Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Uczestnicy spotkania Członkowie Forum: 1. Tomasz Harasimowicz Przewodniczący FDS, przedstawiciel KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS 2. Marta Majsak - przedstawicielka KDS ds. Niepełnosprawności, 3. ks. Andrzej Dziedziul przedstawiciel KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, 4. Krzysztof Dąbrowa przedstawiciel KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 5. Wiesław Jakubczak przedstawiciel KDS ds. Tańca, 6. Magdalena Krajewska przedstawiciel KDS ds. Pomocy NajuboŜszym, 7. Mirosław Sobek przedstawiciel KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej, 8. Maria Lehman przedstawicielka KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów, 9. Ireneusz DzierŜęga przedstawiciel KDS ds. Dzieci, MłodzieŜy i Rodziny, 10. Anna Szwapczyńska przedstawicielka KDS ds. Ochrony Zwierząt, 11. Beata Nowak przedstawicielka KDS ds. Środowiska Przyrodniczego, 12. Małgorzata Zambrowska przedstawicielka KDS ds. Edukacji, 13. Małgorzata Radziszewska przedstawicielka KDS ds. Mieszkań Chronionych, 14. Dariusz Jarosiński przedstawiciel KDS ds. Muzyki, 15. Joanna Zwierzchowska przedstawicielka KDS ds. Równego Traktowania, 16. Marcin Wojdat Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Goście: 1. Martyna Leciak Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 2. Zbigniew Wejcman Federacja MAZOWIA 3. Katarzyna Robak Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Informacja czym zajmowały się KDS Na początku posiedzenia przedstawiciele poszczególnych komisji branŝowych przywołali sprawy dyskutowane podczas ostatnich spotkań komisji, których są reprezentantami. Główne tematy: KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów - odpowiedź z Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (BPS) na temat Bilansu Seniora (nie jest moŝliwe podjecie w tej kwestii działań w 2010 roku), wspólne starania z KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, by w 2010 roku przeprowadzono konsultacje i uzgodnienia dotyczące ww. Bilansu. KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia - informowanie nowych organizacji pozarządowych o tym jak znaleźć się w Komisji, omawianie zadań na przyszłoroczne konkursy. KDS ds. Edukacji - nowy termin Warszawskiego Forum Oświatowego (25 września), opiniowanie tematów konkursowych na 2011 rok. 1

2 KDS ds. Muzyki - posiedzenie Komisji planowane jest na początek czerwca (kontynuacja dyskusji nad zadaniami na 2011 rok). Odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym omawiano wnioski z konkursu eksperckiego. KDS ds. Równego Traktowania - spotkania dot. równego traktowania z przedstawicielami policji, stworzenie strony internetowej, stypendia dla osób niepełnosprawnych. KDS ds. Dzieci, MłodzieŜy i Rodziny - projekt Moda na Rodzinę. 12 czerwca odbędzie się festyn w Parku Szczęśliwickim, swój udział potwierdziło 30 NGO s i podmiotów współpracujących z BPS. KDS ds. Mieszkań Chronionych pismo do kandydatów na Prezydenta RP w kontekście mieszkań chronionych, koncepcja wprowadzenia oceny merytorycznej przed oceną formalną, tworzenie katalogu potrzeb mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami, stworzenie kilku mieszkań z zapleczem pomocniczym (tzw. dyŝurką). KDS ds. Środowiska Przyrodniczego - problem z zabudową Jeziorka Imielińskiego oraz Rzekotkowego Stawu, obie sprawy wymagają zmiany planu miejscowego i wykupu gruntów. KDS. ds. Niepełnosprawności - procedury do konkursu wykluczenia społecznego oraz kwestia tego, co się dzieje z Warszawskim Programem dla Osób Niepełnosprawnych. KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej trwa reorganizacja Komisji. KDS. ds. Tańca spotkanie Komisji jest dopiero planowane. Obecnie trwają konsultacje związane z projektem Warszawa tańczy. W związku z realizację projektu planowane jest uruchomienie strony www. KDS ds. Ochrony Zwierząt - zapoznanie z nowym dyrektorem Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, spotkanie z wolontariuszami ze Schroniska na Paluchu, omawianie form współpracy z NGO s, problem omnibusu konnego, ewakuacja ZOO, zbiórka karmy dla zwierząt w związku z powodzią. KDS. ds. Pomocy NajuboŜszym - przeprowadzono konsultacje na Ursynowie w ramach Międzynarodowego Roku Walki z Ubóstwem. KDS. ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - usprawnienie rozliczeń konkursów wieloletnich i usprawnienie współpracy z BPS, problem dzielnic, w których nie ma KDS. KDS ds. Przeciwdziałania HIV/AIDS - powstawanie nowych punktów diagnostycznych, kontrowersje co do ich usytuowania na Pradze, temat systemu szkoleń. Wolne wnioski 1. Informacja przedstawiciela KDS ds. Dzieci, MłodzieŜy i Rodziny - Wawer organizuje konferencję na temat najuboŝszych. Prośba o konsultację i współpracę z przedstawicielką KDS ds. Pomocy Osobom NajuboŜszym. 2

3 2. Propozycja KDS ds. Mieszkań Chronionych moŝliwość uzupełniania ofert konkursowych o braki formalne i przeprowadzanie oceny merytorycznej przed formalną. Ustalono, Ŝe nie jest fizycznie moŝliwe, by oferty mogły być uzupełniane po stwierdzeniu błędów formalnych. Podkreślono, Ŝe w m.st. Warszawa istnieje moŝliwość uzupełniania wniosków przed ich złoŝeniem, po konsultacji z pracownikami urzędów. Pojawiła się wątpliwość, Ŝe przyjęcie propozycji KDS ds. Mieszkań Chronionych, będzie dyskryminacją organizacji sumiennych, starannie przygotowujących wnioski. Zaproponowano, by na urzędników przenieść odpowiedzialność w przypadku akceptacji formalnej wniosku przed jego złoŝeniem. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zobowiązał się rozwaŝyć tę propozycję. 3. Krótki czasu dla członków Zespołów opiniujących na zapoznanie się z ofertami. Prace Zespołów tematycznych Zespół ds. dzielnic W dniu 7 czerwca br. w godz planowane jest spotkanie członków Forum Dialogu Społecznego z przedstawicielami KDS ów, ul. Niecała 2, sala 27. Główne tematy do omówienia: program współpracy, problemy DKDS ów, zmiany opinii Zespołu ds. opiniowania ofert przez Zarząd Dzielnicy, konkursy trzyletnie, konkursy na powierzanie, system tzw. małych grantów. Prośba Przewodniczącego FDS do członków Forum o przesłanie kontaktu do Przewodniczącego DKDS na Bemowie. Przedstawiciel KDS ds. Tańca podkreślił, Ŝe w czasie od ostatniego posiedzenia FDS odbyło się spotkanie przedstawicieli dzielnic działających w zakresie kultury, zorganizowane przez Marka Chodaczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci tylko trzech dzielnic. Na spotkaniu podniesiono problem sztywnego podziału w paragrafach budŝetowych środków przeznaczonych na dotacje. Przy opiniowaniu ofert członkowie zespołów ds. opiniowania ofert kierują się tym podziałem zamiast wartością merytoryczną projektów. Zgłoszono, Ŝe obecnie istnieje taki problem na Ursynowie. Powołanie GRDPP Podpisy pod pismem do Pani Prezydent m.st. Warszawy z prośbą o powołanie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego zbierane będą do dnia 28 maja. Przy okazji omawiania kwestii ww. pisma przedstawicielka KDS ds. Środowiska Przyrodniczego przypomniała o błędzie z 20 ust. 2 pkt 1 programu współpracy. Po dyskusji, zaproponowano, by na najbliŝszej sesji Rady Miasta przegłosować uchwałę w sprawie sprostowania tej pomyłki. Marcin Wojdat zwrócił uwagę, Ŝe na ostatnim posiedzeniu FDS ustalono, iŝ m.st. Warszawa nie będzie kwestionować tej pomyłki. Podkreślono jednak, Ŝe pojawia się moŝliwość, Ŝe organizacje mogą podwaŝać kompetencje FDS. Pełnomocnik zobowiązał się do przedstawienia w ciągu 14 dni propozycji rozwiązania tej kwestii. 3

4 Konkursy w dzielnicach, w których nie działają DKDS-y Na prośbę Przewodniczącego FDS o akceptację przyszłorocznych zadań konkursowych nie odpowiedziała KDS ds. Kultury. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie zadań na przyszły rok przez FDS. Pomysł został przez członków FDS odrzucony. Zaproponowano przesłanie zadań do zaopiniowania przez KDS ds. Tańca oraz KDS ds. Muzyki. Projekt programu współpracy na rok 2011 Przedstawiciel Zespołu roboczego Program współpracy ma uwzględniać GRDPP oraz FDS. Biorąc po uwagę intensywność prac w GRDPP zaproponowano, by to FDS delegowało swych członków do komisji konkursowych. Po dyskusji uznano jednak, Ŝe nie moŝna zabierać komisjom uprawnień nominacyjnych. Marcin Wojdat przypomniał, Ŝe musi powstać program współpracy z NGO sami na kolejne lata i ten program powinien być przygotowany przez FDS. Podkreślił równieŝ, Ŝe nadal istnieje problem podziału kompetencji pomiędzy DKDS-ami, KDS-ami, FDS a GRDPP. Przedstawiciel KDS ds. Tańca zwrócił uwagę na fakt, Ŝe FDS nie konsultowało wcześniej projektów dokumentów innych niŝ program współpracy i przejęcie tych kompetencji przez GRDPP nie spowoduje pozbawienia FDS obowiązków. Przedstawicielka KDS ds. Niepełnosprawności podkreśliła, Ŝe na ostatnim posiedzeniu FDS ustalono, Ŝe Forum ma nadal rację bytu, ale spotykać się rzadziej, pełnić rolę animatora współpracy pomiędzy komisjami. Dodała, Ŝe skład Forum ma zostać poszerzony o przedstawicieli lub przewodniczących komisji dzielnicowych Rola Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w nowym programie współpracy. Zadecydowano, Ŝe Pełnomocnik powinien pozostać członkiem FDS postulat zapisania tego w programie współpracy. Wolne wnioski Przedstawiciel KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia przypomniał, Ŝe rok 2011 jest Rokiem Wolontariatu. Podkreślono, Ŝe trwa w MPiPS konsultowanie wzorów nowych sprawozdań od organizacji poŝytku publicznego; zaprosił ponadto członków Forum na organizowane dnia 30 maja br. przez Centrum Myśli Jana Pawła II Miasto Miłosierdzia, które odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu. Przedstawiciel KDS ds. Dzieci, MłodzieŜy i Rodziny zapytał czy będą w 2010 roku organizowane Dni Warszawskich Organizacji Pozarządowych. Przedstawicielka KDS ds. Edukacji odpowiedziała, Ŝe zgodnie z decyzją FDS w tym roku to wydarzenie nie będzie organizowane. Marcin Wojdat poinformował członków FDS o dwóch kwestiach: 4

5 wystosowaniu do KDS ds. Kultury odpowiedzi na pismo w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania przyszłorocznej procedury. Podkreślono, Ŝe taki Zespół juŝ istnieje. spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które chcą stworzyć KDS ds. lokalnych społeczności oraz propagowania postaw społecznych i wspierania grup mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Jeśli wpłynie od organizacji oficjalny wniosek zostanie on upubliczniony. Termin kolejnego posiedzenia Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 23 czerwca 2010 roku, godz , sala konferencyjna na I piętrze, ul. Senatorska 27. Sporządziła: Katarzyna Robak 5

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 26 listopada 2014 roku sala konferencyjna w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br.

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Agenda spotkania Tomasz Harasimowicz (prowadzący spotkanie) poinformował zebranych, że tematem przewodnim posiedzenia będzie udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO RAPORT SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO organizowanego w ramach projektu Radom siła współpracy w dn. 5-6 czerwca 2014 r. w Turnie - Brzeźcach k/białobrzegów Radomskich WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Rada Programowa Konwentu Sekretariat Konwentu Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, www.irss.pl-ciskis,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

piątek, 19 września 2014 157/14 INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH

piątek, 19 września 2014 157/14 INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH piątek, 19 września 2014 157/14 AKTUALNOŚCI: INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH W środę o godz. 10 rozpocznie się 114. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad przewidziano 34

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie

Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie Anna Petroff-Skiba Aleksandra Winiarska CKS Warszawa Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie Wprowadzenie W styczniu 2008 roku w Urzędzie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo