2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie"

Transkrypt

1 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek produkcyjny Wiek emerytalny MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek produkcyjny Wiek emerytalny RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 13 X X X X X 14 X X X X X 15 X X X X X 16 X X X X X Liczba żłobków (żłobki, kluby 17 dziecięce, dzienny opiekun) X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku 18 X X X X X (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) Liczba przedszkoli 19 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w 20 X X X X X przedszkolu wg. złożonych wniosków Liczba szkół podstawowych 21 X X X X X Liczba szkół gimnazjalnych Liczba szkół ponadgimnazjalnych liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży X X X X X Liczba bibliotek publicznych 26 X X X X X Liczba domów kultury 27 X X X X X Liczba obiektów sportowych 28 X X X X X Liczba boisk przyszkolnych 29 X X X X X Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej Liczba szpitali Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku

2 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin 3 Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin 7 Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin 10 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin 13 Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 15 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 X X X X Liczba osób w rodzinach 18 X X X X BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 X X X X Liczba osób w rodzinach 20 X X X X Liczba rodzin 21 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 23 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin 25 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba osób w rodzinach 26 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 X X X X Liczba osób w rodzinach 28 X X X X NARKOMANIA Liczba rodzin 29 X X X X Liczba osób w rodzinach 30 X X X X

3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 X X X X Liczba osób w rodzinach 34 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 X X X X Liczba osób w rodzinach 36 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 X X X X Liczba osób w rodzinach 38 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 X X X X SIEROCTWO Liczba rodzin 40 Liczba osób w rodzinach 41 Liczba rodzin 42 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób w rodzinach Liczba osób Liczba osób Liczba osób 46 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 osoby długotrwale korzystające 47 Liczba osób 48 WIEK PRODUKCYJNY osoby długotrwale korzystające 49 Liczba osób 50 WIEK EMERYTALNY osoby długotrwale korzystające 51 Liczba osób 52 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 osoby długotrwale korzystające 53 Liczba osób 54 WIEK PRODUKCYJNY osoby długotrwale korzystające 55 WIEK EMERYTALNY

4 Liczba osób 56 osoby długotrwale korzystające 57 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 X X X X Liczba świadczeń 59 X X X X Kwota świadczeń w złotych 60 X X X X Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 X X X X Liczba świadczeń 62 X X X X Kwota świadczeń w złotych 63 X X X X Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 X X X X Liczba świadczeń 65 X X X X Kwota świadczeń w złotych 66 X X X X ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 X X X X Liczba świadczeń 68 X X X X Kwota świadczeń w złotych 69 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 X X X X Liczba świadczeń 71 X X X X Kwota świadczeń w złotych 72 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 X X X X Liczba świadczeń 74 X X X X Kwota świadczeń w złotych 75 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 X X X X Liczba świadczeń 77 X X X X Kwota świadczeń w złotych 78 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 X X X X Liczba świadczeń 80 X X X X Kwota świadczeń w złotych 81 X X X X ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 X X X X Kwota świadczeń w złotych 83 X X X X ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

5 POSIŁEK Liczba osób 84 X X X X Liczba świadczeń 85 X X X X Kwota świadczeń w złotych 86 X X X X W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 X X X X Liczba świadczeń 88 X X X X Kwota świadczeń w złotych 89 X X X X SCHRONIENIE Liczba osób 90 X X X X Liczba świadczeń 91 X X X X Kwota świadczeń w złotych 92 X X X X UBRANIE Liczba osób 93 X X X X Liczba świadczeń 94 X X X X Kwota świadczeń w złotych 95 X X X X SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 X X X X Liczba świadczeń 97 X X X X Kwota świadczeń w złotych 98 X X X X ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 X X X X Liczba świadczeń 100 X X X X Kwota świadczeń w złotych 101 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

6 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 Liczba osób w rodzinach 114 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 Liczba osób w rodzinach Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem 117 liczba osób z kontraktem w Klubie 118 X X X X Integracji Społecznej INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 X X X X Liczba osób 120 Liczba osób Liczba osób korzystających z usług Liczba osób korzystających z usług 123 KONTRAKT SOCJALNY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

7 Liczba świadczeń POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób

8 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Prognoza rok po Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 X X X X Kwota świadczeń w złotych 4 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych 6 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych 8 X X X X JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych 10 X X X X Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) Liczba świadczeń 11 X X X X Kwota świadczeń w złotych 12 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych 14 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 X X X X Kwota świadczeń w złotych 16 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych 18 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 X X X X Kwota świadczeń w złotych 20 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 X X X X Kwota świadczeń w złotych 24 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 X X X X Kwota świadczeń w złotych 26 X X X X

9 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ocenie Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 X X X X X Liczba miejsc 20 X X X X X Liczba osób korzystających 21 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Liczba miejsc 26 Liczba osób korzystających JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek Liczba osób korzystających DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM

10 Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 X X X X X Liczba uczestników zajęć 42 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Liczba uczestników zajęć

11 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Lata poprzednie Potrz Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie

12 zeby Dwa lata po ocenie

13 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Rok oceny Rok po ocenie Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 5 Dotacje z budżetu państwa W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 8 W złotych Dotacje z budżetu państwa DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 19 X X X Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 20 X X X Dotacje z budżetu państwa 21 X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

14 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 33 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 36 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa 39 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 X X X Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 44 X X X Dotacje z budżetu państwa 45 X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

15 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok oceny Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie

16 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie KADRA KIEROWNICZA kobiety Wykształcenie wyższe kobiety Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej kobiety PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem kobiety W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe kobiety Wykształcenie średnie kobiety Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie kobiety Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie kobiety Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej kobiety POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem kobiety W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe kobiety Wykształcenie średnie kobiety Inne kobiety

17 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) WYSZCZEGÓLNIENIE Wolontariusze 1 W osobach Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)

18 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) Lata poprzednie Potrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 X X X X X Pracownicy socjalni 2 X X X X X Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej W osobach 3 X X X X X

19 8. Koszty zasobu instytucjonalnego KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) WYSZCZEGÓLNIENIE Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania Lata poprzednie Prognoza Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Z tego: W złotych Wydatki na inwestycje Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi finansowane z EFS Pozostałe koszty utrzymania ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej Ośrodki wsparcia - ogółem Środowiskowe domy pomocy Dzienne domy pomocy Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych Kluby samopomocy Rodzinne domy pomocy 12 X X X X X Mieszkania chronione Ośrodki interwencji kryzysowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa Placówki dziennego wsparcia Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem Placówki typu rodzinnego Centrum integracji społecznej Klub integracji społecznej 20 X X X X X Warsztat terapii zajęciowej Zakład Aktywności Zawodowej

20 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) WYSZCZEGÓLNIENIE W złotych Lata poprzednie Potrzeby Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze - wydatki ogółem Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej 16 X X X X X Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudoziemców Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

21 Żłobki Kluby dziecięce Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pomoc materialna dla uczniów Edukacyjna opieka wychowawcza 31 X X X X X Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS Łączna kwota środków EFS

22 10. Aktywność projektowo-programowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2010 Rok 2011 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Rok oceny Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

23 10. Aktywność projektowo-programowa WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

24 10. Aktywność projektowo-programowa WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2010 Rok 2011 Rok oceny UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Prognoza rok po ocenie Ogółem liczba osób objętych projektami

25 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Prognoza rok po ocenie Liczba zleceń ogółem Wartość zleceń w złotych dotacje w złotoch 3 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem Wartość zleceń w złotych dotacje w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń Wartość zleceń w złotych

26 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

27 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% Dynamika * nie ujęci w wierszu X

28 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

29 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie potrzeby 2014 potrzeby liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

30 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 2014 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

31 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika prognoza 2014 prognoza X

32 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok prognoza udział osób w wieku 0-17 lat OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym udział osób w wieku 0-17 lat udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym udział osób w wieku 0-17 lat udział osób w wieku produkcyjnym udział osób w wieku emerytalnym

33 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

34 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X

35 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa 1 X X X X X 2 X X X X X X X X X X 7 X X X X X 8 X X X X X

36 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców rok liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 Dynamika prognoza X

37 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik kontraktu socjalnego rok liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym * prognoza liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika * dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) X

38 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik interwencji kryzysowej rok liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej prognoza liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika X 0 0 0

39 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika X

40 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) Dynamika X

41 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy Żłobki Kluby dziecięce Dzienni opiekunowie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pomoc materialna dla uczniów * procentowy udział w wydatkach ogółem

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jedlińsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedlińsk Autorzy: Zuzanna Pudzianowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Autorzy: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Otwock Autorzy: Wiesława Ejsmont Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz Pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Łasin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Łasin Autorzy: Barbara Wałek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Dziarmaga Aleksandara Szymanowicz Barbara Lefik-Zarczyńska Beata Makowska Bożena Stawiarska Edyta Leśniewska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy M. Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy M. Konin Autorzy: Anna Kwaśniewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR mławski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mławskiego Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Grudzień SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 03 dla gminy M. Gorzów Wielkopolski Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu wrzesińskiego Autorzy: Jerzy Nowaczyk - Dyrektor PCPR we Wrześni SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr z dnia OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) nakłada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Niedziela Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Niedziela SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Bednarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 123/VII/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR grajewski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu grajewskiego Autorzy: Barbara Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Autorzy: Urszula Hahn Antosz Ewa Dorota Kosiorowska Anna Paluszek Małgorzata Szczęch SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Aneta Kułak 2. Dorota Janik 3. Agata Ogonowska Zatwierdził: Tomasz Lato SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. UCHWAŁA NR L/1185/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 214 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r.,

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Autorzy: Danuta Mikołajek Grażyna Olech Ewa Skowronek Krystyna Chrunik Maria Kolasa SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jonkowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Jonkowo Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz ul. Św. Kostki 5 06-300 Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Joanna Deptuła Karolina Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Lipnowskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Edyta Domagała 2. Elżbieta Moskal 3. Dorota Janik Zatwierdził: Tomasz Lato Spis treści 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo