadzonym w ramach projektu. Wyniki badań uzyskane dzięki ankietowemu badaniu pracodawców, dostarczyły niezbędnych informacji na temat potrzeb zatrudnieniowych i wymagań zawodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na lokalnym rynku pracy oraz pokazały trendy postępujących zmian. 8

9 2. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU PRACY BADANIA ANKIETOWE PRACODAWCÓW 2.1 Cel badania, obszar, zakres i metoda badania Celem prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy badań rynku pracy była diagnoza procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy, wśród pracodawców objętych badaniem. Ponadto, aby uzyskać pełen obraz sytuacji na rynku pracy, analizie poddano osoby rejestrujące się w PUP w Legnicy. Obszar badania obejmował miasto Legnicę i Chojnów oraz gminę Kunice i Krotoszyce. Zakres badania dotyczył charakterystyki podmiotów funkcjonujących na terenie gminy, w tym: planów rozwojowych i potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz współpracy pracodawców z PUP w Legnicy i Filią w Chojnowie. Do oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy wykorzystano metodę ankietową. W tym celu opracowano ankietę skierowaną do pracodawców oraz wykorzystano ankiety przeprowadzone wśród osób rejestrujących się w PUP w Legnicy. Ankieta skierowana do pracodawców podzielona była na 3 grupy pytań: Pierwsza grupa pytań dotyczyła; Charakterystyki przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie objętym badaniem m.in. rodzaju przedsiębiorstwa, formy prawno - organizacyjnej, sytuacji ekonomicznej. Druga grupa pytań dotyczyła; Planów rozwojowych i potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy. Trzecia grupa pytań dotyczyła: Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy, m.in. sposobu zdobywania informacji o usługach PUP, zapotrzebowania na formy i usługi świadczone przez PUP, oceny współpracy z PUP. Osoby rejestrujące się w PUP badano m.in. w zakresie: oczekiwań i zapotrzebowania na usługi i formy wsparcia. 2.2 Charakterystyka pracodawców objętych badaniem ankietowym W roku 2008 i 2009 badaniu poddano 211 podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego, 154 podmioty zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa, 57 nie wpisywało się w definicję przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy podzieleni zostali na 4 grupy: mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe, przedsiębiorstwa średnie oraz przedsiębiorstwa duże. Tabela 3. Podział ankietowanych pracodawców ze względu na wielkość Rodzaje przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw a- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln Euro) 57 b- przedsiębiorstwo małe (zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego 47 roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln Euro) c- przedsiębiorstwo średnie (zatrudniające mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro a/lub całkowity bilans roczny nie 38 przekracza 43 mln Euro) d- przedsiębiorstwa duże (nie zaliczające się do w /w kategorii) 12 Ogółem liczba przedsiębiorstw 154 9

10 Wykres 1. Podział ankietowanych pracodawców ze względu na wielkość Najczęstszą formą prawno-organizacyjną występującą wśród 211 badanych jest działalność prowadzona przez osoby fizyczne (27,5%). Z ogółu badanych 27% stanowiły zakłady budżetowe, 19,9% to podmioty zarejestrowane jako spółki prawa handlowego. Tabela 4. Podział ankietowanych pracodawców ze względu na formę organizacyjno-prawną Forma prawno-organizacyjna pracodawców Ilość pracodawców a- działalność prowadzona przez osobę fizyczną 58 b- spółka prawa cywilnego 19 c- spółka prawa handlowego 42 d- przedsiębiorstwo państwowe 2 e- spółdzielnie 5 f- jednostka zakład budżetowy 57 g- stowarzyszenie, fundacja, publiczny zakład opieki 14 zdrowotnej h- inne 14 Wykres 2. Podział ankietowanych pracodawców ze względu na formę organizacyjnoprawną 10

11 Wśród badanych 35,1% stanowili pracodawcy prowadzący działalność w zakresie usług, 21,3% prowadziło działalność handlową. Badanie pracodawców pod kątem prowadzonej działalności wykazało, że zakres działania ich firmy, nie ogranicza się do jednego rodzaju działalności. Tabela 5. Rodzaje prowadzonych działalności wśród 211 pracodawców Rodzaj prowadzonej działalności przez Liczba zakreśleń pracodawców (pracodawca mógł zakreślić więcej niż jedną odpowiedź od a do f) a- handlowa 45 b- produkcyjna 38 c- transportowa 4 d- usługowa 74 e- budownictwo 4 f- inna 77 Wykres 3. Rodzaje prowadzonych działalności wśród 211 pracodawców Zdaniem ankietowanych pracodawców, sytuacja na rynku pracy w mieście Legnica, na przestrzeni 2008 i 2009 roku, pogarsza się. Obecnie pracodawcy napotykają na trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników. Konkurencją są dla nich firmy z kapitałem zagranicznym, które oferują zatrudnienie na lepszych warunkach. Pracodawcy mają także problem z dużą rotacją pracowników. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest emigracja zarobkowa, co szczególnie dotyczy takich branż jak budownictwo i przemysł. Od 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, dzięki temu nastąpił swobodny przepływ usług, towaru a także ludzi, którzy rozpoczęli migrację w celu poszukiwania pracy. Polacy stanowią jedną z liczniejszych grup pracujących w Unii Europejskiej. Jak wynika z wypowiedzi legnickich pracodawców, osoby które wyjeżdżają do pracy za granicę, w dużej mierze nie posiadają wysokich kwalifikacji, rzadko też znają języki obce. Zatrudnienie znajdują w takich krajach jak : Wielka Brytania - przy pracach prostych, w budownictwie i przemyśle. Niemcy - najczęściej znajdują zatrudnienie jako pomoc domowa oraz przy pracach na budowie. 11

12 Hiszpania - tutaj zatrudniani są w rolnictwie, przy sadzeniu i zbieraniu truskawek, winogron, ziemniaków i cykorii. Francja - cieszy się coraz większą popularnością wśród wyjeżdżających rodaków, ponieważ wymagania językowe są znacznie mniejsze niż w innych krajach. Najbardziej poszukiwane są osoby do pracy w zawodach: piekarz, spawacz, operator dźwigu, jak również pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej. Na 211 badanych pracodawców 55 ( 26,1 % ) wypowiedziało się, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zwolnił się z ich firmy przynajmniej jeden pracownik z powodu wyjazdu do pracy za granicę ( Tabela 6, Wykres 4 ). Do pracy za granicę wyjeżdżali pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach: spawacz, pracownik ochrony, operator maszyn, operator wózka, sprzątaczka, operator produkcyjny, kierowca, pracownik administracyjny. Tabela 6. Ankietowani pracodawcy, a migracja zarobkowa wśród ich pracowników po wejściu Polski do Unii Europejskiej Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej któryś z Pani/Pana pracowników zwolnił się i wyjechał do pracy za granicę? a- tak 55 b- nie 96 c- brak informacji 60 Źródło. badanie własne Wykres 4. Ankietowani pracodawcy, a migracja zarobkowa wśród ich pracowników po wejściu Polski do Unii Europejskiej Źródło. badanie własne Pracodawcy w większości przypadków uzupełnili braki kadrowe spowodowane emigracją zarobkową pracowników. Z wypowiedzi wynika, że mieli oni problemy jedynie z uzupełnieniem zatrudnienia na stanowisku spawacza. 12

13 Tabela 7. Problemy firm z uzupełnieniem wolnego etatu, który powstał w wyniku emigracji zarobkowej pracownika Czy udało się Państwu na miejsce pracowników, którzy wyjechali do pracy za granicę znaleźć i zatrudnić inne osoby? (Pytanie skierowane do 55 firm, które odpowiedziało pozytywnie na pytanie Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, któryś z Pani/Pana pracowników zwolnił się i wyjechał do pracy za granicę? ) tak 45 -tj. 81,8% nie 10-tj.18,2% Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego jaki był widoczny również na terenie powiatu legnickiego oraz stale zwiększającej się liczby osób wyjeżdżających do pracy za granicę, pracodawcy zatrudniali nowych pracowników (Tabela 8, Wykres 5). Na pytanie: "Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy Państwa firma zatrudniała pracowników?", 81,5% ankietowanych odpowiedziało, że tak. Tabela 8. Wzrost zatrudnienia wśród podmiotów objętych badaniem Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy Państwa firma zatrudniała pracowników? tak 172 nie 39 Wykres 5. Wzrost zatrudnienia wśród podmiotów objętych badaniem Większość, bo ponad 55% badanych ( spośród 172 ), zatrudniało średnio od 1 do 5 osób. Wśród pracodawców zdarzali się również tacy, którzy zatrudnili ponad 30 osób, było ich ok. 14% (Tabela 9, Wykres 6). 13

14 Tabela 9. Wzrost liczby nowozatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 12 miesięcy Ile osób przyjęliście Państwo do pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy? a- 1-5 osób 95 b osób 31 c osób 12 d osób 10 e- powyżej 30 osób 24 Wykres 6. Wzrost liczby nowozatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 12 miesięcy Badania pokazują, że firmy najczęściej zatrudniały: sprzątaczki (91,9%), pracowników biurowych (79,9%), pracowników produkcji (76,2%), najrzadziej natomiast: pracowników obsługi (2,9%), kierowców operatorów (2,9%). Wykres 7 obrazuje wykaz stanowisk pracy, na jakie zostawali zatrudniani pracownicy w badanych firmach. 14

15 Wykres 7. Wzrost zatrudnienia na danych stanowiskach pracy, wśród badanych firm Jak wynika z przeprowadzonych badań, pracodawcy najczęściej uzupełniali braki kadrowe wynikające z fluktuacji personelu (60,5%), najrzadziej natomiast przyjmowali na nowe miejsca pracy (12,8%). 26,7% zatrudniało pracowników zarówno na nowe miejsca pracy, jak i uzupełniało braki kadrowe (Wykres 8). 15

16 Wykres 8. Przesłanki do zatrudniania nowych pracowników Z 211 badanych pracodawców, 81,5 % zatrudniało pracowników, 18,5% badanych oświadczyło, że nie zatrudniało pracowników. Odpowiadając na pytanie: "Dlaczego Państwa firma w okresie ostatniego roku nie przyjmowała nowych pracowników?", ankietowani podawali zazwyczaj kilka przyczyn tj.: nie było takich potrzeb (89,7%), koszty zatrudnienia są zbyt wysokie (30,8%), kandydaci do pracy nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych (25,6%), (Tabela 10). Tabela 10. Powody niezatrudniania nowych pracowników w okresie ostatniego roku Dlaczego Państwa firma w okresie ostatniego roku nie przyjmowała nowych pracowników? Liczba zakreśleń (ankietowani mieli możliwość zakreślenia kilku odpowiedzi od a do f) a- nie było takich potrzeb 35 b- zbyt wysokie koszty zatrudnienia 12 c- niestabilny rynek 3 d- kandydaci do pracy nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych e- kandydaci do pracy nie zgłaszają się do nas 4 f- inne 7 Badania wykazały, że 196 pracodawców starało się utrzymać liczbę zatrudnionych osób na stałym poziomie i nie dochodziło tam do redukcji zatrudnienia. 15 badanych zmniejszało poziom zatrudnienia w swoich firmach (Wykres 9)

17 Wykres 9. Redukcja zatrudnienia wśród badanych pracodawców rok przed badaniem 2.3. Plany rozwojowe i potrzeby pracodawców na lokalnym rynku pracy Niestabilna sytuacja ekonomiczna na rynku pracy, spowodowana kryzysem finansowym na świecie, przyczyniła się do tego, że pracodawcy oceniali z dystansem perspektywy rozwojowe swoich firm. Na 211 pracodawców tylko 18,5% uważało, że ich firma rozwija się dynamicznie, 1 pracodawca spośród badanych ogłosił upadłość. Tabela 11. Perspektywy rozwojowe badanych podmiotów Jak oceniają Państwo perspektywy rozwojowe firmy? a- rozwój dynamiczny 39 b- rozwój umiarkowany 138 c- stagnacja 33 d- upadłość 1 Wykres 10. Perspektywy rozwojowe badanych podmiotów 17

18 Wyniki badań pokazują, że w 2010r. 172 respondentów nie przewiduje rozszerzenia ani zmiany profilu działalności firmy, natomiast 39 planuje zmiany w firmie, ale nie precyzuje jakiego typu będą to zmiany. Pracodawcy przyjmują postawę zachowawczą i odwołują się do kryzysu ekonomicznego, który jest odczuwalny również na lokalnym rynku pracy (Wykres 11). Wykres 11. Plany ankietowanych podmiotów dotyczące rozszerzenia lub zmiany profilu działalności w najbliższym roku Niestabilna sytuacja na rynku pracy powoduje, że deklarację dotyczącą zwiększenia zatrudnienia w roku 2010 złożyło tylko 58 badanych (27,5%); 83 pracodawców (39,3 %) będzie starało się utrzymać zatrudnienie na niezmiennym poziomie. Tabela 12. Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia pracowników w najbliższym roku Czy planujecie Państwo zmianę liczby zatrudnionych pracowników w najbliższym roku? a- tak planujemy zmniejszenie zatrudnienia 11 b- tak planujemy zwiększenie zatrudnienia personelu 58 c- nie, nie planujemy zmiany ilości zatrudnionych 83 d- trudno powiedzieć 59 Pracodawcy, którzy zadeklarowali zwiększenie zatrudnienia w większości planują zatrudnić pracowników na stałe (60,3%). Zatrudnienie sezonowe planuje 10,3% ankietowanych, a powierzenie pracy zarówno sezonowej, jak i stałej 8,6%. Część pracodawców (20,8%) na dzień badania nie potrafiło określić charakteru zatrudnienia (Tabela 13). Tabela 13. Plany pracodawców dotyczące okresu zatrudnienia nowych pracowników Na jaki okres planujecie Państwo zatrudnić nowych pracowników? a - na stałe/ilu? 35 b - na sezon/ilu? 6 c - zarówno na stałe jak i na sezon 5 d - jeszcze nie wiemy 12 18

19 Wykres 12. Plany pracodawców dotyczące okresu zatrudnienia nowych pracowników Pracodawcy odpowiadając na pytanie na jakich stanowiskach i w jakich specjalnościach planują zatrudniać pracowników, najczęściej wymieniali: pracownika gospodarczego, sprzątaczkę, pracownika ochrony, pracownika produkcyjnego, spawacza, pakowacza, operatora maszyn, strażnika, ślusarza-spawacza, nauczyciela przedmiotów zawodowych, pracownika biurowego, pielęgniarki. Pracodawcy, zapytani o sposoby pozyskiwania nowych pracowników zaznaczali najczęściej kilka z wymienionych niżej metod poszukiwania nowych pracowników tj. korzystanie z pomocy PUP, zamieszczanie ogłoszeń w Internecie i prasie, rekomendacja znajomych (Tabela 14). Tabela 14.Wskazane przez pracodawców źródła poszukiwania nowych pracowników Liczba zaznaczeń W jaki sposób zamierzają Państwo poszukiwać nowych pracowników? (pracodawcy mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi od a- g) a) korzystając z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy 57 b) poprzez zamieszczanie ogłoszeń w Internecie 37 c) poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie 31 d) korzystając z rekomendacji znajomych 26 e) poprzez uczestnictwo w Targach Pracy 12 f) korzystając z pomocy prywatnych biur pośrednictwa pracy 3 g) inne np. wywieszanie ogłoszeń we własnych placówkach, kandydaci 5 przynoszą sami aplikacje do pracodawcy 19

20 Jak wynika z przeprowadzonego badania, wymaganiami jakie stawiają pracodawcy kandydatom do pracy, są na równi: wymagania twarde odnoszące się do kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia, oraz wymagania miękkie - dotyczące predyspozycji osobowościowych, umiejętności interpersonalnych oraz ogólnego nastawienia do pracy. Tabela 15. Opis wymagań stawianych przez pracodawców wobec potencjalnych kandydatów do pracy WYMAGANIA TWARDE określone kwalifikacje, różne w zależności od zawodu, znajomość języka obcego i znajomość komputera w przypadku pracy umysłowej, kierunkowe wykształcenie, ukończone szkoły o odpowiednim profilu, dodatkowe certyfikaty potwierdzające ukończenia kursów dokształcających, zdobywanie doświadczenia na danym stanowisku, WYMAGANIA MIĘKKIE zaangażowanie w pracy, chęć podjęcia pracy, sumienne wykonywanie obowiązków, wykazywanie inicjatywy, poczucie odpowiedzialności, uczciwość i lojalność wobec pracodawcy, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, wygląd zewnętrzny pracownika, Badanie wykazało, że istotne dla pracodawców jest stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników- 141 badanych pracodawców widzi potrzebę stałego dokształcania pracowników, jedynie 48 takiej potrzeby nie widzi, 22 pracodawców nie wypowiedziało się na powyższy temat. (Wykres 13). Wykres 13. Potrzeba stałego dokształcania pracowników wśród badanych podmiotów Respondenci zaznaczali, że tematyka szkoleń jest uzależniona od profilu prowadzonej działalności albo zakresu wykonywanej czynności na danym stanowisku pracy. 20

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia luty 2015 i 2014

Tabela 1. Stopa bezrobocia luty 2015 i 2014 1 1.STOPA BEZROBOCIA LUTY 2015 r. W poniższej tabeli przedstawiona została stopa bezrobocia na koniec lutego 2015 oraz lutego 2014 r. Analizując te dane odnotowujemy spadek bezrobocia na poziomie krajowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie- podstawowe dane Liczba bezrobotnych w październiku 2011 r. wynosiła 4252. Stopa bezrobocia na koniec

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2012 ROKU W 2012 roku szkolenie rozpoczęło 330 osób, w tym 199 kobiet, ukończyło- 381 osób (238 kobiet). 60 osób rozpoczęło szkolenie w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba.

Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba. Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba. Według stanu na 05.09.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem:

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821 ANALIZA SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo