Ocena zasobów pomocy społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Konin Autorzy: Przemysław Wiciński

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy społecznej Wybrane usługi pomocy społecznej Instytucje pomocy społecznej Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kadra ośrodków pomocy społecznej Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II Wskaźnik wolontariatu w OPS Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji) Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej Wskaźnik utrzymania OPS Wskaźnik wydatków na inwestycje Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności Wskaźnik deprywacji lokalnej Wskaźnik pomocy pieniężnej Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa Wskaźnik bezrobocia w gminie Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii Wskaźnik niebieskiej karty Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych Wskaźnik miejsc dla bezdomnych Wskaźnik kontraktu socjalnego Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. 44 2

3 Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego Wskaźnik odmów Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego Wskaźnik odmów z powodu braku środków 47 3 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy społecznej Wybrane usługi pomocy społecznej Instytucje pomocy społecznej Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej Wskaźnik profesjonalizacji kadry PCPR Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych I Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej Wskaźnik pracy socjalnej PCPR Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych PCPR Wskaźnik kontraktów socjalnych Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 70 4 WNIOSKI KOŃCOWE 71 3

4 1. WPROWADZENIE Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowi podstawę do oceny zasobów pomocy społecznej, ale jednocześnie innych zasobów Konina niezbędnych mieszkańcom miasta, w tym także, nie będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej. 4

5 2. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 2.1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Mieszkańców Konina z roku na rok ubywa. Niestety nie ubywa problemów społecznych. Pomimo wzrostu podmiotów gospodarczych, cały czas utrzymuje się wysokie bezrobocie, stąd też znacząca liczba mieszkańców objęta jest wsparcie pomocy społecznej. Zmniejszenie liczby mieszkańców miasta nie powoduje znaczącego spadku liczby oczekujących na różnego typu mieszkania. Mieszkańcy miasta mają zapewniony dostęp do obiektów sportowych,dóbr kultury, dzieci i młodzież zaś do szkół, świetlic oraz różnego rodzaju klubów. Natomiast na podstawie zebranych danych trudno określić stopień dostępności mieszkańców Konina do placówek służby zdrowia. Mieszkańcy (wiersz 1-3) uwzględnia osoby zameldowane na pobyt stały. I nfrastruktura społeczna: - liczba przedszkoli w gminie (wiersz 15) - od stycznia roku powstało dodatkowo 1 nowe niepubliczne przedszkole; - liczba oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu (wiersz 16) - w 2011 roku powstało dodatkowo 7 oddziałów przedszkolnych, co spowodowało spadek dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu, w roku trwa nadal rekrutacja (dzieci z terenu gminy podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w latach wszystkie uczęszczały do przedszkola); - liczba szkół podstawowych (wiersz 17) - w tym szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; - liczba szkół gimnazjalnych (wiersz 18) - w tym gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; - liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej na terenie gminy (wiersz 24) i liczba innych placówek medycznych (wiersz 26) dane dotyczą placówek, które mają umowy NFZ. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem X Kobiety X Mężczyźni X Bezrobotni ogółem X Bezrobotni długotrwale ogółem X Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku X PODMIOTY GOSPODARCZE Liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych Liczba spółdzielni socjalnych ogółem działających w gminie X X INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba oczekujących na mieszkanie z gminy Liczba mieszkań (lokali) socjalnych

6 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób oczekujących na mieszkanie (lokal) socjalny Liczba żłobków w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w żłobku Liczba przedszkoli w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu Liczba szkół podstawowych Liczba szkół gimnazjalnych Liczba świetlic dla dzieci i klubów dla młodzieży Liczba bibliotek w gminie Liczba domów kultury Liczba obiektów sportowych (boisk, hal, pływalni itp.) Liczba sal widowiskowych (w tym kin) Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej na terenie gminy Liczba szpitali na terenie gminy Liczba innych placówek medycznych, (np. gabinety stomatologiczne) Liczba policyjnych rewirów dzielnicowych Dane o korzystających z pomocy społecznej Liczba osób objętych pomocą społeczną, z zakresu zadań gminy, systematycznie wzrasta, aczkolwiek przed rokiem 2010 przez okres dwóch lat był zauważalny spadek liczby osób wymagający pomocy. Zauważalny jest natomiast spadek liczby osób objętych pomocą w ramach zadań zleconych gminie, ale wynika to przede wszystkim z tego, że zadania zlecone stały się zadaniami własnymi gminy. Przyczyny udzielania świadczeń są różne, najczęściej w rodzinach występuje więcej niż jedna z przyczyn uprawniająca ja do pomocy. Nadal główną okolicznością powodującą ubóstwo rodzin jest bezrobocie. Niestety zauważalny jest znaczący wzrost rodzin, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu. Najczęściej po pomoc dla siebie i rodziny zgłaszają się kobiety, w wieku średnim. Odczuwalny jest także wzrost środków finansowych na realizację zadań własnych gminy. W rodzajach poszczególnych świadczeń widoczny jest z roku na rok ich wzrost, w szczególności dot. to zasiłków stałych i okresowych. Dostrzegalne jest natomiast zmniejszenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Wynika to z rezygnacji osób z powodu braku środków finansowych na dokonywanie ustalonych opłat za usługi. Zmniejszenie osób objętych zasiłkami rodzinnymi i dodatkami do nich wynika przede wszystkim z braku podwyższenia od kilku lat kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń. 6

7 Zasiłek celowy ogółem (wiersz ) - uwzględniono również dane dotyczące zasiłków celowych na zakup żywności z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (wiersz ) - w tym ujęto dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie pielęgnacyjne (wiersz ) - w tym ujęto dane dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (wiersz ) - ujęto dane dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana przez radę gminy. Świadczenie alimentacyjne ( wiersz ) ujęto dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w 2009 roku również zaliczek alimentacyjnych. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (wiersz ) - dotyczy składek od zasiłków stałych (pomoc społeczna) i świadczeń pielęgnacyjnych (świadczenia rodzinne). DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach PRZYCZYNY ŚWIADCZEŃ Ubóstwo Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem

8 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób ogółem w rodzinach Bezrobocie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwale Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Niepełnosprawność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Długotrwała lub ciężka choroba Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach W TYM Rodziny niepełne 8

9 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Rodziny wielodzietne Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Alkoholizm Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Narkomania Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Potrzeba ochrony macierzyństwa Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem

10 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny W tym wielodzietność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Bezdomność Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Opuszczenie zakładu karnego Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Przemoc w rodzinie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Zdarzenia losowe Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Klęski żywiołowe i ekologiczne 10

11 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń pieniężnych Liczba świadczeń niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach WYBRANE KATEGORIE OSÓB Osoby do 18 roku życia Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe Kobiety w wieku 60 i więcej lat Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe Mężczyźni w wieku 65 i więcej lat Liczba osób ogółem, które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (decyzje administracyjne) ZADANIA WŁASNE GMINY Kwota świadczeń ogółem w tys. zł ZADANIA ZLECONE GMINIE Kwota świadczeń ogółem w tys. zł Zasiłek stały Liczba świadczeń ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł Zasiłek okresowy Liczba świadczeń ogółem

12 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Kwota świadczeń, w tys. zł Zasiłek celowy ogółem Liczba świadczeń ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł Posiłek Kwota świadczeń, w tys. zł W tym dla dzieci Kwota świadczeń, w tys. zł Schronienie Kwota świadczeń, w tys. zł Ubranie Kwota świadczeń, w tys. zł Usługi opiekuńcze ogółem Kwota świadczeń, w tys. zł specjalistyczne Kwota świadczeń, w tys. zł Sprawienie pogrzebu Kwota świadczeń, w tys. zł Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 12

13 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Kwota świadczeń, w tys. zł INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie pielęgnacyjne Kwota świadczeń, w tys. zł Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie alimentacyjne Kwota świadczeń, w tys. zł Dodatki mieszkaniowe Kwota świadczeń, w tys. zł Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie integracyjne (uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej Kwota świadczeń, w tys. zł Świadczenie pieniężne z prac społecznie użytecznych Kwota świadczeń, w tys. zł

14 2.3. Wybrane usługi pomocy społecznej Mieszkańcy Konina mają dostęp w szerokim zakresie do poradnictwa specjalistycznego, są obejmowani pracą socjalną, jak również mają całodobowy dostęp do interwencji kryzysowej. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Poradnictwo specjalistyczne Liczba rodzin porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne Liczba osób w rodzinach porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne Praca socjalna Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Interwencja kryzysowa Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kontrakt socjalny Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej w Gminie Indywidualne programy pomocy: Indywidualny program wychodzenia z bezdomności - z zawartym IPWB Indywidualny program zatrudnienia socjalnego - liczba osób z zawartym IPZS Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba osób korzystających z usług

15 2.4. Instytucje pomocy społecznej Instytucją oferującą pomoc w najszerszym zakresie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, który w ramach interwencji kryzysowej jest dostępny całodobowo. Ponadto udostępniane są miejsca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Noclegowni, Schronisku dla Bezdomnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. W roku oceny uruchomione zostało także 8 mieszkań chronionych. Seniorzy uczestniczą również w zajęciach Klubów Seniora i Uniwersytecie III wieku. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII, bez względu na podmiot prowadzący) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie decyzji o świadczeniach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających W TYM WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Dzienne domy pomocy Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających Kluby samopomocy 15

16 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających RODZINNE DOMY POMOCY Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba jednostek organizacyjnych Liczba osób korzystających PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Liczba jednostek organizacyjnych Liczba miejsc Liczba osób korzystających CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba jednostek organizacyjnych

17 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Liczba uczestników zajęć WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć KLUB SENIORA Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć UNIWERSYTET III WIEKU Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć INNE* Liczba jednostek organizacyjnych Liczba uczestników zajęć * Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy "INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE" znajdującej się w rozdziale "Zwiększenie zasobu pomocy społecznej" 2.5. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej Nakłady finansowe na zasoby pomocy społecznej w gminie będą systematycznie wzrastały z uwagi na wzrost zapotrzebowania na korzystanie z rożnych form wsparcia przez osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne i inne zagrożone wykluczeniem społecznym. Klub Integracji Społecznej (wiersz 61-65) - dotyczy Klubu Integracji Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. ZWIĘKSZENIE ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa

18 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki W TYM: NIEKTÓRE WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Dzienne domy pomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa

19 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Środki EFS Pozostałe środki Kluby samopomocy Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS

20 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Pozostałe środki JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki

21 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki KLUB SENIORA Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki UNIWERSYTET III WIEKU Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki INNE* 21

22 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Lata następne Rok Rok 2013 Rok 2014 Wartość nakładów ogółem w tys. zł Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Środki EFS Pozostałe środki * Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Rodzaj innej instytucji 2.6. Kadra ośrodków pomocy społecznej Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań. Bardzo często pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. W Koninie spełniony jest wymagany wskaźnik zatrudnienia pracownika socjalna na 2 tys. Mieszkańców. W ośrodku zatrudniani są specjaliści uprawnieni do realizacji poradnictwa interdyscyplinarnego. KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31XII) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny KADRA KIEROWNICZA Ogółem: Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Pracownicy administracyjni Ogółem Z tego: Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne

23 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Pracownicy socjalni Ogółem Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Inni: Prawnicy Psychologowie Socjologowie Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej Środki na prowadzenie i utrzymanie zasobów pomocy społecznej będą z roku na rok wyższe. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na określone formy pomocy, jak również wzrost kosztów związanych z obsługą zadań. KOSZTY PROWADZENIA I UTRZYMANIA ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej Wydatki na inwestycje Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe koszty utrzymania ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Dom pomocy społecznej Ośrodki wsparcia ogółem

24 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Środowiskowe domy pomocy Dzienne domy pomocy Noclegownie, schroniska i dom dla bezdomnych Kluby samopomocy Rodzinne domy pomocy Mieszkania chronione Ośrodki interwencji kryzysowej Dzienne placówki opiekuńczo -Wychowawcze ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT Centrum integracji społecznej Klub integracji społecznej Warsztat terapii zajęciowej Klub seniora Uniwersytet III wieku Świetlica dla dzieci (klub młodzieżowy) Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej będą także systematycznie wzrastały z powodu zwiększającego się ubóstwa jak również starzenia się społeczeństwa i konieczności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Duże znaczenie na rozszerzenie oferty w obszarze pomocy ma praca w oparciu o programy i projekty, w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi opiekuńcze (wiersz 8) - ujęto środki finansowe na zadania własne w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. ŚRODKI FINANSOWE GMINY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (stan na 31XII) W tys. złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZADANIA WŁASNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi Domy Pomocy Społecznej,

25 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki stałe Utrzymanie Ośrodka Usługi opiekuńcze Ryczałty i dodatki mieszkaniowe Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wkład własny gminy Prace społecznie użyteczne Inne programy Pozostała działalność W tym dofinansowanie: 1) Centrum Integracji Społecznej, 2) Klubu Integracji Społecznej, 3) Warsztatu Terapii Zajęciowej ZADANIA ZLECONE Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Usługi specjalistyczne Świadczenia rodzinne i alimenty Usuwanie skutków powodzi ŚRODKI EFS NA PROJEKTY Liczba projektów EFS ogółem Środki EFS na projekty ogółem (tys. złotych) DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LICZBA OSÓB W PROJEKTACH EFS W GMINIE WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny LICZBA OSÓB W PROJEKTACH (wymienić jakie) 25

26 WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny PO KL Działanie 7.1. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. "Wykorzystaj swoją szansę" Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej Coraz większe znaczenie ma zaangażowanie organizacji pozarządowych na rzecz środowiska lokalnego. Organizacje pozarządowe specjalizują się w określonych działaniach, stąd też zasadnym jest zlecanie im zadań z zakresu pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe uzupełniają działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i innych placówek pomocowych. WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny ZLECONE ZADANIA PUBLICZNE Ar. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego Liczba organizacji pozarządowych posiadająca umowy współpracy (zleceń zadań) Wartość zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym WYBRANY RODZAJ USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE Usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys. zł Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń dla organizacji pozarządowych Wartość zleceń w tys zł Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 26

27 Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka kierownicy i pracownicy socjalni posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej pozostali pracownicy posiadający specjalizację z organizacji z pomocy społecznej* liczba wszystkich pracowników OPS (k1+k2)/k3x100% (wartość procentowa) (wartość procentowa) X * nie ujęci w kolumnie Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II 27

28 liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku X Wskaźnik wolontariatu w OPS liczba wolontariuszy liczba wszystkich zatrudnionych w ośrodku w przeliczeniu na etaty ,00 0 X , , , Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne, staże, roboty publiczne) w przeliczeniu na etaty (uwzględniając pracowników oddelegowanych do pracy w innych jednostkach) liczba wszystkich zatrudnionych w ośrodku w przeliczeniu na etaty ,00 0,00 0 X ,00 0, ,00 0, ,00 0, Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji) 28

29 liczba pracowników administracyjnych* liczba wszystkich osób zatrudnionych w ośrodku X *Pod uwagę należy wziąć liczbę zatrudnionych osób bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.) oraz bez względu na liczbę etatów Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty liczba mieszkańców gminy (k1x2000)/k , ,05 X , , , , , , Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty liczba rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (k1x50)/k , ,89 X , , , , , , Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 94,24 X 29

30 korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 111, ,00 110, ,00 110, Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV liczba rodzin korzystających z pomocy liczba pracowników socjalnych w przeliczeniu na etaty k1/k ,00 94,24 X ,00 111, ,00 110, ,00 110, Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej liczba zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej liczba OPS w województwie k1/k X X X X X X X X X 0 X X X Wskaźnik utrzymania OPS wydatki na utrzymanie i prowadzenie ośrodka w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania X

31 wydatki na utrzymanie i prowadzenie ośrodka w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania Wskaźnik wydatków na inwestycje wydatki inwestycyjne w zł wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania X Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności liczba programów osłonowych realizowanych przez OPS w zakresie pomocy społecznej (inne niż wymienione w kolumnie 2 i 3) liczba konkursów ogłaszanych przez MPiPS do których OPS został zakwalifikowany liczba projektów uruchamianych w ramach środków UE, w których OPS bierze udział Wskaźnik deprywacji lokalnej 31

32 korzystających z pomocy społecznej* liczba mieszkańców gminy (k1x1000)/k ,52 X , , , *, którym niezależnie od jego formy Wskaźnik pomocy pieniężnej korzystających ze świadczeń pieniężnych korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa korzystających z pomocy z powodu ubóstwa korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik bezrobocia w gminie bezrobotnych w gminie liczba mieszkańców gminy X

33 bezrobotnych w gminie liczba mieszkańców gminy Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy z powodu bezrobocia bezrobotnych w gminie X Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy z powodu bezrobocia korzystających z pomocy społecznej X Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby korzystających z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby korzystających z pomocy X

34 Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczowychowawczej korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności korzystających z pomocy z powodu bezdomności korzystających z pomocy X Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 34

35 z indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności korzystających z pomocy z tytułu bezdomności X Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu korzystających z pomocy z powodu alkoholizmu korzystających z pomocy X Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii korzystających z pomocy z powodu narkomanii korzystających z pomocy X Wskaźnik niebieskiej karty liczba wypełnionych niebieskich kart liczba rodzin zagrożonych przemocą X

36 liczba wypełnionych niebieskich kart liczba rodzin zagrożonych przemocą Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy liczba mieszkańców gminy X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

37 korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

38 korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy w wieku 81 lat i więcej liczba mieszkańców gminy w wieku 81 lat i więcej X Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem liczba mieszkańców gminy X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

39 korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku lat liczba mieszkańców gminy w wieku lat X

40 korzystających ze specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogółem w wieku 81 lat i więcej liczba mieszkańców gminy w wieku 81 lat i więcej X Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego plus osób z kontraktami socjalnym w KIS bezrobotnych w gminie X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego liczba rodzin / osób zajmujących lokale socjalne (mieszkania kontraktowe) liczba rodzin/osób oczekujących na lokal socjalny (mieszkanie kontraktowe) (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym 40

41 umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych umieszczonych w mieszkaniu chronionym oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (k1x100)/(k1+k2) X Wskaźnik miejsc dla bezdomnych korzystających z pomocy z powodu bezdomności łączna liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych X Wskaźnik kontraktu socjalnego objętych kontraktami socjalnymi korzystających z pomocy X 41

42 objętych kontraktami socjalnymi korzystających z pomocy Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. wartość wypłaconych zasiłków stałych dla osoby samotnie gospodarującej liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby samotnie gospodarującej k1/k ,79 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie wartość wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie k1/k ,09 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego wartość wypłaconych zasiłków okresowych ogółem liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem k1/k ,05 X , ,

43 wartość wypłaconych zasiłków okresowych ogółem liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem k1/k , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia k1/k ,80 X , , , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby k1/k ,84 X , , , wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności k1/k ,29 X , , ,

44 wartość wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego k1/k ,00 X , , , Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę wartość wypłaconych zasiłków celowych którym wypłacono zasiłek celowy k1/k ,41 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp. liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących samotnie gospodarujących którym wypłacono zasiłek stały k1/k ,32 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie 44

45 liczba wypłaconych zasiłków stałych dla osoby pozostającej w rodzinie pozostających w rodzinie którym wypłacono zasiłek stały k1/k ,35 X , , , Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego liczba wypłaconych zasiłków okresowych ogółem którym wypłacono zasiłek okresowy ogółem k1/k ,47 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu bezrobocia k1/k ,39 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby k1/k ,21 X ,

46 liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby k1/k , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności k1/k ,45 X , , , liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego którym wypłacono zasiłek okresowy z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego k1/k ,00 X , , , Wskaźnik odmów liczba decyzji odmownych liczba wszystkich decyzji przyznających zasiłek / usługę ogółem (k1x100)/(k1+k2) ,09 X ,

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Łambinowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łambinowice Autorzy: Elwira Iberat SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żyrzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Żyrzyn Autorzy: Jadwiga Kosiewska Jadwiga Kowalik Renata Bakiera SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jeziora Wielkie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jeziora Wielkie Autorzy: Violetta Stańska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Konopnica Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Konopnica Autorzy: Aneta Łudczak Alicja Parzybut SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wymiarki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Wymiarki Autorzy: Jadwiga Marczenia Krystyna Nowogrodzka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Medyka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Medyka Autorzy: Renata Muszak Maria Dziadek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kleszczewo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Kleszczewo Autorzy: Mirosława Radzimska Anna Gołkowska Halina Jeger Edyta Kijak Daniel Andrószowski SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Otwock Autorzy: Wiesława Ejsmont Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz Pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Łasin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Łasin Autorzy: Barbara Wałek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego Autorzy: Ewa Abramowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz ul. Św. Kostki 5 06-300 Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Joanna Deptuła Karolina Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Katarzyna Jabłońska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Książ Wielkopolski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski Autorzy: Hanna Bartkowiak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr XLVIII/473/ Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: MARIOLA ŻYŁKA EWA SUKIENNIK KRYSTYNA GWIZDKA SYLWIA NAGÓRKA RAJMUND WASIAK GENOWEFA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn Autor: Lidia Pawłowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 4 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE. Warszawa, lipiec 2011 r.

Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE. Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych Autorzy: Grażyna Urbańska Krzysztof Czaja Krzysztof Izdebski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Świecie

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Świecie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Świecie Autorzy: Zespół Specjalistów pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu pod kierownictwem Lidii Lemańskiej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn Autorzy: Lidia Pawłowska Zatwierdziła: Dyrektor Teresa Stęplewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

za I - VI / I - XII...r.

za I - VI / I - XII...r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PCPR łańcucki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu łańcuckiego Autorzy: Maria Cisło Magdalena Szadkowska Renata Jurczyszyn Danuta Szuberla Paweł Duliban Joanna Dubiel-Sowa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie - realizacja zadań pomocy społecznej za 2014 rok sprawozdanie przedstawione na Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( (

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( ( MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa 25 44-200 RYBNIK Tel. (032) 4221111

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Cel działania GOPS c.d.

Cel działania GOPS c.d. Cel działania GOPS umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wsparcie osób i rodzin

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012 Załącznik do Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. kwietnia 2013r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012 Opracowanie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY KORONOWO NA ROK 2014

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY KORONOWO NA ROK 2014 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DLA GMINY KORONOWO NA ROK 2014 1. WPROWADZENIE Art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza obowiązek przygotowania corocznie przez gminy, powiaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU W 2013 ROKU Czersk, luty 2014 1. Zakres zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 01 dla gminy Śrem Autorzy: Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie Pion Edukacji i Usług Społecznych UM w Śremie organizacje

Bardziej szczegółowo

Nr rachunku bankowego: 09 8642 1126 2012 1114 9185 0001. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta Łańcuta.

Nr rachunku bankowego: 09 8642 1126 2012 1114 9185 0001. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta Łańcuta. Informacje ogólne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut tel. (0-17) 225 33 25 fax (0-17) 225 6167 e-mail : mops-lancut@pl strona: www.mopslancut.pl NIP: 815 10 71 723 REGON:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku Spis Treści 1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 2. Poniesione koszty realizowanych zadań 3. Działy klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Objaśnienia. do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-03 OBJAŚNIENIA 1 Objaśnienia do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Dział 1, 2A, 2B, 2 C-1, 2 C-2, 2 C-3,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 29 kwietnia 2015 r. Załącznik nr do uchwały Nr VI/4/05 Rady Gminy Świątki z dnia 9 kwietnia 05 r. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 04 dla Gminy Świątki Autorzy: Anna Trocha Anna Rynko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo