Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a."

Transkrypt

1 Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Cele edukacyjne 38a. 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. 4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Wykaz celów dla oddziałów klas I - III 38b. 1. Wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania. 2. Czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych. 3. Rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami, pogłębianie zainteresowań czytelniczych. 4. Doskonalenie techniki czytania i pisania. 5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 6. Znajomość zasad gramatycznych, orograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 7. Liczenie w zakresie Rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 9. Doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia. 10. Orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji. 11. Poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi. 12. Pogłębianie znajomości środowiska społeczno - przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata. 13. Rozwijanie umiejętności w zakresie przyswajania i stosowania poznawanych słów oraz zwrotów w języku angielskim, udział w grach i zabawach utrwalających poznany materiał. 14. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką. 15. Rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą. 16. Rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno zdrowotna. 17. Pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze. 18. Kształtowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 19. Rozwijanie umiejętności obsługi komputera.

2 20. Umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera, stosowanie się do obowiązującego regulaminu. 21. Umiejętność tworzenia tekstów i rysunków na komputerze. 22. Wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim. 23. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji. Unikanie zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 24. Motywowanie do pracy w zespole. 25. Przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki. 38c. 1. Funkcje oceny: 1) Informacyjna co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy; 2) Korekcyjna co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 3) Motywująca zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 2. Rodzaje ocen: 1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości w klasie I, na podstawie wywiadu z rodzicem, informacji z przedszkola, poradni lub przeprowadzonej przez nauczyciela obserwacji, stanowi podstawę do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju; 2) ocena bieżąca informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić; 3) ocena podsumowująca półroczna i końcowa wyrażona na piśmie, stanowi całościową informację o osiągnięciach ucznia; 4) końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości Diagnoza końcowa, test w klasie III. Klasa I Zakres umiejętności podlegających monitorowaniu przez nauczyciela w trakcie pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej. 38d. Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta biegle lub płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Pisanie: bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, pisze bezbłędnie z pamięci zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, układa i zapisuje krótkie zdania, wypowiedź na podany lub dowolny temat, samodzielnie układa zdania z rozsypanek. Potrafi zastosować poznane zasady ortograficzne i wiedzę gramatyczną. Mówienie: samodzielnie tworzy spójne, wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne. Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, próbuje też nowy, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia

3 Przeciętnie Nie potrafi bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta. Pisanie: bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, układa zdania z rozsypanek. Po wyjaśnieniu potrafi wyróżnić nazwy ludzi i czynności. Mówienie: buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia lub popełnia niewielkie błędy językowe, angażuje się w tworzoną formę teatralną. Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) Z pomocą układa i zapisuje krótkie zdania oraz wyróżnia nazwy ludzi i czynności. Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada odpowiedni zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną. Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości z pomocą czyta wskazane lektury. Pisanie: pisze z pamięci popełniając liczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając błędy. Z pomocą układa i zapisuje krótkie zdania oraz wyróżnia nazwy ludzi i czynności. Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela próbuje włączać się w tworzoną formę teatralną. Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, lub wcale nie czyta, nie odpowiada prawidłowo na pytania, niezbyt interesuje się książkami. Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, ma trudności w odwzorowywaniu liter, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: wypowiada się wyrazami, najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, ma bardzo ubogi zasób słów, mówi niechętnie, popełnia duże błędy językowe. Nie potrafi wyróżnić nazw ludzi i czynności. Edukacja matematyczna Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 20 w pamięci, rzadko na konkretach rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza, nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, na konkretach i w pamięci, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka bez przenoszenia na drugą stronę). Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości

4 i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, w miarę starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 na konkretach popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji, oczekuje dodatkowych wyjaśnień n-la. Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, nie liczy lub bardzo liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności lub nie rozwiązuje prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka( bez przenoszenia na drugą stronę). Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. Umiejętności praktyczne: Wcale lub z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru. Edukacja społeczno-przyrodnicza Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, niedokładnie zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt oraz zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, w miarę zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych

5 zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Z pomocą stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. Posiada słabą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego i orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). W miarę potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, orientuje się w otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna swój adres zamieszkania, myli pory roku, myli lub nie zna symboli narodowych rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. Edukacja plastyczno- techniczna Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania prac technicznych. Znakomicie wykonuje prace plastyczno techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, stara się zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania prac technicznych. Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Próbuje pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi oraz rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Niedokładnie wykonuje prace plastyczno techniczne. Nie zawsze zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania prac technicznych. Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je. Z pomocą nauczyciela Słabo wycina i wykonuje prace techniczne. Nie zawsze zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania prac technicznych. Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, sobie zorganizować warsztatu pracy. Nie rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. Często nie zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania prac technicznych. Edukacja muzyczna Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma duże umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach melodycznych i perkusyjnych, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w zaplanowanych

6 Nie potrafi koncertach, potrafi zatańczyć, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego. Posiada wiedzę muzyczną, ma umiejętności muzyczne. Dość szybko opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, po wyjaśnieniu poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego. Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, w miarę kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego. Słabo zna teksty piosenek i melodie, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, nie zawsze słucha muzyki i wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego. Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu. Wychowanie fizyczne Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, bardzo dokładnie wykonuje ćwiczenia, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne. Dość dobrze wykonuje zaplanowane ćwiczenia, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych. Przestrzega zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa oraz orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych. Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej. Zajęcia komputerowe kl 1 Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje

7 się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. Słabo opanował wiedzę i umiejętności. Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. Słabo opanował wiedzę i umiejętności w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do zajęć. Język angielski Słuchanie: Uczeń rozumie wszystkie polecenia nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie wszystkie poznane zwroty, pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego. Uczeń rozumie ogólny sens bajek i historyjek, bez problemu wyszukuje w nim potrzebne informacje. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i samodzielnie powtarza poznane słowa, nie popełniając błędów w wymowie. Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formy graficzne poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, zawsze odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i powtarza poznane słowa z niewielką pomocą nauczyciela, jego wymowa nie budzi zastrzeżeń. Przy pomocy nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne Słuchanie: Uczeń bez większych problemów rozumie polecenia nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie poznane zwroty, pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego. Uczeń rozumie sens bajek i historyjek oraz wyszukuje w nim potrzebne informacje. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formy graficzne poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest prawie zawsze przygotowany do lekcji, prawie zawsze odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest zazwyczaj aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i powtarza większość poznanych słów, popełniając drobne błędy w wymowie. Tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne popełniając drobne błędy. Słuchanie: Uczeń rozumie większość poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie większość poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału leksykalnego. Uczeń rozumie ogólny sens bajek i historyjek, najczęściej wyszukuje w nim potrzebne informacje. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formę graficzną większości poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest najczęściej przygotowany do lekcji, najczęściej odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest aktywny, zgłasza się do odpowiedzi.

8 Mówienie: Uczeń nie zapamiętuje i nie powtarza części poznanych słów, popełnia pewne błędy w wymowie. Tworzy krótkie wypowiedzi zawierające niewielką ilość poznanego słownictwa i błędy gramatyczne. Słuchanie: Uczeń nie rozumie części poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Nie rozumie części poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału. Uczeń czasami rozumie ogólny sens bajek i historyjek, rzadko wyszukuje w nim informacje. Czytanie: Uczeń rozpoznaje formę graficzną części poznanych wyrazów. Czasami płynnie czyta teksty. Czasami potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje. Motywacja: Uczeń jest dosyć często nieprzygotowany do lekcji, czasami nie odrabia pracy domowy. Podczas lekcji jest mało aktywny, rzadko zgłasza się do odpowiedzi. Mówienie: Uczeń nie zapamiętuje i nie powtarza poznanych słów, popełnia bardzo liczne błędy w wymowie. Z pomocą nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające niewielką ilość poznanego słownictwa i błędy gramatyczne. Słuchanie: Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Nie rozumie większości poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału. Uczeń rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek, rzadko wyszukuje w nim informacje. Czytanie: Uczeń rozpoznaje formę graficzną części poznanych wyrazów. Rzadko płynnie czyta teksty. Rzadko potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje. Motywacja: Uczeń jest często nieprzygotowany do lekcji, czasami nie odrabia pracy domowy. Podczas lekcji jest mało aktywny, nie zgłasza się do odpowiedzi. Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym. Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi. Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać kilka spójnych zdań na określony temat poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów. potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod

9 Nie potrafi względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje selekcji treści. Po wyjaśnieniu potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. Pisanie. W miarę poprawnie zapisuje wyrazy, przepisuje teksty, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Mówienie. Wypowiada się prostymi zdaniami i pojedynczymi rozwiniętymi w miarę poprawnie pod względem językowym Popełnia nieliczne błędy językowe. Z pomocą rozpoznaje rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst prawidłowo odpowiedzieć na pytania, samodzielnie przeczytać tekstu. Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia liczne błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa. Bardzo rozpoznaje rzeczownik, czasownik i przymiotnik. Edukacja matematyczna Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie50, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 50, zna i stosuje kolejność wykonywania działań. Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania. Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i w miarę sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50, mnoży i dzieli w zakresie 50 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia. Liczy w pamięci, czasami na konkretach. Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i z pomocą złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i z pomocą dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 popełniając niewielkie błędy, rozumie mnożenie i dzielenie, działania wykonuje w zakresie 30.liczy na konkretach i w pamięci. Zadania tekstowe. Po wyjaśnieniu potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią. Umiejętności praktyczne. Stara się praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy. Liczy na konkretach. Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

10 Nie potrafi Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Ma trudności lub z pomocą dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy. Liczy na konkretach. Zadania tekstowe. Tylko z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. Edukacja społeczno przyrodnicza Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym. Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad i higieny. Zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. Posiada dość dużą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym. Po dodatkowym wyjaśnieniu wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, odróżnia drzewa i krzewy, stara się opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach. Szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, wykazuje szacunek dla innych ludzi, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny. Posiada małą wiedzę o otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, wymienić części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem elementów pogody, określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list. Edukacja plastyczno techniczna Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne. Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace. Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy,

11 wykonuje zazwyczaj estetyczne, dokładne prace i doprowadzone do końca. Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są w miarę staranne, estetyczne i doprowadzone do końca. Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy. Edukacja muzyczna Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne. Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe. Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa. Wychowanie fizyczne Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia z niewielkimi błędami, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair play. Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych, nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw. Zajęcia komputerowe Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy. Potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, poznane możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną terminologią informatyczną. Często jeszcze korzysta z pomocy nauczyciela i dodatkowych wyjaśnień. Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń w miarę rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu. Słabo zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, klawiaturę. Jest mało samodzielny, wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę swoich

12 możliwości, mało orientuje się w podstawowych funkcjach i opcjach programu. Słabo angażuje się w pracę. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Posiada duże braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w podstawie programowej. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. cyfrowe Język angielski Słuchanie: Uczeń rozumie wszystkie polecenia nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie wszystkie poznane zwroty, pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego. Uczeń rozumie ogólny sens bajek i historyjek, bez problemu wyszukuje w nim potrzebne informacje. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i samodzielnie powtarza poznane słowa, nie popełniając błędów w wymowie. Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formy graficzne poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, zawsze odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Pisanie: przepisuje/konstruuje samodzielnie poprawne ortograficznie wyrazy i zdania, - pisze poprawnie ze słuchu proste zdania, - pisze poprawnie z pamięci proste zdania, - potrafi napisać krótki tekst według wzoru. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i powtarza poznane słowa z niewielką pomocą nauczyciela, jego wymowa nie budzi zastrzeżeń. Przy pomocy nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Słuchanie: Uczeń bez większych problemów rozumie polecenia nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie poznane zwroty, pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego. Uczeń rozumie sens bajek i historyjek oraz wyszukuje w nim potrzebne informacje. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formy graficzne poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest prawie zawsze przygotowany do lekcji, prawie zawsze odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest zazwyczaj aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Pisanie: - pisze ze słuchu proste zdania popełniając nieliczne błędy - pisze z pamięci proste zdania, popełniając nieliczne błędy - potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając nieliczne błędy. Mówienie: Uczeń zapamiętuje i powtarza większość poznanych słów, popełniając drobne błędy w wymowie. Tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne popełniając drobne błędy. Słuchanie: Uczeń rozumie większość poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Rozumie większość poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału leksykalnego. Uczeń rozumie ogólny sens bajek i historyjek, najczęściej wyszukuje w nim potrzebne informacje. Czytanie: Uczeń poprawnie rozpoznaje formę graficzną większości poznanych wyrazów. Motywacja: Uczeń jest najczęściej przygotowany do lekcji, najczęściej odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest aktywny, zgłasza się do odpowiedzi. Pisanie:

13 - pisze ze słuchu proste zdania popełniając błędy - pisze z pamięci proste zdania, popełniając błędy - potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając błędy. Mówienie: Uczeń nie zapamiętuje i nie powtarza części poznanych słów, popełnia pewne błędy w wymowie. Tworzy krótkie wypowiedzi zawierające niewielką ilość poznanego słownictwa i błędy gramatyczne. Słuchanie: Uczeń nie rozumie części poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Nie rozumie części poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału. Uczeń czasami rozumie ogólny sens bajek i historyjek, rzadko wyszukuje w nim informacje. Czytanie: Uczeń rozpoznaje formę graficzną części poznanych wyrazów. Czasami płynnie czyta teksty. Czasami potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje. Motywacja: Uczeń jest dosyć często nieprzygotowany do lekcji, czasami nie odrabia pracy domowy. Podczas lekcji jest mało aktywny, rzadko zgłasza się do odpowiedzi. Pisanie: - pisze ze słuchu proste zdania popełniając liczne błędy - pisze z pamięci proste zdania, popełniając liczne błędy - potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając wiele błędów. Mówienie: Uczeń nie zapamiętuje i nie powtarza poznanych słów, popełnia bardzo liczne błędy w wymowie. Z pomocą nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające niewielką ilość poznanego słownictwa i błędy gramatyczne. Słuchanie: Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych. Nie rozumie większości poznanych zwrotów, pytań dotyczących przerobionego materiału. Uczeń rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek, rzadko wyszukuje w nim informacje. Czytanie: Uczeń rzadko płynnie czyta teksty. Rzadko potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje. Motywacja: Uczeń jest często nieprzygotowany do lekcji, czasami nie odrabia pracy domowy. Podczas lekcji jest mało aktywny, nie zgłasza się do odpowiedzi. Pisanie: - pisać ze słuchu proste zdania popełniając nieliczne błędy - pisać z pamięci proste zdania, popełniając nieliczne błędy - napisać krótki tekst według wzoru popełniając nieliczne błędy. Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta biegle z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane. Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, doskonale radzi sobie z umiejętnościami gramatycznymi, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat. Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać i ułożyć w formie ustnej i pisemnej. Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl. III, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury

14 popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane. Pisanie. Z niewielkimi błędami umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada duży zasób słownictwa, radzi sobie z umiejętnościami gramatycznymi. Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; z pomocą potrafi z nich korzystać i ułożyć w formie ustnej i pisemnej. Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym. Z pomocą radzi sobie z umiejętnościami gramatycznymi oraz formami użytkowymi, potrafi z nich korzystać i ułożyć w formie ustnej i pisemnej. Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte. Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. Słabo radzi sobie z umiejętnościami gramatycznymi. Słabo zna formy użytkowe i nie zawsze potrafi z nich skorzystać. Oczekuje pomocy. Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia. Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. Ma trudności w opanowaniu umiejętności gramatycznych i korzystaniu z form użytkowych. Edukacja matematyczna Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny; Ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie; porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą

15 mnożenia; Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); Bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, waży, odmierza płyny, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, zegarowych i kalendarzowych, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich od I - XII). Prawidłowo posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; Rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty (również położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i w miarę sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka. W obliczeniach popełnia niewielkie błędy. Zadania tekstowe. Po wyjaśnieniu samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. W obliczeniach pieniężnych, zegarowych i kalendarzowych popełnia niewielkie błędy. Zna poznane figury. Z pomocą i samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Na konkretach i samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka. W obliczeniach popełnia błędy. Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne. Po wyjaśnieniu praktycznie stosuje poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. W obliczeniach pieniężnych, zegarowych i kalendarzowych popełnia błędy. Zna poznane figury. Z pomocą i samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Na konkretach wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia, popełnia liczne błędy. Zadania tekstowe. Większości z pomocą rozwiązuje proste zadania tekstowe. Umiejętności praktyczne. Popełnia liczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych, kalendarzowych, zna się na zegarze. Zna poznane figury. Z pomocą oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Ma duże trudności w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 100, popełnia wiele błędów, działa na konkretach. Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą nauczyciela. Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko

16 pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy. Myli poznane figury. Słabo oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta. Edukacja społeczno przyrodnicza Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej. Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. Posiada dużą wiedzę o otaczającym świecie. Stara się obserwować i opowiadać o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Z pomocą dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie. Rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę. Niedokładnie dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie. Ogólnie zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe. Zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko. Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno -przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym. Słabo zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski. Z pomocą rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe. Nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych. Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku. Rzadko potrafi wymienić gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazwy zbóż, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżniać warstwy lasu. Zna, ale nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczące pieszych oraz zasad higieny. Rzadko też przestrzega norm społecznych.. Edukacja plastyczno techniczna Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły. Dba o porządek w miejscu pracy i przestrzega bezpieczeństwa podczas prac technicznych. Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje w miarę starannie, estetycznie i zgodnie z tematem. Próbuje dobierać i ekonomicznie wykorzystywać środki materiałowe. Po wyjaśnieniu projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Stara się dbać o porządek

17 w miejscu pracy i przestrzegać bezpieczeństwa podczas prac technicznych. Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są w miarę zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe. Stara się dbać o porządek w miejscu pracy i przestrzegać bezpieczeństwa podczas prac technicznych. Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru. Próbuje dbać o porządek w miejscu pracy i przestrzegać bezpieczeństwa podczas prac technicznych Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca. Mało dba o porządek w miejscu pracy i często nie przestrzega bezpieczeństwa podczas prac technicznych. Edukacja muzyczna Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, melodie, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki. Tworzy muzykę, tańczy, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne. Śpiewa piosenki grupowo i indywidualnie popełniając niewielkie błędy, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki. Próbuje tworzyć muzykę, tańczyć, stara się być aktywny. W miarę prawidłowo zaśpiewa poznane piosenki, orientuje się w nazwach solmizacyjnych, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki. Próbuje tworzyć muzykę, tańczyć, stara się być aktywny. Grupowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne. Próbuje w grupie zaśpiewać piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. Nie zna nazw solmizacyjnych. Wychowanie fizyczne Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych. Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych, nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

18 w czasie gier zabaw. Zajęcia komputerowe kl 3 Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem. Sprawnie przegląda i przyswaja nowe informacje zawarte w wybranych stronach internetowych do pogłębiania wiedzy z różnych dyscyplin. Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia, pogłębienia i zdobywania wiedzy. Samodzielnie korzysta ze wszystkich opcji przybornika programu graficznego w trakcie rysowania rysunku. Potrafi napisać zdanie w polu tekstowym, wybrać kolor liter i poprawić napisany tekst. Sprawnie obraca o wybrany kąt zaznaczone elementy w programie graficznym. Samodzielnie pracuje w dwóch oknach programu graficznego Paint. Prawidłowo pisze i formatuje długie teksty w edytorze tekstu. Samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu ze schowka. Dostrzega zagrożenia wynikające z korzystania z Sieci i multimediów. Samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. Rozpoznaje stan gotowości komputera do pracy. Z pomocą nauczyciela wyszukuje i odczytuje informacje zgromadzone na stronach WWW. Samodzielnie tworzy oryginale kompozycje graficzne korzystając z przybornika programu graficznego. Zna i wykorzystuje podczas pracy w programach różne sposoby kopiowania i wklejania. Samodzielnie zaznacza, przesuwa, przerzuca w pionie i w poziomie wybrane elementy w kompozycji graficznej. Potrafi samodzielnie napisać i sformatować tekst według podanych wskazówek. Podczas pisania tekstu pamięta o sposobie wprowadzania polskich znaków, wielkich liter oraz znaków z górnej części klawisza. Prawidłowo nazywa elementy okna programu oraz wyjaśnia działanie poszczególnych narzędzi. Wie, że długa praca przy komputerze szkodzi zdrowiu i ogranicza kontakty rodzinne i koleżeńskie. Rozpoznaje i nazywa urządzenia współpracujące z komputerem. Sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszki i klawiatury. Samodzielnie posługuje się wszystkimi przyciskami programu graficznego i potrafi je wykorzystać do tworzenia rysunku. Zapisuje zmiany wprowadzone w rysunku korzystając z polecenia Zapisz. Zna i wykorzystuje podczas pracy jeden z poznanych sposobów kopiowania i wklejania. Potrafi obrócić o wybrany kąt zaznaczony element rysunku według podanych wskazówek. Wie, jak dokonać zmiany w tekście. Przenosi kursor tekstowy w obszarze tekstu za pomocą myszki. Swobodnie posługuje się klawiaturą podczas pisania tekstu, prawidłowo wstawia spację. Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. Zna podstawowe elementy zestawu komputerowego. Uruchamia programy multimedialne kierując się wskazówkami nauczyciela. Samodzielnie tworzy kompozycję graficzną w programie graficznym na podany temat, korzystając ze wszystkich przycisków przybornika. Z pomocą nauczyciela potrafi zaznaczyć i przesuwać wybrane elementy rysunku w programie graficznym.. Potrafi zastosować jeden z podanych sposobów kopiowania i wklejania tekstu. Zapisuje według wskazówek dokument tekstowy. Wkleja według wskazówek nauczyciela rysunek z edytora grafiki do edytora tekstu. Podczas pracy przy komputerze wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela. Nie zawsze pamięta o zasadach pracy obowiązujących na zajęciach komputerowych. Tylko z pomocą nauczyciela prawidłowo uruchamia zestaw komputerowy. Wykonuje rysunek na zadany temat w programie graficznym, korzystając z przycisków przybornika. Prawidłowo wskazuje kursor tekstowy w oknie programu. Ma trudności w posługiwaniu się klawiaturą do napisania tekstu. Z pomocą nauczyciela wstawia wielkie litery i polskie znaki. Pod kierunkiem nauczyciela wskazuje

19 przyciski na pasku formatu. Nie potrafi sam kopiować i wklejać fragmentu tekstu, wymaga pomocy nauczyciela. Język angielski Słuchanie: uczeń rozumie i bezbłędnie wykonuje wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku w zakresie poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Rozumie pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego, sens bajek i historyjek. Potrafi bez problemu wyszukać potrzebne informacje w słuchanym tekście lub wypowiedzi. Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela. Mówienie: wypowiada się pełnymi zdaniami. Potrafi zainicjować i podtrzymać krótką rozmowę. Samodzielnie zadaje pytania nauczycielowi i kolegom w klasie oraz potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie. Bezbłędnie recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki. Umie nazwać i samodzielnie opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty. Potrafi powtórzyć za nauczycielem lub nagraniem, nie popełniając błędów w wymowie. Czytanie: czyta głośno ze zrozumieniem. Potrafi bezbłędnie przeczytać pojedyncze słowa i proste zdania znane z interakcji w klasie. Czyta prosty, krótki tekst zarówno samodzielnie jak i z podziałem na role. Rozumie często powtarzane polecenia pisemne oraz proste zapisy fonetyczne w zakresie poznanego słownictwa. Pisanie: pisze poprawnie z pamięci lub ze słuchu pojedyncze wyrazy i proste zdania. Potrafi napisać krotki tekst według przedstawionego wzoru. Motywacja: uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, systematycznie i poprawnie odrabia prace domowe. Podczas lekcji jest aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Posiada umiejętność pracy w zespole. Bardzo chętnie podejmuje się zadań dodatkowych. Bezbłędnie i starannie wykonuje zlecone przez nauczyciela projekty. Słuchanie: uczeń bez większych problemów rozumie i poprawnie wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku w zakresie poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Rozumie pytania dotyczące przerobionego zakresu leksykalnego, sens bajek i historyjek. Wyszukuje potrzebne informacje w słuchanym tekście lub wypowiedzi. Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela. Mówienie: przy pomocy nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie oraz potrafi bez większych problemów udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie. Recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki, nie popełniając przy tym większych błędów. Potrafi powtórzyć za nauczycielem lub nagraniem, z niewielką pomocą nauczyciela, jego wymowa nie budzi zastrzeżeń. Czytanie: potrafi poprawnie przeczytać pojedyncze słowa i proste zdania znane z interakcji w klasie. Czyta prosty, krótki tekst zarówno samodzielnie jak

20 i z podziałem na role z niewielką pomocą nauczyciela. Rozumie często powtarzane polecenia pisemne oraz proste zapisy fonetyczne w zakresie poznanego słownictwa. Pisanie: pisze z pamięci lub ze słuchu pojedyncze wyrazy i proste zdania, popełniając nieliczne błędy. Potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając nieliczne błędy. Motywacja: uczeń jest prawie zawsze przygotowany do lekcji, prawie zawsze odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest zazwyczaj aktywny, chętnie zgłasza się do odpowiedzi. Posiada umiejętność pracy w zespole. Podejmuje się zadań dodatkowych. Starannie i poprawnie wykonuje zlecone przez nauczyciela projekty. Słuchanie: uczeń rozumie większość poleceń wydawane przez nauczyciela po angielsku i zazwyczaj poprawnie wykonuje instrukcje w zakresie poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych. Rozpoznaje większość zwrotów stosowanych na co dzień i zazwyczaj potrafi je poprawnie zastosować. Uczeń rozumie większość pytań dotyczących przerobionego materiału leksykalnego oraz ogólny sens bajek i historyjek. Najczęściej wyszukuje w nich potrzebne informacje. Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela. Mówienie: przy pomocy nauczyciela tworzy krótkie wypowiedzi zawierające poznane słownictwo i struktury gramatyczne, popełniając przy tym drobne błędy. Z pomocą nauczyciela zadaje proste pytania, udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie. Z niewielkimi błędami recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki. Potrafi powtórzyć za nauczycielem lub nagraniem, większość poznanych słów, popełniając drobne błędy w wymowie. Pisanie: pisze z pamięci lub ze słuchu pojedyncze wyrazy i proste zdania, popełniając błędy. Potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając błędy. Motywacja: uczeń jest najczęściej przygotowany do lekcji, najczęściej odrabia pracę domową. Podczas lekcji jest aktywny, zgłasza się do odpowiedzi. Czasami wykonuje prace dodatkowe, z drobnymi błędami. Słuchanie: nie rozumie części poleceń nauczyciela w zakresie poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych i reaguje na nie, popełniając liczne błędy. Nie rozumie części poznanych zwrotów i nie zawsze potrafi je poprawnie zastosować. Uczeń nie rozumie części pytań dotyczących przerobionego materiału leksykalnego. Czasami rozumie ogólny sens bajek i historyjek, ale rzadko wyszukuje w nich informacje. Nie zawsze rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych. Mówienie: tworzy krótkie wypowiedzi zawierające niewielką ilość poznanego słownictwa i błędy gramatyczne. Ma trudności z zadawaniem pytań i udzielaniem odpowiedzi. Z licznymi błędami recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki lub nie zna ich wcale. Uczeń nie zapamiętuje i nie powtarza części poznanych słów, popełnia pewne błędy w wymowie. Często myli poznane wyrazy. Czytanie: uczeń rozpoznaje formę graficzną części poznanych wyrazów. Czasami płynnie czyta teksty. Czasami potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje. Pisanie: pisze z pamięci lub ze słuchu pojedyncze wyrazy i proste zdania, popełniając liczne błędy. Potrafi napisać krótki tekst według wzoru popełniając

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo,

Bardziej szczegółowo

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasie I oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. (cel) 6 Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II Ocena - 6 Edukacja polonistyczna Czytanie Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I (bdb) 5 * * Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Ocena Edukacja polonistyczna Czytanie. Potrafi czytać bez przygotowania każdy tekst, czyta wyraziście, płynnie, z odpowiednią intonacją, ekspresją,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III:

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta poprawnie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a.

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a. Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Cele edukacyjne 38a. 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 2. Przygotowanie do życia

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę programową i jest on dostosowany do pakietu podręczników

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole literowe. Klasa I W B Edukacja polonistyczna Czytanie; czyta płynnie zdaniami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004 roku nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ bardzo czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Bardzo dobry Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole w skali. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń wykazuje szerokie zainteresowanie językiem polskim.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy I dla klasy I Edukacja polonistycza czyta płynnie krótkie teksty bez przygotowania w odpowiednim tempie; wykazuje zainteresowania czytelnicze, samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce; potrafi określić

Bardziej szczegółowo

1) czytanie. I. Edukacja polonistyczna

1) czytanie. I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu 1. Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III SPIS TREŚCI Edukacja wczesnoszkolna...2 Język polski...25 Język angielski...58 Język niemiecki...91 Historia...118 Muzyka...131 Plastyka... 136 Religia...140 Matematyka...143 Przyroda...154 Technika...159

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE II KRYTRI ONINI Z ZKRSU DUKJI WZSNOSZKOLNJ W KLSI II 1 I. SPOSOY SPRWDZNI I ZSDY ONINI OSIĄGNIĘĆ UZNIÓW. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1. czytanie 6 pkt:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ Edukacja polonistyczna -czyta płynnie i wyraziście, czyta ze zrozumieniem, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Symbole cyfrowe - 6 punktów - 5 punktów Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015.

Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015. Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Pabianicach im. Stanisław Staszica wprowadza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Nauczyciel bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie przedmiotowe zasady oceniania uczniów w klasach I-III

Bardziej szczegółowo