Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce"

Transkrypt

1

2 Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

3 Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE SPÓ EK KAPITA OWYCH Tomasz Lipowski RAJE PODATKOWE A UNIKANIE OPODATKOWANIA Monografie Podatkowe PODATKI 2006 Teksty Ustaw Becka Roman Kozierkiewicz DICTIONARY OF TAX TERMS Literatura Obcojêzyczna Marcin Jamro y OPODATKOWANIE SPÓ KI OSOBOWEJ Monografie Podatkowe Józef Wyciœlok KONTROLA ŒRODKÓW UE Przedsiêbiorstwo i Podatki Janusz Marciniuk PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 2006 Podatkowe Komentarze Becka VAT Z WPROWADZENIEM Twoje Prawo

4 Monika Mirtchanov El bieta Modzelewska-Koncewicz Aldona Szady-Œlaska Anna Chiczewska Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2006

5 Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Stan prawny: styczeñ 2006 Redakcja: Anna Konarzewska Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN X

6 Spis treœci Przedmowa Spis treœci... Wykaz skrótów... Rozdzia³ 1. Wprowadzenie System prawny Unii Europejskiej. 1 Rozdzia³ 2. Wykonywanie pracy formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Obowi¹zki informacyjne o warunkach zatrudnienia Rodzaje umów o pracê Pozapracownicze formy wykonywania pracy Umowa zlecenie Kontrakt mened erski Umowa o dzie³o Powo³anie do organów stanowi¹cych Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej Rozdzia³ 3. Oddelegowania pracowników Warunki wykonywania pracy na terenie Wspólnoty/ oddelegowanie w ramach Unii Oddelegowania pozaunijne Podró s³u bowa Œwiadczenia przys³uguj¹ce z tytu³u zagranicznej podró y s³u bowej Rozdzia³ 4. Swobodny przep³yw pracowników w Unii Europejskiej Swoboda poszukiwania i podejmowania zatrudnienia Prawo wjazdu i pobytu na terenie pañstwa cz³onkowskiego Zezwolenia na pracê dla cudzoziemców wykonuj¹cych pracê w Polsce Sankcje za naruszenie przepisów dotycz¹cych legalizacji wykonywania pracy Wjazd i pobyt w RP cudzoziemców niebêd¹cych obywatelami pañstw cz³onkowskich Wybrane aspekty zatrudniania obywateli polskich za granic¹.. 59 XI XV V

7 Rozdzia³ 5. Ustawodawstwo unijne w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych Przepisy dotycz¹ce zabezpieczenia spo³ecznego Zasady i zasiêg Wspólnoty Europejskiej w zakresie ubezpieczenia spo³ecznego koordynacja systemów. Oddelegowanie pracowników w œwietle przepisów rozporz¹dzenia 1408/ Œwiadczenia z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych Rozdzia³ 6. Polski system ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych Zasady objêcia ubezpieczeniem. Tytu³y do ubezpieczeñ spo³ecznych Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu Rozdzia³ 7. Op³acanie i rozliczanie sk³adek Obowi¹zki p³atnika w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych Zg³oszenie do ubezpieczeñ Rozliczanie i op³acanie sk³adek Pracodawca jako p³atnik obowi¹zki w przypadku oddelegowania pracowników z Polski do krajów Unii Europejskiej oraz z kraju Unii Europejskiej do Polski Inne podmioty pe³ni¹ce obowi¹zki p³atników Obywatele pañstw trzecich zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym Rozdzia³ 8. Aspekty podatkowe podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym Przychód podlegaj¹cy sk³adkom na ubezpieczenie spo³eczne Podatek dochodowy od osób fizycznych odliczalnoœæ sk³adek Rozdzia³ 9. Rezydencja podatkowa w polskich przepisach VI Spis treœci 1. Obowi¹zek podatkowy, rezydencje, miejsce zamieszkania rozwa ania terminologiczne Pojêcie i znaczenie obowi¹zku podatkowego Konsekwencje podatkowe posiadania obowi¹zku podatkowego

8 Spis treœci 4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej (obowi¹zku podatkowego) na terenie Polski na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pojêcie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych Rozdzia³ 10. Polskie przepisy podatkowe a postanowienia umów miêdzynarodowych w zakresie rezydencji podatkowej Uwagi ogólne Rezydencja w polskich przepisach podatkowych a stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Rezydencja w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Praktyka polskich w³adz skarbowych w zakresie okreœlania obowi¹zku podatkowego Certyfikat rezydencji Cudzoziemcy w Polsce oraz Polacy za granic¹ zasady opodatkowania Rozdzia³ 11. Wykonywanie pracy miêdzynarodowe aspekty w zakresie opodatkowania Podwójne opodatkowanie przepisy kolizyjne Opodatkowanie dochodu z tytu³u wykonywania pracy na podstawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Koncepcja pracodawcy ekonomicznego interpretacje OECD Opodatkowanie dochodu z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej niezale nie/samodzielnie na podstawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Opodatkowanie dochodów cz³onków zarz¹du i rad nadzorczych na podstawie przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdzia³ 12. Metody unikania podwójnego opodatkowania Metoda wy³¹czenia z progresj¹ Metoda zaliczenia (odliczenia, kredytu) Brak umowy kredyt podatkowy Rozdzia³ 13. Polacy za granic¹ opodatkowanie w œwietle polskich przepisów Podatkowe konsekwencje wyjazdu polskiego pracownika za granicê VII

9 2. Podatkowe konsekwencje podró y s³u bowej Podatkowe konsekwencje oddelegowania Zawarcie umowy miêdzy spó³kami Zwolnienie z opodatkowania okreœlonych nale noœci równowartoœci diet Obowi¹zek poboru zaliczek na podatek dochodowy podwójne opodatkowanie Zwolnienie p³atnika z obowi¹zku poboru zaliczek Wniosek o interpretacjê przepisów prawa podatkowego a pobór zaliczek Rozdzia³ 14. Zasady ustalania dochodu Pojêcie przychodu, dochodu i podstawy opodatkowania Przychód ze stosunku pracy Wybrane œwiadczenia rzeczowe i ich traktowanie podatkowe. 166 Rozdzia³ 15. Zasady opodatkowania i rozliczeñ dochodów w zakresie ró nych struktur wynagradzania Zasady opodatkowania przychodu ze stosunku pracy Przychody z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie. Pojêcie dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie Podstawy prawne wykonywania funkcji cz³onkowskich w organach stanowi¹cych osób prawnych Mo liwe struktury uzyskiwania wynagrodzenia za pe³nienie funkcji cz³onkowskich Konsekwencje podatkowe w razie zawarcia umowy o dzie³o/umowy zlecenia Konsekwencje podatkowe w razie zawarcia kontraktu mened erskiego/umowy o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Konsekwencje podatkowe w razie uzyskiwania wynagrodzenia na podstawie uchwa³y Przychody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej Struktury mieszane (split) Inne Ÿród³a przychodów Rozdzia³ 16. Zasady wynagradzania w aspekcie oddelegowañ zagranicznych VIII Spis treœci 1. Wysokoœæ wynagrodzenia netto w zwi¹zku ze œwiadczeniem pracy za granic¹ Tax equalization Tax protection Laissez-faire

10 Spis treœci Rozdzia³ 17. Koszty podatkowe Pojêcie, wysokoœæ, zasady ustalania Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Koszty uzyskania przychodów z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie % koszty uzyskania przychodu Koszty w dzia³alnoœci gospodarczej Brak kosztów (opodatkowanie przychodu) Rozdzia³ 18. Pracodawca jako p³atnik Definicja p³atnika Rola p³atnika Pobór zaliczek przez p³atników Podatek zrycza³towany Obowi¹zki pracodawcy jako p³atnika po zakoñczeniu roku podatkowego Obowi¹zki w zakresie sporz¹dzania informacji ORD-W Rozdzia³ 19. Zasada samoopodatkowania przy wybranych kategoriach przychodów Umowa o pracê z pracodawc¹ zagranicznym Umowa zlecenia ze zleceniodawc¹ zagranicznym/umowa o dzie³o/kontrakt mened erski w œwietle przepisów oraz w praktyce urzêdów skarbowych Przychody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej Obowi¹zek sporz¹dzenia zeznania rocznego Za³¹czniki Indeks rzeczowy IX

11

12 Przedmowa Mam Przedmowa przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu unikaln¹, jak na chwilê obecn¹, ksia kê-komentarz napisany z myœl¹ o i dla pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników oddelegowanych. Chocia tê ksi¹ kê adresujemy do pracodawców, to jest ona równie pisana z myœl¹ o pracownikach oddelegowanych do i z Polski. Zarówno oni, jak i podmioty ich zatrudniaj¹ce znajd¹ w niniejszej publikacji odpowiedzi na wiele pytañ i problemów dotycz¹cych oddelegowañ. Ksi¹ ka powsta³a wspólnym wysi³kiem Autorów a na jej treœæ sk³adaj¹ siê nie tylko przepisy prawa oraz ich interpretacje, lecz równie doœwiadczenia Autorów zebrane podczas ich d³ugoletniej pracy w doradztwie podatkowym, w bran y oddelegowañ. Oddelegowania pracownicze istniej¹, w zasadzie, od momentu ekspansji rekinów biznesu na rynki miêdzynarodowe czy chocia by krajowe. Oznacza to, choæ brzmi jako rzecz oczywista, e oddelegowanie mo e mieæ równie zasiêg krajowy. Oddelegowanie krajowe, jest o tyle prostsze, e pracownik nie zmienia, de facto swojej sytuacji ubezpieczeniowo-podatkowej. Zmiana nastêpuje g³ównie na gruncie prawa pracy. Dlatego te, ten w¹tek oddelegowañ zosta³ celowo ograniczony. Pierwsze oddelegowania, we wspó³czesnym rozumieniu, mia³y miejsce, jak nale y przypuszczaæ z du ym prawdopodobieñstwem, w USA. Do dziœ obywatele USA s¹ najbardziej prê n¹ grup¹ tzw. expatriates, czyli ludzi, którzy, w du ym uproszczeniu, yj¹ na walizkach i jad¹ do pracy tam, gdzie potrzebuje ich firma. Na tych samych walizkach siedz¹ rodziny expatriates, gotowe do podró y gdziekolwiek pojedzie g³owa rodziny. Dla Amerykanów oddelegowania, szczególnie europejskie, s¹ zwykle bardzo atrakcyjne. Nie stanowi te dla nich specjalnego problemu sprzeda domu, samochodu, zawieszenie kontaktów socjalnych i podró w nieznane. Mniejsz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê oddelegowania wewn¹trzkrajowe. Trudno uwierzyæ, ale pewna firma wyp³aca oddelegowanym z Nowego Yorku do San Diego tzw. dodatek za trudne warunki yciowe ( hardship premium ), aby zachêciæ ich do wyjazdu. Bez wzglêdu na to, w zwi¹zku z du ¹ migracj¹ pracownicz¹, USA doczeka³y siê specjalnych ulg podatkowych dla pracuj¹cych za granic¹ a pracodawcy dok³adnych procedur oddelegowania, w których, przewiduje siê prawie ka d¹, mo liw¹ do zaistnienia, sytuacjê podatkowo-socjalno-bytowo- yciow¹. XI

13 Przedmowa W Polsce, jeszcze kilka lat temu powy sze zagadnienia dotycz¹ce elastycznego zatrudniania pracowników, w tym managerów wysokiego szczebla, w ramach firm miêdzynarodowych wydawa³y siê nam odleg³ymi problemami tych e firm oraz ich spó³ek-córek w naszym kraju. Postêpuj¹ca globalizacja, równie rynku pracy, oraz wejœcie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³y, e zatrudnienie pracownicze zwi¹zane z oddelegowaniem czy te samodzielnym wyjazdem do pracy za granicê, sta³y siê normalnym i powszechnym zjawiskiem. Mo na natomiast zaobserwowaæ pewien spadek zatrudnienia z zewn¹trz bowiem praktyk¹ rynku jest, e coraz mniej obcokrajowców przyje d a do Polski w ramach oddelegowania z zagranicy. Oczywiœcie, kluczowe stanowiska w wielu firmach z udzia³em kapita³u zagranicznego, z wiadomych wzglêdów, s¹ nadal obsadzane wysoko wykwalifikowan¹ kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ pochodz¹c¹ z kraju firmy-matki. Dlatego te, czêœæ naszej ksi¹ ki dotyka tej problematyki jako, w zasadzie, odrêbnej i specyficznej, zw³aszcza w sferze podatkowej oraz zagadnieniach zwi¹zanych z legalizacj¹ pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski. Dodatkowe wyzwania dla pracodawców zwi¹zane s¹ równie z niedawn¹ akcesj¹ Polski do Unii skutkuj¹c¹ w koniecznoœci harmonizacji na gruncie prawa pracy oraz ubezpieczeñ spo³ecznych. Zapocz¹tkowa³a ona, na d³ugo przed przyst¹pieniem Polski do Unii, proces unifikacji przepisów ustawodawstwa polskiego z przepisami Unii a tak e proces koordynacji. W odniesieniu do pracowników, unifikacja przepisów dotyczy³a g³ównie zmian w Kodeksie Pracy. Pewnym odstêpstwem w tym zakresie jest czasowe ograniczenie dla Polaków swobodnego dostêpu do rynków pracy niektórych pañstw cz³onkowskich. Kraje starej Unii w procesie negocjacyjnym zagwarantowa³y sobie tak¹ mo liwoœæ w obawie przed emigracj¹ zarobkow¹. Problematyka ta jest szczegó³owo omówiona w rozdziale I. Koordynacja przepisów prawnych ma na celu, miêdzy innymi, przestrzeganie w Polsce fundamentalnych zasad wyra onych w Traktacie Ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹, w szczególnoœci zaœ swobodny przep³ywu osób i œwiadczenia us³ug oraz zakazu dyskryminacji. Doskona³ym przyk³adem owej koordynacji jest wspó³praca w ramach zabezpieczenia spo³ecznego na terenie Unii. Wyra a siê ona w zasadzie jednakowego traktowania ubezpieczonych bez wzglêdu na ich obywatelstwo i miejsce wykonywania pracy. Oczywiœcie tak d³ugo jak s¹ obywatelami Unii. Zasady koordynacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz jego skutki w przystêpny i obrazowy sposób przedstawia rozdzia³ II. Pamiêtaæ równie nale y, e, niezale nie od stopnia u³atwienia przemieszczania siê si³y roboczej, na poziomie lokalnym, firmy s¹ coraz bardziej zainteresowane zatrudnianiem w³asnych obywateli na kluczowe stanowiska. Pracownicy ci, to osoby maj¹ce opiniê œwietnie radz¹cych sobie XII

14 Przedmowa w biznesie, doskonale wykszta³conych i posiadaj¹cych doœwiadczenie nie mniejsze ni ich zagraniczni koledzy. Dotyczy to w równym stopniu obywateli Polski jak i innych krajów. Co ciekawe, o ile na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zachodnie koncerny wysy³a³y swoich managerów do Polski, o tyle obecnie ekspansja tych firm np. na wschód, wi¹ e siê czêsto z oddelegowaniami polskiej kadry managerskiej. Ale nie tylko kraje takie jak np. Ukraina, Rosja czy Serbia potrzebuj¹ polskich specjalistów. Równie tzw. kraje starej Unii zg³aszaj¹ takie zapotrzebowanie. Bardzo wiele osób wyje d a równie do tzw. nowej Unii. Najczêœciej migracja ta odbywa siê w ramach jednej firmy, w miarê jej potrzeb biznesowych i organizacyjnych. Owa, swego rodzaju, powszechnoœæ, z jednej strony cieszy, bowiem, co oczywiste, daje nowe mo liwoœci zarówno w strefie rozwoju zawodowego, jak i finansowego. Z drugiej zaœ strony, stawia przed wyje d aj¹cymi, jak i pracodawcami nowe wyzwania. Jak dotychczas, bardzo niewielu pracodawców polskich, doczeka³o siê w³asnej, opartej na polskich realiach, polityki oddelegowañ. Skutkuje to w problemach, które wystêpuj¹, g³ównie z punktu widzenia podatkowego. Przepisy podatkowe, s¹, bowiem systemem, który wi¹ e cz³owieka na sta³e z krajem, który uwa a go za swego rezydenta. Istnienie umów miêdzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzyga, co prawda, które pañstwo ma prawo opodatkowaæ dochody danej osoby, ale nie eliminuje praktycznych problemów z czasowym podwójnym opodatkowaniem. Dodatkowo, jak pokazuje doœwiadczenie, o ile pracodawcy krajowi/zagraniczni dope³niaj¹ wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z prawem do wykonywania pracy oraz w zakresie spraw pobytowo-wizowych, o tyle kwestie podatkowe czêsto im umykaj¹. Skutkiem tego jest frustracja oddelegowanych, d³ugie dyskusje (i kosztowne) z doradcami, urzêdami skarbowymi oraz wszystkimi, którzy s¹ chc¹c, nie chc¹c zaanga owani w sprawy tych e. Dlatego te, w rozdziale III, w sposób szczegó³owy przedstawiamy problematykê podatkow¹ zwi¹zan¹ zarówno z formami zatrudniania jak i oddelegowañ pracowników. Czeœæ informacji jest nienowa, czêœæ jest kontrowersyjna, bowiem nie zawsze zgadzamy siê z podejœciem urzêdów skarbowych a nawet NSA. Zachêcam jednak gor¹co do zapoznania siê z t¹ problematyk¹. Na zakoñczenie chcia³abym w imieniu Autorów, podziêkowaæ Wydawnictwu za umo liwienie nam wydania ksi¹ ki, maj¹c nadziejê, e wielu, zarówno pracodawców jak i pracowników w ten sposób skorzysta z naszych doœwiadczeñ i uniknie, czasem z pozoru niemo liwych do unikniêcia b³êdów. Monika Mirtchanov XIII

15

16 Wykaz skrótów 1. Akty prawne EwPodU... KC... KP... KKS... KSH... OrdPU... PDOFizU... PDOPrU... PrAut Inne skróty GUS... IKE... OFE... PPE... ZUS Publikacje MoPod... MPP... ustawa z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm.) Kodeks cywilny Kodeks pracy ustawa z r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) Kodeks spó³ek handlowych ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) G³ówny Urz¹d Statystyczny Indywidualne Konta Emerytalne Otwarte Fundusze Emerytalne Pracownicze Programy Emerytalne Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Monitor Podatkowy Monitor Prawa Pracy XV

17

18 Rozdzia³ 1. Wprowadzenie System prawny Unii Europejskiej Zatrudnianie Rozdzia³ Prawo1. Unii Wprowadzenie Polaków Europejskiej za granic¹ System dzieli i obcokrajowców siê prawny na prawo Unii pierwotne Europejskiej w Polsce oraz prawo wtórne. Do kategorii prawa pierwotnego nale ¹ Traktaty Wspólnot Europejskich ustanawiaj¹ce Uniê Europejsk¹ oraz okreœlaj¹ce sytuacjê prawn¹ pañstw cz³onkowskich. Akty te ustalaj¹ zasady wydawania innych aktów prawnych, zaœ przepisy w nich zawarte stanowi¹ normy bezpoœrednie, tj. automatycznie staj¹ siê one czêœci¹ porz¹dku prawnego pañstw cz³onkowskich. Traktaty powy sze to: 1) Traktat Paryski z r. (Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali), na podstawie którego powsta³ wolny rynek wêgla, stali, rudy, elaza i z³omu 1, 2) Traktaty Rzymskie (Traktaty o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej) z r. tworz¹ce wspólny rynek i zbli aj¹ce politykê gospodarcz¹ krajów cz³onkowskich 2, 3) Jednolity Akt Europejski z r. zmieniaj¹cy i uzupe³niaj¹cy trzy powy sze Traktaty za³o ycielskie tworz¹cy jednolity rynek europejski 3, 4) Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) z r., na podstawie którego utworzono obszar bez granic wewnêtrznych oraz uniê gospodarczo-walutow¹, ³¹cznie z wprowadzeniem wspólnej waluty 4, 1 Sygnatariuszami Traktatu Paryskiego by³y: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i W³ochy. 2 Sygnatariuszami Traktatów Rzymskich by³y: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, W³ochy. 3 Sygnatariuszami Aktu by³y: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania, W³ochy. 4 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 1

19 Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce 5) Traktat Amsterdamski (zmieniaj¹cy i uzupe³niaj¹cy Traktaty Rzymskie oraz Traktat z Maastricht) z r., m.in. wzmacniaj¹cy zasadê swobody przemieszczania siê osób w ramach Wspólnoty 1, 6) Traktat Nicejski z r. przygotowuj¹cy instytucje Unii Europejskiej do poszerzenia o 12 nowych pañstw 2, 7) Traktaty akcesyjne o przyst¹pieniu poszczególnych pañstw do Unii Europejskiej. Prawo wtórne stanowi¹ takie akty prawne jak: rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Rozporz¹dzenia i dyrektywy maj¹ zastosowanie do wszystkich pañstw cz³onkowskich. Rozporz¹dzenie musi byæ przestrzegane w ca³oœci przez pañstwa cz³onkowskie, gdzie jest ono automatycznie stosowane bez koniecznoœci wydawania przepisów krajowych przez poszczególne pañstwa. Odmiennie, dyrektywa pozostawia pañstwom cz³onkowskim wybór formy i œrodków jej wprowadzenia. Decyzje s¹ wydawane w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, mog¹ nimi byæ zarówo pañstwa, jak i osoby fizyczne b¹dÿ prawne. Zalecenia i opinie to œrodek, za pomoc¹ którego instytucje wspólnotowe publikuj¹ swoje zapatrywania dotycz¹ce poszczególnych zagadnieñ. 1 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 2 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 2

20 Rozdzia³ 2. Wykonywanie pracy formy zatrudnienia 1. Zatrudnienie pracownicze Zatrudnianie Rozdzia³ Zatrudnienie 2. Wykonywanie Polaków pracownicze za granic¹ pracy jest i obcokrajowców formy najczêstsz¹ zatrudnienia form¹ w Polsce wykonywania pracy. Œwiadczenie pracy przez cudzoziemców w Polsce i Polaków oddelegowanych do pracy za granicê nie odbiega w tym wzglêdzie od standardu. Zdefiniowanie zatrudnienia pracowniczego w Unii Europejskiej jest punktem odniesienia do innych form wykonywania pracy/ us³ug. Prawo wspólnotowe nie zawiera kompletnej definicji terminu pracownik ani stosunek pracy, które mia³yby zastosowanie do ca³ego ustawodawstwa unijnego. Co wiêcej, ró ne akty prawa wspólnotowego pos³uguj¹ siê pojêciem pracownik w sposób niejednolity np. niektóre dyrektywy odsy³aj¹ do rozumienia krajowego tego pojêcia, inne zawieraj¹ definicje wy³¹cznie na swój u ytek 1, wreszcie jeszcze inne wskazuj¹ na poszczególne elementy, które pozwalaj¹ nadaæ danej relacji charakter zatrudnienia pracowniczego. Zasadnicze znaczenie ma zdefiniowanie pojêcia pracownik w kontekœcie swobody podejmowania zatrudnienia, zagwarantowanej art Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ 2 z uwagi na bogate orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci na tym tle, które nale y uwzglêdniaæ przy dokonywaniu wyk³adni prawa krajowego. I tak, w orzeczeniach Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci za zasadnicze dla stwierdzenia istnienia pomiêdzy stronami stosunku pracy zosta³y uznane nastêpuj¹ce przes³anki: 1 Do definicji krajowych odwo³uje siê np. Dyrektywa Nr 2001/23 o przejœciu zak³adu pracy na innego pracodawcê (Dz.Urz. L 82 z r.). 2 Tekst jedn. Dz.Urz. C325 z r. 3

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII Spis treœci Spis Przedmowa treœci Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych V XV XIX XXIII Czêœæ A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 106 Test 2 5 Odpowiedzi do testu 2 108 Test 3 9 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA LUDNOŚCI. pokój nr 2

EWIDENCJA LUDNOŚCI. pokój nr 2 EWIDENCJA LUDNOŚCI Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r.w sprawie dowodów osobistych /Dz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I)

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I) Obszarem podlegającym szczególnej kontroli przez organy podatkowe jest prowadzenie działalności na terenie SSE oraz korzystanie przez spółkę ze zwolnień dochodu od opodatkowania w związku z taką działalnością.

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie są jednolite. W zależności od ich obywatelstwa, statusu pobytowego w Polsce oraz rodzaju pracy, którą mają

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ pracowników pomiędzy Polską a Niemcami od 1 maja2011r.

Swobodny przepływ pracowników pomiędzy Polską a Niemcami od 1 maja2011r. Swobodny przepływ pracowników pomiędzy Polską a Niemcami od 1 maja2011r. Zatrudnianie polskich pracowników w Niemczech Swoboda przepływu osób jako podstawowa zasada funkcjonowania wspólnego rynku Unii

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo