REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu pod numerem R.C.S. Paris B (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP (zwany dalej Bank). 2) Partner - Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , (zwaną dalej RTV EURO AGD) 3) Uczestnik uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest Klient, który spełnił warunki przystąpienia do Sprzedaży Premiowej, opisane w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin) 4) Transakcja Stałe Spłaty - Operacja bezgotówkowa dokonana w ciężar Limitu II) Postanowienia ogólne 1) Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej organizowanej przez Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce 2) Sprzedaż Premiowa Raty świąteczny prezent trwa od r do r. 3) Określona w Regulaminie Sprzedaż Premiowa jest kierowana wyłącznie do osób fizycznych spełniających warunki określone w Regulaminie 4) Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej 5) Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej III) Warunki przystąpienia do Sprzedaży Premiowej 1) Uczestnikami Sprzedaży Premiowej mogą być osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: a) Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i nie wycofał tej zgody lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych b) Uczestnik otrzymał drogą listowną ofertę skorzystania ze Sprzedaży Premiowej c) Uczestnik złoży wniosek o kredyt w Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce w sklepie RTV EURO AGD w okresie od r do r. d) Uczestnik uzyska akceptację wniosku kredytowego w Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce

2 e) Uczestnik zawrze Umowę Kredytu Ratalnego z Bankiem lub dokona Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepie RTV EURO AGD na kwotę minimalną 500zł w okresie od r do f) Umowa Kredytu Ratalnego nie ulegnie rozwiązaniu do zakończenia sprzedaży premiowej. 2) W Sprzedaży Premiowej nie biorą udziału kredyty zawarte i Transakcje Stałe Spłaty dokonane w okresie Sprzedaży Premiowej, które następnie zostały anulowane lub unieważnione i taki fakt został zaksięgowany w systemie informatycznym Banku. 3) W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. 4) Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje Bank. Udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej dokonanej w dniu złożenia wniosku, m.in. w oparciu o weryfikację historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. 5) Dokonanie Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepach RTV EURO AGD możliwe jest tylko zgodnie z zapisami w Regulaminie Karty EURO MasterCard. IV) Zasady przyznawania nagród 1) Uczestnik Sprzedaży Premiowej po spełnieniu warunków Sprzedaży Premiowej opisanych w rozdziale III otrzyma nagrodę. Nagrodami w Sprzedaży Premiowej są Karty Podarunkowe RTV EURO AGD (dalej Karty Podarunkowe) o wartości 25zł, 50 zł, 100zł lub 200zł w zależności od przedziału kwotowego kredytu lub Transakcji Stałe Spłaty dokonanych w sklepie RTV EURO AGD. 2) Data ważności Karty Podarunkowej będzie określona na Karcie. 3) Klient, który zawrze Umowę Kredytową z Bankiem lub dokona Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepie RTV EURO AGD na kwotę od 500,00zł do 1099,99zł, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości nominalnej 25,00zł. 4) Klient, który zawrze Umowę Kredytową z Bankiem lub dokona Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepie RTV EURO AGD na kwotę od 1100,00zł do 2099,99zł, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości nominalnej 50,00zł. 5) Klient, który zawrze Umowę Kredytową z Bankiem lub dokona Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepie RTV EURO AGD na kwotę od 2100,00zł do 3499,99zł, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości nominalnej 100,00zł. 6) Klient, który zawrze Umowę Kredytową z Bankiem lub dokona Transakcji Stałe Spłaty kartą EURO MasterCard w sklepie RTV EURO AGD na kwotę równą lub wyższą 3500,00zł, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości nominalnej 200,00zł. 7) Zasady realizacji Kart Podarunkowych w sklepach RTV EURO AGD zawarte są w załączniku 1 do Regulaminu. 8) Dane teleadresowe Uczestników Sprzedaży Premiowej zostaną ustalone przez Bank w oparciu o dane, którymi dysponuje jako podmiot prowadzący rachunek Uczestnika. 9) Nagroda zostanie przekazana przez Bank uprawnionemu Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3 10) Uczestnik Sprzedaży Premiowej może wielokrotnie skorzystać ze Sprzedaży Premiowej 11) Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub wymiany nagrody na inna. 12) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w okresie trwania Sprzedaży Premiowej, jednakże nowe nagrody nie mogą posiadać niższej wartości. V) Podatek od nagród 1) W dniu organizowania niniejszej Sprzedaży Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 26.VII o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody. Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 68 powołanej wyżej ustawy, wolna od podatku jest wartość jednorazowej nagrody związanej ze sprzedażą premiową do wysokości 760 zł. VI) Terminy wysłania Kart Podarunkowych 1) Wysłanie Kart Podarunkowych do Uczestników jest uzależnione od daty podpisania Umowy kredytu ratalnego lub dokonania Transakcji stałe spłaty: a) W przypadku, gdy Umowa kredytu ratalnego zostanie podpisana lub zostanie dokonana Transakcja stałe spłaty w dniach od roku do roku wysyłka Kart Podarunkowych nastąpi roku listem poleconym. b) W przypadku, gdy Umowa kredytu ratalnego zostanie podpisana lub zostanie dokonana Transakcja stałe spłaty w dniach od roku do roku wysyłka Kart Podarunkowych nastąpi roku listem poleconym. c) W przypadku, gdy Umowa kredytu ratalnego zostanie podpisana lub zostanie dokonana Transakcja stałe spłaty w dniach od roku do roku wysyłka Kart Podarunkowych nastąpi roku listem poleconym. VII) Ochrona danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej 1) Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy oraz osoby ich reprezentujące przyjmują do wiadomości, że odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w Sprzedaży Premiowej. 2) Odbierając Nagrodę Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 929 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia Programu Sprzedaży Premiowej oraz przyznania nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4 3) Uczestnicy oraz osoby ich reprezentujące przyjmują do wiadomości, że odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla niniejszego programu uniemożliwi odbiór Nagrody. VIII) Reklamacje 1) Wszelkie reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej mogą być składane przez Uczestników do Organizatora na adres: Sygma Banque S.A Oddział w Polsce ul. Suwak 3, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Raty i świąteczny prezent 2) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Dodatkowo, w celu ułatwienia rozstrzygnięcia reklamacji, zalecane jest załączenie kserokopii dokumentów sprzedażowych do Umowy Kredytowej lub potwierdzenia Transakcji Stałe Spłaty o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację szczegółów transakcji. 3) Termin składania reklamacji upływa 30 dnia od zakończenia Sprzedaży Premiowej 4) Reklamacje złożone do dnia określonego w punkcie VII pkt 3 będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 5) O wyniku rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik jest powiadamiany pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym. 6) O dotrzymaniu wszelkich terminów decyduje data stempla pocztowego. IX) Postanowienia końcowe 1) Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w sklepach RTV EURO AGD oraz na stronie internetowej i 2) W przypadku wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania w miejsce Kart Podarunkowych, bonów towarowych EURO o nominałach zgodnych z zasadami promocji. Gdzie przy wyczerpaniu Kart Podarunkowych: a) o wartości nominalnej 25zł, bon towarowy EURO nie będzie o mniejszej wartości nominalnej niż 25zł b) o wartości nominalnej 50zł, bon towarowy EURO nie będzie o mniejszej wartości nominalnej niż 50zł c) o wartości nominalnej 100zł, bon towarowy EURO nie będzie o mniejszej wartości nominalnej niż 100zł d) o wartości nominalnej 200zł, bon towarowy EURO nie będzie o mniejszej wartości nominalnej niż 200zł 3) Sprzedaż Premiowa nie łączy się z innymi promocjami RTV EURO AGD. 4) Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Sprzedaży Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 5) Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w rejestracji transakcji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności zaistniałe wskutek

5 działania siły wyższej oraz za błędy w działaniu umieszczonych w punktach handlowousługowych urządzeń elektronicznych rejestrujących transakcje przy użyciu kart albo błędy operatorów tych urządzeń. 7) Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony. 8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kuriera listów, telegramów i innych przesyłek w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku ze Sprzedażą Premiową. 9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Sprzedaży Premiowej adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody. 10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika.

6 Załącznik 1 do Regulaminu Raty i świąteczny prezent Regulamin Kart Podarunkowych RTV EURO AGD do promocji Raty i świąteczny prezent I) Definicje 1) Wydawca / Akceptant - EURO - net Sp. z.o.o (właściciel marki RTV EURO AGD) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Muszkieterów 15, dalej EURO. 2) Karta podarunkowa karta podarunkowa EURO jest plastikową kartą stanowiącą odpowiednik gotówki / bonu towarowego EURO, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu Towarów z oferty handlowej EURO w dowolnym Sklepie sieci RTV EURO AGD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Sklep położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sklep EURO pod marką RTV EURO AGD. 4) Użytkownik posiadacz Karty podarunkowej 5) Towary rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie II) Postanowienia ogólne 1) Posiadacz Karty jest upoważniony do nabycia towaru spośród oferty handlowej EURO net Sp.z o. o. w Sklepie RTV EURO AGD 2) Kartę można zrealizować we wszystkich Sklepach sieci RTV EURO AGD 3) Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę). 4) Karta może być zrealizowana tylko w okresie jej ważności 5) Klientom nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną Karty, a wartością dokonanych zakupów. 6) W przypadku zakupu towaru o wartości przekraczającej nominał Karty, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.

7 7) Karty wydawane w ramach promocji Raty i świąteczny prezent mają termin ważności do r. Po tym terminie nie ma możliwości zrealizowania karty, a wartość nominalna karty nie będzie w żaden sposób zwrócona. 8) Karty są znakami legitymacyjnymi wyłącznie na okaziciela. 9) Użytkownik może posłużyć się Kartą w Sklepie tylko jeden raz. 10) Po użyciu Karty w Sklepie, Karta jest zatrzymywana przez Pracownika Sklepu jako poświadczenie dokonania płatności Kartą. 11) Sklepy RTV EURO AGD przyjmują wyłącznie Karty nieuszkodzone posiadające wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem, a w szczególności wyraźny numer seryjny karty, kod kreskowy, datę ważności i nominał. 12) Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 13) Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 14) Nominały Kart wydawanych w ramach promocji Raty i świąteczny prezent : a) Nominał 25zł b) Nominał 50zł c) Nominał 100zł d) Nominał 200zł 15) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach: a) Upłynął termin ważności Karty b) Brak technicznej możliwości realizacji Karty np. z powodu awarii systemu kasowego rejestrującego płatności Kartami c) Uszkodzenie Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych koniecznych do rejestracji dokonania płatności Kartą d) W innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę. 16) Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z awarii systemów informatycznych. 17) W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, Karta nie zostanie wykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy środków pieniężnych. III) Zwrot Towarów

8 1) Pod pojęciem Zwrotu należy rozumieć wyłącznie zwrot towaru na skutek reklamacji, o której mowa w Ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. 2) W przypadku Zwrotu Towarów nabytych w Sklepach Wydawcy przy użyciu Karty, Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot równowartości Towarów w gotówce. 3) Podstawą uznania Zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu potwierdzającego nabycie Towaru przy użyciu Karty. IV) Postanowienia końcowe 1) Regulamin Kart Podarunkowych RTV EURO AGD do promocji Raty i świąteczny prezent dostępny jest w Sklepach. 2) Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest plastikową formą bonu towarowego. 3) Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w Sklepach. 4) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 5) Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. 6) Użytkownik Karty jest obowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta: może być realizowana wyłącznie w sklepach sieci RTV EURO AGD, nie podlega wymianie na środki pieniężne, oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana. 7) EURO nie umożliwia Użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia lub zablokowania Karty. 8) W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec EURO żadne roszczenia.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo