przetwornik + dziwne zwierciadło 2 układ pozwala na zmianę punktu ogniskowania. Zastosowanie: obserwacje mikroskopowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przetwornik + dziwne zwierciadło 2 układ pozwala na zmianę punktu ogniskowania. Zastosowanie: obserwacje mikroskopowe"

Transkrypt

1 1. Statyczne metody koncentracji energii ultradźwiękowej: koncentratory, soczewki, zwierciadła, transformatory prędkości. Układy skupiające energię ultradźwiękową potrzebne są do uzyskania jak największej energii fali ultradźwiękowej. Układy te muszą pośredniczyć w przekazie energii, gdyż przyłożenie dużej energii bezpośrednio do przetwornika może skutkować jego uszkodzeniem. Koncentrację energii określa zależność: K = I sk, gdzie Isk to natężenie w miejscu I śr skupienia, a Iśr to natężenie średnie. Dla koncentratorów cylindrycznych K (5,20), a dla kulistych K (50,150). a) Soczewka: Soczewka skupiająca energię ma odwrotny promień krzywizny niż soczewka optyczna. Soczewka może być oddalona od przetwornika, ale może też go dotykać. Soczewki wykonuje się z ciał stałych lub cieczy przy soczewkach cieczowych bardzo ważna jest precyzja ich wykonania. Soczewki nie obciążają przetwornika optymalnie. Zastosowanie: terapia ultradźwiękowa. Ogniskowa soczewki: c = 0 1 f cl r1 r 2 Najlepiej gdy ρ0c0 = ρlcl (soczewki cieczowe). b) Zwierciadło: Najlepsze materiały na zwierciadła: szkło, aluminium, polistyren, plexiglas. zwykły przetwornik + zwierciadło w takim układzie eliminuje się element pośredniczący, można stosować różne materiały na zwierciadło. Problem stanowi odpowiednie wyprofilowanie zwierciadła. Zastosowanie: terapia ultradźwiękowa. przetwornik z dziurą + zwierciadło zwierciadło może być fragmentem czaszy kulistej, ograniczony jest obszar ogniskowania. Zastosowanie: biologiczne. czynne oddziaływanie na struktury

2 przetwornik ukształtowany w czaszę maksymalne natężenie wynikające z największej koncentracji, wymagana precyzja wykonania. Zastosowanie: rozbijanie kamieni. przetwornik + dziwne zwierciadło 1 uzyskuje się koncentrację nie w punkcie, lecz w obszarze w kształcie rombu, dzięki czemu moża nadźwiękawiać całe struktury. przetwornik + dziwne zwierciadło 2 układ pozwala na zmianę punktu ogniskowania. Zastosowanie: obserwacje mikroskopowe c) Transformator prędkości działają na podobnej zasadzie co tuby akustyczne. Stosuje się dla fali ciągłej o f 100 khz. Wskaźnik zysku dla transformatora: G= 2p 2 t Każdy transformator ma inną częstotliwość rezonansową (inny wymiar), dlatego trzeba je dopasowywać do różnych głowic. W transformatorze eksponencjalno-liniowym (walcowym) zmieniając stosunek długości poszczególnych części można uzyskiwać różne wartości amplitudy na wyjściu. Największą otrzymuje się dla stosunku 0,5.

3 2. Czynne i bierne zastosowanie ultradźwięków w medycynie. Zastosowania ultradźwięków w medycynie dzielimy na dwie grupy: a) Zastosowania bierne są to wszelkie działania, których celem nie jest dokonanie zmian w strukturze biologicznej, leczy tylko jej zobrazowanie. Wśród zastosowań biernych najczęściej występują: badania narządów (oka, serca, mózgu, piersi, opłucnej) badanie przepływu krwi wykrywanie zmian w strukturach (badanie osteoporozy, mikrozwapnień) Stosuje się różne sposoby wizualnego przedstawienia pola ultradźwiękowego, np.: zobrazowanie A, B, C i TM, z wykorzystaniem materiałów piezoelektrycznych (napięcia proporcjonalne do natężenia pola ultradźwiękowego) holografia optyczna wizualizacja amplitudy i czoła fali ultradźwiękowej przechodzącej przez ośrodek (lub odbitej). Otrzymuje się obraz 3D. obraz stereoskopowy dwie głowice rozstawione na odległość oczu + specjalne okulary wizualizacje kolorowe dotyczące przepływów lub ruchów tkanek (4 rodzaje Dopplera) b) Zastosowania czynne są to te działania, które w jakiś sposób oddziałują na tkanki (komórki). Oddziaływanie to może mieć różny charakter: mechaniczny, termiczny, chemiczny. Największe znaczenie w zastosowaniach czynnych ma natężenie fali. Z fizycznego punktu widzenia wartości natężeń dzielimy na: małe (0 1 W/cm2) średnie (1 3 W/cm2) duże (3 10 W/cm2) Zastosowania czynne ultradźwięków w medycynie dzielimy na: fizjoterapię, gdzie mamy małe natężenia 0,05-0,4 W/cm2, średnie 0,5-0,7 W/cm2, duże 0,8-1,2 W/cm2, ultrafonoforeza, aerozoloterpia, w stomatologii,

4 chirurgii, litotrypsja. Skutki działania ultradźwięków na tkanki także dzielimy na małe, średnie duże: Na skutki oprócz natężenia ma wpływ także czas nadźwiękawiania oraz częstotliwość. Nie obowiązuje prawo dozowania skutki terapii nie sumują się tak jak np. dla RTG). Częstotliwości stosowane mieszczą się w zakresie 0,8 3,5 MHz. małe (0 1 W/cm 2) niewielkie zmiany w komórkach, przyspieszanie procesów biologicznych, małe niewielkie zmiany w komórkach, przyspieszanie procesów biologicznych, średnie odwracalne zmiany wewnątrz komórek, przyspieszanie procesów, duże nieodwracalne zmiany w komórkach/tkankach (pęka jądro komórkowe, odrywa się plazma od ścian komórek, następuje śmierć komórki). 3. Akustyczne właściwości tkanek biologicznych. Najważniejsze parametry charakteryzujące ośrodek: gęstość, prędkość rozchodzenia się fali, impedancja, tłumienie. Impedancja tkanek biologicznych jest różna dla różnych tkanek, choć zmiany te czasem wynoszą jedynie 1%. Dla przykładu impedancja kości czaszki ~4,8 kg s/m 2, a tkanek miękkich ~1,63 kg s/m2, Średnia prędkość fali ultradźwiękowej dla tkanek wynosi 1540 m/s. Występują jednak duże różnice, np. dla nerek prędkość ta wynosi 1560 m/s. W zależności od rodzaju tkanki zmienia się tłumienie fali ultradźwiękowej: tkanka miękka 0,7 db/cm/mhz mięśnie (wzdłuż) 1,4 db/cm/mhz mięśnie (w poprzek) 3,3 db/cm/mhz kości czaszki 10 db/cm/mhz W zależności od kierunku przechodzenia fali ulega zmianie kąt graniczny dla przejścia kolagen tłuszcz kąt ten ma inną wartość niż dla przejścia tłuszcz kolagen. 4. Echoskop ultradźwiękowy rodzaje zobrazowań, schematy blokowe z prezentacją A, B, C i TM. Dynamiczne ogniskowanie wiązki. Echoskop ultradźwiękowy (ultrasonograf) jest urządzeniem pozwalającym na zobrazowanie struktury badanej tkanki. Urządzenia ta pracują najczęściej metodą echa, rzadziej stosuje

5 się metodę przepuszczania. Najważniejszym parametrem ultrasonografu jest rozdzielczość: głębokościowa zależy od długości impulsu, poprzeczna zależy od rozmiaru przetwornika (stąd potrzeba stosowania ogniskowania wiązki). Rodzaje prezentacji: a) Typ A duża dynamika zobrazowania (40 db) b) Typ B statyczny dynamika ~20 db Aby powstał obraz 2D konieczne jest przeszukiwanie nadźwiękawianej struktury. Stosuje się następujące rodzaje przeszukiwań:

6 liniowe łukowe liniowo-łukowe Aktualnie używa się przeszukiwania liniowego, resztę realizuje się poprzez odpowiednie sterowanie wiązką. dynamiczny W typie dynamicznym głowica jest nieruchoma składa się ona z od kilku do kilkudziesięciu przetworników. Konieczne jest sterowanie przetwornikami stosuje się w tym celu mechaniczne lub elektroniczne sposoby odchylanie wiązki. Wśród sposobów mechanicznych wyróżniamy: głowica z wirującym przetwornikiem i zwierciadłem głowica z wirującym przetwornikiem głowica z oscylującym przetwornikiem głowica liniowa. Sposoby elektroniczne: głowica liniowa ze wzbudzaniem poszczególnych elementów

7 głowica liniowa z regulowanym opóźnieniem nadania i odebrania impulsu głowica liniowa z fazowym sterowaniem elementów głowica wieloelementowa pierścieniowa ze sterowaniem elementów współosiowych. c) Typ C Podobne do B, z tym że służy do obrazowania płaszczyzn. Głowica porusza się nad badaną płaszczyzną, a jej współrzędne są przekazywane bezpośrednio do układu odchylania lampy oscyloskopowej (przy ruchu meandrowym i spiralnym), ewentualnie linia podstawy czasu przesuwa się równocześnie z ruchem głowicy (przy ruchu obrotowym głowicy). d) Typ TM Generalnie działa jak B, tyle że pokazywane są wartości w kolejnych chwilach czasu. Pionowa oś czasu - przesuwa się w pionie, natomiast pozioma zawiera znaczniki

8 głębokości. Najczęściej używana w badaniach serca. 5. Ograniczenia ultrasonografii. Współzależność parametrów. Przykład detekcji mikrozwapnień piersi. a) Dynamika ograniczona napięciem podawanym na przetwornik (i z powodu pacjenta, i z powodu przetwornika). b) Szum ograniczenie wynikające z konieczności przebicia się przez szum tkankowy. c) Rozdzielczość: poprzeczna od prędkości fali, rozmiarów przetwornika, wzdłużna od częstotliwości, która wpływa na tłumienie, które z kolei determinuje głębokość wnikania. Wykrywalność zwapnienia: dla odbiornika o czułości 10 µv wyjściowego napięcia nadajnika 250 V mamy teoretycznie 148 db. Trzeba jednak odjąć 31 db szumu tkankowego, 15 db strat przetwarzania elektroakustycznego, 26 db strat tłumienia fali. Ostatecznie jest 76 db. Zakładając zwapnienie jako kulkę sprężystą lub sztywną otrzymujemy odpowiednio warunki: ka 0,65 lub ka 0,5. Dla ka = 0,65 i f = 3 MHz rozmiar zwapnienia jaki jesteśmy w stanie wykryć wynosi 52 µm. 6. Skala szarości. Dynamika zobrazowania. W prezentacji typu A mamy do czynienia z dużo większą dynamiką niż w prezentacji B. Wynika to nie z faktu niedoskonałości aparatury, bo można stosować wielostopniową skalę szarości zapewniającą teoretycznie bardzo dużą dynamikę ograniczenie wynika z niedoskonałości ludzkiego oka, które odróżnia stosunkowo dobrze 64 poziomy szarości.

9 Dla skali 16 stopniowej: 2,5 db na stopień (zmiana o 30% w skali amplitudowej). Dla skali 64 stopniowej: 0,62 db na stopień (zmiana o 7% w skali amplitudowej). Zmiana o 7% jest bardzo łatwa do zauważenia w prezentacji A, w B jest już ciężko. Dodatkowo dynamikę ogranicza jakość (rozdzielczość) monitora. Dla monitora o rozdzielczości 526 px / 768 px i 4 cm zakresu głębokości jaki obserwujemy jeden pixel odpowiada zmianie głębokości o 0,06 mm, nie jest jednak możliwe odczytanie takiej zmiany, gdyż oko dobrze percypuje zmiany o około 4 pixele. 7. Diagnostyka mózgu. Ultradźwięki wykorzystuje się do wykrywania następujących nieprawidłowości mózgu: zmiany naczyniowe, krwiaki, guzy, wodogłowie, niesymetryczność przegrody. Stosowane częstotliwości: 1 2 MHz, częstotliwość powtarzania impulsów 200 Hz, natężenie ~1 W/cm2. Problem w tym, że trzeba równo ustawić głowice, bo jak są pod kątem, to pojawiają się błędy. 8. Diagnostyka oka. Dwie podstawowe dziedziny wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce oka: okulometria (pomiar odległości wewnątrz oka, zaobserwowanie odklejenia siatkówki rzędu 50 µm), wykrywanie ciał stałych. Konieczna jest mała dobroć przetwornika w celu zapewnienia krótkich impulsów. Częstotliwości 15 MHz Można stosować prezentacje A, B, i C. 9. Mikroskopia ultradźwiękowa. W mikroskopii stosuje się częstotliwości nawet do 2 Ghz (rozdzielczość 1 µm). Wykorzystuje się dwie metody wizualizacji badanej struktury: m. transmisyjna ze zmiennym ogniskowaniem, m. odbiciowa obiekt porusza się ruchem meandrowym, obserwowany jest sygnał odbity od próbki. Konieczne jest stosowanie ośrodka sprzęgającego. Soczewkę wykonuje się z tlenku aluminium. Możliwy jest pomiar topografii, impedancji i rozkładu tłumienia.

10 10. Ultradźwiękowa tomografia transmisyjna. UTT wykorzystuje informacje niesione przez impuls: czas przejścia przez strukturę, tłumienie, pochodna tłumienia po częstotliwości, parametr nieliniowości. W UTT wykonywane są zdjęcia badanej struktury z różnych stron. Obrazy uzyskane z różnych rzutów są wykorzystywane do utworzenia przekroju badanej struktury technika rekonstrukcji przekroju z obrazów otrzymanych w różnych rzutach jest oparta na transformacie Radona. Stosuje się kilka rodzajów geometrii zobrazowania, najpopularniejszą jest geometria równoległopormieniowa. Różne realizacje tej metody nazywane są kolejnymi generacjami. 11. Badanie osteoporozy. 12. Inne rodzaje zobrazowań. 13. Zastosowania czynne terapia, ultrafonofereza, hipertermia, aerozoloterapia. 14. Litotrypsja falą ciągłą, 15. Litotrypsja falą uderzeniową. 16. Ultradźwiękowy nóż chirurgiczny. 17. Zastosowania w stomatologii. 18. Zasada Dopplera stosowana w medycynie. 19. Doppler ciągły. 20. Doppler impulsowy. 21. Ultradźwiękowy detektor tętna płodu. 22. Color Doppler, Tissue Doppler, Power Doppler, AIDC. 23. Angiografia. 24. Bezpieczeństwo ultradźwięków, parametry impulsów ultradźwiękowych.

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5]

Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5] Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5] Metody potencjometryczne Odwzorowanie wielkości wejściowej (droga, kąt) w zmianę oporności (R(x)). Obiekt pomiaru łączony jest bezpośrednio lub za pomocą przekładni

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 SPIS TREŚCI 1 1 3/41/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 000 ISSN 2081-3422 CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 2 2 t a l 5 1 od m e z a my r Lata Aarhus Wilno (Heringsdorf) Świnoujście Brema Amsterdam Hamburg Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo