Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce"

Transkrypt

1

2 Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

3 Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE SPÓ EK KAPITA OWYCH Tomasz Lipowski RAJE PODATKOWE A UNIKANIE OPODATKOWANIA Monografie Podatkowe PODATKI 2006 Teksty Ustaw Becka Roman Kozierkiewicz DICTIONARY OF TAX TERMS Literatura Obcojêzyczna Marcin Jamro y OPODATKOWANIE SPÓ KI OSOBOWEJ Monografie Podatkowe Józef Wyciœlok KONTROLA ŒRODKÓW UE Przedsiêbiorstwo i Podatki Janusz Marciniuk PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 2006 Podatkowe Komentarze Becka VAT Z WPROWADZENIEM Twoje Prawo

4 Monika Mirtchanov El bieta Modzelewska-Koncewicz Aldona Szady-Œlaska Anna Chiczewska Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2006

5 Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Stan prawny: styczeñ 2006 Redakcja: Anna Konarzewska Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN X

6 Spis treœci Przedmowa Spis treœci... Wykaz skrótów... Rozdzia³ 1. Wprowadzenie System prawny Unii Europejskiej. 1 Rozdzia³ 2. Wykonywanie pracy formy zatrudnienia Zatrudnienie pracownicze Obowi¹zki informacyjne o warunkach zatrudnienia Rodzaje umów o pracê Pozapracownicze formy wykonywania pracy Umowa zlecenie Kontrakt mened erski Umowa o dzie³o Powo³anie do organów stanowi¹cych Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej Rozdzia³ 3. Oddelegowania pracowników Warunki wykonywania pracy na terenie Wspólnoty/ oddelegowanie w ramach Unii Oddelegowania pozaunijne Podró s³u bowa Œwiadczenia przys³uguj¹ce z tytu³u zagranicznej podró y s³u bowej Rozdzia³ 4. Swobodny przep³yw pracowników w Unii Europejskiej Swoboda poszukiwania i podejmowania zatrudnienia Prawo wjazdu i pobytu na terenie pañstwa cz³onkowskiego Zezwolenia na pracê dla cudzoziemców wykonuj¹cych pracê w Polsce Sankcje za naruszenie przepisów dotycz¹cych legalizacji wykonywania pracy Wjazd i pobyt w RP cudzoziemców niebêd¹cych obywatelami pañstw cz³onkowskich Wybrane aspekty zatrudniania obywateli polskich za granic¹.. 59 XI XV V

7 Rozdzia³ 5. Ustawodawstwo unijne w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych Przepisy dotycz¹ce zabezpieczenia spo³ecznego Zasady i zasiêg Wspólnoty Europejskiej w zakresie ubezpieczenia spo³ecznego koordynacja systemów. Oddelegowanie pracowników w œwietle przepisów rozporz¹dzenia 1408/ Œwiadczenia z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych Rozdzia³ 6. Polski system ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych Zasady objêcia ubezpieczeniem. Tytu³y do ubezpieczeñ spo³ecznych Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu Rozdzia³ 7. Op³acanie i rozliczanie sk³adek Obowi¹zki p³atnika w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych Zg³oszenie do ubezpieczeñ Rozliczanie i op³acanie sk³adek Pracodawca jako p³atnik obowi¹zki w przypadku oddelegowania pracowników z Polski do krajów Unii Europejskiej oraz z kraju Unii Europejskiej do Polski Inne podmioty pe³ni¹ce obowi¹zki p³atników Obywatele pañstw trzecich zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym Rozdzia³ 8. Aspekty podatkowe podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym Przychód podlegaj¹cy sk³adkom na ubezpieczenie spo³eczne Podatek dochodowy od osób fizycznych odliczalnoœæ sk³adek Rozdzia³ 9. Rezydencja podatkowa w polskich przepisach VI Spis treœci 1. Obowi¹zek podatkowy, rezydencje, miejsce zamieszkania rozwa ania terminologiczne Pojêcie i znaczenie obowi¹zku podatkowego Konsekwencje podatkowe posiadania obowi¹zku podatkowego

8 Spis treœci 4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej (obowi¹zku podatkowego) na terenie Polski na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Pojêcie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych Rozdzia³ 10. Polskie przepisy podatkowe a postanowienia umów miêdzynarodowych w zakresie rezydencji podatkowej Uwagi ogólne Rezydencja w polskich przepisach podatkowych a stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Rezydencja w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Praktyka polskich w³adz skarbowych w zakresie okreœlania obowi¹zku podatkowego Certyfikat rezydencji Cudzoziemcy w Polsce oraz Polacy za granic¹ zasady opodatkowania Rozdzia³ 11. Wykonywanie pracy miêdzynarodowe aspekty w zakresie opodatkowania Podwójne opodatkowanie przepisy kolizyjne Opodatkowanie dochodu z tytu³u wykonywania pracy na podstawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Koncepcja pracodawcy ekonomicznego interpretacje OECD Opodatkowanie dochodu z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej niezale nie/samodzielnie na podstawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Opodatkowanie dochodów cz³onków zarz¹du i rad nadzorczych na podstawie przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdzia³ 12. Metody unikania podwójnego opodatkowania Metoda wy³¹czenia z progresj¹ Metoda zaliczenia (odliczenia, kredytu) Brak umowy kredyt podatkowy Rozdzia³ 13. Polacy za granic¹ opodatkowanie w œwietle polskich przepisów Podatkowe konsekwencje wyjazdu polskiego pracownika za granicê VII

9 2. Podatkowe konsekwencje podró y s³u bowej Podatkowe konsekwencje oddelegowania Zawarcie umowy miêdzy spó³kami Zwolnienie z opodatkowania okreœlonych nale noœci równowartoœci diet Obowi¹zek poboru zaliczek na podatek dochodowy podwójne opodatkowanie Zwolnienie p³atnika z obowi¹zku poboru zaliczek Wniosek o interpretacjê przepisów prawa podatkowego a pobór zaliczek Rozdzia³ 14. Zasady ustalania dochodu Pojêcie przychodu, dochodu i podstawy opodatkowania Przychód ze stosunku pracy Wybrane œwiadczenia rzeczowe i ich traktowanie podatkowe. 166 Rozdzia³ 15. Zasady opodatkowania i rozliczeñ dochodów w zakresie ró nych struktur wynagradzania Zasady opodatkowania przychodu ze stosunku pracy Przychody z dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie. Pojêcie dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie Podstawy prawne wykonywania funkcji cz³onkowskich w organach stanowi¹cych osób prawnych Mo liwe struktury uzyskiwania wynagrodzenia za pe³nienie funkcji cz³onkowskich Konsekwencje podatkowe w razie zawarcia umowy o dzie³o/umowy zlecenia Konsekwencje podatkowe w razie zawarcia kontraktu mened erskiego/umowy o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem Konsekwencje podatkowe w razie uzyskiwania wynagrodzenia na podstawie uchwa³y Przychody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej Struktury mieszane (split) Inne Ÿród³a przychodów Rozdzia³ 16. Zasady wynagradzania w aspekcie oddelegowañ zagranicznych VIII Spis treœci 1. Wysokoœæ wynagrodzenia netto w zwi¹zku ze œwiadczeniem pracy za granic¹ Tax equalization Tax protection Laissez-faire

10 Spis treœci Rozdzia³ 17. Koszty podatkowe Pojêcie, wysokoœæ, zasady ustalania Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Koszty uzyskania przychodów z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie % koszty uzyskania przychodu Koszty w dzia³alnoœci gospodarczej Brak kosztów (opodatkowanie przychodu) Rozdzia³ 18. Pracodawca jako p³atnik Definicja p³atnika Rola p³atnika Pobór zaliczek przez p³atników Podatek zrycza³towany Obowi¹zki pracodawcy jako p³atnika po zakoñczeniu roku podatkowego Obowi¹zki w zakresie sporz¹dzania informacji ORD-W Rozdzia³ 19. Zasada samoopodatkowania przy wybranych kategoriach przychodów Umowa o pracê z pracodawc¹ zagranicznym Umowa zlecenia ze zleceniodawc¹ zagranicznym/umowa o dzie³o/kontrakt mened erski w œwietle przepisów oraz w praktyce urzêdów skarbowych Przychody z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej Obowi¹zek sporz¹dzenia zeznania rocznego Za³¹czniki Indeks rzeczowy IX

11

12 Przedmowa Mam Przedmowa przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu unikaln¹, jak na chwilê obecn¹, ksia kê-komentarz napisany z myœl¹ o i dla pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników oddelegowanych. Chocia tê ksi¹ kê adresujemy do pracodawców, to jest ona równie pisana z myœl¹ o pracownikach oddelegowanych do i z Polski. Zarówno oni, jak i podmioty ich zatrudniaj¹ce znajd¹ w niniejszej publikacji odpowiedzi na wiele pytañ i problemów dotycz¹cych oddelegowañ. Ksi¹ ka powsta³a wspólnym wysi³kiem Autorów a na jej treœæ sk³adaj¹ siê nie tylko przepisy prawa oraz ich interpretacje, lecz równie doœwiadczenia Autorów zebrane podczas ich d³ugoletniej pracy w doradztwie podatkowym, w bran y oddelegowañ. Oddelegowania pracownicze istniej¹, w zasadzie, od momentu ekspansji rekinów biznesu na rynki miêdzynarodowe czy chocia by krajowe. Oznacza to, choæ brzmi jako rzecz oczywista, e oddelegowanie mo e mieæ równie zasiêg krajowy. Oddelegowanie krajowe, jest o tyle prostsze, e pracownik nie zmienia, de facto swojej sytuacji ubezpieczeniowo-podatkowej. Zmiana nastêpuje g³ównie na gruncie prawa pracy. Dlatego te, ten w¹tek oddelegowañ zosta³ celowo ograniczony. Pierwsze oddelegowania, we wspó³czesnym rozumieniu, mia³y miejsce, jak nale y przypuszczaæ z du ym prawdopodobieñstwem, w USA. Do dziœ obywatele USA s¹ najbardziej prê n¹ grup¹ tzw. expatriates, czyli ludzi, którzy, w du ym uproszczeniu, yj¹ na walizkach i jad¹ do pracy tam, gdzie potrzebuje ich firma. Na tych samych walizkach siedz¹ rodziny expatriates, gotowe do podró y gdziekolwiek pojedzie g³owa rodziny. Dla Amerykanów oddelegowania, szczególnie europejskie, s¹ zwykle bardzo atrakcyjne. Nie stanowi te dla nich specjalnego problemu sprzeda domu, samochodu, zawieszenie kontaktów socjalnych i podró w nieznane. Mniejsz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê oddelegowania wewn¹trzkrajowe. Trudno uwierzyæ, ale pewna firma wyp³aca oddelegowanym z Nowego Yorku do San Diego tzw. dodatek za trudne warunki yciowe ( hardship premium ), aby zachêciæ ich do wyjazdu. Bez wzglêdu na to, w zwi¹zku z du ¹ migracj¹ pracownicz¹, USA doczeka³y siê specjalnych ulg podatkowych dla pracuj¹cych za granic¹ a pracodawcy dok³adnych procedur oddelegowania, w których, przewiduje siê prawie ka d¹, mo liw¹ do zaistnienia, sytuacjê podatkowo-socjalno-bytowo- yciow¹. XI

13 Przedmowa W Polsce, jeszcze kilka lat temu powy sze zagadnienia dotycz¹ce elastycznego zatrudniania pracowników, w tym managerów wysokiego szczebla, w ramach firm miêdzynarodowych wydawa³y siê nam odleg³ymi problemami tych e firm oraz ich spó³ek-córek w naszym kraju. Postêpuj¹ca globalizacja, równie rynku pracy, oraz wejœcie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³y, e zatrudnienie pracownicze zwi¹zane z oddelegowaniem czy te samodzielnym wyjazdem do pracy za granicê, sta³y siê normalnym i powszechnym zjawiskiem. Mo na natomiast zaobserwowaæ pewien spadek zatrudnienia z zewn¹trz bowiem praktyk¹ rynku jest, e coraz mniej obcokrajowców przyje d a do Polski w ramach oddelegowania z zagranicy. Oczywiœcie, kluczowe stanowiska w wielu firmach z udzia³em kapita³u zagranicznego, z wiadomych wzglêdów, s¹ nadal obsadzane wysoko wykwalifikowan¹ kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ pochodz¹c¹ z kraju firmy-matki. Dlatego te, czêœæ naszej ksi¹ ki dotyka tej problematyki jako, w zasadzie, odrêbnej i specyficznej, zw³aszcza w sferze podatkowej oraz zagadnieniach zwi¹zanych z legalizacj¹ pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski. Dodatkowe wyzwania dla pracodawców zwi¹zane s¹ równie z niedawn¹ akcesj¹ Polski do Unii skutkuj¹c¹ w koniecznoœci harmonizacji na gruncie prawa pracy oraz ubezpieczeñ spo³ecznych. Zapocz¹tkowa³a ona, na d³ugo przed przyst¹pieniem Polski do Unii, proces unifikacji przepisów ustawodawstwa polskiego z przepisami Unii a tak e proces koordynacji. W odniesieniu do pracowników, unifikacja przepisów dotyczy³a g³ównie zmian w Kodeksie Pracy. Pewnym odstêpstwem w tym zakresie jest czasowe ograniczenie dla Polaków swobodnego dostêpu do rynków pracy niektórych pañstw cz³onkowskich. Kraje starej Unii w procesie negocjacyjnym zagwarantowa³y sobie tak¹ mo liwoœæ w obawie przed emigracj¹ zarobkow¹. Problematyka ta jest szczegó³owo omówiona w rozdziale I. Koordynacja przepisów prawnych ma na celu, miêdzy innymi, przestrzeganie w Polsce fundamentalnych zasad wyra onych w Traktacie Ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹, w szczególnoœci zaœ swobodny przep³ywu osób i œwiadczenia us³ug oraz zakazu dyskryminacji. Doskona³ym przyk³adem owej koordynacji jest wspó³praca w ramach zabezpieczenia spo³ecznego na terenie Unii. Wyra a siê ona w zasadzie jednakowego traktowania ubezpieczonych bez wzglêdu na ich obywatelstwo i miejsce wykonywania pracy. Oczywiœcie tak d³ugo jak s¹ obywatelami Unii. Zasady koordynacji systemu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz jego skutki w przystêpny i obrazowy sposób przedstawia rozdzia³ II. Pamiêtaæ równie nale y, e, niezale nie od stopnia u³atwienia przemieszczania siê si³y roboczej, na poziomie lokalnym, firmy s¹ coraz bardziej zainteresowane zatrudnianiem w³asnych obywateli na kluczowe stanowiska. Pracownicy ci, to osoby maj¹ce opiniê œwietnie radz¹cych sobie XII

14 Przedmowa w biznesie, doskonale wykszta³conych i posiadaj¹cych doœwiadczenie nie mniejsze ni ich zagraniczni koledzy. Dotyczy to w równym stopniu obywateli Polski jak i innych krajów. Co ciekawe, o ile na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zachodnie koncerny wysy³a³y swoich managerów do Polski, o tyle obecnie ekspansja tych firm np. na wschód, wi¹ e siê czêsto z oddelegowaniami polskiej kadry managerskiej. Ale nie tylko kraje takie jak np. Ukraina, Rosja czy Serbia potrzebuj¹ polskich specjalistów. Równie tzw. kraje starej Unii zg³aszaj¹ takie zapotrzebowanie. Bardzo wiele osób wyje d a równie do tzw. nowej Unii. Najczêœciej migracja ta odbywa siê w ramach jednej firmy, w miarê jej potrzeb biznesowych i organizacyjnych. Owa, swego rodzaju, powszechnoœæ, z jednej strony cieszy, bowiem, co oczywiste, daje nowe mo liwoœci zarówno w strefie rozwoju zawodowego, jak i finansowego. Z drugiej zaœ strony, stawia przed wyje d aj¹cymi, jak i pracodawcami nowe wyzwania. Jak dotychczas, bardzo niewielu pracodawców polskich, doczeka³o siê w³asnej, opartej na polskich realiach, polityki oddelegowañ. Skutkuje to w problemach, które wystêpuj¹, g³ównie z punktu widzenia podatkowego. Przepisy podatkowe, s¹, bowiem systemem, który wi¹ e cz³owieka na sta³e z krajem, który uwa a go za swego rezydenta. Istnienie umów miêdzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzyga, co prawda, które pañstwo ma prawo opodatkowaæ dochody danej osoby, ale nie eliminuje praktycznych problemów z czasowym podwójnym opodatkowaniem. Dodatkowo, jak pokazuje doœwiadczenie, o ile pracodawcy krajowi/zagraniczni dope³niaj¹ wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z prawem do wykonywania pracy oraz w zakresie spraw pobytowo-wizowych, o tyle kwestie podatkowe czêsto im umykaj¹. Skutkiem tego jest frustracja oddelegowanych, d³ugie dyskusje (i kosztowne) z doradcami, urzêdami skarbowymi oraz wszystkimi, którzy s¹ chc¹c, nie chc¹c zaanga owani w sprawy tych e. Dlatego te, w rozdziale III, w sposób szczegó³owy przedstawiamy problematykê podatkow¹ zwi¹zan¹ zarówno z formami zatrudniania jak i oddelegowañ pracowników. Czeœæ informacji jest nienowa, czêœæ jest kontrowersyjna, bowiem nie zawsze zgadzamy siê z podejœciem urzêdów skarbowych a nawet NSA. Zachêcam jednak gor¹co do zapoznania siê z t¹ problematyk¹. Na zakoñczenie chcia³abym w imieniu Autorów, podziêkowaæ Wydawnictwu za umo liwienie nam wydania ksi¹ ki, maj¹c nadziejê, e wielu, zarówno pracodawców jak i pracowników w ten sposób skorzysta z naszych doœwiadczeñ i uniknie, czasem z pozoru niemo liwych do unikniêcia b³êdów. Monika Mirtchanov XIII

15

16 Wykaz skrótów 1. Akty prawne EwPodU... KC... KP... KKS... KSH... OrdPU... PDOFizU... PDOPrU... PrAut Inne skróty GUS... IKE... OFE... PPE... ZUS Publikacje MoPod... MPP... ustawa z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm.) Kodeks cywilny Kodeks pracy ustawa z r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) Kodeks spó³ek handlowych ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) G³ówny Urz¹d Statystyczny Indywidualne Konta Emerytalne Otwarte Fundusze Emerytalne Pracownicze Programy Emerytalne Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Monitor Podatkowy Monitor Prawa Pracy XV

17

18 Rozdzia³ 1. Wprowadzenie System prawny Unii Europejskiej Zatrudnianie Rozdzia³ Prawo1. Unii Wprowadzenie Polaków Europejskiej za granic¹ System dzieli i obcokrajowców siê prawny na prawo Unii pierwotne Europejskiej w Polsce oraz prawo wtórne. Do kategorii prawa pierwotnego nale ¹ Traktaty Wspólnot Europejskich ustanawiaj¹ce Uniê Europejsk¹ oraz okreœlaj¹ce sytuacjê prawn¹ pañstw cz³onkowskich. Akty te ustalaj¹ zasady wydawania innych aktów prawnych, zaœ przepisy w nich zawarte stanowi¹ normy bezpoœrednie, tj. automatycznie staj¹ siê one czêœci¹ porz¹dku prawnego pañstw cz³onkowskich. Traktaty powy sze to: 1) Traktat Paryski z r. (Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali), na podstawie którego powsta³ wolny rynek wêgla, stali, rudy, elaza i z³omu 1, 2) Traktaty Rzymskie (Traktaty o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej) z r. tworz¹ce wspólny rynek i zbli aj¹ce politykê gospodarcz¹ krajów cz³onkowskich 2, 3) Jednolity Akt Europejski z r. zmieniaj¹cy i uzupe³niaj¹cy trzy powy sze Traktaty za³o ycielskie tworz¹cy jednolity rynek europejski 3, 4) Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) z r., na podstawie którego utworzono obszar bez granic wewnêtrznych oraz uniê gospodarczo-walutow¹, ³¹cznie z wprowadzeniem wspólnej waluty 4, 1 Sygnatariuszami Traktatu Paryskiego by³y: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i W³ochy. 2 Sygnatariuszami Traktatów Rzymskich by³y: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, W³ochy. 3 Sygnatariuszami Aktu by³y: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania, W³ochy. 4 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 1

19 Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce 5) Traktat Amsterdamski (zmieniaj¹cy i uzupe³niaj¹cy Traktaty Rzymskie oraz Traktat z Maastricht) z r., m.in. wzmacniaj¹cy zasadê swobody przemieszczania siê osób w ramach Wspólnoty 1, 6) Traktat Nicejski z r. przygotowuj¹cy instytucje Unii Europejskiej do poszerzenia o 12 nowych pañstw 2, 7) Traktaty akcesyjne o przyst¹pieniu poszczególnych pañstw do Unii Europejskiej. Prawo wtórne stanowi¹ takie akty prawne jak: rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Rozporz¹dzenia i dyrektywy maj¹ zastosowanie do wszystkich pañstw cz³onkowskich. Rozporz¹dzenie musi byæ przestrzegane w ca³oœci przez pañstwa cz³onkowskie, gdzie jest ono automatycznie stosowane bez koniecznoœci wydawania przepisów krajowych przez poszczególne pañstwa. Odmiennie, dyrektywa pozostawia pañstwom cz³onkowskim wybór formy i œrodków jej wprowadzenia. Decyzje s¹ wydawane w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, mog¹ nimi byæ zarówo pañstwa, jak i osoby fizyczne b¹dÿ prawne. Zalecenia i opinie to œrodek, za pomoc¹ którego instytucje wspólnotowe publikuj¹ swoje zapatrywania dotycz¹ce poszczególnych zagadnieñ. 1 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 2 Sygnatariuszami Traktatu by³y: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy. 2

20 Rozdzia³ 2. Wykonywanie pracy formy zatrudnienia 1. Zatrudnienie pracownicze Zatrudnianie Rozdzia³ Zatrudnienie 2. Wykonywanie Polaków pracownicze za granic¹ pracy jest i obcokrajowców formy najczêstsz¹ zatrudnienia form¹ w Polsce wykonywania pracy. Œwiadczenie pracy przez cudzoziemców w Polsce i Polaków oddelegowanych do pracy za granicê nie odbiega w tym wzglêdzie od standardu. Zdefiniowanie zatrudnienia pracowniczego w Unii Europejskiej jest punktem odniesienia do innych form wykonywania pracy/ us³ug. Prawo wspólnotowe nie zawiera kompletnej definicji terminu pracownik ani stosunek pracy, które mia³yby zastosowanie do ca³ego ustawodawstwa unijnego. Co wiêcej, ró ne akty prawa wspólnotowego pos³uguj¹ siê pojêciem pracownik w sposób niejednolity np. niektóre dyrektywy odsy³aj¹ do rozumienia krajowego tego pojêcia, inne zawieraj¹ definicje wy³¹cznie na swój u ytek 1, wreszcie jeszcze inne wskazuj¹ na poszczególne elementy, które pozwalaj¹ nadaæ danej relacji charakter zatrudnienia pracowniczego. Zasadnicze znaczenie ma zdefiniowanie pojêcia pracownik w kontekœcie swobody podejmowania zatrudnienia, zagwarantowanej art Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ 2 z uwagi na bogate orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci na tym tle, które nale y uwzglêdniaæ przy dokonywaniu wyk³adni prawa krajowego. I tak, w orzeczeniach Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci za zasadnicze dla stwierdzenia istnienia pomiêdzy stronami stosunku pracy zosta³y uznane nastêpuj¹ce przes³anki: 1 Do definicji krajowych odwo³uje siê np. Dyrektywa Nr 2001/23 o przejœciu zak³adu pracy na innego pracodawcê (Dz.Urz. L 82 z r.). 2 Tekst jedn. Dz.Urz. C325 z r. 3

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo