I. Edukacja polonistyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Edukacja polonistyczna"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna Znakomicie (A): czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją opracowany tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania, czyta z podziałem na role Bardzo dobrze (B): czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, popełnia nieliczne błędy, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi Zadowalająco (C): czyta zdaniami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania Słabo (S): czyta wyrazami, sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania, często z pomocą nauczyciela Niezadowalająco (D): ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu 2) pisanie Znakomicie (A): pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, pisze życzenia, opisuje przedmioty Bardzo dobrze (B): umie pisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa, rzadko popełnia błędy, zna i stosuje zasady ortograficzne, na ogół potrafi napisać tekst na określony temat, pisze płynnie i czytelnie Zadowalająco (C): poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, popełnia nieliczne błędy, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne Słabo (S): pisząc z pamięci i ze słuchu, popełnia liczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania Niezadowalająco (D): w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych 3) mówienie Znakomicie (A): stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem, potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki oraz określa ich liczbę Bardzo dobrze (B): rozumie sens wypowiedzi, potrafi wypowiadać się poprawnie, w rozwiniętej formie, potrafi rozpoznać rzeczownik i czasownik, umie określić ich liczbę Zadowalająco (C): wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym, z pomocą dokonuje selekcji Słabo (S): wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa, Niezadowalająco (D): ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania prostego 1

2 II. Edukacja matematyczna 1) działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia Znakomicie (A): samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 20, stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia Bardzo dobrze (B): rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 20, popełnia nieliczne błędy Zadowalająco (C): samodzielnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie, popełnia błędy w obliczeniach Słabo (S): dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 20 popełniając błędy lub działając na konkretach Niezadowalająco (D): popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 20 2) zadania tekstowe Znakomicie (A): samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i trudniejsze zadania tekstowe i bez trudu układa treść do zadania Bardzo dobrze (B): samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego Zadowalająco (C): rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe, potrafi ułoży teść zadania do sytuacji życiowej, schematu graficznego i działania arytmetycznego Słabo (S): z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego Niezadowalająco (D):, nie potrafi rozwiązać zadania z jednym działaniem oraz ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego 3) umiejętności praktyczne Znakomicie (A): prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i prawidłowo dokonuje ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje proste obliczenia pieniężne, obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich), odczytuje wskazania zegara i termometru Bardzo dobrze (B): umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy, odczytuje daty oraz wskazania zegara i termometru Zadowalająco (C): popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu, pieniędzy, czasami popełnia błędy podczas odczytywania dat, wskazań zegara i termometru Słabo (S): z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, ciężaru, czasu, oczekuje pomocy podczas odczytywania wskazań zegara i termometru Niezadowalająco (D): nie potrafi rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, ciężaru, czasu, nie odczytuje wskazań zegara i termometru 2

3 III. Edukacja społeczno przyrodnicza Znakomicie (A): posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społeczno- przyrodniczym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze i dba o kącik przyrody, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, przestrzega zasad higieny Bardzo dobrze (B): posiada dużą wiedzę o środowisku, wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych miesięcy i pór roku, zna ptaki i ssaki domowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych miast i wsi, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, odróżnia drzewa od krzewów, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym Zadowalająco (C): posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno- przyrodniczym, orientuje się, czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny Słabo (S):, posiada małą wiedzę o środowisku, z pomocą nauczyciela wymienia nazwy miesięcy i pór roku, najbliższych miejscowości, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny Niezadowalająco (D): nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie przestrzega zasad higieny, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym IV. Edukacja plastyczno techniczna Znakomicie (A): treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne Bardzo dobrze (B): umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace Zadowalająco (C): zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca Słabo (S): z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetycznie, nie zawsze doprowadza prace do końca Niezadowalająco (D): prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone V. Edukacja muzyczna Znakomicie (A): pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia rytmiczne, zna wartości nut (półnuta, ćwierćnuta, ósemka), zna położenie nut: sol, la, mi, umie taktować na trzy, posiada zdolności muzyczne Bardzo dobrze (B): umie zaśpiewać piosenki, ale nie zawsze z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, czy melodii, umie wyklaskać rytm, zna wartości nut (półnuta, ćwierćnuta, ósemka) Zadowalająco (C): umie zaśpiewać większość poznanych piosenek, popełnia nieliczne błędy, wyklaskując podany rytm, zazwyczaj zna wartości i położenie nut Słabo (S): umie zaśpiewać tylko niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, myli wartości i położenie nut Niezadowalająco (D): nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa i nie bierze udziału w ćwiczeniach rytmicznych, nie zna wartości i położenia nut 3

4 VI. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Znakomicie (A): zwinnie i sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych Bardzo dobrze (B): starannie i prawidłowo wykonuje większość ćwiczeń, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji Zadowalająco (C): potrafi wykonać niektóre ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń Słabo (S): niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie zawsze stosuje sie do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń Niezadowalająco (D): uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zajęć ruchowych, nie przynosi obowiązującego stroju VII. Zajęcia komputerowe Znakomicie(A): posługuje się wskazanymi i wybranymi programami i grami edukacyjnymi; potrafi pisać na klawiaturze wyrazy i proste zdania zawierające polskie znaki i wielkie litery; usuwa tekst, zaznaczając go myszką i korzystając z klawiszy Delete lub BackSpace; posługuje się lewym przyciskiem myszki, klawiszami ze strzałkami na klawiaturze; zaznacza, kopiuje i wkleja tekst, posługuje się narzędziami z przybornika programu Paint Bardzo dobrze (B): uruchamia wskazane programy; podejmuje próby wyszukania w internecie informacji na podany temat; wpisuje adres strony internetowej na pasku adresu; używa kalkulatora oraz posługuje się narzędziami z przybornika programu Paint; uruchamia program Word, zna działanie narzędzi: rozmiar czcionki i kolor czcionki Zadowalająco (C): posługuje się komputerem w podstawowym zakresie (uruchamia program, korzystając myszy i klawiatury); zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i internetu; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera; zwykle samodzielnie radzi sobie z określonymi zadaniami; zwykle poprawnie posługuje się klawiszami ze strzałkami na klawiaturze, lewym przyciskiem myszy, pisze wyrazy zawierające polskie znaki i wielkie litery; zazwyczaj samodzielnie serfuje po wybranych stronach internetowych Słabo (S): z pomocą nauczyciela uruchamia płytę CD; zwykle z pomocą n-la uruchamia wybrany program, np. Paint, Word; tylko z pomocą n-la pisze na klawiaturze i serfuje po wybranych stronach internetowych; mało samodzielnie radzi sobie z postawionymi zadaniami Niezadowalająco(D): potrafi uruchomić płytę CD tylko wyłącznie z pomocą n-la; bardzo niechętnie podejmuje jakiekolwiek zadania wymagające korzystania z komputera; nie potrafi nazwać elementów zestawu komputerowego 4

5 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie Znakomicie (A): czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy opracowany tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania, czyta płynnie z podziałem na role Bardzo dobrze (B): czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi, czyta z podziałem na role Zadowalająco (C): czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania Słabo (S): czyta wyrazami, sylabami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania, czasami z pomocą nauczyciela Niezadowalająco (D): ma trudności w przeczytaniu wyrazów, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu 2) pisanie Znakomicie (A): pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, samodzielnie pisze życzenia, list, opisuje przedmioty Bardzo dobrze (B): umie pisać bezbłędnie z pamięci wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i stosuje zasady ortograficzne, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, pisze życzenia, opisuje przedmioty Zadowalająco (C): poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, na ogół potrafi napisać swobodny tekst oraz życzenia czy opis Słabo (S): popełnia nieliczne błędy w pisaniu z pamięci i liczne ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne, wymaga pomocy podczas pisania swobodnych tekstów Niezadowalająco (D): w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych 3) mówienie Znakomicie (A): stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), dokonuje selekcji treści Bardzo dobrze (B): rozumie sens wypowiedzi, potrafi wypowiadać się poprawnie, w rozwiniętej formie posiada bogaty zasób słownictwa, potrafi rozpoznać rzeczownik, przymiotnik i czasownik, umie określić liczbę czasowników, umie określić liczbę i rodzaj rzeczowników i przymiotników Zadowalająco (C): potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi i zdaniami złożonymi Słabo (S): wypowiada sie zdaniami prostymi, popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych rozwiniętych, wykazuje ubogi zasób słownictwa Niezadowalająco (D): ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania prostego 5

6 II. Edukacja matematyczna 1) działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia Znakomicie (A): samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 50, zna i stosuje kolejność w wykonywaniu działań Bardzo dobrze (B): rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka Zadowalająco (C): samodzielnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 50, czasami popełnia błędy Słabo (S): dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 50 popełniając błędy lub działając na konkretach Niezadowalająco (D): popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 50 2) zadania tekstowe Znakomicie (A): samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania Bardzo dobrze (B): samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego Zadowalająco (C): bezbłędnie rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe, potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej, schematu graficznego i działania arytmetycznego Słabo (S): z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego Niezadowalająco (D): nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego, nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych 3) umiejętności praktyczne Znakomicie (A): zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń dotyczących jednostek miary, wagi, czasu itd., posługuje się oznaczeniami i skrótami jednostek: długości, pojemności, czasu, masy, miary Bardzo dobrze (B): umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu itd., bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie od I do XII Zadowalająco (C): umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy Słabo (S): z pomocą dokonuje obliczeń dotyczących jednostek miary, wagi, czasu itd. Niezadowalająco (D): nie potrafi rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, wagi, czasu 6

7 III. Edukacja społeczno przyrodnicza Znakomicie (A): posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, przestrzega zasad higieny, systematycznie i dokładnie prowadzi obserwacje przyrodnicze Bardzo dobrze (B): posiada dużą wiedzę o środowisku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, wie na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, zna urządzenia techniczne, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, systematycznie prowadzi obserwacje przyrodnicze Zadowalająco (C): posiada ogólną wiedzę o środowisku, orientuje się, czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, owoców, wymienia nazwy poszczególnych pór roku i miesięcy, nazwy najbliższych miejscowości, tylko czasami prowadzi obserwacje przyrodnicze, zna zasady zachowania się na drodze i przestrzega ich, okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny, Słabo (S): posiada małą wiedzę o otaczającym środowisku społeczno- przyrodniczym, z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje przyrodnicze i wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa Niezadowalająco (D): wiedza na temat środowiska jest znikoma, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie przestrzega zasad higieny, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym IV. Edukacja plastyczno techniczna Znakomicie (A): treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne, rozróżnia niektóre dziedziny działalności człowieka, np. rzemiosło artystyczne, sztuka ludowa, architektura Bardzo dobrze (B): umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy Zadowalająco (C): zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i na ogół doprowadzone do końca Słabo (S): z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedbale, niedokładnie i nie zawsze estetyczne, często nie doprowadza ich do końca Niezadowalająco (D): prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, zwykle ich nie kończy V. Edukacja muzyczna Znakomicie (A): pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa i melodii, posiada zdolności muzyczne, prawidłowo wykonuje ćwiczenia rytmiczne, zna wartości nut (ćwierćnuta, ósemka, półnuta, cała nuta), zna położenie nut w zakresie gamy Do, umie taktować na trzy i cztery układa melodie do podanego tekstu, gra ze słuchu i częściowo z nut na dostępnych instrumantach muzycznych Bardzo dobrze (B): umie zaśpiewać poznane piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości i położenie nut, zna nazwy solmizacyjne i literowe nut, improwizuje melodie do zrytmizowanych wierszy oraz do podanego tematu rytmicznego Zadowalająco (C): umie zaśpiewać większość poznanych piosenek, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zazwyczaj zna wartości i położenie nut Słabo (S): umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe Niezadowalająco (D): nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa, nie zna wartości nut 7

8 VI. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Znakomicie (A): zwinnie i sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, rozumie, że należy dbać o swoją sprawność fizyczną, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę, wie, jak właściwie zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy lub gry Bardzo dobrze (B): starannie i prawidłowo wykonuje większość ćwiczeń gimnastycznych, poprawnie wykonuje proste układy taneczne, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji, rozumie konieczność systematycznej kontroli zdrowia, dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, środkami chemicznymi, narkotykami, grzybami, alkoholem, papierosami,lekami, ogniem,urządzeniami elektrycznymi i gazowymi Zadowalająco (C): poprawnie potrafi wykonać niektóre ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play, stara sie dbać o ład i porządek w otoczeniu Słabo (S): ćwiczenia gimnastyczne wykonuje niechętnie i często niepoprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń Niezadowalająco (D): uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zajęć ruchowych, nie przynosi obowiązującego stroju VII. Zajęcia komputerowe Znakomicie(A): sprawnie posługuje się wskazanymi i wybranymi programami i grami edukacyjnymi; samodzielnie pisze na klawiaturze wyrazy i zdania zawierające polskie znaki i wielkie litery; zmienia lub usuwa tekst, zaznaczając go myszką i korzystając z klawiszy Delete lub BackSpace; biegle posługuje się lewym przyciskiem myszki, klawiszami ze strzałkami na klawiaturze; sprawnie zaznacza, kopiuje i wkleja tekst, posługuje się narzędziami z przybornika programu Paint Bardzo dobrze (B): samodzielnie uruchamia wskazane programy; wyszukuje w internecie informacji na podany temat; bez trudu wpisuje adres strony internetowej na pasku adresu; sprawnie używa kalkulatora oraz posługuje się narzędziami z przybornika programu Paint; samodzielnie uruchamia program Word, zna działanie narzędzi: rozmiar czcionki i kolor czcionki Zadowalająco (C): posługuje się komputerem w podstawowym zakresie (uruchamia program, korzystając myszy i klawiatury); zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z komputera i internetu; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera; samodzielnie radzi sobie z określonymi zadaniami; poprawnie posługuje się klawiszami ze strzałkami na klawiaturze, lewym przyciskiem myszy, pisze wyrazy zawierające polskie znaki i wielkie litery; w miarę samodzielnie serfuje po wybranych stronach internetowych Słabo (S): uruchamia płytę CD; z pomocą n-la uruchamia wybrany program, np. Paint, Word; pisze na klawiaturze wybrane litery i proste wyrazy; z pomocą n-la pisze na klawiaturze polskie znaki i wielkie litery oraz serfuje po wybranych stronach internetowych; mało samodzielnie radzi sobie z określonymi zadaniami Niezadowalająco(D): uruchomia płytę CD wyłącznie z pomocą n-la; niechętnie podejmuje wszelkiego typu zadania wymagające korzystania z komputera lub stron internetowych; błędnie nazywa elementy zestawu komputerowego 8

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II Ocena - 6 Edukacja polonistyczna Czytanie Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Ocena Edukacja polonistyczna Czytanie. Potrafi czytać bez przygotowania każdy tekst, czyta wyraziście, płynnie, z odpowiednią intonacją, ekspresją,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA klasa II Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę programową i jest on dostosowany do pakietu podręczników

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Klasa III. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole w skali. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas II w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004 roku nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ bardzo czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE II KRYTRI ONINI Z ZKRSU DUKJI WZSNOSZKOLNJ W KLSI II 1 I. SPOSOY SPRWDZNI I ZSDY ONINI OSIĄGNIĘĆ UZNIÓW. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III

Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Wyznaczniki ocen bieżących w klasach I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole literowe. Klasa I W B Edukacja polonistyczna Czytanie; czyta płynnie zdaniami

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania w klasie III Wychowawca Irena Cych Rok szkolny 2014/2015. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

Przedmiotowy zasady oceniania w klasie III Wychowawca Irena Cych Rok szkolny 2014/2015. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia. Przedmiotowy zasady oceniania w klasie III Wychowawca Irena Cych Rok szkolny 2014/2015 Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia. 1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej Wymagania zostały opracowane zgodnie z : -Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1. czytanie 6 pkt:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III:

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Ocenianie cząstkowe: 6 p. - wymagania wykraczające, 5 p. wymagania dopełniające, 4 p. wymagania rozszerzające, 3 p. wymagania podstawowe, 2 p. wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Bardzo dobry Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie

Bardziej szczegółowo

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II

V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole cyfrowe w skali. Symbole cyfrowe Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu 1. Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. Statut

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I -III SPIS TREŚCI Edukacja wczesnoszkolna...2 Język polski...25 Język angielski...58 Język niemiecki...91 Historia...118 Muzyka...131 Plastyka... 136 Religia...140 Matematyka...143 Przyroda...154 Technika...159

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a.

Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Cele edukacyjne 38a. Dział 2a Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Cele edukacyjne 38a. 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 2. Przygotowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015.

Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015. Kryteria oceniania w I etapie kształcenia Edukacja wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach opracowane w roku szkolnym 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Pabianicach im. Stanisław Staszica wprowadza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I KLASA II KLASA III POPRAW SIĘ ma trudności w analizie i syntezie, głoskuje sylabizuje, ma duże trudności z czytaniem odpowiada pojedynczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWROŹNIKU I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III Oceny uczniów uwzględniają nie tylko wiadomości i umiejętności dzieci, ale również nich możliwości oraz wkład pracy. EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa I Wspaniale A Bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Poniższy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 1września 2014r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla poszczególnych poziomów klas I-III.

3.Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla poszczególnych poziomów klas I-III. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Opracowane przez: ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) W Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo