SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO 1

2 1.1. Kampinoski Park Narodowy zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierŝawy terenów łąkowych, w celu ich uŝytkowania kośnego, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Przedmiotem przetargu jest DZIERśAWA TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO na 5 lat. Zamówienie obejmuje zobowiązanie dzierŝawcy do corocznego (w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy) wykonywania na dzierŝawionym terenie koszenia, wraz z usunięciem trawozbioru. Koszenie moŝe być wykonywane nie wcześniej niŝ 15 sierpnia kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Bieliny Kampinoskie, Karolinów, Łazy Leśne, Komorów, Lasocin oraz 1 września kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Granica, Famułki Brochowskie, Pindal, Wola Pasikońska, Kępiaste, Zaborówek. Szczegółowy opis sposobu koszenia został podany w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 1.3 Dane Zamawiającego: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, Izabelin NIP: Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, Izabelin Faks do korespondencji w sprawie przetargu: do korespondencji w sprawie przetargu: Adres strony internetowej: Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium: Bank Zachodni WBK SA I O/W-wa Nr konta bankowego: Konto bankowe, na które naleŝy wnosić naleŝności za dzierŝawę: NBP O/O W-wa Nr konta bankowego: Obszary przeznaczone do dzierŝawy połoŝone są w Kampinoskim Parku Narodowym, w Obrębie Ochronnym Kampinos. Ogólna powierzchnia wynosi 439,3020 ha. Szczegółowy wykaz przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 2.1. O dzierŝawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa oraz potencjał techniczny do wykonania koszenia na terenie objętym umową, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu kaŝdy z Oferentów powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót lub zaświadczenie właściwego wójta o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha na obszarach chronionych, przez okres co najmniej 3 lata; - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Sposób zagospodarowania biomasy pozyskanej w wyniku koszenia dzierŝawionych terenów łąkowych. 2

3 WyŜej wymienione dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez osoby uprawnione. Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia 00/100) za kaŝdy hektar, na który została złoŝona oferta. Wadium musi być wniesione najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert Postępowanie moŝe zostać zamknięte bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia. 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są: - Edyta Owadowska Cornil - Tomasz Hryniewicki 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku przetargu. KPN w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione W przypadku zainteresowania Oferenta więcej niŝ jednym obrębem ewidencyjnym nieleśnych terenów łąkowych, przeznaczonym do wydzierŝawienia, naleŝy złoŝyć odpowiednią liczbę ofert, osobno dla kaŝdego obrębu ewidencyjnego Ofertę naleŝy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: OFERTA NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KPN W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGOW OBRĘBACH... Nie otwierać przed dniem r., do godz Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres Oferenta, by umoŝliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie Oferent moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 5.1 Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 5.2 Oferty naleŝy dostarczyć do siedziby KPN, pok. nr 104 i zaadresować: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, Izabelin 3

4 5.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie KPN, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek. 6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 6.1 Opis kryterium oceny ofert. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Przy wyborze ofert KPN zastosuje następujące kryteria: - cena - waga kryterium 70%, - ocena jakości i zgodności sprzętu - waga kryterium 30%. 6.2 Opis sposobu oceny: - Cena (cena oferty aktualnie rozpatrywanej dla danego obrębu ewidencyjnego, dzielona przez cenę oferty najwyŝszej, spośród cen oferowanych za dany obręb ewidencyjny) x 100 = wynik punktowy punktów za jakość i zgodność zaproponowanego sprzętu z wymaganiami (w zał.2). W przypadku braku wykazu sprzętu, całość 100 punktów, w tym kryterium nie zostanie przyznane Podczas oceny ofert, oceniane będą oddzielnie oferty dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, przeznaczonych do wydzierŝawienia Dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, przeznaczonych do wydzierŝawienia, wybrane zostaną oferty, które uzyskają najwyŝsze oceny punktowe. 7. UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z Oferentami, których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze dla danych obrębów ewidencyjnych, zostaną zawarte umowy na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO (zgodne ze wzorem w zał. nr 6). 8. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN, umieszczenie na stronie internetowej KPN, zostaną teŝ niezwłocznie rozesłane do wszystkich uczestników przetargu Wybrani Oferenci zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w celu podpisania umowy Podpisanie umów nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Środowiska i Starosty powiatu, właściwego ze względu na połoŝenie danego rejonu łąk Oferent zobowiązany jest do zgłoszenia się najpóźniej w ciągu 2 tygodni od terminu określonego w otrzymanym wezwaniu, dotyczącym podpisania umowy, pod rygorem utraty wadium Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 9. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji: Załącznik nr 1: Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierŝawienia Załącznik nr 2: Wymagania dla dzierŝawców Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac 4

5 Załącznik nr 4: Wykaz sprzętu Załącznik nr 5: Wzór oferty cenowej Załącznik nr 6: Wzór umowy Sporządził: Zatwierdził: 5

6 Wymagania dla dzierŝawców Załącznik nr 2 do specyfikacji Proponowane obszary dawnych łąk KPN naleŝy objąć ochroną czynną (koszenie, odkrzaczanie) w celu utrzymywania ich jako cenne przyrodniczo tereny otwarte. Zadanie to zostanie osiągnięte poprzez oddanie w/w terenów pod 5-letnią dzierŝawę (program rolnośrodowiskowy na lata ). Aktywna ochrona tych terenów zalecona jest w celu zachowania bogactwa składu florystycznego tych łąk (zahamowania dalszej degeneracji), oraz utrzymania mozaiki zbiorowisk łąkowych z niską roślinnością zielną i róŝnorodności siedlisk niezbędnych do Ŝycia (miejsca Ŝerowania) wielu gatunków zwierząt. Zbiorowiska te wymagają ochrony czynnej stabilizującej, która ma na celu utrzymanie istniejącego stanu przedmiotów ochrony przede wszystkim przez zatrzymanie procesów sukcesji. Przy szczegółowym typowaniu powierzchni z koszenia wyłączone powinny zostać obszary suchych wyniesień, podmokłych obniŝeń terenu porośniętych wysoką roślinnością oraz pasy roślinności nadwodnej wzdłuŝ wszystkich występujących w terenie cieków lub, jeśli jej brak, pasy wzdłuŝ wszystkich cieków, o szerokości minimum 5 m. Ze względu na ochronę lęgów ptaków: derkaczy, przepiórek i innych, koszenie ma być wykonywane nie wcześniej niŝ 15 sierpnia kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Bieliny Kampinoskie, Karolinów, Łazy Leśne, Komorów, Lasocin. Dodatkowo, ze względu na ochronę gatunków motyli, w obrębach ewidencyjnych: Granica, Famułki Brochowskie, Pindal, Wola Pasikońska, Kępiaste, Zaborówek, koszenie ma być wykonywane nie wcześniej niŝ 1 września kaŝdego roku obowiązywania umowy. Zabiegi koszenia, w obu przypadkach, muszą zostać zakończone nie później niŝ do 30 września danego roku a cała masa organiczna musi zostać uprzątnięta przez dzierŝawcę. Minimalna wysokość koszenia to cm. Koszenie naleŝy wykonywać techniką od środka na zewnątrz działki, z zastosowaniem skutecznych wypłaszaczy. Zakazuje się stosowania techniki koszenia od zewnątrz do środka działki. NaleŜy pozostawić co najmniej 10% powierzchni nieskoszonej (w kaŝdym roku inny fragment, wyznaczony w konsultacji z KPN). DzierŜawca bezwzględnie musi zastosować się do zakazów: przeorywania, wałowania, dosiewania nasion traw, budowania nowych systemów melioracyjnych, nawoŝenia ściekami i osadami ściekowymi, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, herbicydów. Koszenie naleŝy wykonać ręczne lub mechaniczne, przy uŝyciu tradycyjnego, lekkiego sprzętu rolniczego lub sprzętu nowoczesnego spełniającego normy europejskie. Ciągniki i uŝywane do prac maszyny, powinny posiadać koła bliźniacze i zmniejszony nacisk na powierzchnię (poniŝej 2 kg/cm 2 ). Preferowana klasa ciągników średnia T 08-1, z silnikami spełniającymi normy Euro2, szczególnie w odniesieniu do poziomu hałasu i jakości emitowanych spalin. Koszenie powinno być wykonywane w taki sposób i takim sprzętem, aby ograniczyć liczbę przejazdów, a takŝe liczbę uŝytkowanych dróg (nie tworzyć nowych, oraz nie utwardzać istniejących dróg). Okres jednorazowej dzierŝawy maksymalnie 5 lat (od r. do r.), z moŝliwością przygotowania obszaru (wytyczenie działek, udokumentowanie, wstępne koszenie, odkrzaczenie itp.) - jesień 2007 / zima 2008, wraz z klauzulą natychmiastowego zerwania umowy w przypadku nieodpowiedniego wykonania zabiegu koszenia, lub negatywnego wpływu tego zabiegu na florę, faunę, zbiorowiska roślinne, lub populacje zwierząt (głównie ptaków). DzierŜawca powinien prowadzić obserwacje zachodzących w ekosystemach łąkowych zmian i oceniać skutki wykonywanych zabiegów (konieczne wykonywanie stałego monitoringu fauny i flory w porozumieniu i konsultacji z KPN). PoŜądane doświadczenie dzierŝawcy w prowadzeniu działalności rolniczej na terenach chronionych (na większych obszarach). Zabiegi muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów przeciwpoŝarowych i BHP. 6

7 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wzór wykazu zrealizowanych prac na obszarach chronionych Nazwa i adres oferenta... Oświadczenie Składając ofertę w przetargu na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO, oświadczam, Ŝe zrealizowałem dotychczas następujące prace na obszarach chronionych: Zakres i miejsce robót Wartość prac Data zakończenia Nazwa i adres odbiorcy prac tel. kontaktowy Razem Dnia.. (podpis pełnomocnego przedstawiciela) 7

8 Wzór wykazu sprzętu przewidzianego do prac na dzierŝawionym terenie Załącznik nr 4 do specyfikacji Nazwa i adres oferenta... Oświadczenie Składając ofertę w przetargu na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO, oświadczam, Ŝe do prac na dzierŝawionym terenie przewiduje uŝycie następującego sprzętu rolniczego: Nazwa sprzętu rolniczego Producent Podstawowe parametry Dnia.. (podpis pełnomocnego przedstawiciela) 8

9 Załącznik nr 5 do specyfikacji Wzór oferty cenowej Pieczęć oferenta OFERTA Nazwa Oferenta: Adres... TEL/FAX... REGON... NIP... Dla Kampinoskiego Parku Narodowego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO. Ja (imię i nazwisko)... oświadczam, Ŝe jestem zainteresowany dzierŝawą... ha łąk w obrębie ewidencyjnym: i oferuje za dzierŝawę 1 ha łąk kwotę... zł, łącznie Netto:... zł Brutto:... zł (słownie Jednocześnie oświadczam, Ŝe: 1. Zapoznałem się ze Specyfikacją oraz z dołączonymi załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń. 2. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy. 3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Kampinoski Park Narodowy. 9

10 Załącznik nr 6 do specyfikacji Wzór umowy Nr zgody Ministra Środowiska:... UMOWA DZIERśAWY Niniejsza umowa (zwana dalej Umowa ) zawarta w Izabelinie, dnia pomiędzy: 1. Kampinoskim Parkiem Narodowym, z siedzibą: Izabelin, ul. Tetmajera 38, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inŝ. Jerzego Misiaka, zwanym dalej,, WydzierŜawiającym, a 2. Panem... zamieszkałym w..., posiadający PESEL... oraz NIP..., zwanym dalej DzierŜawcą, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. WydzierŜawiający oddaje w dzierŝawę, a DzierŜawca bierze w dzierŝawę grunt połoŝony w Obwodzie Ochronnym..., w obrębie ewidencyjnym..., gmina..., działki ewidencyjne:...,(rv-...ha, RVI-... ha, ŁIV-...ha, itp.) o łącznej powierzchni... ha, (zwany dalej gruntem ), którym to gruntem WydzierŜawiający w imieniu Skarbu Państwa zarządza. 2. Grunt zostaje oddany DzierŜawcy w dzierŝawę na cele rolnicze - wykaszanie łąk. Koszenie powinno być wykonane w taki sposób i takim sprzętem opisanym w ofercie przetargowej (lub nowocześniejszym), aby maksymalnie ograniczyć ilość przejazdów po łące (techniką od środka na zewnątrz z zastosowaniem wypłaszaczy), ścięta biomasa musi być usuwana poza teren KPN. 3. Przeznaczenie gruntu oddanego w dzierŝawę, ze względu na jego lokalizację na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nie moŝe być zmieniane w trakcie obowiązywania umowy. 4. DzierŜawca zobowiązuje się do koszenia łąk raz w roku, w terminie od 15.VIII do 30.IX (lub od 1.IX do 30.IX zaleŝnie od połoŝenia gruntu). 5. KaŜda praca w terenie dzierŝawionym, w tym równieŝ termin koszenia, musi być wcześniej pisemnie uzgodniona z wyznaczonym pracownikiem KPN. WydzierŜawiający wskaŝe pisemnie pracowników KPN, wyznaczonych do współpracy z DzierŜawcą. 6. Dopuszcza się jednorazowe wstępne przygotowanie gruntu, polegające na wykoszeniu zdrewniałych części roślin łąkowych, wyjątkowo w terminie od 1.I. 2008r. do 31.III.2008r. 7. DzierŜawca oświadcza, Ŝe bierze udział w Krajowym Programie Rolno-Środowiskowym dla wariantu..., który obejmuje okres 5 lat. 8. DzierŜawca oświadcza równieŝ, Ŝe lokalizacja, granice i powierzchnie wydzierŝawionego gruntu - przedmiotu dzierŝawy oraz jego stan gospodarczy są mu znane i nie będzie z tego tytułu rościł pretensji do WydzierŜawiającego. 2 Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat, tj. od dnia 1.III.2008 r. do dnia 1.III.2013 r DzierŜawca zobowiązuje się uŝytkować przedmiot dzierŝawy wg wszelkich zasad i prawideł racjonalnej gospodarki rolnej, a szczególnie: 10

11 a) wykonywać wszelkie prace przy zastosowaniu przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz Prawa Ochrony Środowiska, b) przestrzegać wyznaczonych przez WydzierŜawiającego terminów koszenia. 2. DzierŜawca zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji zachodzących w ekosystemach łąkowych zmian i oceniania skutków wykonywanych zabiegów. Konieczne wykonywanie stałego monitoringu fauny i flory, w porozumieniu i przy akceptacji DzierŜawcy. 3. Wszelkie wypadki losowe, mogące wpłynąć na zmniejszenie plonów, jak na przykład susza, powódź, grad, poŝar itp., obciąŝają wyłącznie DzierŜawcę, który z tego tytułu nie będzie rościł pretensji do WydzierŜawiającego i nie będzie się domagać z tego tytułu obniŝenia wysokości czynszu. DzierŜawca nie będzie się takŝe domagać od WydzierŜawiającego odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę bytującą w KPN, na gruncie stanowiącym przedmiot dzierŝawy DzierŜawca dzierŝawi grunt wyłącznie w celu zawartym w 1 ust. 2 i nie wolno mu korzystać z niego w inny sposób, w szczególności wznosić na gruntach przedmiotu umowy jakichkolwiek naniesień (budynków, budowli itp.) bez pisemnej zgody WydzierŜawiającego, jak równieŝ wycinać drzew i krzewów oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w ukształtowaniu terenu. 2. DzierŜawcy nie wolno poddzierŝawiać gruntu, ani oddawać go do nieodpłatnego uŝywania osobom trzecim, a takŝe obciąŝać go prawami na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody WydzierŜawiającego Niniejsza umowa moŝe być wypowiedziana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. WydzierŜawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy: a) DzierŜawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu dzierŝawnego przez 3 miesiące i nie dokonuje zapłaty pomimo otrzymania wezwania do zapłaty, b) DzierŜawca narusza obowiązki określone w 1 ust.3, 3 ust. 1, 4 ust. 1 i Roczny czynsz dzierŝawny ustala się w wysokości... zł za 1 ha fizyczny. Łączny czynsz dzierŝawny DzierŜawca zobowiązuje się wpłacać corocznie, za kaŝdy rok z góry, w terminie do dnia 30 marca na konto WydzierŜawiającego: Kampinoski Park Narodowy NBP O/O Warszawa Czynsz dzierŝawny będzie zwiększany kaŝdego roku stosownie do wzrostu wskaźnika inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji naleŝy rozumieć średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 3. W przypadku nie dotrzymania terminu będą naliczone ustawowe odsetki. DzierŜawca nie ma prawa potrącenia z czynszu dzierŝawnego Ŝadnych sum z tytułu ewentualnych roszczeń wobec WydzierŜawiającego. 7 DzierŜawca zobowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich naleŝności podatkowych oraz świadczeń publicznych przypadających z tytułu zawarcia niniejszej Umowy oraz uŝytkowania przedmiotu dzierŝawy wg obowiązujących przepisów. 11

12 8 WydzierŜawiający ma prawo wstępu na teren dzierŝawy celem wykonania prac interwencyjnych oraz kontroli przestrzegania przez DzierŜawcę stosowanych przepisów prawa oraz niniejszej Umowy W razie rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, dzierŝawca powinien grunt uporządkować i wydać go WydzierŜawiającemu w stanie nie pogorszonym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niŝ w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy. 2. Do czasu uporządkowania nieruchomości i przywrócenia stanu poprzedniego i wydania gruntu WydzierŜawiającemu, DzierŜawca będzie zobowiązany uiszczać czynsz w wysokości i na zasadach określonych w DzierŜawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody, spowodowane działaniem i/lub zaniechaniem działania, wyrządzone w przyrodzie dzierŝawionego gruntu lub w mieniu WydzierŜawiającego. 11 DzierŜawcy nie przysługuje prawo zwrotów nakładów poniesionych na zagospodarowanie przedmiotu dzierŝawy w przypadku rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny. 12 W sprawach, które nie zostały unormowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13 Wszelkie spory wynikające z zawarcia Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca połoŝenia przedmiotu dzierŝawy. 14 Umowa niniejsza sporządzona została w 5. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3. dla WydzierŜawiającego i dwa dla DzierŜawcy. Podpisy stron: DzierŜawca: WydzierŜawiający: 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo