Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r."

Transkrypt

1 Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 089 / , fax 089 / Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011 Nr sprawy : PM - 01/2010 Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Kętrzyn, dnia r.

2 Zamawiający: - Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o Kętrzyn, ul.górna 8 tel. 89/ , fax 89/ Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS NIP: REGON : P Konto : Bank PEKAO S.A. nr Wysokość kapitału zakładowego: zł 2. Sposób porozumiewania się z zamawiającym Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Włodzimierz Chmal tel. 089/ w godz Przedmiot zamówienia Miał węglowy sortyment MIIA, typ 31.2, granulacja 0-20 mm o parametrach 23/10/04 w ilości łącznej Mg z dostawą: 9000 Mg loco kotłownia przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie Dostawy w terminie : wrzesień 2010 r. sierpień 2011 r Mg loco kotłownia przy ul. Mazurskiej 15 w Kętrzynie Dostawy w terminie : wrzesień 2010 r. marzec 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego miału węglowego z przyczyn niezależnych od zamawiającego. 4. Termin realizacji i płatności zamówienia Wymaga się aby zamówienie zostało zrealizowane w terminach jak podano w punkcie 3. Płatność : przelewem 30 dni po dostawie

3 -3-5. Instrukcja dla oferentów 1. Ofertę przygotować na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr Dokumenty, które oferent załączy do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. 3. Ofertę należy przygotować czytelnie. 4. Oferent składa ofertę w jednej kopercie. 5. Zaleca się aby wszystkie dokumenty /oferta i załączniki/ zostały ponumerowane i ułożone według kolejności przedstawionej w punktach 5,6,7 Warunków zamówienia oraz trwale złączone. 6. Ofertę umieścić w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem : Dostawy miału węglowego na sezon 2010/ Oferty złożone po terminie do składania ofert, zwraca się bez otwierania. 8. Oferent ma prawo do wprowadzenia zmian lub wycofania oferty złożonej przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 9. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent. 6. Kryteria i warunki wymagane od oferentów W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy wykażą przez stosowane oświadczenia i zaświadczenia, że spełniają następujące warunki : a/ oświadczenie o prowadzonej działalności w zakresie obrotu węglem w ostatnich 3 latach ( ), b/ wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, c/ zaświadczenie z właściwego dla oferenta Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, d/ zaświadczenie z właściwego dla oferenta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w składkach ubezpieczeniowych wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, e/ listy referencyjne od odbiorców miału węglowego z ostatnich 3 lat ( ). Zamawiający, zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty dostawcy, który nienależycie wykonywał dostawy opału w ostatnich 3 latach ( ) oraz ofertę oferenta, który okazał się nierzetelny w postępowaniach dotyczących zamówień na dostawy miału węglowego.

4 Wadium Wadium w kwocie pieniężnej w wysokości zł /sto tysięcy zł/ należy wnieść w formie przelewu na konto Spółki do dnia r. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana odstąpi od zawarcia Umowy. 8. Kryterium oceny ofert Najkorzystniejsza oferta cenowa % Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty jednakowe. 9. Miejsce i termin składania ofert Siedziba zamawiającego / sekretariat / do dnia r. /czwartek/ do godz. 10,00. Termin związania z ofertą : 30 dni od terminu składania ofert 10. Miejsce i termin otwarcia ofert Siedziba zamawiającego / sala konferencyjna / dnia r. /czwartek/ o godz. 10, Projekt Umowy W załączeniu do warunków zamówienia /zał. nr 2/ 12. Zamawiający zastrzega sobie, bez podania przyczyn, prawo do: - unieważnienia bądź odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 13. Oferty złożone przez oferentów, którzy nie spełniają warunków zamówienia nie będą rozpatrywane.

5 zał. nr 1 O F E R T A W nawiązaniu do przetargu na dostawy miału węglowego do kotłowni Spółki Komec w Kętrzynie na sezon 2010/ nazwa i adres lub pieczątka firmowa oferenta oferuje loco kotłownie przy ul.rynkowej 3 i ul.mazurskiej 15 w Kętrzynie, miał węglowy MIIA, typ.31.2 o parametrach 23/10/04 w ilości łącznej Mg z terminem płatności 30 dni po dostawie za kwotę netto :... wpisać kwotę cyframi w złotych Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości...% Wpisać % podatku z terminem dostaw : ul.rynkowa 3, od... do... ul.mazurska 15, od... do... Akceptując projekt Umowy załączony do Warunków Zamówienia oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę na warunkach określonych w zaakceptowanym projekcie data, pieczęć i podpis oferenta

6 Zawarta w dniu r. pomiędzy: Umowa nr / 2010 PROJEKT kupna sprzedaży /zał.nr 2/ miału węglowego Komunalną Energetyką Cieplną Komec Spółką z o.o. w Kętrzynie ul.górna 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy, KRS , NIP , Regon , Kapitał zakładowy w wysokości zł zwaną dalej Kupującym reprezentowaną przez:... - Prezesa Zarządu a... zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego /miału węglowego/ o parametrach i charakterystyce jak w 4 dokonana przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w ilości Mg. 2 Obowiązki stron 1. Sprzedający zobowiązuje się do : a/ dostarczania węgla loco kotłownie /ul.mazurska 15 i ul.rynkowa 3/ Spółki Komec w Kętrzynie w ilościach uzgodnionych z Kupującym z podziałem na poszczególne terminy dostaw w miesiącach wg harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy b/ dostarczania węgla o parametrach i charakterystyce jak w 4 c/ przeniesienia na Kupującego własności dostarczonego węgla. 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostarczonego węgla w uzgodnionych ilościach i terminach oraz do zapłaty w uzgodnionej wysokości i terminie za dostarczony przez Sprzedającego węgiel. 3. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego miału węglowego z przyczyn niezależnych od Kupującego. 4. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów technicznoorganizacyjnych i procedur określonych w Umowie. 5. Strony Umowy maja obowiązek informować się wzajemnie o zmianach w swoich dokumentach rejestrowych. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. NIP Sprzedającego... NIP Kupującego

7 Sprzedający zobowiązany jest pokryć wszystkie ewentualne skutki finansowe poniesione przez Kupującego wynikające z braku kopii faktur VAT u Sprzedającego bądź nie ujęcia ich w deklaracji VAT przez Sprzedającego. 3 Wielkości dostaw 1. Szczegółowy termin i wielkości dostaw określone są w harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy. 2. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o dacie dostawy miału węglowego. 3. Sprzedający zobowiązuje się zmagazynować w terminie: a/ do dnia na wskazanym przez Kupującego placu składowym przy ul. Mazurskiej 15 w Kętrzynie miał węglowy w ilościach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust.1 w części odnoszącej się do dostaw w miesiącach 12/2010 i 01, 02/2011 tj. łącznie 1200 Mg. b/ do dnia na wskazanym przez Kupującego placu składowym przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie miał węglowy w ilościach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust.1 w części odnoszącej się do dostaw w miesiącach 12/2010 i 01, 02/2011 tj. łącznie 3700 Mg. Strony określą w odrębnej Umowie zawartej po podpisaniu niniejszej, warunki przechowania miału węglowego. Sprzedający dostarczy wskazaną wyżej ilość miału węglowego na place składowe na własny koszt. Sprzedaż przechowywanego miału węglowego następować będzie w ramach i na warunkach określonych w niniejszej umowie w oparciu o wskazany w ust.1 harmonogram dostaw. 4. Po uzgodnieniu z kupującym, istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostaw poszczególnych partii węgla, przy zachowaniu terminu płatności liczonego od daty planowanej dostawy jak w harmonogramie. 5. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw określonych w załączniku do Umowy, Kupujący zakupi miał węglowy u innego dostawcy a różnicą ceny obciąży Sprzedającego. 4 Parametry węgla 1. Ustala się następujące graniczne parametry dostarczanego węgla: Miał węglowy MIIA, typ 31.2 o parametrach 23/10/04 - granulacja 0-20 mm - wartość opałowa min. 23 MJ/kg - zawartość popiołu do 10 % - zawartość siarki do 0,4 % - wilgotność do 14 % - części lotne pow. 28 %

8 - 3-5 Cena węgla 1. Cenę netto węgla loco kotłownie Kupującego bez podatku VAT dla parametrów określonych w 4, ustalono w wysokości :...zł / Mg dla terminu płatności 30 dni po dostawie Do w/w cen doliczony będzie podatek VAT. Ustaloną wyżej cenę strony uznają za maksymalna cenę umowną. W przypadku obniżenia ceny zakupu węgla u producenta ustalona wyżej cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę tej obniżki. Wprowadzając zmniejszoną cenę strony podpisują aneks do niniejszej umowy. 2.W przypadku wydłużenia terminu płatności za każde 30 dni ponad termin bazowy ( 30 dni ) cena ustalona w 5, ust.1 będzie wzrastała w procencie nie większym niż 1/12 stopy procentowej ustalonej jako suma 1M WIBOR ( obowiązujący w dniu wystawienia faktury ) + 1 punkt procentowy. 3. Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z dochodzenia odsetek przysługujących mu na podstawie Ustawy z dnia r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 6 Zapłata 1. Podstawą zapłaty za dostarczony Kupującemu węgiel będzie faktura VAT wystawiona z częstotliwością co najmniej raz na 7 dni przez Sprzedającego, po dostawie partii miału węglowego. 2. Do każdej partii dostarczonego opału Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć certyfikat jakościowy węgla wydany przez uprawnione do tego laboratorium. 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Kupującego na konto Sprzedającego wskazane na fakturze w terminie określonym w Kupujący wyraża zgodę na zapłatę w formie weksla lub faktoringu. 7 Zasady rozliczeń jakościowych 1. Rozliczenie jakościowe nastąpi wg analiz laboratorium Kupującego i wyników badań przedstawionych przez Sprzedającego po uzgodnieniu przez strony parametrów jakościowych węgla. W kwestiach spornych strony przyjmują wyniki analizy rozjemczej wykonanej przez niezależne laboratorium ustalone przez strony t.j. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oceny Paliw Stałych w Katowicach. Strony rozliczają koszty wykonania takiej analizy wg następujących zasad: a/ wstępne koszty związane z wykonaniem analizy rozjemczej ponosi zlecający wykonanie analizy. b/ ostateczne koszty związane z wykonaniem analizy rozjemczej ponosi strona nie mająca racji. Ustala się graniczny 21 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy węgla.

9 Strony rozliczają parametry dostarczonego i odebranego węgla na podstawie wyników badań według następujących zasad: dla kaloryczności - w przypadku zaniżonej wartości opałowej węgla cena maleje o 6,25 zł /Mg za każde 0,5 MJ/kg poniżej parametru z 4, dla popiołu - za każdy procent powyżej parametru z 4 cena maleje o 2,22 zł/mg dla siarki - w przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena maleje o 6,55 zł/mg za każde 0,2% powyżej parametru z 4, dla wilgotności w przypadku przekroczenia zawartości wilgotności w węglu cena maleje o 1% ceny za każdy 1% powyżej parametru z 4. W przypadku niedotrzymania parametrów węgla ustalonych w 4 w tolerancji 1% cena węgla nie ulega zmianie. 3. W przypadku dostarczenia węgla, którego co najmniej jeden z parametrów wskazanych niżej jest gorszy o więcej niż 15% w stosunku do parametrów określonych w 4 Kupujący ma prawo daną partię węgla postawić do dyspozycji Sprzedającego bądź rozlicza dostarczony węgiel jak podano w 7,pkt.3 ale stosując podwójne stawki obniżające cenę węgla, tj: dla kaloryczności 12,50 zł/mg dla popiołu 4,44 zł/mg dla siarki 13,10 zł/mg 4. W przypadku dostaw węgla o parametrach lepszych niż podane w 4 cena węgla nie ulega zmianie. 5. W przypadku dostaw węgla o parametrach jak podane w 4 lecz innym typie, cena takiego węgla ulega obniżeniu o 50% lub Kupujący pozostawia węgiel do dyspozycji Sprzedającego. 6. Według powyższych zasad rozliczana będzie każda dostawa węgla. Wielkość dostawy uzgadniana będzie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 8 Zasady rozliczeń ilościowych 1. Podstawą do rozliczenia ilościowego węgla będzie dokument z ważenia każdej dostawy węgla na wadze Kupującego. 2. Sprzedający ma prawo do przeprowadzenia własnego ważenia i przedstawienia Kupującemu dokumentu ważenia. 3. W razie stwierdzenia istotnych różnic między wagami Sprzedającego i Kupującego ostateczna ilość węgla do fakturowania będzie przedmiotem ustaleń obu stron. 4. W przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających ważenie węgla na wadze Kupującego dopuszcza się rozliczenie ilościowe węgla w oparciu o wagę Sprzedającego. 5. Waga Kupującego i Sprzedającego musi posiadać aktualną legalizację. 9 Zmiana Umowy Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 10 Odstąpienie od Umowy 1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy przez drugą stronę.

10 Sprzedający zgodnie z art.552 KC może powstrzymać się z dostarczaniem węgla w przypadku gdy Kupujący dopuści się zwłoki z zapłatą za ilości już dostarczone, albo jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zapłata za węgiel, który miałby być dostarczony nie nastąpi w terminie. W takim przypadku Sprzedający wyznaczy Kupującemu termin do zabezpieczenia zapłaty, a po ewentualnym bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający może od Umowy odstąpić. 11 Siła wyższa 1. Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nie przewidzianych, niezależnych od woli strony, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa). 2. O zaistniałych okolicznościach uznanych za siłę wyższą strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić. 12 Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw węgla ustalonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę w wysokości 1,5 % za każdy dzień zwłoki wartości nieterminowo dostarczonego węgla. 2. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 1,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w jej odbiorze. 3. W sytuacji gdy kary umowne przedstawione w ust.1,2 nie pokryją szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Przez termin dostawy należy rozumieć dostawę węgla loco kotłownia Spółki Komec do ostatniego dnia miesiąca wyszczególnionego w harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy. 13 Czas obowiązywania Umowy Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony i obowiązuje do dnia r. 14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności przepisy dotyczące sprzedaży. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Sprzedający Kupujący

11 Załącznik do Umowy nr... HARMONOGRAM dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011 /Mg/ Kotłownia Kotłownia Miesiąc / rok ul. Mazurska 15 ul. Rynkowa 3 09/ / Razem Sprzedający Kupujący

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo