RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ, PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ, PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ"

Transkrypt

1 Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ, PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (nauczycielska) z zakresu gimnastyki korekcyjnej Regulamin został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1232); - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131); - Regulaminu studiów PWSZ w Nowym Sączu z 2012 r. ( 29); - Zarządzenia nr 47/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1187); - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400); 1

2 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 Nr 228 poz z późn. zm.); - Uchwały Nr 56/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia; - Zarządzenia Nr 21/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia dokumentacji programowej studiów. 2

3 Kierunek studiów: Forma studiów: Semestr: Rodzaj praktyki: Miejsce realizacji praktyki: wychowanie fizyczne studia stacjonarne V, VI praktyka zawodowa (nauczycielska) w zakresie gimnastyki korekcyjnej placówki oświatowe Wymiar praktyki: 60 godzin V semestr: 30 godzin VI semestr: 30 godzin pkt ECTS 3 Forma praktyki: roczna Organizacja praktyki 1. Celem praktyki jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych w edukacji przedszkolnej i szkolnej, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą, konfrontacja nabytej wiedzy z zakresu metodyki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 2. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją przedmiotów: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z metodyką i gimnastyka korekcyjna z elementami rehabilitacji ruchowej. Stanowi integralną całość zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacyjnych. 3. W trakcie praktyki studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: wizyty w placówce oświatowej, obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów). 4. Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu: opracowuje zasady odbywania praktyki ujęte w niniejszym regulaminie, przygotowuje studentów do odbycia praktyki, 3

4 zapewnia możliwość omówienia praktyki w trakcie zajęć, utrzymuje systematyczny kontakt z placówkami oświatowymi, w których student odbywa praktykę. 5. Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu) wypełnia zlecone mu przez dyrektora Instytutu obowiązki (zał. 1), w tym opracowuje: zakres obowiązków nauczyciela-opiekuna studenckiej praktyki zawodowej w placówce oświatowej (zał. 2), zakres obowiązków studenta w trakcie trwania praktyki (zał. 3), program praktyki zawodowej (zał. 4). 6. Obowiązkową dokumentację praktyki stanowi: Dziennik praktyk prowadzony przez studenta zgodnie ze wzorem zał. 5. Dziennik powinien być pisany własnoręcznie. Harmonogram zajęć nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oświatowej - opatrzony pieczęcią placówki i podpisany przez dyrektora. Harmonogram zajęć studenta w czasie praktyk w placówce oświatowej. Karta oceny praktyki uzyskanych efektów kształcenia - wystawiana przez nauczyciela-opiekuna praktyk w placówce oświatowej, potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora placówki (wzór zał. 6). 7. Warunkiem zaliczenia praktyki jest: dostarczenie w wyznaczonym terminie opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni Dziennika praktyk wypełnionego zgodnie ze wzorem i podpisanego przez nauczyciela-opiekuna praktyki, pozytywna ocena wystawiona studentowi na Karcie oceny praktyki przez nauczyciela-opiekuna praktyk, potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora placówki oświatowej, pozytywna ocena wystawiona studentowi przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni. 4

5 Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Zał. 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z RAMIENIA UCZELNI Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (nauczycielska) z zakresu gimnastyki korekcyjnej Opiekun praktyki jako przedstawiciel Uczelni jest przełożonym studentów odbywających praktykę. Odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem placówki oświatowej spraw związanych z przebiegiem praktyki. Do obowiązków opiekuna praktyki z ramienia Uczelni należy w szczególności: zapewnienie miejsca praktyki studentom, kontrola dokonania obowiązkowego ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków, będącego warunkiem rozpoczęcia praktyk, opracowanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej organizacji praktyki, przygotowywanie informacji o przebiegu praktyki na żądanie dyrektora Instytutu lub prorektora ds. studenckich i kształcenia, opracowanie programu i planu odbywania praktyki, zapoznanie studentów z zasadami odbywania praktyki zawodowej, w tym z regulaminem, programem i planem praktyki oraz terminem jej realizacji, warunkami zaliczenia, hospitacja praktyki, kontrola Dziennika praktyki, zaliczanie odbytej praktyki, przygotowanie i przekazanie zastępcy dyrektora Instytutu wykazu nauczycieli-opiekunów praktyki w placówce oświatowej wraz z listą studentów im podległych, współpraca z opiekunami praktyki w placówce oświatowej. Imię i nazwisko opiekuna praktyki zawodowej z ramienia Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu: dr Renata Żabecka-Chowaniec. 5

6 Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Zał. 2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA-OPIEKUNA STUDENCKEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (nauczycielska) z zakresu gimnastyki korekcyjnej W stosunku do studenta (praktykanta): sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej nad studentem w trakcie odbywania praktyki zawodowej, modelowanie postaw związanych z rolą nauczyciela wychowania fizycznego, przekazanie studentowi swojego harmonogramu zajęć oraz harmonogramu zajęć praktykanta, zapoznanie studenta z planem przebiegu praktyki zgodnym z programem (dostarczonym przez opiekuna praktyki zawodowej z ramienia Uczelni), omówienie wzajemnych oczekiwań, wyjaśnienie na czym polega odpowiedzialność w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, przedstawienie praktykanta gronu pedagogicznemu, przedstawienie praktykanta grupie dzieci lub klasie, podkreślenie jego uprawnień i kompetencji nauczycielskich, realizacja programu praktyki, stopniowe wprowadzanie w pracę nauczyciela wychowania fizycznego i branie odpowiedzialności za jej wszystkie aspekty, zapewnienie warunków umożliwiających: zapoznanie się ze specyfiką placówki oświatowej, w której odbywana jest praktyka, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego, zapoznanie ze sportową bazą placówki, sprzętem sportowym, specjalistycznym sprzętem do korekcji wad postawy ciała, pomocami dydaktycznymi, omawianie przebiegu i wyników pracy studenta, umożliwienie udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady placówki, w spotkaniach z rodzicami, zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych, obserwacja praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących jego silnych i słabych stron przygotowania zawodowego, zachęcanie do zadawania pytań i szukania rozwiązań napotykanych problemów, służenie życzliwą radą i fachową pomocą. 6

7 W stosunku do Uczelni: kontrola Dziennika praktyki (jego systematycznego uzupełniania przez studenta), formułowanie uwag i spostrzeżeń oraz złożenie swojego podpisu, podsumowanie pracy studenta na praktyce, wystawienie mu oceny uzyskanych efektów kształcenia wypełnienie Karty oceny praktyki zawodowej studenta, natychmiastowe sygnalizowanie problemów związanych z organizacją praktyki lub niewłaściwym zachowaniem studenta, kontaktowanie się w tej sprawie z opiekunem praktyki zawodowej z ramienia Uczelni, kontakt w sprawie zawarcia umowy cywilno-prawnej i wypłacenia należności z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktykę zawodową z Dziełem Kadr i Księgowości PWSZ. 7

8 Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Zał. 3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW STUDENTA W TRAKCIE ODBYWANIA STUDENCKEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (nauczycielska) z zakresu gimnastyki korekcyjnej Student, w trakcie odbywania praktyki zawodowej jest zobowiązany do: godnego reprezentowania Uczelni, przestrzegania regulaminu pracy oraz innych przepisów obowiązujących w zakładzie pracy, do którego został skierowany na praktykę, w tym związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, tajemnicą służbową, normami społecznymi itp. realizacji programu praktyki i rzetelnego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, usprawiedliwiania nieobecności, które mogą być podstawą do przedłużenia okresu odbywania praktyk, osobistego ustalenia terminu odbywania praktyki w wyznaczonej placówce oświatowej, realizowania praktyki zawodowej tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie, przedłużenie terminu możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela-opiekuna praktyki, dostarczenia nauczycielowi-opiekunowi praktyki Dziennika praktyk z wymaganymi konspektami 7 dni przed rozpoczęciem praktyki, systematycznego uzupełniania Dziennika praktyk wymaganymi konspektami zgodnie z wytycznymi programu praktyki, przedstawienia Dziennika praktyk nauczycielowi-opiekunowi praktyk na każde jego żądanie, poprawianie konspektów zawartych w Dzienniku praktyk zgodnie z wytycznymi nauczyciela-opiekuna praktyk przed ponownym zgłoszeniem się do placówki oświatowej na praktykę, obserwowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki lub innych osób wyznaczonych przez nauczyciela-opiekuna praktyki (nauczycieli, studentów), prowadzenia zajęć w obecności i przy wsparciu nauczyciela-opiekuna praktyki, samodzielnego prowadzenia zajęć obserwowanych przez innych nauczycieli placówki oświatowej i studentów, znajomości treści zawartych w Dzienniku praktyk, prawidłowego omówienia i pokazania ćwiczeń, stawienia się 10 minut przed rozpoczęciem planowych zajęć w placówce oświatowej, posiadania stroju sportowego i obuwia zamiennego. 8

9 Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Zał. 4 PROGRAM STUDENCKEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu gimnastyki korekcyjnej 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch semestrów z przedmiotu pedagogika z podstawami dydaktyki, zaliczenie semestru z przedmiotu metodyka wychowania fizycznego, zaliczenie z przedmiotu rytmika i taniec, gry i zabawy ruchowe, zaliczenie dwóch semestrów z teorii i metodyki sportów indywidualnych, zespołowych, praktyki zawodowej z wychowania fizycznego. 2. Cele praktyki, efekty kształcenia, sposób weryfikacji, treści programowe, liczba godzin przeznaczona na poszczególne bloki tematyczne. Cel nadrzędny praktyki: Przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej Wymiar praktyki: 60 godzin. Cele praktyki Efekty kształcenia Sposób weryfikacji Treści programowe (bloki tematyczne) Liczba godzin Cel 1. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do realizacji zadań z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej w placówkach oświatowych. EK1. Umiejętności: Student jest przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej Charakterystyka placówki oświatowej (dziennik praktyk) Zapoznanie z specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, poznanie realizowanych zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. Zaznajomienie się z planowaniem i 10 9

10 Cel 2. Umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży oraz posiada umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. programowaniem postępowania korekcyjnego. Prowadzenie dokumentacji praktyki. Cel 3. Umiejętność dobierania odpowiednich ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla poszczególnych wad postawy ciała. Cel 4 Umiejętność wykorzystywania odpowiednich metod i form w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Obserwacje (dziennik praktyk) Obserwowanie: a) czynności podejmowanych przez nauczyciela - opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego czynności oraz aktywności uczniów, b) toku metodycznego przeprowadzania i zajęć, W tym: stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, c) interakcji nauczyciel-uczeń oraz interakcji między dziećmi w toku lekcji, d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie, ich prawidłowości i zakłóceń e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu sprawności fizycznej uczniów, f)sposobów motywacji uczniów, g) dynamiki zachowań grupy, ról społecznych pełnionych przez uczniów, ich zachowań i postaw, h) funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami, i) działań podejmowanych przez nauczyciela na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, organizacji przestrzeni w sali gimnastycznej, sposobu jej zagospodarowania i wykorzystania

11 EK2.Wiedza: Student umie dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i formy w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Potwierdzenie współdziałania z nauczycielem - opiekunem praktyk w wykonywaniu czynności zawodowych (w dzienniku praktyk) Konspekty prowadzonych zajęć ( w dzienniku praktyk) Współdziałanie z nauczycielem - opiekunem praktyk w: a) planowaniu i prowadzeniu zajęć b) organizowaniu pracy w grupach c) przygotowaniu pomocy dydaktycznych d) wykorzystaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej nauczyciela wychowania fizycznego e) kontroli postępów korekcyjnych f) indywidualizacja w stosowaniu ćwiczeń i obciążeń fizycznych, h)konsultacja z rodzicami. Wykonywanie zadań z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: a) planowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, b) dostosowanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz indywidualnych potrzeb uczniów, c) organizacja i prowadzenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze zajęć d) dostosowanie poziomu komunikacji do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów, e) organizacja pracy uczniów w grupach zadaniowych f) dostosowanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi g) diagnozowanie poziomu umiejętności uczniów h) podejmowanie indywidualnej pracy korekcyjnokompensacyjnej z uczniami, i) podejmowanie działań wychowawczych w toku 15 11

12 EK3. Umiejętności Student posiada umiejętność wykorzystywania specjalistycznego sprzętu do korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży Konspekt prowadzonych praktyk (dziennik praktyk) pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia praw ucznia, j) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i z innymi specjalistami pracującymi z uczniami Student zapoznaje się ze specjalistycznym sprzętem oraz przyrządami i przyborami do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Potrafi dobrać do korekcji wad postawy ciała, w tym dla dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa odpowiednie ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, przyrządów i przyborów. 25 EK4. Kompetencje społeczne: Student okazuje troskę o dobro wychowanka poprzez odpowiedzialne przygotowanie do zajęć i wyzwań zawodowych, ma świadomość poziomu wiedzy i umiejętności. Obserwacja postawy studenta dokonana przez opiekuna praktyk (karta oceny) Ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron). Ocena przebiegu prowadzonych lekcji wychowania fizycznego oraz realizacji zamierzonych celów. Konsultacje z nauczycielem - opiekunem praktyk w celu omawiania i prowadzonych zajęć. Omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 12

13 3. Kryteria oceny osiąganych efektów kształcenia: EK1. Umiejętności: Student jest przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz posiada umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. Na ocenę 3 Student słabo z pomocą nauczyciela opiekuna praktyk przygotowuje się do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz posiada słabą umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. Na ocenę 4 Student z niewielką pomocą przygotowuje do prowadzenia zajęć oraz posiada umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. Na ocenę 5 Student doskonale przygotowuje się do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz posiada samodzielną umiejętność planowania i programowania procesu korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. EK2. Umiejętności: Student umie dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i formy w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na ocenę 3 Student słabo, z błędami umie dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i formy w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Na ocenę 4 Student z niewielką pomocą nauczyciela umie dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i formy w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na ocenę 5 Student bardzo dobrze umie dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i formy w reedukacji posturalnej na lekcji gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. EK3. Umiejętności Student posiada umiejętność wykorzystywania specjalistycznego sprzętu do korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student słabo, z błędami, z pomocą nauczyciela umie wykorzystać specjalistyczny sprzęt do korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Student z niewielką pomocą nauczyciela umie wykorzystać specjalistyczny sprzęt do korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Student samodzielnie wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. 13

14 EK4. Kompetencje społeczne: Student okazuje troskę o dobro wychowanka poprzez odpowiedzialne przygotowanie do zajęć i wyzwań zawodowych, ma świadomość poziomu wiedzy i umiejętności. Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student okazuje małą troskę o wychowanka słabo przygotowując się do zajęć i wyzwań zawodowych, ma świadomość wiedzy i umiejętności. Student okazuje troskę o wychowanka właściwie przygotowując się do zajęć i wyzwań zawodowych, ma świadomość wiedzy i umiejętności. Student okazuje troskę o wychowanka poprzez doskonałe i twórcze przygotowanie się do zajęć i wyzwań zawodowych, ma świadomość wiedzy i umiejętności. 4. Metody dydaktyczne: Praktyka zawodowa. 5. Obciążenie pracą studenta 60 godz. wynikających z planu studiów 6. Metody oceny Ocena formująca za: F1. Dziennik praktyk zawierający: a) charakterystykę placówki oświatowej, b)obserwacje pracy nauczyciela, c)potwierdzenie współdziałania z nauczycielem-opiekunem praktyk w wykonywaniu czynności zawodowych, F2. Dokumentację samodzielnego pełnienia roli nauczyciela (konspekty prowadzonych lekcji ) F3. Ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, mocne i słabe strony. F4. Obserwację postawy studenta dokonaną przez opiekuna praktyk w szkole. P1. Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna ocen formujących. Literatura podstawowa: 1. Groffik D., Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii, Katowice 2009, AWF 2. Bahrynowska-Fic J., Właściwości ćwiczeń fizycznych ich systematyka i metodyka., Warszawa 1987, PZWL 3. Woynarowska B., Wojciechowska A., Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole., Warszawa 1993, Instytut Matki i Dziecka 14

15 4. Talaga J, A-Z sprawności fizycznej. Atlas ćwiczeń, Warszawa 1998, Ypsylon. 5. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej., Warszawa 2010, WSiP. Literatura uzupełniająca: 1. Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K., Współczesny trening siły mięśniowej, Katowice 2010, AWF 15

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) EPIW

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) EPIW Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA)

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA) Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY MATEMATYKA/PRZYRODA (EDUKACJA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY II PRZEDMIOT TERAPIA PEDAGOGICZNA

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY II PRZEDMIOT TERAPIA PEDAGOGICZNA Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY II PRZEDMIOT TERAPIA PEDAGOGICZNA Został opracowany na

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Został opracowany na podstawie: - Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe INFORMATYKA Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34b/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Etap I - semestr studiów IV

Etap I - semestr studiów IV Karta kompetencji studenta Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Etap I - semestr studiów IV Imię i nazwisko studenta: Nr Pesel: Nr albumu: Czas trwania praktyki (od-do/liczba godzin) Data,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015)

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) (ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM PRAKTYKA PEDAGOGICZNA I SEMESTR 2 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyki studenckie stanowią integralną i niezwykle istotną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ ZAKŁAD KULTURY FIZYCZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Uczelnia

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Uczelnia Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Nauk Społecznych Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną II stopień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)*

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)* WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA im. Kazimierza Górskiego WYDZIAŁ: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Opracowanie: dr Maria Kossakowska-Maras Rzeszów 2012 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania praktyk

Regulamin odbywania praktyk Rada Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 25 października 2016 r. Regulamin odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) dla studentów II roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski (studia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Profil studiów: Jednostka prowadząca:

KARTA PRZEDMIOTU. Profil studiów: Jednostka prowadząca: 27 Nazwa przedmiotu / modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: KARTA PRZEDMIOTU Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa Pedagogical

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Nr Nazwa pola Opis pola 1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 1. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Psychologia z elementami psychologii sportu, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE Poznań 2014 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Bardziej szczegółowo

1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr /2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie

Bardziej szczegółowo

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK ZIENNIK PRAKTYK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STUDENCKICH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) dla studentów I roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski (studia

Bardziej szczegółowo

53 I część KARTA PRZEDMIOTU

53 I część KARTA PRZEDMIOTU 53 I część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Przygotowujący projekt: KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów Pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających w zakresie specjalności Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (WPiNP - B) - dla absolwentów Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. ORGANIZACJA PRAKTYK PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Edycja 2014 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Postanowienia ogólne 1. Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej INFORMACJE O PRAKTYKACH Zał. nr 1 Regulamin praktyk..str. 2 Zał. nr 2 Opis modułu kształcenia: praktyki zawodowe str. 4 Zał.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I) Podstawa prawna 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności:

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uwagi ogólne: 1. Organizację i przebieg praktyk studenckich na

Bardziej szczegółowo

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz DZIENNIK PRAKTYK xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm STUDENCKICH qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghj

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Jazzu /październik 2017 r./ REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów Instytutu Jazzu, specjalności: Edukacja Artystyczna w Jazzie i Muzyce Estradowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa 27 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa Nazwa angielska: Pedagogical teaching practice Kierunek studiów: Pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu. 1 Podstawy prawne

Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu. 1 Podstawy prawne Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w w Poznaniu 1 Podstawy prawne Podstawą prawną praktyk jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Podyplomowe Studia Pedagogiczne KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA KONIN 2010/2011/2012

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PROGRAM PRAKTYK: PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM Poznań 2015 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 835-52-06 Praktyka dydaktyczna w

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Zał. 5 INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek studiów: wychowanie fizyczne Specjalność: instruktorska w zakresie piłki nożnej DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH (INSTRUKTORSKICH)

Bardziej szczegółowo

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq specjalność: TRENER PERSONALNY PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1. Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo