CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.3.00"

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2013 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Informacje o wersji 7 Informacje zawarte w tym dokumencie... 7 Szkolenie... 7 Obsługa międzynarodowa... 8 Opublikowane poprawki... 9 Znane problemy i rozwiązane defekty... 9 Znane problemy... 9 Rozwiązane defekty... 9 Defekty środowiska wykonawczego języka Java... 9 Zgodnośd dodatków Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 11 Nowe funkcje Ulepszone funkcje Rozdział 3: Dokumentacja 19 Zmiany w dokumentacji Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies Dodatek A: Zgodność 23 Klienci Clarity Mobile Time Manager Historia zmian Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM Zmiany w programie CA Clarity PPM z dodatkiem Service Pack Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Dodatek B: Funkcje ułatwień dostępu 29 Ulepszenia produktu Konfigurowanie ułatwieo dostępu dla użytkownika Skróty klawiaturowe Spis treści 5

6 Dodatek C: Podziękowania dla innych firm 37 6 Informacje o wersji On Demand

7 Rozdział 1: Informacje o wersji Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje zawarte w tym dokumencie (na stronie 7) Szkolenie (na stronie 7) Obsługa międzynarodowa (na stronie 8) Opublikowane poprawki (na stronie 9) Znane problemy i rozwiązane defekty (na stronie 9) Zgodnośd dodatków (na stronie 10) Nowe i ulepszone funkcje (na stronie 11) Dokumentacja (na stronie 19) Zgodnośd (na stronie 23) Funkcje ułatwieo dostępu (na stronie 29) Podziękowania dla innych firm (na stronie 37) Informacje zawarte w tym dokumencie Ten dokument zawiera informacje o ulepszonych funkcjach, dokumentacji i wymaganiach systemowych programu CA Clarity PPM. W tym wydaniu została udostępniona biblioteczka firmy CA Technologies, do której można uzyskad dostęp z poziomu produktu. Więcej informacji o biblioteczce i dokumentacji produktu zawiera sekcja Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 20). Uwaga: W momencie publikacji produkt obsługuje systemy operacyjne i oprogramowanie innych firm wymienione w tym dokumencie. Najnowsze informacje o wersji można znaleźd w witrynie pomocy technicznej firmy CA pod adresem Szkolenie Na potrzeby szkolenia użytkowników firma CA Technologies oferuje rozwiązanie CA Productivity Accelerator (CA PA). Rozwiązanie to umożliwia tworzenie niestandardowych materiałów szkoleniowych oraz symulacji dwiczeo praktycznych i sprawdzianów. Niestandardowe materiały szkoleniowe są używane podczas szkoleo stacjonarnych i symulacji online. Użytkownicy mogą uzyskiwad dostęp do symulacji dwiczeo praktycznych oraz sprawdzianów za pomocą łącza Ucz się znajdującego się na pasku narzędzi użytkownika lub z poziomu systemu zarządzania nauką (LMS). Rozwiązanie CA PA udostępnia standardowe moduły treści, które można przekazad do edytora CA PA i zmodyfikowad w celu odzwierciedlenia danej konfiguracji programu CA Clarity PPM. Z rozwiązaniem CA PA można również zintegrowad procesy i procedury organizacji. Rozdział 1: Informacje o wersji 7

8 Obsługa międzynarodowa Te rozwiązania szkoleniowe są oferowane przez dział CA Education. Więcej informacji o ofercie szkoleniowej i rozwiązaniu CA PA można znaleźd w witrynie CA Education pod adresem Obsługa międzynarodowa Produkt zinternacjonalizowany to produkt angielski, który działa poprawnie dla lokalnych wersji językowych wymaganego systemu operacyjnego i wymaganych produktów innych firm oraz obsługuje dane wyjściowe i wejściowe w lokalnym języku. Produkty zinternacjonalizowane udostępniają również możliwośd określania lokalnych konwencji języka dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. Produkt przetłumaczony (czasami nazywany produktem zlokalizowanym) to zinternacjonalizowany produkt, w którym uwzględniono obsługę języka lokalnego w interfejsie użytkownika produktu, w pomocy online i innej dokumentacji oraz domyślne ustawienia języka lokalnego dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. Produkt jest w pełni zlokalizowany i obsługuje ponad 100 ustawieo regionalnych formatowania daty, godziny i liczb. Interfejs użytkownika jest dostępny w następujących językach: Portugalski (Brazylia) Japooski Czeski Norweski Duoski Polski Holenderski Rosyjski Angielski Chioski uproszczony Fioski Hiszpaoski Francuski Szwedzki Niemiecki Chioski (tradycyjny) Węgierski Turecki Włoski Zlokalizowane wersje niektórych plików pomocy online i podręczników programu CA Clarity PPM są dostępne w okresie 90 dni od wydania produktu. Najnowsze wersje zlokalizowanej dokumentacji produktu są dostępne na stronie działu wsparcia firmy CA. 8 Informacje o wersji On Demand

9 Opublikowane poprawki Opublikowane poprawki Zalecamy przejrzenie tabeli certyfikacji produktu oraz rozwiązao i poprawek publikowanych przez pomoc techniczną na stronie W tym miejscu można sprawdzid wszelkie rozwiązania i poprawki, w tym opublikowane jako wymaganie wstępne dla tego wydania produktu. Znane problemy i rozwiązane defekty Znane problemy Informacje o znanych problemach są dostępne po zalogowaniu w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA i wyszukaniu słowa kluczowego clarity13open. Zostaną wyświetlone wszystkie pokrewne artykuły i znane problemy. Uwaga: Informacje o znanych problemach dotyczących instalacji produktu i nowych funkcji można znaleźd w rozdziale na temat instalacji i uaktualniania w publikacji Podręcznik dotyczący uaktualniania i wpływu zmian. Rozwiązane defekty Informacje o rozwiązanych defektach można znaleźd w internetowej pomocy technicznej firmy CA na stronie Resolved Defects (Rozwiązane defekty). Defekty środowiska wykonawczego języka Java Środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment, JRE) jest często aktualizowane przy użyciu poprawek ze względu na problemy z zabezpieczeniami, w tym problemy, które są nieznane w momencie wydania programu CA Clarity PPM. Aby zagwarantowad, że zostaną zastosowane najnowsze poprawki, zaleca się pobranie najnowszej wersji pakietu JDK 7. Rozdział 1: Informacje o wersji 9

10 Zgodność dodatków W poniższej sekcji przedstawiono ważne informacje dotyczące uaktualniania zainstalowanych dodatków, akceleratorów i łączników w wydaniu W przypadku uaktualniania z wersji 13.0, wydania 13.1 lub wydania 13.2 do bieżącej wersji po zainstalowaniu zostaną uaktualnione następujące dodatki: PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) Clarity Agile Connector for Microsoft SharePoint W przypadku uaktualniania z dowolnej wersji wcześniejszej niż 13.0 do wydania 13.3 uaktualniane są wszystkie zainstalowane dodatki. W następującej tabeli przedstawiono wersje akceleratorów i łączników instalowane razem z wydaniem Akcelerator lub łącznik Uaktualniona wersja PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) Earned Value Manager Accelerator for PRINCE Accelerator for the PMBOK Accelerator for New Product Development BRM Accelerator Connector for CA Unicenter Service Desk & CA Software Change Manager for Distributed Connector for Microsoft SharePoint Service Connect Catalyst Connector CA Clarity Agile Informacje o wersji On Demand

11 Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje Ta sekcja zawiera następujące tematy: Nowe funkcje (na stronie 11) Ulepszone funkcje (na stronie 17) Nowe funkcje Ta wersja obejmuje następujące nowe funkcje: Bilansowanie kosztów portfela i zasobów (na stronie 11) Idee z włączonymi funkcjami finansowymi (na stronie 11) Zmiana wyglądu strony logowania (na stronie 12) Interaktywne drukowanie wykresu Gantta (na stronie 14) Usprawnienia wydajności integracji z programem MSP (na stronie 14) Pole edytowalnego czasu trwania na wykresie Gantta (na stronie 16) Limity zarządcy XOG (na stronie 16) Bilansowanie kosztów portfela i zasobów Idee z włączonymi funkcjami finansowymi Wypełnianie planów kosztów i nieaktywnych zasobów (na stronie 17). Widok Linie brzegowe został udoskonalony, tak aby były w nim wyświetlane zagregowane sumy zmienne w czasie dla wybranych ograniczeo portfela. Wartości zagregowane zapewniają szczegółowe informacje o tym, jak ograniczenia kosztów i zasobów wpływają na portfel. Szczegóły agregacji pozwalają zawęzid obszary występowania problemów oraz zbilansowad ograniczenia kosztów i zasobów. Zmienne w czasie wartości dotyczące poszczególnych inwestycji również mogą byd wyświetlane na paskach wykresu Gantta dla wybranego ograniczenia. To wydanie zawiera idee z włączonymi funkcjami finansowymi. Poniżej wymieniono zmiany: Możliwośd tworzenia planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu związanych z ideą. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 11

12 Karta Plany finansowe dla każdej idei otwartej w programie CA Clarity PPM. Ta karta zapewnia dostęp do planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu dotyczących danej idei. Nowe prawa dostępu do następujących stron idei: Finansowe (podstrona), Plan kosztów, Plan korzyści i Plan budżetu. Nowe pole wyboru o nazwie Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe na stronie konwersji idei. Na stronie konwersji można przekonwertowad ideę na inwestycję. To pole wyboru umożliwia skopiowanie danych finansowych z idei do docelowej inwestycji. Nowe widoki dla obiektu Plan kosztów idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Nowo dodane widoki dla obiektu Szczegóły planu korzyści dla idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Konfiguracja procesów przepływu pracy w planach kosztów idei. Plan finansowy idei ma następujące ograniczenia: Wartości rzeczywiste korzystające z transakcji nie są obsługiwane. Na inwestycję docelową można przekonwertowad tylko ręcznie utworzony plan kosztów (plan tymczasowy). Plan kosztów utworzony za pomocą metod Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji lub Przydział zadao nie podlega konwersji. Plan budżetu nie zostanie przekonwertowany na docelową inwestycję. W przepływie pracy nie ma działania systemowego umożliwiającego konwersję planu finansowego idei na inwestycję docelową. Plan finansowy idei można przekonwertowad tylko za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Możliwość zmiany marki na stronie logowania Do dostosowania wyglądu strony logowania można użyd arkusza CSS kompozycji interfejsu użytkownika. Można na przykład ustawid niestandardowe logo organizacji lub komunikat dla wszystkich użytkowników wyświetlany podczas logowania. Przykładowy komunikat o konserwacji systemu wygląda następująco: 12 Informacje o wersji On Demand

13 System będzie niedostępny od 23:30 w niedzielę 15 kwietnia do 3:30 w poniedziałek 16 kwietnia. 1. Komunikat wyświetlany u góry strony logowania U góry strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 2. Komunikat wyświetlany u dołu strony logowania U dołu strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 3. Logo na stronie logowania Na stronie logowania można wstawid niestandardowe logo. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 13

14 Możliwość wydrukowania widoku wykresu Gantta Teraz można wydrukowad widok wykresu Gantta. Ikona Widok do wydruku znajdująca się na wykresie Gantta umożliwia wyświetlenie w nowym oknie dostępnego tylko do odczytu widoku zadao, które mają zostad wydrukowane. Można wyświetlid maksymalnie 300 zadao jednocześnie. Wysokośd strony jest automatycznie dostosowywana do zadao, a szerokośd do konfiguracji kolumn i okresu. Przed wydrukowaniem widoku wykresu Gantta można w menu przeglądarki wybrad opcję drukowania kolorów i obrazów tła. Przeglądarka Internet Explorer, Firefox Google Chrome Czynnośd wykonywana Użyj opcji Ustawienia strony w menu przeglądarki. Użyj opcji Drukuj w menu przeglądarki. Uwaga: Aby aktywowad menu przeglądarki w programach Internet Explorer i Firefox, należy użyd klawisza Alt. Zmiany programu CA Microsoft Project Interface W wydaniu 13.3 wprowadzono poniższe zmiany programu Microsoft Project Interface: Bilansowanie zasobów Program CA Microsoft Project Interface obsługuje funkcję bilansowania zasobów programu Microsoft Project. Jeśli użytkownik przeprowadzi bilansowanie zasobów w programie Microsoft Project i zapisze projekt w programie CA Clarity PPM, informacje o bilansowaniu zasobów będą przechowywane w bazie danych programu CA Clarity PPM. Po następnym otwarciu projektu w programie Microsoft Project z poziomu programu CA Clarity PPM wprowadzone przez użytkownika informacje o bilansowaniu zasobów będą dostępne. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o bilansowaniu zasobów, zobacz dokumentację programu Microsoft Project. 14 Informacje o wersji On Demand

15 Dostrajanie wydajności Program Microsoft Project Interface dostał dostrojony w celu poprawienia wydajności w następujących obszarach: Eksportowanie projektu z programu CA Clarity PPM do programu Microsoft Project Importowanie projektu z programu Microsoft Project do programu CA Clarity PPM Wydajnośd importowania i eksportowania mniejszych projektów poprawiła się. Poprawa może nie byd widoczna w przypadku projektów zawierających duże ilości danych o wartościach ze skalą czasu, takich jak wartości rzeczywiste przydziałów i SCZ albo koszt według planu bazowego i krzywa wykorzystania. Udostępniono środowisko wykonawcze języka Java Program CA Clarity PPM udostępnia specjalne środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment JRE) na potrzeby programu Microsoft Project. Środowisko JRE jest kopiowane na dysk twardy, do katalogu instalacyjnego programu Microsoft Project Interface w stacji roboczej użytkownika koocowego. Środowisko JRE służy do integracji programu Microsoft Project Interface i działa niezależnie od środowiska JRE używanego przez stację roboczą z systemem Windows. Program Microsoft Project Interface korzysta tylko z dostarczonej wewnętrznej wersji środowiska JRE, której zgodnośd jest przez nas gwarantowana. To podejście eliminuje problemy, które pojawiają się, gdy na stacji roboczej z systemem Windows nie zainstalowano środowiska JRE lub jego wersja jest nieprawidłowa. Dział IT nie musi już aktualizowad wersji środowiska JRE podczas wdrażania programu Microsoft Project Interface. Obsługa instalacji dyskretnej W tym wydaniu program Microsoft Project Interface można instalowad dyskretnie, bez żadnej interwencji użytkownika. W poprzednich wydaniach po uruchomieniu instalacji dodatku Microsoft Project Interface system operacyjny Windows wyświetlał komunikat informujący o tym, że nie można zweryfikowad wydawcy. Następnie użytkownik był pytany o to, czy chce zainstalowad dostosowanie. Ten komunikat nie jest już wyświetlany. Po udanym zainstalowaniu dodatku użytkownik widzi komunikat z potwierdzeniem. Proces instalacji programu Microsoft Project Interface automatycznie zamyka okno instalatora. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 15

16 Możliwość edycji czasu trwania zadania w widoku wykresu Gantta Czas trwania zadania w widoku wykresu Gantta reprezentuje liczba dni roboczych między datą rozpoczęcia a datą zakooczenia zadania. Czas trwania jest obliczany automatycznie po zapisaniu na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia zadania. Od tego wydania czas trwania zadania można edytowad w widoku wykresu Gantta. Ułatwia to kierownikom projektów planowanie zadao na podstawie czasów ich trwania, a nie tylko na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia. W poniższej tabeli objaśniono interaktywne zmiany, które są widoczne podczas edytowania atrybutów zadania w widoku wykresu Gantta: Edytowane pole Czas trwania zadania Data zakooczenia zadania Data rozpoczęcia zadania Wynik Data zakooczenia zadania i pasek wykresu Gantta ulegają zmianie. Zmienia się czas trwania zadania. Zmienia się data zakooczenia, ale czas trwania zadania pozostaje taki sam. Czasu trwania zadania nie można zmieniad w następujących przypadkach: Zadanie jest kamieniem milowym lub zadaniem podsumowującym. Grafik dla danego okresu został już przesłany. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Limity zarządcy XOG Gdy użytkownik importuje lub eksportuje wiele wystąpieo przy użyciu XOG, może napotkad wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Aby rozwiązad te problemy, można teraz skonfigurowad opcję Maksymalna liczba węzłów XML dostępną na karcie Aplikacja w CSA. Maksymalna liczba węzłów XML w tym dokumencie jest nazywana limitem liczby węzłów. Domyślną wartością dla opcji Maksymalna liczba węzłów XML jest zarówno w środowisku On-Demand, jak i On-Premise. W starszych wydaniach w przypadku żądania odczytu XOG wszystkie żądane informacje były wysyłane w jednej odpowiedzi, co powodowało wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Od bieżącego wydania serwer przetwarza wystąpienia aż do osiągnięcia limitu liczby węzłów. Po przetworzeniu odpowiedź jest wysyłana do klienta partiami przy użyciu funkcji podziału na strony. Nowe żądanie odczytu dla następnego zestawu wystąpieo powinno zostad wysłane na serwer z odpowiednimi informacjami przy użyciu funkcji podziału na strony. Liczba przetworzonych wystąpieo dla żądania odczytu jest aktualizowana w elemencie pomijania w danych wyjściowych XOG. 16 Informacje o wersji On Demand

17 Podczas importowania wystąpieo serwer przetwarza 20 wystąpieo na iterację. Jeśli limit liczby węzłów zostanie osiągnięty już przed załadowaniem 20 wystąpieo, serwer przetwarza dla bieżącej iteracji tylko te wystąpienia, które zostały załadowane do tego momentu. Pozostałe wystąpienia są automatycznie przydzielane do następnej iteracji. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o ustawianiu limitu zarządcy XOG, zobacz Podręcznik dewelopera interfejsu XML Open Gateway. Wypełnianie informacji o nieaktywnych zasobach w planie kosztów Od tego wydania informacje dotyczące zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zasobów są wyświetlane w szczegółach planu kosztów i są używane do obliczania stawki. Wartości atrybutów zasobu są pobierane na potrzeby obliczania stawek niezależnie od stanu aktywności, o ile atrybuty są określone w profilu zasobu. Jeśli na przykład klasa transakcji jest zdefiniowana dla zasobu, klasa transakcji zasobu jest wyświetlana w planie kosztów. Klasa transakcji jest używana do pobierania stawki z macierzy stawek. Ustawienie zasobu jako nieaktywnego na stronie ogólnych właściwości lub stronie właściwości finansowych nie zmienia tego sposobu działania. Jeśli klasa transakcji zasobu nie jest zdefiniowana, ale zasób ma alokację, SCZ lub wartości rzeczywiste w projekcie, stawka jest pobierana z macierzy stawek. Stan aktywności nie zmienia tego sposobu działania. Ulepszone funkcje Ta wersja zawiera ulepszenia następujących funkcji: Udoskonalenia integracji z oprogramowaniem MS Sharepoint (na stronie 17) Przejrzystośd wykresu bąbelkowego (na stronie 17) Zmiany łącznika Connector for Microsoft SharePoint Udoskonalenia wykresu bąbelkowego Oprogramowanie Microsoft SharePoint Connector to nowa wersja. Jeśli zainstalowany jest łącznik Connector for Microsoft SharePoint w wersji lub starszej, nie można go uaktualnid. Konieczne jest zainstalowanie nowego łącznika w wersji Istniejący łącznik opiera się na oprogramowaniu SharePoint 2010, a nowa wersja na oprogramowaniu SharePoint Od tej wersji bąbelki na wykresie bąbelkowym są przejrzyste. Ta zmiana umożliwia wyświetlanie mniejszych bąbelków pojawiających się za większymi bąbelkami. Wcześniej mniejsze bąbelki nie były widoczne, gdy występowały za innymi bąbelkami, ponieważ bąbelki były wyświetlane na wykresie jako obiekty pełne. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 17

18

19 Rozdział 3: Dokumentacja Ta sekcja zawiera następujące tematy: Zmiany w dokumentacji (na stronie 19) Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 20) Zmiany w dokumentacji Dokumentacja programu CA Clarity PPM została ulepszona dzięki zmianom mającym na celu szybsze znajdowanie informacji. Witryna CA Answer Bar. Witryna CA Answer Bar (https://enable.ca.com/answers/us/ca-clarity-ppm) umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dotyczących programu CA Clarity PPM. Można tam znaleźd zawartośd najnowszych instrukcji, odkryd przydatne wskazówki od zespołu pomocy technicznej CA itd. Dzięki tej witrynie użytkownicy mogą przeznaczad mniej czasu na wyszukiwanie i bardziej skupid się na wykonywaniu swoich zadao. Dostępne są tam materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM w wersji 13.0 oraz nowszych wydao. CA Clarity PPM Cookbook. Wybrane materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM są dostępne na platformie Flipboard przeznaczonej na urządzenia przenośne. Obejrzyj ten materiał wideo i już dziś zacznij korzystad z materiałów Cookbook. Przyjemnego korzystania z aplikacji! Aby dodad CA Clarity PPM Cookbook do swojego folderu źródeł danych RSS, dodaj ten adres URL: Aby wyświetlid materiały CA Clarity PPM Cookbook w przeglądarce, a nie w aplikacji mobilnej, należy skorzystad z tego adresu URL: https://flipboard.com/section/ca-clarity-ppm-cookbook-bgk99n Biblioteczka pomocy online. Aby pomóc uprościd i usprawnid wyszukiwanie materiałów, w biblioteczce dostępnej z poziomu produktu znajduje się tylko dokumentacja danego produktu. Dodatkowe informacje, takie jak publikacje Green Book, informacje o wersji, artykuły bazy wiedzy, media społecznościowe itd., są dostępne w biblioteczkach do wersji On Premise i On Demand w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA. Nowy Podręcznik scenariuszy zarządzania portfelem. Zawiera scenariusze z instrukcjami potrzebne menedżerom portfeli. Rozdział 3: Dokumentacja 19

20 Nowy Podręcznik referencyjny Portlety. Zawiera listę standardowych portletów i portletów akceleratora PMO oraz ich opisy. Podręczniki dotyczące akceleratorów, dodatków i łączników. Aby usprawnid wyszukiwanie materiałów, informacje o wersji dotyczące akceleratorów, dodatków i łączników znajdują się teraz w odpowiednich podręcznikach do produktów. Podręcznik użytkownika Podstawy oraz Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity. Aby usprawnid wyszukiwanie materiałów, zawartośd publikacji Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity jest obecnie dostępna w publikacji Podręcznik użytkownika Podstawy. Podręcznik referencyjny Prawa dostępu. Aby usprawnid wyszukiwanie materiałów, informacje o prawach dostępu z wszystkich podręczników znajdują się teraz w publikacji Podręcznik referencyjny Prawa dostępu. Obecnie nie ma ich już w poszczególnych podręcznikach. Podręcznik dewelopera interfejsu XML Open Gateway. Składnia elementów IsComplete i completed została uznana za przestarzałą i zastąpiono je elementem complete. Jeśli na przykład opcjonalny element complete dla elementu OBSAssocs ma wartośd true, oznacza to, że dowolne skojarzenia obiektów SPO reprezentują całkowite zastąpienie jako zestaw. Jeśli wartośd to false, operacja wstawia i/lub aktualizuje dowolne istniejące skojarzenia obiektów SPO. W przykładowej zawartości, w tym w przykładowych plikach.xsd, nadal mogą znajdowad się stare formularze. W dokumentacji odzwierciedlono uznanie jednego standardu w tematach zawierających element complete poprzez zamieszczenie poniższej uwagi: Uwaga: Element składni complete zastępuje przestarzałe formy completed i IsComplete. Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies Biblioteczka firmy CA Technologies dostępna na stronie dokumentacji internetowej pomocy technicznej firmy CA udostępnia dokumentację produktu w formacie PDF oraz w formacie HTML zgodnym z sekcją 508. Biblioteczkę firmy CA Technologies można wyświetlid w trybie online na stronie internetowej pomocy technicznej firmy CA lub pobrad i wyświetlid lokalnie na komputerze. 20 Informacje o wersji On Demand

21 Gdzie można znaleźć dokumentację Biblioteczka pomocy firmy CA Technologies jest instalowana automatycznie z produktem i udostępnia podstawową dokumentację w formacie HTML. Dostęp do biblioteczki pomocy można uzyskad, klikając łącze Pomoc w produkcie. Wypakowanie pliku ZIP i wyświetlenie biblioteczki firmy CA Technologies 1. Skorzystaj z produktu do archiwizowania, takiego jak WinZip. 2. Wypakuj zawartośd do folderu lokalnego. 3. Kliknij dwukrotnie plik Bookshelf.html w folderze Bookshelf. Zostanie otwarta biblioteczka firmy CA Technologies, której można używad do wyświetlania i przeszukiwania dokumentacji produktu. Dostęp do dokumentacji produktu można uzyskad w następujących lokalizacjach: Po kliknięciu łącza Pomoc w produkcie. Wyświetlanie i przeszukiwanie plików PDF W pomocy technicznej pod adresem W tematach, które można przeszukiwad, w witrynie Answer Bar. Aby wyświetlid pliki PDF należy pobrad i zainstalowad program Adobe Reader z witryny Adobe (jeśli nie został jeszcze zainstalowany na komputerze). Po otwarciu pliku PDF w programie Adobe Reader w biblioteczce firmy CA Technologies i uruchomieniu wyszukiwania zostanie przeszukany jeden plik PDF i zostaną wyświetlone pojedyncze instancje wyszukiwanego terminu. Rozdział 3: Dokumentacja 21

22

23 Dodatek A: Zgodność Ten załącznik zawiera informacje dotyczące środowiska operacyjnego dla tego wydania, które są również dostępne po kliknięciu łącza Zgodnośd w witrynie support.ca.com. Niektóre z produktów wymienionych na liście w tym załączniku nie są dostarczane z programem CA Clarity PPM i należy zakupid dany produkt. Informacje o oprogramowaniu dołączonym do produktu CA Clarity PPM można znaleźd w sekcji Produkty dołączone do programu CA Clarity PPM. Więcej informacji można znaleźd w umowie licencyjnej. Ta sekcja zawiera następujące tematy: Klienci (na stronie 23) Clarity Mobile Time Manager (na stronie 25) Historia zmian (na stronie 25) Klienci W następującej tabeli przedstawiono obsługiwane oprogramowanie dla komputerów klienckich uzyskujących dostęp do programu CA Clarity PPM. Uwaga: Jednoczesne korzystanie z wielu wersji oprogramowania innych firm nie jest obecnie obsługiwane, ponieważ może powodowad problemy z synchronizacją i zgodnością. Firma CA Technologies obsługuje tylko wersje oprogramowania innych firm wspierane przez dostawcę. Microsoft Windows Apple Mac OS Desktop Linux System operacyjny Microsoft Windows XP Professional: SP3 lub nowszy Microsoft Windows 7 SP1 wersja 32-bitowa i 64-bitowa, wszystkie wydania Microsoft Windows 8 wersja 32-bitowa i 64-bitowa Mac OS X: wydanie lub wyższy poziom poprawek Dowolny dostawca lub wersja z obsługą przeglądarek wymienionych w sekcji Przeglądarka internetowa. Dodatek A: Zgodność 23

24 Microsoft Windows Apple Mac OS Desktop Linux Przeglądarka internetowa Aplikacje klienckie 8) Usługi SOAP innej firmy pakiety integracyjne Microsoft Internet Explorer 10.0 i wyższe poziomy poprawek (Microsoft Windows 7 i 8) 1) Microsoft Internet Explorer 9.0 i wyższy poziom poprawek Microsoft Internet Explorer 8.0 i wyższy poziom poprawek Firefox 22 i wyższy poziom wydania 2) Google Chrome 31.x.x. lub wyższy poziom wydania 2) Microsoft Excel , wersje 32- i 64-bitowa, wszystkie wydania. Microsoft PowerPoint , wersje 32- i 64-bitowa, wszystkie wydania. Microsoft Project , wersje 32- i 64-bitowa, wszystkie wydania 3) Java 7 Runtime Environment: 1.7, aktualizacja 25 lub wyższy poziom poprawek 4) Adobe Flash Player 11.7 lub nowszy 5) Acrobat Reader 7.0 lub nowszy 6) CA Open Workbench 2.1 Klient programu Crystal Reports 2008 Designer SP5 7) Microsoft Visual Studio 2005 (.NET Framework 2.0) Apache AXIS Safari i wyższy poziom poprawek Firefox 22 i wyższy poziom wydania 2) Microsoft Excel 2011 Adobe Flash Player 11 lub nowszy 5) Przeglądarka plików PDF Mac OS Preview 6) Brak obsługi programu Microsoft Project Brak obsługi programu Open Workbench Brak obsługi programu Crystal Reports Designer Firefox 22 i wyższy poziom wydania 2) Acrobat Reader 7.0 lub nowszy 6) Adobe Flash Player 11 lub nowszy 5) Brak obsługi eksportu programu Excel Brak obsługi programu Microsoft Project Brak obsługi programu Open Workbench Brak obsługi programu Crystal Reports Designer Apache AXIS Apache AXIS Uwagi: 1) Oprogramowanie CA Business Intelligence nie jest obsługiwane w przeglądarce Microsoft Internet Explorer Informacje o wersji On Demand

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo