Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 roku. Stanowisko PSEW do:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 roku. Stanowisko PSEW do:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 roku Stanowisko PSEW do: Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (projekt z 25 marca 2015r.), Projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej energetycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (projekt z 25 marca 2015r.) Wstęp W uzasadnieniach do przedmiotowych rozporządzeń wskazane jest, że wartości w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji są spójne z założeniami przyjętymi na etapie tworzenia ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, jak również są wystarczające dla zrealizowania zobowiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Niemniej należy wskazać, że rynek energetyki odnawialnej jest rynkiem dynamicznym, a sytuacja w sektorze od momentu uchwalenia Krajowego Planu Działań (KPD) w roku 2010 uległa diametralnej zmianie. KPD wymaga aktualizacji (wskazują na to trajektorie rozwoju poszczególnych technologii), a opieranie się obecnych projektów rozporządzeń na wartościach i założeniach z 2010 roku jest błędne i niesie ze sobą poważne ryzyko niezrealizowania przez Polskę obligatoryjnych celów w zakresie produkcji energii z OZE w roku Sytuacja taka będzie zaś skutkować koniecznością poniesienia przez nasz kraj znaczących kosztów - zarówno tzw. transferów statystycznych, jak i zwiększenia się cen za emisje CO2. 1

2 W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) przekazane do konsultacji projekty rozporządzeń powinny zostać stosownie zmodyfikowane. Opierając się o wiedzę i doświadczenie naszych Członków oraz ekspertów zewnętrznych, PSEW odnotował następujące problemy, bez usunięcia których ustawa o OZE i system aukcyjny nie spełnią deklarowanych przez rząd celów w zakresie zapewnienia naszemu Krajowi zrównoważonego, optymalnego społecznie i gospodarczo rozwoju sektora energetycznego. Do najważniejszych z nich należą: 1. Ogłoszone wielkości wolumenów niosą ze sobą poważne ryzyko braku osiągnięcia celu udziału produkcji z OZE w zużyciu krajowym brutto w 2020 r. dla elektroenergetyki, między innymi ze względu na niewłaściwie określone wartości dla technologii pracyjących powyżej4000 MWh/MW/rok względem technologii pracujących poniżej 4000 MWh/MW/rok; 2. Problem wyczerpania budżetu aukcji przed wyczerpaniem wolumenu; 3. Realna groźba dodatkowego wzrostu kosztu funkcjonowania systemu wsparcia od roku 2020; 4. Brak możliwości technicznych i rynkowych dla wykorzystania budżetu na instalacje OZE poniżej 1 MW; 5. Problem niskiego stopnia realizacji projektów OZE w aukcjach; 6. Brak uzasadnienia w projekcie rozporządzenia stosowania odmiennych zasad dla wybranych technologii w kontekście GBER i Wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach (EEAG). Poniżej prezentujemy szczegółową argumentację postawionych powyżej stwierdzeń. 2

3 - Ogłoszone wielkości wolumenów niosą ze sobą poważne ryzyko braku osiągnięcia celu udziału produkcji z OZE w zużyciu krajowym brutto w 2020 r. dla elektroenergetyki. W związku z powyższym zagrożeniem PSEW zleciło firmie konsultingowej TPA Horwath wykonanie analizy umożliwiającej prognozowanie realizacji celów w zakresie OZE w zależności od struktury ilościowej (MWh) przyjętej dla systemu wsparcia różnych technologii produkcji energii odnawialnej, w zależności od wprowadzanych danych wejściowych oraz stopnia wypełniania KPD w 2014 roku. Wyniki analizy wskazały, że zaproponowane w rozporządzeniu maksymalne ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. będą skutkować istotnym oddaleniem Polski od osiągnięcia celu udziału produkcji z OZE w zużyciu krajowym brutto w 2020 r. dla elektroenergetyki. Żeby nie dopuścić do takiego scenariusza należy dokonać zmiany podanych w projekcie rozporządzenia maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji, mając na względzie, że odbędą się trzy jednakowe aukcje w roku 2016, 2017 i Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, co potwierdziła przeprowadzona analiza, zbyt duża Ilość energii elektrycznej została alokowana do instalacji o możliwości produkcji energii z wydajnością ponad 4000 MWh/MW/rok. Bardzo kontrowersyjne jest przydzielenie blisko 40% ogólnej ilości MWh, dla technologii pracujących powyżej 4000 MWh/MW/rok, czyli w praktyce wyłącznie dla biomasy, podczas gdy istnieje tylko ograniczona ilość projektów spełniających kryteria nowej ustawy. Może to spowodować, że projekty w tym koszyku technologicznym nie będą poddane żadnej presji konkurencyjnej i będą mogły składać oferty bliskie cenie referencyjnej i to bez gwarancji, że wszystkie MWh zostaną zalokowane w trakcie aukcji podczas gdy pozostałe technologie będą musiały twardo ze sobą konkurować. System aukcyjny wymaga złożenia oferty za 1 MWh energii elektrycznej na 15 lat. Tymczasem nie jest możliwe zaprognozowanie jak będą kształtowały się ceny biomasy za 15 lat. W takiej sytuacji zakładanie dominującego udziału tej technologii w systemie aukcyjnym nie ma podstaw. 3

4 Rozporządzenie niesłusznie zakłada rozwój technologii współspalania dedykowanego w systemie aukcyjnym. Brak możliwości udziału współspalania dedykowanego w aukcji potwierdza również brak jego ceny referencyjnej w ustawie o OZE. Wobec tego, instalacja współspalania dedykowanego nie będzie w stanie złożyć wymaganego oświadczenia z Art. 79 ust. 3 pkt 9) podpunkt 4) ustawy o OZE, wobec czego nie złoży oferty aukcyjnej: Art Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności( ) 9) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72, oświadczenie o następującej treści: Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oświadczam, że: ( ) 4) proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, powiększona o jednostkową pomoc publiczną w wysokości wymienionej w pkt 3 oświadczenia, nie przekroczy ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę. ; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wprowadzenie tak dużej ilości MWh dla technologii biomasowych w sytuacji, gdy jeszcze daleko do osiągnięcia poziomu zainstalowanej mocy OZE określonej w Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oznacza, że w rzeczywistości konkurencja będzie ograniczona, a najbardziej konkurencyjna technologia wiatrowa, nawet gdy wygra cenowo z technologiami biomasowymi i technologiami poniżej 1 MW, to i tak przegra w aukcji. W tym kontekście zasadne byłoby przynajmniej w pierwszej aukcji nie stosować owego ograniczenia 4000 MWh/MW/rok. 4

5 Wyniki analizy TPA Horwath wskazują, że w celu przybliżenia Polski do osiągnięcia celu na rok 2020 i szybkiej modernizacji polskiego sektora energii, niezbędne jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju projektów OZE, ale jego znaczne zwiększenie. Ponieważ energetyka wiatrowa należy do najbardziej efektywnych kosztowo technologii, powinna ona być obszarem priorytetowego rozwoju. Dlatego, należałoby przyjąć, że energetyka wiatrowa powinna zapewnić corocznie co najmniej 2 TWh. wzrostu zielonej energii do roku Uwzględniając stopień skuteczności realizacji zobowiązań podmiotów biorących w aukcji przekłada się to na ponad 1000 MW nowej mocy rocznie. Zgodnie z art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dziennik Unii Europejskiej z 5 czerwca 2009 r. dalej jako Dyrektywa) każde państwo członkowskie przyjmuje krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa dla danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. Krajowy plan działania (KPD) w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powstał w roku 2010 w wyniku realizacji powyższego zobowiązania w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską. KPD zawiera prognozę krajowego rozwoju OZE do 2020 roku i zakłada wsparcie producentów energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Plan przewiduje rozwój przede wszystkim źródeł wykorzystujących energię wiatru oraz biomasę. KPD zawiera prognozę wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii z odnawialnych źródeł energii do roku Prognoza KPD na lata została przedstawiona w poniższej tabeli. 5

6 Tabela. Moc zainstalowana (w MW) i produkcja energii z OZE (w GWh) w latach wg KPD Zainstalowana moc (MW) Produkcja energii (GWh) Źródło: Krajowy Plan Działania, Ministerstwo Gospodarki, 2010 Punktem wyjścia dla zaproponowanej ilości MWh w pierwszej aukcji jest ocena luki jaka wciąż jest do wypełnienia poprzez zbudowanie nowych mocy wytwórczych by spełnić cele zakładane w Krajowym Planie Działań na rok 2020, a następnie podział brakujących MWh na trzy części, tak by aukcje przeprowadzone w kolejnych latach 2016, 2017 i 2018 zapewniły realizacje założen KPD. Z przeprowadzonej przez firmę TPA Horwath analizy wynika, że wolumeny energii elektrycznej przewidziane jako budżet aukcji w roku przy założeniu ich powtórzenia w latach 2017 i nie zapewnią odpowiedniego rozwoju produkcji zainstalowanej mocy OZE, ani też realizacji celu wyznaczonego w KPD czy implikowanego Rozporządzeniem. Jedną z głównych przyczyn jest zbyt mała ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok, przewidziana w 3. 1 projektowanego Rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Poniższe tabele prezentują wyniki symulacji wykonanej za pomocą zbudowanego przez TPA Horwath modelu finansowego. Jeśli obecny wolumen zaproponowany w projektach rozporządzeń zostanie utrzymany (tzw. scenariusz status quo Tabela 1.), łączna produkcja energii elektrycznej z wszystkich technologii OZE wyniesie GWh, co oznacza lukę w realizacji celu przewidywanego w KPD na poziomie 14,05% ) Limit instalacji < 4000 MWh/MW rocznie zostaje wykorzystany w całości, o ile jest nie większy od maksimum technicznego rocznej budowy instalacji onshore 2) Instalacje < 1 MW wytwarzają powyżej 4000 MWh/MW rocznie (brak "małego wiatru" i "małego PV") 3) Moce PV powstają tylko na zasadzie prosumpcji (600 MW w 2020 r. - jak w poprzedniej wersji) 6

7 Tabela 1. Realizacja KPD w 2020 roku roczna produkcja w GWh scenariusz wynikający z zamodelowania propozycji zawartych w projektach rozporządzeń Wiatrowa (lądowe) Wiatrowa (morskie) Energia słoneczna Biogaz Biomasa (bez współspalania) Osiągnięta Cel z KPD % ,15% ,00% ,03% ,04% ,40% Współspalanie dedykowane Wodna ,63% Mikroinstalacje 250 Współspalanie RAZEM Źródło: Opracowanie TPA Horwath, Kwiecień ,95% Tabela 2. Realizacja KPD w 2020 roku roczna produkcja w GWh scenariusz alternatywny Osiągnięta Cel z KPD % Wiatrowa (lądowe) ,41% Wiatrowa (morskie) ,00% Energia słoneczna ,03% Biogaz ,04% Biomasa (bez współspalania) ,40% Współspalanie dedykowane Wodna ,63% Mikroinstalacje 250 Współspalanie RAZEM ,87% Źródło: Opracowanie TPA Horwath, Kwiecień 2015 Wdrożenie tzw. scenariusza alternatywnego (Tabela 2.) polegającego na zwiększeniu wolumenu aukcyjnego dla technologii produkujących energię do 4000 MWh/MW/rok, umożliwiłoby zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE do 89,87%, co zbliży nas do realizacji celów zawartych w KPD. Wzrost ten dokonałby się głównie siłami energetyki wiatrowej, będącej technologią najtańszą, poza współspalaniem biomasy (nawet uwzględniając zwiększony koszt bilansowania systemu elektroenergetycznego). W tym scenariuszu zapotrzebowanie na biomasę (generowane głównie przez współspalanie) opiera się o dostawy krajowe, a nie import. Cele określone w KPD na rok 2020 zostają osiągnięte, uwzględniając zasadę minimalizacji kosztów. Jak wskazuje model w dynamiczny 7

8 przyrost mocy wytwórczych przywraca łączne moce zainstalowane na ścieżkę przewidzianą w KPD. Co istotne, jest to możliwe wyłącznie dzięki zwiększeniu nabywanych corocznie na aukcjach wolumenów energii elektrycznej ze źródeł OZE o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok rocznie z obecnych MWh do MWh. - Problem wyczerpania budżetu aukcji przed wyczerpaniem wolumenu Należy też mieć na względzie problem wyczerpania budżetu aukcji przed wyczerpaniem wolumenu. Treść rozporządzenia określi ilość projektów mogących otrzymać wsparcie, ale także określi w przybliżeniu jakiego poziomu cen spodziewa się Rząd w aukcji, ponieważ opublikowana będzie także wartość tychże MWh. Przy czym jeżeli maksymalne wartości budżetowe zostaną przekroczone wcześniej niż wyczerpie się ilość MWh przeznaczonych do aukcji, to pozostałe ilości MWh po prostu nie zostaną rozdysponowane. Zaproponowane średnie ceny jeśli będą na zbyt niskim poziomie - mogą skłaniać do underbiddingu, szczególnie w najbardziej konkurencyjnym koszyku technologii powyżej 1MW i o produkcji poniżej 4000 godzin. Możemy zatem mieć sytuację, w której albo będą oferowane zbyt niskie ceny, by projekty zostały zbudowane, bądź tez przy relatywnie wyższych cenach szybciej się wyczerpie budżet niż ilość MWh. Obie te sytuacje, w połączeniu z dość prawdopodobnym brakiem dostatecznej ilości projektów biomasowych powyżej 1 MW oraz bardzo prawdopodobnym niewykorzystaniem ilości MWh w aukcji dla projektów poniżej 1 MW nie przybliży nas do realizacji celów Realna groźba dodatkowego wzrostu kosztu funkcjonowania systemu wsparcia od roku 2020 Obecnie przyjęte wolumeny aukcyjne nie pozwalają na realizację celów wytyczonych w KPD, co implikowałoby konieczność uzupełnienia niedoboru wyprodukowanej energii z OZE poprzez zakup transferów statystycznych z państw członkowskich dysponujących nadwyżkami wyprodukowanej energii odnawialnej. 8

9 Zgodnie z art. 6 Dyrektywy państwa członkowskie mogą uzgodnić i poczynić ustalenia dotyczące statystycznych transferów określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Przekazywaną ilość należy odjąć od ilości energii ze źródeł odnawialnych, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu, czy państwo członkowskie dokonujące transferu spełnia wymogi art. 3 ust. 1 i 2; oraz dodać do ilości energii ze źródeł odnawialnych, która jest brana pod uwagę przy wyliczaniu, czy państwo członkowskie przyjmujące transfer spełnia wymogi art. 3 ust. 1 i 2. Transfery statystyczne ujęte w kosztach w 2020 roku oznaczają zatem uwzględnienie przy rozliczeniu energii z OZE megawatów wyprodukowanych w innych państwach członkowskich, pozwalające na wypełnienie celów krajowych związanych z udziałem energii z OZE w całości produkowanej energii. W 2020 roku, aby Polska mogła wypełnić obowiązek, odchylenie produkcji energii z OZE od celu krajowego, które nastąpi przy obecnie funkcjonującym systemie, będzie musiało zostać uzupełnione świadectwami pochodzenia z pozostałych krajów członkowskich. Według wyliczeń przedstawionych w Tabeli nr 3 - przy obecnie ogłoszonym wolumenie aukcji, zakładany deficyt wyprodukowanej energii z OZE (nawet uwzględniający nieco mniejszą wymaganą ilość energii elektrycznej z OZE, związaną z mniejszym niż prognozowane w KPD zużyciem brutto i sprzedażą odbiorcom końcowym w roku 2020) wyniesie ok. 3,0 TWh w 2020 roku. Przy założeniu, że koszt transferu statystycznego 1 MWh energii wyniesie 600 PLN w 2020 roku co stanowi przybliżony koszt produkcji energii z OZE w państwach dysponujących obecnie największymi nadwyżkami cały koszt z tego tytułu osiągnie wówczas 1,8 mld PLN. Wydatek ten służyć będzie wyłącznie promocji energetyki odnawialnej w krajach, które będą chętne sprzedać Polsce nadwyżkę produkcji. Całkowity koszt systemu został oszacowany na ok. 6,9 miliardów PLN w roku

10 Tabela 3. Koszty systemu wsparcia scenariusz wynikający z zamodelowania propozycji zawartych w projektach rozporządzeń [mln PLN] Wartość popytu na świadectwa Wartość różnic aukcja-rynek Produkcja w systemie aukcyjnym [GWh] Średnia cena aukcyjna Średnia cena URE Wartość transferów statystycznych RAZEM Źródło: Opracowanie TPA Horwath, Kwiecień ,0 0,0 132,8 505,7 957, , ,1 360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 172,0 169,8 172,5 175,2 178,0 180, Zoptymalizowanie kosztów systemu wsparcia uwzględniające zwiększenie nabywanych corocznie na aukcjach wolumenów energii elektrycznej ze źródeł OZE o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok rocznie z MWh do MWh pozwala na uniknięcie znacznych kosztów transferu statystycznego w 2020 r. z 1,8 mld PLN w scenariuszu wynikającym z bieżącej treści rozporządzenia do ok. 1 mld PLN w scenariuszu alternatywnym (Tabela 4.) Tabela 4. Koszty systemu wsparcia scenariusz alternatywny [mln PLN] Wartość popytu na świadectwa Wartość różnic aukcja-rynek Produkcja w systemie aukcyjnym [GWh] Średnia cena aukcyjna Średnia cena URE Wartość transferów statystycznych RAZEM Źródło: Opracowanie TPA Horwath, Kwiecień ,0 0,0 176,1 633, , , ,1 360,1 360,1 360,1 360,1 360,1 172,0 169,8 172,5 175,2 178,0 180, Dodatkowo należy uwzględnić oczekiwany istotny wzrost cen emisji CO2 po roku Wskazane za tym jest, aby od tego roku zwiększyć istotnie, w granicach stabilności systemu elektroenergetycznego, udział energii elektrycznej z OZE, szczególnie takich, które najszybciej będą w stanie rozwijać się bez dalszych subsydiów. 10

11 Niezależnie od stopnia realizacji celów KPD przez sektor elektroenergetyki należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z pozostałymi sektorami energetycznymi, wymienionymi w KPD, zapewnienie wolumenu energii elektrycznej z OZE, w szczególności ze źródeł wiatrowych jest najtańszym i w pełni sterowalnym sposobem realizacji celów tego Planu. - Brak możliwości technicznych i rynkowych dla wykorzystania budżetu na instalacje OZE poniżej 1 MW Ustawa o OZE nałożyła obowiązek, by 25% łącznej ilości MWh było zaalokowane na aukcje dotyczące projektów poniżej 1 MW. Jest dalece wątpliwe, że znajdzie się odpowiednia projektów tej wielkości, tym bardziej, że tu też obowiązuje podział na technologie pracujące poniżej i powyżej 4000 godzin. Dla tych projektów zosta alokowana relatywnie zbyt duża wartość energii elektrycznej - 33%. Alokacja większej części wartości energii elektrycznej do instalacji poniżej 1 MW (np. mały biogaz) jest w praktyce trudna do realizacji, gdyż taka pula instalacji nie ma szansy zostać przygotowana do udziału w aukcji w 2016 r. i wybudowana. To oznacza że środki, które mogłyby posłużyć na realny rozwój OZE powyżej 1 MW, szczególnie w dla technologii <4000 MWh/MW/rok i przyczynić się do realizacji celów KPD, nie zostaną w praktyce wykorzystane. Przeciwnie, pula dla małego biogazu powinna być zmniejszona w 2016 r. i stopniowo zwiększana w kolejnych latach, by dać szansę inwestorom na przygotowanie projektów. Wyniki analizy TPA Horwath wskazują, aby nie alokować zbyt dużej wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji dla instalacji poniżej 1 MW, gdyż z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie wykorzystana obniżając jednocześnie wsparcie dla innych instalacji. Wobec czego PSEW apeluje o proporcjonalne rozłożenie procentowe wolumenów do wartości budżetu aukcji dla instalacji do 1 MW na poziomie 25%. Możemy zatem mieć sytuację, w której przy relatywnie wyższych cenach za projekty > 4000 MWh/MW/rok oraz zbyt dużej alokacji środków dla projektów do 1 MW szybciej wyczerpie się budżet niż ilość MWh. W połaczeniu z dość prawdopodobnym brakiem dostatecznej ilości 11

12 projektów biomasowych powyżej 1 MW oraz bardzo prawdopodobnym niewykorzystaniem ilości MWh w aukcji dla projektów poniżej 1 MW nie przybliży to Polski do realizacji celów Problem niskiego stopnia realizacji projektów OZE w aukcjach Z całą pewnością należy przyjąć, że nie wszystkie projekty, które wygrały aukcję zostaną wybudowane z różnych powodów, np. braku finansowania, zbyt niskiej ceny referencyjnej, problemów z pozwoleniami i umowami itp. Mimo iż ustawa OZE wprowadza sankcje dla operatorów projektów, którzy nie wywiązali się z obowiązku dostarczenia energii, są to jednak sankcje mało dotkliwe i możliwe do obejścia. Można więc przyjąć, że skuteczność tego narzędzia będzie nieduża. Ponadto, na skutek przyjęcia 48-mio miesięcznego okresu na realizację inwestycji i rozpoczęcie dostaw energii, bez żadnych mechanizmów kontroli nad realizacją takich inwestycji, rząd dopiero po upływie tego okresu, więc w roku 2020 będzie miał możliwość stwierdzić, czy wolumeny produkcji energii przyznane w aukcjach zostaną faktycznie wytworzone i w jakim stopniu. Oznacza to istotne ryzyko braku możliwości podjęcia działań korygujących aż do roku 2023 kiedy mogłyby powstać instalacje wypełniające lukę po niezrealizowanych projektach z aukcji z roku 2016 i następnych. Oznacza to, że w celu minimalizacji tego ryzyka wolumeny roczne powinny być przynamniej o 20-30% większe niż oczekiwany wolumen wyprodukowanej nowej zielonej energii. Założenie to zostało uwzględnione w modelu TPA Horwath. Założeniem optymistycznym, patrząc na doświadczenia innych krajów europejskich, które wprowadziły systemy aukcyjne, jest więc skuteczność w wybudowaniu nowych mocy - już 30% w rok po wygraniu aukcji, a 100% w trzy lata po wygraniu aukcji. We Włoszech, jednym z pierwszych krajów w Europie gdzie wprowadzono system aukcyjny, w wyniku aukcji przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku wygrały projekty o mocy 907 MW, z których na koniec 2014 roku powstało zaledwie 100 MW, czyli daleko mniej niż założenie lezące u podstaw projektu naszego rozporządzenia.w Holandii w latach , czyli od czasu wprowadzenia systemu aukcyjnego, z 1816 MW mocy zakontraktowanej w przetargach 12

13 zbudowano zaledwie 291 MW. Kolejnym przykładem jest Wielka Brytania gdzie w czasie działania systemu aukcyjnego średnia efektywność aukcji w zakresie OZE (moc kontraktowana/ilość zainstalowana) wynosiła 27%, a dla energetyki wiatrowej zaledwie 18%. - Brak uzasadnienia w projekcie rozporządzenia stosowania odmiennych zasad dla wybranych technologii w kontekście GBER i Wytycznych Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej (EEAG). Nowy system wsparcia w Polsce, w opinii Rządu, podlega programowi podlegającemu ocenie na mocy art. 1(2)(a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tzw. rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). W ustawie o OZE, Polski Rząd wprowadził dodatkowe kryterium polegające na podziale wytwórców według czasu wykorzystania mocy zainstalowanej instalacji. Wytwórcy, którzy będą dysponowali instalacjami o współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej do 4000MWh/MW/ rok nie będą bezpośrednio konkurowali z wytwórcami o wyższym współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej. Planuje się zorganizowanie odrębnych aukcji dla ww. przypadków. Dlatego, aby pozostać w zgodzie z rozporządzeniem GBER, Rada Ministrów jest zobligowana dokładnie uzasadnić czemu ograniczyła maksymalną ilość energii elektrycznej w procedurze przetargowej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok zwiększając tym samym konieczność rozwoju droższym technologią OZE pracującym powyżej 4000 MWh/MW/rok. Według art. 42 GBER ograniczenia przetargowe użyte przez ustawodawcę muszą być uzasadnione według poniższych przesłanek: Artykuł 42 ust 3. Procedura przetargowa może ograniczać się do konkretnych technologii, w przypadkach gdy proces otwarty dla wszystkich wytwórców prowadziłby do nieoptymalnego wyniku, której to kwestii nie można rozwiązać w projekcie procesu głównie z uwagi na: (i) długoterminowy potencjał danej nowej i innowacyjnej technologii; lub (ii) konieczność osiągnięcia dywersyfikacji; lub 13

14 (iii) ograniczenia sieciowe oraz stabilność sieci; lub (iv) koszty (integracji) systemu; lub (v) konieczność unikania zakłóceń na rynkach surowców z powodu wspierania biomasy Państwa członkowskie dokonują szczegółowej oceny możliwości stosowania tych warunków oraz składają Komisji sprawozdanie w trybie określonym w art. 11 lit.. a). PSEW zwraca również uwagę, że o ile opublikowane Wytyczne Komisji Europejskiej zakładają możliwość stosowania odmiennych zasad dla wybranych technologii, to jednakże to wyłączenie oznacza uprzywilejowanie owych technologii w uzasadnionych przypadkach, a nie dyskryminację określonej technologii. Jak wskazuje pkt (126) Wytycznych: Od dnia 1 stycznia 2017 r. zastosowanie mają następujące wymogi: pomoc przyznaje się w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji na podstawie jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów, chyba że: a) państwa członkowskie wykażą, iż kwalifikuje się tylko jeden projekt lub bardzo ograniczona liczba projektów bądź zakładów; lub b) państwa członkowskie wykażą, iż procedura przetargowa zgodna z zasadami konkurencji spowodowałaby wyższe poziomy wsparcia (na przykład aby uniknąć przetargów strategicznych); lub c) państwa członkowskie wykażą, iż procedura przetargowa zgodna z zasadami konkurencji spowodowałaby niskie wskaźniki realizacji projektu (uniknięcie zaniżenia wartości ofert przetargowych). W przypadku otwarcia takich procedur przetargowych zgodnych z zasadami konkurencji na zasadach niedyskryminacyjnych dla wszystkich wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Komisja uzna, że pomoc jest proporcjonalna i nie zakłóca konkurencji w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym. Jeżeli procedura przetargowa otwarta dla wszystkich wytwórców miałaby prowadzić do rezultatu poniżej optymalnego poziomu, którego nie można skorygować w projekcie procesu, procedurę tę można ograniczyć do określonych technologii, uwzględniając w szczególności: 14

15 a) potencjał, jaki dana nowa i innowacyjna technologia oferuje w dłuższej perspektywie czasowej; lub b) potrzebę zapewnienia dywersyfikacji; lub c) ograniczenia sieciowe i stabilność sieci; lub d) koszty (integracji) systemu; lub e) konieczność uniknięcia zakłóceń na rynkach surowców w związku ze wsparciem na rzecz wytwarzania energii z biomasy. ) Należy również wskazać że wymienione powyżej w lit. c) ograniczenie nie ma zastosowania w warunkach polskich, bowiem wszyscy inwestorzy, którzy będą brać udział w aukcjach posiadają prawnie wiążące umowy o przyłączenie do sieci, a uzyskali je po wykonaniu - przez profesjonalne jednostki badawcze - analiz możliwości przyłącza do sieci tych projektów wiatrowych, wskazujących jednoznacznie na istnienie warunków technicznych umożliwiających ich przyłączenie i funkcjonowanie, przy zadeklarowanym poziomie produktywności (niższym niż godz./mw/rok). Dodatkowo, dostępne publicznie analizy i opracowania (również autorstwa PSE Operator) wskazują wyraźnie na możliwość bezproblemowej współpracy systemu elektroenergetycznego ze źródłami wiatrowymi, których penetracja osiąga poziom ponad 8000 MW w roku Korzyści wynikające ze zwiększenia ilości energii dla technologii <4000 MWh/MW/rok Zwiększenie - zgodnie z rekomendacją PSEW i wyliczeniami TPA Horwath - wolumenów energii elektrycznej w latach 2016, 2017 i 2018 na aukcjach ze źródeł OZE o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok rocznie z MWh do MWh będzie skutkowało zainstalowaniem w latach dodatkowej mocy na poziomie około 650 MW. Oznacza to, że zwiększenie wolumenu aukcji dla technologii <4000 MWh/MW/rok spowoduje zwiększanie inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce do roku 2020 o ok. 3,5 mld zł. 15

16 W latach inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej wyniosły ok. 22,4 mld PLN, gdzie min. 30% nakładów inwestycyjnych pozostaje w kraju (są to koszty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej, usługi eksperckie i finansowe, budowa dróg dojazdowych oraz instalacja turbiny), z czego połowa trafia do regionu inwestycji. Oznacza to, że sektor zainwestował bezpośrednio w Polsce ok. 7 mld zł. Trend ten będzie się zwiększał z uwagi na coraz większe możliwości polskiego łańcucha dostaw (m.in. wieże, łopaty, automatyka, serwis). Należy również wskazać na główne korzyści wynikające z rozwoju branży wiatrowej na poziomie gmin i gospodarki kraju: - przyspieszenie uzyskania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, przyspieszenie modernizacji i budowy dróg w miejscowościach gdzie mają powstać farmy wiatrowe oraz szybszy rozwój rynku inwestycyjnego dla lokalnych przedsiębiorstw w branży OZE; utrzymanie zainteresowania sektorem OZE ze strony inwestorów i banków, w sytuacji globalnej konkurencji o dostęp do kapitału; - zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych oraz powstrzymanie wzrostu cen energii; - zwiększenie zainteresowania rozwojem potencjału produkcyjnego i usługowego energetyka wiatrowa również kreuje nowe, wysoce innowacyjne, dobrze płatne i trwałe miejsca pracy; - energetyka wiatrowa w naturalny sposób wspomaga budowę nowych sieci elektroenergetycznych oraz modernizację starej infrastruktury, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach pozamiejskich. Podsumowanie System wsparcia oparty na aukcjach pozwala na kontrolowany przez Rząd rozwój najtańszych technologii produkcji energii z OZE. Jednocześnie energetyka wiatrowa ma dwie cechy predysponujące ją do roli lidera w Polskim miksie energii z OZE: przewidywalność i 16

17 stabilność kosztowa (znane i stałe nakłady inwestycyjne, niskie koszty operacyjne) powoduje, że inwestycje w te źródła są trwałe i mogą funkcjonować po zakończeniu okresu wsparcia. Wielkoskalowość tej technologii pozwala również na uznanie jej za realną możliwość zmniejszenia skali importu węgla do Polski, szczególnie w perspektywie roku 2020 i następnych, kiedy spodziewany jest znaczący wzrost kosztów emisji CO2. Rząd nie ma możliwości tak dokładnego i niedrogiego, jak w przypadku energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru, wpływania na pozostałe w KPD wolumeny energii odnawialnej dostarczanej przez sektory ciepłowniczy i transportu, szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej roku Wykonana na zlecenie PSEW analiza firmy TPA Horwath potwierdza, iż przy założeniu zwiększenia w latach wolumenów aukcyjnych dla technologii odnawialnych, pracujących <4000 MWh/MW/rok, do poziomu min. 2 TWh/rok istnieje możliwość wyprodukowania w 2020 roku ilości energii z OZE odpowiadającej zaciągniętym przez Polskę zobowiązaniom oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Załącznik: Model makroekonomiczny TPA Horwath. 17

Koszt produkcji energii z OZE w Polsce znacząco wzrośnie

Koszt produkcji energii z OZE w Polsce znacząco wzrośnie Stanowisko PSEW w sprawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020

Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020 Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020 Przedmiot i cel analizy Niniejsza analiza przedstawia możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych w małych elektrowniach wodnych (MEW)

Bardziej szczegółowo

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Wpływ zapisów ustawy o OZE na realizację celów polityki energetycznej Polski Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Podstawowe informacje o PSEW 2

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE?

Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE? Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE? II Międzynarodowe Forum Ekologiczne 16-18 września 2015 r., Kołobrzeg, Hotel AQUARIUS SPA AGENDA I. Wprowadzenie II. System Zielonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV ul. Cechowa 5130-614 Kraków E-mail: biuro@polskapv.pl Tel.: +48 126545212 WWW: www.polskapv.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Wybrane efekty wstrzymania inwestycji w sektorze lądowej energetyki wiatrowej Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Tundra Advisory Sp. z o.o. Grzegorz Skarżyński Tundra Advisory Sp. z o.o. Plan: 1. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? 2. System zielonych certyfikatów:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r 2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nadpodaż zielonych certyfikatów

Nadpodaż zielonych certyfikatów Nadpodaż zielonych certyfikatów Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) od co najmniej 2 lat postuluje o wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o rynku zielonych certyfikatów. Bardzo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Aukcje w Niemczech status quo. XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp

Aukcje w Niemczech status quo. XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp Aukcje w Niemczech status quo XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 listopada 2015 Martin Berkenkamp Mapa drogowa i aukcje Plan mocy na aukcjach Realizacja aukcji Moc... przewidywalność budowy... ale rząd

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1,, Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)

Działanie 4.1,, Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych) załącznik do Uchwały nr 26/X/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 21 marca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.1,, Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce by Piotr Rudyszyn, W4E, dr Christian Schnell, SOLIVAN B.Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. Słupsk 30.10.2014 Spis treści System Zielonych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2014 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Sierpień, 2014r. 0 S t r o n a I E O Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE. 4 listopada 2014 r. Warszawa

Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE. 4 listopada 2014 r. Warszawa Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE 4 listopada 2014 r. Warszawa Agenda I. System aukcyjny Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę ilości energii elektrycznej z OZE Etapowanie - wpływ systemu

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

mechanizmie aukcyjnym - streszczenie

mechanizmie aukcyjnym - streszczenie Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Warszawa, grudzień 2013 r. Analiza porównawcza systemów wsparcia energetyki odnawialnej bazujących na 1 mechanizmie aukcyjnym - streszczenie Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane 2015-01-14 Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Konrad Rosołek, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

:15. Stopy zwrotu z kapitału na poziomie 10% Od stycznia nowe inwestycje na rynku OZE tylko w aukcjach.

:15. Stopy zwrotu z kapitału na poziomie 10% Od stycznia nowe inwestycje na rynku OZE tylko w aukcjach. 2015-10-20 09:15 Stopy zwrotu z kapitału na poziomie 10% Od stycznia nowe inwestycje na rynku OZE tylko w aukcjach. Eksperci DNB Bank Polska spodziewają się, że stopy zwrotu (IRR) z zainwestowanego kapitału

Bardziej szczegółowo

Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin

Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin Polski Sektor Energetyki Wiatrowej - Wyzwania i Możliwości Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin Agenda Stan obecny i prognoza rozwoju

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy

Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy . Bieżące problemy z dokumentowaniem pochodzenia biomasy leśnej. Opóźnienia w wydawaniu ŚP. 2014.10.16 Filary w zakresie rozwoju OZE Dlaczego można było postawić na produkcję biomasy i na produkcję energii

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Departament Energii Odnawialnej Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Andrzej Kaźmierski Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Podsumowanie Wstęp Energetyka wiatrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej na świecie. Obserwowany w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, roku. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi Grudziądz

Grudziądz, roku. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi Grudziądz Grudziądz, 09.10.2014 roku Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz STANOWISKO TOWARZYSTWA ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH WS. RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych) Załącznik do Uchwały nr 8/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.1 Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej się gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku Rynek fotowoltaiki w Polsce Podsumowanie 2013 roku Lipiec 2014 Spis treści Streszczenie 7 Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2013 roku Charakterystyka rynku fotowoltaicznego w Polsce 8 Rynek fotowoltaiczny

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces.

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Konferencja PSEW Serock - 24.04.2013 Ustawa o OZE, czy tylko zmarnowany czas. 1. Czy po 3 latach od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polityka UE w zakresie redukcji CO2

Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Jacek Piekacz Warszawa, 16 kwietnia 2009 Vattenfall AB Pakiet energetyczno klimatyczny UE Cel: Przemiana gospodarki europejskiej w przyjazną środowisku, która stworzy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania. Sylwia Koch-Kopyszko

Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania. Sylwia Koch-Kopyszko Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania Sylwia Koch-Kopyszko BIOGAZOWNIE W POLSCE W Polsce działa 281 biogazowni o łącznej mocy 212,94 MW. Ilość biogazowni rolniczych 81, w tym: - instalacje do

Bardziej szczegółowo

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa, marzec 2015 Instalacje objęte procedurą aukcyjną: -

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii a możliwości implementacji Building Management System na płaszczyźnie ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ

Odnawialne Źródła Energii a możliwości implementacji Building Management System na płaszczyźnie ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ Odnawialne Źródła Energii a możliwości implementacji Building Management System na płaszczyźnie ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ dr inż. Janusz FLASZA Zakład Sterowania i Odnawialnych Źródeł Energii e-mail: januszflasza@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 22.11.2011 Poznań, POLEKO, Salon Czystej Energii 2 Polska Izba Gospodarcza Energii

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej 23 kwietnia 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r.

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie minimalnych poziomów wykorzystania instrumentów finansowych w ramach poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo