Odpowiedzialność cywilno- prawna NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność cywilno- prawna NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność cywilno- prawna NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

2 Prawa i obowiązki nauczycieli określa: Karta Nauczyciela, Przepisy wykonawcze do Karty Nauczyciela, Kodeks pracy, tam gdzie nie reguluje tego Karta Nauczyciela, Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy, Ustawa o systemie oświaty, Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

3 Obowiązki pracownika z Kodeksu pracy i regulaminu pracy: sumiennie i starannie wykonywać pracę, stosować się do poleceń przełożonego, przestrzegać ustalonego czasu pracy, przestrzegać regulaminu pracy,

4 Obowiązki pracownika z Kodeksu pracy i regulaminu pracy: przestrzegać przepisy BHP i p/ poż, dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie, przestrzegać tajemnicy służbowej, przestrzegać zasad współżycia społecznego.

5 Obowiązki pracownika z art. 6 Karty Nauczyciela: Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 1. dydaktyczną, 2. wychowawczą 3. opiekuńczą, 4. w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6 Obowiązki pracownika z art.6 Karty Nauczyciela: dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

7 Obowiązki pracownika z art.6 Karty Nauczyciela: wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; kształcić i wychowywać młodzież: 1. w umiłowaniu Ojczyzny, 2. w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3. w atmosferze wolności sumienia 4. i szacunku do każdego człowieka,

8 Z art. 4 ustawy o systemie oświaty: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek : 1. kierowania się dobrem uczniów, 2. troską o ich zdrowie, 3. postawę moralną i obywatelską 4. z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

9 Obowiązki określone w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, inne czynności wynikające z zadań statutowych,

10 Obowiązki wynikające z zadań statutowych szkoły np. Szkoła: umożliwia zdobycie wykształcenia, ułatwia świadomy wybór dalszego kształcenia, kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji i zadań ustawowych, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

11 Nauczyciel jest obowiązany także do: 1. przygotowania się do zajęć, 2. samokształcenia, 3. doskonalenia zawodowego, 4. przestrzegania porządku i dyscypliny pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji), Nauczyciel ma prawo odmówić wykonania polecenia, wynikającego z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby lub dobrem publicznym.

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA DYSCYPLINARNA. I Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku w regulaminie pracy, przepisom BHP oraz uchybienia obowiązkom pracowniczym pracownik podlega odpowiedzialności porządkowej, a nauczyciel dodatkowo odpowiedzialności dyscyplinarnej

13 Odpowiedzialność prawna to: Karna za przestępstwa ponosi nauczyciel jak każdy obywatel przed sądem karnym. Cywilna w sytuacji gdy poszkodowany (np. rodzic ucznia) pozwie nauczyciela, który wyrządził swym postępowaniem szkodę.

14 Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność karną wiąże się z zachowaniem nauczyciela polegającym na działaniu lub zaniechaniu działania. Z odpowiedzialnością karną wiąże się wina. Wina, to możność uczynienia komuś zarzutu z tego, że w określony sposób zachował się lub zaniechał zachowania. Wina może być umyślna lub nieumyślna.

15 Wina Wina umyślna to świadomość, że zachowanie nie jest zgodne z prawem i godzenie się z tym, Wina nieumyślna to: 1. lekkomyślność ( nie mam zamiaru łamać prawa ale z uwagi na nierozważne działanie łamię prawo) 2. lub niedbalstwo (nie mam zamiaru złamać przepisów ale poprzez niestaranność, nieuwagę, niechcący łamię prawo).

16 Odpowiedzialność karna Pomiędzy bezprawnym zachowaniem a sprzecznym z prawem skutkiem powinien zachodzić związek przyczynowy. Jeśli niezgodny z prawem stan powstał bez wpływu sprawcy ( bez zaniedbania jego obowiązków) nie ma odpowiedzialności.

17 Wyłączenie odpowiedzialności Niepoczytalność: 1. przejściowa nauczyciel nie mógł wykonać ciążącego na nim obowiązku ( np. utrata przytomności w trakcie wycieczki, w czasie której dzieci uległy wypadkowi), 2. stała -choroba psychiczna wyłączająca odpowiedzialność.

18 Odpowiedzialność może być także materialna Osoba odpowiedzialna materialnie ( umowa o odpowiedzialności materialnej) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie: 1. Nauczyciel ( pracownia, wyposażenie), 2. Kasjer ( walory pieniężne), 3. Magazynier ( produkty), 4. Intendent (zakupione towary)

19 Odpowiedzialność cywilna Jest odpowiedzialnością majątkową, główna jej funkcją jest wyrównanie uszczerbku doznanego przez poszkodowanego w dobrach prawnie chronionych ( życie, zdrowie, cześć, godność)

20 Odpowiedzialność cywilna Niezbędne warunki do powstania odpowiedzialności to: Uszczerbek majątkowy ( zniszczenie mienia) lub niemajątkowy (szkoda na osobie lub jej dobrach prawnie chronionych) czyli szkoda będąca następstwem konkretnego zdarzenia

21 Odpowiedzialność cywilna Fakt powodujący uszczerbek czyli zdarzenie ( działanie, niewykonanie lub zaniechanie wykonania zobowiązania lub zdarzenie w wyniku czego powstała szkoda), Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którym łączy się obowiązek odszkodowawczy

22 Odpowiedzialność cywilna w zawodzie nauczyciela wynika: z tytułu nadzoru, z tytułu szkody wyrządzonej przez podopiecznych, z tytułu szkody na osobie powierzonej opiece,

23 Odpowiedzialność cywilna w zawodzie nauczyciela wynika z: kontraktu (odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy lub innej umowy), deliktowej (zawiniona przez nauczyciela)

24 Odpowiedzialność cywilna Samoistnym źródłem zobowiązania według kodeksu cywilnego jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym.

25 Odpowiedzialność cywilna Kodeks przewiduje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym (nie dokonał należytej staranności)wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa).

26 Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego zachodzi w zasadzie wówczas, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę nie pozostaje w związku z jakimkolwiek istniejącym stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jest samodzielnym źródłem powstania nowego stosunku zobowiązującego.

27 Odpowiedzialność cywilna z tytułu nadzoru Nauczyciel zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku nie dochował należytej staranności np. oddalił się z miejsca dyżuru ponosi odpowiedzialność deliktową za zdarzenie w czasie swojej nieobecności w wyniku którego uczeń poniósł szkodę. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za materialne i niematerialne konsekwencje swojego czynu zarówno z tytułu szkody poniesionej przez podopiecznych jak i szkody wyrządzonej przez podopiecznych.

28 Odpowiedzialność cywilna z tytułu nadzoru Nauczyciel zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku dochował należytej staranności i nie można przypisać mu winy to wówczas uczeń starszy, który np. wprowadził się w stan odurzenia i wyrządził sobie krzywdę ponosi odpowiedzialność za materialne i niematerialne konsekwencje swojego czynu.

29 Komu nie można przypisać winy? Osobie niepoczytalnej, Małoletniemu, który nie ukończył lat 13 ( art. 426 kc)

30 Wina a odpowiedzialność cywilna Małoletni, który ukończył 13 lat ponosi odpowiedzialność za swoje czyny ( art. 415 kc) co wyłącza odpowiedzialność za jego czyny osoby sprawującej nadzór...ale może zostać udowodniony brak rozeznania po stronie małoletniego, który ukończył 13 lat np. wolniejszy rozwój niż innych w tym wieku co do uniemożliwi mu postawienie zarzutu winy.

31 Ciężar udowodnienia należytej staranności art. 427kc Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą,której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba,że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonaniu nadzoru.

32 Orzecznictwo SN Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod jej opieką i nadzorem, wobec czego obowiązek należytego nadzoru obciąża szkołę również w stosunku do młodzieży, która nie ma zlecenia zajęć dodatkowych, ale w czasie gdy szkoła jest czynna, ma możliwość przebywania na boisku szkolnym SN I CR 260/71 OSC 1972/4/71

33 Orzecznictwo SN Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości. Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli lub administracji szkolnej, podczas przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę -SN IICR 643/73 OSP 1974/10/202.

34 Orzecznictwo SN Wiek uczniów wpływa na zróżnicowanie stopnia i formy sprawowanego nad uczniami nadzoru przez nauczycieli w tym rozumieniu, iż młodzieży starszej należy pozostawić więcej samodzielności. Obowiązek nadzoru ze strony szkoły nie ustaje jednak z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub zbliżania się do tego wieku. Trzeba mieć na uwadze psychikę młodzieży w zbiorowisku i mogące płynąć z niej niebezpieczeństwa. Doświadczenie życiowe przekonuje nas, że samo wydanie zakazu nie wystarcza i że konieczna jest kontrola jego wykonania zbyt bowiem silna jest pokusa i ciekawość młodzieży, aby sam zakaz odciągnął ją od np.wejścia na budowę. Istnieje też chęć popisania się wykonaniem niebezpiecznego przedsięwzięcia - SN IICR 289/74 LEX nr

35 Orzecznictwo SN W sytuacji, gdy zachowanie uczniów narusza obowiązujące zasady lub stwarza niebezpieczeństwo ich naruszenia- nauczyciel sprawujący nadzór nad powierzonymi mu uczniami, winien w razie kolizji ciążących na nim w tym samym czasie zadań typu nadzorczego z zadaniami typu administracyjnego, dać pierwszeństwo zadaniom nadzorczym, dopóki nie zapewni warunków zapobiegających naruszeniu dyscypliny przez uczniów, mogącemu wywołać szkodę.środki zapobiegawcze, jakie nauczyciel winien zastosować powinny odpowiadać konkretnym okolicznościom (wiek uczniów, stopień zdyscyplinowania, rodzaj zajęć, sytuacja, środowisko itp.) - SN IICR 153/75 LEX 7699

36 Orzecznictwo SN Względy wychowawcze przemawiają za przyjęciem, że nadzór nad młodzieżą starszą nie może być ciągły, gdyż młodzieży takiej należy stwarzać warunki do znacznej samodzielności. Za wadliwą i nie zapewniającą takiej młodzieży należytej opieki należy uznać taką organizację nadzoru, przy której w stałych i z góry znanych i długich odcinkach czasu nie może on być wykonywany nawet sporadycznie SN IV CR LEX 7909

37 Odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne Szkoda majątkowa- zapłata odszkodowania Szkoda niemajątkowa zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę, W przypadku utraty w przyszłości możliwości zarobkowania naprawienie szkody w postaci renty odszkodowawczej.

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność nauczyciela Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Starszy wizytator Elżbieta Szwoch Odpowiedzialność nauczyciela Prawna jak każdy obywatel (pracownicza,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług (np. zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży, zamiany,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII. CZYNY NIEDOZWOLONE

ROZDZIAŁ VII. CZYNY NIEDOZWOLONE ROZDZIAŁ VII. CZYNY NIEDOZWOLONE 1. Uwagi ogólne I. W poprzednim rozdziale omówiono przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, jakimi są szkoda i związek przyczynowy. Wystąpić one muszą zawsze bez względu

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Cywilnego

Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski prowadził prace mające na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze dotyczącym małoletnich i ewentualne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Ważne akty prawne: ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody

Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody MAŁGORZATA SERWACH Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody Tematem niniejszych rozważań jest pojecie winy w teorii w kształcie, w jakim termin

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty R E G U L A C J E P R A W N E K A T E C H E Z Y I. Wybrane regulacje prawne i interpretacje Akta kościelno-państwowe: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych?

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? Eliza Goszczyńska Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU Dr Kinga Bączyk Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kingakarolina@poczta.onet.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU I. Charakter prawny działań lekarza

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo