Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy społecznej Wybrane usługi pomocy społecznej Instytucje pomocy społecznej Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik profesjonalizacji kadry PCPR Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych I Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej Wskaźnik pracy socjalnej PCPR Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych PCPR Wskaźnik kontraktów socjalnych Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 27 3 WNIOSKI KOŃCOWE 28 2

3 1. WPROWADZENIE 1.Wprowadzenie Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez powiaty ocenę zasobów pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem art.16a cytowanej ustawy ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest radzie powiatu oraz przekazywana jest sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawą planowania budżetu w obszarze pomocy społecznej na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi od 2012r., dotychczas przygotowywany przez jednostkę samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego została przygotowana w oparciu o formularz oceny zawarty w istniejącym systemie SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna-system wdrożony przez MP i PS w całym kraju)- dzięki czemu znaczna część danych zawartych w dokumencie została zaimportowana z już istniejących zasobów statystycznych. 3

4 2. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 2.1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ W POWIECIE (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba gmin ogółem X Z tego: Gminy wiejskie X Gminy wiejsko-miejskie X Gminy miejskie X MIESZKAŃCY POWIATU (w osobach) Ogółem X Kobiety X Mężczyźni X Bezrobotni ogółem X Bezrobotni długotrwale ogółem X Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku X PODMIOTY GOSPODARCZE Liczba ogółem zarejestrowanych podmiotów na terenie gmin powiatu Liczba spółdzielni socjalnych ogółem działających na terenie powiatu X X INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba szkół średnich liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba szkół wyższych Liczba szpitali Liczba sal widowiskowych (kino, teatr itp.)

5 Liczba obiektów sportowych (boiska, hale sportowe, stadiony) Liczba ośrodków dla cudzoziemców Dane o korzystających z pomocy społecznej DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCZYNY ŚWIADCZEŃ korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem SIEROCTWO Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych RODZINY ZASTĘPCZE Liczba rodzin ogółem PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Liczba jednostek organizacyjnych NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba świadczeń pieniężnych

6 Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem PRZEMOC W RODZINIE korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem OFIARA PRZEMOCY korzystanie długotrwałe SPRAWCA PRZEMOCY OCHRONA OFIAR HANDLU LUDZMI Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych

7 OPUSZCZAJACY RODZINY ZASTĘPCZE OPUSZCZAJACY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW korzystanie długotrwałe WYBRANE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ POWIAT (decyzje administracyjne) RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM - OGÓŁEM Liczba rodzin ogółem Pomoc pieniężna dla dziecka Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM - OGÓŁEM Liczba rodzin ogółem Pomoc pieniężna dla dziecka Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka RODZINY ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin ogółem

8 Pomoc pieniężna dla dziecka Wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej Liczba osób w rodzinie świadczeniobiorcy RODZINY WIELODZIETNE Liczba rodzin ogółem Pomoc pieniężna dla dziecka RODZINY SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin ogółem Pomoc pieniężna dla dziecka Wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej RODZINY O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin ogółem Pomoc pieniężna dla dziecka

9 Wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego ŚWIADCZENIA DLA PEŁNOLETNICH OSÓB OPUSZCZAJACYCH RODZINY ZASTĘPCZE Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na usamodzielnienie Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR ŚWIADCZENIA DLA PEŁNOLETNICH OSÓB OPUSZCZAJACYCH PLACÓWKI Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na usamodzielnienie Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na usamodzielnienie Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 9

10 Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu POMOC UDZIELANA UCHODZCOM W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU INTEGRACJI Liczba osób, którym przyznano decyzje o świadczeniu przez PCPR Wybrane usługi pomocy społecznej WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONE PRZEZ POWIAT (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PCPR Liczba rodzin porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne Liczba osób w rodzinach porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne PRACA SOCJALNA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach INTERWENCJA KRYZYSOWA PROWADZONA PRZEZ PCPR Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY PROWADZONY PRZEZ PCPR Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem socjalnym INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA PROWADZONY PRZEZ PCPR 10

11 Rok oceny Liczba osób z zawartym z PCPR indywidualnym programem usamodzielnienia INDYWIDUALNY POGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UTWORZONYM PRZEZ POWIAT Liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób korzystających z usług PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA CUDZOZIEMCÓW Liczba osób z zawartym indywidualnym programem integracji Instytucje pomocy społecznej INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE (stan na 31 XII, bez względu na podmiot prowadzący) WYSZCZEGÓLNIENIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających ogółem OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem

12 Liczba osób korzystających W TYM WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających Dzienne domy pomocy Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających Kluby samopomocy Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek ogółem Liczba miejsc ogółem Liczba osób korzystających ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE 12

13 Liczba jednostek organizacyjnych Liczba osób korzystających JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek ogółem Liczba osób korzystających PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Liczba placówek ogółem Liczba osób korzystających CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UTWORZONE PRZEZ POWIAT Liczba placówek ogółem Liczba uczestników zajęć WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Liczba placówek ogółem Liczba uczestników zajęć ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek ogółem Liczba uczestników zajęć Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kwoty ujęto w tysiącach złotych. W ramach Powiatowego Centrum prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo oraz działalność klubu integracji społecznej- jednostka powstała w 2012r. w związku z realizacją w partnerstwie z organizacją pozarządową Stowarzyszenie Pomocy,, SOS" w Środzie Wlkp. projektu współfinansowanego ze środków EFS ( 100% dofinansowania) pn.,, Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim". Na wartość ogółem nakładów na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej składają się środki własne powiatu ( wiersz 62) oraz pozostałe środki ( wiersz 65)- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. rok oceny 771 tys. zł., rok tys. zł.oraz środki własne Stowarzyszenia Pomocy,, SOS", w wysokości 7 tys. zł. w roku oceny. ZWIĘKSZENIE ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE (w całym okresie sprawozdawczym, bez względu na podmiot prowadzący) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata następne Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość ogółem nakładów w tys. zł

14 Lata następne Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki W TYM WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Dzienne domy pomocy Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa

15 Lata następne Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki Kluby samopomocy Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki RODZINNE DOMY DZIECKA Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 15

16 Lata następne Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UTWORZONE PRZEZ POWIAT Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość ogółem nakładów w tys. zł Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa

17 Lata następne Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE (stan na 31 XII) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny KADRA KIEROWNICZA Ogółem: Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Pracownicy administracyjni Ogółem Z tego: Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Pracownicy socjalni Ogółem Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Inni: 17

18 Rok oceny Prawnicy Psychologowie Socjologowie organizator pieczy zastępczej koordynator pieczy zastępczej pozostali pracownicy Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej KOSZTY PROWADZENIA I UTRZYMANIA ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU (stan na 31 XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny POMOC SPOŁECZNA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania centrum Wydatki na planowane inwestycje Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe koszty utrzymania ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Dom Pomocy Społecznej Ośrodki Wsparcia ogółem Środowiskowe domy pomocy Dzienne domy pomocy Noclegownie, schroniska i dom dla bezdomnych Kluby samopomocy Rodzinne Domy Pomocy

19 Rok oceny Mieszkania chronione Ośrodki Interwencji Kryzysowej Dzienne Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Centrum Integracji Społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej Zakład Aktywności Zawodowej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej 1.W zadaniu ujętym w wierszu 2- utrzymanie powiatowego centrum rodzinie w kolumnie prognozy ujęto kwotę projektu budżetu tj. 639 tys.zł/ kwota planu zgodnie z uchwałą na 2012 rok wynosi 581 tys.zł, 2.W zadaniu ujętym w wierszu 5- prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia w kolumnie prognozy ujęto kwotę projektu budżetu tj. 256 tys.zł/ kwota planu zgodnie z uchwałą na 2012 rok wynosi 229 tys.zł, 3.W zadaniu ujętym w wierszu 6- pokrywanie kosztu utrzymania dzieci z terenu powiatu w kolumnie prognozy ujęto kwotę projektu budżetu tj. 956 tys.zł/ kwota planu zgodnie z uchwałą na 2012 rok wynosi 828 tys.zł, 4.Zadanie ujęte w wierszu 8 prowadzone jest przez pracowników PCPR (ogólne koszty utrzymania PCPR ) 5.W zadaniu ujętym w wierszu 9- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki w kolumnie prognozy ujęto kwotę projektu budżetu tj. 132 tys.zł/ kwota planu zgodnie z uchwałą na 2012 rok wynosi 105 tys.zł 6.Zadanie ujęte w wierszu 10 prowadzone jest przez pracowników PCPR, w środkach finansowych ujęto tylko kwoty zaplanowane na szkolenia istniejących rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, koszty opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze. 7.W zakresie zadań zleconych tut.centrum realizuje inne realizowano inne zadania (nie ujęte w poniższej tabeli), a mianowicie: -działalność Zespołu do spraw Orzekania Osób Niepełnosprawnych- środki finansowe ogółem : rok tys.zł rok tys.zł rok oceny-96 tys.zł prognozy tys.zł (projekt) /96 tys.zł (przyznano). - działalność Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy - środki finansowe ogółem: rok tys.zł rok tys.zł rok oceny-722 tys.zł prognozy tys.zł (dotacja z budżetu państwa 794 tys.zł, śr. EFS 441 tys.zł - kwota ujęta w wierszu 21 w środkach EFS na projekty) 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako beneficjent realizujący projekty współfinansowane za środków EFS wniósł wkład własny w wysokości: rok tys.zł rok tys.zł rok tys.zł rok tys.zł Dane stanowią uzupełnienie do poz.21 ŚRODKI FINANSOWE POWIATU NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (stan na 31 XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZADANIA WŁASNE 19

20 Rok oceny Środki finansowe ogółem Utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie i rozwój domów pomocy społecznej Prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych i ustalanie wysokości odpłatności rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w tych placówkach Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz ustalanie wysokości odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ZADANIA ZLECONE Środki finansowe ogółem

21 Rok oceny Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjny Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych INNE ZADANIA Środki finansowe na utrzymanie centrum integracji społecznej utworzonego przez powiat Środki finansowe na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej utworzonego przez powiat Środki finansowe na utrzymanie zakładu aktywności zawodowej utworzonego przez powiat ŚRODKI EFS NA PROJEKTY Liczba projektów EFS ogółem Środki EFS na projekty ogółem (tys. złotych) DOTACJE Z BUDZETU PAŃSTWA Program dla sprawców przemocy w rodzinie Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Program z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

22 LICZBA OSÓB W PROJEKTACH EFS W POWIECIE WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny LICZBA OSÓB W PROJEKTACH (wymienić jakie),, Przyjazne środowisko- szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim".,, Aktywni niepełnosprawni maja szansę w powiecie średzkim" Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wartość zadań zleconych ujęta w tys.zł. W obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach dofinansowywano ze środków PFRON przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki: organizacjom dofinansowano 14 przedsięwzięć na kwotę 62 tys. zł organizacjom dofinansowano 16 przedsięwzięć na kwotę 66 tys. zł organizacjom dofinansowano 15 przedsięwzięć na kwotę 54 tys. zł. Zadania realizowane były zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tryb bez konkursowy). WSPÓŁPRACA POWIATU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZLECONE ZADANIA PUBLICZNE Ar. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego Liczba organizacji pozarządowych posiadająca umowy współpracy (zleceń zadań) Wartość zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym WYBRANY RODZAJ USŁUG POMOCY i INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE Usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Prowadzenie placówki pomocy społecznej 22

23 Rok oceny Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik profesjonalizacji kadry PCPR kierownicy i pracownicy socjalni posiadający specjalizację z organizacji z pomocy społecznej pozostali pracownicy posiadający specjalizację z organizacji z pomocy społecznej* liczba wszystkich zatrudnionych w PCPR ((k1+k2)/k3)x100% (wartość procentowa) (wartość procentowa) X prognozy * nie ujęci w kolumnie Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR (k1/k2)x100% X prognozy Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych I 23

24 liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR (k1/k2)x100% X prognozy Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR (k1/k2)x100% X prognozy Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej liczba osób korzystających z pomocy liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 15 X , , prognozy 69 4, Wskaźnik pracy socjalnej PCPR 24

25 liczba osób korzystających z pracy socjalnej liczba osób korzystających z pomocy PCPR (k1/k2)x100% X prognozy Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych PCPR liczba osób objętych pracą socjalną liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k , X , , prognozy 980 4, Wskaźnik kontraktów socjalnych liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym**** liczba osób korzystających z pomocy PCPR (k1/k2)x100% X prognozy **** dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR liczba osób korzystających z interwencji kryzysowej liczba osób korzystających z pomocy PCPR (k1/k2)x100% X

26 liczba osób korzystających z interwencji kryzysowej liczba osób korzystających z pomocy PCPR (k1/k2)x100% prognozy Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego plus osób z kontraktami socjalnymi w KIS liczba osób bezrobotnych w powiecie (k1/k2)x100% X prognozy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowych domach samopomocy (k1x100)/(k1+k2) X prognozy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych liczba osób umieszczonych w mieszkaniach chronionych liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniach chronionych (k1x100)/(k1+k2) X

27 liczba osób umieszczonych w mieszkaniach chronionych liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniach chronionych (k1x100)/(k1+k2) prognozy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym liczba osób umieszczonych w ponadgminnych domach pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w ponadgminnych domach pomocy społecznej (k1x100)/(k1+k2) X prognozy

28 3. WNIOSKI KOŃCOWE Wnioski końcowe, rekomendacje W latach priorytetowe cele jakie stawiał sobie powiat średzki w realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej to: -zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, -wsparcie dziecka i rodziny w środowisku zamieszkania, -pomoc osobom i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych, -promocja zdrowej rodziny. Dla osiągnięcia powyższych celów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. podejmowało działania w zakresie rozwoju usług społecznych w środowisku zamieszkania osób i rodzin zagrożonych marginalizacja społeczną, na które skutecznie pozyskiwało środki finansowe, w tym środki unijne. Efektem tych działań jest spadek liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, wzrost liczby osób niepełnosprawnych objętych aktywizacją społeczną i zawodową, podniesienie standardu świadczonych usług w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. Oceniając funkcjonowanie pomocy społecznej należy stwierdzić, że w wyniku podejmowanych działań powstał sprawnie działający system pomocy społecznej, oparty na współdziałaniu wszystkich podmiotów działających w tym obszarze. Realizowane zadania były zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata , wdrażane projekty były wysoko oceniane przez MP i PS(projekty wyróżnione dodatkowymi nagrodami) oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego(powiat Średzki laureatem nagrody głównej w ramach konkursu,,wielkopolska otwarta na niepełnosprawnych ). W 2012roku i latach następnych należy kontynuować działania w obszarze wsparcia osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, a w szczególności poprzez prowadzenie aktywnych form integracji. Nowe zadania nałożone na powiat ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymagają zwiększenia nakładów finansowych na system pieczy zastępczej, w tym zwiększenia nakładów na specjalistyczną kadrę PCPR. 28

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego Autorzy: Ewa Abramowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej POWIAT RAWICKI Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla POWIATU RAWICKIEGO Autorzy: Katarzyna Fiebich Katarzyna Jankowska Monika Juszkowska Magdalena Łukowiak Lidia Młody Bogumiła Umławska Kinga

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR złotowski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu złotowskiego Autorzy: Małgorzata Kurpierz-Płaczek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Powiatu Hrubieszowskiego Autorzy: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Andrzej Bogatko

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej terenu Powiatu Wodzisławskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej terenu Powiatu Wodzisławskiego Załącznik do uchwały Nr 387/2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku Ocena zasobów pomocy społecznej terenu Powiatu Wodzisławskiego Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jedlińsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedlińsk Autorzy: Zuzanna Pudzianowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Autorzy: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu chodzieskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu chodzieskiego Załącznik Do Uchwały Nr XV/121/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r. PCPR chodzieski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu chodzieskiego Autorzy: Marzena Łuczak Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Łambinowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łambinowice Autorzy: Elwira Iberat SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jeziora Wielkie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jeziora Wielkie Autorzy: Violetta Stańska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żyrzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Żyrzyn Autorzy: Jadwiga Kosiewska Jadwiga Kowalik Renata Bakiera SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Załącznik Nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. województwo podlaskie 1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Konin Autorzy: Przemysław Wiciński SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 03 dla gminy M. Gorzów Wielkopolski Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR mławski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mławskiego Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/168/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXV/168/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 maja 2013 roku Uchwała Nr XXV/168/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim w roku 2012. Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy 12 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Ostróda Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ostróda Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Malanów Autorzy: Radosław Frątczak - Pracownik Socjalny Maria Tanaś - Główna Księgowa SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz Pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Konopnica Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Konopnica Autorzy: Aneta Łudczak Alicja Parzybut SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiat Wągrowiecki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Wągrowieckiego Autorzy: pracownicy merytoryczni PCPR Wągrowiec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 214 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Otwock Autorzy: Wiesława Ejsmont Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Figlewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Figlewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Figlewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wymiarki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Wymiarki Autorzy: Jadwiga Marczenia Krystyna Nowogrodzka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Katarzyna Jabłońska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 21/77/215 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 215 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 214 rok. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu wrzesińskiego Autorzy: Jerzy Nowaczyk - Dyrektor PCPR we Wrześni SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo