Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Konin Autorzy: Przemysław Wiciński

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy społecznej Wybrane usługi pomocy społecznej Instytucje pomocy społecznej Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kadra ośrodków pomocy społecznej Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II Wskaźnik wolontariatu w OPS Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji) Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej Wskaźnik utrzymania OPS Wskaźnik wydatków na inwestycje Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności Wskaźnik deprywacji lokalnej Wskaźnik pomocy pieniężnej Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa Wskaźnik bezrobocia w gminie Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii Wskaźnik niebieskiej karty Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych Wskaźnik miejsc dla bezdomnych Wskaźnik kontraktu socjalnego Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. 44 2

3 Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego Wskaźnik odmów Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego Wskaźnik odmów z powodu braku środków 47 3 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy społecznej Wybrane usługi pomocy społecznej Instytucje pomocy społecznej Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik profesjonalizacji kadry PCPR Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych I Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej Wskaźnik pracy socjalnej PCPR Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych PCPR Wskaźnik kontraktów socjalnych Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 70 4 WNIOSKI KOŃCOWE 71 3

4 1. WPROWADZENIE Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowi podstawę do oceny zasobów pomocy społecznej, ale jednocześnie innych zasobów Konina niezbędnych mieszkańcom miasta, w tym także, nie będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej. 4

5 2. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 2.1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Mieszkańców Konina z roku na rok ubywa. Niestety nie ubywa problemów społecznych. Pomimo wzrostu podmiotów gospodarczych, cały czas utrzymuje się wysokie bezrobocie, stąd też znacząca liczba mieszkańców objęta jest wsparcie pomocy społecznej. Zmniejszenie liczby mieszkańców miasta nie powoduje znaczącego spadku liczby oczekujących na różnego typu mieszkania. Mieszkańcy miasta mają zapewniony dostęp do obiektów sportowych,dóbr kultury, dzieci i młodzież zaś do szkół, świetlic oraz różnego rodzaju klubów. Natomiast na podstawie zebranych danych trudno określić stopień dostępności mieszkańców Konina do placówek służby zdrowia. Mieszkańcy (wiersz 1-3) uwzględnia osoby zameldowane na pobyt stały. I nfrastruktura społeczna: - liczba przedszkoli w gminie (wiersz 15) - od stycznia roku powstało dodatkowo 1 nowe niepubliczne przedszkole; - liczba oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu (wiersz 16) - w 2011 roku powstało dodatkowo 7 oddziałów przedszkolnych, co spowodowało spadek dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu, w roku trwa nadal rekrutacja (dzieci z terenu gminy podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w latach wszystkie uczęszczały do przedszkola); - liczba szkół podstawowych (wiersz 17) - w tym szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; - liczba szkół gimnazjalnych (wiersz 18) - w tym gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; - liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej na terenie gminy (wiersz 24) i liczba innych placówek medycznych (wiersz 26) dane dotyczą placówek, które mają umowy NFZ. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem X Kobiety X Mężczyźni X Bezrobotni ogółem X Bezrobotni długotrwale ogółem X Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku X PODMIOTY GOSPODARCZE Liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych Liczba spółdzielni socjalnych ogółem działających w gminie X X INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba oczekujących na mieszkanie z gminy Liczba mieszkań (lokali) socjalnych

6 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób oczekujących na mieszkanie (lokal) socjalny Liczba żłobków w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w żłobku Liczba przedszkoli w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu Liczba szkół podstawowych Liczba szkół gimnazjalnych Liczba świetlic dla dzieci i klubów dla młodzieży Liczba bibliotek w gminie Liczba domów kultury Liczba obiektów sportowych (boisk, hal, pływalni itp.) Liczba sal widowiskowych (w tym kin) Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej na terenie gminy Liczba szpitali na terenie gminy Liczba innych placówek medycznych, (np. gabinety stomatologiczne) Liczba policyjnych rewirów dzielnicowych Dane o korzystających z pomocy społecznej Liczba osób objętych pomocą społeczną, z zakresu zadań gminy, systematycznie wzrasta, aczkolwiek przed rokiem 2010 przez okres dwóch lat był zauważalny spadek liczby osób wymagający pomocy. Zauważalny jest natomiast spadek liczby osób objętych pomocą w ramach zadań zleconych gminie, ale wynika to przede wszystkim z tego, że zadania zlecone stały się zadaniami własnymi gminy. Przyczyny udzielania świadczeń są różne, najczęściej w rodzinach występuje więcej niż jedna z przyczyn uprawniająca ja do pomocy. Nadal główną okolicznością powodującą ubóstwo rodzin jest bezrobocie. Niestety zauważalny jest znaczący wzrost rodzin, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu. Najczęściej po pomoc dla siebie i rodziny zgłaszają się kobiety, w wieku średnim. Odczuwalny jest także wzrost środków finansowych na realizację zadań własnych gminy. W rodzajach poszczególnych świadczeń widoczny jest z roku na rok ich wzrost, w szczególności dot. to zasiłków stałych i okresowych. Dostrzegalne jest natomiast zmniejszenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Wynika to z rezygnacji osób z powodu braku środków finansowych na dokonywanie ustalonych opłat za usługi. Zmniejszenie osób objętych zasiłkami rodzinnymi i dodatkami do nich wynika przede wszystkim z braku podwyższenia od kilku lat kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń. 6

7 Zasiłek celowy ogółem (wiersz ) - uwzględniono również dane dotyczące zasiłków celowych na zakup żywności z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (wiersz ) - w tym ujęto dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie pielęgnacyjne (wiersz ) - w tym ujęto dane dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (wiersz ) - ujęto dane dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana przez radę gminy. Świadczenie alimentacyjne ( wiersz ) ujęto dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w 2009 roku również zaliczek alimentacyjnych. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (wiersz ) - dotyczy składek od zasiłków stałych (pomoc społeczna) i świadczeń pielęgnacyjnych (świadczenia rodzinne). DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach PRZYCZYNY ŚWIADCZEŃ Ubóstwo Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem

8 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób ogółem w rodzinach Bezrobocie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwale Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Niepełnosprawność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Długotrwała lub ciężka choroba Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach W TYM Rodziny niepełne 8

9 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Rodziny wielodzietne Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Alkoholizm Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Narkomania Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Potrzeba ochrony macierzyństwa Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem

10 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny W tym wielodzietność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Bezdomność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Opuszczenie zakładu karnego Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Przemoc w rodzinie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Zdarzenia losowe Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Klęski żywiołowe i ekologiczne 10

11 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach WYBRANE KATEGORIE OSÓB Osoby do 18 roku życia Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe Kobiety w wieku 60 i więcej lat Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe Mężczyźni w wieku 65 i więcej lat Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (decyzje administracyjne) ZADANIA WŁASNE GMINY Kwota świadczeń ogółem w tys. zł ZADANIA ZLECONE GMINIE Kwota świadczeń ogółem w tys. zł Zasiłek stały Liczba świadczeń ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł Zasiłek okresowy Liczba świadczeń ogółem

12 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Kwota świadczeń, w tys. zł Zasiłek celowy ogółem Liczba świadczeń ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł Posiłek Kwota świadczeń, w tys. zł W tym dla dzieci Kwota świadczeń, w tys. zł Schronienie Kwota świadczeń, w tys. zł Ubranie Kwota świadczeń, w tys. zł Usługi opiekuńcze ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł specjalistyczne Kwota świadczeń, w tys. zł Sprawienie pogrzebu Kwota świadczeń, w tys. zł Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 12

13 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Kwota świadczeń, w tys. zł INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie pielęgnacyjne Kwota świadczeń, w tys. zł Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie alimentacyjne Kwota świadczeń, w tys. zł Dodatki mieszkaniowe Kwota świadczeń, w tys. zł Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie integracyjne (uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie pieniężne z prac społecznie użytecznych Kwota świadczeń, w tys. zł

14 2.3. Wybrane usługi pomocy społecznej Mieszkańcy Konina mają dostęp w szerokim zakresie do poradnictwa specjalistycznego, są obejmowani pracą socjalną, jak również mają całodobowy dostęp do interwencji kryzysowej. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Poradnictwo specjalistyczne Liczba rodzin porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne Liczba osób w rodzinach porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne Praca socjalna Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Interwencja kryzysowa Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kontrakt socjalny Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej w Gminie Indywidualne programy pomocy: Indywidualny program wychodzenia z bezdomności - z zawartym IPWB Indywidualny program zatrudnienia socjalnego - liczba osób z zawartym IPZS Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba osób korzystających z usług

15 2.4. Instytucje pomocy społecznej Instytucją oferującą pomoc w najszerszym zakresie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, który w ramach interwencji kryzysowej jest dostępny całodobowo. Ponadto udostępniane są miejsca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Noclegowni, Schronisku dla Bezdomnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. W roku oceny uruchomione zostało także 8 mieszkań chronionych. Seniorzy uczestniczą również w zajęciach Klubów Seniora i Uniwersytecie III wieku. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII, bez względu na podmiot prowadzący) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie decyzji o świadczeniach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających W TYM WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Dzienne domy pomocy Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Kluby samopomocy 15

16 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających RODZINNE DOMY POMOCY Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba jednostek organizacyjnych Liczba osób korzystających PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych

17 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba uczestników zajęć WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć KLUB SENIORA Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć UNIWERSYTET III WIEKU Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć INNE* Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć * Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy "INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE" znajdującej się w rozdziale "Zwiększenie zasobu pomocy społecznej" 2.5. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Nakłady finansowe na zasoby pomocy społecznej w gminie będą systematycznie wzrastały z uwagi na wzrost zapotrzebowania na korzystanie z rożnych form wsparcia przez osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne i inne zagrożone wykluczeniem społecznym. Klub Integracji Społecznej (wiersz 61-65) - dotyczy Klubu Integracji Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. ZWIĘKSZENIE ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa

18 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki W TYM: NIEKTÓRE WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Dzienne domy pomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa

19 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki Kluby samopomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS

20 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Pozostałe środki JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki

21 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki KLUB SENIORA Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki UNIWERSYTET III WIEKU Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki INNE* 21

22 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki * Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Rodzaj innej instytucji 2.6. Kadra ośrodków pomocy społecznej Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań. Bardzo często pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. W Koninie spełniony jest wymagany wskaźnik zatrudnienia pracownika socjalna na 2 tys. Mieszkańców. W ośrodku zatrudniani są specjaliści uprawnieni do realizacji poradnictwa interdyscyplinarnego. KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31XII) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny KADRA KIEROWNICZA Ogółem: Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Pracownicy administracyjni Ogółem Z tego: Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne

23 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Pracownicy socjalni Ogółem Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Inni: Prawnicy Psychologowie Socjologowie Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki na prowadzenie i utrzymanie zasobów pomocy społecznej będą z roku na rok wyższe. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na określone formy pomocy, jak również wzrost kosztów związanych z obsługą zadań. KOSZTY PROWADZENIA I UTRZYMANIA ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej Wydatki na inwestycje Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe koszty utrzymania ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Dom pomocy społecznej Ośrodki wsparcia ogółem

24 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Środowiskowe domy pomocy Dzienne domy pomocy Noclegownie, schroniska i dom dla bezdomnych Kluby samopomocy Rodzinne domy pomocy Mieszkania chronione Ośrodki interwencji kryzysowej Dzienne placówki opiekuńczo -Wychowawcze ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Centrum integracji społecznej Klub integracji społecznej Warsztat terapii zajęciowej Klub seniora Uniwersytet III wieku Świetlica dla dzieci (klub młodzieżowy) Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej będą także systematycznie wzrastały z powodu zwiększającego się ubóstwa jak również starzenia się społeczeństwa i konieczności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Duże znaczenie na rozszerzenie oferty w obszarze pomocy ma praca w oparciu o programy i projekty, w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi opiekuńcze (wiersz 8) - ujęto środki finansowe na zadania własne w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. ŚRODKI FINANSOWE GMINY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (stan na 31XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZADANIA WŁASNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi Domy Pomocy Społecznej,

25 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki stałe Utrzymanie Ośrodka Usługi opiekuńcze Ryczałty i dodatki mieszkaniowe Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wkład własny gminy Prace społecznie użyteczne Inne programy Pozostała działalność W tym dofinansowanie: 1) Centrum Integracji Społecznej, 2) Klubu Integracji Społecznej, 3) Warsztatu Terapii Zajęciowej ZADANIA ZLECONE Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Usługi specjalistyczne Świadczenia rodzinne i alimenty Usuwanie skutków powodzi ŚRODKI EFS NA PROJEKTY Liczba projektów EFS ogółem Środki EFS na projekty ogółem (tys. złotych) DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LICZBA OSÓB W PROJEKTACH EFS W GMINIE WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny LICZBA OSÓB W PROJEKTACH (wymienić jakie) 25

26 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny PO KL Działanie 7.1. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. "Wykorzystaj swoją szansę" Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Coraz większe znaczenie ma zaangażowanie organizacji pozarządowych na rzecz środowiska lokalnego. Organizacje pozarządowe specjalizują się w określonych działaniach, stąd też zasadnym jest zlecanie im zadań z zakresu pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe uzupełniają działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i innych placówek pomocowych. WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZLECONE ZADANIA PUBLICZNE Ar. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego Liczba organizacji pozarządowych posiadająca umowy współpracy (zleceń zadań) Wartość zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym WYBRANY RODZAJ USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE Usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys zł Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 26

27 Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka kierownicy i pracownicy socjalni posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej pozostali pracownicy posiadający specjalizację z organizacji z pomocy społecznej* liczba wszystkich pracowników OPS (k1+k2)/k3x100% (wartość procentowa) (wartość procentowa) X * nie ujęci w kolumnie Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II 27

28 liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik wolontariatu w OPS liczba wolontariuszy liczba wszystkich zatrudnionych w ośrodku w przeliczeniu na etaty ,00 0 X , , , Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne, staże, roboty publiczne) w przeliczeniu na etaty (uwzględniając pracowników oddelegowanych do pracy w innych jednostkach) liczba wszystkich zatrudnionych w ośrodku w przeliczeniu na etaty ,00 0,00 0 X ,00 0, ,00 0, ,00 0, Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji) 28

29 liczba pracowników administracyjnych* liczba wszystkich osób zatrudnionych w ośrodku X *Pod uwagę należy wziąć liczbę zatrudnionych osób bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.) oraz bez względu na liczbę etatów Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty liczba mieszkańców gminy (k1x2000)/k , ,05 X , , , , , , Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty liczba rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (k1x50)/k , ,89 X , , , , , , Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 94,24 X 29

30 korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 111, ,00 110, ,00 110, Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV liczba rodzin korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 94,24 X ,00 111, ,00 110, ,00 110, Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej liczba zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej liczba OPS w województwie k1/k X X X X X X X X X 0 X X X Wskaźnik utrzymania OPS wydatki na utrzymanie i prowadzenie ośrodka w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania X

31 wydatki na utrzymanie i prowadzenie ośrodka w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania Wskaźnik wydatków na inwestycje wydatki inwestycyjne w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania X Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności liczba programów osłonowych realizowanych przez OPS w zakresie pomocy społecznej (inne niż wymienione w kolumnie 2 i 3) liczba konkursów ogłaszanych przez MPiPS do których OPS został zakwalifikowany liczba projektów uruchamianych w ramach środków UE, w których OPS bierze udział Wskaźnik deprywacji lokalnej 31

32 korzystających z pomocy społecznej* liczba mieszkańców gminy (k1x1000)/k ,52 X , , , *, którym niezależnie od jego formy Wskaźnik pomocy pieniężnej korzystających ze świadczeń pieniężnych korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa korzystających z pomocy z powodu ubóstwa korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik bezrobocia w gminie bezrobotnych w gminie liczba mieszkańców gminy X

33 bezrobotnych w gminie liczba mieszkańców gminy Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy z powodu bezrobocia bezrobotnych w gminie X Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby korzystających z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby korzystających z pomocy X

34 Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczowychowawczej korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności korzystających z pomocy z powodu bezdomności korzystających z pomocy X Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 34

35 z indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności korzystających z pomocy z tytułu bezdomności X Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu korzystających z pomocy z powodu alkoholizmu korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii korzystających z pomocy z powodu narkomanii korzystających z pomocy X Wskaźnik niebieskiej karty liczba wypełnionych niebieskich kart liczba rodzin zagrożonych przemocą X

36 liczba wypełnionych niebieskich kart liczba rodzin zagrożonych przemocą Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy liczba mieszkańców gminy X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

37 korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

38 korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku 81 lat i więcej liczba mieszkańców gminy w wieku 81 lat i więcej X Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem liczba mieszkańców gminy X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

39 korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

40 korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku 81 lat i więcej liczba mieszkańców gminy w wieku 81 lat i więcej X Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego plus osób z kontraktami socjalnym w KIS bezrobotnych w gminie X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego liczba rodzin / osób zajmujących lokale socjalne (mieszkania kontraktowe) liczba rodzin/osób oczekujących na lokal socjalny (mieszkanie kontraktowe) (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym 40

41 umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych umieszczonych w mieszkaniu chronionym oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik miejsc dla bezdomnych korzystających z pomocy z powodu bezdomności łączna liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych X Wskaźnik kontraktu socjalnego objętych kontraktami socjalnymi korzystających z pomocy X 41

42 objętych kontraktami socjalnymi korzystających z pomocy Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. wartość wypłaconych zasiłków stałych dla osoby samotnie gospodarującej liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby samotnie gospodarującej k1/k ,79 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie wartość wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie k1/k ,09 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego wartość wypłaconych zasiłków okresowych ogółem liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem k1/k ,05 X , ,

43 wartość wypłaconych zasiłków okresowych ogółem liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem k1/k , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia k1/k ,80 X , , , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby k1/k ,84 X , , , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności k1/k ,29 X , , ,

44 wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego k1/k ,00 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę wartość wypłaconych zasiłków celowych którym wypłacono zasiłek celowy k1/k ,41 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących samotnie gospodarujących którym wypłacono zasiłek stały k1/k ,32 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie 44

45 liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie pozostających w rodzinie którym wypłacono zasiłek stały k1/k ,35 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem którym wypłacono zasiłek okresowy ogółem k1/k ,47 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu bezrobocia k1/k ,39 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby k1/k ,21 X ,

46 liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby k1/k , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności k1/k ,45 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego k1/k ,00 X , , , Wskaźnik odmów liczba decyzji odmownych liczba wszystkich decyzji przyznających zasiłek / usługę ogółem (k1x100)/(k1+k2) ,09 X ,

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Łambinowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łambinowice Autorzy: Elwira Iberat SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Ostróda Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ostróda Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Malanów Autorzy: Radosław Frątczak - Pracownik Socjalny Maria Tanaś - Główna Księgowa SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żyrzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Żyrzyn Autorzy: Jadwiga Kosiewska Jadwiga Kowalik Renata Bakiera SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jeziora Wielkie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jeziora Wielkie Autorzy: Violetta Stańska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Konopnica Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Konopnica Autorzy: Aneta Łudczak Alicja Parzybut SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wymiarki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Wymiarki Autorzy: Jadwiga Marczenia Krystyna Nowogrodzka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Medyka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Medyka Autorzy: Renata Muszak Maria Dziadek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Jedlicze Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Jedlicze w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Autorzy: Irena Wilusz Renata Głowacka Monika Mędrek Barbara

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jedlińsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedlińsk Autorzy: Zuzanna Pudzianowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Karmazy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Grudzień SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kleszczewo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Kleszczewo Autorzy: Mirosława Radzimska Anna Gołkowska Halina Jeger Edyta Kijak Daniel Andrószowski SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Dziarmaga Aleksandara Szymanowicz Barbara Lefik-Zarczyńska Beata Makowska Bożena Stawiarska Edyta Leśniewska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Załącznik Nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. województwo podlaskie 1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr z dnia OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) nakłada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy M. Konin Autorzy: Anna Kwaśniewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: URZĘDEM MIEJSKIM W TYCHOWIE GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Pyrzyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Pyrzyce Autorzy: p.o. KIEROWNIK OŚRODKA Sylwia Gabryelczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Autorzy: Urszula Hahn Antosz Ewa Dorota Kosiorowska Anna Paluszek Małgorzata Szczęch SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 123/VII/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej ZA ROK 2014 DLA GMINY POPIELÓW Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie Barbara Piekarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, Urzędu Miejskiego w Tychowie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Bednarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo