Z a p r o s z e n i e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a p r o s z e n i e"

Transkrypt

1 Ostrowiec Św r. Z a p r o s z e n i e do złożenia oferty na dostawę węgla do MEC Ostrowiec Św. Zarząd Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. działając na podstawie przepisów art. 130 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa Państwu propozycję złożenia ofert na dostawę węgla dla potrzeb naszej ciepłowni na sezon grzewczy 2008/2009. Roczne zapotrzebowanie na węgiel wynosi ok. 50 tys. ton. Miejscem wykonania Zamówienia jest Ciepłownia Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. przy ulicy Samsonowicza. Charakterystyka parametrów węgla w układzie optymalnym przedstawia się następująco : a) Rodzaj paliwa węgiel energetyczny typ 32, b) Wartość opałowa węgla 23 MJ/kg, c) Klasa wg PN-82/C M II A, d) Popiół do 18,0 %, e) Zawartość wilgoci do 15,00 %, f) Minimalna zawartość części lotnych 22,0 %, g) Maksymalna zawartość siarki 0,6 % i 0,8 %,/ 1 h) Maksymalna zawartość podziarna 40,0 %, ( 2 mm ) i) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu C / 1 Oferta winna zawierać możliwość dostawy węgla w ilości nie mniejszej niż 30 % oferowanych dostaw na węgiel o zawartości siarki poniżej 0,6 %. W takim przypadku dla tej klasy węgla dopuszczamy wyższą lub niższą kaloryczność. Pozostałe parametry wyżej wymienione muszą być zachowane. Dostawa winna się odbywać transportem samochodowym z obowiązkiem ważenia każdego samochodu na wadze znajdującej się na terenie ciepłowni. Możliwe są także dostawy koleją, z tym że ze względu na konieczność skorzystania w takim przypadku z bocznicy kolejowej i ekipy manewrowej stanowiącej własność firmy TRAIN Sp. z o. z Ostrowca Św. zwiększy to koszty transportu węgla o około. 7,00 zł. na 1 tonę miału i taki dodatkowy koszt należy uwzględnić w ofercie. Umowa dostawy będzie określała ilości dostaw w każdym miesiącu. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla od danego dostawcy w następnych miesiącach, a także rozwiązaniem umowy z winy dostawcy, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi (kary umowne). Zmiana od tej

2 zasady wymagać będzie zgody Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram dostaw w poszczególnych tygodniach, będzie ustalany w każdym miesiącu z Kierownikiem Ciepłowni. Dostawy w nocy (na III zmianie) będą możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak na przykład ograniczenia wynikające z zakazu poruszania się po drogach w ciągu dnia. Z przyznanej ilości w pierwszej kolejności winny być zrealizowane dostawy węgla z niższą zawartością siarki. Oferta winna być łączna wraz z kosztem transportu. Dla celów fakturowania o rozdziale ceny za miał i transport decyduje Dostawca. Oferta winna zawierać ceny netto bez VAT. Oferta winna określać harmonogram dostaw z ilością w każdym miesiącu. Jeżeli oferent nie może zagwarantować jednej ceny dla całego okresu dostawy, to w ofercie należy wyraźnie zaznaczyć jaka cena będzie dotyczyła poszczególnych miesięcy. Tak samo oferta może zawierać wariantowo różne ceny dla różnych terminów zapłaty. Wybór optymalnego wariantu należy do zamawiającego. Rozpoczęcie dostaw winno się rozpocząć nie później niż od miesiąca czerwca br. Do końca września 2008 r. dostawy winny wynosić nie mniej niż 50 % przyznanej ilości ton. Każdy z oferentów winien wnieść wadium w wysokości zł. najpóźniej do dnia r. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Dostawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium dostawa węgla. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo zamówień publicznych. Ponadto każdy oferent powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty : a) aktualny wyciąg z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, ze wskazaniem osób uprawnionych do podpisania umowy oraz zapisem potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia sprzedaż węgla, b) aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami, d) bilans za rok 2007 lub inny dokument określający roczne obroty oferenta, wynik finansowy i inne podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące działalność oferenta. d) firmy, które składają ofertę po raz pierwszy lub w ciągu ostatnich 2 lat dostarczyły do MEC Ostrowiec Św. mniej niż ton, winny przedstawić listę referencyjną, z podaniem ilości dostarczonego węgla do poszczególnych odbiorców w ciągu ostatnich 3 lat.

3 Wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których wyżej mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferenci, który zostaną wybrani do realizacji dostaw będą zobowiązani do aktualizacji tych dokumentów tak, aby zachowały ważność na cały okres realizacji umowy. Podstawą do oceny ofert będzie wycena kosztu 1 GJ zawartego w węglu wg poniższych kryteriów i zasad : a) wyceniony będzie koszt 1 GJ w węglu z uwzględnieniem opłat na ochronę środowiska tzn. za zawartość popiołu i siarki wg stawek opłat z Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. dotyczących stawek za emisję zanieczyszczeń do atmosfery (Dz. U ), b) preferowany będzie wydłużony okres zapłaty, nawet do 150 dni. Bazowym okresem do rozliczenia będzie najdłuższy zaproponowany przez danego oferenta np. 120 dni. Takiemu oferentowi nie będzie doliczany składnik za koszt kredytowania. Oferentom, którzy zaproponują krótsze terminy zapłaty za każde 30 dni poniżej najdłuższego terminu zostanie do oferowanej ceny doliczony koszt kredytu w wysokości 0,65 % oferowanej ceny wraz z transportem. c) dopuszczamy możliwość składowania węgla na naszym placu przy ciepłowni, wg parametrów jakościowych zapisanych powyżej. MEC zapewni nadzór nad składowanym węglem. Szczegółowe warunki składowania do uzgodnienia w zależności od ewentualnego zainteresowania oferentów takim rozwiązaniem. Okres składowania do czasu zafakturowania byłby doliczany do terminu zapłaty. Formularz wyceny ofert stanowi załącznik do niniejszego pisma. Umowa na dostawę węgla będzie określała cenę dostawy : jednakową dla całego okresu dostaw, lub różne jeżeli taka oferta zostanie złożona i wybrana. W przypadku wprowadzenia podwyżek cen przez kopalnie nie będzie automatycznie aneksowana umowa dostawy o taki sam wskaźnik wzrostu cen. W takim przypadku winien być złożony pisemny wniosek Dostawcy i będzie on podlegał negocjacjom. W przypadku braku zgodności stron, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku ponoszenia kary umownej. Umowa na dostawę węgla będzie zakładała obowiązek korekty ceny w dół, w przypadku niedotrzymania parametrów dostarczanego węgla w następującej wysokości : a) a) za każdy 1 GJ = stawka wynikająca z podzielenia oferowanej ceny przez deklarowaną kaloryczność, podwyższona o wskaźnik 1,05 Przykład : cena 220,00 zł./tonę dzielone przez 23 GJ x 1,05 stanowi stawkę 10,04 zł. za każdy brakujący 1 GJ w 1 tonie węgla. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,1 GJ. b) za przekroczenie siarki ponad deklarowaną zawartość

4 - dla węgla o niższej zawartości siarki niż 0,8 % np. 0,6 % za każde 0,1% przekroczenia w przedziale : od 0,01 % do 0,10 % 1,50 zł. / T od 0,01 % do 0,20 % 3,00 zł. / T od 0,01 % do ponad 0,20 % 5,00 zł. / T - dla węgla o planowanej zawartości siarki 0,8 % za każde 0,1 % przekroczenia w przedziale: od 0,01 % do 0,10 % 3,00 zł. / T od 0,01 % do 0,20 % 6,00 zł. / T od 0,01 % do ponad 0,20 % 10,00 zł. / T c) za przekroczenie deklarowanej zawartości popiołu stawka 0,14 zł. za każdy 1 % w 1 tonie. Powyższe parametry (kaloryczność, popiół, siarka) badane będą dla każdej dostawy. Ponadto wyrywkowo sprawdzana będzie zawartość podziarna. W umowie dostawy zawarty zostanie zapis, że w zależności od stopnia przekroczenia tego parametru, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania wymiany zakwestionowanej partii dostarczonego węgla. Wymagany jest certyfikat na dostarczony węgiel. Z każdej puli dostarczonego węgla pobierane będą próbki i przeprowadzone będą badania w Laboratorium MEC. Dostawca może pobierać próbki dla siebie. W przypadku rozbieżności w wynikach badań dopuszcza się możliwość przeprowadzenia trzeciego badania we wskazanym przez obie strony Laboratorium. Warunki płatności. W latach poprzednich uzyskiwaliśmy wydłużone terminy zapłaty, przynajmniej na 70 % dostaw, z tak ustalonych terminów wywiązywaliśmy się zawsze bez zastrzeżeń. W związku z tym dla dostaw realizowanych przynajmniej w roku 2008, preferowane będą terminy płatności wynoszące nie mniej niż 90 dni. Przewidujemy możliwość pozyskania kredytu na opłacenie części zakupów, z tym, że kredyt ten będzie możliwy do uruchomienia nie wcześniej niż w II półroczu 2008 r. Oceniając realnie możliwości płatnicze Spółki, krótsze terminy płatnicze niż 30 dni nie będą preferowane i w praktyce stosowane tylko wtedy jeżeli upust cenowy za pilną zapłatę będzie bardziej opłacalny niż kosz kredytu W załączeniu zamieszczamy wzór umowy na dostawę węgla. Ostateczna wersja umowy może być przedmiotem negocjacji w zakresie dopuszczalnym w Procedurze. Szczegółowa procedura postępowania przy organizacji zakupów węgla i załatwianiu spraw reklamacyjnych jest do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Zakładamy następujący harmonogram prac przy wyborze dostawców :

5 - do dnia r. złożenie pisemnych ofert przez firmy na adres siedziby MEC, - do r. ocena ofert przez Komisję w MEC, - do r. rozesłanie zawiadomień o wynikach oceny ofert, - do r. negocjacje indywidualne z poszczególnymi oferentami, - do r. złożenie ostatecznych ofert, - do r. podpisanie umowy, Do dalszych negocjacji indywidualnych zostanie wybranych nie więcej niż 4 do 6 firm, których oferty będą najkorzystniejsze dla MEC. Ilość oferentów wybranych do dalszych negocjacji zależeć będzie od stopnia atrakcyjności ofert i rozpiętości wyceny kosztu 1 GJ. Ilość dostawców, jaka zostanie wybrana do podpisania umowy wynikać będzie z atrakcyjności ostatecznych ofert. Wstępnie przewidujemy złożenie zamówienia u dwóch dostawców, których oferty będą najkorzystniejsze. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozpatrzeniu ostatecznych ofert. Na ostateczną kwalifikację dostawców oraz przydział ilościowy będzie także miał wpływ sposób realizacji dostaw w latach poprzednich, w tym jakość i terminowość dostaw. Oferenci wybrani do podpisania umowy będą zobowiązani wnieść opłatę w wysokości 3 % wartości dostaw nie mniej jednak niż zł. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Formy ustanowienia zabezpieczenia określa Ustawa. Dopuszcza się możliwość ustanowienia zabezpieczenia w formie dostawy określonej ilości węgla na wartość wymaganego zabezpieczenia. Należność za taką dostawę będzie rozliczona jako wniesienie zabezpieczenia i będzie zwolniona do zapłaty na warunkach określonych w umowie. Dane Zamawiającego: Konto bankowe: PEKAO S. A. O/Ostrowiec Św. Nr konta bankowego: NIP: KRS: Dokładny adres do korespondencji: Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. Ul. Sienkiewicza Ostrowiec Św. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: do korespondencji w sprawie Zamówienia:

6 ... ( nazwa i adres oferenta ) Załącznik nr 1... (NIP, REGON) KWESTIONARIUSZ OFERTOWY na dostawę węgla dla MEC Ostrowiec Św. Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za następującą cenę. Dane do wyceny oferty dla klasy : Miesiąc dostawy Ilość ton Cena netto 1 tony Termin zapłaty po dostawie Okres składowania Dane do wyceny oferty dla innej klasy (o zawartości siarki poniżej 0,6 %) (wpisać klasę węgla) Miesiąc dostawy Ilość ton Cena netto 1 tony Termin zapłaty po dostawie Okres składowania Oświadczamy, że dostawa w innej klasie jest możliwa / niemożliwa bez dostawy w klasie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków do złożenia oferty oraz z załącznikami i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że zaproponowany wzór umowy stanowiący załącznik akceptujemy bez zastrzeżeń / wnosimy następujące propozycje/ : Do oferty załączamy następujące dokumenty ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

7 Załącznik nr 2 Nazwa oferenta: Adres oferenta: Numer telefonu Numer fax: : OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel oferenta oświadczam, że reprezentowana przez mnie firma : 1. Jest podatnikiem VAT o numerze NIP...Podatek VAT rozliczany jest w Urzędzie Skarbowym w Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. Wyraża zgodę na pisemne wystąpienie Zamawiającego do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o sprawdzenie stanu ewentualnych zaległości podatkowych Dostawcy w trakcie realizacji umowy dostawy (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

8 ... ( nazwa i adres oferenta ) Załącznik nr 3... OŚWIADCZENIE o realizacji dostaw węgla za ostatnie 3 lata Informujemy, że w ciągu ostatnich 3 lat nasza firma zrealizowała następujące obroty ilościowe węgla :: [ tona ] Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Ogółem roczna sprzedaż - w tym miały węglowe Dla miałów węglowych kilku największych odbiorców Prognoza (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

9 Załącznik nr 4 UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR Zawarta w dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zarządem Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. mającej siedzibę w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91, siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze pod pozycją KRS będącą podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Paweł Urban - Prezesa Zarządu 2. Jan Pawliński - V - ce Prezesa Zarządu a... siedzibą w... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... w rejestrze pod pozycją... będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym..., zwanym dalej zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez : W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy została zawarta umowa o następującej treści : 1 1. Zamawiający zamawia węgiel energetyczny MIIA w asortymentach i klasach jakościowych określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu wg poniższego zestawienia : Termin Cena netto 1 tony Klasa węgla Ilość ton Okres dostawy płatności [ zł. / T ] [ dni ] 2. Cena netto zawiera koszty transportu do Ciepłowni Zamawiającego. 3. Zmiana ceny dostawy w okresie realizacji umowy będzie możliwa jedynie w przypadku wprowadzenia nowych cenników przez kopalnie, z tym że nie będzie to zasada automatycznej zmiany o skutki wzrostu cen w kopalniach. W takim przypadku z wnioskiem o zmianę ceny występuje Dostawca i wymaga to wzajemnych uzgodnień. W przypadku braku zgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 4. Dostawy nastąpią transportem samochodowym zgodnie z harmonogramem: Miesiąc Ilość ton Ilość ton

10 Warunkiem uruchomienia dostaw w poszczególnych miesiącach jest każdorazowe wystąpienie przez Zamawiającego z zamówieniem. 5. Klasa węgla jest opisana przez zestaw następujących parametrów jakościowych: j) Rodzaj paliwa węgiel energetyczny typ 32, k) Wartość opałowa węgla 23 MJ/kg, i 24 MJ/kg /wg ust. 1 i 2/ l) Klasa wg PN-82/C M II A, m) Popiół do 18,0 %, n) Zawartość wilgoci do 15,00 %, o) Minimalna zawartość części lotnych 22,0 %, p) Maksymalna zawartość siarki 0,6 % i 0,8 %, /wg ust. 1 i 2/ q) Maksymalna zawartość podziarna 40,0 %, ( 2 mm ) r) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu C 2 1. Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek węgla oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe. 2. Dostawca zobowiązuje się wysyłać węgiel pozbawiony zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych. 3. Dokumenty przewozowe powinny zawierać m.in.: Sortyment i klasę deklarowaną węgla, Numery wagonów ( nr rej. pojazdów ) danej partii węgla, Wagę węgla. 4. Adres wysyłkowy: Ciepłownia MEC Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza Do każdej dostawy węgla Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał atestu jakości. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego ważenia dostarczonego węgla Podstawą dokonania zapłaty za węgiel dostarczony Zamawiającemu jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę oddzielnie dla każdej dostawy węgla wynoszącej co najmniej 500 ton. Fakturowanie mniejszej ilości wymaga odrębnej zgody Zamawiającego. 2. Faktura VAT określa m.in. klasę kontraktową węgla, cenę węgla i wartość dostawy, numer zamówienia, numer dokumentu przewozowego danej partii węgla. Przy odbiorach samochodowych należy załączyć dokumenty WZ zawierające nazwisko i imię, nr rejestracji samochodu, wynik z ważenia na wadze MEC oraz potwierdzenie odbioru przez mistrza zmianowego Ciepłowni. 3. Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewu bankowego na konto bankowe umieszczone na fakturach lub konta wskazane przez Sprzedającego w terminie: Aktualne numery kont bankowych Dostawca :... Zamawiający PEKAO S.A. o/ostrowiec Św Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez swoich podpisów. 6. W przypadku wcześniejszej zapłaty za dostarczony miał węglowy Zamawiający może w trybie odrębnych uzgodnień ustalić możliwość obniżki ceny węgla w wysokości nie wyższej niż 0,65 % ceny za każde 30 dni przyspieszonej zapłaty. Decyzja o wcześniejszej zapłacie określonej kwoty wymaga odrębnego uzgodnienia między stronami umowy. 7. Za opóźnienie w zapłacie faktur ponad maksymalny termin określony w ust. 3, Dostawca będzie miał prawo do naliczania odsetek w wysokości nie wyższej od ustawowych.

11 4 1. Z każdej dostawy w danym dniu, pobiera się zgodnie z PN-90/G próbki w obecności dostawcy, (dla MEC, dla dostawcy i próbka rozjemcza) w celu zbadania zgodności parametrów dostarczonego węgla z parametrami zapisanymi w umowie. 2. Podstawą do określenia rzeczywistych, chemicznych parametrów jakościowych węgla są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania przez Dostawcę określonych w umowie parametrów jakościowych lub ilościowych w otrzymanej partii węgla, Zamawiający ma prawo skierować do Dostawcy reklamację zgodnie z procedurą postępowania reklamacyjnego będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 4. W przypadku zaniżenia deklarowanej kaloryczności, Dostawca za każdy niedotrzymany 0,1 GJ w tonie obniży cenę dostarczonego węgla o stawki zapisane w tabeli w punkcie 9 lub dostarczy węgiel o wyższej kaloryczności dla wyrównania niedoboru kaloryczności lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru Dla zaniżenia wartości opałowej do 0,3 GJ nie stosuje się obniżki cen węgla. 5. W przypadku dostawy węgla o wyższej kaloryczności niż zapisana w umowie i zamówiona w danym miesiącu, stosuje się dopłatę w wysokości zapisanej w tabeli w punkcie 9. Przy przekroczeniu parametrów tylko o 0,3 GJ nie stosuje się dopłaty, natomiast za przekroczenie ponad 0,3 GJ/Mg w stosunku do wielkości zapisanej w umowie, może być zastosowana dopłata za każdy 0,1 GJ np. przy zamówionej kaloryczności 23 GJ i faktycznej dostawie węgla o kaloryczności 23,4 dopłata może być zastosowana za 0,4 GJ. 6. W przypadku zawyżenia zawartości siarki w dostarczonym węglu, za każdy 0,1% ponad deklarowaną zawartość, Dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za każdą tonę z danej partii dostawy o stawki określone w tabeli w punkcie 9 lub dostarczy węgiel o niższej zawartości siarki dla wyrównania przekroczenia zawartości siarki lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru Ustala się, że przekroczenie zawartości siarki do 0,03 % w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 0,03 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości siarki niż zapisana w umowie. jeżeli zawartość siarki wynosi ponad 0,6 %. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat jeżeli zawartość siarki wynosić będzie poniżej 0,6 %, pod warunkiem że nie zostało to uwzględnione w ofercie cenowej. 7. W przypadku zawyżenia zawartości popiołu w dostarczonym węglu, za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie, dostawca obniży cenę dostarczonego węgla za tonę o 0,14 zł/t netto dla całej dostawy lub dostarczy węgiel o niższej zawartości popiołu dla wyrównania przekroczenia zawartości popiołu lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru. Rozliczenie następuje z dokładnością do 1%. 8. Ustala się, że przekroczenie zawartości popiołu do 2 % w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 2 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości popiołu niż zapisana w umowie. 9. Zestawienie wskaźników do ustalenia upustu cenowego w [ zł. / tonę ] :

12 Lp. Wyszczególnienie 1 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 1,0 GJ 2 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 2,0 GJ 3 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do ponad 2,0 GJ dla klasy dla klasy innej np Cena 1 T x 1,05 kaloryczność Cena 1 T x 1,20 kaloryczność Cena 1 T x 1,50 kaloryczność 4 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do 0,10 % 3,00 1,50 5 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do 0,20 % 6,00 3,00 6 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do ponad 0,20 % 10,00 5,00 7 Niższa zawartość siarki niż 0,6 % za każde 0,1 % 3,00 3,00 8 przekroczenie zawartości popiołu za każdy 1 % 0,14 0,14 9 dopłata do węgla za wyższą kaloryczność za każdy 1 GJ Cena 1 T kaloryczność 10. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy pisma Zamawiającego zgłaszającego reklamację. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez Dostawcę. 11. Udokumentowane przez Zamawiającego różnice w ilościach dostarczonego węgla, między ilością deklarowaną w dokumencie przewozowym przez Dostawcę, a ilością sprawdzoną przez Zamawiającego będą uwzględniane w płatnościach za dostawy, na podstawie reklamacji ilościowej. 12. Na upusty cenowe, o jakich mowa w niniejszym paragrafie Dostawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji wystawić odpowiednią fakturę korygującą 13. Należności z tytułu upustu cenowego Zamawiający będzie potrącał z należności Dostawcy z tytułu następnych dostaw, a jeżeli nie będzie to możliwe Dostawca zwróci je w ciągu 3 dni na wezwanie Zamawiającego. 14. Wyrywkowo przeprowadzane będą badana na zawartość ziarnistości. W przypadku stwierdzenia, że dana partia dostarczonego węgla nie odpowiada normom na zawartość podziarna, w zależności od stopnia niedotrzymania tego parametru i ilości węgla, którego to przekroczenie dotyczy, Zamawiający ma prawo domagania się wymiany zakwestionowanej partii węgla Dostawcy przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 10 złoty za każdą tonę niezrealizowanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. Kara taka nie przysługuje przy odstąpieniu od umowy z przyczyn niedotrzymania parametrów węgla, uchylania się przez Dostawcę od rozliczania reklamacji, niestosowania się przez Dostawcę do zapisów umowy. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 2. W przypadku opóźnienia w terminach zapłaty w stosunku do terminów określonych w umowie, Dostawcy przysługuje prawo zawieszenia dostaw do czasu uregulowania zaległości lub też zawarcia odrębnego porozumienia w tej sprawie. O zawieszeniu dostaw węgla Dostawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie zamawiającego na 2 dni przed wstrzymaniem dostaw.

13 3. Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 10 złoty za każdą nie dostarczoną tonę w terminie określonym w umowie, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w tym m. in. mniejsza ilość dostaw niż wynika to z harmonogramu, zwrot reklamowanej partii węgla i niedostarczenie w terminie węgla o właściwych parametrach. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zapłaty. 4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, jak również za zgodą obu stron prawo do odstąpienia od ubiegania się o karę umowną Po trzykrotnym niedotrzymaniu przez Dostawcę terminów dostaw lub parametrów jakościowych lub ilościowych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej i będzie skuteczne w momencie otrzymania przez Dostawce stosownego pisma. Odstąpienie od umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do ubiegania się o karę umowną od Dostawcy. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia którego początek przypada nas pierwszy dzień miesiąca Dostawca ustanowi zabezpieczenie wykonania umowy w kwocie...zł. w formie i na warunkach Zamawiający będzie dokonywał częściowego zwrotu zabezpieczenia proporcjonalnie do zrealizowanych i rozliczonych dostaw, z tym że kwota w wysokości minimum...zł. pozostaje do rozliczenia ostatniej partii dostaw. 8 Przeniesienie przez Dostawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności wierzytelności wynikających z umowy - na osobę trzecią wymaga zgody kupującego. 9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami na tle wykładni lub realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla strony wnoszącej pozew Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Dostawca

14 Załącznik nr 4 Dostawca Wartość opałowa Zestawienie ofert na dostawę węgla jakie wpłynęły na zapytanie z dnia... Klasa węgla wg oferty Zawartość popiołu Zawartość siarki Oferowana cena netto wraz z transportem Opłata środowiskowa liczona od 1 tony węgla W tym cena transportu Oplata za emisję pyłów Opłata za emisję siarki Termin płatności Koszt kredytu na 1 tonę w stosunku do najdłuższego oferowanego terminu Łączny koszt węgla wg oferty Koszt 1 GJ ( ) 11:2 Uwagi Różnica do ceny wg planu GJ % % zł zł zł zł Dni zł zł zł zł Dostawca I Miejsce w rankingu

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r.

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r. Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 089 / 751-29-89, fax 089 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn.pl Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo