1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr /2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie fizyczne z dnia 1 października 2013 r. REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ SPECJALNOŚCIOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE Praktyka zawodowa specjalnościowa studentów na ww. kierunku stanowi integralną całość stanowiącą podstawę do nabywania praktycznych umiejętności w zakresie drugiej specjalności. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej specjalnościowej w wymiarze 60 godz. w zakresie następujących specjalności: 1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim - praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 60 godzin na III roku studiów (semestr VI) realizowana w szkołach podstawowych. 2. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 60 godzin na III roku studiów (semestr VI) realizowana w szkołach prowadzących gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną oraz ośrodkach leczenia wad postawy. 3. Odnowa biologiczna - praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 60 godzin na III roku studiów (semestr VI) realizowana w placówkach prowadzących gabinety odnowy biologicznej, klubach sportowych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynku. 4. Organizacja turystyki i rekreacji - praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 60 godzin na III roku studiów (semestr VI) realizowana w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, obiektach rekreacyjno-sportowych, firmach branży turystycznej wyspecjalizowanych w organizacji, zarządzaniu i prowadzeniu przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych. 5. Menedżer sportu - praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 60 godzin na III roku studiów (semestr VI) realizowana w instytucjach związanych z organizacją sportu i rekreacji, zarządzaniem obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, marketingiem usług sportowych i rekreacyjnych, klubach i obiektach sportowych. Praktyka zawodowa specjalnościowa może odbywać się na podstawie porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych z wybranymi instytucjami wskazanymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie lub innymi wybranymi przez studenta indywidualnie, pod warunkiem zapewnienia przez te instytucje możliwości zrealizowania programu praktyk. Praktyka odbywa się na podstawie skierowania do odbycia praktyk zawodowych.

2 1. Wychowanie fizyczne z językiem angielskim CELE PRAKTYKI Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktycznowychowawczą nauczyciela języka angielskiego i konfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, a w szczególności: 1. Obserwowanie: - czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) języka angielskiego oraz aktywności uczniów, - toku metodycznego lekcji (zajęć) języka angielskiego, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, - interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć) języka angielskiego, - procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń, - sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów, - sposobu oceniania uczniów, - sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, - dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów, - funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) języka angielskiego poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, - działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, - organizacji przestrzeni w sali oraz sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje). 2. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: - planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć) języka angielskiego, - organizowaniu pracy w grupach, - przygotowaniu pomocy dydaktycznych, - wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, - kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, - podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, - organizowaniu przestrzeni klasy, - podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. 3. Pełnienie roli nauczyciela, a w szczególności: - planowanie lekcji (zajęć) języka angielskiego, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, - dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

3 - organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) języka angielskiego w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, - dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) języka angielskiego do poziomu rozwoju uczniów, - animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, - organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, - dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, - podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), - podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia, bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, - podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami. 4. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: - prowadzenie dokumentacji praktyki, - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, - ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), - ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) języka angielskiego oraz realizacji zamierzonych celów, - konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć) języka angielskiego, - omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI Program obejmuje praktykę zawodową specjalnościową w zakresie języka angielskiego w wymiarze 60 godz. realizowanych w szkole podstawowej na III roku studiów (semestr VI). Student wraz z nauczycielem opiekunem praktyki opracowuje indywidualny plan praktyki w wymiarze 60 godzin, który powinien być ściśle skorelowany z planem pracy szkoły: 1. Poznanie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego i prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji - 5 godz. 2. Obserwacja lekcji (zajęć) prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego - 20 godz. 3. Obserwacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów i innych imprez - 5 godz. 4. Samodzielne prowadzenie lekcji (zajęć) języka angielskiego - 20 godz. 5. Samodzielne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i innych imprez - 5 godz. 6. Udział w innych formach pracy szkoły - 5 godz.

4 2. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna CELE PRAKTYKI Celem praktyki zawodowej jest metodyczne i pedagogiczne przygotowanie się do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie korektywy i kompensacji, a w szczególności: - Poznanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie korektywy i kompensacji. - Wdrażanie studentów do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy przez udział w całokształcie życia szkoły lub instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem metod, form i zasad stosowanych podczas prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. - Bezpośrednie poznanie warunków do przeprowadzenia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. - Zapoznanie z tematyką dotyczącą: zabiegów wspomagających ćwiczenia korekcyjne; ćwiczeń leczniczych - biernych, czynnych, rozciągających oraz przykładowych metod usprawniających; konkretnych przykładów skoliozy, wady postawy oraz mózgowego porażenia dziecięcego. - Zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych. PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI Program obejmuje praktykę zawodową specjalnościową w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w wymiarze 60 godz. realizowanych w szkołach prowadzących gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną oraz ośrodkach leczenia wad postawy na III roku studiów (semestr VI). Student wraz z nauczycielem opiekunem praktyki opracowuje indywidualny plan praktyki w wymiarze 60 godzin, który powinien być ściśle skorelowany z planem pracy szkoły lub ośrodka: 1. Poznanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie korektywy i kompensacji (plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły lub ośrodka z uwzględnieniem wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, formy organizacyjne zajęć z gimnastyki korekcyjnej, współpraca nauczyciela z rodzicami, elementy korekcji w systemie zajęć domowych) - 5 godz. 2. Poznanie dzieci i młodzieży (obserwacja, wywiad - rozmowa z nauczycielem w zakresie rozwoju psychomotorycznego, sprawności fizycznej, oceny postawy ciała, umiejętności oceny cech wadliwej postawy) - 5 godz. 3. Wywiad z lekarzem szkolnym lub pielęgniarką na temat wad postawy występujących u uczniów w szkole lub uczestników zajęć w ośrodku 5 godz. 4. Obserwacja zajęć/lekcji - 20 godz. 5. Samodzielne prowadzenie zajęć/lekcji - 20 godz. 6. Udział w innych formach pracy szkoły lub ośrodka 5 godz.

5 3. Odnowa biologiczna CELE PRAKTYKI Celem praktyki zawodowej specjalnościowej jest przygotowanie się do pracy w placówkach prowadzących gabinety odnowy biologicznej, klubach sportowych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynku, a w szczególności: - Nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu odnowy biologicznej przez zajęcia praktyczne. - Poznanie organizacji placówki odnowy biologicznej i jej wyposażenia. - Wykształcenie umiejętności obserwacji prowadzonych zabiegów i ich dokumentowania. - Poznanie systemów i środków współczesnej odnowy biologicznej. - Opanowanie umiejętności wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej. - Poznanie zasad stosowania zabiegów i wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań, analiza efektów. PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI Program obejmuje praktykę zawodową specjalnościową w zakresie odnowy biologicznej w wymiarze 60 godz. na III roku studiów (semestr VI). Student wraz z opiekunem praktyki opracowuje indywidualny plan praktyki w wymiarze 60 godzin, który powinien być ściśle skorelowany z planem pracy placówki lub ośrodka: 1. Specyfika funkcjonowania placówki, jej cele i zadania - 5 godz. 2. Organizacja pracy placówki odnowy biologicznej i jej wyposażenie - 10 godz. 3. Obserwacja prowadzonych zabiegów i ich dokumentowanie - 20 godz. 4. Samodzielne prowadzenie wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej 20 godz. 5. Inne formy pracy placówki 5 godz.

6 4. Organizacja turystyki i rekreacji CELE PRAKTYKI Celem praktyki zawodowej specjalnościowej jest przygotowanie się do pracy w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, obiektach rekreacyjno-sportowych, firmach branży turystycznej wyspecjalizowanych w organizacji, zarządzaniu i prowadzeniu przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, a w szczególności: - Nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu turystyki i rekreacji przez zajęcia praktyczne. - Poznanie organizacji firmy branży turystycznej/rekreacyjnej i jej wyposażenia. - Wykształcenie umiejętności obserwacji prowadzonych przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych oraz ich dokumentowania. - Opanowanie umiejętności samodzielnego organizowania, zarządzania i prowadzenia przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych. - Wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań, analiza efektów. PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI Program obejmuje praktykę zawodową specjalnościową w zakresie turystyki i rekreacji w wymiarze 60 godz. na III roku studiów (semestr VI). Student wraz z opiekunem praktyki opracowuje indywidualny plan praktyki w wymiarze 60 godzin, który powinien być ściśle skorelowany z planem pracy instytucji: 1. Specyfika funkcjonowania instytucji, jej cele i zadania - 5 godz. 2. Organizacja pracy instytucji turystycznej/rekreacyjnej i jej wyposażenie - 10 godz. 3. Obserwacja prowadzonych przedsięwzięć i ich dokumentowanie - 20 godz. 4. Samodzielne prowadzenie, organizacja wybranych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji 20 godz. 5. Inne formy pracy instytucji 5 godz.

7 5. Menedżer sportu CELE PRAKTYKI Celem praktyki zawodowej specjalnościowej jest przygotowanie się do pracy w instytucjach związanych z organizacją sportu i rekreacji, zarządzaniem obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, marketingiem usług sportowych i rekreacyjnych, klubach i obiektach sportowych, a w szczególności: - Poznanie organizacji instytucji związanej z organizacją sportu/rekreacji i jej wyposażenia. - Nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu sprawnego i twórczego zarządzania w organizacjach i firmach sportowych, kierowania zespołem ludzkim, organizacji przedsięwzięć sportowych, stosowania prawa sportowego i finansowego, stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu przez zajęcia praktyczne. - Wykształcenie umiejętności obserwacji prowadzonych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych oraz ich dokumentowania. - Opanowanie umiejętności samodzielnego organizowania, zarządzania i prowadzenia przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, animacji. - Wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań, analiza efektów. PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI Program obejmuje praktykę zawodową specjalnościową w zakresie sportu, rekreacji, animacji w wymiarze 60 godz. na III roku studiów (semestr VI). Student wraz z opiekunem praktyki opracowuje indywidualny plan praktyki w wymiarze 60 godzin, który powinien być ściśle skorelowany z planem pracy instytucji: 1. Specyfika funkcjonowania instytucji, jej cele i zadania - 5 godz. 2. Organizacja pracy instytucji sportowej/rekreacyjnej i jej wyposażenie - 10 godz. 3. Obserwacja prowadzonych przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, animacji i ich dokumentowanie - 20 godz. 4. Samodzielne prowadzenie, organizacja wybranych przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, animacji 20 godz. 5. Inne formy pracy instytucji 5 godz.

8 DOKUMENTACJA PRAKTYKI 1. Dziennik praktyk według proponowanego wzoru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, w którym student zapisuje przebieg praktyk i swoje spostrzeżenia z pobytu w szkole. 2. Bieżąca rejestracja czynności obserwowanych i wykonywanych w poszczególne dni trwania praktyki w dzienniku praktyk. 3. Arkusze obserwacji lekcji (zajęć) języka angielskiego/gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych/dokumentację obserwowanych zabiegów/ dokumentację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji/ dokumentację w zakresie organizacji i prowadzenia przedsięwzięć sportowych. 4. Scenariusze prowadzonych lekcji (zajęć) języka angielskiego/gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych/dokumentację prowadzonych zabiegów/dokumentację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji/dokumentację w zakresie organizacji i prowadzenia przedsięwzięć sportowych. 5. Sprawozdania z zrealizowanych zadań praktyki. 6. Inna dokumentacja prowadzona przez studenta podczas praktyk. WARUNKI I FORMY ZALICZENIA PRAKTYKI: 1. Każdy student prowadzi dziennik praktyk, w którym zapisuje przebieg praktyk i swoje spostrzeżenia z pobytu w instytucji. 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność i aktywność na zajęciach w instytucji przewidziana w programie praktyk. 3. Dyrekcja instytucji, w której student odbywa praktykę, potwierdza realizację praktyki (liczbę godzin/tygodni praktyk w dzienniku praktyk). 4. Opiekun praktyk zawodowych w instytucji podpisuje przebieg praktyk studenta w dzienniku praktyk własnoręcznym podpisem oraz wystawia opinię o przydatności do zawodu w zakresie wybranej specjalności wraz z oceną. 5. Zaliczenia praktyk w indeksie dokonuje opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, na podstawie: - Dokumentacji praktyk (dziennika praktyk, scenariuszy samodzielnie przeprowadzonych lekcji (zajęć) lub zajęć pozalekcyjnych, arkuszy obserwacji lekcji (zajęć), dokumentacji prowadzonych i obserwowanych zabiegów, dokumentacji przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, organizacji i prowadzenia przedsięwzięć sportowych, innej dokumentacji prowadzonej przez studenta podczas praktyk, opinii o przydatności do zawodu), - Indywidualnej rozmowy ze studentem. - Terminowego i zgodnego z wytycznymi złożenia dokumentacji po zakończeniu praktyki. Uwaga! W przypadku niezaliczenia praktyki, student nie otrzymuje zaliczenia VI semestru III roku. Praktykę można powtórzyć jeden raz. W przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie praktyki (choroba nauczyciela-opiekuna lub studenta, inne nieprzewidziane sytuacje losowe itp.) należy niezwłocznie powiadomić Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, tel

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku: Wychowanie fizyczne... Pieczęć miejsca praktyk SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ SPECJALNOŚCIOWEJ STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE Imię i nazwisko studenta:... Instytut:... Kierunek:... Specjalność:... Rok studiów/semestr:... Miejsce praktyki:... Termin: od... do... Liczba godzin:... W trakcie trwania praktyki realizowałem następujące zadania: DATA GODZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI LICZBA GODZIN Potwierdzam wykonanie zadań przedstawionych w powyższym sprawozdaniu.... (podpis studenta)... (podpis opiekuna praktyki)

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku: Wychowanie fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne z językiem angielskim... Pieczęć instytucji-miejsca praktyk OPINIA odbytej praktyki zawodowej przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Pan/i... student/ka... roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Instytut:..., Kierunek:..., odbył/a w dniach od... do... praktykę zawodową w Liczba zajęć hospitowanych... z tego... w klasie i zajęć pozalekcyjnych... z tego: Liczba samodzielnie prowadzonych zajęć... z tego... w klasie i zajęć pozalekcyjnych... z tego:

11 3. Udział w innych formach pracy w szkole/zajęciach/posiedzeniach ilość godzin: 4. Ocena studenta/ki: a) poziom wiedzy merytorycznej... b) umiejętność organizowania pracy dydaktycznej... c) postawa i takt pedagogiczny... d) stosunek do uczniów... e) ewentualne braki w wiedzy merytorycznej i rzeczowej... f) stopień dyscypliny i sumienności w pracy... g) inne spostrzeżenia i uwagi...

12 5. Propozycje dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w zakresie zawodowego przygotowania studentów Ogólna ocena za praktykę wyrażona stopniem (bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna): Podpis opiekuna praktyk Pieczęć i podpis dyrektora miejscowość data

13 Załącznik nr 3 do Regulaminu Praktyki Zawodowej Specjalnościowej Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku: Wychowanie fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną wychowanie fizyczne z odnową biologiczną organizacja turystyki i rekreacji menedżer sportu... Pieczęć instytucji-miejsca praktyk OPINIA o przebiegu praktyki zawodowej specjalnościowej przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Pan/i... student/ka... roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Instytut:... Kierunek:... Specjalność:... odbył/a w dniach od... do... praktykę. w... w wymiarze... godzin. Ocena studenta/ki: Ogólna ocena za praktykę wyrażona stopniem (bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna, niedostateczna): Podpis opiekuna Pieczęć i podpis dyrektora

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34b/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach Regulamin praktyki pedagogicznej słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Wymiar, zasady i forma odbywania

Bardziej szczegółowo

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015)

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) (ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM PRAKTYKA PEDAGOGICZNA I SEMESTR 2 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymiar praktyk psychologiczno-pedagogiczna - 30 godzin, dydaktyczna 3 miesiące (225 godzin)

Wymiar praktyk psychologiczno-pedagogiczna - 30 godzin, dydaktyczna 3 miesiące (225 godzin) REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach Studia I stopnia, profil praktyczny Wymiar praktyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Etap I - semestr studiów IV

Etap I - semestr studiów IV Karta kompetencji studenta Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Etap I - semestr studiów IV Imię i nazwisko studenta: Nr Pesel: Nr albumu: Czas trwania praktyki (od-do/liczba godzin) Data,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM. Studia podyplomowe. (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu)

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM. Studia podyplomowe. (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu) REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM Studia podyplomowe (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu) POZNAŃ 2013 1 I. PODSTAWA PRAWNA Założenia organizacyjne i merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych Kierunek : Pedagogika Praktyka Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia II stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne od roku 2017/2018 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Biologia Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Informatyka i technika Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYKI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH

INSTRUKCJA PRAKTYKI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH INSTRUKCJA PRAKTYKI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH dla słuchaczy Studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z autyzmem Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Geografia i Biologia Nazwisko i imię Słuchacza ww.

Bardziej szczegółowo

II. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI REALIZOWANEJ U PRACODAWCY

II. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI REALIZOWANEJ U PRACODAWCY Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Plastyka i historia sztuki Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Pań s twow ej Wyższej Szkol e Zaw od owej w Suwałkach s tudia I sto pnia, profil p rak ty czn y

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Pań s twow ej Wyższej Szkol e Zaw od owej w Suwałkach s tudia I sto pnia, profil p rak ty czn y REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH n a k ieru nku Filologi a angielsko rosyj ska w Pań s twow ej Wyższej Szkol e Zaw od owej w Suwałkach s tudia I sto pnia, profil p rak ty czn y 1 Praktyki stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe INFORMATYKA Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyki studenckie stanowią integralną i niezwykle istotną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA. 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

POLITECHNIKA OPOLSKA. 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). POLITECHNIKA OPOLSKA INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE oraz TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI Z PROGRAMOWANIEM I)

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr Agata Popławska, dr Agata Jacewicz, dr Agnieszka Iłendo- Milewska Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ)

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Pedagogika Wczesnoszkolna, Pedagogika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH. STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA i BIBLIOTEKOZNAWSTWO Studia magisterskie

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH. STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA i BIBLIOTEKOZNAWSTWO Studia magisterskie Strona1 REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA i BIBLIOTEKOZNAWSTWO Studia magisterskie w opracowaniu dr hab. prof. UŁ Marioli Antczak opiekuna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYKI Z MATEMATYKI. dla kierunku studiów MATEMATYKA. specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, stacjonarne trzyletnie

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYKI Z MATEMATYKI. dla kierunku studiów MATEMATYKA. specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, stacjonarne trzyletnie Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYKI Z MATEMATYKI dla kierunku studiów MATEMATYKA specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, stacjonarne trzyletnie Słupsk 2018 Regulamin odbywania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) MIEJSCE PRZEDMIOTU KIERUNKOWE

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) MIEJSCE PRZEDMIOTU KIERUNKOWE Program praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych według standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.) Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ ZAKŁAD KULTURY FIZYCZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Uczelnia

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Uczelnia Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Nauk Społecznych Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną II stopień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

przyjmującej studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin.

przyjmującej studenta, jednak w sumie musi ona wynosić 120 godzin. 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2013 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr Iwona Borawska, dr Agata Jacewicz, dr Agnieszka Iłendo- Milewska Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. ORGANIZACJA PRAKTYK PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Edycja 2014 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Pedagogika studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Opracowanie: dr Maria Kossakowska-Maras Rzeszów 2012 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Uczelnia: 1. wydaje studentom imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna)

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania praktyk

Regulamin odbywania praktyk Rada Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 25 października 2016 r. Regulamin odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych PEDAGOGIKA

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych PEDAGOGIKA Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych PEDAGOGIKA Cele praktyki: Celem praktyk studenckich jest przygotowanie przyszłych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. 1 Zasady ogólne

PROGRAM PRAKTYK. 1 Zasady ogólne 1 PROGRAM PRAKTYK dla kierunku TEOLOGIA ze specjalnością nauczycielską (studia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Teologicznym US w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela religii

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1. Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015 I. ORGANIZACJA PRAKTYKI PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015 1. Praktyka zawodowa na kierunku oligofrenopedagogika realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski.

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski. Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski. Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU Załącznik nr 1b do Uchwały nr 186/XVII/2016 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 19 września 2016 roku REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA SPECJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa 27 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa Nazwa angielska: Pedagogical teaching practice Kierunek studiów: Pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

48 KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka zawodowa

48 KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka zawodowa 48 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka zawodowa Nazwa angielska: Pedagogical teaching practice Pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna i Kierunek studiów: przedszkolna Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI PROGRAM PRAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI WERSJA DLA SŁUCHACZY, KTÓRZY POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I) Podstawa prawna 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE Spis treści 1. Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk 2. Arkusz zgłoszeniowy dotyczący praktyki pedagogicznej 3. Arkusz oceny praktyki studentki/studenta studiów podyplomowych 4.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek DORADZTWO ZAWODOWE

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM PRAKTYKI DORADCZEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE i PERSONALNE WERSJA DLA SŁUCHACZY, KTÓRZY POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole podstawowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Education and

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania praktyk

Regulamin odbywania praktyk Rada Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 07 listopada 2017 r. Regulamin odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

53 I część KARTA PRZEDMIOTU

53 I część KARTA PRZEDMIOTU 53 I część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Przygotowujący projekt: KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZENOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZENOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Instrukcja praktyk dla studentów kierunku Pedagogika, specjalność: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZENOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Praktyka

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I) Podstawa prawna 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI I) Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61 835 52 03, tel./fax 61 835 52 06 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum

Bardziej szczegółowo