2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie"

Transkrypt

1 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek produkcyjny Wiek emerytalny MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek produkcyjny Wiek emerytalny RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 13 X X X X X 14 X X X X X 15 X X X X X 16 X X X X X Liczba żłobków (żłobki, kluby 17 dziecięce, dzienny opiekun) X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku 18 X X X X X (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) Liczba przedszkoli 19 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w 20 X X X X X przedszkolu wg. złożonych wniosków Liczba szkół podstawowych 21 X X X X X Liczba szkół gimnazjalnych Liczba szkół ponadgimnazjalnych liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży X X X X X Liczba bibliotek publicznych 26 X X X X X Liczba domów kultury 27 X X X X X Liczba obiektów sportowych 28 X X X X X Liczba boisk przyszkolnych 29 X X X X X Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej Liczba szpitali Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku

2 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin 3 Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin 7 Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin 10 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin 13 Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 15 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 X X X X Liczba osób w rodzinach 18 X X X X BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 X X X X Liczba osób w rodzinach 20 X X X X Liczba rodzin 21 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 23 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 25 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba osób w rodzinach 26 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 X X X X Liczba osób w rodzinach 28 X X X X NARKOMANIA Liczba rodzin 29 X X X X Liczba osób w rodzinach 30 X X X X

3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 X X X X Liczba osób w rodzinach 34 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 X X X X Liczba osób w rodzinach 36 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 X X X X Liczba osób w rodzinach 38 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 X X X X SIEROCTWO Liczba rodzin 40 Liczba osób w rodzinach 41 Liczba rodzin 42 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób w rodzinach Liczba osób Liczba osób Liczba osób 46 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 osoby długotrwale korzystające 47 Liczba osób 48 WIEK PRODUKCYJNY osoby długotrwale korzystające 49 Liczba osób 50 WIEK EMERYTALNY osoby długotrwale korzystające 51 Liczba osób 52 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 osoby długotrwale korzystające 53 Liczba osób 54 WIEK PRODUKCYJNY osoby długotrwale korzystające 55 WIEK EMERYTALNY

4 Liczba osób 56 osoby długotrwale korzystające 57 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 X X X X Liczba świadczeń 59 X X X X Kwota świadczeń w złotych 60 X X X X Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 X X X X Liczba świadczeń 62 X X X X Kwota świadczeń w złotych 63 X X X X Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 X X X X Liczba świadczeń 65 X X X X Kwota świadczeń w złotych 66 X X X X ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 X X X X Liczba świadczeń 68 X X X X Kwota świadczeń w złotych 69 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 X X X X Liczba świadczeń 71 X X X X Kwota świadczeń w złotych 72 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 X X X X Liczba świadczeń 74 X X X X Kwota świadczeń w złotych 75 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 X X X X Liczba świadczeń 77 X X X X Kwota świadczeń w złotych 78 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 X X X X Liczba świadczeń 80 X X X X Kwota świadczeń w złotych 81 X X X X ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 X X X X Kwota świadczeń w złotych 83 X X X X ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

5 POSIŁEK Liczba osób 84 X X X X Liczba świadczeń 85 X X X X Kwota świadczeń w złotych 86 X X X X W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 X X X X Liczba świadczeń 88 X X X X Kwota świadczeń w złotych 89 X X X X SCHRONIENIE Liczba osób 90 X X X X Liczba świadczeń 91 X X X X Kwota świadczeń w złotych 92 X X X X UBRANIE Liczba osób 93 X X X X Liczba świadczeń 94 X X X X Kwota świadczeń w złotych 95 X X X X SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 X X X X Liczba świadczeń 97 X X X X Kwota świadczeń w złotych 98 X X X X ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 X X X X Liczba świadczeń 100 X X X X Kwota świadczeń w złotych 101 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

6 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 Liczba osób w rodzinach 114 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 Liczba osób w rodzinach Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem 117 liczba osób z kontraktem w Klubie 118 X X X X Integracji Społecznej INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 X X X X Liczba osób 120 Liczba osób Liczba osób korzystających z usług Liczba osób korzystających z usług 123 KONTRAKT SOCJALNY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

7 Liczba świadczeń POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób

8 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Prognoza rok po Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 X X X X Kwota świadczeń w złotych 4 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych 6 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych 8 X X X X JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych 10 X X X X Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) Liczba świadczeń 11 X X X X Kwota świadczeń w złotych 12 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych 14 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 X X X X Kwota świadczeń w złotych 16 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych 18 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 X X X X Kwota świadczeń w złotych 20 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 X X X X Kwota świadczeń w złotych 24 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 X X X X Kwota świadczeń w złotych 26 X X X X

9 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ocenie Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 X X X X X Liczba miejsc 20 X X X X X Liczba osób korzystających 21 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc 26 Liczba osób korzystających JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Liczba osób korzystających DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM

10 Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 X X X X X Liczba uczestników zajęć 42 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć

11 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Lata poprzednie Potrz Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie

12 zeby Dwa lata po ocenie

13 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Rok oceny Rok po ocenie Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 5 Dotacje z budżetu państwa W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 8 W złotych Dotacje z budżetu państwa DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 19 X X X Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 20 X X X Dotacje z budżetu państwa 21 X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

14 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 33 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 36 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 39 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 X X X Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 44 X X X Dotacje z budżetu państwa 45 X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

15 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok oceny Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie

16 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie KADRA KIEROWNICZA kobiety Wykształcenie wyższe kobiety Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej kobiety PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem kobiety W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe kobiety Wykształcenie średnie kobiety Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie kobiety Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie kobiety Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej kobiety POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem kobiety W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe kobiety Wykształcenie średnie kobiety Inne kobiety

17 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) WYSZCZEGÓLNIENIE Wolontariusze 1 W osobach Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)

18 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) Lata poprzednie Potrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 X X X X X Pracownicy socjalni 2 X X X X X Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej W osobach 3 X X X X X

19 8. Koszty zasobu instytucjonalnego KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) WYSZCZEGÓLNIENIE Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania Lata poprzednie Prognoza Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Z tego: W złotych Wydatki na inwestycje Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi finansowane z EFS Pozostałe koszty utrzymania ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej Ośrodki wsparcia - ogółem Środowiskowe domy pomocy Dzienne domy pomocy Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych Kluby samopomocy Rodzinne domy pomocy 12 X X X X X Mieszkania chronione Ośrodki interwencji kryzysowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa Placówki dziennego wsparcia Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem Placówki typu rodzinnego Centrum integracji społecznej Klub integracji społecznej 20 X X X X X Warsztat terapii zajęciowej Zakład Aktywności Zawodowej

20 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) WYSZCZEGÓLNIENIE W złotych Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze - wydatki ogółem Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej 16 X X X X X Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudoziemców Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

21 Żłobki Kluby dziecięce Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pomoc materialna dla uczniów Edukacyjna opieka wychowawcza 31 X X X X X Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS Łączna kwota środków EFS

22 10. Aktywność projektowo-programowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2010 Rok 2011 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Rok oceny Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

23 10. Aktywność projektowo-programowa WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

24 10. Aktywność projektowo-programowa WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2010 Rok 2011 Rok oceny UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

25 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Prognoza rok po ocenie Liczba zleceń ogółem Wartość zleceń w złotych dotacje w złotoch 3 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem Wartość zleceń w złotych dotacje w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych

26 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

27 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% Dynamika * nie ujęci w wierszu X

28 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

29 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

30 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 2014 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

31 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika prognoza 2014 prognoza X

32 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok prognoza udział osób w wieku 0-17 lat OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym udział osób w wieku 0-17 lat udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym udział osób w wieku 0-17 lat udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym

33 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

34 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

35 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa 1 X X X X X 2 X X X X X X X X X X 7 X X X X X 8 X X X X X

36 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców rok liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 Dynamika prognoza X

37 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik kontraktu socjalnego rok liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym * prognoza liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika * dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) X

38 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik interwencji kryzysowej rok liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej prognoza liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X 0 0 0

39 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika X

40 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika X

41 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy Żłobki Kluby dziecięce Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pomoc materialna dla uczniów * procentowy udział w wydatkach ogółem

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz Pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Łasin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Łasin Autorzy: Barbara Wałek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Otwock Autorzy: Wiesława Ejsmont Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz ul. Św. Kostki 5 06-300 Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Joanna Deptuła Karolina Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Katarzyna Jabłońska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Katarzyna Jabłońska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Książ Wielkopolski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski Autorzy: Hanna Bartkowiak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: MARIOLA ŻYŁKA EWA SUKIENNIK KRYSTYNA GWIZDKA SYLWIA NAGÓRKA RAJMUND WASIAK GENOWEFA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Łambinowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łambinowice Autorzy: Elwira Iberat SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr XLVIII/473/ Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krotoszyn Autor: Lidia Pawłowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 4 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żyrzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Żyrzyn Autorzy: Jadwiga Kosiewska Jadwiga Kowalik Renata Bakiera SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jeziora Wielkie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jeziora Wielkie Autorzy: Violetta Stańska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

PCPR łańcucki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu łańcuckiego Autorzy: Maria Cisło Magdalena Szadkowska Renata Jurczyszyn Danuta Szuberla Paweł Duliban Joanna Dubiel-Sowa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wymiarki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Wymiarki Autorzy: Jadwiga Marczenia Krystyna Nowogrodzka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu siemiatyckiego Autorzy: Ewa Abramowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Konopnica Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Konopnica Autorzy: Aneta Łudczak Alicja Parzybut SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wałbrzych Autorzy: Grażyna Urbańska Krzysztof Czaja Krzysztof Izdebski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012 Załącznik do Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. kwietnia 2013r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Miasta Koszalina ZA ROK 2012 Opracowanie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Medyka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Medyka Autorzy: Renata Muszak Maria Dziadek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kleszczewo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Kleszczewo Autorzy: Mirosława Radzimska Anna Gołkowska Halina Jeger Edyta Kijak Daniel Andrószowski SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta i Gminy Krotoszyn Autorzy: Lidia Pawłowska Zatwierdziła: Dyrektor Teresa Stęplewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( (

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( ( MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa 25 44-200 RYBNIK Tel. (032) 4221111

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 01 dla gminy Śrem Autorzy: Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie Pion Edukacji i Usług Społecznych UM w Śremie organizacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

za I - VI / I - XII...r.

za I - VI / I - XII...r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE. Warszawa, lipiec 2011 r.

Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE. Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nr rachunku bankowego: 09 8642 1126 2012 1114 9185 0001. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta Łańcuta.

Nr rachunku bankowego: 09 8642 1126 2012 1114 9185 0001. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta Łańcuta. Informacje ogólne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut tel. (0-17) 225 33 25 fax (0-17) 225 6167 e-mail : mops-lancut@pl strona: www.mopslancut.pl NIP: 815 10 71 723 REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej KOREKTA NARZĘDZIA Formularz oceny dla Gminy, Powiatu i Miasta na prawach powiatu Cz.3 - Objaśnienia (akceptacja Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świątki z dnia 29 kwietnia 2015 r. Załącznik nr do uchwały Nr VI/4/05 Rady Gminy Świątki z dnia 9 kwietnia 05 r. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 04 dla Gminy Świątki Autorzy: Anna Trocha Anna Rynko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2012 roku Spis Treści 1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 2. Poniesione koszty realizowanych zadań 3. Działy klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Załącznik do uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej OBJAŚNIENIA EDYCJA 2014/2015

Ocena zasobów pomocy społecznej OBJAŚNIENIA EDYCJA 2014/2015 Ocena zasobów pomocy społecznej OBJAŚNIENIA EDYCJA 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA ŹRÓDŁA INFORMACJI: Systemy zewnętrzne zasilanie komórek formularza OZPS następuje z systemów informatycznych CAS (obszar pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Cel działania GOPS c.d.

Cel działania GOPS c.d. Cel działania GOPS umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wsparcie osób i rodzin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 3/2013 z dnia 04.02.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 I. ZADANIA MOPS SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie realizuje zadania własne i zlecone gminy i powiatu,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastków za rok 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo