KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie mówienie czytanie pisanie 3. Uczeń oceniany jest za: a) prace pisemne: - sprawdziany ( z ostatniego rozdziału, zapowiedziane co najmniej 2 tygodnie wcześniej), - kartkówki (z 3 ostatnich tematów). ( Jeśli nie została wcześniej zapowiedziana, uczeń może zgłosić nieprzygotowanie). Jeżeli uczeń nie był obecny na kartkówce a nie był chory, pisze ją na najbliższej lekcji. b) odpowiedzi ustne dotyczące bieżącego materiału (3 ostatnie tematy) c) niektóre zadania domowe : ustne i pisemne, d) aktywność - nagradzana jest wpisaniem plusa. 5 plusów = ocena bardzo dobra. Przy niewykonywaniu poleceń na lekcji uczeń otrzymuje minusy. 5 minusów to ocena niedostateczna. e) pracę na lekcji, MATERIAŁY POTRZEBNE NA LEKCJI: Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje : podręcznik, ćwiczenia, zeszyt lekcyjny i do zadań (16 kartek), potrzebne pomoce ( w razie konieczności jest to wcześniej zapowiadane) BRAKI ZADAŃ I NIEPRZYGOTOWANIE: 1. Uczeń ma prawo być 2 razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (nie utrwalił materiału z 3 ostatnich tematów lub gdy nie ma materiałów potrzebnych do zajęć). 2. Dopuszcza się w semestrze następującą ilość braków zadań: ocena celująca 2, bardzo dobra 3, dobra - 4, dostateczna - 5, dopuszczająca - 6. Przekroczenie tej ilości powoduje obniżenie oceny o stopień. 5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, pisze go na najbliższej lekcji. W razie choroby, pisze sprawdzian w uzgodnionym terminie, ale nie później niż do 2 tygodni po powrocie do szkoły. WYSTAWIANIE OCEN: 1. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonujemy na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające. Duże znaczenie w ocenianiu ma również aktywność ucznia na lekcji. Wystawiana ocena nie jest średnią arytmetyczną ale ważoną wszystkich ocen. Najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów.

2 2. Oceny nie są przedstawiane na forum klasy, ale indywidualnie. Uczeń, jeżeli nie jest pewny, może w każdej chwili dowiedzieć się jak został oceniony i dlaczego dostał określoną ocenę. 3. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą w każdej chwili zobaczyć sprawdzian dziecka. Prace te jednak nie są uczniom udostępniane do domu. 4. Uczniowie nie pracujący systematycznie nie będą wyciągani na lepszą ocenę na okres czy koniec roku. Liczą się wyniki całorocznej pracy. POPRAWA OCENY: 1. Jeżeli uczeń nie jest zadowolony z wyniku sprawdzianu, może go pisać ponownie a ostateczna ocena jest średnią z obu ocen. Sprawdzian poprawia się w terminie do 2 tygodni /od dnia, w którym dziecko otrzymało niezadowalającą ocenę/. 2. Ściąganie podczas sprawdzianu lub kartkówki skutkuje oceną niedostateczną, którą może poprawiać. II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Ocena bardzo dobra: bardzo dobrze radzi sobie z czytaniem tekstów z podręcznika, czyta je z właściwą wymową, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorod-nych tekstów i rozmów, przeważnie rozumie wszystkie polecenia potrafi z wydobyć z tekstu potrzebne informacje i wykorzystać je, w pełni opanował przerabiany materiał leksykalny, ma bogaty zasób słownictwa, buduje zrozumiałe wypowiedzi ustne, sam koryguje wskazane błędy, pomyłki zdarzają mu się rzadko, mówi dość płynnie, potrafi napisać samodzielnie zdania Ocena dobra : przerabiane teksty czyta dość sprawnie, wymaga niewielkiej pomocy, jego wymowa jest zazwyczaj dobra, zazwyczaj zrozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrzebuje niewielkiej pomocy, polecenia w większości rozumie, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji, dysponuje odpowiednim zasobem słownictwa wypowiada się układając proste zdania, na ogół poprawne, budowane z niewielką pomocą, z wymową nieznacznie korygowaną, nakierowany, mówi dość płynnie i zrozumiale, w pracach pisemnych pisze proste zdania (czasami z Ocena dostateczna: z pomocą, powoli czyta przerabiane teksty z podręcznika, wymaga często korekty wymowy, czasem rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, rozumie część kluczowych informacji, rozumie dużą część poleceń opanował ograniczony zasób słownictwa, wypowiada się powoli układając bardzo proste zdania, nakierowany pytaniami mówi przeważnie zrozumiale, potrafi używać samodzielnie niektórych prostych struktur gramatycznych, niekiedy pisze spójne Ocena dopuszczająca: czyta powoli z błędami, potrzebuje stałej pomocy w tekstach rozumie poszczególne słowa, czasami proste zdania, z pomocą i podpowiedzią rozumie najprostsze polecenia dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem, wypowiada się wyrazami, z dużą pomocą układa najprostsze zdania, ma trudności z napisaniem zdania, w pisowni popełnia dużo błędów, rozumie tylko niektóre zagadnienia gramatyczne, używa ich z dużą pomocą Ocena niedostateczna: nie opanował słownictwa w stopniu umożliwiającym najprostszą komunikację, popełnia bardzo dużo błędów, jego wypowiedzi są niezrozumiałe, nie operuje poprawnie prostymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi nie rozumie czytanego tekstu, wypowiedzi uczniów, poleceń nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji, nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania, nie bierze udziału w zajęciach, nie umie/nie chce korzystać z pomocy, prace klasowe pisze na oceny niedostateczne, nie odrabia prac

3 zawierające proste struktury gramatyczne i leksykalne, nie popełnia prawie błędów, jego pisownia jest poprawna, bardzo dobrze opanował przewidziane w programie zagadnienia gramatyczne, z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny bardzo dobre, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 3 braki w okresie) Jest bardzo aktywny, często zabiera głos w rozmowie. pomocą), popełnia czasami błędy w pisowni, opanował bez trudności proste zagadnie-nia gramatyczne, w trudniejszych wymaga niewielkiej pomocy z prac klasowych otrzymuje oceny dobre i dostateczne, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 4 braki w okresie) bywa często aktywny. zdania popełnia sporo błędów w pisowni, z prac klasowych otrzymuje średnio oceny dostateczne, często nie odrabia zadania domowego, (dopuszcza się 5 braków w okresie) niekiedy jest aktywny pracuje na lekcji odtwórczo, przepisuje ćwiczenia z tablicy, wykonuje najprostsze omówione wcześniej ćwiczenia, często przy znacznej pomocy, sporadycznie odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 6 braków w okresie) domowych, nie jest zainteresowany przedmiotem i poprawą ocen. Ocena celująca: potrafi bezbłędnie przeczytać teksty spoza podręcznika, zachowując właściwą wymowę, bez trudności rozumie język sytuacyjny, wypowiedzi nauczyciela i kolegów, nagrania, zawsze rozumie polecenia nauczyciela w tekstach tych wyszukuje bez problemu potrzebne informacje, wykorzystuje je w praktyce, ma bogate słownictwo, jego zasób wykracza poza to co przewidziane do opanowania w danej klasie, buduje bezbłędne wypowiedzi ustne, (sporadycznie zdarzają się mu niewielkie pomyłki), można go zrozumieć bez żadnych trudności, świetnie radzi sobie z pisaniem krótkiego tekstu, zawierającego pełne, zdania, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, świetnie opanował zagadnienia gramatyczne, wykraczające często poza poziom programowy z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny celujące jest zawsze aktywny na lekcjach, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 2 braki w okresie) bierze udział w konkursach języka niemieckiego Uczniowie zapoznawani są na początku roku szkolnego z ogólnymi informacjami na temat oceniania i kryteriów, szczegółowe informacje są do wglądu na stronie szkoły.

4 WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH DER DIE DAS NEU KL. IV 1. Wo wohnst du? Przedstawianie się Powitanie i pożegnane Kraje niemieckojęzyczne Koniugacja czasowników regularnych bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający uczeń w pełni opanował uczeń opanował uczeń opanował przerabiany materiał większość przerabianego ograniczony zasób bezbłędnie potrafi przed- materiału słownictwa z zakresu stawić się, powiedzieć jak potrafi z niewielką przerabianych tematów, się nazywa, gdzie mieszka, pomocą przedstawić się, potrafi z dużą pomocą, skąd pochodzi, jak się powiedzieć jak się nazywa, ale tylko na jeden sposób, z miewa, zadaje poprawnie gdzie mieszka, skąd pochodzi, podpowiedzią nauczyciela pytania, jak się miewa zadaje na umie powiedzieć gdzie używa poprawnych ogół poprawnie pytania, mieszka, skąd pochodz, jak zwrotów na pożegnanie i używa zwrotów na się miewa i zadać pytania, powitanie, pożegnanie i powitanie, używa części zwrotów zna nazwy krajów (czasami potrzebuje na pożegnanie i powitanie, niemieckojęzycznych, (także niewielkiej korekty (wymaga korekty wymowy) nazwę Szwajcarii i używa zwłaszcza w wymowie zna niektóre, łatwiejsze jej z przyimkiem i zna nazwy krajów nazwy państw rodzajnikiem) oraz Polski, niemieckojęzycznych i używa bezbłędnie form Polski, używa przyimka po 1.i 2. os. l. poj podpowiedzi nauczyciela czasowników: heißen, słabo rozumie pytania o wohnen, kommen, sein nazwisko, miejsce bez problemów rozumie zamieszkania i pochodzenie, pytania o nazwisko, miejsce wymaga powtórzeń i zamieszkania i pochodzenie, podpowiedzi, reaguje na nie właściwie na nie reaguje. z dużą pomocą nauczyciela bardzo sprawnie czyta z pomocą, powoli czyta teksty z podręcznika, przerabiane teksty z rozumie je w pełni, ma podręcznika, właściwą wymowę rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, rozumie. część kluczowych informacji, niemieckojęzycznych, (także nazwę Szwajcarii ale nie używa jej z przyimkiem i rodzajnikiem) używa form 1.i 2. os. l. poj czasowników: heißen, wohnen, kommen, sein, ale zdarzają mu się błędy w koniugacji rozumie pytania o nazwisko, miejsce zamieszkania i pochodzenie, właściwie na nie reaguje. czasami wymaga powtórzenia i nakierowania, sprawnie czyta teksty z podręcznika, rozumie je w większości, jego wymowa wymaga nieznacznej korekty. dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem bez pomocy nauczyciela nie potrafi przedstawić się, powiedzieć gdzie mieszka, skąd pochodzi, jak się miewa, sam używa tylko pojedynczych słów nie opanował zwrotów na pożegnanie i powitanie, (zna pojedyncze słowa) (wymaga korekty wymowy) zna najłatwiejsze nazwy krajów niemieckojęzycznych, wymawia je z błędami, nie stosuje przyimków i rodzajników wymaga dużej pomocy w zrozumieniu pytań, odpowiada na nie pojedynczymi słowami, w tekstach rozumie poszczególne słowa nie opanował koniugacji czasowników heißen, wohnen, kommen, sein, w 1. i 2. os. l. poj. bardzo często wymaga korekty wymowy

5 2. Was machst du? Ulubione zajęcia Odmiana czasownika w lp. Przeczenie Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym 3. Familie Nazwy członków rodziny Cechy osób i ich zajęcia Odmiana czasowników regularnych w lp. i lm. Odmiana czasownika sein Nazwy zawodów uczeń zna wszystkie (przewidziane do opanowania) czasowniki oznaczające nazwy czynności gier i zabaw, buduje zdania o poprawnym szyku wyrazów, tworzy bezbłędnie pytania przez inwersję i odpowiedzi przeczące z użyciem "nein" i "nicht" odmienia poprawnie czasownik w 1., 2., i 3. os. lp., zna końcówki odmiany. uczeń zna w pełnym zakresie nazwy członków rodziny z rodzajnikami, opisuje cechy wyglądu, i charakteru osób, podaje imiona, stopień pokrewieństwa i zawód, uzyskuje informacje na ten sam temat od kolegi, bez problemów określa swój wiek i pyta o wiek, w pełni opanował liczebniki główne do 20 używa poprawnie zaimka dzierżawczego mein i dein bezbłędnie odmienia w l. poj i 3 os. l. mn., odmienia czasownik sein w lp. rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej: rozumie pytania o osoby w rodzinie. uczeń zna większość czasowników oznaczających nazw czynności gier i zabaw, przeważnie buduje zdania o poprawnym szyku wyrazów, tworzy na ogół bez trudności pytania przez inwersję i udziela odpowiedzi przeczących z użyciem "nein" i "nicht" odmienia czasownik w l. poj., ale czasami myli końcówki deklinacyjne. uczeń zna w większości nazwy członków rodziny, czasami może pomylić rodzajniki, zna większość przymiotników opisujących cechy wyglądu i charakteru osób, na ogół podaje imiona, stopień pokrewieństwa i zawód, ale czasami potrzebuje niewielkiego wsparcia, przeważnie potrafi określić swój wiek i zapytać o to, zna liczebniki główne do 20, niekiedy popełnia drobne błędy w wymowie lub pisowni, zna i na ogół poprawnie używa zaimka dzierżawczego mein i dein prawie zawsze poprawnie uczeń zna część czasowników oznaczających nazw czynności gier i zabaw, z pomocą buduje zdania poprawnym szyku wyrazów, z pomocą udaje mu się ułożyć pytania przez inwersję wymaga podpowiedzi przy układaniu odpowiedzi przeczących, myli użycie "nein" i "nicht" uczeń zna niektóre nazwy członków rodziny, myli rodzajniki, zna niektóre przymiotniki opisujące cechy wyglądu, i charakteru osób, wymaga pomocy przy udzielaniu informacji na temat osób (zawód, pokrewieństwo, imię), ma trudności z ułożeniem pytania o wiek i odpowie-dzią na nie, potrzebuje pomocy, zna częściowo liczebniki do 20, popełnia sporo błędów w wymowie i pisowni, zna tylko ogólnie formy zaimka dzierżawczego "mein, i " dein", nie zwasze dostosowuje je do rodzaju rzeczownika, dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, wypowiada się wyrazami, z dużą pomocą układa najprostsze zdania, pytania i przeczenia układa tylko z dużą pomocą nauczyciela zna tylko niektóre końcówki koniugacji czasownika w l. poj., wymaga ciągłego korygowania uczeń zna tylko pojedyncze nazwy członków rodziny, przymiotniki, bez pomocy nie stosuje rodzajników, z dużą pomocą układa najprostsze zdania o rodzinie, bez pomocy nie potrafi zapytać o wiek, w wypowiedziach nauczyciela rozumie poszczególne słowa, zna tylko niektóre formy odmiany czasownika ale i tak popełnia błędy, zaimki dzierżawcze "mein" i "dein" stosuje ze znaczną pomocą, nie dostosowuje ich do rodzaju rzeczownika.

6 4. Schulsachen Przybory szkolne Zwierzęta domowe Zaprzeczenie rzeczownika i czasownika Kolory, cechy Odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego Odmiana czasownika haben uczeń zna wszystkie poznane nazwy przyborów szkolnych, zwierząt domowych, zna określenia długi, krótki, mały, duży, nowy, stary itd,, czasowniki oznaczające czynności, stosuje niemal bezbłędnie rodzajniki określony i nieokreślony, wie kiedy który zastosować, w pełni rozumie pytanie " Was ist das?" i formułuje zdanie " Das ist ein, eine...", zna zasady użycia rodzajnika określonego i nieokreślonego w mianowniku i bierniku, zna odmianę czasownika brauchen i nieregularnego "haben" i buduje poprawne zdania z ich wykorzystaniem, potrafi zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku i bierniku, umie opisać, co potrafi zrobić jego zwierzątko, odmienia czasownik w l. poj i 3 os. l. mn., w tym czasownik sein w lp. prawie bez pomocy nauczyciela rozumie proste wypowiedzi i pytania na temat. uczeń zna większość poznanych nazw przyborów szkolnych, zwierząt domowych, większość przymiotników określających wygląd, czasowniki oznaczające czynności, przeważnie poprawnie stosuje rodzajniki określony i nieokreślony, wie kiedy który zastosować, zna odmianę czasownika brauchen i nieregularnego "haben" i na ogół buduje poprawne zdania z ich wykorzystaniem, czasami popełnia nieliczne błędy w koniugacji, rozumie i stawia pytanie "co to jest" i odpowiada na nie, niekiedy zdarzają mu się pomyłki lub potrzebuje niewielkiej pomocy potrafi na ogół zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku, w bierniku czasami popełnia błędy, rozumie pytanie " co potrafi zrobić..." rozumie ogólny sens wypowiedzi i pytań wymaga powtórzenia i podpowiedzi uczeń ma ograniczony zasób słownictwa w zakresie nazw przyborów szkolnych, zwierząt domowych, przymiotników określających wygląd, czasowników oznaczających czynności, zna niektóre rodzajniki określone, zna ogólnie zasadę zamiany rodzajnika określonego na nieokreślony, ale w praktyce często nie umie jej zastosować, zna znaczenie czsowników haben i brauchen ale dość często popełnia błędy w ich koniugacji, traktuje czasownik "haben" jak regularny, przeważnie rozumie pytanie "co to jest", sam zadaje je z pomocą, odpowiada na nie kierowany przez z podpowiedziami potrafi zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku, nie radzi sobie z odmianą rzeczownika i przeczeniem w bierniku. uczeń zna pojedyncze nazwy przyborów szkolnych, zwierząt domowych, przymiotników określających wygląd, czasowników oznaczających czynności, jego zasób słów jest bardzo ograniczony, czasami pod kierunkiem nauczyciela stosuje rodzajniki określone, ale nie zna zasady zamiany rodzajnika określonego na nieokreślony, z pomocą "przypomina" sobie znaczenie czasowników "haben", i "brauchan" ale nie umie ich odmienić naprowadzany rozumie pytanie "co to jest", ale sam nie zadaje go bez pomocy, odpowiada na nie jednym wyrazem, bez rodzajnika, tylko odtwórczo i z podpowiedziami używa przeczenia "kein", w mianowniku, sam tego nie potrafi, nie radzi sobie z odmianą rzeczownika i przeczeniem w bierniku.

7 zna czasownik "können" w 3. os. l.poj. i potrafi ułożyć proste zdanie z drugim czasownikiem. Stosuje właściwy szyk wyrazów i formę drugiego czasownika w pełni rozumie pytanie " co potrafi zrobić...". umie opisać, co potrafi zrobić jego zwierzątko, zna czasownik "können" w 3. os. l.poj. i potrafi ułożyć proste zdanie z drugim czasownikiem. Stosuje właściwy szyk wyrazów i formę drugiego czasownika. z pomocą rozumie pytanie "co potrafi zrobić..." potrafi powiedzieć prostym zdaniem, co robi zwierzątko, popełnia błędy w koniugacji czasownika jeżeli stosuje czasownik modalny "können", układa wyrazy w niewłaściwej kolejności, drugi czasownik nie występuje w bezokoliczniku. z pomocą i odpowiedzią opowiada na pytanie, co robi zwierzątko, układa najprostsze dwuelementowe zdanie, nie stosuje właściwej formy odmiany czasownika i wymaga dużej pomocy, nie używa czasownika modalnego "können". 5. Zu Hause Nazwy pomieszczeń w domu Opis położenia przedmiotów Pytania o wiek Liczebniki do 100 uczeń wymienia wszystkie nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju wraz z rodzajnikami okr., zna nazwy pomieszczeń w domu, stosuje poprawnie liczbę mnogą poznanych rzeczowników określa kolory i zna przymiotniki opisujące wygląd domu, potrafi bez trudu opisać położenie przedmiotów, stosuje właściwe przyimki, odmienia czasownik sein w l. poj i 3. os. lm. tworzy poprawnie liczebniki główne od 1-100, umie zapytać o czyjś wiek i odpowiedzieć na to pytanie rozumie w pełni sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń wymienia większość nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju oraz zna nazwy pomieszczeń w domu, sporadycznie potrzebuje pomocy w doborze rodzajnika, przeważnie stosuje poprawnie formę liczby mnogiej poznanych rzeczowników zna większość nazw kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, potrafi przeważnie opisać położenie przedmiotów, stosuje właściwe przyimki, czasami zdarzają mu się drobne błędy, na ogół odmienia czasownik sein w l. poj i 3. os. lm., czasami popełnia błąd, tworzy z małymi błędami liczebniki główne od 1-100, uczeń ma ograniczony zasób słownictwa w zakresie nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju myli właściwe rodzajniki określone, zna niektóre nazwy pomieszczeń w domu, zna niektóre nazwy kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, myli się opisując położenie przedmiotów, często stosuje niewłaściwe przyimki, czasownik sein w l. poj odmienia z dużą pomocą, forma 3. os. lm. sprawia mu duże problemy, myli formy liczebników z końcówkami - naście i -dzie-siąt, popełnia sporo błędów w pisowni i wymowie liczebników, zadając pytanie o wiek i uczeń dysponuje pojedynczymi słowami w zakresie nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju, nie zna właściwych rodzajników, pamięta nieliczne nazwy kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, opisując położenie przedmiotów, bazuje w na pomocy sam nie stosuje przyimków, nie potrafi zastosować właściwych form czasownika sein, z pomocą używa formy 3. os. l. poj., zna najprostsze liczebniki główne, nie pamięta zasad tworzenia ich w zakresie do 100, popełnia bardzo dużo błędów w pisowni i wymowie. samodzielnie nie potrafi zapytać o wiek ani na to

8 z niewielką pomocą umie zapytać o czyjś wiek i odpowiedzieć na to pytanie na ogół rozumie w pełni sens prostej sytuacji komunikacyjnej. odpowiadając na nie wymaga znacznej pomocy rozumie częściowo sens prostej sytuacji komunikacyjnej, raczej jej poszczególne elementy pytanie odpowiedzieć, z pomocą nauczyciela używa pojedynczych słów, w wypowiedziach rozumie pojedyncze słowa. 6. In der Freizeit Czynności wykonywane w wolnym czasie Wyrażanie chęci zrobienia czegoś uczeń zna czasowniki i zwroty określające czynności: jeżdzić na rowerze, czytać ksiązki, skakać na skakance, iśc na spacer, karmić psa, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. uczeń zawsze odmienia poprawnie czasownik möchte w l. poj., stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym, rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń zna większość czasowników i zwrotów określających czynności: jeżdzić na rowerze, czytać ksiązki, skakać na skakance, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. uczeń zazwyczaj odmienia poprawnie czasownik möchte w l. poj., stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym, zdarzają mu się niewielkie błędy rozumie na ogół sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń ma ograniczony zasób czasowników i zwrotów określających czynności, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. z pomocą nauczyciela układa najprostsze zdanie z "möchte", ", układa wyrazy w niewłaściwej kolejności, drugi czasownik nie występuje w bezokoliczniku. rozumie częściowo sens wypowiedzi, raczej jej poszczególne elementy zasób ogranicza się do pojedynczych słów, uczeń umie odmienić czasownik w l.poj. tylko z pomocą nie potrafi budować zdań z czasownikiem modalnym, w wypowiedziach rozumie pojedyncze słowa, nie rozumie jej sensu,

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA : a) słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach 1. Ocenianie na lekcjach języka angielskiego ma na celu: a/ informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W grupach gimnazjalnych ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia poziom wiedzy i umiejętności, systematyczność oraz wkład pracy przewidywany w procesie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI SP w Łętowem NAUCZYCIEL: Anna Bielak 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowych oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali nauczyciele języka angielskiego: Jadwiga Kasperska, Magdalena Płachta, Alicja Pawlina, Kamil Stanczykiewicz KLASA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach IV-VI Ocena celująca Sprawność mówienia:

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH I. CELE OGÓLNE: 1) Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe. 2) Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego. 1) Celem nauczania j. rosyjskiego w liceum jest opanowanie przez ucznia języka w stopniu umożliwiającym mu w miarę sprawną i skuteczną komunikację językową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 PSO został sporządzony na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Przedmiotowy system oceniania z języka w edukacji wczesnoszkolnej 1. Ocenie podlegają umiejętności mówienia, słuchania (rozumienia), czytania, pisania. Na ocenę składają się również zaangażowanie dziecka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM Aleksandra Radecka Rozdział I. Rund um die Welt, Sommerferien Uczeń potrafi: dopuszczający: - nazywać kontynenty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Opracowała: Kinga Roczek 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka angielskiego jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego Rok szkolny 2012/2013 Opracowanie: Zespół Języków Obcych 1 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 4-6 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 4-6 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 4-6 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach 1. Ocenianie na lekcjach języka angielskiego ma na celu: a/ informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 First Steps PODSTAWY językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Zasady oceniania z języka angielskiego są zgodne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Szczurowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Szczurowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Szczurowej Monika Burzawa-Moskal 1. Ocena bieżąca jest symbolem literowym, natomiast śródroczna i roczna jest oceną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. 2. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 3. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAKRES MATERIAŁU, PODRĘCZNIK. Zakres materiału przewidzianego do realizacji w klasach IV- VI określa Program nauczania języka angielskiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/16. Opracowała : Anna Goździewicz

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/16. Opracowała : Anna Goździewicz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/16 Opracowała : Anna Goździewicz Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Klasa: I Rok szkolny: 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela: Wioletta Magryta Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I III Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zakres treści realizowanych na zajęciach jest zgodny

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WAGA 1 WAGA 2

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WAGA 1 WAGA 2 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPIADY I KONKURSY PRZEDMIOTOWE NA SZCZEBLU CO NAJMNIEJ POWIATOWYM 1 2 3 4 5 PROJEKTY UCZNIOWSKIE PRACE KLASOWE ZAPOWIEDZIANE SPRAWDZIANY KARTKÓWKI

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Podstawa prawna opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Starter WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: Środki językowe Dobiera liczby do zapisu słownego. Dobiera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 SP SOSW. Cele ogólne oceniania: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie właściwych postaw Badanie poziomu opanowania i postępów uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE I. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii:

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii: Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z biologii w Publicznym Gimnazjum przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Discover English 1 Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: odpowiedź ustna: - uczeń odpowiada z zakresu trzech ostatnich lekcji, - omawianie wyników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Starter! podstawowe (P) Uczeń: zna nazwy członków rodziny,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka angielskiego

Kryteria ocen z języka angielskiego Klasa I Kryteria ocen z języka angielskiego Edward Szczyrk, Maria Zaor OCENA CELUJĄCA Potrafi bezbłędnie porównywać i stosować poznane czasy. Stosuje bezbłędnie Posługuje się szerokim słownictwem z poznanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 czasowniki I grupy. wymienić zaimki osobowe. czasowniki I grupy. czasowniki avoir i être. osobowe.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PSO II. OBSZARY AKTYWNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Nauczyciel: mgr Karolina Ćwik Obowiązujący podręcznik: Compañeros A1, F. Castro, I. Rodero, C. Sardinero, wyd. Sgel Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Klasa III ( poziom rozszerzony) Program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie,

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie, Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa III Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Przedmiotowe zasady oceniania opracowały: mgr Anna Guzik mgr Edyta Leśniak Przedmiotowe Zasady Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie

Bardziej szczegółowo