ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007"

Transkrypt

1 ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007

2 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW ZA OSTATNIE PIĘĆ LAT...4 II. OŚWIADCZENIE PREZESA I DYREKTORA GENERALNIEGO ASTARTA HOLDING N.V...8 III. RAPORT ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 ROKU PODSTAWA OPRACOWANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OGÓLNY OPIS GRUPY STRUKTURA AKCJONARIATU ASTARTA HOLDING N.V ZARZĄD SPÓŁKI STRUKTURA I PRACOWNICY GRUPY Struktura Grupy Pracownicy Grupy DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA Produkcja cukru i produktów ubocznych cukru Produkcja rolna Produkcja i sprzedaż produktów hodowli bydła DZIAŁANIA MARKETINGOWE Sprzedaż cukru Sprzedaż zbóż i roślin oleistych Sprzedaż eksportowa SYTUACJA NA RYNKACH GRUPY Rynek cukru Rynek zbiorów Rynek mleka i nabiału na Ukrainie PRZEGLĄD FINANSOWY ORAZ OSIĄGNIĘCIA STRATEGICZNE Wyniki finansowej działalności Grupy Stan finansowy Grupy PODSTAWOWE INWESTYCJI ZA ROK SPRAWOZDAWCZY ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI ZIEMI ZASIEWÓW KREDYTY ZAKONTRAKTOWANE PRZEZ GRUPĘ CENA AKCJI SPÓŁKI ASTARTA HOLDING H.V. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI OSIĄGNIĘCIA STRATEGICZNE W 2007 ORAZ CELE STRATEGICZNE NA 2008 ROK OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PLANÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ GRUPĘ MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ OPERACJE PROWADZONE Z POWIĄZANYMI STRONAMI WSPÓŁPRACA Z NIEZALEŻNYM AUDYTOREM ISTOTNE CZYNNIKI I ZDARZENIA W 2007 ROKU ORAZ PROGNOZY NA 2008 ROK Istotne czynniki i zdarzenia, które wpłynęły na działalność i wyniki finansowe Grupy w 2007 roku Operacje Inwestycje i działalność finansowa Istotne zdarzenia na ukraińskim rynku cukru i zbiorów w 2007 roku Istotne zdarzenia w zakresie marketingu Grupy Istotne zdarzenia po dacie sprawozdania Istotne czynniki, które mogą wpływać na działalność i wyniki finansowe Grupy w 2008 roku ISTOTNE RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA GRUPY Ryzyko rynku Ryzyko płynności Ryzyko polityczne Ryzyko kraju Ryzyko gospodarcze Ryzyko prawne KORPORACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Standardy ISO jakość, odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska w naszej firmie Globalne porozumienie w sprawie odpowiedzialności społecznej Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników ASTARTA OCENY I NAGRODY...51 IV. RAPORT NA TEMAT CORPORATE GOVERNANCE I KONTROLA WEWNĘTRZNA

3 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok INFORMACJE OGÓLNE NASZE PODSTAWOWE OSIĄGNIĘCIA KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z HOLENDERSKIM KODEKSEM CORPORATE GOVERNANCE KONTYNUACJA DOBRYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH CORPORATE GOVERNANCE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, POSIEDZENIA ZARZĄDU ORAZ POSIEDZENIA KOMITETÓW RAPORT ODNOŚNIE WYNAGRODZENIA RAPORT DYREKTORÓW NIEWYKONAWCZYCH OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do zbadania rocznego sprawozdania finansowego59 V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG STANU NA I ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA I ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 VII. OGÓLNE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 3

4 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW ZA OSTATNIE PIĘĆ LAT W tabele poniżej zaznaczone są wyniki działalności ASTARTA HOLDING N.V. na dzień 31 grudnia odpowiedniego roku Skonsolidowane sprawozdanie wyników finansowych na dzień 31 grudnia odpowiedniego roku 1 (tys., EUR) Przychody Wydatki, w tym przecena (63 145) (53 984) (36 403) (23 027) (14 223) Zysk brutto Zysk netto operacyjny (wydatki) (6 628) (6 143) (3 625) (2 524) Zysk operacyjny (EBIT) Wydatki netto finansowe oraz inny zysk nieoperacyjne (wydatki) (2 813) (1 932) 30 (259) (2 207) Zysk przed opodatkowaniem Dochód (wydatki) z tytułu podatku dochodowego (175) Zysk netto Zysk netto (koszty), z tytułu na: Dochód z tytułu minorytarnych pakietów akcji (637) Własny kapitał akcjonariuszy kompanii macierzyńskiej mln EUR Dochód EBITDA Zysk netto 1 31 grudnia 2007 roku zarząd skorygował szacunkową wartość godziwą bydła mlecznego, aby uwzględnić dokładniejszą analizę bydła według wieku. Jeżeli Grupa nie zmieniłaby metodologii ustalania wartości godziwej bydła mlecznego, w 2007 roku EBIT i zysk netto wyniosłyby 19,4 milionów euro i 16,7 milionów euro. 4

5 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Bilans na dzień 31 grudnia odpowiedniego roku (tys., EUR) Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa biologiczne trwałe Inne aktywa nieobrotowe Aktywy nieobrotowe ogółem Zapasy Aktywa biologiczne Należności debetorskie za towary, roboty i usługi, zaliczki oraz weksle Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne Aktywa obrotowe ogółem Aktywa ogółem Kapitał akcyjny Dodatkowo wpłacony oraz rezerwny kapitał Niepodzielony wynik finansowy Korekty z tytułu obrachunku walut (8 710) (447) (296) (4 656) (3 114) Dochód z tytułu minorytarnych pakietów akcji otwartych spółek akcyjnych Kapitał własny ogółem Długoterminowe kredyty i pożyczki Udziały mniejszościowe dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe ogółem Krótkoterminowe kredyty oraz zobowiązania bieżące z tytułu długoterminowych kredytów oraz pożyczek Należności kredytorskie za towary, roboty i usługi oraz inne zobowiązania Zobowiązania bieżące ogółem Własny kapitał oraz zobowiązania ogółem

6 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok mln EUR Aktywa ogółem Kapitał własny ogółem Zobowiązania ogółem Podstawowe wskaźniki oraz współczynniki dla Grupy ZYSK DO OPŁATY ODSETEK, PODATKÓW ORAZ AMORTYZACJI(EBITDA) NALEŻNOŚCI NETTO WARTOŚĆ KOMPANII (EV) RENTOWNOŚĆ EBITDA, % 35,1% 16,6% 24,0% 23,4% 33,0% RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY, % 26,3% 8,5% 18,6% 16,5% 14,2% RENTOWNOŚĆ WŁASNEGO KAPITAŁU (ROE) 23,3% 9,3% 31,7% 29,0% 19,1% RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW (ROA) 13,3% 4,8% 12,7% 11,0% 8,4% ODNOSZENIE CENY DO DOCHODU NETTO (P/E) 10,35 17,42 EV / EBITDA 8,99 12,94 EV / DOCHÓD OD REALIZACJI 3,16 2,15 NALEŻNOŚCI NETTO / EBITDA 1,63 2,90 1,73 1,86 1,29 NALEŻNOŚCI NETTO/ DOCHÓD OD REALIZACJI 0,57 0,48 0,41 0,44 0,43 WSPÓŁCZYNNIK OBOWIĄZKÓW OGÓLNYCH 0,43 0,48 0,60 0,62 0,56 NALEŻNOŚCI / WŁASNY KAPITAŁ 0,74 0,93 1,51 1,63 1,26 WSPÓŁCZYNNIK POKRYCIA 1,51 1,80 1,88 1,62 1,64 6

7 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Formuła dla obrachunku wskaźników finansowych RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO (%) Zysk netto / Kapitał własny akcjonariuszy RENTOWNOŚĆ AKTYW (%) Zysk netto / Aktywa ogółem WARTOŚĆ KOMPANII (EV) Kapitalizacja rynkowa + należności netto + dochody z tytułu minorytarnych pakietów akcji EBITDA Zysk (strata) na działalność operacyjną + amortyzacja ZYSK NETTO NA AKCJĘ Zysk netto / średnia liczba akcji w okresie obrotowym P/E Końcowy kurs zamknięcia w ostatnim dniu transakcyjnym roku obrotowego / zysk netto na akcję KAPITALIZACJA RYNKOWA Liczba akcji na koniec okresu obrotowego pomnożona przez kurs zamknięcia w ostatnim dniu transakcyjnym okresu obrotowego EUR /PLN (na dzień ) 3,582 NALEŻNOŚCI NETTO Należności krótkoterminowe + należności długoterminowe środki pieniężne WSPÓŁCZYNNIK POKRYCIA Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące 7

8 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 II. OŚWIADCZENIE PREZESA I DYREKTORA GENERALNIEGO ASTARTA HOLDING N.V. Szanowni Akcjonariusze! Mam zaszczyt przedstawić Państwu najważniejsze osiągnięcia ASTARTA Holding N.V. w 2007 roku oraz nasze ambitne plany rozwoju na przyszłość. Zarząd uważa, że najważniejszym wynikiem ostatniego roku jest fakt, iż nasze starania, aby podjąć działalność w ukraińskim sektorze rolniczym w przejrzysty i innowacyjny sposób, zostały sowicie nagrodzone. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że inwestorzy firmy ASTARTA, którzy zaufali Spółce po jej pionierskiej wstępnej ofercie publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, byli świadkami dynamicznego wzrostu cen swoich akcji w 2007 roku. Rok 2007, który był pierwszym pełnym rokiem obrotowym Grupy po wstępnej ofercie publicznej oraz jej konsolidacji jako pełnoprawnej europejskiej spółki giełdowej, był pełen wyzwań i sukcesów. Był to rok szeroko omawianego międzynarodowego kryzysu finansowego oraz poważnych zmian na ukraińskim i globalnym rynku energetycznym, rolniczym i cukrowniczym. ASTARTA zdołała nie tylko zareagować na takie wyzwania i udowodnić swoje wysokie wyniki gospodarcze, ale także znacząco wzmocniła swoją pozycję rynkową, poszerzyła działalność w najbardziej obiecujących segmentach oraz zwiększyła swoje aktywa i kapitały. Kluczem do sukcesu Grupy była strategia pionowej integracji, synergia komplementarnych przedsiębiorstw rolnych oraz zaangażowanie w zrównoważoną produkcję przyjazną środowisku. Pomimo umiarkowanych i czasami niekorzystnych warunków pogodowych dla rolnictwa na Ukrainie w 2007 roku ASTARTA znacząco zwiększyła produkcję buraka cukrowego, zbóż i roślin oleistych brutto. Było to rezultatem poszerzenia tego obszaru działalności w odniesieniu do podstawowych zbiorów oraz wyższych wydajności w związku ze stałą poprawą stanu gleby i inwestycjami w materiały i maszyny rolnicze. W ciągu całego roku 2007 firmie ASTARTA udało się w pełni wykorzystać sprzyjającą dynamikę rynku dzięki sile swojej skuteczności i organizacji. Zapotrzebowanie na żywność wzrasta, ponieważ rośnie liczba populacji globalnej, stymulując tym samym wzrost cen na rynkach międzynarodowych i rynku ukraińskim. ASTARTA szybko zareagowała na takie zmiany na rynku, kładąc nacisk na działalność oraz rozpoczynając stopniową transformację ze spółki historycznie produkującej cukier do zdywersyfikowanego kompleksu rolniczego. Aby w pełni wykorzystać gwałtowny wzrost cen zbiorów w 2007 roku zarząd Grupy szczególnie skoncentrował się na produkcji zbóż i roślin oleistych. Decyzja taka była prawidłowa, ponieważ niekorzystne warunki pogodowe na Ukrainie w 2007 roku spowodowały niższą podaż krajową, co wraz z globalnymi tendencjami doprowadziło do znaczącego wzrostu cen zbóż w okresie od stycznia do grudnia. Na tym tle, produkcja zbóż i roślin oleistych brutto w Grupie w 2007 roku wyniosła ponad 201 tysięcy ton, co oznacza ponad 53% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, i stanowi około 26% całkowitych przychodów Grupy w 2007 roku. Nie mogę nie wspomnieć o znaczącym wzroście przychodów Grupy z hodowli bydła w 2007 roku, który był związany z wzrostem produkcji mleka i mięsa oraz spotęgowany korzystną sytuacją cenową na rynku ukraińskim. Całkowite przychody Grupy ze sprzedaży produktów hodowli bydła wzrosły o 83%, generując 8% przychodów ogółem. Dokonując kolejny krok w kierunku ostatecznego, niezagrożonego przywództwa na ukraińskim rynku cukrowniczym, ASTARTA zwiększyła swój udział do 8,4%, produkując ponad 155,5 tysięcy ton cukru, dzięki czemu zajęła drugie miejsce wśród ukraińskich cukrowni. Istotną cechą sezonu produkcyjnego 2007 był wzrost produkcji wewnętrznej buraka cukrowego Grupy z 42% w poprzednim roku do 71%, który zapewnił znaczną redukcję kosztów oraz ciągłość działalności własnych cukrowni. Aby kontynuować tendencje zapoczątkowane w poprzednich okresach, Grupa wzmocniła swoją pozycję w ukraińskim segmencie B2B poprzez dostawę około 80% wyprodukowanego cukru do większych przedsiębiorstw przemysłowych. Chociaż Grupa zachowała swoje tradycyjne, silne powiązania z producentami słodyczy, coraz szybciej zdobywała nowych klientów wśród takich gigantów rynku napojów i nabiału, jak Coca-Cola, Danone, Vitmark i Baltic Beverages Group. Spółka Coca-Cola 8

9 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Beverages Ukraina stała się największym konsumentem cukru sprzedawanego przez Grupę, absorbując ponad 21% sprzedaży. Silne relacje z naszymi najważniejszymi klientami oraz konsekwentna ekspansja ukraińskiej przemysłowej konsumpcji cukru przyczyniły się do naszej solidnej pozycji rynkowej. Warto wspomnieć, że przy wzroście wolumenu sprzedaż cukru i produktów cukropochodnych stanowiła około 66 % przychodów Grupy w 2007 roku w porównaniu do 78% w 2006 roku. Zdaniem Zarządu sytuacja taka nie tylko udowadnia przesunięcie na rynkach, ale co ważniejsze możliwości aktywnej i elastycznej działalności firmy ASTARTA, a także umiejętność terminowej koncentracji na segmentach o wyższej rentowności. Dzięki udanym operacjom biznesowym marża brutto Grupy wyniosła 28% w 2007 roku w porównaniu do 21% w 2006 roku. Zysk netto wzrósł z 5,8 milionów euro w 2006 roku do 23 milionów euro w 2007 roku. Także w 2007 roku zyski Grupy z działalności zanotowały znaczący wzrost do 25,8 milionów euro w porównaniu do 7,4 milionów euro w 2006 roku. Wraz z udaną działalnością operacyjną w 2007 roku Grupa intensywnie inwestowała w nieruchomości, urządzenia techniczne i sprzęt, a także nabycie praw korporacyjnych w przedsiębiorstwach rolnych. Ponad dwie trzecie z 23,0 milionów euro w 2007 roku wydano na modernizację produkcji cukru, a także na zakup nowoczesnych urządzeń rolniczych. W 2007 roku Grupa zawarła szereg umów zakupu maszyn rolniczych z amerykańskimi spółkami Amity Technology Ltd., Chief Industries Inc., Mathews Company i CNH America Ltd.. W ramach tych umów Grupa wyda około 11.0 milionów USD (7,5 milionów EUR) na nowoczesny sprzęt rolniczy wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Są to skomplikowane urządzenia rolnicze, które zakupiono w związku ze znacznym przyrostem gruntów rolnych Grupy oraz dalszym wdrożeniem północnoamerykańskich technologii uprawy buraka cukrowego i zbóż. Ciągła modernizacja cukrowni Grupy w 2007 roku poprawiła wydajność i wskaźnik produkcji cukru. Grupa rozpoczęła czteroletni program oszczędzania energii, który przynosi podwójny efekt w postaci redukcji kosztów głównych produkcji, a także emisji do atmosfery. Pierwszy z nich ma coraz większe znaczenie ze względu na wzrost sztywnych cen za rosyjski gaz ziemny. Drugi pomoże Grupie skorzystać z obrotów notowaniami emisji gazu węglowego. Zarząd Grupy traktuje grunty rolne jako najważniejsze z aktywów oraz strategicznych zasobów zwiększających wartość firmy. Tak więc, w ciągu ostatnich 5 lat Grupa aktywnie poszerzała swój bank gruntów. W ciągu roku sprawozdawczego Grupa nabyła dwanaście spółek rolniczych w regionach Połtawa i Vinnytsia na Ukrainie. Poprzez nabywanie nowych firm oraz wzrost powierzchni zbiorów przez podmioty zależne Grupy, w 2007 roku powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych przez Grupę wyniosła 135 tysięcy hektarów. Zakup i sprzedaż gruntów rolnych na Ukrainie są nadal ograniczone moratorium prawnym. Jednak, gdy moratorium to zostanie zniesione, Grupa będzie mogła skorzystać z praw pierwokupu dzierżawionych działek. Dynamiczny rozwój spółki ASTARTA w 2007 roku nie byłby możliwy bez znaczącego obniżenia kosztów kredytów Grupy. Tak więc, wynikiem stworzenia efektywnego portfela kredytowego był spadek średniej stopy procentowej dla kredytów zakontraktowanych w ukraińskich hrywniach o około dwa punkty procentowe. Także niskie koszty kredytu udzielonego w roku sprawozdawczym przez ABN AMRO BANK N.V. (Holandia) znacznie przyczyniły się do dalszej redukcji kosztów kredytowania. W przyszłości Grupa będzie kontynuować konsolidację w ramach nowoczesnej spółki rolniczej posiadającej solidną pulę gruntów i imponującą ofertę produkcyjną. Jednocześnie będziemy ciężko pracować, aby poprawić skuteczność produkcji rolnej oraz zwiększyć produkcję zbiorów. Biorąc pod uwagę lukratywne ceny produktów zbożowych na rynkach międzynarodowych i ukraińskim, zamierzamy zwiększyć produkcję zbóż i roślin oleistych, aby zapewnić wyższe przychody Grupy. W dalszym ciągu będziemy wykorzystywać nasze doświadczenie w produkcji cukru oraz zwiększać produkcję i udział Grupy w ukraińskim rynku cukrowniczym. Aby to uczynić, poszerzymy geografię obiektów cukrowni Grupy na zachodnie regiony Ukrainy oraz będziemy kontynuować modernizację istniejących zakładów w celu poprawy wydajności przetwórstwa surowców i zużycia energii. By zminimalizować zależność od istniejących dużych klientów, Grupa będzie nadal poszukiwać możliwości dywersyfikacji sprzedaży w segmencie producentów napojów bezalkoholowych oraz usprawniać swoje kanały logistyczne. To z kolei, naszym zdaniem, złagodzi ryzyko biznesowe Grupy oraz pozwoli wykorzystać członkostwo Ukrainy w WTO do ekspansji ASTARTA na wcześniej zamknięte rynki. 9

10 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Rok obrotowy 2007 był energetycznym, ambitnym okresem dającym wielką satysfakcję. Ponieważ patrzymy w przyszłość na nasz kolejny etap rozwoju, nasi ludzie mogą być dumni ze swoich wysiłków. Posiadamy bardzo wydajny zespół zarządzający, a naszych ponad pracowników stanowi podstawę i ducha naszej organizacji. Na zakończenie pragnę wspomnieć, że rozwój ukraińskiego rynku rolniczego wraz z jego unikalnym tempem zmian stanowi ogromny potencjał dla inwestycji. ASTARTA jest jednym z niewielu przedsiębiorstw w tym sektorze, które posiada solidną pozycję rynkową, prowadzi przejrzystą i odpowiedzialną działalność oraz udowodniło energiczny wzrost swojej wartości. Przed Grupą jest wspaniała przyszłość i zachęcam Was, abyście byli częścią tej przyszłości jako nasi akcjonariusze. W imieniu Zarządu dziękuję za Wasze nieustające zaufanie i wsparcie oraz życzę spółce ASTARTA, a także Państwu, jej udziałowcom, możliwie największych sukcesów i zadowolenia w nadchodzących latach. Z poważaniem, Prezes Valery Korotkov Dyrektor Generalny Viktor Ivanchyk 10

11 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 III. RAPORT ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 ROKU 1. Podstawa opracowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według stanu na i za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku zostało opracowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) przyjętymi przez Unię Europejską. Sprawozdanie finansowe opracowano, tak jakby Spółka i Grupa działały w ramach aktualnej struktury prawnej w latach 2006 i Ogólny opis Grupy ASTARTA Holding N.V. (Spółka) została zarejestrowana zgodnie z prawem Królestwa Holandii 9 czerwca 2006 roku jako macierzysta spółka holdingowa grupy spółek, których wszystkie aktywa produkcyjne znajdują się na Ukrainie. Majątek tych spółek kontroluje ukraińska spółka operacyjna Astarta-Kyiv sp. z o.o. ( Astarta-Kyiv ). 31 grudnia 2007 roku Spółka kontrolowała 5 cukrowni, 37 spółek rolniczych i 1 stowarzyszoną spółkę rolniczą, a także przetwórnię i zakład produkujący pasze, z których wszystkie znajdowały się w oblastach (okręgi administracyjne) Połtawa, Vinnytsia i Khmelnytsky na Ukrainie. Grupa jest holdingiem rolno-przemysłowym. Zainspirowani najlepszymi narodowymi tradycjami rolnymi, produkujemy naturalne, wysokiej jakości produkty rolne, uprawiając unikalne, żyzne ziemie uprawne Ukrainy oraz stosując nowoczesne technologie i sprzęt. Podmioty zależne Grupy zajmują się uprawą buraka cukrowego, zbóż i roślin oleistych, produkcją cukru oraz hodowlą bydła. Kamieniem węgielnym strategii Grupy jest integracja pionowa działalności spółki rolnicze Grupy uprawiają buraka cukrowego do dalszego przetworzenia w cukrowniach Grupy, zabezpieczając tym samym wysokie marże z produkcji cukru, ponieważ koszty buraka cukrowego stanowią około 60% podstawowych kosztów produkcji cukru. Wewnętrzna hodowla buraka cukrowego gwarantuje względnie tanie i wiarygodne dostawy głównego surowca do cukrowni należących do Grupy. Aby zwiększyć wydajność plonów z puli dzierżawionych gruntów, stale zwiększamy ich jakość na przyszłe lata i stosujemy optymalną strukturę rotacji upraw, hodując zboża i rośliny oleiste wraz z burakiem cukrowym, a także rezerwując część terenu na pastwiska. Zbiory i produkcja mleka stanowią rozwijające się elementy naszej działalności, które umożliwiają nam czerpanie korzyści z bieżącej sytuacji na rynkach krajowym i międzynarodowym. Nasza strategia na lata obejmuje wzrost udziału Grupy w ukraińskim rynku cukru i produktów rolnych w wyniku zwiększonej wydajności produkcji, nabywania nowych podmiotów oraz wzrostu organicznego. Przyglądamy się coraz bliżej możliwościom wejścia na nowe rynki oraz skorzystania z nowych szans, takich jak produkcja biopaliw w naszych cukrowniach, aby w pełni wykorzystać efekt synergii dostępnych surowców, istniejącej infrastruktury i doświadczonego personelu. 3. Struktura akcjonariatu ASTARTA Holding N.V. Według informacji dostępnych Spółce na 31 grudnia 2007 roku następujący akcjonariusze dostarczyli informacje dotyczące bezpośrednich lub pośrednich (poprzez podmioty zależne) udziałów stanowiących przynajmniej 5% wszystkich praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. Tabela 1. Struktura akcjonariatu ASTARTA Holding N.V. na 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz Viktor Ivanchyk poprzez swoją cypryjską spółkę Albacon Ventures Ltd., stanowiącą Liczba akcji Procent posiadany ch akcji Liczba głosów na WZA Procent głosów na WZA , ,00 11

12 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 jego 100% własność Valeriy Korotkov poprzez swoją cypryjską spółkę Aluxes Holding Ltd., stanowiącą jego 100% własność ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny , , , ,39 Pozostali akcjonariusze , ,61 OGÓŁEM , ,00 4. Zarząd Spółki W skład Zarządu ASTARTA Holding N.V. wchodzi pięciu członków: Viktor Ivanchyk (Dyrektor Generalny), Petro Rybin (Dyrektor ds. Operacyjno-Finansowych), Marc van Campen (Dyrektor Korporacyjny), Valery Korotkov (Prezes Zarządu, Dyrektor Niewykonawczy), Władysław Bartoszewski (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Niewykonawczy, Przewodniczący Komitetu Audytorskiego). Viktor Ivanchyk i Valeriy Korotkov jako właściciele spółek na Cyprze posiadają pośrednio 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, z tego 40% każdy. Poza tym zarówno Viktor Ivanchyk jak i Valeriy Korotkov posiadają bezpośrednio 0,01% kapitału zakładowego Astarta-Kyiv. Pozostali członkowie zarządu nie posiadali i nie posiadają, ani bezpośrednio, ani pośrednio, żadnych udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do nabycia takich akcji ani od dnia rejestracji Spółki do dnia niniejszego sprawozdania, ani po tym okresie. Więcej informacji na temat Zarządu Spółki przedstawiono w raporcie dotyczącym Corporate Governance. 5. Struktura i pracownicy Grupy 5.1 Struktura Grupy Tabela 2. Struktura Grupy na 31 grudnia 2006 i 2007 roku przedstawiała się następująco: 31 grudnia grudnia 2006 Nazwa Działalność % własności % własności Podmioty zależne: Ancor Investments Ltd działalność inwestycyjna 100,00% 100,00% Astarta-Kyiv Sp. z o.o. zarządzanie majątkiem 99,98% 99,98% Agropromtsukor Sp. z o.o. produkcja cukru 99,98% 99,98% APO Tsukrovyk Poltavshchyny Sp. z o.o. produkcja cukru 98,53% 95,08% Spółka rolnicza Zolota Gora Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Dovzhenko Sp. z o.o. rolnicza 96,98% 96,98% Spółka rolnicza Gogolevo Sp. z o.o. rolnicza 96,98% 96,98% Shyshaki Sp. z o.o. - fabryka pasz produckja pasz 82,71% 82,71% Spółka rolnicza Shyshatska Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Stepove Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Fydrivske Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Тroyitska Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Mriya Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Pustoviytove Sp. z o.o. rolnicza 99,78% 99,78% Spółka rolnicza Shevchenko Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Grynky Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Ordanivka Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Sofiivka SC rolnicza 99,98% 99,98% Spółka rolnicza Kozatsky stan Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Dobrobut Sp. z o.o. rolnicza 97,99% 97,99% Spółka rolnicza Musievske Sp. z o.o. rolnicza 74,99% 74,99% Spółka rolnicza Zorya Sp. z o.o. rolnicza 74,99% 74,99% Spółka rolnicza Nadiya Sp. z o.o. rolnicza 74,99% 74,99% 12

13 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Spółka rolnicza Viytovetske Sp. z o.o. rolnicza 99,98% 99,98% Spółka rolnicza Bohdan Khmelnitskiy Sp. z o.o. rolnicza 74,99% 74,99% Globino przetwórnia Globus przetwórstwo, handel 99,98% 99,98% Spółka rolnicza Semenivska SC rolnicza 99,98% 99,98% Spółka rolnicza Shevchenko Sp. z o.o. (region Gadiach) rolnicza 81,98% 79,98% Dobrobut Sp. z o.o. (region Novo-Sanzharskiy) rolnicza 97,98% 97,98% Zoria Sp. z o.o. (region Novo-Sanzharskiy) rolnicza 97,98% 90,11% Baliasne Sp. z o.o. rolnicza 97,98% 97,98% Spółka rolnicza Agro-Maiak Sp. z o.o. rolnicza 81,98% 79,98% Otwarta spółka akcyjna - Spółka rolnicza Agrocomplex rolnicza 79,07% Spółka rolnicza Stozhary Sp. z o.o. rolnicza 63,99% 25,40% Otwarta spółka akcyjna - Spółka rolnicza Zhdanivske rolnicza 60,05% Spółka rolnicza LAN-2007 Sp. z o.o. rolnicza 97,98% Spółka rolnicza Ukraina-Porik Sp. z o.o. rolnicza 99,98% Spółka rolnicza Shedievo Sp. z o.o. rolnicza 97,98% Spółka inwestycyjna Poltavazernoproduct Sp. z o.o. rolnicza 99,88% Spółka rolnicza Nauka-Agro-Mayak Sp. z o.o. rolnicza 99,88% Spółka rolnicza Vasilivske Sp. z o.o. rolnicza 74,99% Spółka rolnicza Khlib I Liudi Sp. z o.o. rolnicza 79,98% Spółka rolnicza Progres Sp. z o.o. rolnicza 77,48% Podmiot stowarzyszony: Spółka rolnicza Pokrovska Sp. z o.o. rolnicza 49,99% 49,99% Ancor Investments LTD została zarejestrowana zgodnie z prawem Cypru, a wszystkie pozostałe podmioty zależne i podmiot stowarzyszony zarejestrowano na Ukrainie. W ciągu roku kończącego się 31 grudnia 2007 Grupa nabyła następujące spółki zajmujące się produkcją rolną: Tabela 3. Spółki rolnicze nabyte w 2007 roku Nazwa Kraj rejestracji Działalność Data nabycia % własności w dniu nabycia Spółka rolnicza HTZ Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,98% Otwarta spółka akcyjna - Spółka rolnicza Ukraina Agrocomplex rolnicza ,44% Spółka rolnicza Stozhary Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,99% Otwarta spółka akcyjna - Spółka rolnicza Ukraina Zhdanivske rolnicza ,05% Spółka rolnicza LAN-2007 Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,98% Spółka rolnicza Ukraina-Porik Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,98% Spółka rolnicza Shedievo Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,98% Spółka inwestycyjna Poltavazernoproduct Sp. z Ukraina o.o. rolnicza ,88% Spółka rolnicza Nauka-Agro-Mayak Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,88% Spółka rolnicza Vasilivske Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,99% Spółka rolnicza Khlib I Liudi Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,98% Spółka rolnicza Progres Sp. z o.o. Ukraina rolnicza ,48% Zmiany w strukturze Grupy po dniu sprawozdawczym opisano w rozdziale poświęconym istotnym zdarzeniom po dniu sprawozdawczym. 13

14 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok Pracownicy Grupy Na 31 grudnia 2007 roku Grupa zatrudniała pracowników, w tym 165 pracowników w centrali w Kijowie i pracowników tymczasowych. Ponieważ produkcja Grupy zorganizowana jest poprzez produkcyjne podmioty zależne, większość pracowników pracuje poza Kijowem. Najważniejsze spółki w ramach Grupy posiadają swoich własnych dyrektorów ds. zasobów ludzkich i samodzielnie zatrudniają oraz zwalniają swoich pracowników. Struktura zatrudnienia w naszych spółkach produkcyjnych obejmuje około 7% pracowników na stanowiskach kierowniczych i 10% służb usługowych. Pozostałe 83% dzieli się mniej więcej równo pomiędzy podstawowych i pomocniczych pracowników produkcji. Około 63% naszych pracowników stanowią mężczyźni, a 37% kobiety. Zapewniamy równe szanse zatrudnienia każdemu, bez względu na płeć, wyznanie i narodowość. 6. Działalność produkcyjna Podstawowymi produktami Grupy są cukier, produkty uboczne z produkcji cukru (melasa i miazga), zboża i rośliny oleiste, a także produkty hodowli bydła (mleko i mięso). Proces produkcyjny Grupy ma charakter sezonowy. Sezon produkcyjny dla cukru i jego produktów ubocznych rozpoczyna się we wrześniu i kończy na przełomie listopada i grudnia. Zbiory zbóż, roślin oleistych i roślin technicznych rozpoczynają się w czerwcu/lipcu i kończą w listopadzie. Tabela 4 przedstawia wskaźniki produkcji Grupy na 31 grudnia 2007 roku. Tabela 4. Produkcja podstawowych produktów Grupy (tysiące ton) Sezon produkcyjny 2007 Sezon produkcyjny 2006 Zmiana, % Cukier i produkty uboczne Cukier 155,5 160,6 (3) Sucha, granulowana miazga 15,4 11,0 40 Melasa 50,1 54,4 (8) Buraki cukrowe 856,5 527,0 63 Zboża i rośliny oleiste (brutto) ,0 53 Mleko (brutto) 28,1 20, Produkcja cukru i produktów ubocznych cukru Rok 2007 był udany dla produkcji cukru Grupy. Istotną cechą sezonu 2007 był wzrost buraka cukrowego przetworzonego w ramach Grupy z 42% w 2006 roku do 71% w 2007 roku. Wewnętrzne dostawy buraka cukrowego w ramach Grupy do kontrolowanych cukrowni umożliwiły znaczną redukcję kosztów. Dynamikę przetwórstwa buraka cukrowego przez zakłady Grupy, produkcji cukru oraz udziały buraka cukrowego produkowanego wewnętrznie w Grupie w całkowitym przetworzonym wolumenie przedstawiono na wykresie 1. 14

15 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Wykres 1. Przetworzony burak cukrowy, wyprodukowany cukier, udział własnego buraka cukrowego, tysiące ton % Przetworzony burak cukrowy 31% 79,2 87, % % 160,6 155, Udział buraka cukrowego hodowanego przez Grupę Wyprodukowany cukier W 2007 roku cukrownie Grupy utrzymał średni wskaźnik produkcji cukru na cukrownię na podobnym poziomie jak w poprzednim roku, tj. 31,1 tysięcy ton, zapewniając tym samym wysokie marże. Jednocześnie średnia produkcja cukru na zakład w całej Ukrainie w 2007 roku spadła do 16,9 tysięcy ton, tj. o 22%. Stała modernizacja cukrowni Grupy w 2007 roku spowodowała poprawę wydajności oraz spowodowała wzrost wskaźnika produkcji cukru do 12,85%, gdy średnia krajowa spadła do 11,66% (Wykres 2). Wykres 2. Produkcja cukru (% na tonę buraka cukrowego) oraz średnia produkcja cukru na zakład (tysiące ton) w latach % 13% 12% Produkcja cukru 12,75% 12,85% 12,22% 11,66% Produkcja cukru na zakład 32,1 31,1 21,8 16,9 11% 10 10% Ukraina ASTARTA Ukraina ASTARTA Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Producentów Cukru Ukrtsukor, dane firmowe Pomimo spadku produkcji cukru Grupy w 2007 roku (do 155,5 tysiąca ton z 160,6 tysięcy ton w poprzednim roku), udział Grupy w ogólnej ukraińskiej produkcji wzrósł z 6,2% w 2006 roku do 8,4% (Wykres 3). 15

16 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Wykres 3. Udział Grupy w ukraińskiej produkcji cukru w 2006 i 2007 roku 2007 Pozostali 51,8% Ukrros 9,4% Astarta 8,4% 2006 Pozostali 56,1% Ukrainian Food 13,0% Rise-Tsukor 3,7% Dakor 5,9% Evroservice 6,0% Ukrprominvest 7,3% Ukrainian Food 7.5% Ukrros 8,4% Rise-Tsukor 2,1% Intsukorprom-K 2,8% Dakor 3,6% Ukrprominvest 3,4% Evroservice 4,4% Astarta 6,2% Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Producentów Cukru Ukrtsukor, szacunkowe obliczenia zarządu Spowodowane to było w szczególności ogólnym spadkiem produkcji cukru na Ukrainie w 2007 roku w wyniku znaczącej nadprodukcji w 2006 roku oraz nieutrzymaniu się na rynku najmniej skutecznych producentów. Inną przyczyną był deficyt buraka cukrowego w sezonie produkcji cukru. Próbując podwyższyć zyski z uprawy zbóż i roślin oleistych, mnóstwo samozatrudnionych rolników zrezygnowało z uprawy buraków cukrowych. W porównaniu do 2006 roku powierzchnia pól pod uprawę buraka cukrowego w całej Ukrainie w 2007 roku spadła o 20%. Sytuacja taka wzmocniła pozycję rynkowa przede wszystkim wielkich producentów posiadających dostęp do względnie taniego kapitału operacyjnego, którzy byli w stanie zagwarantować produkcję cukru dzięki własnym uprawom buraka cukrowego, i zainwestowali w wydajność swoich własnych cukrowi i logistykę. 6.2 Produkcja rolna Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych w 2007 roku ASTARTA znacząco zwiększyła swoją produkcję brutto buraka cukrowego, zbóż i roślin oleistych. Związane to było z ekspansją powierzchni upraw oraz wzrostem produkcji upraw w wyniku stałej poprawy jakości gleby i inwestycji w materiały i maszyny rolnicze. Tak więc, powierzchnia pod uprawy buraka cukrowego wzrosła z 15,6 tysięcy ha w 2006 roku do 23,0 tysięcy ha w 2007 roku, tj. o 47%, a produkcja wzrosła o 10%, z 33,6 t/ha do 37,2 t/ha (waga netto). Z kolei średnia produkcja buraka cukrowego w całej Ukrainie nie uległa poprawie w porównaniu do danych za poprzedni rok. Produkcja buraka cukrowego Grupy wynosiła 41,0 t/ha, tj. o ponad 40% więcej niż średnia ukraińska (29,2 t/ha). 16

17 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Wykres 4. Podział powierzchni pod uprawę zbóż i zbiorów technicznych w 2007 roku, % Pasza 9% Kukurydza 8% Grunty nieuprawne 2% Burak cukrowy 25% Słoniecznik 8% Soja 11% Pszenica 20% Jęczmień 17% Produkcja brutto zbóż i roślin oleistych w Grupie w 2007 roku wyniosła 201 tysięcy ton, tj. o 53% więcej niż w roku poprzednim. Znaczą część tej produkcji (ok. 77%) stanowiły wczesne i późne zbiory zbóż, takich jak pszenica, jęczmień i kukurydza. Rośliny oleiste (słonecznik i soja) stanowiły 21% wszystkich zbiorów. Tak więc pięć podstawowych zbiorów stanowiło ok. 98% całkowitej produkcji brutto (Wykres 5). Wykres 5. Podział produkcji zbóż i roślin oleistych w 2007 roku, % Soja 10% Pozostałe 2% Słonecznik 11% Pszenica 34% Jęczmień 21% Kukurydza 22% Dzięki stałej poprawie jakości gleby oraz istotnym inwestycjom w urządzenia rolnicze, w 2007 roku produkcja podstawowych zbóż i roślin oleistych przez spółki rolnicze Grupy znacznie przekroczyła średnie wskaźniki ukraińskie (Wykres 6). 17

18 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 Wykres 6. Średnia produkcja podstawowych upraw w 2006 i 2007 roku w Grupie ASTARTA i średnio na Ukrainie, t/ha Słonecznik Kukurydza Pszenica Jęczmień Soja 0 Słonecznik Kukurydza Pszenica Jęczmień Soja Ukraina ASTARTA Ukraina ASTARTA Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy, dane firmowe 6.3 Produkcja i sprzedaż produktów hodowli bydła Znaczny wzrost przychodów Grupy z hodowli bydła (mleko i mięso) w 2007 roku związany był z wzrostem produkcji oraz korzystną sytuacją cenową na rynku ukraińskim. W szczególności, w 2007 roku średnie ceny surowego mleka wzrosły o 55%. Taki wzrost cen spowodowany był głównie ciągłą redukcja pogłowia na Ukrainie w ostatnich latach. Aby wykorzystać taką sytuację rynkową, w 2007 roku Grupa inwestowała w hodowlę bydła, zwiększając stan pogłowia oraz wydajność produkcji. W 2007 roku całkowita liczba sztuk bydła wzrosła o 4% do 15,5 tysięcy sztuk, a liczba sztuk bydła mlecznego na farmach Grupy w 2007 roku wzrosła o 42%, do 6,4 tysięcy z 4,5 tysięcy w 2006 roku. Z kolei produkcja mleka brutto wzrosła z 20,6 tysięcy ton w 2006 roku do 28,1 tysięcy ton w 2007 roku (Wykres 7). Całkowite przychody ze sprzedaży produktów hodowli bydła w 2007 roku wzrosły o 82% do tysięcy euro w porównaniu do tysięcy euro w 2006 roku. Wykres 7. Pogłowie bydła i produkcja mleka Grupy w latach , , pogłowie , , tys. ton F Pogłowie bydła (l.s.) Liczba krów (l.s.) Produkcja mleka (r.s.) 0 Źródło: Dane firmowe, szacunkowe obliczenia zarządu Mimo że produkcja rolna w 2007 roku stanowiła poniżej 10% przychodów ogółem, Grupa poszerzy tą część swojej działalności, aby wykorzystać korzystną sytuację rynkową oraz potencjalny efekt synergii wynikających z połączenia hodowli bydła z wewnętrzną produkcją upraw i cukru. 18

19 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok Działania marketingowe Podstawowymi produktami Grupy są cukier oraz produkty uboczne produkcji cukru (melasa i miazga), zboża i rośliny oleiste, a także hodowla bydła. W 2007 roku przychody Grupy wyniosły tysięcy euro, tj. o 29% więcej niż w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży cukru stanowiły 56% całkowitych przychodów Grupy. Przychody ze sprzedaży cukru, produktów ubocznych cukru oraz pozostałych towarów i usług powiązanych z produkcją cukru stanowiły 68% całkowitych przychodów. Z kolei przychody ze sprzedaży zbiorów stanowiły 24%, a przychody ze hodowli bydła (tj. ze sprzedaży mleka i mięsa) pozostałe 8%. Wykres 8 przedstawia podział przychodów Grupy w analizowanym okresie. Wykres 8. Podział przychodów Grupy w 2007 roku Zbiory 24% Hodowla bydła 8% Pozostałe produkty powiązane z produkcją cukru 5% Produkty uboczne cukru 7% Cukier 56% Wzrost przychodów Grupy w okresie sprawozdawczym wynikał przede wszystkim z wzrostu sprzedaży cukru (z ton w 2006 roku do ton w 2007 roku, tj. o 54%) oraz prawie dwukrotnie wyższych przychodów ze sprzedaży zbóż, roślin oleistych i produktów hodowli bydła. 7.1 Sprzedaż cukru Przychody ze sprzedaży cukru w 2007 roku wyniosły około tysięcy euro, czyli o 25% więcej niż w roku ubiegłym. Produkcja i sprzedaż cukru mają wyraźnie sezonowy charakter. Cukier wyprodukowany w poprzednim roku sprzedawany jest w okresie od stycznia do kwietnia kolejnego roku. Produkcja cukru Grupy wzrosła o 83,5% w sezonie produkcyjnym 2006, a wzrost ten znalazł odzwierciedlenie w wolumenie sprzedaży w 2007 roku. Tabela 5 przedstawia dane kwartalne dotyczące sprzedaży cukru w latach 2006 i Tabela 5. Kwartalne przychody ze sprzedaży cukru w 2007 i 2006 roku (tony) Wzrost 2007/2006, % I kwartał 25,327 12, II kwartał 26,202 14, III kwartał 29,821 20, IV kwartał 59,840 44, Ogółem 141,190 91, Gwałtowny wzrost produkcji w 2006 roku oraz skoncentrowana polityka marketingowa umożliwiły Grupie wejście na nowe segmenty na rynku ukraińskim. Aby utrzymać tendencje zapoczątkowane w poprzednich okresach, Grupa wzmocniła swoją pozycję w segmencie B2B poprzez dostawę cukru do największych klientów przemysłowych. Wejście na nowe rynki (producentów napojów i nabiału) zmieniło strukturę sprzedaży cukru wg klientów. Chociaż Grupa utrzymała swoją pozycję wśród producentów słodyczy, jej udział w stosunku do trzech podstawowych klientów (AVK, Kraft Foods, Poltavakonditer) spadł do 38% w 2007 roku, a wolumen sprzedaży dla tych klientów wzrósł. Nowym klient 2007 roku, Coca-Cola Beverages Ukraina, stał się 19

20 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 największym konsumentem (21% całkowitej sprzedaży cukru Grupy wg wolumenu). Strukturę sprzedaży cukru wg klientów w 2007 roku przedstawiono na wykresie 9. Wykres 9. Podział przychodów ze sprzedaży cukru wg klientów w 2007 roku Pozostali 26% Coca-Cola 21% Producent mleka konserwowanego Bilytsky 4% Kraft Foods 7% Lebedynsky 11% Poltavakonditer 13% AVK 18% W 2007 roku udział sprzedaży cukru Grupy w segmencie napojów wzrósł 5,4 raza, 5% do 27% (Wykres 10). Grupie udało się zdobyć dużych producentów napojów, gwarantując najwyższej jakości standardy dostarczanego cukru oraz zapewniając usprawnione rozwiązania logistyczne. Wykres 10. Podział przychodów ze sprzedaży cukru wg segmentów w 2007 roku Sklepy 28% Cukiernie 39% Pozostali klienci przemysłowi 6% Napoje 27% W IV kwartale 2007 roku Grupa zawarła nowe kontrakty roczne na sprzedaż cukru w 2008 roku z kilkoma klientami, w tym nowymi podmiotami: Zaporizhska confectionary (producent słodyczy), Bilytsky Preserved Milk Factory (producent mleka konserwowanego), Vitmark, Danone, Philip Morris, Rainford Corporation. Poszerzenie bazy klientów w sektorze B2B oraz sprzedaż na nowych segmentach rynku cukru pozwala Zarządowi stwierdzić, że Grupa nie zależy ani od jednego klienta ani od jednego segmentu rynku, a nieprzewidziane ograniczenie konsumpcji przez któregokolwiek z klientów lub segmentów rynku nie będzie miało istotnego wpływu na sprzedaż cukru. 20

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne grupy Axzon

Sprawozdanie roczne grupy Axzon 2 3 Sprawozdanie roczne grupy Axzon Spis treści Grupa Axzon 4 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku 6 Pierwszy rok pod szyldem Axzon 6 Produkcja trzody chlewnej 6 Produkcja biogazu 7 Zakłady mięsne 8 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 maja 2013 r. 1 Informacje o firmie Astarta Holding NV Adres:

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo