AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 157 th Annual Meeting 1-6 Maja 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 157 th Annual Meeting 1-6 Maja 2004"

Transkrypt

1 nr 05/2004 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 157 th Annual Meeting 1-6 Maja 2004 Psychoterapia i psychofarmakologia: usuwaj¹c granicê pomiêdzy mózgiem i umys³em

2

3 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? dr hab. n. med. Bartosz oza Ka dy zjazd musi mieæ swoj¹ dy urn¹ ideê, a przynajmniej dobrze brzmi¹cy tytu³. 157-my, doroczny zjazd APA (American Psychiatric Association) odbywa³ siê Nowym Jorku pod has³em Psychoterapia i psychofarmakologia: usuwaj¹c granicê pomiêdzy mózgiem i umys³em. I trzeba od razu powiedzieæ, e nikt tej granicy nie usun¹³, a nawet trudno by³oby zauwa yæ szczególnie nasilone próby w tym kierunku. Kolejny, wiêc raz skoñczy³o siê na strachach, e nowa psychiatria zajmie siê obs³ug¹ fenotypów. W kuluarach bardziej trendy by³o zachwycaæ siê przedstawieniami na Broadway'u ni asocjacjami COMT-u, ale to zapewne kiedyœ mo e siê zmieniæ.

4 2 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? dr hab. n. med. Bartosz oza Organizacyjnie by³y to w³aœciwie dwa zjazdy : szkoleniowy dla cz³onków APA i szkoleniowo-naukowy otwarty dla wszystkich, w tym i dla goœci zagranicznych. Podstawowa ró nica pomiêdzy zjazdem APA i zjazdami europejskimi (np. takim, jak ECNP jesieni¹ 2003 w Pradze) jest taka, e zjazdy APA spe³niaj¹ przede wszystkim funkcjê objazdowej szko³y dla amerykañskich psychiatrów. Dla utrzymania licencji psychiatry niezbêdne jest tam zgromadzenie 150 godzin szkoleñ w okresie 3 lat (i podobno jest to skrupulatnie przestrzegane). Szkolenia te, eby jeszcze bardziej zaciemniæ sytuacjê, klasyfikuje siê do pierwszej lub drugiej kategorii; np. ceni¹c wy ej wyk³ady, sympozja i warsztaty od debat, dyskusji i konsultacji. A eby regulacje te by³y wykonywalne, APA musi oferowaæ ogromn¹ liczbê szkoleñ. Na ofertê tê sk³ada³o siê w czasie tegorocznego zjazdu ponad 500 ofert : 146 warsztatów, 100 kursów, 25 indywidualnych wyk³adów, 51 sympozjów firm farmaceutycznych (w wielu przypadkach rozci¹gniêtych na kilka dni), 106 sesji doniesieñ badawczych, 116 podstawowych sympozjów, które z regu³y dzieli³y siê na jeszcze bardziej uszczegó- ³owione sesje (2x-5x), kilka konferencji klinicznych przypadków. Ponadto odbywa³y siê takie, czasem nieco oryginalnie i jak siê okazywa³o myl¹co brzmi¹ce przedsiêwziêcia, jak tematyczne forum, kliniczne uaktualnienie, przegl¹d zagadnienia, okr¹g³y stó³, czy sympozjum prezydenckie. Szereg z tych form by³o nowinkami zjazdowymi, np. zaoferowano uczestnikom spotkania z ekspertami, gdzie owi eksperci byli oddawani na wy³¹cznoœæ uczestników. W ten sposób unikano zhierarchizowanych pytañ i odpowiedzi, gdzie dyskutanci za³atwiaj¹ czêsto swoje interesiki (potwierdzaj¹ pozycjê, schlebiaj¹, cedz¹ z³oœliwoœci o konkurencji). Najwa niejszymi w edukacyjnej ofercie, jak twierdzili w osobistych rozmowach Amerykanie - by³y kursy. Bie ¹cy zjazd APA zaoferowa³ 100 kursów do wyboru. S¹ one p³atne i kosztuj¹ przeciêtnie sto-dwieœcie dolarów za jednorazowe uczestnictwo. W przedostatnim dniu zjazdu APA mia³o w nim uczestniczyæ ju prawie osób, czyli tyle samo co w 2003 roku. Zjazd jednak nie przyt³acza³, gdy uczestnicy szybko rozpierzchali siê po Manhattanie i pojawiali w wiêkszej liczbie tylko na niektórych wydarzeniach. Nale a³y do nich sesje firm farmaceutycznych, odbywaj¹ce siê bez wyj¹tku w obiadowej konwencji (obfite, wielodaniowe posi³ki serwowane równoczeœnie z prezentacjami). Uczestnicy przychodzili na nie masowo, czêsto toczyli boje o miejsce przy stole i nierzadko wychodzili zaraz po konsumpcji. APA to zjazd g³ównie psychiatrów-praktyków. Amerykañscy psychiatrzy zajmuj¹ siê tym, co nurtuje wszystkich - jak widaæ z próbki prasy nowojorskiej. Pobojowisko po degustacji w trakcie sesji naukowej pewnej firmy farmaceutycznej.

5 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? 3 dr hab. n. med. Bartosz oza Zajêcia trwa³y od godziny do 22.00, równolegle w dziesi¹tkach pomieszczeñ centrum kongresowego zlokalizowanego nad rzek¹ Hudson i w licznych hotelach Nowego Jorku. Sympozja firm farmaceutycznych odbywa³y siê do i po (nigdy w œrodku dnia i nigdy w kolizji z nie-komercyjnymi zajêciami). Organizatorzy nie oferowali adnego programu towarzyskiego, kulinarnego czy rozrywkowego. Powitanie mia³o tylko oficjalny, skromny charakter. Uczestnicy konsumowali oficjaln¹ wodê kongresu - Poland spring, która królowa³a nie tylko na zjeÿdzie, ale i w ca³ym Nowym Jorku. Tym samym Polish sausages przy Central Parku nie s¹ ju takie samotne. TEMATY WYST PIEÑ Najwiêkszy kongres psychiatryczny œwiata oferuje tematycznie wszystko. Nie znaczy to zupe³nie, e kongresy typu CINP, ECNP czy AEP s¹ gorsze, poniewa poprzez swoj¹ przemyœlan¹, bardziej zwart¹ ofertê tematyczn¹, dostarczaj¹ uczestnikom ³atwiejsz¹ do przyswojenia porcjê informacji. Szczegó³owy program zjazdu APA dostêpny jest na stronie: Tematy zjazdu mo na podzieliæ na amerykañskie i ogólnopsychiatryczne. Te pierwsze zdominowa³y obrady. Nasz radiowóz. Tysi¹ce psychiatrów pod opiek¹ dobrotliwych s³u b. Organizatorzy i wielu uczestników odnosi³o siê wielokrotnie do sprawy 11 wrzeœnia i wojen w Afganistanie i Iraku. Amerykanie ju nazywaj¹ czas obecny, jako powojenny. W tej sytuacji pojawia³y siê liczne raporty, wyniki, analizy, itp., pisane z pozycji psychiatrii spo³ecznej lub klinicznej, a tu rzecz jasna - odnosz¹ce siê zw³aszcza do PTSD. Nie przegapiono okazji by zbadaæ skutki 11 wrzeœnia. Powsta³y a cztery równoleg³e i nieco konkuruj¹ce we wnioskach opracowania. Jednym z najwa niejszych ustaleñ pozostaje potwierdzenie szkodliwej roli telewizji. Medium to ma³o interesowa³o siê waszyngtoñskim samolotem, który spada³ bez obecnoœci kamer, wiêc nie dosz³o do zainicjowania odpowiednich procesów patogenetycznych wœród mieszkañców stolicy USA. Natomiast nowojorczycy zostali naznaczeni transmisjami TV. Dziœ kontynuowane s¹ tam ró ne programy diagnostyczno-terapeutyczne maj¹ce du e znaczenie dla redefiniowania PTSD w przysz³oœci. Instytucjonalne podmioty z USA przygotowa³y liczne szkolenia nt. uzale nieñ. By³a to znakomicie przygotowana, skoordynowana i jedna z wiod¹cych akcji tematycznych zjazdu. ¹czy³a siê z problemami psychiatrii s¹dowej. Podawano dane, i tylko oko³o 1/4 osób uczestnicz¹cych w postêpowaniach karnych mia³o prawid³owo postawion¹ diagnozê w toku tych postêpowañ (tu wystêpowa³y zw³aszcza problemy z diagnostyk¹ zaburzeñ dwubiegunowych). Ciekawe by³y propozycje profilaktyki zachowañ agresywnych w m³odocianych grupach ryzyka, np. profilaktyczne u ycia dramaterapii (trochê tak, jakby Porgy and Bess wg Gershwina mieliby odegraæ swoje losy profilaktycznie - odpowiednio wczeœniej). W USA, a ju na pewno w Nowym Jorku, musia³o dojœæ do wyst¹pieñ na tematy

6 4 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? dr hab. n. med. Bartosz oza etniczne, transkulturowe, ycia mniejszoœci, ycia obok siebie spo³ecznoœci ró ni¹cych siê (czy nawet nierozumiej¹cych) jêzykowo. Obrady te podda³y siê jednak w du ym stopniu naciskowi bie ¹cych wydarzeñ, po spaleniu w USA kobiety-muzu³manki przez jej w³asn¹ rodzinê (w celu oczyszczenia z winy moralnej). Wzrasta rola etnopsychofarmakologii, z próbami nowego klasyfikowania efektywnoœci poszczególnych grup leków na podstawie danych genetycznych. Kulinaria cd.: Wy ywienie na APA-ie by³o tañsze ni w trakcie zjazdu PTP w Warszawie. Na zdjêciu junk food dla trzech uczestników za 10$. Tematyka 25 indywidualnych wyk³adów (na zaproszenie APA) by³a skrajnie zró - nicowana: od pierwszego na temat dzieciobójstwa, do ostatniego na temat terapeutycznego wykorzystania technik wirtualnej rzeczywistoœci. Najwiêcej wyk³adów dotyczy³o: organizacji psychiatrii (5x), problematyki uzale nieñ (5x) oraz filozofii i religii (5x). Warto podsumowaæ aktywnoœæ firm farmaceutycznych. Sympozja przez nie organizowane s¹ jak d³ugoterminowa prognoza pogody: wskazuj¹, w jakim kierunku bêdzie rozwija³a siê psychofarmakologia i rynek leków oraz jakie obszary badañ bêd¹ stymulowane grantami naukowymi. Zorganizowano 14 sesji poœwiêconych terapii zaburzeñ dwubiegunowych i ich spektrum, w tym 12 sesji poœwiêconych wykorzystaniu tu neuroleptyków atypowych, 4 sesje dotycz¹ce leczenia neuroleptykami atypowymi osobowoœci pogranicznej, 2 sesje poœwiêcone z³o onym terapiom, 12 sesji poœwiêconych zaburzeniom depresyjnym i ich leczeniu, 8 sesji poœwiêconych zaburzeniom psychotycznym (schizofrenii) i ich leczeniu, 6 sesji poœwiêconych zaburzeniom lêkowym i ich leczeniu, w tym 1 sesja poœwiêcona w ca³oœci lêkowi uogólnionemu (GAD), 1 sesja poœwiêcona w ca³oœci lêkowi napadowemu (panice), 5 sesji poœwiêconych terapii zaburzeñ otêpiennych, 3 sesje poœwiêcone problemom plastycznoœci mózgu i funkcjom poznawczym, 3 sesje poœwiêcone terapii ADHD u doros³ych (wy³¹cznie u doros³ych), 2 sesje poœwiêcone terapii bezsennoœci, po 1 sesji poœwiêcono: zaburzeniom ycia p³ciowego, zaburzeniom reprodukcji, zaburzeniom jedzenia i uzale nieniom. Najwiêcej wiêc sympozjów firm farmaceutycznych dotyczy³o wykorzystania neuroleptyków atypowych, tu zaœ historycznie najwa niejszy trend to przesuniêcie ich do terapii zaburzeñ dwubiegunowych oraz spektrum tych zaburzeñ (np. osobowoœci pogranicznej). Szeroko omawiane by³y zagadnienia z³o onej farmakoterapii. Istnieje coraz wiêksza grupa badañ odnosz¹cych siê do zastosowañ neuroleptyków atypowych w po³¹czeniu ze œrodkami normotymicznymi i przeciwdepresyjnymi. Hot topic s¹ wyniki ³¹czenia olanzapiny z fluoksetyn¹. Ta kombinacja posiada ju rejestracjê w depresjach dwubiegunowych, a równoczeœnie zmierza do rejestracji w depresjach leko-

7 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? 5 dr hab. n. med. Bartosz oza opornych. S¹ to w obu przypadkach pierwsze tego typu rejestracje w ogóle. Niewiele natomiast nowego zaprezentowano nt. terapii jednobiegunowych zaburzeñ depresyjnych i lêkowych. O blokerach substancji P, czy o wprowadzeniu trzeciego z rzêdu SNRI ju s³yszeliœmy i znamy potencjaln¹ efektywnoœæ tych œrodków. Producenci zajmuj¹ siê g³ównie ucieczk¹ przed koñcz¹cymi siê patentami w postacie o przed³u onym dzia³aniu lub ekstrakcj¹ farmakologicznie czynnych izomerów. Podobnie tautologicznie brzmia³y sesje nt. terapii zaburzeñ otêpiennych. Z innych wydarzeñ - trwa rozpychanie rynku ADHD, gdzie konkuruj¹ dobrze znane amfetaminopodobne i nieamfetaminopodobne œrodki. Czeka nas te kilka coraz bardziej przyjaznych œrodków nasennych. zobaczenie przez studentów efektów ca³ego cyklu leczenia chorych: od rozpoznania do remisji. Dodajmy, e ich studenci maj¹ dwatrzy razy wiêcej zajêæ ni to ma miejsce obecnie w Polsce. Trzecim zadaniem bêdzie nacisk na rozwój medycyny psychosomatycznej: programowy, naukowy, organizacyjny, itp. Patriotycznie usposobieni uczestnicy zjazdu z Polski eksponuj¹ butelki wody mineralnej Polish Spring w muzeum Guggenheima. CO UZNAWANO ZA NAJWA NIEJSZE W DO- TYCHCZASOWYCH W PROGRAMACH APA I CO APA ZAMIERZA W PRZYSZ OŒCI? Trzy prezydenckie sympozja, wyra aj¹ce aktualny stan amerykañskiej psychiatrii, by³y poœwiêcone: (1) ciêciom bud etowym w obszarze psychiatrii, (2) poszukiwaniom modelu biopsychospo- ³ecznego, 3) psychiatrii wojennej. Z kolei dwa z trzech najwa niejszych celów na przysz³oœæ - wed³ug nowej prezydent-elekt APA maj¹ charakter edukacyjny. Jest to poprawa jakoœci kszta³cenia studentów i rezydentów oraz takie kszta³cenie ustawiczne specjalistów by sta³o siê ono rzeczywiœcie zorientowane na pacjenta. Oznacza to m.in. lobbing na rzecz wyd³u enia szkolenia studentów. Jaki okres edukacji by³by adekwatny? Taki, który pozwoli³by na APA A FIRMY FARMACEUTYCZNE Uczestnicy sesji doœwiadczali niezwyk³ych wyznañ spikerów, których APA zobowi¹za³a do ujawnienia powi¹zañ z przemys³em farmaceutycznym. Ka de przemówienie zaczyna³o siê od stwierdzenia, od których korporacji spiker przyjmowa³ wynagrodzenie w kwocie co najmniej 5000$ w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy (za cokolwiek, ³¹cznie z grantami naukowymi). Mówcy wykazywali siê ró nymi przystosowawczymi zachowaniami, np. artowali, albo odwrotnie doœwiadczaliœmy jarmarku pró noœci wymieniano tyle powi¹zañ z firmami ile siê zmieœci na slajdzie (presti rós³ wraz ze

8 6 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? dr hab. n. med. Bartosz oza Dialektyka historii. polski psychiatra wyleguj¹cy siê na p³atkach magnolii w Central Parku. Miejsce uœwiêcone odpoczynkiem pokoleñ rodaków zrywaj¹cych azbest. wzrostem liczby). Niektórzy kompromitowali ca³¹ idee mówi¹c, e slajd ma byæ eksponowany przez sekund i zapadali na ten czas w letarg. Spowiadanie siê mówców nie robi³o na nikim wra enia. W istocie poznawcza wartoœæ tych zabiegów wydawa³a siê adna - nikt raczej nie przypuszcza³, e znakomici mówcy-naukowcy wykonuj¹ swoj¹ pracê za darmo. Odtworzenie tego zwyczaju w Polsce wzbudziæ mo e wiêksze zainteresowanie, bowiem czasem lubimy nie lubiæ bliÿnich. Dobrze charakteryzuj¹ce atmosferê podejrzliwoœci, z której wywodz¹ siê te spektakle, by³y dwa (jedyne dwa w ogóle) pytania formularza ewaluacyjnego. Proszono o ocenê jakoœci prezentacji, a nastêpnie, w jakim stopniu mówca jest tendencyjny. ZJAZDOWY JARMARK Zjazd APA dostarcza uczestnikowi spoza USA niejednokrotnie osobliwych doœwiadczeñ. Istnieje swoisty jarmark wyst¹pieñ towarzysz¹cych w³aœciwej imprezie, czasem w obrêbie, a czasem poza oficjalnym harmonogramem zjazdu. Iloœæ stoisk z oferentami ró nych us³ug dla psychiatrii by³a ogromna, w szczególnoœci - wiêksza ni stoisk firm farmaceutycznych. Mo na na przyk³ad by³o zarekrutowaæ siê do armii amerykañskiej, a w szczególnoœci do marines (czêœæ polskich uczestników prowadzi³a na tym stoisku trudne do pods³uchania rozmowy). Szpitale amerykañskie prowadzi³y rekrutacjê pracowników ogó³em a 25 du ych instytucji, tak e uniwersyteckich, zabiega³o o zwi¹zanie dalszej kariery z nimi. W trakcie zjazdu APA odby³a siê du a wystawa prac plastycznych cz³onków stowarzyszenia. Rekrutowano do stowarzyszenia psychiatrów o orientacji homo- i biseksualnej (skupiaj¹cego oko³o 600 cz³onków na oko³o psychiatrów w USA). Przedstawiciele tajemniczo zapewniali, e bêd¹ d¹ yæ do zmiany 90-procetowej przewagi gejów nad lesbijkami w obrêbie stowarzyszenia. Odmawia siê im afiliacji przy APA, chocia toleruje wyst¹pienia takie, jak stoisko zjazdowe. Cz³onkowie stowarzyszenia zorganizowali kilkadziesi¹t wyst¹pieñ naukowych w trakcie trwania bie ¹cego zjazdu APA. Lêkiem do czego zmierzamy napawa³o wyraÿnie oblegane stoisko oferuj¹ce pomoc prawn¹ dla pozwanych w ró nych sprawach amerykañskich psychiatrów. APA pomaga solidarnie swoim cz³onkom i wypracowuje strukturalne metody ich obrony. Polscy uczestnicy wypatrzyli i pozazdroœcili kompleksowych systemów prowadzenia dokumentacji medycznej bezpoœrednio g³osem. Ogó³em prezentowa³o siê 20 firm software'owych oferuj¹cych wszystko dla psychiatrii. Wydaje siê, e by³o mniej demonstrantów ni podczas poprzednich kongresów APA. Protestowali nowojorscy antypsychiatrzy oraz przeciwnicy systemu psychiatrycznego w Chinach. W obu przypadkach by³y to grupy kilkunastoosobowe

9 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? 7 dr hab. n. med. Bartosz oza i towarzyszy³y im znaczne si³y policyjne. Protesty by³y ciche i krótkotrwa³e. Antypsychiatrzy, wœród których byli zarówno profesjonaliœci, jak i pacjenci, protestowali zw³aszcza przeciwko polityce w³adz miasta, które choæ bardzo bogate, pozostawia wielu spoœród chorych na ulicy, zas³aniaj¹c siê pseudo-liberaln¹ polityk¹. Protestanci nie byli wiêc pogrobowcami Lainga, lecz obna ali i nam dobrze znane k³amstewka polityków. Pozosta³e zarzuty dotyczy³y nadu yæ w leczeniu pacjentów bez zgody (tu wymieniano konkretne sprawy s¹dowe) oraz g³oszono typowe dla antyglobalistów zarzuty o dorabianiu siê niedobrych kapitalistów (firm farmaceutycznych) za pomoc¹ powolnych im psychiatrów na nieszczêœciu ludzkim. Kieruj¹ca akcj¹ protestacyjn¹ przeciwko zjazdowi APA w Nowym Jorku. Ta aktywistka a na co dzieñ szefowa oœrodka rehabilitacji pacjentów - przekazuje swoje esencjonalne przes³anie polskim czytelnikom. Chiñscy demonstranci byli mniej rozmowni. Protestowali przeciwko systemowi organizacji psychiatrii w Chinach w ogóle, a zw³aszcza wykorzystaniu psychiatrii w Chinach przeciwko cz³onkom zdelegalizowanej sekty Falun Gong. WYDARZENIA, INDYWIDUALNOŒCI I MISCEL- LANEA Zjazd przebiega³ z dostojn¹ nud¹ i tylko znakomity badacz pamiêci - David Nutt (z Bristolu) wstrz¹sn¹³ pó³-tysi¹cem uczestników sesji krzycz¹c do nich znienacka z mównicy, by zademonstrowaæ, jak jony chlorkowe wdzieraj¹ siê do komórek OUN s³uchaczy poprzez receptory GABA. W trakcie APA 2004 odby³o siê jedynie kilka wyst¹pieñ indywidualnych, a w tej roli pojawi³o siê zaledwie dwóch Europejczyków. Oprócz J.Mendlewicza, zaszczytu dost¹pi³ Timothy Crow, co tylko potwierdza jak trafne by³o zaproszenie tego naukowca na warszawski zjazd PTP. J.Mendlewicz mówi³ o postêpach genetyki w zaburzeniach dwubiegunowych, natomiast T.Crow psychiatra, psycholingwista, genetyk, ewolucjonista, antropolog, a przede wszystkim wizjoner, zaprezentowa³ swoj¹ ewolucyjn¹ koncepcjê schizofrenii, sprzê on¹ z powstaniem gatunku ludzkiego. Czasem organizatorzy nowojorskiego zjazdu proponowali uczestnikom atmosferê zbli on¹ do hipisowskiego musicalu Hair (którego akcja dzieje siê w³aœnie na Manhattanie w okresie wojny wietnamskiej) organizuj¹c wyst¹pienia typu holistycznej perspektywy, integracji w ramach biopsychospo³ecznego modelu, czy wedyjskie poszukiwania duchowoœci (podstawowy wyk³ad zjazdu Sri Sri Ravi Shankara). Mo na te by³o pos³uchaæ o mi³oœci w wierszach poetów chiñskich (i nie chodzi³o na pewno o mi³oœæ do ojczyzny). Poniewa USA prowadz¹ od 3 lat wojny, paralele do lat 60 by³y uzasadnione i mno ono je czêsto. CZEGO NIE BY O? Wielkimi nieobecnymi by³y: lit i zabiegi elektryczne (ECT). Przy czym nie

10 8 CZY WARTO USUWAÆ GRANICÊ ISTNIEJ C POMIÊDZY MÓZGIEM I NASZYM UMYS EM? dr hab. n. med. Bartosz oza chodzi o jakieœ nielubienie litu i ECT przez psychiatrów amerykañskich, lecz przeciwnie o sytuacjê, w której w trakcie zjazdu wielokrotnie wypowiadano pozytywne g³osy o obu tych formach leczenia, zw³aszcza o ich wysokiej efektywnoœci, a równoczeœnie nie zorganizowano odpowiednich do ich rangi, wy³¹cznie im poœwiêconych sesji. To zapewne skutek z³ego kapitalizmu, bo nie mo na by³o te zauwa yæ ekspozycji adnego producenta litu, a spoœród dostawców urz¹dzeñ do ECT przyjecha³ jeden (i dla porównania równoczeœnie trzech lamp do fototerapii). APA podejmuje obecnie prawne dzia³ania dla zmiany przepisów o stosowaniu ECT tak, aby nielegalnym sta³o siê niestosowanie ECT we wskazaniach, w których ratuje ono ycie. eby zobaczyæ krajobrazy Manhattanu trzeba by³o od a³owaæ 50 centów D¹ y siê do takiego przeformu³owania formularzy zgody pacjentów na zabiegi ECT, by zachêca³y swoj¹ treœci¹, a nie odstrasza³y skomplikowaniem i relatywizmem. Nastêpny (2005) zjazd APA odbêdzie siê w Atlancie - czyli mieœcie romantycznego przemijania z wiatrem, ale pod niezbyt romantycznym tytu³em: Medycyna psychosomatyczna: integracja psychiatrii i medycyny somatycznej. Obszarami szczególnego zainteresowania ma byæ styk psychiatrii (a zw³aszcza depresji) z chorobami uk³adu kr¹ enia i onkologi¹. Ciekaw¹ koncepcj¹ jest zorganizowanie w Atlancie prekonferencji jeszcze w paÿdzierniku 2004 roku, na której wypracowana zostanie baza dla w³aœciwego kongresu. zachowaæ wstrzemiêÿliwoœæ w wychylaniu siê i wreszcie:

11 9 BADANIA FARMAKOGENETYCZNE W ZABURZENIACH AFEKTYWNYCH Prof. dr hab med. Joanna Hauser Pracownia Genetyki Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii W AM w Poznaniu ramach programu naukowego 157 konferencji Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odby³o siê kilka sesji na temat badañ genetycznych w psychiatrii. W niniejszym opracowaniu przedstawione bêd¹ prace dotycz¹ce badañ genetycznych w zaburzeniach afektywnych. Wyk³ady wyg³osili bardzo znani naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, a tak e z Europy : Anil Malhotra z Nowego Yorku, Julian Mendlewicz z Brukselii, Martin Alada z Uniwersytetu w Halifax, Joseph Goldberg z Nowego Yorku, Maria Oquendo z Nowego Yorku, Raymond De Paulo z Baltimore.

12 10 BADANIA FARMAKOGENETYCZNE W ZABURZENIACH AFEKTYWNYCH Prof. dr hab med. Joanna Hauser Mimo mo liwoœci stosowania ró - nych leków przeciwdepresyjnych u oko³o 30-40% pacjentów pierwszy przypisany lek nie jest w pe³ni skuteczny, w czasie terapii wystêpuj¹ te objawy niepo ¹dane, co czêsto wi¹ e siê z odstawieniem leku przez pacjenta. Dotychczas nie s¹ znane kliniczne czynniki prognostyczne, wskazuj¹ce, który lek bêdzie dzia³aæ skutecznie u okreœlonego pacjenta. Istnieje wiele dowodów potwierdzaj¹cych rolê czynników genetycznych w farmakoterapii zaburzeñ afektywnych. W badaniach farmakogenetycznych analizowany jest zwi¹zek pomiêdzy czynnikami genetycznymi, a wynikiem leczenia okreœlonym lekiem. Najczêœciej stosowan¹ metod¹ badañ farmakogenetycznych jest analiza asocjacji tzw. genów kandyduj¹cych, których wybór nawi¹zuje do farmakologicznego mechanizmu dzia³ania leku. Przy zastosowaniu metod biologii molekularnej okreœlane s¹ polimorficzne formy wybranego genu kandyduj¹cego. Kolejnym etapem badañ, jest analiza asocjacyjna, tj. porównanie czêstoœci wystêpowania okreœlonych form polimorficznych genu (allelu/genotypu) w dwóch grupach pacjentów : 1. w grupie chorych u których stosowanie leku wi¹za³o siê z popraw¹ stanu psychicznego 2. w grupie chorych u których stosowanie leku nie wi¹za³o siê z popraw¹ stanu psychicznego. Jeœli okreœlona polimorficzna forma genu (allel/genotyp) wystêpuje czêœciej w grupie chorych u których stosowanie leku wi¹za³o siê z popraw¹ stanu psychicznego, to mo na wskazaæ, e efekt terapii jest zwi¹zany z polimorficznymi wariantami tego genu. Genetycznie uwarunkowane ró nice dotycz¹ce skutecznoœci terapii pacjentów leczonych z rozpoznaniem zespo³u depresyjnego zwi¹zane s¹ z farmakokinetycznym i farmakodynamicznym mechanizmem dzia³ania leków przeciwdepresyjnych. W ramach programu naukowego 157 konferencji Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odby³o siê kilka sesji na temat badañ genetycznych w psychiatrii. W badaniach farmakogenetycznych analizowane s¹ geny koduj¹ce te bia³ka, które maj¹ znaczenie w farmakologicznym mechanizmie dzia³ania leków przeciwdepresyjnych. Mechanizm dzia³ania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny jest zwi¹zany z transporterem serotoniny (SERT), który odpowiada za wychwyt zwrotny serotoniny z przestrzeni synaptycznej, st¹d gen koduj¹cy SERT jest analizowany w badaniach farmakogenetycznych. Najczêœciej badanym polimorfizmem tego genu jest polimorfizm w promotorze genu, opisany jako 5-HTTLPR. Polimorfizm ten jest zwi¹zany ze zró nicowan¹ aktywnoœci¹ transkrypcyjn¹ genu. Badania ekspresji SERT w p³ytkach krwi wykaza³y trzykrotnie ni sz¹ aktywnoœc transkrypcyjn¹ allelu s ( short ) ni allelu l (long). G³ówne miejsce obrad zjazdu APA: Javits Convention Center na Manhattanie W 1998 roku Smeraldi i wsp. jako pierwsi opisali korelacjê polimorfizmu 5-HTLLPR z wynikami leczenia fluwoksamin¹. Pozytywny efekt leczenia mia³ zwi¹zek

13 BADANIA FARMAKOGENETYCZNE W ZABURZENIACH AFEKTYWNYCH 11 Prof. dr hab med. Joanna Hauser z uk³adem homozygotycznym l/l lub heterozygotycznym l/s tego polimorfizmu genu SERT. W kilkunastu badaniach potwierdzono korelacjê pomiêdzy genotypem s/s a brakiem skutecznoœci terapeutycznej leków przeciwdepresyjnych, w szczególnoœci selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W badaniach grupy mediolañskiej wykazano te zwi¹zek allelu l z popraw¹ stanu psychicznego chorych na depresjê po deprywacji snu. W badaniach asocjacyjnych 5HTTLPR stwierdzono, e ryzyko wyst¹pienia zespo³u maniakalnego w czasie stosowania leków przeciwdepresyjnych jest wiêksze u osób z genotypem s/s ni z genotypem l/l. Wyniki przedstawionych badañ wskazuj¹ zatem na znaczenie polimorfizmu 5-HTTLPR w farmakoterapii lekami przeciwdepresyjnymi. W kilku badaniach asocjacyjnych potwierdzono zale noœæ pomiêdzy polimorfizmem genów koduj¹cych : receptor 5HT2A, hydroksylazê tryptofanu, monoaminooksydazê A, receptory dopaminergiczne (DRD2, DRD3), transporter noradrenaliny, BDNF (brain-derived neurotrophic factor), a skutecznoœci¹ leków przeciwdepresyjnych. Doniesienia te nie by³y jednak potwierdzone w kolejnych badaniach, st¹d nale y oceniaæ je bardzo ostro nie. Mechanizm dzia³ania leków przeciwdepresyjnych jest z³o ony. Dotychczas jednak, w niewielu pracach uwzglêdniono interakcjê miêdzy kilkoma genami, a efektem leczenia. Podobnie w pojedynczych badaniach analizowano interakcjê czynników œrodowiskowych i genetycznych w odniesieniu do farmakoterapii depresji. W okresie ostatnich kilku lat obserwuje siê znaczny postêp technologiczny w dziedzinie genetyki molekularnej. Prowadzone s¹ te wielooœrodkowe badania kliniczne, które obejmuj¹ bardzo liczne grupy pacjentów. Pojawiaj¹ siê zatem nowe perspektywy badañ farmakogenetycznych. Przewiduje siê nawet, e w przysz³oœci wynik badania genetycznego bêdzie czynnikiem prognostycznym dotycz¹cym efektu leczenia i ryzyka wyst¹pienia objawów niepo ¹danych w terapii zaburzeñ afektywnych. Piœmiennictwo : 1. Serretti A., Lilli R., Smeraldi E.: Pharmacogenetics of affective disorders. Eur J Pharmacol, 2002:438: Smeraldi E., Zanardi R., Benedetti F., Dibella D., Perez J., Catalano M.: Polymorphism within the promoter of serotonin transporter gene and antidepressant efficacy of fluvoxamine. Mol Psychiatry, 1998:3: Johnson J.: Pharmacogenetics: potential for individualized drug therapy. Trends in Genetics, 2003:19: Malhotra A.K.: From pharmacogenomics of psychotropics drug response. Pharmacogenetics of psychotropics drugs. Lerer, Cambridge Univ Press, 2002, Duffy A., Alda M., Kutcher S., Cavazzoni P., Robertson C., Grof E., Grof P.: A prospective study of the offspring of bipolar parents responsive and nonresponsive to lithium treatment. J Clin Psychiatry, 2002,63: Badania rodzin, bliÿni¹t i adopcyjne dostarczaj¹ dowodów na istotn¹ rolê czynników genetycznych w etiologii zaburzeñ afektywnych. Ocenia siê, e udzia³ czynników genetycznych w patogenezie choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) wynosi 50-65%, natomiast w chorobie afektywnej jednobiegunowej 30-40%. Ogólnie przyjêty jest pogl¹d, e w przypadku zaburzeñ afektywnych dziedziczona jest Zjazd APA by³ jedn¹ z wielu imprez odbywaj¹cych siê jednoczeœnie w ogromnym Centrum Kongresowym

14 12 BADANIA FARMAKOGENETYCZNE W ZABURZENIACH AFEKTYWNYCH Prof. dr hab med. Joanna Hauser genetyczna predyspozycja do choroby, która ujawnia siê dopiero w po³¹czeniu ze œrodowiskowymi czynnikami ryzyka. Dok³adny model dziedziczenia pozostaje nieznany. Sugerowany jest udzia³ wielu genów, o relatywnie niewielkim wp³ywie, których efekt kumuluje siê, co odpowiada³oby modelowi oligogenowemu lub poligenowemu. Pojedynczy gen ma zatem niewielki wp³yw na ryzyko wyst¹pienia choroby. U poszczególnych osób ró ne geny zwi¹zane s¹ z predyspozycj¹ do choroby, nie ma zatem jednego, okreœlonego uk³adu genów choroby afektywnej dwubiegunowej. W tak z³o onej chorobie jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe mamy do czynienia grup¹ pacjentów niejednorodn¹ pod wzglêdem etiologii, co utrudnia badanie pod³o a genetycznego. W takiej sytuacji niezmiernie wa ne jest w³aœciwe zdefiniowanie fenotypu do badañ genetycznych. Wskazane jest przestrzeganie rygorystycznych kryteriów metodologicznych, wykorzystuje siê w tym celu ustrukturalizowane wywiady np. SCID, SCAN, wskazane jest te niezale ne potwierdzenie diagnozy przez dwóch psychiatrów. W zwi¹zku z postulowan¹ heterogennoœci¹ fenotypu i genotypu w CHAD w badaniach genetycznych istotne jest wyodrêbnienie jednorodnych grup pacjentów. Pierwsz¹ metod¹ zawê ania fenotypu jest uwzglêdnienie podgrup chorych na podstawie szeregu czynników klinicznych takich jak np. wiek zachorowania, obci¹ enie rodzinne, dominuj¹ce objawy. Drugim modelem badañ jest analiza tzw. endofenotypów tj. markerów biologicznych, które wspó³dziedzicz¹ siê z chorob¹. W poszukiwaniu genów zwi¹zanych z etiologi¹ choroby stosuje siê dwie strategie badawcze : analizê sprzê eñ oraz analizê asocjacji. 1/ Analiza sprzê eñ: dziêki badaniom sprzê eñ poznajemy region chromosomu, w którym po³o ony mo e byæ gen zwi¹zany z podatnoœci¹ na zachorowanie. W badaniach tych wykorzystuje siê mapy genetyczne oparte o polimorficzne markery molekularne. Metoda sprzê eñ jest bardzo pomocna w przypadku chorób uwarunkowanych jednogenowo. Natomiast jest mniej przydatna w badaniach chorób determinowanych wielogenowo. W przypadku chorób o z³o- onej etiologii wskazuje siê bowiem, e nale a³oby w³¹czyæ do badañ sprzê eñ co najmniej rodzin (w których choroba wystêpuje rodzinnie). W tym przypadku mo liwe by³oby potwierdzenie sprzê enia okreœlonego loci na chromosomie z chorob¹. Aby sprostaæ takim zadaniom konieczna jest wspó³praca wielu oœrodków w Europie, obecnie takie projekty s¹ realizowane. Przeprowadzone dotychczas badania sprzê eñ w CHAD wskazuj¹ na wiele rejonów chromosomów, gdzie prawdopodobnie znajduj¹ siê geny zwi¹zane z ryzykiem choroby. Najbardziej obiecuj¹ce s¹ te loci, które by³y opisane przez kilka niezale nych grup badaczy. Obecnie najwiêcej danych potwierdza sprzê enie CHAD z nastêpuj¹cymi miejscami na chromosomach : 18p11, 18q22, 4p16, 12q23-q24, 16p13, 21q22, Xq24-q26. Wyniki badañ analizy sprzê eñ (wskazanie rejonu na chromosomie gdzie znajduj¹ siê geny zwi¹zane z ryzykiem zachorowania na CHAD) bêd¹ wykorzystane w dalszych badaniach asocjacyjnych. 2/ Analiza asocjacji: w badaniach asocjacyjnych porównuje siê czêstoœæ wystêpowania okreœlonych alleli lub genotypów danego genu w grupie osób chorych i zdrowych. To, czy dany allel jest zwi¹zany z chorob¹ stwierdza siê poprzez wykazanie, e wystêpuje czêœciej u osób chorych. Analiza asocjacji jest przydatna w badaniach genów o ma³ym wp³ywie na

15 BADANIA FARMAKOGENETYCZNE W ZABURZENIACH AFEKTYWNYCH 13 Prof. dr hab med. Joanna Hauser badany fenotyp, st¹d czêsto stosowana jest w przypadku chorób uwarunkowanych wielogenowo (np.chad). W analizach asocjacyjnych genów o niewielkim wp³ywie na fenotyp zasadniczy problem metodologiczny wi¹ e siê z koniecznoœci¹ badania bardzo licznych grup chorych (zalecane jest badanie obejmuj¹ce co najmniej 500 chorych i 500 osób zdrowych). Tylko w tym przypadku analizy statystyczne pozwalaj¹ na stwierdzenie asocjacji danego allelu z zwiêkszonym ryzykiem zachorowania. W dotychczasowych opublikowanych pracach populacja chorych obejmuje, co najwy ej osób. Istotnym problemem w badaniach asocjacyjnych jest tak e tzw. stratyfikacja populacji. Jest to zjawisko bêd¹ce rezultatem obecnoœci w badanej populacji podgrup, które ró ni¹ siê istotnie czêstoœci¹ alleli. Mo e to doprowadziæ do stwierdzenia fa³szywie pozytywnego lub fa³szywie negatywnego zwi¹zku allelu z chorob¹. Stratyfikacja populacji jest zwi¹zana z niejednorodnoœci¹ etniczn¹ badanej populacji, czêstoœci wariantów ró nych genów w odrêbnych populacjach wykazuj¹ du e wahania. W badaniach asocjacyjnych najczêœciej stosowana jest metoda, tzw. genów kandyduj¹cych, które teoretycznie mog³yby mieæ zwi¹zek z chorob¹. Dotychczas jednak etiologia zaburzeñ afektywnych nie jest jednak znana, co ogranicza wybór genów do badañ genetycznych. Analizowane s¹ geny, które maj¹ zwi¹zek z koncepcjami patogenetycznymi choroby. Najczêœciej analiza asocjacji dotyczy genów zwi¹zanych z biochemicznymi koncepcjami zaburzeñ afektywnych. W przypadku CHAD s¹ to np. geny koduj¹ce receptory neuroprzekaÿników, enzymy uczestnicz¹ce w ich syntezie, geny zwi¹zane z rozwojem oœrodkowego uk³adu nerwowego. W licznych badaniach genów kandyduj¹cych CHAD analizowano asocjacjê polimorfizmów wielu genów zwi¹zanych z neuroprzekaÿnictwem serotoninergicznym, dopaminergicznym: polimorfizm genów receptora 5HT2A, transportera serotoniny, receptora DRD2, hydroksylazy tyrozynu, katecholo-0-metyltransferazy, monoaminooksydazy, BDNF. Wyniki badañ s¹ sprzeczne, prób¹ wyjaœnienia, czy rzeczywiœcie wystêpuje Od 11 wrzeœnia Empire State Building jest znów najwy szym bydynkiem Manhattanu...

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo