Z a p r o s z e n i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a p r o s z e n i e"

Transkrypt

1 Ostrowiec Św r. Z a p r o s z e n i e do złożenia oferty na dostawę węgla do MEC Ostrowiec Św. Zarząd Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. działając na podstawie przepisów art. 130 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa Państwu propozycję złożenia ofert na dostawę węgla dla potrzeb naszej ciepłowni na sezon grzewczy 2008/2009. Roczne zapotrzebowanie na węgiel wynosi ok. 50 tys. ton. Miejscem wykonania Zamówienia jest Ciepłownia Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. przy ulicy Samsonowicza. Charakterystyka parametrów węgla w układzie optymalnym przedstawia się następująco : a) Rodzaj paliwa węgiel energetyczny typ 32, b) Wartość opałowa węgla 23 MJ/kg, c) Klasa wg PN-82/C M II A, d) Popiół do 18,0 %, e) Zawartość wilgoci do 15,00 %, f) Minimalna zawartość części lotnych 22,0 %, g) Maksymalna zawartość siarki 0,6 % i 0,8 %,/ 1 h) Maksymalna zawartość podziarna 40,0 %, ( 2 mm ) i) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu C / 1 Oferta winna zawierać możliwość dostawy węgla w ilości nie mniejszej niż 30 % oferowanych dostaw na węgiel o zawartości siarki poniżej 0,6 %. W takim przypadku dla tej klasy węgla dopuszczamy wyższą lub niższą kaloryczność. Pozostałe parametry wyżej wymienione muszą być zachowane. Dostawa winna się odbywać transportem samochodowym z obowiązkiem ważenia każdego samochodu na wadze znajdującej się na terenie ciepłowni. Możliwe są także dostawy koleją, z tym że ze względu na konieczność skorzystania w takim przypadku z bocznicy kolejowej i ekipy manewrowej stanowiącej własność firmy TRAIN Sp. z o. z Ostrowca Św. zwiększy to koszty transportu węgla o około. 7,00 zł. na 1 tonę miału i taki dodatkowy koszt należy uwzględnić w ofercie. Umowa dostawy będzie określała ilości dostaw w każdym miesiącu. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla od danego dostawcy w następnych miesiącach, a także rozwiązaniem umowy z winy dostawcy, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi (kary umowne). Zmiana od tej

2 zasady wymagać będzie zgody Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram dostaw w poszczególnych tygodniach, będzie ustalany w każdym miesiącu z Kierownikiem Ciepłowni. Dostawy w nocy (na III zmianie) będą możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak na przykład ograniczenia wynikające z zakazu poruszania się po drogach w ciągu dnia. Z przyznanej ilości w pierwszej kolejności winny być zrealizowane dostawy węgla z niższą zawartością siarki. Oferta winna być łączna wraz z kosztem transportu. Dla celów fakturowania o rozdziale ceny za miał i transport decyduje Dostawca. Oferta winna zawierać ceny netto bez VAT. Oferta winna określać harmonogram dostaw z ilością w każdym miesiącu. Jeżeli oferent nie może zagwarantować jednej ceny dla całego okresu dostawy, to w ofercie należy wyraźnie zaznaczyć jaka cena będzie dotyczyła poszczególnych miesięcy. Tak samo oferta może zawierać wariantowo różne ceny dla różnych terminów zapłaty. Wybór optymalnego wariantu należy do zamawiającego. Rozpoczęcie dostaw winno się rozpocząć nie później niż od miesiąca czerwca br. Do końca września 2008 r. dostawy winny wynosić nie mniej niż 50 % przyznanej ilości ton. Każdy z oferentów winien wnieść wadium w wysokości zł. najpóźniej do dnia r. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Dostawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium dostawa węgla. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo zamówień publicznych. Ponadto każdy oferent powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty : a) aktualny wyciąg z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, ze wskazaniem osób uprawnionych do podpisania umowy oraz zapisem potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia sprzedaż węgla, b) aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami, d) bilans za rok 2007 lub inny dokument określający roczne obroty oferenta, wynik finansowy i inne podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące działalność oferenta. d) firmy, które składają ofertę po raz pierwszy lub w ciągu ostatnich 2 lat dostarczyły do MEC Ostrowiec Św. mniej niż ton, winny przedstawić listę referencyjną, z podaniem ilości dostarczonego węgla do poszczególnych odbiorców w ciągu ostatnich 3 lat.

3 Wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których wyżej mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferenci, który zostaną wybrani do realizacji dostaw będą zobowiązani do aktualizacji tych dokumentów tak, aby zachowały ważność na cały okres realizacji umowy. Podstawą do oceny ofert będzie wycena kosztu 1 GJ zawartego w węglu wg poniższych kryteriów i zasad : a) wyceniony będzie koszt 1 GJ w węglu z uwzględnieniem opłat na ochronę środowiska tzn. za zawartość popiołu i siarki wg stawek opłat z Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. dotyczących stawek za emisję zanieczyszczeń do atmosfery (Dz. U ), b) preferowany będzie wydłużony okres zapłaty, nawet do 150 dni. Bazowym okresem do rozliczenia będzie najdłuższy zaproponowany przez danego oferenta np. 120 dni. Takiemu oferentowi nie będzie doliczany składnik za koszt kredytowania. Oferentom, którzy zaproponują krótsze terminy zapłaty za każde 30 dni poniżej najdłuższego terminu zostanie do oferowanej ceny doliczony koszt kredytu w wysokości 0,65 % oferowanej ceny wraz z transportem. c) dopuszczamy możliwość składowania węgla na naszym placu przy ciepłowni, wg parametrów jakościowych zapisanych powyżej. MEC zapewni nadzór nad składowanym węglem. Szczegółowe warunki składowania do uzgodnienia w zależności od ewentualnego zainteresowania oferentów takim rozwiązaniem. Okres składowania do czasu zafakturowania byłby doliczany do terminu zapłaty. Formularz wyceny ofert stanowi załącznik do niniejszego pisma. Umowa na dostawę węgla będzie określała cenę dostawy : jednakową dla całego okresu dostaw, lub różne jeżeli taka oferta zostanie złożona i wybrana. W przypadku wprowadzenia podwyżek cen przez kopalnie nie będzie automatycznie aneksowana umowa dostawy o taki sam wskaźnik wzrostu cen. W takim przypadku winien być złożony pisemny wniosek Dostawcy i będzie on podlegał negocjacjom. W przypadku braku zgodności stron, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku ponoszenia kary umownej. Umowa na dostawę węgla będzie zakładała obowiązek korekty ceny w dół, w przypadku niedotrzymania parametrów dostarczanego węgla w następującej wysokości : a) a) za każdy 1 GJ = stawka wynikająca z podzielenia oferowanej ceny przez deklarowaną kaloryczność, podwyższona o wskaźnik 1,05 Przykład : cena 220,00 zł./tonę dzielone przez 23 GJ x 1,05 stanowi stawkę 10,04 zł. za każdy brakujący 1 GJ w 1 tonie węgla. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,1 GJ. b) za przekroczenie siarki ponad deklarowaną zawartość

4 - dla węgla o niższej zawartości siarki niż 0,8 % np. 0,6 % za każde 0,1% przekroczenia w przedziale : od 0,01 % do 0,10 % 1,50 zł. / T od 0,01 % do 0,20 % 3,00 zł. / T od 0,01 % do ponad 0,20 % 5,00 zł. / T - dla węgla o planowanej zawartości siarki 0,8 % za każde 0,1 % przekroczenia w przedziale: od 0,01 % do 0,10 % 3,00 zł. / T od 0,01 % do 0,20 % 6,00 zł. / T od 0,01 % do ponad 0,20 % 10,00 zł. / T c) za przekroczenie deklarowanej zawartości popiołu stawka 0,14 zł. za każdy 1 % w 1 tonie. Powyższe parametry (kaloryczność, popiół, siarka) badane będą dla każdej dostawy. Ponadto wyrywkowo sprawdzana będzie zawartość podziarna. W umowie dostawy zawarty zostanie zapis, że w zależności od stopnia przekroczenia tego parametru, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania wymiany zakwestionowanej partii dostarczonego węgla. Wymagany jest certyfikat na dostarczony węgiel. Z każdej puli dostarczonego węgla pobierane będą próbki i przeprowadzone będą badania w Laboratorium MEC. Dostawca może pobierać próbki dla siebie. W przypadku rozbieżności w wynikach badań dopuszcza się możliwość przeprowadzenia trzeciego badania we wskazanym przez obie strony Laboratorium. Warunki płatności. W latach poprzednich uzyskiwaliśmy wydłużone terminy zapłaty, przynajmniej na 70 % dostaw, z tak ustalonych terminów wywiązywaliśmy się zawsze bez zastrzeżeń. W związku z tym dla dostaw realizowanych przynajmniej w roku 2008, preferowane będą terminy płatności wynoszące nie mniej niż 90 dni. Przewidujemy możliwość pozyskania kredytu na opłacenie części zakupów, z tym, że kredyt ten będzie możliwy do uruchomienia nie wcześniej niż w II półroczu 2008 r. Oceniając realnie możliwości płatnicze Spółki, krótsze terminy płatnicze niż 30 dni nie będą preferowane i w praktyce stosowane tylko wtedy jeżeli upust cenowy za pilną zapłatę będzie bardziej opłacalny niż kosz kredytu W załączeniu zamieszczamy wzór umowy na dostawę węgla. Ostateczna wersja umowy może być przedmiotem negocjacji w zakresie dopuszczalnym w Procedurze. Szczegółowa procedura postępowania przy organizacji zakupów węgla i załatwianiu spraw reklamacyjnych jest do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Zakładamy następujący harmonogram prac przy wyborze dostawców :

5 - do dnia r. złożenie pisemnych ofert przez firmy na adres siedziby MEC, - do r. ocena ofert przez Komisję w MEC, - do r. rozesłanie zawiadomień o wynikach oceny ofert, - do r. negocjacje indywidualne z poszczególnymi oferentami, - do r. złożenie ostatecznych ofert, - do r. podpisanie umowy, Do dalszych negocjacji indywidualnych zostanie wybranych nie więcej niż 4 do 6 firm, których oferty będą najkorzystniejsze dla MEC. Ilość oferentów wybranych do dalszych negocjacji zależeć będzie od stopnia atrakcyjności ofert i rozpiętości wyceny kosztu 1 GJ. Ilość dostawców, jaka zostanie wybrana do podpisania umowy wynikać będzie z atrakcyjności ostatecznych ofert. Wstępnie przewidujemy złożenie zamówienia u dwóch dostawców, których oferty będą najkorzystniejsze. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozpatrzeniu ostatecznych ofert. Na ostateczną kwalifikację dostawców oraz przydział ilościowy będzie także miał wpływ sposób realizacji dostaw w latach poprzednich, w tym jakość i terminowość dostaw. Oferenci wybrani do podpisania umowy będą zobowiązani wnieść opłatę w wysokości 3 % wartości dostaw nie mniej jednak niż zł. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Formy ustanowienia zabezpieczenia określa Ustawa. Dopuszcza się możliwość ustanowienia zabezpieczenia w formie dostawy określonej ilości węgla na wartość wymaganego zabezpieczenia. Należność za taką dostawę będzie rozliczona jako wniesienie zabezpieczenia i będzie zwolniona do zapłaty na warunkach określonych w umowie. Dane Zamawiającego: Konto bankowe: PEKAO S. A. O/Ostrowiec Św. Nr konta bankowego: NIP: KRS: Dokładny adres do korespondencji: Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. Ul. Sienkiewicza Ostrowiec Św. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: do korespondencji w sprawie Zamówienia:

6 ... ( nazwa i adres oferenta ) Załącznik nr 1... (NIP, REGON) KWESTIONARIUSZ OFERTOWY na dostawę węgla dla MEC Ostrowiec Św. Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za następującą cenę. Dane do wyceny oferty dla klasy : Miesiąc dostawy Ilość ton Cena netto 1 tony Termin zapłaty po dostawie Okres składowania Dane do wyceny oferty dla innej klasy (o zawartości siarki poniżej 0,6 %) (wpisać klasę węgla) Miesiąc dostawy Ilość ton Cena netto 1 tony Termin zapłaty po dostawie Okres składowania Oświadczamy, że dostawa w innej klasie jest możliwa / niemożliwa bez dostawy w klasie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków do złożenia oferty oraz z załącznikami i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że zaproponowany wzór umowy stanowiący załącznik akceptujemy bez zastrzeżeń / wnosimy następujące propozycje/ : Do oferty załączamy następujące dokumenty ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

7 Załącznik nr 2 Nazwa oferenta: Adres oferenta: Numer telefonu Numer fax: : OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel oferenta oświadczam, że reprezentowana przez mnie firma : 1. Jest podatnikiem VAT o numerze NIP...Podatek VAT rozliczany jest w Urzędzie Skarbowym w Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. Wyraża zgodę na pisemne wystąpienie Zamawiającego do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o sprawdzenie stanu ewentualnych zaległości podatkowych Dostawcy w trakcie realizacji umowy dostawy (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

8 ... ( nazwa i adres oferenta ) Załącznik nr 3... OŚWIADCZENIE o realizacji dostaw węgla za ostatnie 3 lata Informujemy, że w ciągu ostatnich 3 lat nasza firma zrealizowała następujące obroty ilościowe węgla :: [ tona ] Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Ogółem roczna sprzedaż - w tym miały węglowe Dla miałów węglowych kilku największych odbiorców Prognoza (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

9 Załącznik nr 4 UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR Zawarta w dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zarządem Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. mającej siedzibę w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91, siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze pod pozycją KRS będącą podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Paweł Urban - Prezesa Zarządu 2. Jan Pawliński - V - ce Prezesa Zarządu a... siedzibą w... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... w rejestrze pod pozycją... będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym..., zwanym dalej zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez : W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy została zawarta umowa o następującej treści : 1 1. Zamawiający zamawia węgiel energetyczny MIIA w asortymentach i klasach jakościowych określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu wg poniższego zestawienia : Termin Cena netto 1 tony Klasa węgla Ilość ton Okres dostawy płatności [ zł. / T ] [ dni ] 2. Cena netto zawiera koszty transportu do Ciepłowni Zamawiającego. 3. Zmiana ceny dostawy w okresie realizacji umowy będzie możliwa jedynie w przypadku wprowadzenia nowych cenników przez kopalnie, z tym że nie będzie to zasada automatycznej zmiany o skutki wzrostu cen w kopalniach. W takim przypadku z wnioskiem o zmianę ceny występuje Dostawca i wymaga to wzajemnych uzgodnień. W przypadku braku zgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 4. Dostawy nastąpią transportem samochodowym zgodnie z harmonogramem: Miesiąc Ilość ton Ilość ton

10 Warunkiem uruchomienia dostaw w poszczególnych miesiącach jest każdorazowe wystąpienie przez Zamawiającego z zamówieniem. 5. Klasa węgla jest opisana przez zestaw następujących parametrów jakościowych: j) Rodzaj paliwa węgiel energetyczny typ 32, k) Wartość opałowa węgla 23 MJ/kg, i 24 MJ/kg /wg ust. 1 i 2/ l) Klasa wg PN-82/C M II A, m) Popiół do 18,0 %, n) Zawartość wilgoci do 15,00 %, o) Minimalna zawartość części lotnych 22,0 %, p) Maksymalna zawartość siarki 0,6 % i 0,8 %, /wg ust. 1 i 2/ q) Maksymalna zawartość podziarna 40,0 %, ( 2 mm ) r) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu C 2 1. Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek węgla oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe. 2. Dostawca zobowiązuje się wysyłać węgiel pozbawiony zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych. 3. Dokumenty przewozowe powinny zawierać m.in.: Sortyment i klasę deklarowaną węgla, Numery wagonów ( nr rej. pojazdów ) danej partii węgla, Wagę węgla. 4. Adres wysyłkowy: Ciepłownia MEC Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza Do każdej dostawy węgla Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał atestu jakości. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego ważenia dostarczonego węgla Podstawą dokonania zapłaty za węgiel dostarczony Zamawiającemu jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę oddzielnie dla każdej dostawy węgla wynoszącej co najmniej 500 ton. Fakturowanie mniejszej ilości wymaga odrębnej zgody Zamawiającego. 2. Faktura VAT określa m.in. klasę kontraktową węgla, cenę węgla i wartość dostawy, numer zamówienia, numer dokumentu przewozowego danej partii węgla. Przy odbiorach samochodowych należy załączyć dokumenty WZ zawierające nazwisko i imię, nr rejestracji samochodu, wynik z ważenia na wadze MEC oraz potwierdzenie odbioru przez mistrza zmianowego Ciepłowni. 3. Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewu bankowego na konto bankowe umieszczone na fakturach lub konta wskazane przez Sprzedającego w terminie: Aktualne numery kont bankowych Dostawca :... Zamawiający PEKAO S.A. o/ostrowiec Św Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez swoich podpisów. 6. W przypadku wcześniejszej zapłaty za dostarczony miał węglowy Zamawiający może w trybie odrębnych uzgodnień ustalić możliwość obniżki ceny węgla w wysokości nie wyższej niż 0,65 % ceny za każde 30 dni przyspieszonej zapłaty. Decyzja o wcześniejszej zapłacie określonej kwoty wymaga odrębnego uzgodnienia między stronami umowy. 7. Za opóźnienie w zapłacie faktur ponad maksymalny termin określony w ust. 3, Dostawca będzie miał prawo do naliczania odsetek w wysokości nie wyższej od ustawowych.

11 4 1. Z każdej dostawy w danym dniu, pobiera się zgodnie z PN-90/G próbki w obecności dostawcy, (dla MEC, dla dostawcy i próbka rozjemcza) w celu zbadania zgodności parametrów dostarczonego węgla z parametrami zapisanymi w umowie. 2. Podstawą do określenia rzeczywistych, chemicznych parametrów jakościowych węgla są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania przez Dostawcę określonych w umowie parametrów jakościowych lub ilościowych w otrzymanej partii węgla, Zamawiający ma prawo skierować do Dostawcy reklamację zgodnie z procedurą postępowania reklamacyjnego będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 4. W przypadku zaniżenia deklarowanej kaloryczności, Dostawca za każdy niedotrzymany 0,1 GJ w tonie obniży cenę dostarczonego węgla o stawki zapisane w tabeli w punkcie 9 lub dostarczy węgiel o wyższej kaloryczności dla wyrównania niedoboru kaloryczności lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru Dla zaniżenia wartości opałowej do 0,3 GJ nie stosuje się obniżki cen węgla. 5. W przypadku dostawy węgla o wyższej kaloryczności niż zapisana w umowie i zamówiona w danym miesiącu, stosuje się dopłatę w wysokości zapisanej w tabeli w punkcie 9. Przy przekroczeniu parametrów tylko o 0,3 GJ nie stosuje się dopłaty, natomiast za przekroczenie ponad 0,3 GJ/Mg w stosunku do wielkości zapisanej w umowie, może być zastosowana dopłata za każdy 0,1 GJ np. przy zamówionej kaloryczności 23 GJ i faktycznej dostawie węgla o kaloryczności 23,4 dopłata może być zastosowana za 0,4 GJ. 6. W przypadku zawyżenia zawartości siarki w dostarczonym węglu, za każdy 0,1% ponad deklarowaną zawartość, Dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za każdą tonę z danej partii dostawy o stawki określone w tabeli w punkcie 9 lub dostarczy węgiel o niższej zawartości siarki dla wyrównania przekroczenia zawartości siarki lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru Ustala się, że przekroczenie zawartości siarki do 0,03 % w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 0,03 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości siarki niż zapisana w umowie. jeżeli zawartość siarki wynosi ponad 0,6 %. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat jeżeli zawartość siarki wynosić będzie poniżej 0,6 %, pod warunkiem że nie zostało to uwzględnione w ofercie cenowej. 7. W przypadku zawyżenia zawartości popiołu w dostarczonym węglu, za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie, dostawca obniży cenę dostarczonego węgla za tonę o 0,14 zł/t netto dla całej dostawy lub dostarczy węgiel o niższej zawartości popiołu dla wyrównania przekroczenia zawartości popiołu lub dokona wymiany partii reklamowanego towaru. Rozliczenie następuje z dokładnością do 1%. 8. Ustala się, że przekroczenie zawartości popiołu do 2 % w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 2 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości popiołu niż zapisana w umowie. 9. Zestawienie wskaźników do ustalenia upustu cenowego w [ zł. / tonę ] :

12 Lp. Wyszczególnienie 1 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 1,0 GJ 2 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 2,0 GJ 3 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do ponad 2,0 GJ dla klasy dla klasy innej np Cena 1 T x 1,05 kaloryczność Cena 1 T x 1,20 kaloryczność Cena 1 T x 1,50 kaloryczność 4 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do 0,10 % 3,00 1,50 5 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do 0,20 % 6,00 3,00 6 zawyżenie zawartości siarki od 0,01 % do ponad 0,20 % 10,00 5,00 7 Niższa zawartość siarki niż 0,6 % za każde 0,1 % 3,00 3,00 8 przekroczenie zawartości popiołu za każdy 1 % 0,14 0,14 9 dopłata do węgla za wyższą kaloryczność za każdy 1 GJ Cena 1 T kaloryczność 10. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy pisma Zamawiającego zgłaszającego reklamację. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez Dostawcę. 11. Udokumentowane przez Zamawiającego różnice w ilościach dostarczonego węgla, między ilością deklarowaną w dokumencie przewozowym przez Dostawcę, a ilością sprawdzoną przez Zamawiającego będą uwzględniane w płatnościach za dostawy, na podstawie reklamacji ilościowej. 12. Na upusty cenowe, o jakich mowa w niniejszym paragrafie Dostawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji wystawić odpowiednią fakturę korygującą 13. Należności z tytułu upustu cenowego Zamawiający będzie potrącał z należności Dostawcy z tytułu następnych dostaw, a jeżeli nie będzie to możliwe Dostawca zwróci je w ciągu 3 dni na wezwanie Zamawiającego. 14. Wyrywkowo przeprowadzane będą badana na zawartość ziarnistości. W przypadku stwierdzenia, że dana partia dostarczonego węgla nie odpowiada normom na zawartość podziarna, w zależności od stopnia niedotrzymania tego parametru i ilości węgla, którego to przekroczenie dotyczy, Zamawiający ma prawo domagania się wymiany zakwestionowanej partii węgla Dostawcy przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 10 złoty za każdą tonę niezrealizowanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. Kara taka nie przysługuje przy odstąpieniu od umowy z przyczyn niedotrzymania parametrów węgla, uchylania się przez Dostawcę od rozliczania reklamacji, niestosowania się przez Dostawcę do zapisów umowy. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 2. W przypadku opóźnienia w terminach zapłaty w stosunku do terminów określonych w umowie, Dostawcy przysługuje prawo zawieszenia dostaw do czasu uregulowania zaległości lub też zawarcia odrębnego porozumienia w tej sprawie. O zawieszeniu dostaw węgla Dostawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie zamawiającego na 2 dni przed wstrzymaniem dostaw.

13 3. Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 10 złoty za każdą nie dostarczoną tonę w terminie określonym w umowie, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w tym m. in. mniejsza ilość dostaw niż wynika to z harmonogramu, zwrot reklamowanej partii węgla i niedostarczenie w terminie węgla o właściwych parametrach. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zapłaty. 4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, jak również za zgodą obu stron prawo do odstąpienia od ubiegania się o karę umowną Po trzykrotnym niedotrzymaniu przez Dostawcę terminów dostaw lub parametrów jakościowych lub ilościowych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej i będzie skuteczne w momencie otrzymania przez Dostawce stosownego pisma. Odstąpienie od umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do ubiegania się o karę umowną od Dostawcy. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia którego początek przypada nas pierwszy dzień miesiąca Dostawca ustanowi zabezpieczenie wykonania umowy w kwocie...zł. w formie i na warunkach Zamawiający będzie dokonywał częściowego zwrotu zabezpieczenia proporcjonalnie do zrealizowanych i rozliczonych dostaw, z tym że kwota w wysokości minimum...zł. pozostaje do rozliczenia ostatniej partii dostaw. 8 Przeniesienie przez Dostawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności wierzytelności wynikających z umowy - na osobę trzecią wymaga zgody kupującego. 9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami na tle wykładni lub realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla strony wnoszącej pozew Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Dostawca

14 Załącznik nr 4 Dostawca Wartość opałowa Zestawienie ofert na dostawę węgla jakie wpłynęły na zapytanie z dnia... Klasa węgla wg oferty Zawartość popiołu Zawartość siarki Oferowana cena netto wraz z transportem Opłata środowiskowa liczona od 1 tony węgla W tym cena transportu Oplata za emisję pyłów Opłata za emisję siarki Termin płatności Koszt kredytu na 1 tonę w stosunku do najdłuższego oferowanego terminu Łączny koszt węgla wg oferty Koszt 1 GJ ( ) 11:2 Uwagi Różnica do ceny wg planu GJ % % zł zł zł zł Dni zł zł zł zł Dostawca I Miejsce w rankingu

Z a p r o s z e n i e

Z a p r o s z e n i e Ostrowiec Św. 20.05.2013 r. Z a p r o s z e n i e do złożenia oferty na dostawę węgla do MEC Ostrowiec Św. Zarząd Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. działając na podstawie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA-WZÓR. Firmą zwaną dalej DOSTAWCĄ reprezentowaną przez:

UMOWA-WZÓR. Firmą zwaną dalej DOSTAWCĄ reprezentowaną przez: UMOWA-WZÓR Zawarta w dniu....2016r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi BUMAR ŁABĘDY S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Borki r. RIGRiOŚ

Borki r. RIGRiOŚ RIGRiOŚ.271.02.08.2014. Borki 18.11.2014 r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup i dostawę węgla i miału węglowego dla Urzędu Gminy Borki i OSP w Borkach na sezon grzewczy 2014/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a Trzcińsko-Zdrój tel./fax:

Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a Trzcińsko-Zdrój tel./fax: Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia...2014 r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel./fax: 91-41 48 014 e-mail: gimgoralice@wp.pl Zapytanie ofertowe Dyrektor Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012. Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez:

UMOWA NR../2012. Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez: zawarta w dniu.. pomiędzy UMOWA NR../2012 Zakładem Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22 reprezentowanym przez: 1..-. 2..-. (NIP 834-15-89-860, REGON 750198197)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy: Adres wykonawcy:. ...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy: Adres wykonawcy:. ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:..... Adres wykonawcy:.. Nazwiska osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty ( pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a Załącznik nr 5 U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...... a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../..

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. Strona 1 z 7 UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. zawarta w dniu...... roku w pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. / projekt KUPNA SPRZEDAŻY MIAŁU WĘGLA ENERGETYCZNEGO

UMOWA NR. / projekt KUPNA SPRZEDAŻY MIAŁU WĘGLA ENERGETYCZNEGO Załącznik nr 3 do SIWZ nr sprawy 05/PN/2013 UMOWA NR. / 2013 - projekt KUPNA SPRZEDAŻY MIAŁU WĘGLA ENERGETYCZNEGO Zawarta w dniu... 2013 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r.

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r. Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 089 / 751-29-89, fax 089 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn.pl Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na dostawę miału węglowego

Umowa nr na dostawę miału węglowego Umowa nr na dostawę miału węglowego Załącznik nr 2 Projekt nie wypełniać! zawarta w Lęborku dnia... pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku przy ul. Pionierów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 23111200-0, 23111300-1, 23121100-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do środków transportu Ministerstwa Zdrowia w następujących ilościach:

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń i sztućców/kanapek bankietowych na

Bardziej szczegółowo

Nasz znak:zsp 25/1/2014. Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA

Nasz znak:zsp 25/1/2014. Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nasz znak:zsp 25/1/2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... w Kamieńsku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Kamieńsku, ul.szkolna 4, NIP 772-12-89-690,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez:

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: ZP.271.1.2013 Wzór umowy UMOWA Nr. Nr ZP.272.1.2014 zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na 2016r.

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na 2016r. Sieradz, dn. 23.11.2015r. SP6.220.16.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89/751-29-89, fax 89/751-31-66

Zamawiający. Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89/751-29-89, fax 89/751-31-66 Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89/751-29-89, fax 89/751-31-66 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy węgla orzechu w ilości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE OFERTOWE Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015r. ZAPROSZENIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę koksu przemysłowo

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP:...... REGON:. reprezentowaną przez: 1. 2. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt /

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89 / 751-29-89, fax 89 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn.

Zamawiający. Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89 / 751-29-89, fax 89 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn. Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 89 / 751-29-89, fax 89 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn.pl Warunki zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu "[kliknij tutaj i wpisz datę ]"

zawarta w dniu [kliknij tutaj i wpisz datę ] ZAŁĄCZNIK NR B DO SIWZ UMOWA NR ZP/42/CzB/2016 Dostawa sukcesywna węgla kamiennego typu groszek do Kotłowni Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

Marian Kupijaj - Prezesa Zarządu Mariusz Bolach Członek Zarządu Dyrektor Techniczny. zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez :

Marian Kupijaj - Prezesa Zarządu Mariusz Bolach Członek Zarządu Dyrektor Techniczny. zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez : UMOWA NR zawarta w dniu...2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy : Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin Koszęcin, 27 października 2014 r., ul. Sobieskiego 11 a tel.034/352-40-83 NIP 575-10-50-863 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wartość opałowa MJ/kg Zawartość popiołu 7-9 % Wilgotność całkowita - do 9%

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wartość opałowa MJ/kg Zawartość popiołu 7-9 % Wilgotność całkowita - do 9% Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego Więckowy 83-250 Skarszewy Skarszewy, 04.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach, 83-250

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Załącznik Nr3 (wzór umowy) UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Gminą Brojce, NIP: 857-02-07-759, REGON: 000533386 z siedzibą w: ul. Długa 48, 72-304 Brojce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy: 1 załącznik nr 5 UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Ostrorogu mieszczącym się przy ul. Jana Ostroroga 14 reprezentowanym przez Wicedyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo