CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00"

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2013 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Informacje o wersji 7 Informacje zawarte w tym dokumencie... 7 Szkolenie... 8 Obsługa międzynarodowa... 8 Opublikowane poprawki... 9 Znane problemy i rozwiązane defekty... 9 Znane problemy... 9 Rozwiązane defekty Defekty środowiska wykonawczego języka Java Obsługiwane ścieżki uaktualniania Zgodnośd dodatków Zgodnośd dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 15 Nowe funkcje Ulepszone funkcje Rozdział 3: Dokumentacja 23 Zmiany w dokumentacji Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies Dodatek A: Zgodność 27 Serwery CA Clarity PPM Serwery zintegrowane Klienci Clarity Mobile Time Manager Produkty dołączone do programu CA Clarity PPM Historia zmian Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM wydanie Zmiany w programie CA Clarity PPM Zmiany w programie CA Clarity PPM z dodatkiem Service Pack Zmiany w programie CA Clarity PPM w wersji Ograniczenia trybu operacyjnego FIPS Spis treści 5

6 Ograniczenia zgodności sieci IPv CA Business Intelligence, wydanie 3.3 z dodatkiem SP1 obsługiwane konfiguracje (SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 z dodatkiem Service Pack 6) Dodatek B: Funkcje ułatwień dostępu 49 Ulepszenia produktu Konfigurowanie ułatwieo dostępu dla użytkownika Skróty klawiaturowe Dodatek C: Podziękowania dla innych firm 57 6 Informacje o wersji On Premise

7 Rozdział 1: Informacje o wersji Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje zawarte w tym dokumencie (na stronie 7) Szkolenie (na stronie 8) Obsługa międzynarodowa (na stronie 8) Opublikowane poprawki (na stronie 9) Znane problemy i rozwiązane defekty (na stronie 9) Obsługiwane ścieżki uaktualniania (na stronie 10) Zgodnośd dodatków (na stronie 10) Zgodnośd dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM (na stronie 11) CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack 1 (na stronie 12) Nowe i ulepszone funkcje (na stronie 15) Dokumentacja (na stronie 23) Zgodnośd (na stronie 27) Funkcje ułatwieo dostępu (na stronie 49) Podziękowania dla innych firm (na stronie 57) Informacje zawarte w tym dokumencie Ten dokument zawiera informacje o ulepszonych funkcjach, dokumentacji i wymaganiach systemowych programu CA Clarity PPM. W tym wydaniu została udostępniona biblioteczka firmy CA Technologies, do której można uzyskad dostęp z poziomu produktu. Więcej informacji o biblioteczce i dokumentacji produktu zawiera sekcja Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 24). Uwaga: W momencie publikacji produkt obsługuje systemy operacyjne i oprogramowanie innych firm wymienione w tym dokumencie. Najnowsze informacje o wersji można znaleźd w witrynie pomocy technicznej firmy CA pod adresem Kompletne instrukcje dotyczące instalacji zawiera Podręcznik instalacji. Rozdział 1: Informacje o wersji 7

8 Szkolenie Szkolenie Na potrzeby szkolenia użytkowników firma CA Technologies oferuje rozwiązanie CA Productivity Accelerator (CA PA). Rozwiązanie to umożliwia tworzenie niestandardowych materiałów szkoleniowych oraz symulacji dwiczeo praktycznych i sprawdzianów. Niestandardowe materiały szkoleniowe są używane podczas szkoleo stacjonarnych i symulacji online. Użytkownicy mogą uzyskiwad dostęp do symulacji dwiczeo praktycznych oraz sprawdzianów za pomocą łącza Ucz się znajdującego się na pasku narzędzi użytkownika lub z poziomu systemu zarządzania nauką (LMS). Rozwiązanie CA PA udostępnia standardowe moduły treści, które można przekazad do edytora CA PA i zmodyfikowad w celu odzwierciedlenia danej konfiguracji programu CA Clarity PPM. Z rozwiązaniem CA PA można również zintegrowad procesy i procedury organizacji. Te rozwiązania szkoleniowe są oferowane przez dział CA Education. Więcej informacji o ofercie szkoleniowej i rozwiązaniu CA PA można znaleźd w witrynie CA Education pod adresem Obsługa międzynarodowa Produkt zinternacjonalizowany to produkt angielski, który działa poprawnie dla lokalnych wersji językowych wymaganego systemu operacyjnego i wymaganych produktów innych firm oraz obsługuje dane wyjściowe i wejściowe w lokalnym języku. Produkty zinternacjonalizowane udostępniają również możliwośd określania lokalnych konwencji języka dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. Produkt przetłumaczony (czasami nazywany produktem zlokalizowanym) to zinternacjonalizowany produkt, w którym uwzględniono obsługę języka lokalnego w interfejsie użytkownika produktu, w pomocy online i innej dokumentacji oraz domyślne ustawienia języka lokalnego dla formatów daty, godziny, waluty i liczb. 8 Informacje o wersji On Premise

9 Opublikowane poprawki Produkt jest w pełni zlokalizowany i obsługuje ponad 100 ustawieo regionalnych formatowania daty, godziny i liczb. Interfejs użytkownika jest dostępny w następujących językach: Portugalski (Brazylia) Japooski Czeski Norweski Duoski Polski Holenderski Rosyjski Angielski Chioski uproszczony Fioski Hiszpaoski Francuski Szwedzki Niemiecki Chioski (tradycyjny) Węgierski Turecki Włoski Zlokalizowane wersje niektórych plików pomocy online i podręczników programu CA Clarity PPM są dostępne w okresie 90 dni od wydania produktu. Najnowsze wersje zlokalizowanej dokumentacji produktu są dostępne na stronie działu wsparcia firmy CA. Opublikowane poprawki Zalecamy przejrzenie tabeli certyfikacji produktu oraz rozwiązao i poprawek publikowanych przez pomoc techniczną na stronie W tym miejscu można sprawdzid wszelkie rozwiązania i poprawki, w tym opublikowane jako wymaganie wstępne dla tego wydania produktu. Znane problemy i rozwiązane defekty Znane problemy Informacje o znanych problemach są dostępne po zalogowaniu w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA i wyszukaniu słowa kluczowego clarity13open. Zostaną wyświetlone wszystkie pokrewne artykuły i znane problemy. Uwaga: Informacje o znanych problemach dotyczących instalacji produktu i nowych funkcji można znaleźd w rozdziale na temat instalacji i uaktualniania w publikacji Podręcznik dotyczący uaktualniania i wpływu zmian. Rozdział 1: Informacje o wersji 9

10 Obsługiwane ścieżki uaktualniania Rozwiązane defekty Informacje o rozwiązanych defektach można znaleźd w internetowej pomocy technicznej firmy CA na stronie Resolved Defects (Rozwiązane defekty). Defekty środowiska wykonawczego języka Java Środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment, JRE) jest często aktualizowane przy użyciu poprawek ze względu na problemy z zabezpieczeniami, w tym problemy, które są nieznane w momencie wydania programu CA Clarity PPM. Aby zagwarantowad, że zostaną zastosowane najnowsze poprawki, zaleca się pobranie najnowszej wersji pakietu JDK 7. Obsługiwane ścieżki uaktualniania Uwaga: Aby uzyskad informacje o obsługiwanych ścieżkach uaktualnienia, zobacz rozdział dotyczący instalacji i uaktualnienia w dokumencie Podręcznik dotyczący uaktualniania i wpływu zmian. Zgodność dodatków W poniższej sekcji przedstawiono ważne informacje dotyczące uaktualniania zainstalowanych dodatków, akceleratorów i łączników w wydaniu Oprogramowanie Microsoft SharePoint Connector to nowa wersja. Jeśli zainstalowany jest łącznik Connector for Microsoft SharePoint w wersji lub starszej, nie można go uaktualnid. Uwaga: Aby uzyskad informacje o instalowaniu tego łącznika, zobacz Podręcznik do produktu Microsoft SharePoint Connector. W przypadku uaktualniania z wersji 13.0, 13.1 lub 13.2 do wydania 13.3 zostaną uaktualnione następujące dodatki: PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) CA Clarity Agile W przypadku uaktualniania z dowolnej wersji wcześniejszej niż 13.0 do wydania 13.3 należy uaktualnid wszystkie zainstalowane dodatki. Dostępny jest nowy proces instalacji dodatków, akceleratorów i łączników. Uwaga: Więcej informacji zawiera Podręcznik instalacji. 10 Informacje o wersji On Premise

11 Zgodność dodatku Pakiet rozwiązań CA Clarity PPM W następującej tabeli przedstawiono wersje akceleratorów i łączników zgodne z wydaniem Akcelerator lub łącznik Nowa instalacja 13.3 Uaktualnien ie z wersji 12.x do 13.3 Uaktualnienie z wersji 13.x do 13.3 PMO Accelerator Pakiet rozwiązao Clarity (CSP) Earned Value Manager Accelerator for PRINCE lub Accelerator for the PMBOK lub Accelerator for New Product Development PPM Essentials Accelerator , lub BRM Accelerator Connector for CA Unicenter Service Desk 12.7 i CA Software Change Manager Connector for CA Unicenter Asset Portfolio Management Connector for Microsoft SharePoint Service Connect Catalyst Connector CA Clarity Agile 13.2 lub lub lub 13.3 Zgodność dodatku Pakiet rozwiązań CA Clarity PPM Przed zainstalowaniem dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM należy się upewnid, że są zainstalowane zgodne wersje programów CA Clarity PPM i Akcelerator PMO. Instalacja dodatku Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM nie powiedzie się, jeśli przed zainstalowaniem pakietu rozwiązao nie zostanie zainstalowana zgodna wersja dodatku Akcelerator PMO. Rozdział 1: Informacje o wersji 11

12 Ważne! Aby sprawdzid, czy uaktualnienie programu CA Clarity PPM i dodatku Akcelerator PMO jest wymagane czy opcjonalne, należy przejrzed tabelę wersji certyfikowanych i obsługiwanych podaną w dokumencie Pakiet rozwiązao CA Clarity PPM informacje o wersji. Pełne informacje zawiera strona CA Clarity PPM Solution Pack Index (Indeks pakietu rozwiązao CA Clarity PPM) na stronie internetowej pomocy technicznej firmy CA. CA Business Intelligence (CABI), wydanie 3.3 z dodatkiem Service Pack 1 Ta wersja oprogramowania CA Clarity PPM korzysta z raportów z produktu CABI, wyd. 3.3 z dodatkiem Service Pack 1. Jeśli program CABI nie jest zainstalowany lub jeśli zainstalowana jest starsza wersja, należy wykonad dwie czynności. Najpierw należy pobrad i zainstalowad program CABI, a następnie dodatek Service Pack 1. Jeśli wydanie 3.3 programu CABI jest już zainstalowane, trzeba tylko pobrad i zainstalowad dodatek Service Pack 1. W poniższej procedurze przedstawiono sposób instalowania oprogramowania dla wszystkich klientów. Instalacja lub uaktualnienie: Wykonaj następujące kroki: 1. Pobierz i zainstaluj wydanie 3.3 oprogramowania CABI, wykonując poniższe czynności: Uwaga: Ta czynnośd dotyczy nowych klientów lub klientów uaktualniających starszą wersję oprogramowania CABI. a. Zaloguj się na stronie internetowej pomocy technicznej firmy CA dla produktu CA Clarity PPM. b. Kliknij łącze Downloads (Materiały do pobrania) znajdujące się u góry strony. c. W sekcji Search Products (Wyszukaj produkty), Select a Product (Wybierz produkt) wybierz pozycję CA Clarity Creator User License-MULTI-PLATFORM i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona Download Center (Centrum pobierania). d. W sekcji Please narrow your search results for "Products" below (Zawęź wyniki wyszukiwania w polu produktów poniżej) wybierz odpowiedni numer wersji. e. Kliknij przycisk Idź. Zostanie wyświetlona strona pobierania produktu. 12 Informacje o wersji On Premise

13 f. Kliknij łącze Download (Pobierz) obok odpowiedniego pliku oprogramowania CA Business Intelligence 3.3, które chcesz zainstalowad. Zostanie wyświetlona strona metody pobierania. g. Wybierz odpowiednią metodę pobierania, aby zakooczyd realizację żądania pobierania. h. Zainstaluj wydanie 3.3 programu CABI. 2. Po zainstalowaniu wydania 3.3 programu CABI pobierz i zainstaluj dodatek Service Pack 1. a. Pobierz dodatek Service Pack 1 do wydania 3.3 programu CABI oraz informacje o wersji z witryny ftp firmy CA: Windows: ftp://ftp.ca.com/caproducts/cabi/cabi-3.x/boexir3_sp6/windows/ Uwaga: Należy pobrad zarówno plik zip, jak i Informacje o wersji programu CABI 3.3 z dodatkiem SP1. Linux: ftp://ftp.ca.com/caproducts/cabi/cabi-3.x/boexir3_sp6/linux/ b. Aby zainstalowad dodatek Service Pack 1 do wydania 3.3 produktu CABI, należy wykonad instrukcje podane w dokumencie Informacje o wersji programu CABI 3.3 z dodatkiem SP1. Rozdział 1: Informacje o wersji 13

14

15 Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje Ta sekcja zawiera następujące tematy: Nowe funkcje (na stronie 15) Ulepszone funkcje (na stronie 21) Nowe funkcje Ta wersja obejmuje następujące nowe funkcje: Bilansowanie kosztów portfela i zasobów (na stronie 15) Idee z włączonymi funkcjami finansowymi (na stronie 15) Zmiana wyglądu strony logowania (na stronie 16) Interaktywne drukowanie wykresu Gantta (na stronie 18) Usprawnienia wydajności integracji z programem MSP (na stronie 18) Pole edytowalnego czasu trwania na wykresie Gantta (na stronie 20) Limity zarządcy XOG (na stronie 20) Bilansowanie kosztów portfela i zasobów Idee z włączonymi funkcjami finansowymi Wypełnianie planów kosztów i nieaktywnych zasobów (na stronie 21) Udoskonalenia narzędzia checkinstall (na stronie 21) Widok Linie brzegowe został udoskonalony, tak aby były w nim wyświetlane zagregowane sumy zmienne w czasie dla wybranych ograniczeo portfela. Wartości zagregowane zapewniają szczegółowe informacje o tym, jak ograniczenia kosztów i zasobów wpływają na portfel. Szczegóły agregacji pozwalają zawęzid obszary występowania problemów oraz zbilansowad ograniczenia kosztów i zasobów. Zmienne w czasie wartości dotyczące poszczególnych inwestycji również mogą byd wyświetlane na paskach wykresu Gantta dla wybranego ograniczenia. To wydanie zawiera idee z włączonymi funkcjami finansowymi. Poniżej wymieniono zmiany: Możliwośd tworzenia planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu związanych z ideą. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 15

16 Karta Plany finansowe dla każdej idei otwartej w programie CA Clarity PPM. Ta karta zapewnia dostęp do planów kosztów, planów korzyści i planów budżetu dotyczących danej idei. Nowe prawa dostępu do następujących stron idei: Finansowe (podstrona), Plan kosztów, Plan korzyści i Plan budżetu. Nowe pole wyboru o nazwie Kopiuj właściwości finansowe i plany finansowe na stronie konwersji idei. Na stronie konwersji można przekonwertowad ideę na inwestycję. To pole wyboru umożliwia skopiowanie danych finansowych z idei do docelowej inwestycji. Nowe widoki dla obiektu Plan kosztów idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Nowo dodane widoki dla obiektu Szczegóły planu korzyści dla idei, w których atrybuty Rzeczywiste są niedostępne i nie można ich dodad do widoku. Konfiguracja procesów przepływu pracy w planach kosztów idei. Plan finansowy idei ma następujące ograniczenia: Wartości rzeczywiste korzystające z transakcji nie są obsługiwane. Na inwestycję docelową można przekonwertowad tylko ręcznie utworzony plan kosztów (plan tymczasowy). Plan kosztów utworzony za pomocą metod Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji lub Przydział zadao nie podlega konwersji. Plan budżetu nie zostanie przekonwertowany na docelową inwestycję. W przepływie pracy nie ma działania systemowego umożliwiającego konwersję planu finansowego idei na inwestycję docelową. Plan finansowy idei można przekonwertowad tylko za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Możliwość zmiany marki na stronie logowania Do dostosowania wyglądu strony logowania można użyd arkusza CSS kompozycji interfejsu użytkownika. Można na przykład ustawid niestandardowe logo organizacji lub komunikat dla wszystkich użytkowników wyświetlany podczas logowania. Przykładowy komunikat o konserwacji systemu wygląda następująco: 16 Informacje o wersji On Premise

17 System będzie niedostępny od 23:30 w niedzielę 15 kwietnia do 3:30 w poniedziałek 16 kwietnia. 1. Komunikat wyświetlany u góry strony logowania U góry strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 2. Komunikat wyświetlany u dołu strony logowania U dołu strony logowania można dodad ogłoszenie dotyczące usługi lub komunikat niestandardowy. 3. Logo na stronie logowania Na stronie logowania można wstawid niestandardowe logo. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 17

18 Możliwość wydrukowania widoku wykresu Gantta Teraz można wydrukowad widok wykresu Gantta. Ikona Widok do wydruku znajdująca się na wykresie Gantta umożliwia wyświetlenie w nowym oknie dostępnego tylko do odczytu widoku zadao, które mają zostad wydrukowane. Można wyświetlid maksymalnie 300 zadao jednocześnie. Wysokośd strony jest automatycznie dostosowywana do zadao, a szerokośd do konfiguracji kolumn i okresu. Przed wydrukowaniem widoku wykresu Gantta można w menu przeglądarki wybrad opcję drukowania kolorów i obrazów tła. Przeglądarka Internet Explorer, Firefox Google Chrome Czynnośd wykonywana Użyj opcji Ustawienia strony w menu przeglądarki. Użyj opcji Drukuj w menu przeglądarki. Uwaga: Aby aktywowad menu przeglądarki w programach Internet Explorer i Firefox, należy użyd klawisza Alt. Zmiany programu CA Microsoft Project Interface W wydaniu 13.3 wprowadzono poniższe zmiany programu Microsoft Project Interface: Bilansowanie zasobów Program CA Microsoft Project Interface obsługuje funkcję bilansowania zasobów programu Microsoft Project. Jeśli użytkownik przeprowadzi bilansowanie zasobów w programie Microsoft Project i zapisze projekt w programie CA Clarity PPM, informacje o bilansowaniu zasobów będą przechowywane w bazie danych programu CA Clarity PPM. Po następnym otwarciu projektu w programie Microsoft Project z poziomu programu CA Clarity PPM wprowadzone przez użytkownika informacje o bilansowaniu zasobów będą dostępne. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o bilansowaniu zasobów, zobacz dokumentację programu Microsoft Project. 18 Informacje o wersji On Premise

19 Dostrajanie wydajności Program Microsoft Project Interface dostał dostrojony w celu poprawienia wydajności w następujących obszarach: Eksportowanie projektu z programu CA Clarity PPM do programu Microsoft Project Importowanie projektu z programu Microsoft Project do programu CA Clarity PPM Wydajnośd importowania i eksportowania mniejszych projektów poprawiła się. Poprawa może nie byd widoczna w przypadku projektów zawierających duże ilości danych o wartościach ze skalą czasu, takich jak wartości rzeczywiste przydziałów i SCZ albo koszt według planu bazowego i krzywa wykorzystania. Udostępniono środowisko wykonawcze języka Java Program CA Clarity PPM udostępnia specjalne środowisko wykonawcze języka Java (Java Runtime Environment JRE) na potrzeby programu Microsoft Project. Środowisko JRE jest kopiowane na dysk twardy, do katalogu instalacyjnego programu Microsoft Project Interface w stacji roboczej użytkownika koocowego. Środowisko JRE służy do integracji programu Microsoft Project Interface i działa niezależnie od środowiska JRE używanego przez stację roboczą z systemem Windows. Program Microsoft Project Interface korzysta tylko z dostarczonej wewnętrznej wersji środowiska JRE, której zgodnośd jest przez nas gwarantowana. To podejście eliminuje problemy, które pojawiają się, gdy na stacji roboczej z systemem Windows nie zainstalowano środowiska JRE lub jego wersja jest nieprawidłowa. Dział IT nie musi już aktualizowad wersji środowiska JRE podczas wdrażania programu Microsoft Project Interface. Obsługa instalacji dyskretnej W tym wydaniu program Microsoft Project Interface można instalowad dyskretnie, bez żadnej interwencji użytkownika. W poprzednich wydaniach po uruchomieniu instalacji dodatku Microsoft Project Interface system operacyjny Windows wyświetlał komunikat informujący o tym, że nie można zweryfikowad wydawcy. Następnie użytkownik był pytany o to, czy chce zainstalowad dostosowanie. Ten komunikat nie jest już wyświetlany. Po udanym zainstalowaniu dodatku użytkownik widzi komunikat z potwierdzeniem. Proces instalacji programu Microsoft Project Interface automatycznie zamyka okno instalatora. Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 19

20 Możliwość edycji czasu trwania zadania w widoku wykresu Gantta Czas trwania zadania w widoku wykresu Gantta reprezentuje liczba dni roboczych między datą rozpoczęcia a datą zakooczenia zadania. Czas trwania jest obliczany automatycznie po zapisaniu na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia zadania. Od tego wydania czas trwania zadania można edytowad w widoku wykresu Gantta. Ułatwia to kierownikom projektów planowanie zadao na podstawie czasów ich trwania, a nie tylko na podstawie dat rozpoczęcia i zakooczenia. W poniższej tabeli objaśniono interaktywne zmiany, które są widoczne podczas edytowania atrybutów zadania w widoku wykresu Gantta: Edytowane pole Czas trwania zadania Data zakooczenia zadania Data rozpoczęcia zadania Wynik Data zakooczenia zadania i pasek wykresu Gantta ulegają zmianie. Zmienia się czas trwania zadania. Zmienia się data zakooczenia, ale czas trwania zadania pozostaje taki sam. Czasu trwania zadania nie można zmieniad w następujących przypadkach: Zadanie jest kamieniem milowym lub zadaniem podsumowującym. Grafik dla danego okresu został już przesłany. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Limity zarządcy XOG Gdy użytkownik importuje lub eksportuje wiele wystąpieo przy użyciu XOG, może napotkad wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Aby rozwiązad te problemy, można teraz skonfigurowad opcję Maksymalna liczba węzłów XML dostępną na karcie Aplikacja w CSA. Maksymalna liczba węzłów XML w tym dokumencie jest nazywana limitem liczby węzłów. Domyślną wartością dla opcji Maksymalna liczba węzłów XML jest zarówno w środowisku On-Demand, jak i On-Premise. W starszych wydaniach w przypadku żądania odczytu XOG wszystkie żądane informacje były wysyłane w jednej odpowiedzi, co powodowało wyjątki związane z brakiem pamięci lub upływem limitu czasu. Od bieżącego wydania serwer przetwarza wystąpienia aż do osiągnięcia limitu liczby węzłów. Po przetworzeniu odpowiedź jest wysyłana do klienta partiami przy użyciu funkcji podziału na strony. Nowe żądanie odczytu dla następnego zestawu wystąpieo powinno zostad wysłane na serwer z odpowiednimi informacjami przy użyciu funkcji podziału na strony. Liczba przetworzonych wystąpieo dla żądania odczytu jest aktualizowana w elemencie pomijania w danych wyjściowych XOG. 20 Informacje o wersji On Premise

21 Podczas importowania wystąpieo serwer przetwarza 20 wystąpieo na iterację. Jeśli limit liczby węzłów zostanie osiągnięty już przed załadowaniem 20 wystąpieo, serwer przetwarza dla bieżącej iteracji tylko te wystąpienia, które zostały załadowane do tego momentu. Pozostałe wystąpienia są automatycznie przydzielane do następnej iteracji. Uwaga: Aby uzyskad więcej informacji o ustawianiu limitu zarządcy XOG, zobacz Podręcznik dewelopera interfejsu XML Open Gateway. Wypełnianie informacji o nieaktywnych zasobach w planie kosztów Udoskonalenia narzędzia checkinstall Od tego wydania informacje dotyczące zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zasobów są wyświetlane w szczegółach planu kosztów i są używane do obliczania stawki. Wartości atrybutów zasobu są pobierane na potrzeby obliczania stawek niezależnie od stanu aktywności, o ile atrybuty są określone w profilu zasobu. Jeśli na przykład klasa transakcji jest zdefiniowana dla zasobu, klasa transakcji zasobu jest wyświetlana w planie kosztów. Klasa transakcji jest używana do pobierania stawki z macierzy stawek. Ustawienie zasobu jako nieaktywnego na stronie ogólnych właściwości lub stronie właściwości finansowych nie zmienia tego sposobu działania. Jeśli klasa transakcji zasobu nie jest zdefiniowana, ale zasób ma alokację, SCZ lub wartości rzeczywiste w projekcie, stawka jest pobierana z macierzy stawek. Stan aktywności nie zmienia tego sposobu działania. Narzędzie sprawdzania instalacji (checkinstall) ocenia instalację lub uaktualnienie. Uruchamia się automatycznie na początku instalacji lub uaktualnienia oraz pod koniec próby uaktualnienia. Można je również uruchamiad niezależnie. Narzędzie generuje plik raportu precheck-results.html w katalogu <katalog-głównyinstalacji>/checkinstall/check-logs. Ulepszone funkcje Ta wersja zawiera ulepszenia następujących funkcji: Udoskonalenia integracji z oprogramowaniem MS Sharepoint (na stronie 21) Przejrzystośd wykresu bąbelkowego (na stronie 22) Zmiany łącznika Connector for Microsoft SharePoint Oprogramowanie Microsoft SharePoint Connector to nowa wersja. Jeśli zainstalowany jest łącznik Connector for Microsoft SharePoint w wersji lub starszej, nie można go uaktualnid. Konieczne jest zainstalowanie nowego łącznika w wersji Istniejący łącznik opiera się na oprogramowaniu SharePoint 2010, a nowa wersja na oprogramowaniu SharePoint Rozdział 2: Nowe i ulepszone funkcje 21

22 Udoskonalenia wykresu bąbelkowego Od tej wersji bąbelki na wykresie bąbelkowym są przejrzyste. Ta zmiana umożliwia wyświetlanie mniejszych bąbelków pojawiających się za większymi bąbelkami. Wcześniej mniejsze bąbelki nie były widoczne, gdy występowały za innymi bąbelkami, ponieważ bąbelki były wyświetlane na wykresie jako obiekty pełne. 22 Informacje o wersji On Premise

23 Rozdział 3: Dokumentacja Ta sekcja zawiera następujące tematy: Zmiany w dokumentacji (na stronie 23) Wyświetlanie biblioteczki firmy CA Technologies (na stronie 24) Zmiany w dokumentacji Dokumentacja programu CA Clarity PPM została ulepszona dzięki zmianom mającym na celu szybsze znajdowanie informacji. Witryna CA Answer Bar. Witryna CA Answer Bar (https://enable.ca.com/answers/us/ca-clarity-ppm) umożliwia szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dotyczących programu CA Clarity PPM. Można tam znaleźd zawartośd najnowszych instrukcji, odkryd przydatne wskazówki od zespołu pomocy technicznej CA itd. Dzięki tej witrynie użytkownicy mogą przeznaczad mniej czasu na wyszukiwanie i bardziej skupid się na wykonywaniu swoich zadao. Dostępne są tam materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM w wersji 13.0 oraz nowszych wydao. CA Clarity PPM Cookbook. Wybrane materiały techniczne dotyczące oprogramowania CA Clarity PPM są dostępne na platformie Flipboard przeznaczonej na urządzenia przenośne. Obejrzyj ten materiał wideo i już dziś zacznij korzystad z materiałów Cookbook. Przyjemnego korzystania z aplikacji! Aby dodad CA Clarity PPM Cookbook do swojego folderu źródeł danych RSS, dodaj ten adres URL: Aby wyświetlid materiały CA Clarity PPM Cookbook w przeglądarce, a nie w aplikacji mobilnej, należy skorzystad z tego adresu URL: https://flipboard.com/section/ca-clarity-ppm-cookbook-bgk99n Biblioteczka pomocy online. Aby pomóc uprościd i usprawnid wyszukiwanie materiałów, w biblioteczce dostępnej z poziomu produktu znajduje się tylko dokumentacja danego produktu. Dodatkowe informacje, takie jak publikacje Green Book, informacje o wersji, artykuły bazy wiedzy, media społecznościowe itd., są dostępne w biblioteczkach do wersji On Premise i On Demand w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy CA. Nowy Podręcznik scenariuszy zarządzania portfelem. Zawiera scenariusze z instrukcjami potrzebne menedżerom portfeli. Rozdział 3: Dokumentacja 23

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo