SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO 1

2 1.1. Kampinoski Park Narodowy zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierŝawy terenów łąkowych, w celu ich uŝytkowania kośnego, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Przedmiotem przetargu jest DZIERśAWA TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO na 5 lat. Zamówienie obejmuje zobowiązanie dzierŝawcy do corocznego (w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy) wykonywania na dzierŝawionym terenie koszenia, wraz z usunięciem trawozbioru. Koszenie moŝe być wykonywane nie wcześniej niŝ 15 sierpnia kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Bieliny Kampinoskie, Karolinów, Łazy Leśne, Komorów, Lasocin oraz 1 września kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Granica, Famułki Brochowskie, Pindal, Wola Pasikońska, Kępiaste, Zaborówek. Szczegółowy opis sposobu koszenia został podany w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 1.3 Dane Zamawiającego: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, Izabelin NIP: Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, Izabelin Faks do korespondencji w sprawie przetargu: do korespondencji w sprawie przetargu: Adres strony internetowej: Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium: Bank Zachodni WBK SA I O/W-wa Nr konta bankowego: Konto bankowe, na które naleŝy wnosić naleŝności za dzierŝawę: NBP O/O W-wa Nr konta bankowego: Obszary przeznaczone do dzierŝawy połoŝone są w Kampinoskim Parku Narodowym, w Obrębie Ochronnym Kampinos. Ogólna powierzchnia wynosi 439,3020 ha. Szczegółowy wykaz przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 2.1. O dzierŝawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa oraz potencjał techniczny do wykonania koszenia na terenie objętym umową, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu kaŝdy z Oferentów powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót lub zaświadczenie właściwego wójta o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha na obszarach chronionych, przez okres co najmniej 3 lata; - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Sposób zagospodarowania biomasy pozyskanej w wyniku koszenia dzierŝawionych terenów łąkowych. 2

3 WyŜej wymienione dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez osoby uprawnione. Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia 00/100) za kaŝdy hektar, na który została złoŝona oferta. Wadium musi być wniesione najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert Postępowanie moŝe zostać zamknięte bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia. 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są: - Edyta Owadowska Cornil - Tomasz Hryniewicki 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku przetargu. KPN w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione W przypadku zainteresowania Oferenta więcej niŝ jednym obrębem ewidencyjnym nieleśnych terenów łąkowych, przeznaczonym do wydzierŝawienia, naleŝy złoŝyć odpowiednią liczbę ofert, osobno dla kaŝdego obrębu ewidencyjnego Ofertę naleŝy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: OFERTA NA DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KPN W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGOW OBRĘBACH... Nie otwierać przed dniem r., do godz Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres Oferenta, by umoŝliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie Oferent moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 5.1 Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 5.2 Oferty naleŝy dostarczyć do siedziby KPN, pok. nr 104 i zaadresować: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, Izabelin 3

4 5.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie KPN, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek. 6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 6.1 Opis kryterium oceny ofert. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Przy wyborze ofert KPN zastosuje następujące kryteria: - cena - waga kryterium 70%, - ocena jakości i zgodności sprzętu - waga kryterium 30%. 6.2 Opis sposobu oceny: - Cena (cena oferty aktualnie rozpatrywanej dla danego obrębu ewidencyjnego, dzielona przez cenę oferty najwyŝszej, spośród cen oferowanych za dany obręb ewidencyjny) x 100 = wynik punktowy punktów za jakość i zgodność zaproponowanego sprzętu z wymaganiami (w zał.2). W przypadku braku wykazu sprzętu, całość 100 punktów, w tym kryterium nie zostanie przyznane Podczas oceny ofert, oceniane będą oddzielnie oferty dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, przeznaczonych do wydzierŝawienia Dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, przeznaczonych do wydzierŝawienia, wybrane zostaną oferty, które uzyskają najwyŝsze oceny punktowe. 7. UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z Oferentami, których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze dla danych obrębów ewidencyjnych, zostaną zawarte umowy na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO (zgodne ze wzorem w zał. nr 6). 8. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN, umieszczenie na stronie internetowej KPN, zostaną teŝ niezwłocznie rozesłane do wszystkich uczestników przetargu Wybrani Oferenci zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w celu podpisania umowy Podpisanie umów nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Środowiska i Starosty powiatu, właściwego ze względu na połoŝenie danego rejonu łąk Oferent zobowiązany jest do zgłoszenia się najpóźniej w ciągu 2 tygodni od terminu określonego w otrzymanym wezwaniu, dotyczącym podpisania umowy, pod rygorem utraty wadium Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 9. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji: Załącznik nr 1: Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierŝawienia Załącznik nr 2: Wymagania dla dzierŝawców Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac 4

5 Załącznik nr 4: Wykaz sprzętu Załącznik nr 5: Wzór oferty cenowej Załącznik nr 6: Wzór umowy Sporządził: Zatwierdził: 5

6 Wymagania dla dzierŝawców Załącznik nr 2 do specyfikacji Proponowane obszary dawnych łąk KPN naleŝy objąć ochroną czynną (koszenie, odkrzaczanie) w celu utrzymywania ich jako cenne przyrodniczo tereny otwarte. Zadanie to zostanie osiągnięte poprzez oddanie w/w terenów pod 5-letnią dzierŝawę (program rolnośrodowiskowy na lata ). Aktywna ochrona tych terenów zalecona jest w celu zachowania bogactwa składu florystycznego tych łąk (zahamowania dalszej degeneracji), oraz utrzymania mozaiki zbiorowisk łąkowych z niską roślinnością zielną i róŝnorodności siedlisk niezbędnych do Ŝycia (miejsca Ŝerowania) wielu gatunków zwierząt. Zbiorowiska te wymagają ochrony czynnej stabilizującej, która ma na celu utrzymanie istniejącego stanu przedmiotów ochrony przede wszystkim przez zatrzymanie procesów sukcesji. Przy szczegółowym typowaniu powierzchni z koszenia wyłączone powinny zostać obszary suchych wyniesień, podmokłych obniŝeń terenu porośniętych wysoką roślinnością oraz pasy roślinności nadwodnej wzdłuŝ wszystkich występujących w terenie cieków lub, jeśli jej brak, pasy wzdłuŝ wszystkich cieków, o szerokości minimum 5 m. Ze względu na ochronę lęgów ptaków: derkaczy, przepiórek i innych, koszenie ma być wykonywane nie wcześniej niŝ 15 sierpnia kaŝdego roku obowiązywania umowy w obrębach ewidencyjnych: Bieliny Kampinoskie, Karolinów, Łazy Leśne, Komorów, Lasocin. Dodatkowo, ze względu na ochronę gatunków motyli, w obrębach ewidencyjnych: Granica, Famułki Brochowskie, Pindal, Wola Pasikońska, Kępiaste, Zaborówek, koszenie ma być wykonywane nie wcześniej niŝ 1 września kaŝdego roku obowiązywania umowy. Zabiegi koszenia, w obu przypadkach, muszą zostać zakończone nie później niŝ do 30 września danego roku a cała masa organiczna musi zostać uprzątnięta przez dzierŝawcę. Minimalna wysokość koszenia to cm. Koszenie naleŝy wykonywać techniką od środka na zewnątrz działki, z zastosowaniem skutecznych wypłaszaczy. Zakazuje się stosowania techniki koszenia od zewnątrz do środka działki. NaleŜy pozostawić co najmniej 10% powierzchni nieskoszonej (w kaŝdym roku inny fragment, wyznaczony w konsultacji z KPN). DzierŜawca bezwzględnie musi zastosować się do zakazów: przeorywania, wałowania, dosiewania nasion traw, budowania nowych systemów melioracyjnych, nawoŝenia ściekami i osadami ściekowymi, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, herbicydów. Koszenie naleŝy wykonać ręczne lub mechaniczne, przy uŝyciu tradycyjnego, lekkiego sprzętu rolniczego lub sprzętu nowoczesnego spełniającego normy europejskie. Ciągniki i uŝywane do prac maszyny, powinny posiadać koła bliźniacze i zmniejszony nacisk na powierzchnię (poniŝej 2 kg/cm 2 ). Preferowana klasa ciągników średnia T 08-1, z silnikami spełniającymi normy Euro2, szczególnie w odniesieniu do poziomu hałasu i jakości emitowanych spalin. Koszenie powinno być wykonywane w taki sposób i takim sprzętem, aby ograniczyć liczbę przejazdów, a takŝe liczbę uŝytkowanych dróg (nie tworzyć nowych, oraz nie utwardzać istniejących dróg). Okres jednorazowej dzierŝawy maksymalnie 5 lat (od r. do r.), z moŝliwością przygotowania obszaru (wytyczenie działek, udokumentowanie, wstępne koszenie, odkrzaczenie itp.) - jesień 2007 / zima 2008, wraz z klauzulą natychmiastowego zerwania umowy w przypadku nieodpowiedniego wykonania zabiegu koszenia, lub negatywnego wpływu tego zabiegu na florę, faunę, zbiorowiska roślinne, lub populacje zwierząt (głównie ptaków). DzierŜawca powinien prowadzić obserwacje zachodzących w ekosystemach łąkowych zmian i oceniać skutki wykonywanych zabiegów (konieczne wykonywanie stałego monitoringu fauny i flory w porozumieniu i konsultacji z KPN). PoŜądane doświadczenie dzierŝawcy w prowadzeniu działalności rolniczej na terenach chronionych (na większych obszarach). Zabiegi muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów przeciwpoŝarowych i BHP. 6

7 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wzór wykazu zrealizowanych prac na obszarach chronionych Nazwa i adres oferenta... Oświadczenie Składając ofertę w przetargu na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO, oświadczam, Ŝe zrealizowałem dotychczas następujące prace na obszarach chronionych: Zakres i miejsce robót Wartość prac Data zakończenia Nazwa i adres odbiorcy prac tel. kontaktowy Razem Dnia.. (podpis pełnomocnego przedstawiciela) 7

8 Wzór wykazu sprzętu przewidzianego do prac na dzierŝawionym terenie Załącznik nr 4 do specyfikacji Nazwa i adres oferenta... Oświadczenie Składając ofertę w przetargu na DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO, oświadczam, Ŝe do prac na dzierŝawionym terenie przewiduje uŝycie następującego sprzętu rolniczego: Nazwa sprzętu rolniczego Producent Podstawowe parametry Dnia.. (podpis pełnomocnego przedstawiciela) 8

9 Załącznik nr 5 do specyfikacji Wzór oferty cenowej Pieczęć oferenta OFERTA Nazwa Oferenta: Adres... TEL/FAX... REGON... NIP... Dla Kampinoskiego Parku Narodowego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: DZIERśAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU ICH UśYTKOWANIA KOŚNEGO. Ja (imię i nazwisko)... oświadczam, Ŝe jestem zainteresowany dzierŝawą... ha łąk w obrębie ewidencyjnym: i oferuje za dzierŝawę 1 ha łąk kwotę... zł, łącznie Netto:... zł Brutto:... zł (słownie Jednocześnie oświadczam, Ŝe: 1. Zapoznałem się ze Specyfikacją oraz z dołączonymi załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń. 2. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy. 3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Kampinoski Park Narodowy. 9

10 Załącznik nr 6 do specyfikacji Wzór umowy Nr zgody Ministra Środowiska:... UMOWA DZIERśAWY Niniejsza umowa (zwana dalej Umowa ) zawarta w Izabelinie, dnia pomiędzy: 1. Kampinoskim Parkiem Narodowym, z siedzibą: Izabelin, ul. Tetmajera 38, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inŝ. Jerzego Misiaka, zwanym dalej,, WydzierŜawiającym, a 2. Panem... zamieszkałym w..., posiadający PESEL... oraz NIP..., zwanym dalej DzierŜawcą, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. WydzierŜawiający oddaje w dzierŝawę, a DzierŜawca bierze w dzierŝawę grunt połoŝony w Obwodzie Ochronnym..., w obrębie ewidencyjnym..., gmina..., działki ewidencyjne:...,(rv-...ha, RVI-... ha, ŁIV-...ha, itp.) o łącznej powierzchni... ha, (zwany dalej gruntem ), którym to gruntem WydzierŜawiający w imieniu Skarbu Państwa zarządza. 2. Grunt zostaje oddany DzierŜawcy w dzierŝawę na cele rolnicze - wykaszanie łąk. Koszenie powinno być wykonane w taki sposób i takim sprzętem opisanym w ofercie przetargowej (lub nowocześniejszym), aby maksymalnie ograniczyć ilość przejazdów po łące (techniką od środka na zewnątrz z zastosowaniem wypłaszaczy), ścięta biomasa musi być usuwana poza teren KPN. 3. Przeznaczenie gruntu oddanego w dzierŝawę, ze względu na jego lokalizację na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, nie moŝe być zmieniane w trakcie obowiązywania umowy. 4. DzierŜawca zobowiązuje się do koszenia łąk raz w roku, w terminie od 15.VIII do 30.IX (lub od 1.IX do 30.IX zaleŝnie od połoŝenia gruntu). 5. KaŜda praca w terenie dzierŝawionym, w tym równieŝ termin koszenia, musi być wcześniej pisemnie uzgodniona z wyznaczonym pracownikiem KPN. WydzierŜawiający wskaŝe pisemnie pracowników KPN, wyznaczonych do współpracy z DzierŜawcą. 6. Dopuszcza się jednorazowe wstępne przygotowanie gruntu, polegające na wykoszeniu zdrewniałych części roślin łąkowych, wyjątkowo w terminie od 1.I. 2008r. do 31.III.2008r. 7. DzierŜawca oświadcza, Ŝe bierze udział w Krajowym Programie Rolno-Środowiskowym dla wariantu..., który obejmuje okres 5 lat. 8. DzierŜawca oświadcza równieŝ, Ŝe lokalizacja, granice i powierzchnie wydzierŝawionego gruntu - przedmiotu dzierŝawy oraz jego stan gospodarczy są mu znane i nie będzie z tego tytułu rościł pretensji do WydzierŜawiającego. 2 Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat, tj. od dnia 1.III.2008 r. do dnia 1.III.2013 r DzierŜawca zobowiązuje się uŝytkować przedmiot dzierŝawy wg wszelkich zasad i prawideł racjonalnej gospodarki rolnej, a szczególnie: 10

11 a) wykonywać wszelkie prace przy zastosowaniu przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz Prawa Ochrony Środowiska, b) przestrzegać wyznaczonych przez WydzierŜawiającego terminów koszenia. 2. DzierŜawca zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji zachodzących w ekosystemach łąkowych zmian i oceniania skutków wykonywanych zabiegów. Konieczne wykonywanie stałego monitoringu fauny i flory, w porozumieniu i przy akceptacji DzierŜawcy. 3. Wszelkie wypadki losowe, mogące wpłynąć na zmniejszenie plonów, jak na przykład susza, powódź, grad, poŝar itp., obciąŝają wyłącznie DzierŜawcę, który z tego tytułu nie będzie rościł pretensji do WydzierŜawiającego i nie będzie się domagać z tego tytułu obniŝenia wysokości czynszu. DzierŜawca nie będzie się takŝe domagać od WydzierŜawiającego odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę bytującą w KPN, na gruncie stanowiącym przedmiot dzierŝawy DzierŜawca dzierŝawi grunt wyłącznie w celu zawartym w 1 ust. 2 i nie wolno mu korzystać z niego w inny sposób, w szczególności wznosić na gruntach przedmiotu umowy jakichkolwiek naniesień (budynków, budowli itp.) bez pisemnej zgody WydzierŜawiającego, jak równieŝ wycinać drzew i krzewów oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w ukształtowaniu terenu. 2. DzierŜawcy nie wolno poddzierŝawiać gruntu, ani oddawać go do nieodpłatnego uŝywania osobom trzecim, a takŝe obciąŝać go prawami na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody WydzierŜawiającego Niniejsza umowa moŝe być wypowiedziana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. WydzierŜawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy: a) DzierŜawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu dzierŝawnego przez 3 miesiące i nie dokonuje zapłaty pomimo otrzymania wezwania do zapłaty, b) DzierŜawca narusza obowiązki określone w 1 ust.3, 3 ust. 1, 4 ust. 1 i Roczny czynsz dzierŝawny ustala się w wysokości... zł za 1 ha fizyczny. Łączny czynsz dzierŝawny DzierŜawca zobowiązuje się wpłacać corocznie, za kaŝdy rok z góry, w terminie do dnia 30 marca na konto WydzierŜawiającego: Kampinoski Park Narodowy NBP O/O Warszawa Czynsz dzierŝawny będzie zwiększany kaŝdego roku stosownie do wzrostu wskaźnika inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji naleŝy rozumieć średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 3. W przypadku nie dotrzymania terminu będą naliczone ustawowe odsetki. DzierŜawca nie ma prawa potrącenia z czynszu dzierŝawnego Ŝadnych sum z tytułu ewentualnych roszczeń wobec WydzierŜawiającego. 7 DzierŜawca zobowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich naleŝności podatkowych oraz świadczeń publicznych przypadających z tytułu zawarcia niniejszej Umowy oraz uŝytkowania przedmiotu dzierŝawy wg obowiązujących przepisów. 11

12 8 WydzierŜawiający ma prawo wstępu na teren dzierŝawy celem wykonania prac interwencyjnych oraz kontroli przestrzegania przez DzierŜawcę stosowanych przepisów prawa oraz niniejszej Umowy W razie rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, dzierŝawca powinien grunt uporządkować i wydać go WydzierŜawiającemu w stanie nie pogorszonym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niŝ w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy. 2. Do czasu uporządkowania nieruchomości i przywrócenia stanu poprzedniego i wydania gruntu WydzierŜawiającemu, DzierŜawca będzie zobowiązany uiszczać czynsz w wysokości i na zasadach określonych w DzierŜawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody, spowodowane działaniem i/lub zaniechaniem działania, wyrządzone w przyrodzie dzierŝawionego gruntu lub w mieniu WydzierŜawiającego. 11 DzierŜawcy nie przysługuje prawo zwrotów nakładów poniesionych na zagospodarowanie przedmiotu dzierŝawy w przypadku rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny. 12 W sprawach, które nie zostały unormowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13 Wszelkie spory wynikające z zawarcia Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca połoŝenia przedmiotu dzierŝawy. 14 Umowa niniejsza sporządzona została w 5. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3. dla WydzierŜawiającego i dwa dla DzierŜawcy. Podpisy stron: DzierŜawca: WydzierŜawiający: 12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH 2013-2017 Organizator przetargu: Kampinoski Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego 2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Gmina Daleszyce zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu Nieograniczonego GNIEZNO 30.07.2013r. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 06.05.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU P/01Dz/05/2011 NA DZIERśAWĘ POWIERZCHNI POD TABLICE REKLAMOWE SP

Bardziej szczegółowo

Kowiesy, dnia 23.02.2012r.

Kowiesy, dnia 23.02.2012r. OGŁOSZENIE Gmina Kowiesy ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na terenie działki nr 73/2 w miejscowości Chrzczonowice. 1.Dane zamawiającego: Gmina Kowiesy, 96-111 Kowiesy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Koszty zgłoszenia do ochrony wzoru przemysłowego oraz wynalazku w 7 krajach europejskich 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A Załącznik nr 1... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:......... O F E R T A W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. NADARZYN 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino Strzebielinek, dnia 07.10.2015 r. PRZETARG NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino ogłasza przetarg na sprzedaŝ n/w samochodu osobowych: 1. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD.

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. I. ZAMAWIAJĄCY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 04 736 Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Badania nieniszczące 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na badania nieniszczące w postępowaniu w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości rolnej, położonej w Strzałkowie oznaczonej numerami działek: 1193, 1194, 1204/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania: Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach Wykaz dokumentów: 1. Formularz oferty 2. Instrukcja dla wykonawców 3. Zestaw wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W ŁĄCZNIKU Ł-7 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa luty 2011r WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Przedmiotem konkursu jest zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO. I postępowanie przetargowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO. I postępowanie przetargowe. Wejherowo, dn. 20.08.2015 r. ZNP-1/2015 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERśAWY NR. 1 Przedmiot dzierŝawy

UMOWA DZIERśAWY NR. 1 Przedmiot dzierŝawy UMOWA DZIERśAWY NR. Zawarta w dniu...2013 roku w Bodzentynie pomiędzy: Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie zwanym w dalszej części umowy: WydzierŜawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. I. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska. Tel. 87/ 425-91-60,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ul. Podwale 30 Wrocław, dnia 14 listopada 2008 r.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ul. Podwale 30 Wrocław, dnia 14 listopada 2008 r. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ul. Podwale 30 Wrocław, dnia 14 listopada 2008 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Zn. spr.:... UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu..., w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino Strzebielinek, dnia 15.09.2015 r. PRZETARG NA SPRZEDAś SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino ogłasza przetarg na sprzedaŝ n/w samochodów osobowych: 1. samochód towarowo-osobowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż sprzętu: L.p. Nazwa / numer fabryczny Cena wywoławcza Wadium 1. Dymomierz

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAś SAMOCHODU SŁUśBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 100 2,5 D Opis przedmiotu sprzedaŝy: Przedmiotem sprzedaŝy jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: O F E R T A na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na magazyn w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku o powierzchni 150 m 2 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-06-01 ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: Usługa polegającą na wynajmie sprzętu cięŝkiego w celu realizacji szkoleń na potrzeby projektu Szkolenia

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Załącznik nr 2 do specyfikacji przetargowej z dnia 13.03.2012 r. UMOWA DZIERśAWY (PROJEKT) zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Pisemny przetarg publiczny na zbycie zbędnego majątku ruchomego: (krawęŝnik granitowy, separatory

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi 1. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim 21-505 Janów Podlaski Janów Podlaski, 2013.09.04 ul. Siedlecka 1 tel./ fax (0-83) 341 30 56 e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net ZS.2600.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 1. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 KONKURS OFERT NA:

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 KONKURS OFERT NA: INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W BUDYNKU RB Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa grudzień 2010 WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 91-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, woj. łódzkie, pow. m. Łódź, www.zdw.lodz.pl, e-mail:tt@zdw.lodz.pl Ogłasza publiczny przetarg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert

Regulamin konkursu ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu ogłasza konkurs ofert dotyczący wyłączność na sprzedaż piwa, podczas XXI Dni Międzylesia organizowanych w dniach 12,13,14 czerwca 2015r w Międzylesiu, na polu

Bardziej szczegółowo

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest zarządcą stanowiącej własność Skarbu Państwa niżej wymienionej nieruchomości: Ilość dt pszenicy.

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest zarządcą stanowiącej własność Skarbu Państwa niżej wymienionej nieruchomości: Ilość dt pszenicy. UMOWA DZIERŻAWY Nr /D zawarta w dniu.roku WZÓR UMOWY pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem JAWOR z siedzibą w Jaworze ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z26. 2014 Otwock, dnia 29 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Znak sprawy: ROM/K/12/07 Twardogóra dnia. 03.12.2007 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Zamawiający; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Tel./Fax 071/3158060 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Mickiewicza 1 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:. Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo