ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XLVII SESJI RADY MIASTA BIELSK PODLASKI W DNIU 21 SIERPNIA 2014 R. dot. oczyszczenia stawu znajdującego się w parku miejskim. Odpowiedzi na interpelację w sprawie oczyszczenia stawu znajdującego się w parku miejskim w pobliżu ul. Białowieskiej udzielono pismem z dnia 2 września 2014 r. informując, iż rozpoczęto proces oczyszczenia ww. zbiornika wodnego. dot. wycinki drzew na ul.wojska Polskiego. Odpowiedzi na zapytanie w sprawie wycinki drzew w pasie drogowym ul.wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim udzielono pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. informując, iż ww. drzewa na odcinku od ul.mickiewicza do ul.brańskiej zostały wycięte z uwagi na ich kolizję z przebudową drogi, tj. wykonaniem nowej nawierzchni chodników i zjazdów. dot. wydłużenia czasu dostaw gazu propan-butan przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Odpowiedzi na zapytanie w sprawie możliwości wydłużenia czasu dostaw gazu przez Przedsiębiorstwo Komunalne do godzin wieczornych udzielono pismem z dnia 2 września 2014 r. informując, iż wystąpiono z pismem do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z prośbą o przeanalizowanie przedmiotowego tematu. Radny Mirosław J.Kruszewski dot. wycinki drzew na terenach inwestycyjnych przy ul.maszynowej. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące terenów inwestycyjnych przy ul.maszynowej i Technicznej udzielono pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. informując, że celem przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje dokonano częściowej wycinki drzew gatunku topola czarna. Radny Paweł Miszczuk dot. projektu budżetu miasta na 2015 r. - podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych. Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. informując, że do jednostek podległych zostało skierowane wystąpienie, w którym poproszono o przekazanie wyliczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi na poziomie obecnym oraz w wariancie podwyżki 3 i 5 %. Ostateczna decyzja odnośnie ewentualnego ujęcia podwyżek

2 2 w tej grupie pracowników zostanie podjęta w terminie do 15 listopada 2014 r. po przeanalizowaniu całości wydatków na rok 2015 r. z uwzględnieniem kształtowania się wskaźnika wynikającego z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Podwyżki dla nauczycieli wynikają z decyzji rządowych. dot. wizerunku miasta Bielsk Podlaski braku porządku i czystości w obrębie obiektu handlowego Stokrotka, banku oraz na chodnikach ul.11 Listopada. Odpowiedzi na interpelację dotyczącą oczyszczania chodników przy ul.mickiewicza, ul.kościelnej i ul.11 Listopada udzielono pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. informując, iż do właścicieli działek przylegających bezpośrednio do przedmiotowych chodników zostały wysłane stosowne pisma w tej sprawie. dot. ograniczenia zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej na ul.mickiewicza na przystanku naprzeciw Ratusza Odpowiedzi na interpelację w sprawie ograniczenia zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej na ul. Mickiewicza na przystanku naprzeciw Ratusza udzielono pismem z dnia 2 września 2014 r. informując, iż wystąpiono z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg właściciela przedmiotowego przystanku z prośbą o wyjaśnienie powodu wprowadzenia przedmiotowych ograniczeń. dot. wizerunku strony internetowej miasta Bielsk Podlaski poprawienia błędów ortograficznych oraz zaktualizowania wykazu rejonów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Odpowiedzi na interpelację w sprawie poprawienie błędów ortograficznych na stronie internetowej udzielono pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. informując, że błąd, który wystąpił w nazwie zakładki został poprawiony na Bieżące projekty. Odpowiedzi na interpelację w sprawie zaktualizowania wykazu rejonów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim udzielono pismem z dnia 1 września 2014 r. wyjaśniając, co następuje: Znajdujący się dotychczas na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wykaz rewirów i rejonów dzielnicowych został przekazany przez Komendę Powiatową Policji z prośbą o jego zamieszczenie na stronie www. Faktem jest, że w późniejszym terminie Komenda Powiatowa Policji nie przesyłała informacji dot. zmian, które zachodziły w tym zakresie. W celu uniknięcia w przyszłości tego rodzaju sytuacji usunięto dotychczasową informację i wprowadzono na stronie internetowej Urzędu Miasta w Menu głównym - w zakładce - Polecane linki - odnośnik prowadzący do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, gdzie znajduje się aktualny wykaz. dot. działań podejmowanych ze strony Muzeum Podlaskiego w zakresie remontu obiektu Ratusza. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące działań podejmowanych przez Muzeum Podlaskie w zakresie remontu obiektu Ratusza udzielono pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. informując, że na tak postawione pytanie Muzeum Podlaskie w Białymstoku odpowiedziało pisemnie.

3 3 W załączeniu przesłano Radnemu pismo Muzeum z dnia 14 sierpnia 2014 r. i z dnia 28 lutego 2014 r. (Kserokopia pisma Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: AG/050/39/2014 została przekazana wszystkim radnym pismem skierowanym do Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr Br ) Radny Paweł Miszczuk dot. budowy chodnika przy ul.widowskiej. Odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy chodnika przy ulicy Widowskiej udzielono pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r. informując, że w przypadku propozycji realizacji ww. inwestycji przez zarządcę drogi ulicy Widowskiej tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, zostanie rozpatrzona możliwość współfinansowania wnioskowanego zadania przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski. dot. prac remontowych w bloku przy ul.dubiażyńskiej 4. Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. informując, iż sprawa dotycząca prac remontowych budynku przy ul. Dubiażyńskiej 4 w Bielsku Podlaskim została przekazana do zarządcy budynku tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego celem zbadania oraz udzielenia informacji przez administratora. dot. prac wykonywanych po usunięciu drzew na ulicy Wojska Polskiego (od torów do skrzyżowania z ul.brańską). Odpowiedzi na zapytanie w sprawie wycinki drzew w pasie drogowym ul.wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim udzielono pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. informując, iż ww. drzewa na odcinku od ul.mickiewicza do ul.brańskiej zostały wycięte z uwagi na ich kolizję z przebudową drogi, tj. wykonaniem nowej nawierzchni chodników i zjazdów. dot. chodnika przy ulicy Kościuszki (od ul.3 Maja do Bazyliki). Odpowiedzi na interpelację dotyczącą wymiany płytek chodnikowych w ulicy Kościuszki na wysokości od ul. 3 Maja w kierunku kościoła udzielono pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. informując, iż chodniki na tym odcinku ulicy zostały przebudowane na kostkę betonową typu polbruk. Przebudowa została wykonana w latach 2012 r. i 2013 r. obecny nowy chodnik jest w bardzo dobrym stanie i nie stwarza problemu w poruszaniu się pieszych. Radna Maria Ryżyk dot. budowy obwodnicy miasta Bielsk Podlaski. Odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy obwodnicy miasta Bielsk Podlaski udzielono pismem z dnia 1 września 2014 r. informując, że wystosowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z prośbą o podjęcie starań i działań mających na celu przebudowę infrastruktury komunikacyjnej dróg krajowych 19 i 66 w obrębie miasta Bielsk Podlaski wraz z budową obwodnicy miejskiej.

4 4 Po uzyskaniu odpowiedzi od GDDKiA w Białymstoku, Radna zostanie pisemnie poinformowana o istniejących planach zarządcy dróg krajowych i dalszych działaniach podjętych w tej sprawie. Jednocześnie przekazano Radnej do wiadomości pismo nr Izp z 1 września 2014 r. skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (treść pisma znajduje się w załączeniu do niniejszego zestawienia). Radna Alina Niegierewicz dot. uzupełnienia ubytków w jezdni przy zjeździe z ul.brańskiej na ul.kostycewicza oraz na ul.jaroszewicza na wysokości nr 46. Odpowiedzi na interpelację dotyczącą uzupełnienia ubytków w jezdni asfaltowej w ulicach Kostycewicza i Jaroszewicza na wysokości posesji nr 46 udzielono pismem z dnia 3 września informując, iż przedmiotowe ubytki zostaną usunięte w miesiącu wrześniu br. Radna Grażyna T. Rzepniewska dot. ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2015 r. zaułka ul.kleeberga. Odpowiedzi na interpelację w sprawie ujęcia w budżecie miasta na 2015 r. projektu zaułka ulicy Kleeberga udzielono pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r. informując, że w 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa budowy pasa pieszo-jezdnego wraz z przykanalikami do sieci deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej w zaułku ul. Kleeberga (działki o nr geod. 3806, 1992/2). Realizacja przedmiotowego zadania zostanie rozpatrzona przy konstrukcji projektu budżetu na 2015 r. Ponadto poinformowano, że istnieje możliwość zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 r. Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców, aż do wyczerpania kwoty zł. Propozycje projektów można składać od 10 września do 30 września 2014 r. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostaną na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń oraz udzielane są w siedzibie Urzędu Miasta, pokój nr 110. dot. przedłożenia opinii prawnej w zakresie zapisu zawartego w Statucie Miasta dotyczącego składania interpelacji radnych. Odpowiedzi na zgłoszoną prośbę dotyczącą przedłożenia opinii prawnej w zakresie zapisu zawartego w Statucie Miasta Bielsk Podlaski odnośnie składania interpelacji radnych udzielono pismem z dnia 4 września 2014 r. przesyłając przedmiotową opinię prawną (opinia prawna znajduje się w załączeniu do niniejszego zestawienia). dot. oczyszczenia stawu w parku miejskim. Odpowiedzi na wniosek w sprawie oczyszczania stawu znajdującego się w parku miejskim w pobliżu ul. Białowieskiej udzielono pismem z dnia 3 września 2014 r. informując, iż przed Dniami Bielska zbiorniki wodne były oczyszczane ze śmieci zaś obecnie są podjęte działania w celu ich odmulenia. Nadmieniono, iż tego typu zabiegi wykonywane w okresie letnich upałów mogłyby być zbyt uciążliwe dla mieszkańców miasta.

5 5 Wiceprzewodnicząca RM Bożena T. Zwolińska dot. przedłożenia opinii prawnej w zakresie zastosowania przepisów dotyczących nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski. Odpowiedzi na zgłoszoną prośbę dotyczącą przedłożenia opinii prawnej w zakresie zastosowania przepisów dotyczących nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski udzielono pismem z dnia 4 września 2014 r. przesyłając przedmiotową opinię prawną (opinia prawna znajduje się w załączeniu do niniejszego zestawienia). INTERPELACJA ZGŁOSZONA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM - 29 SIERPNIA 2014 R. dot. chodnika i porządku na posesji Przedszkola Nr 5. Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z dnia 8 września 2014 r. wyjaśniając, iż przedmiotowy chodnik znajduje się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. W związku z powyższym do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz do Przedszkola Nr 5 zostały wysłane pisma o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi zostaną one przedłożone Radnej. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA /-/ Jarosław Borowski

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-10-16 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.11.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Wartość Kosztorysu różnicowego (powykonawczego) lub ryczałt , ,07

Wartość Kosztorysu różnicowego (powykonawczego) lub ryczałt , ,07 BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski,.20 listopada 2015 r. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Izp. 0012.2.10.2015 Pan Andrzej Leszczyński Radny Rady Miasta Bielsk Podlaski W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad Wniosek Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2013 r. o wprowadzenie do porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br

BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-01-13 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.21.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Informacja na temat sytuacji gospodarczo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ad 4 Informacja na temat sytuacji gospodarczo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Ad 4 Informacja na temat sytuacji gospodarczo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Członek Komisji Danuta Karniewicz stwierdziła, że z przedłożonej informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Wstęp... 3 Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim... 4 Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim... 7 Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim... 10 Budowa zjazdu z ul. Maszynowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Ad 4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski. Ad 4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski. Członek Komisji Mirosław Gołębiowski zwrócił się z prośbą o podanie do

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-06-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.7.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, a projekt uchwały nie był przedmiotem analizy Komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, a projekt uchwały nie był przedmiotem analizy Komisji. Ad 2 Ustalenie porządku obrad uwagi do porządku obrad Przewodnicząca Komisji Bożena Zwolińska wnioskuje aby materiał dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia o konieczności zmiany podziału

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XVIII/2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-05-14 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.6.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 Nr 1 P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Ulica Widowska w Bielsku Podlaskim na odcinku: ul. Mickiewicza ul. Ogrodowa Inwestor: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVII/14. RADA MIASTA 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

PROTOKÓŁ NR XLVII/14. RADA MIASTA 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 RADA MIASTA 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0002.7.2014 PROTOKÓŁ NR XLVII/14 Z OBRAD XLVII SESJI RADY MIASTA BIELSK PODLASKI ODBYTYCH W DNIU 21 SIERPNIA 2014 R. XLVII sesja Rady Miasta Bielsk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Opracowanie niniejsze jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Bardziej szczegółowo

TOM V PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W PIASTOWIE. Nazwa i adres jednostki projektowania:

TOM V PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W PIASTOWIE. Nazwa i adres jednostki projektowania: Nazwa i adres jednostki projektowania: Inwestor: Nazwa inwestycji: Nazwa obiektu: MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 2, 05-820 PIASTÓW PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W PIASTOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 30 marca 2009 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy.

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 30 marca 2009 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. Protokół z XXVI sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 30 marca 2009 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Radny Piotr Ostaszewski - dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Poświętnej, Kościelnej i Kościuszki.

Radny Piotr Ostaszewski - dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Poświętnej, Kościelnej i Kościuszki. BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-08-11 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.103.2015 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Reymonta w Radomsku na odcinku od ul. Kolejowej do skrzyŝowania z ul. T. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

Radny Jerzy Czeczuga dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w drodze krajowej Nr 19 Białystok-Lublin.

Radny Jerzy Czeczuga dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w drodze krajowej Nr 19 Białystok-Lublin. BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-04-15 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.61.2015 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-02-12 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.3.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH ORAZ ODPOWIEDŹ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km 0+017.65 km 0+122.10 BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice - 1 - Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1. Fn Rada Miasta Bielsk Podlaski

BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1. Fn Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-10-23 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn. 3020.1.2014 Rada Miasta Bielsk Podlaski Wypełniając zapisy 5 uchwały nr XLVII/307/14 z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Radny Piotr Wawulski dot. boiska Orlik w Bielsku Podlaskim.

Radny Piotr Wawulski dot. boiska Orlik w Bielsku Podlaskim. BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-05- BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.71.2015 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych w okresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: - Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.. 26

Spis treści: - Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.. 26 Inwestycje 2016 Spis treści: - Wstęp.3 - Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej 4 - Termomodernizacja Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. 6 - Budowa boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Zamawiający: Inwestor: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad.

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Ad 2 Ustalenie porządku obrad. 1. Wniosek Burmistrza Miasta z dnia 22 sierpnia 2011 r. o wprowadzenie do porządku obrad XI sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski tematu Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 081 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-06-16 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.89.2015 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych podczas

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE WYKONAWCA: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE LOKALIZACJA: Działki:

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjno remontowe rady dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

Zadania inwestycyjno remontowe rady dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana Zadania inwestycyjno remontowe rady dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana Rada dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach

Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach Protokół nr XLVIII/10 sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 2 sierpnia 2010 w sali 22 Urzędu Miejskiego w godzinach 9.30 10.05 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Stanisław Wojtasiński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S O W Y C H N A U L. J A N A N O W A K A J E Z I O R AŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje Paweł Jodaniewski NIP 775 231 81 74 REGON 100111185 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA CIĄGU ULIC W RAMACH ZADANIA Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz przeprowadzonych w ciągu ostatnich ośmiu lat budowy, przebudowy

1. Wykaz przeprowadzonych w ciągu ostatnich ośmiu lat budowy, przebudowy Interpelacja nr 49/2016 W sprawie: dróg wojewódzkich Jerzy Barzowski Na podstawie art.23 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa pomorskiego oraz 13 statutu województwa pomorskiego i 23

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu Inwestor: Zamawiający: Obiekt: Zakres: Stadium: Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Drogi i chodniki osiedlowe w miejscowości Szczutowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Droga powiatowa Lubawa-Rybno Chodnik msc. Fijewo

Droga powiatowa Lubawa-Rybno Chodnik msc. Fijewo ZAKŁAD USŁUG DAN spółka z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 tel. fax. 0 89/ 644 81 77 tel. 0 793 123 153 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: Droga powiatowa Lubawa-Rybno Chodnik msc. Fijewo chodnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat:

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki Egz. 1 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA OGRODZIENIEC W ROGOŹNIKU Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Projektował : Bogusław Brzozowski... Jednostka

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budŝecie miasta na 2012 r. Zmiany dotyczą: 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH

REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH R 0045 KAT. A REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH III KADENCJA 2006-2010 złożenia Interpelacja zapytanie 1. 14.12.2006 Romuald Gruchalski udzielenia informacji gdzie mieszkańcy ul. Św. 19.12.2006 Ducha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO P R O N A D Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Łódź, dnia czerwca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Brzeziny dotacji

Bardziej szczegółowo

sprawie. Do interpelacji dołączono ksero pism wysłanych w 2014 r. w sprawie modernizacji

sprawie. Do interpelacji dołączono ksero pism wysłanych w 2014 r. w sprawie modernizacji BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-11 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.27.2015 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska ul. Otwocka 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją i przyjęła ją do wiadomości.

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją i przyjęła ją do wiadomości. BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 BR.0002.5.2016 ZESTAWIENIE opinii i wniosków Komisji RM oraz stanowisk Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do materiałów przedkładanych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE Projekt nr TU/01/16 PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych odcinek robót: droga powiatowa nr 1767G objazd drogami: droga krajowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 1/2014 wnioski regulowanej regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

z biuletynem informacyjnym dotyczącym zadań zrealizowanych na terenie naszego finansowych jak i ze źródeł zewnętrznych.

z biuletynem informacyjnym dotyczącym zadań zrealizowanych na terenie naszego finansowych jak i ze źródeł zewnętrznych. Spis treści Wstęp...3 Budowa ul. Zamkowej.....4 Budowa ul. Małej.....6 Budowa ul. Myśliwskiej (odcinek od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)...8 Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa... 10 Wykonanie miejsc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót budowlanych na ulicach Wiejskiej, Zielonej i Słonecznej

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót budowlanych na ulicach Wiejskiej, Zielonej i Słonecznej BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERYJNYCH Gajewo, ul. Spacerowa 15 11-500 Giżycko PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót budowlanych na ulicach Wiejskiej, Zielonej i Słonecznej OBIEKT: Przebudowa ul. Słonecznej,

Bardziej szczegółowo

Kilkaset osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnokonsultacyjnym w sprawie drogi S19 w Bielsku Podlaskim

Kilkaset osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnokonsultacyjnym w sprawie drogi S19 w Bielsku Podlaskim Kilkaset osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnokonsultacyjnym w sprawie drogi S19 w Bielsku Podlaskim Spotkanie dotyczyło planów powstania drogi ekspresowej S19 (Białystok Lublin) wraz z obwodnicą

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie 70. rocznicy likwidacji przez Niemców bielskiego getta.

Ad 4 Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie 70. rocznicy likwidacji przez Niemców bielskiego getta. Ad 4 Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie 70. rocznicy likwidacji przez Niemców bielskiego getta. Ad 5 Informacja na temat sytuacji gospodarczo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki

nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki nowe ulice kanalizacja oświetlenie ścieżki rowerowe chodniki ocieplone szkoły remontowane budynki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 WPROWADZENIE ZESTAWIENIE INWESTYCJI ścieżki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad:

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad: Ad 2 Ustalenie porządku obrad Wnioski do porządku obrad: wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski tematu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo