KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie mówienie czytanie pisanie 3. Uczeń oceniany jest za: a) prace pisemne: - sprawdziany ( z ostatniego rozdziału, zapowiedziane co najmniej 2 tygodnie wcześniej), - kartkówki (z 3 ostatnich tematów). ( Jeśli nie została wcześniej zapowiedziana, uczeń może zgłosić nieprzygotowanie). Jeżeli uczeń nie był obecny na kartkówce a nie był chory, pisze ją na najbliższej lekcji. b) odpowiedzi ustne dotyczące bieżącego materiału (3 ostatnie tematy) c) niektóre zadania domowe : ustne i pisemne, d) aktywność - nagradzana jest wpisaniem plusa. 5 plusów = ocena bardzo dobra. Przy niewykonywaniu poleceń na lekcji uczeń otrzymuje minusy. 5 minusów to ocena niedostateczna. e) pracę na lekcji, MATERIAŁY POTRZEBNE NA LEKCJI: Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje : podręcznik, ćwiczenia, zeszyt lekcyjny i do zadań (16 kartek), potrzebne pomoce ( w razie konieczności jest to wcześniej zapowiadane) BRAKI ZADAŃ I NIEPRZYGOTOWANIE: 1. Uczeń ma prawo być 2 razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (nie utrwalił materiału z 3 ostatnich tematów lub gdy nie ma materiałów potrzebnych do zajęć). 2. Dopuszcza się w semestrze następującą ilość braków zadań: ocena celująca 2, bardzo dobra 3, dobra - 4, dostateczna - 5, dopuszczająca - 6. Przekroczenie tej ilości powoduje obniżenie oceny o stopień. 3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, pisze go na najbliższej lekcji. W razie choroby, pisze sprawdzian w uzgodnionym terminie, ale nie później niż do 2 tygodni po powrocie do szkoły. WYSTAWIANIE OCEN: 1. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonujemy na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające. Duże znaczenie w ocenianiu ma również aktywność ucznia na lekcji. Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną, a przy jej wystawianiu pomocna jest średnia ważoną wszystkich ocen. Najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów.

2 2. Oceny nie są przedstawiane na forum klasy, ale indywidualnie. Uczeń, jeżeli nie jest pewny, może w każdej chwili dowiedzieć się jak został oceniony i dlaczego dostał określoną ocenę. 3. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą w każdej chwili zobaczyć sprawdzian dziecka. Prace te jednak nie są uczniom udostępniane do domu. 4. Uczniowie nie pracujący systematycznie nie będą wyciągani na lepszą ocenę na okres czy koniec roku. Liczą się wyniki całorocznej pracy. POPRAWA OCENY: 1. Jeżeli uczeń nie jest zadowolony z wyniku sprawdzianu, może go pisać ponownie a ostateczna ocena jest średnią z obu ocen. Sprawdzian poprawia się w terminie do 2 tygodni /od dnia, w którym dziecko otrzymało niezadowalającą ocenę/. 2. Ściąganie podczas sprawdzianu lub kartkówki skutkuje oceną niedostateczną, którą może poprawiać. II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Ocena bardzo dobra: bardzo dobrze radzi sobie z czytaniem tekstów z podręcznika, czyta je z właściwą wymową, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorod-nych tekstów i rozmów, przeważnie rozumie wszystkie polecenia potrafi z wydobyć z tekstu potrzebne informacje i wykorzystać je, w pełni opanował przerabiany materiał leksykalny, ma bogaty zasób słownictwa, buduje zrozumiałe wypowiedzi ustne, sam koryguje wskazane błędy, pomyłki zdarzają mu się rzadko, mówi dość płynnie, potrafi napisać samodzielnie zdania Ocena dobra : przerabiane teksty czyta dość sprawnie, wymaga niewielkiej pomocy, jego wymowa jest zazwyczaj dobra, zazwyczaj zrozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrzebuje niewielkiej pomocy, polecenia w większości rozumie, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji, dysponuje odpowiednim zasobem słownictwa wypowiada się układając proste zdania, na ogół poprawne, budowane z niewielką pomocą, z wymową nieznacznie korygowaną, nakierowany, mówi dość płynnie i zrozumiale, w pracach pisemnych pisze proste zdania (czasami z Ocena dostateczna: z pomocą, powoli czyta przerabiane teksty z podręcznika, wymaga często korekty wymowy, czasem rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, rozumie część kluczowych informacji, rozumie dużą część poleceń opanował ograniczony zasób słownictwa, wypowiada się powoli układając bardzo proste zdania, nakierowany pytaniami mówi przeważnie zrozumiale, potrafi używać samodzielnie niektórych prostych struktur gramatycznych, niekiedy pisze spójne Ocena dopuszczająca: czyta powoli z błędami, potrzebuje stałej pomocy w tekstach rozumie poszczególne słowa, czasami proste zdania, z pomocą i podpowiedzią rozumie najprostsze polecenia dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem, wypowiada się wyrazami, z dużą pomocą układa najprostsze zdania, ma trudności z napisaniem zdania, w pisowni popełnia dużo błędów, rozumie tylko niektóre zagadnienia gramatyczne, używa ich z dużą pomocą Ocena niedostateczna: nie opanował słownictwa w stopniu umożliwiającym najprostszą komunikację, popełnia bardzo dużo błędów, jego wypowiedzi są niezrozumiałe, nie operuje poprawnie prostymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi nie rozumie czytanego tekstu, wypowiedzi uczniów, poleceń nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji, nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania, nie bierze udziału w zajęciach, nie umie/nie chce korzystać z pomocy, prace klasowe pisze na oceny niedostateczne, nie odrabia prac

3 zawierające proste struktury gramatyczne i leksykalne, nie popełnia prawie błędów, jego pisownia jest poprawna, bardzo dobrze opanował przewidziane w programie zagadnienia gramatyczne, z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny bardzo dobre, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 3 braki w okresie) Jest bardzo aktywny, często zabiera głos w rozmowie. pomocą), popełnia czasami błędy w pisowni, opanował bez trudności proste zagadnie-nia gramatyczne, w trudniejszych wymaga niewielkiej pomocy z prac klasowych otrzymuje oceny dobre i dostateczne, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 4 braki w okresie) bywa często aktywny. zdania popełnia sporo błędów w pisowni, z prac klasowych otrzymuje średnio oceny dostateczne, często nie odrabia zadania domowego, (dopuszcza się 5 braków w okresie) niekiedy jest aktywny pracuje na lekcji odtwórczo, przepisuje ćwiczenia z tablicy, wykonuje najprostsze omówione wcześniej ćwiczenia, często przy znacznej pomocy, sporadycznie odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 6 braków w okresie) domowych, nie jest zainteresowany przedmiotem i poprawą ocen. Ocena celująca: potrafi bezbłędnie przeczytać teksty spoza podręcznika, zachowując właściwą wymowę, bez trudności rozumie język sytuacyjny, wypowiedzi nauczyciela i kolegów, nagrania, zawsze rozumie polecenia nauczyciela w tekstach tych wyszukuje bez problemu potrzebne informacje, wykorzystuje je w praktyce, ma bogate słownictwo, jego zasób wykracza poza to co przewidziane do opanowania w danej klasie, buduje bezbłędne wypowiedzi ustne, (sporadycznie zdarzają się mu niewielkie pomyłki), można go zrozumieć bez żadnych trudności, świetnie radzi sobie z pisaniem krótkiego tekstu, zawierającego pełne, zdania, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, świetnie opanował zagadnienia gramatyczne, wykraczające często poza poziom programowy z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny celujące jest zawsze aktywny na lekcjach, prawie zawsze odrabia zadanie domowe, (dopuszcza się 2 braki w okresie) bierze udział w konkursach języka niemieckiego Uczniowie zapoznawani są na początku roku szkolnego z ogólnymi informacjami na temat oceniania i kryteriów, szczegółowe informacje są do wglądu na stronie szkoły.

4 WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH DER DIE DAS NEU KL. IV 1. Wo wohnst du? Przedstawianie się Powitanie i pożegnane Kraje niemieckojęzyczne Koniugacja czasowników regularnych bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający uczeń w pełni opanował uczeń opanował uczeń opanował przerabiany materiał większość przerabianego ograniczony zasób bezbłędnie potrafi przed- materiału słownictwa z zakresu stawić się, powiedzieć jak potrafi z niewielką przerabianych tematów, się nazywa, gdzie mieszka, pomocą przedstawić się, potrafi z dużą pomocą, skąd pochodzi, jak się powiedzieć jak się nazywa, ale tylko na jeden sposób, z miewa, zadaje poprawnie gdzie mieszka, skąd pochodzi, podpowiedzią nauczyciela pytania, jak się miewa zadaje na umie powiedzieć gdzie używa poprawnych ogół poprawnie pytania, mieszka, skąd pochodz, jak zwrotów na pożegnanie i używa zwrotów na się miewa i zadać pytania, powitanie, pożegnanie i powitanie, używa części zwrotów zna nazwy krajów (czasami potrzebuje na pożegnanie i powitanie, niemieckojęzycznych, (także niewielkiej korekty (wymaga korekty wymowy) nazwę Szwajcarii i używa zwłaszcza w wymowie zna niektóre, łatwiejsze jej z przyimkiem i zna nazwy krajów nazwy państw rodzajnikiem) oraz Polski, niemieckojęzycznych i używa bezbłędnie form Polski, używa przyimka po 1.i 2. os. l. poj podpowiedzi nauczyciela czasowników: heißen, słabo rozumie pytania o wohnen, kommen, sein nazwisko, miejsce bez problemów rozumie zamieszkania i pochodzenie, pytania o nazwisko, miejsce wymaga powtórzeń i zamieszkania i pochodzenie, podpowiedzi, reaguje na nie właściwie na nie reaguje. z dużą pomocą nauczyciela bardzo sprawnie czyta z pomocą, powoli czyta teksty z podręcznika, przerabiane teksty z rozumie je w pełni, ma podręcznika, właściwą wymowę rozumie ogólny sens tekstów i rozmów, rozumie. część kluczowych informacji, niemieckojęzycznych, (także nazwę Szwajcarii ale nie używa jej z przyimkiem i rodzajnikiem) używa form 1.i 2. os. l. poj czasowników: heißen, wohnen, kommen, sein, ale zdarzają mu się błędy w koniugacji rozumie pytania o nazwisko, miejsce zamieszkania i pochodzenie, właściwie na nie reaguje. czasami wymaga powtórzenia i nakierowania, sprawnie czyta teksty z podręcznika, rozumie je w większości, jego wymowa wymaga nieznacznej korekty. dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem bez pomocy nauczyciela nie potrafi przedstawić się, powiedzieć gdzie mieszka, skąd pochodzi, jak się miewa, sam używa tylko pojedynczych słów nie opanował zwrotów na pożegnanie i powitanie, (zna pojedyncze słowa) (wymaga korekty wymowy) zna najłatwiejsze nazwy krajów niemieckojęzycznych, wymawia je z błędami, nie stosuje przyimków i rodzajników wymaga dużej pomocy w zrozumieniu pytań, odpowiada na nie pojedynczymi słowami, w tekstach rozumie poszczególne słowa nie opanował koniugacji czasowników heißen, wohnen, kommen, sein, w 1. i 2. os. l. poj. bardzo często wymaga korekty wymowy

5 2. Was machst du? Ulubione zajęcia Odmiana czasownika w lp. Przeczenie Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym 3. Familie Nazwy członków rodziny Cechy osób i ich zajęcia Odmiana czasowników regularnych w lp. i lm. Odmiana czasownika sein Nazwy zawodów uczeń zna wszystkie (przewidziane do opanowania) czasowniki oznaczające nazwy czynności gier i zabaw, buduje zdania o poprawnym szyku wyrazów, tworzy bezbłędnie pytania przez inwersję i odpowiedzi przeczące z użyciem "nein" i "nicht" odmienia poprawnie czasownik w 1., 2., i 3. os. lp., zna końcówki odmiany. uczeń zna w pełnym zakresie nazwy członków rodziny z rodzajnikami, opisuje cechy wyglądu, i charakteru osób, podaje imiona, stopień pokrewieństwa i zawód, uzyskuje informacje na ten sam temat od kolegi, bez problemów określa swój wiek i pyta o wiek, w pełni opanował liczebniki główne do 20 używa poprawnie zaimka dzierżawczego mein i dein bezbłędnie odmienia w l. poj i 3 os. l. mn., odmienia czasownik sein w lp. rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej: rozumie pytania o osoby w rodzinie. uczeń zna większość czasowników oznaczających nazw czynności gier i zabaw, przeważnie buduje zdania o poprawnym szyku wyrazów, tworzy na ogół bez trudności pytania przez inwersję i udziela odpowiedzi przeczących z użyciem "nein" i "nicht" odmienia czasownik w l. poj., ale czasami myli końcówki deklinacyjne. uczeń zna w większości nazwy członków rodziny, czasami może pomylić rodzajniki, zna większość przymiotników opisujących cechy wyglądu i charakteru osób, na ogół podaje imiona, stopień pokrewieństwa i zawód, ale czasami potrzebuje niewielkiego wsparcia, przeważnie potrafi określić swój wiek i zapytać o to, zna liczebniki główne do 20, niekiedy popełnia drobne błędy w wymowie lub pisowni, zna i na ogół poprawnie używa zaimka dzierżawczego mein i dein prawie zawsze poprawnie uczeń zna część czasowników oznaczających nazw czynności gier i zabaw, z pomocą buduje zdania poprawnym szyku wyrazów, z pomocą udaje mu się ułożyć pytania przez inwersję wymaga podpowiedzi przy układaniu odpowiedzi przeczących, myli użycie "nein" i "nicht" uczeń zna niektóre nazwy członków rodziny, myli rodzajniki, zna niektóre przymiotniki opisujące cechy wyglądu, i charakteru osób, wymaga pomocy przy udzielaniu informacji na temat osób (zawód, pokrewieństwo, imię), ma trudności z ułożeniem pytania o wiek i odpowie-dzią na nie, potrzebuje pomocy, zna częściowo liczebniki do 20, popełnia sporo błędów w wymowie i pisowni, zna tylko ogólnie formy zaimka dzierżawczego "mein, i " dein", nie zwasze dostosowuje je do rodzaju rzeczownika, dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, wypowiada się wyrazami, z dużą pomocą układa najprostsze zdania, pytania i przeczenia układa tylko z dużą pomocą nauczyciela zna tylko niektóre końcówki koniugacji czasownika w l. poj., wymaga ciągłego korygowania uczeń zna tylko pojedyncze nazwy członków rodziny, przymiotniki, bez pomocy nie stosuje rodzajników, z dużą pomocą układa najprostsze zdania o rodzinie, bez pomocy nie potrafi zapytać o wiek, w wypowiedziach nauczyciela rozumie poszczególne słowa, zna tylko niektóre formy odmiany czasownika ale i tak popełnia błędy, zaimki dzierżawcze "mein" i "dein" stosuje ze znaczną pomocą, nie dostosowuje ich do rodzaju rzeczownika.

6 4. Schulsachen Przybory szkolne Zwierzęta domowe Zaprzeczenie rzeczownika i czasownika Kolory, cechy Odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego Odmiana czasownika haben uczeń zna wszystkie poznane nazwy przyborów szkolnych, zwierząt domowych, zna określenia długi, krótki, mały, duży, nowy, stary itd,, czasowniki oznaczające czynności, stosuje niemal bezbłędnie rodzajniki określony i nieokreślony, wie kiedy który zastosować, w pełni rozumie pytanie " Was ist das?" i formułuje zdanie " Das ist ein, eine...", zna zasady użycia rodzajnika określonego i nieokreślonego w mianowniku i bierniku, zna odmianę czasownika brauchen i nieregularnego "haben" i buduje poprawne zdania z ich wykorzystaniem, potrafi zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku i bierniku, umie opisać, co potrafi zrobić jego zwierzątko, odmienia czasownik w l. poj i 3 os. l. mn., w tym czasownik sein w lp. prawie bez pomocy nauczyciela rozumie proste wypowiedzi i pytania na temat. uczeń zna większość poznanych nazw przyborów szkolnych, zwierząt domowych, większość przymiotników określających wygląd, czasowniki oznaczające czynności, przeważnie poprawnie stosuje rodzajniki określony i nieokreślony, wie kiedy który zastosować, zna odmianę czasownika brauchen i nieregularnego "haben" i na ogół buduje poprawne zdania z ich wykorzystaniem, czasami popełnia nieliczne błędy w koniugacji, rozumie i stawia pytanie "co to jest" i odpowiada na nie, niekiedy zdarzają mu się pomyłki lub potrzebuje niewielkiej pomocy potrafi na ogół zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku, w bierniku czasami popełnia błędy, rozumie pytanie " co potrafi zrobić..." rozumie ogólny sens wypowiedzi i pytań wymaga powtórzenia i podpowiedzi uczeń ma ograniczony zasób słownictwa w zakresie nazw przyborów szkolnych, zwierząt domowych, przymiotników określających wygląd, czasowników oznaczających czynności, zna niektóre rodzajniki określone, zna ogólnie zasadę zamiany rodzajnika określonego na nieokreślony, ale w praktyce często nie umie jej zastosować, zna znaczenie czsowników haben i brauchen ale dość często popełnia błędy w ich koniugacji, traktuje czasownik "haben" jak regularny, przeważnie rozumie pytanie "co to jest", sam zadaje je z pomocą, odpowiada na nie kierowany przez z podpowiedziami potrafi zaprzeczyć rzeczownik z użyciem "kein" w mianowniku, nie radzi sobie z odmianą rzeczownika i przeczeniem w bierniku. uczeń zna pojedyncze nazwy przyborów szkolnych, zwierząt domowych, przymiotników określających wygląd, czasowników oznaczających czynności, jego zasób słów jest bardzo ograniczony, czasami pod kierunkiem nauczyciela stosuje rodzajniki określone, ale nie zna zasady zamiany rodzajnika określonego na nieokreślony, z pomocą "przypomina" sobie znaczenie czasowników "haben", i "brauchan" ale nie umie ich odmienić naprowadzany rozumie pytanie "co to jest", ale sam nie zadaje go bez pomocy, odpowiada na nie jednym wyrazem, bez rodzajnika, tylko odtwórczo i z podpowiedziami używa przeczenia "kein", w mianowniku, sam tego nie potrafi, nie radzi sobie z odmianą rzeczownika i przeczeniem w bierniku.

7 zna czasownik "können" w 3. os. l.poj. i potrafi ułożyć proste zdanie z drugim czasownikiem. Stosuje właściwy szyk wyrazów i formę drugiego czasownika w pełni rozumie pytanie " co potrafi zrobić...". umie opisać, co potrafi zrobić jego zwierzątko, zna czasownik "können" w 3. os. l.poj. i potrafi ułożyć proste zdanie z drugim czasownikiem. Stosuje właściwy szyk wyrazów i formę drugiego czasownika. z pomocą rozumie pytanie "co potrafi zrobić..." potrafi powiedzieć prostym zdaniem, co robi zwierzątko, popełnia błędy w koniugacji czasownika jeżeli stosuje czasownik modalny "können", układa wyrazy w niewłaściwej kolejności, drugi czasownik nie występuje w bezokoliczniku. z pomocą i odpowiedzią opowiada na pytanie, co robi zwierzątko, układa najprostsze dwuelementowe zdanie, nie stosuje właściwej formy odmiany czasownika i wymaga dużej pomocy, nie używa czasownika modalnego "können". 5. Zu Hause Nazwy pomieszczeń w domu Opis położenia przedmiotów Pytania o wiek Liczebniki do 100 uczeń wymienia wszystkie nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju wraz z rodzajnikami okr., zna nazwy pomieszczeń w domu, stosuje poprawnie liczbę mnogą poznanych rzeczowników określa kolory i zna przymiotniki opisujące wygląd domu, potrafi bez trudu opisać położenie przedmiotów, stosuje właściwe przyimki, odmienia czasownik sein w l. poj i 3. os. lm. tworzy poprawnie liczebniki główne od 1-100, umie zapytać o czyjś wiek i odpowiedzieć na to pytanie rozumie w pełni sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń wymienia większość nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju oraz zna nazwy pomieszczeń w domu, sporadycznie potrzebuje pomocy w doborze rodzajnika, przeważnie stosuje poprawnie formę liczby mnogiej poznanych rzeczowników zna większość nazw kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, potrafi przeważnie opisać położenie przedmiotów, stosuje właściwe przyimki, czasami zdarzają mu się drobne błędy, na ogół odmienia czasownik sein w l. poj i 3. os. lm., czasami popełnia błąd, tworzy z małymi błędami liczebniki główne od 1-100, uczeń ma ograniczony zasób słownictwa w zakresie nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju myli właściwe rodzajniki określone, zna niektóre nazwy pomieszczeń w domu, zna niektóre nazwy kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, myli się opisując położenie przedmiotów, często stosuje niewłaściwe przyimki, czasownik sein w l. poj odmienia z dużą pomocą, forma 3. os. lm. sprawia mu duże problemy, myli formy liczebników z końcówkami - naście i -dzie-siąt, popełnia sporo błędów w pisowni i wymowie liczebników, zadając pytanie o wiek i uczeń dysponuje pojedynczymi słowami w zakresie nazw mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju, nie zna właściwych rodzajników, pamięta nieliczne nazwy kolorów i przymiotników opisujących wygląd domu, opisując położenie przedmiotów, bazuje w na pomocy sam nie stosuje przyimków, nie potrafi zastosować właściwych form czasownika sein, z pomocą używa formy 3. os. l. poj., zna najprostsze liczebniki główne, nie pamięta zasad tworzenia ich w zakresie do 100, popełnia bardzo dużo błędów w pisowni i wymowie. samodzielnie nie potrafi zapytać o wiek ani na to

8 z niewielką pomocą umie zapytać o czyjś wiek i odpowiedzieć na to pytanie na ogół rozumie w pełni sens prostej sytuacji komunikacyjnej. odpowiadając na nie wymaga znacznej pomocy rozumie częściowo sens prostej sytuacji komunikacyjnej, raczej jej poszczególne elementy pytanie odpowiedzieć, z pomocą nauczyciela używa pojedynczych słów, w wypowiedziach rozumie pojedyncze słowa. 6. In der Freizeit Czynności wykonywane w wolnym czasie Wyrażanie chęci zrobienia czegoś uczeń zna czasowniki i zwroty określające czynności: jeżdzić na rowerze, czytać ksiązki, skakać na skakance, iśc na spacer, karmić psa, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. uczeń zawsze odmienia poprawnie czasownik möchte w l. poj., stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym, rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń zna większość czasowników i zwrotów określających czynności: jeżdzić na rowerze, czytać ksiązki, skakać na skakance, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. uczeń zazwyczaj odmienia poprawnie czasownik möchte w l. poj., stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym, zdarzają mu się niewielkie błędy rozumie na ogół sens prostej sytuacji komunikacyjnej. uczeń ma ograniczony zasób czasowników i zwrotów określających czynności, czasowniki odmienia w 1. os. l.poj. z pomocą nauczyciela układa najprostsze zdanie z "möchte", ", układa wyrazy w niewłaściwej kolejności, drugi czasownik nie występuje w bezokoliczniku. rozumie częściowo sens wypowiedzi, raczej jej poszczególne elementy zasób ogranicza się do pojedynczych słów, uczeń umie odmienić czasownik w l.poj. tylko z pomocą nie potrafi budować zdań z czasownikiem modalnym, w wypowiedziach rozumie pojedyncze słowa, nie rozumie jej sensu,

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA VII I. INFORMACJE OGÓLNE: KRYTERIA OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka, słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK NIEMIECKI - KLASA V I. INFORMACJE OGÓLNE: KRYTERIA OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka, słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Z języka angielskiego Rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OKREŚLAJĄ: 1. Zasady ogólne. 2. Cele nauczania. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: Izabela Dudziec, Justyna Bajlak Celem przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014 / 2015 I. WYMOGI EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA a) słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów,

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA : a) słownictwo opanowanie poznanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

c. Mówienie rozwijanie sprawności porozumiewania się w codziennych sytuacjach

c. Mówienie rozwijanie sprawności porozumiewania się w codziennych sytuacjach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Ogólne cele kształcenia: a. Słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów, wymowa, ortografia b. Gramatyka opanowanie struktur gramatycznych, budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej I. Ocenianie bieżące: 1. Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. 1.Wymagania edukacyjne są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania. 2.Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Język angielski 2017/2018 Wymagania ogólne:

Przedmiotowe Zasady Oceniania Język angielski 2017/2018 Wymagania ogólne: Przedmiotowe Zasady Oceniania Język angielski 2017/2018 Wymagania ogólne: 1. Celem Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO) z języka angielskiego jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI I.ZASADY OGÓLNE Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w Szkole Podstawowej nr 28 im. K Makuszyńskiego w Poznaniu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w Szkole Podstawowej nr 28 im. K Makuszyńskiego w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Szkole Podstawowej nr 28 im. K Makuszyńskiego w Poznaniu dla klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych Kurs dla początkujących Nauczyciele języka niemieckiego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz PSO obowiązuje w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego. Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne formy sprawdzania wiedzy :

Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne formy sprawdzania wiedzy : Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Monika Stanulewicz Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Celem oceny ucznia jest motywowanie go do nauki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i wymagań przedstawionych przez MEN w podstawie

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: W zakresie sprawności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Opracowała: mgr Katarzyna Król mgr Karina

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II NAUCZYCIEL: Anita Łapa-Gwóźdź I. Obowiązki ucznia: 1. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenie na każdą lekcję: podręcznika ćwiczeń

Bardziej szczegółowo