Ocena zasobów pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna

2 SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 10 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 15 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 18 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 30 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 35 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH KOSZTY OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA POWODY PRZYZNANIA POMOCY POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ POMOC W FORMIE USŁUG POMOC INSTYTUCJONALNA BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Wnioski końcowe

3 1. Wprowadzenie Obowiązek sporządzenia Oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: ). Niniejsza ocena została sporządzona w oparciu o dane własne oraz dane uzyskane z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z terenu Powiatu. Ocenę sporządzono w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Obejmuje ona w szczególności infrastrukturę, nakłady finansowe oraz kadrę pomocy społecznej, a także dane o formach wsparcia i osobach z niego korzystających. Przy sporządzaniu Oceny za rok 2013 uwzględniono dane z lat , jednakże z uwagi na trudności w pozyskaniu części danych - zwłaszcza w odniesieniu do roku posłużono się wyłącznie danymi z lat Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane dotyczące liczby mieszkańców Powiatu Świdnickiego w latach pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Za rok 2013 podano dane według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku. Prognozę na lata wyliczono na podstawie średniej wartości wzrostu lub spadku liczebności danej grupy, obliczonej za lata Dane dotyczące rynku pracy w latach uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. Prognozę na lata wyliczono na podstawie średniej wartości wzrostu lub spadku liczebności danej grupy, obliczonej za lata DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek Wiek 65 lat i więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 3

4 PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 X X X X X Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 14 X X X X X Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 X X X X X Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 X X X X X Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 17 X X X X X Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 18 X X X X X Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 X X X X X Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 21 X X X X X Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 22 X X X X X Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 23 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 24 X X X X X Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 25 X X X X X Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 26 X X X X X Pozaszkolne 27 X X X X X Liczba świetlic i klubów dla seniorów 28 X X X X X Liczba hospicjów Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 4

5 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia W ninejszej tabeli zrezygnowano z przedstawienia danych za lata z uwagi na fakt, iż wyliczane one były na podstawie innej metodologii niż dane za rok Z tego powodu nie jest możliwe porównanie danych z roku 2013 z danymi za lata ubiegłe. Wiersze dotyczące powodów udzielenia pomocy i wsparcia w 2013 roku zostały zasilone danymi przekazywanymi w sprawozdaniu o symbolu MPiPS-03. Z uwagi na brak możliwości dokonania prognozy przyczyn udzielenia pomocy w latach następnych, wpisano wartości z roku oceny. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem

6 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 18 X X X X Liczba osób w rodzinach 19 X X X X BEZROBOCIE Liczba rodzin 20 X X X X Liczba osób w rodzinach 21 X X X X NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ALKOHOLIZM Liczba rodzin 28 X X X X Liczba osób w rodzinach 29 X X X X NARKOMANIA Liczba rodzin 30 X X X X Liczba osób w rodzinach 31 X X X X POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 6

7 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 32 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 33 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 34 X X X X Liczba osób w rodzinach 35 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 36 X X X X Liczba osób w rodzinach 37 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 38 X X X X Liczba osób w rodzinach 39 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 40 X X X X SIEROCTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób 43 X X X X Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób

8 Prognoza rok po ocenie PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 49 X X X X Liczba świadczeń 50 X X X X Kwota świadczeń w złotych 51 X X X X W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób 52 X X X X Liczba świadczeń 53 X X X X Kwota świadczeń w złotych 54 X X X X SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 55 X X X X Liczba świadczeń 56 X X X X Kwota świadczeń w złotych 57 X X X X PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 58 X X X X Liczba osób w rodzinach 59 X X X X PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 60 X X X X Liczba osób w rodzinach 61 X X X X INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 62 X X X X Liczba osób w rodzinach 63 X X X X KONTRAKT SOCJALNY 8

9 Prognoza rok po ocenie Liczba zawartych kontraktów socjalnych 64 X X X X Liczba osób ogółem objętych kontraktem 65 X X X X liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 66 X X X X 9

10 3.1. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR Uzupełnienie informacji w dziale "RODZINNY DOM DZIECKA", zgodnie z zaleceniami zawartymi w Objaśnieniach do narzędzia OZPS za rok 2013: Liczba świadczeń w 2013 roku i prognoza na 2014 rok: 28 Kwota świadczeń w 2013 roku i prognoza na 2014 rok: zł. W dziale "POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" w roku 2013 uwzględniono również kwotę zł dofinansowania ze środków PFRON w ramach Obszaru G "Programu wyrównywania różnic między regionami II" do wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach

11 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach PIECZA ZASTĘPCZA PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci Liczba sporządzonych ocen OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci

12 Prognoza rok po ocenie Liczba sporządzonych ocen OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH Liczba rodzin Liczba sporządzonych ocen OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka Liczba sporządzonych ocen OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba opinii USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA Liczba weryfikacji PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 41 do poz. 49) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób

13 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 53 do poz. 61) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 13

14 Prognoza rok po ocenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: (od poz. 65 do poz. 73) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMOC NA TWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba WTZ, które uzyskały pomoc Liczba uczestników zajeć w WTZ Wartość dofinansowania w złotych POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie Wartość dofinansowania w złotych

15 Prognoza rok po ocenie TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc Wartość dofinansowania w złotych ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc Wartość dofinansowania w złotych DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI Liczba dofinansowanych imprez Liczba niepełnosprawnych uczestników Wartość dofinansowania ogółem w złotych POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba osób, które uzyskały pożyczki Wartość udzielonych pożyczek w złotych POMOC PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w złotych POMOC W DOSTOSOWANIU STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wartość zwrotu kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 15

16 Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób 3 X X X X Liczba rodzin 4 X X X X Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych 6 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób 7 X X X X Liczba rodzin 8 X X X X Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych 10 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób 11 X X X X Liczba rodzin 12 X X X X Liczba osób w rodzinach 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych 14 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba osób 15 X X X X Liczba rodzin 16 X X X X Liczba osób w rodzinach 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych 18 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT 16

17 Prognoza rok po ocenie Liczba osób 19 X X X X Kwota świadczeń w złotych 20 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) 21 X X X X Kwota świadczeń w złotych 22 X X X X JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) 23 X X X X Kwota świadczeń w złotych 24 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 X X X X Liczba rodzin 26 X X X X Liczba osób w rodzinach 27 X X X X Kwota świadczeń w złotych 28 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 29 X X X X Liczba świadczeń 30 X X X X Kwota świadczeń w złotych 31 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 X X X X Kwota świadczeń w złotych 33 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 X X X X Liczba świadczeń 35 X X X X 17

18 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 36 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 40 X X X X Liczba świadczeń 41 X X X X Kwota świadczeń w złotych 42 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 43 X X X X Liczba świadczeń 44 X X X X Kwota świadczeń w złotych 45 X X X X 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia W odniesieniu do jednostek, które nie wykazały zapotrzebowania na lata , wpisano wartość wykazaną za 2013 rok. W odniesieniu do jednostek, które nie wykazały zapotrzebowania na 2015 rok, wpisano wartość wykazaną dla 2014 roku. W dziale "DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ" oraz "OŚRODKI WSPARCIA", w wierszach "średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce" wpisano koszt średni wyliczony odpowiednio dla domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia w danym roku według metody: suma średniorocznych kosztów utrzymania 1-go miejsca w placówkach danego typu (oddzielnie dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia) podzielona przez liczbę jednostek danego typu (odpowiednio 3 domy pomocy społecznej oraz 2 ośrodki wsparcia). Analogicznie obliczono "średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach" w dziale "WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ". ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST

19 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 10 do poz. 11) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 14 i 15) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

20 Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 22 do poz. 23) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 33 do poz. 34) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38) Liczba placówek prowadzonych przez JST 37 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 38 20

21 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem 39 Liczba osób korzystających 40 Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 43 W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 44 Dotacje z budżetu państwa 45 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 46 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 49 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 Liczba osób korzystających 51 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 52 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 54 W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 55 Dotacje z budżetu państwa 56 21

22 Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 57 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 69 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 71) Liczba placówek prowadzonych przez JST 70 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 71 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 72 X X X X X Liczba osób korzystających 73 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na X X X X X 22

23 Potrzeby Dwa lata po ocenie Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 75 X X X X X W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 76 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 77 X X X X X Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 78 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 81) Liczba placówek prowadzonych przez JST 80 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 81 Liczba miejsc w placówkach ogółem 82 Liczba osób korzystających 83 Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 86 W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 87 Dotacje z budżetu państwa 88 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 89 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 91 i 92) Liczba placówek prowadzonych przez JST

24 Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 101 i 102) Liczba placówek prowadzonych przez JST 101 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 102 Liczba miejsc w placówkach ogółem 103 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 105 W tym (od poz. 106 do poz. 107) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 106 Dotacje z budżetu państwa 107 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 108 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek

25 Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 110 i 111) Liczba placówek prowadzonych przez JST 110 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 111 Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 115 W tym (od poz. 116 do poz. 117) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 116 Dotacje z budżetu państwa 117 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 118 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 120 i 121) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 126 do poz. 127) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

26 Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 130 i 131) Liczba placówek prowadzonych przez JST 130 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 131 Liczba miejsc w placówkach ogółem 132 Liczba osób korzystających 133 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 135 W tym (od poz. 136 do poz. 137) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 136 Dotacje z budżetu państwa 137 Średnioroczny koszt ogółem utrzymania 1-ego miejsca w placówce 138 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 140 i 141) Liczba placówek prowadzonych przez JST 140 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 141 Liczba uczestników zajęć 142 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 144 W tym (od poz. 145 do poz. 146) 26

27 Potrzeby Dwa lata po ocenie Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 145 Dotacje z budżetu państwa 146 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 147 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 148 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 149 i 150) Liczba placówek prowadzonych przez JST 149 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 150 X X X X X Liczba uczestników zajęć 151 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na X X X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 153 X X X X X W tym (od poz. 154 do poz. 155) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 154 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 155 X X X X X Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 156 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 158 i 159) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

28 Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 163 do poz. 164) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 167 i 168) Liczba placówek prowadzonych przez JST 167 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 168 Liczba uczestników zajęć 169 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 171 W tym (od poz. 172 do poz. 173) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 172 Dotacje z budżetu państwa 173 Średnioroczny koszt uczestnictwa 1 osoby w zajęciach 174 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zgodnie z Objaśnieniami do narzędzia OZPS za 2013 rok, dział niniejszy dotyczy wyłącznie kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) 28

29 Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 29

30 (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) Staże Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 X X X X X (od poz. 2 do poz. 3) Pracownicy socjalni 2 X X X X X Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 X X X X X 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA 30

31 Potrzeby Dwa lata po ocenie Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR 18 31

32 Potrzeby Dwa lata po ocenie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 31 X X X X X W budżecie OPS/PCPR 32 X X X X X Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

33 Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR 38 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

34 Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS projekty systemowe Łączna kwota środków EFS

35 Potrzeby Dwa lata po ocenie projekty systemowe Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Liczba zleceń / umów Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania

36 Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok potrzeby 2015 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *

37 rok potrzeby 2015 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% Dynamika 5 X * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok potrzeby 2015 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 2015 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100%

38 rok potrzeby 2015 potrzeby Dynamika 4 X KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok prognoza 2015 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X

39 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo 1 X X X X X X Bezrobocie 2 X X X X X X Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm 6 X X X X X X Narkomania 7 X X X X X X potrzeba ochrony macierzyństwa 8 X X X X X X POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców rok prognoza liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w Dynamika 4 X POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik kontraktu socjalnego rok prognoza liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100%

40 rok prognoza Dynamika 4 X Wskaźnik interwencji kryzysowej rok prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 4 X POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika 4 X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika 4 X BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 40

41 Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Centra Integracji Społecznej

42 Wyszczególnienie Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy Żłobki Kluby dziecięce Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pomoc materialna dla uczniów * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR - powiat Wyszczególnienie Potrzeby 2015 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Autorzy: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 03 dla gminy M. Gorzów Wielkopolski Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Załącznik Nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. województwo podlaskie 1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 214 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/77/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 21/77/215 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 215 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 214 rok. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 16 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.

Na podstawie art. 16 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. DRUK 6/XLIV Projekt Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Słubickiego Na podstawie art. 16 a ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Dziarmaga Aleksandara Szymanowicz Barbara Lefik-Zarczyńska Beata Makowska Bożena Stawiarska Edyta Leśniewska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Katarzyna Jabłońska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Karmazy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, Urzędu Miejskiego w Tychowie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR moniecki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu monieckiego Autorzy: Emilia Niedziołko SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy:

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Autorzy: Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej... 3 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia... 6 3.1. Gmina - zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: URZĘDEM MIEJSKIM W TYCHOWIE GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Bednarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Grudzień SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr z dnia OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) nakłada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jonkowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Jonkowo Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Autorzy: Urszula Hahn Antosz Ewa Dorota Kosiorowska Anna Paluszek Małgorzata Szczęch SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XIV/97/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XIV/97/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 6 kwietnia r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim za rok 2015 Na podstawie art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 01 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Figlewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Figlewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Figlewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 w Powiecie Braniewskim

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 w Powiecie Braniewskim Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 w Powiecie Braniewskim Autorzy: Agnieszka Sikorska Danuta Dąbrowska Wanda Zając Ewa Mindza-Jureko Irena Chelińska Aneta Koszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiat Wągrowiecki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Wągrowieckiego Autorzy: pracownicy merytoryczni PCPR Wągrowiec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 123/VII/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miasta Świnoujście Autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Aneta Kułak 2. Dorota Janik 3. Agata Ogonowska Zatwierdził: Tomasz Lato SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Powiatu Sandomierskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Powiatu Sandomierskiego Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Powiatu Sandomierskiego Autorzy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANDOMIERZU SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo