Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) www.zgwrp."

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powsta o w lutym 2008 r. jako organizacja zrzeszaj ca samorz dy gminne zainteresowane Odnawialnymi ród ami Energii, aktualnie do SGPEO przynale y 40 gmin z ca ej Polski. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw promuj cych produkcj i wykorzystywanie energii wytwarzanej ze róde odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad wspó ycia spo ecznego. Swoje zadania statutowe SGPEO realizuje poprzez nast puj ce dzia ania : Opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z pozyskiwaniem i produkcj energii ze róde odnawialnych. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach zwi zanych z problematyk OZE. Przedstawianie parlamentarzystom, administracji rz dowej i samorz dowej opinii, wniosków, stanowisk, projektów i programów b cych przedmiotem dzia alno ci SGPEO. Przekazywanie dobrych praktyk oraz wymiana do wiadcze samorz dów gminnych zaanga owanych w rozwój OZE. Wspó praca z organizacjami i instytucjami zajmuj cymi si problematyk OZE. Prac Stowarzyszenia kieruje Zarz d wybierany przez Walne Zgromadzenie, funkcj Przewodnicz cego Zarz du pe ni Pan Leszek Kuli ski Wójt Gminy Kobylnica jeden z inicjatorów powstania SGPEO. Siedziba Stowarzyszenia znajduje si w Kobylnicy ( woj. Pomorskie ), od czerwca 2011 r. funkcjonuje Biuro SGPEO w Bogatyni ( woj. Dolno skie ). Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy Biuro SGPEO : Bogatynia ul. Daszy skiego 2. www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) jest najwi ksz ogólnopolsk organizacj samorz dow zrzeszaj gminy z obszarami wiejskimi. Misj ZGW RP jest s ba na rzecz spo eczno ci gmin wiejskich i pomoc w rozwijaniu lokalnej demokracji, tworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego i aktywne rozwijanie lokalnej samorz dno ci. Obecnie do Zwi zku ponad 550 gmin. Podstawow sfer dzia alno ci jest aktywny udzia w pracach Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, innych instytucji rz dowych, komisji sejmowych i senackich, maj cych wp yw na kszta t i funkcjonowanie samorz dów, zw aszcza w sferze legislacji. Aktywnie anga uje si w kszta towanie polityki dla obszarów wiejskich i samorz dów terytorialnych na forum europejskim m.in. udzia w pracach Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Historia Zwi zku si ga 1925 roku, nawi zuj c do tradycji i idei przedwojennej organizacji reaktywowano jego dzia alno w 1993 roku. Zwi zek ma trwa, ugruntowan pozycj przedstawiciela gmin wiejskich na forum polskiego parlamentu, rz du, instytucji dzia aj cych na rzecz obszarów wiejskich. Odzwierciedleniem tego jest nasz udzia w pracach kilkudziesi ciu ró nych gremiów rz dowych, europejskich, parlamentarnych, itd. Postulaty gmin wiejskich w ostatnim czasie by y realizowane m.in. poprzez zaanga owanie Zwi zku w przygotowanie projektów zmian w ustawach o wiatowych, zmian w ustawie o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, przygotowanie za i projektu wprowadzenia subwencji ekologicznej, skuteczne oprotestowanie w czenia samorz dów do ograniczenia deficytu Pa stwa oraz propozycji zmian mog cych uszczupli dochody gmin w ramach wp at tzw. janosikowego. Zwi zek jest od 2000 roku organizatorem Kongresów Gmin Wiejskich najwi kszych corocznych spotka samorz dowych. Od lat Zwi zek wspiera samorz dy w obszarze zarz dzania, analiz finansowych, monitorowania strategii, wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, wspó pracy pomi dzy gminami oraz w promowaniu dobrych praktyk (od 2007 roku zgromadzili my w Bazie Dobrych Praktyk prawie 400 opisów).

2 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) Dzi ki ponad 8 letniej dzia alno ci PIGEO zdoby o pozycj wiarygodnego partnera i powa nej organizacji sektora odnawialnych róde energii w kontaktach z Parlamentem i administracj rz dow i samorz dow, szczególnie przy konsultowaniu i kszta towaniu strategii i regulacji zwi zanych z rozwojem tego sektora gospodarki. Reprezentujemy zarówno krajowych i jak zagranicznych przedsi biorców dzia aj cych w obszarze energetyki wiatrowej, biomasy, biogazu, wody, s ca i energetyki geotermalnej. W ród firm zrzeszonych w PIGEO znajduj si m.in. inwestorzy, producenci oraz dostawcy technologii i urz dze, firmy projektowe i wykonawcze i us ugodawcze, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, instytucje finansuj ce, stowarzyszenia oraz instytucje zajmuj ce si edukacj. Dzia amy na rzecz poprawy warunków do inwestowania we wszystkich obszarach odnawialnych róde energii. Wspieramy szeroko rozumiane interesy firm zrzeszonych i wspieramy je w prowadzonej dzia alno ci. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej od ponad dekady wspiera rozwój sektora Odnawialnych róde Energii w Polsce. Od 2001 roku konsekwentnie dzia amy na rzecz wspierania technologii przyjaznych rodowisku, wykorzystuj cych energi wiatru, wody, s ca, bioenergi oraz ród a geotermalne. Przy wspó pracy czo owych firm sektora elektroenergetycznego, przedstawicieli administracji rz dowej oraz samorz dowej tworzymy standardy w zakresie energii odnawialnej, c do efektywnego wykorzystania jej potencja u w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do pe nego rozwoju odnawialnych róde energii, ekologii i ochrony rodowiska. Stowarzyszenie swoj dzia alno ci stara si wskazywa jak by przyjaznym dla rodowiska. SEO wspó pracuje m.in. z : Polsk Izb Gospodarcz Energii Odnawialnej (PIGEO) w zakresie wspólnych inicjatyw promuj cych odnawialne ród a energii. Polsko-Hiszpa sk Izb Gospodarcz w zakresie promocji polskich i hiszpa skich regionów ch tnych do wspó pracy w sektorze energii odnawialnej. Stowarzyszeniem Producentów Energii Odnawialnych (APPA) z Hiszpanii w zakresie promocji polskich i hiszpa skich podmiotów gospodarczych zainteresowanych mo liwo ciami inwestycyjnymi w obu krajach w odnawialne ród a energii. Ambasadami RP w Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i Niemczech w zakresie organizacji konferencji i seminariów oraz promocji polskich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Administracj pa stwow i samorz dami w zakresie wsparcia merytorycznego i informacji, opiniowania inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z OZE oraz promocji regionów.

3 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacj pozarz dow, która dzia a od 1999 roku. Stowarzyszenie jest jedn z najbardziej skutecznych organizacji lobbuj cych na rzecz ukszta towania odpowiednich ram prawnych, pozwalaj cych na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych róde energii w Polsce, a w szczególno ci energetyki wiatrowej. Skupia ono czo owe firmy dzia aj ce na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespo ów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Nasz wizj jest utworzenie silnego lobby, sk adaj cego si z uczestników rynku energetyki wiatrowej w Polsce, reprezentuj cego interesy sektora wobec w adz lokalnych, krajowych i instytucji europejskich, w celu skutecznego wp ywania na popraw istniej cych i tworzenie nowych regulacji prawnych sprzyjaj cych rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce. Nadrz dnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniej cych i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwi kszenia politycznej i spo ecznej wiadomo ci w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umo liwienia jej dynamicznego rozwoju i wi kszego wykorzystania w Polsce. W szczególno ci celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, maj cych na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

4 Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powsta o w lutym 2008 r. jako organizacja zrzeszaj ca samorz dy gminne zainteresowane Odnawialnymi ród ami Energii, aktualnie do SGPEO przynale y 40 gmin z ca ej Polski. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw promuj cych produkcj i wykorzystywanie energii wytwarzanej ze róde odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad wspó ycia spo ecznego. Swoje zadania statutowe SGPEO realizuje poprzez nast puj ce dzia ania : Opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z pozyskiwaniem i produkcj energii ze róde odnawialnych. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach zwi zanych z problematyk OZE. Przedstawianie parlamentarzystom, administracji rz dowej i samorz dowej opinii, wniosków, stanowisk, projektów i programów b cych przedmiotem dzia alno ci SGPEO. Przekazywanie dobrych praktyk oraz wymiana do wiadcze samorz dów gminnych zaanga owanych w rozwój OZE. Wspó praca z organizacjami i instytucjami zajmuj cymi si problematyk OZE. Prac Stowarzyszenia kieruje Zarz d wybierany przez Walne Zgromadzenie, funkcj Przewodnicz cego Zarz du pe ni Pan Leszek Kuli ski Wójt Gminy Kobylnica jeden z inicjatorów powstania SGPEO. Siedziba Stowarzyszenia znajduje si w Kobylnicy ( woj. Pomorskie ), od czerwca 2011 r. funkcjonuje Biuro SGPEO w Bogatyni ( woj. Dolno skie ). Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy Biuro SGPEO : Bogatynia ul. Daszy skiego 2. www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) jest najwi ksz ogólnopolsk organizacj samorz dow zrzeszaj gminy z obszarami wiejskimi. Misj ZGW RP jest s ba na rzecz spo eczno ci gmin wiejskich i pomoc w rozwijaniu lokalnej demokracji, tworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego i aktywne rozwijanie lokalnej samorz dno ci. Obecnie do Zwi zku ponad 550 gmin. Podstawow sfer dzia alno ci jest aktywny udzia w pracach Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, innych instytucji rz dowych, komisji sejmowych i senackich, maj cych wp yw na kszta t i funkcjonowanie samorz dów, zw aszcza w sferze legislacji. Aktywnie anga uje si w kszta towanie polityki dla obszarów wiejskich i samorz dów terytorialnych na forum europejskim m.in. udzia w pracach Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Historia Zwi zku si ga 1925 roku, nawi zuj c do tradycji i idei przedwojennej organizacji reaktywowano jego dzia alno w 1993 roku. Zwi zek ma trwa, ugruntowan pozycj przedstawiciela gmin wiejskich na forum polskiego parlamentu, rz du, instytucji dzia aj cych na rzecz obszarów wiejskich. Odzwierciedleniem tego jest nasz udzia w pracach kilkudziesi ciu ró nych gremiów rz dowych, europejskich, parlamentarnych, itd. Postulaty gmin wiejskich w ostatnim czasie by y realizowane m.in. poprzez zaanga owanie Zwi zku w przygotowanie projektów zmian w ustawach o wiatowych, zmian w ustawie o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, przygotowanie za i projektu wprowadzenia subwencji ekologicznej, skuteczne oprotestowanie w czenia samorz dów do ograniczenia deficytu Pa stwa oraz propozycji zmian mog cych uszczupli dochody gmin w ramach wp at tzw. janosikowego. Zwi zek jest od 2000 roku organizatorem Kongresów Gmin Wiejskich najwi kszych corocznych spotka samorz dowych. Od lat Zwi zek wspiera samorz dy w obszarze zarz dzania, analiz finansowych, monitorowania strategii, wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, wspó pracy pomi dzy gminami oraz w promowaniu dobrych praktyk (od 2007 roku zgromadzili my w Bazie Dobrych Praktyk prawie 400 opisów).

5 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) Dzi ki ponad 8 letniej dzia alno ci PIGEO zdoby o pozycj wiarygodnego partnera i powa nej organizacji sektora odnawialnych róde energii w kontaktach z Parlamentem i administracj rz dow i samorz dow, szczególnie przy konsultowaniu i kszta towaniu strategii i regulacji zwi zanych z rozwojem tego sektora gospodarki. Reprezentujemy zarówno krajowych i jak zagranicznych przedsi biorców dzia aj cych w obszarze energetyki wiatrowej, biomasy, biogazu, wody, s ca i energetyki geotermalnej. W ród firm zrzeszonych w PIGEO znajduj si m.in. inwestorzy, producenci oraz dostawcy technologii i urz dze, firmy projektowe i wykonawcze i us ugodawcze, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, instytucje finansuj ce, stowarzyszenia oraz instytucje zajmuj ce si edukacj. Dzia amy na rzecz poprawy warunków do inwestowania we wszystkich obszarach odnawialnych róde energii. Wspieramy szeroko rozumiane interesy firm zrzeszonych i wspieramy je w prowadzonej dzia alno ci. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej od ponad dekady wspiera rozwój sektora Odnawialnych róde Energii w Polsce. Od 2001 roku konsekwentnie dzia amy na rzecz wspierania technologii przyjaznych rodowisku, wykorzystuj cych energi wiatru, wody, s ca, bioenergi oraz ród a geotermalne. Przy wspó pracy czo owych firm sektora elektroenergetycznego, przedstawicieli administracji rz dowej oraz samorz dowej tworzymy standardy w zakresie energii odnawialnej, c do efektywnego wykorzystania jej potencja u w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do pe nego rozwoju odnawialnych róde energii, ekologii i ochrony rodowiska. Stowarzyszenie swoj dzia alno ci stara si wskazywa jak by przyjaznym dla rodowiska. SEO wspó pracuje m.in. z : Polsk Izb Gospodarcz Energii Odnawialnej (PIGEO) w zakresie wspólnych inicjatyw promuj cych odnawialne ród a energii. Polsko-Hiszpa sk Izb Gospodarcz w zakresie promocji polskich i hiszpa skich regionów ch tnych do wspó pracy w sektorze energii odnawialnej. Stowarzyszeniem Producentów Energii Odnawialnych (APPA) z Hiszpanii w zakresie promocji polskich i hiszpa skich podmiotów gospodarczych zainteresowanych mo liwo ciami inwestycyjnymi w obu krajach w odnawialne ród a energii. Ambasadami RP w Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i Niemczech w zakresie organizacji konferencji i seminariów oraz promocji polskich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Administracj pa stwow i samorz dami w zakresie wsparcia merytorycznego i informacji, opiniowania inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z OZE oraz promocji regionów.

6 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacj pozarz dow, która dzia a od 1999 roku. Stowarzyszenie jest jedn z najbardziej skutecznych organizacji lobbuj cych na rzecz ukszta towania odpowiednich ram prawnych, pozwalaj cych na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych róde energii w Polsce, a w szczególno ci energetyki wiatrowej. Skupia ono czo owe firmy dzia aj ce na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespo ów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Nasz wizj jest utworzenie silnego lobby, sk adaj cego si z uczestników rynku energetyki wiatrowej w Polsce, reprezentuj cego interesy sektora wobec w adz lokalnych, krajowych i instytucji europejskich, w celu skutecznego wp ywania na popraw istniej cych i tworzenie nowych regulacji prawnych sprzyjaj cych rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce. Nadrz dnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniej cych i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwi kszenia politycznej i spo ecznej wiadomo ci w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umo liwienia jej dynamicznego rozwoju i wi kszego wykorzystania w Polsce. W szczególno ci celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, maj cych na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

7 Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powsta o w lutym 2008 r. jako organizacja zrzeszaj ca samorz dy gminne zainteresowane Odnawialnymi ród ami Energii, aktualnie do SGPEO przynale y 40 gmin z ca ej Polski. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw promuj cych produkcj i wykorzystywanie energii wytwarzanej ze róde odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad wspó ycia spo ecznego. Swoje zadania statutowe SGPEO realizuje poprzez nast puj ce dzia ania : Opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z pozyskiwaniem i produkcj energii ze róde odnawialnych. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach zwi zanych z problematyk OZE. Przedstawianie parlamentarzystom, administracji rz dowej i samorz dowej opinii, wniosków, stanowisk, projektów i programów b cych przedmiotem dzia alno ci SGPEO. Przekazywanie dobrych praktyk oraz wymiana do wiadcze samorz dów gminnych zaanga owanych w rozwój OZE. Wspó praca z organizacjami i instytucjami zajmuj cymi si problematyk OZE. Prac Stowarzyszenia kieruje Zarz d wybierany przez Walne Zgromadzenie, funkcj Przewodnicz cego Zarz du pe ni Pan Leszek Kuli ski Wójt Gminy Kobylnica jeden z inicjatorów powstania SGPEO. Siedziba Stowarzyszenia znajduje si w Kobylnicy ( woj. Pomorskie ), od czerwca 2011 r. funkcjonuje Biuro SGPEO w Bogatyni ( woj. Dolno skie ). Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy Biuro SGPEO : Bogatynia ul. Daszy skiego 2. www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) jest najwi ksz ogólnopolsk organizacj samorz dow zrzeszaj gminy z obszarami wiejskimi. Misj ZGW RP jest s ba na rzecz spo eczno ci gmin wiejskich i pomoc w rozwijaniu lokalnej demokracji, tworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego i aktywne rozwijanie lokalnej samorz dno ci. Obecnie do Zwi zku ponad 550 gmin. Podstawow sfer dzia alno ci jest aktywny udzia w pracach Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego, innych instytucji rz dowych, komisji sejmowych i senackich, maj cych wp yw na kszta t i funkcjonowanie samorz dów, zw aszcza w sferze legislacji. Aktywnie anga uje si w kszta towanie polityki dla obszarów wiejskich i samorz dów terytorialnych na forum europejskim m.in. udzia w pracach Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Historia Zwi zku si ga 1925 roku, nawi zuj c do tradycji i idei przedwojennej organizacji reaktywowano jego dzia alno w 1993 roku. Zwi zek ma trwa, ugruntowan pozycj przedstawiciela gmin wiejskich na forum polskiego parlamentu, rz du, instytucji dzia aj cych na rzecz obszarów wiejskich. Odzwierciedleniem tego jest nasz udzia w pracach kilkudziesi ciu ró nych gremiów rz dowych, europejskich, parlamentarnych, itd. Postulaty gmin wiejskich w ostatnim czasie by y realizowane m.in. poprzez zaanga owanie Zwi zku w przygotowanie projektów zmian w ustawach o wiatowych, zmian w ustawie o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, przygotowanie za i projektu wprowadzenia subwencji ekologicznej, skuteczne oprotestowanie w czenia samorz dów do ograniczenia deficytu Pa stwa oraz propozycji zmian mog cych uszczupli dochody gmin w ramach wp at tzw. janosikowego. Zwi zek jest od 2000 roku organizatorem Kongresów Gmin Wiejskich najwi kszych corocznych spotka samorz dowych. Od lat Zwi zek wspiera samorz dy w obszarze zarz dzania, analiz finansowych, monitorowania strategii, wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, wspó pracy pomi dzy gminami oraz w promowaniu dobrych praktyk (od 2007 roku zgromadzili my w Bazie Dobrych Praktyk prawie 400 opisów).

8 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) Dzi ki ponad 8 letniej dzia alno ci PIGEO zdoby o pozycj wiarygodnego partnera i powa nej organizacji sektora odnawialnych róde energii w kontaktach z Parlamentem i administracj rz dow i samorz dow, szczególnie przy konsultowaniu i kszta towaniu strategii i regulacji zwi zanych z rozwojem tego sektora gospodarki. Reprezentujemy zarówno krajowych i jak zagranicznych przedsi biorców dzia aj cych w obszarze energetyki wiatrowej, biomasy, biogazu, wody, s ca i energetyki geotermalnej. W ród firm zrzeszonych w PIGEO znajduj si m.in. inwestorzy, producenci oraz dostawcy technologii i urz dze, firmy projektowe i wykonawcze i us ugodawcze, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, instytucje finansuj ce, stowarzyszenia oraz instytucje zajmuj ce si edukacj. Dzia amy na rzecz poprawy warunków do inwestowania we wszystkich obszarach odnawialnych róde energii. Wspieramy szeroko rozumiane interesy firm zrzeszonych i wspieramy je w prowadzonej dzia alno ci. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej od ponad dekady wspiera rozwój sektora Odnawialnych róde Energii w Polsce. Od 2001 roku konsekwentnie dzia amy na rzecz wspierania technologii przyjaznych rodowisku, wykorzystuj cych energi wiatru, wody, s ca, bioenergi oraz ród a geotermalne. Przy wspó pracy czo owych firm sektora elektroenergetycznego, przedstawicieli administracji rz dowej oraz samorz dowej tworzymy standardy w zakresie energii odnawialnej, c do efektywnego wykorzystania jej potencja u w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do pe nego rozwoju odnawialnych róde energii, ekologii i ochrony rodowiska. Stowarzyszenie swoj dzia alno ci stara si wskazywa jak by przyjaznym dla rodowiska. SEO wspó pracuje m.in. z : Polsk Izb Gospodarcz Energii Odnawialnej (PIGEO) w zakresie wspólnych inicjatyw promuj cych odnawialne ród a energii. Polsko-Hiszpa sk Izb Gospodarcz w zakresie promocji polskich i hiszpa skich regionów ch tnych do wspó pracy w sektorze energii odnawialnej. Stowarzyszeniem Producentów Energii Odnawialnych (APPA) z Hiszpanii w zakresie promocji polskich i hiszpa skich podmiotów gospodarczych zainteresowanych mo liwo ciami inwestycyjnymi w obu krajach w odnawialne ród a energii. Ambasadami RP w Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i Niemczech w zakresie organizacji konferencji i seminariów oraz promocji polskich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Administracj pa stwow i samorz dami w zakresie wsparcia merytorycznego i informacji, opiniowania inicjatyw prawnych i gospodarczych zwi zanych z OZE oraz promocji regionów.

9 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacj pozarz dow, która dzia a od 1999 roku. Stowarzyszenie jest jedn z najbardziej skutecznych organizacji lobbuj cych na rzecz ukszta towania odpowiednich ram prawnych, pozwalaj cych na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych róde energii w Polsce, a w szczególno ci energetyki wiatrowej. Skupia ono czo owe firmy dzia aj ce na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespo ów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Nasz wizj jest utworzenie silnego lobby, sk adaj cego si z uczestników rynku energetyki wiatrowej w Polsce, reprezentuj cego interesy sektora wobec w adz lokalnych, krajowych i instytucji europejskich, w celu skutecznego wp ywania na popraw istniej cych i tworzenie nowych regulacji prawnych sprzyjaj cych rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce. Nadrz dnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniej cych i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwi kszenia politycznej i spo ecznej wiadomo ci w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umo liwienia jej dynamicznego rozwoju i wi kszego wykorzystania w Polsce. W szczególno ci celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, maj cych na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku

/BADANIE ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIELKOPOLSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /BADA ANKIETOWE/ Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 7 kwietnia 2014 roku Ankietę prosimy przesyłać: pocztą

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne Informacje o projekcie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej Silny Związek z możliwościami działania! MISJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014

Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014 Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014 Obywatele dla Demokracji Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG) Program prowadzony

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla OZE z funduszy i instrumentów finansowych Komisji Europejskiej

Wsparcie dla OZE z funduszy i instrumentów finansowych Komisji Europejskiej Wsparcie dla OZE z funduszy i instrumentów finansowych Komisji Europejskiej Zarys prezentacji ADS Insight UE i jej funkcjonowanie Energia odnawialna w polityce UE Budżet UE dla sektora energii Fundusze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji MAGNEZJA

STATUT. Fundacji MAGNEZJA STATUT Fundacji MAGNEZJA 1 1. Fundacja Magnezja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pana Józefa Paska, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016 roku sporządzonego przed

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 638/2014 z dnia 17 marca 2014 Ogłoszenie Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka Prelekcja została przygotowana na Seminarium podsumowujące projekt: "Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/213/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/213/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/213/2014 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Strona1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciecha Pszoniaka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROJEKT Program współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo