PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) Nazwa zamówienia: Modernizacja II Oddziału Chorób Wewnętrznych (część I piętra) oraz Pracowni Endoskopowej (część II piętra) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 Kraków, marzec 2014 r

2 I. Strona tytułowa. 1. Nazwa zamówienia: Modernizacja II Oddziału Chorób Wewnętrznych (część I piętra) oraz Pracowni Endoskopowej (część II piętra) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 2. Adres obiektu: ul. Skarbowa Kraków 3. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie klinik Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie linii telefonicznych Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne gazowe Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Instalowanie framug drzwiowych Instalowanie ram okiennych Instalowanie drzwi Instalowanie okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie ścianek działowych Instalowanie zabudowanych mebli Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie glazury Kładzenie wykładzin elastycznych Roboty malarskie i szklarskie Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne - 2 -

3 4. Nazwa i adres zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa Kraków 5. Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy: mgr inż. arch. Beata Łukasik 6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. I. Strona tytułowa. II. Część opisowa. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -kubaturowych: a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji i wyposażenia; b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wraz z bilansem powierzchni i z wysokościami pomieszczeń; c) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników; 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Prawa autorskie Dokumentacja projektowa Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Instalacje Wykończenie Zagospodarowanie terenu Oczekiwany termin wykonania robót. 3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. III. Część informacyjna. 1. Załącznik opisowy dot. wanny z podnośnikiem i dezynfektora do basenów 2. Załącznik rysunkowy. IV. część kosztowa - 3 -

4 II. Część opisowa. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Opis i ocena stanu technicznego istniejących obiektów: Nieruchomość przy ul. Skarbowej 1 zlokalizowana jest na działce o łącznej powierzchni 0,3927 ha (działka nr 19/1). Nieruchomość jest własnością Województwa Małopolskiego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Obiekt wpisany nie jest w rejestr zabytków. Budynek. - powierzchnia użytkowa całkowita m2 - kubatura całkowita m3 Stan techniczny dobry. W obiekcie pracuje 537 osób (system zmianowy) Przebudowie podlegać będzie część I i II piętra o pow. użytkowej 889,07 m2 Budynek usytuowany w kompleksie szpitalnym z pełną infrastrukturą techniczną. W wyniku przeprowadzonych robót i prac budowlano-instalacyjnych zostanie zrealizowany kompletny i w pełni wyposażony oddział łóżkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i pomieszczeniami biurowymi. Przebudowywany oddział wewnętrzny i gabinet zabiegowy endoskopii znajdują się na części I i II piętra budynku Szpital przy ul. Skarbowej w Krakowie. Przebudowywany II Oddział Chorób Wewnętrznych będzie składać się z następujących pomieszczeń: Trzy- i czteroosobowe pokoje łóżkowe wraz z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi wyposażonymi w natrysk; jednoosobowy pokój łóżkowy wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich; pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk i przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich; punkty pielęgniarskie z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim; dyżurki lekarskie; gabinet diagnostyczno-zabiegowy; łazienka personelu; WC ogólnodostępne; brudownik; pomieszczenie porządkowe; pomieszczenie magazynowe; komunikacja. Przebudowywane powierzchnie administracyjno-biurowe będą składać się z następujących pomieszczeń: - 4 -

5 sekretariat Oddziału II pokój ordynatora Oddziału Przebudowywany gabinet endoskopii będzie składać się z następujących pomieszczeń: gabinet zabiegowy 2 szt.; łazienka dla osób niepełnosprawnych 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Obowiązującymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamówienia są bieżące parametry funkcjonalno-użytkowe II Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz aktualne przepisy budowlane, normy projektowo-wykonawcze, przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, wytyczne higieniczno-sanitarne, przepisy przeciwpożarowe, przepisy BHP, standardy użytkowe, wymogi informatyczno-logistyczne itp Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Przebudowywane powierzchnie części I i II piętra budynku Szpitala mają nadal pełnić funkcje II Oddziału Chorób Wewnętrznych gabinetu endoskopii, a przebudowywane powierzchnie biurowo-administracyjne mają nadal pełnić funkcje pomieszczeń administracyjno-biurowych oddziału. W ramach robót budowlanych przebudowie lub remontowi ulegną sale chorych, toalety i natryski dla pacjentów, pokój zabiegowy, dyżurki lekarskie, punkt pielęgniarski, pokój przygotowawczy pielęgniarski, kuchnia oddziałowa, toalety personelu i ogólnodostępne, magazyn, pomieszczenie porządkowe, śluza brudownika i brudownik oraz część komunikacyjna oddziału. Obiekt po przebudowie ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Budynek po przebudowie musi spełniać obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne, przeciwpożarowe i BHP Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych: a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji i wyposażenia: Wskaźniki funkcjonalno-użytkowe opisujące poszczególne pomieszczenia oddziału wewnętrznego, pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz gabinetu endoskopii przedstawia tabela 1. Zakres robót budowlanych oraz wykonywanych i modernizowanych instalacji, a także wymaganego wyposażenia według podziału na grupy funkcjonale przebudowywanych pomieszczeń prezentuje tabela

6 Tabela 1. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe przebudowywanych pomieszczeń II Oddział Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej oraz pomieszczeń administracyjnobiurowych WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEŃ Pomieszczenie Wysokość pomieszczenia Obwód pomieszczenia Powierzchnia ścian Powierzchnia pomieszczenia Pokój 4 os. 3,40 m 18,40 m 57,20 m 2 19,59m Pokój 4 os. 3,40 m 18,15m 56,35 m 2 18,90m Pokój 4 os. 3,40 m 18,13m 56,28 m 2 18,85m Pokój 4 os. 3,40 m 18,16m 56,38 m 2 18,89m Pokój 4 os. 3,40 m 17,92m 55,57 m 2 18,57m Oddziałowa 3,40 m 15,73 m 48,53 m 2 13,71 m Pokój przygotowania 3,00 m 12,33 m 36,97 m 2 9,27 m Dyżurka 3,00 m 12,02 m 32,81 m 2 7,49 m Schowek 3,40 m 7,37 m 23,01 m 2 2,96 m Łazienka 2,70 m 13,86 m 35,37 m 2 6,43 m Magazyn 3,40 m 7,04 m 21,89 m 2 2,86 m Brudownik Pokój 4 os. 3,40 m 17,58 m 54,41 m 2 17,86 m Pomieszczenie socjalne 3,40 m 14,69 m 44,99 m 2 10,11 m Brodzik 2,70 m 5,41 m 12,56 m 2 1,50 m Łazienka 2,70 m 10,33 m 22,73 m 2 10,16 m Pokój 4 os. 2,70 m 7,86 m 14,66 m 2 17,63 m 2-6 -

7 1.18. Dyżurka lekarska 3,40 m 17,74 m 55,26 m 2 18,05 m Korytarz 3,00 m 82,16 m 194,01 m 2 88,59 m Kaplica Holl 3,40 m 66,87 m 203,10 m 2 128,91 m Pokój biurowy 3,40 m 18,31 m 55,25 m 2 16,51 m Pokój biurowy ordynator 3,40 m 17,21 m 48,08 m 2 16,47 m Pokój 4 os. 3,40 m 17,64 m 54,61 m 2 17,97 m Pokój 4 os. 3,40 m 17,78 m 55,09 m 2 18,10 m Zmywalnia 3,40 m 16,32 m 49,52 m 2 13,56 m Wydawalnia 3,40 m 18,98 m 56,95 m 2 16,18 m Pokój 4 os. 3,40 m 17,92 m 55,57 m 2 18,52 m Pokój 4 os. 3,40 m 18,01 m 55,87 m 2 18,63 m Pokój 4 os. 3,40 m 17,74 m 54,95 m 2 18,10 m Brudownik Przedsionek WC Pokój przygotowania 3,00 m 13,12 m 39,25 m 2 8,96 m Dyżurka 3,00 m 13,28 m 35,48 m 2 8,68 m Pokój wypoczynkowy 3,40 m 24,03 m 72,88 m 2 26,71 m a Pokój zabiegowy 3,40 m 17,50 m 54,14 m 2 17,58 m Korytarz 3,00 m 86,16 m 203,70 m 2 100,77 m WC 2,70 m 10,93 m 26,20 m 2 6,71 m Pokój 3 os. 3,40 m 18,48 m 57,47 m 2 18,14 m 2-7 -

8 1.40. Przedsionek 2,70 m 6,54 m 11,10 m 2 2,46 m Brodzik 2,70 m 5,43 m 12,61 m 2 1,55 m Łazienka 2,70 m 11,03 m 24,62 m 2 6,68 m Pokój 1 os. NP. z łazienką 2,7/3,40 m 24,77 m 68,95 m 2 16,02 m Pokój 3 os. 3,40 m 17,05 m 52,61 m 2 16,53 m Pokój 3 os. 3,40 m 17,05 m 52,61 m 2 16,61 m Szatnia 3,40 m 15,67 m 45,28 m 2 7,45 m Gabinet zabiegowy 3,40 m 19,26 m 56,76 m 2 20,57 m Gabinet zabiegowy 3,40 m 25,10 m 74,73 m 2 27,91 m a Łazienka NP 2,70 m 8,83 m 21,38 m 2 4,87 m 2 RAZEM 889,07 m 2 Tabela 2 Zakres wymaganych prac i wyposażenie według funkcji pomieszczeń Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), rozbiórka wylewki betonowej, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - 8 -

9 - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna - 9 -

10 1.04. Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój Pielęgniarki Oddziałowej

11 istniejących płytek ceramicznych, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, rozprowadzenie instalacji wodkan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce. - elektryczna i oświetleniowa - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - umywalka z baterią stojącą (sensor ~230V) - lustro - biurko komputerowe 1 szt. - kontener biurkowy 1 szt. - fotel biurowy obrotowy 1 szt. - krzesło 2 szt. - wersalka (materiał zmywalny) 1 szt. - stolik kawowy 1 szt. - szafa 80x220 2 szt - roleta okienna Pokój przygotowawczy pielęgniarski posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. 3,0m instalacja teleinformatyczna instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania meble do zabudowy (szafki wiszące, szafki stojące) około 2,8 mb lodówka podblatowa 1 szt. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojąca bezkontaktowa ~230V 1 kpl. stół 1 szt. krzesło 2 szt. wieszak 4 haczykowy lustro 1 szt. roleta okienna Punkt pielęgniarski

12 posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-logicznych punktów dostępowych PEL, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian. Montaż zabudowy meblowej oraz odbojnic. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. 3,0m wraz ze światłem nocnym sufitowym instalacja przywoławcza instalacja teleinformatyczna biurko komputerowe 1 szt. kontener biurkowy 1 szt. fotel biurowy obrotowy 1 szt. konsola recepcyjna 1 szt. szafa aktowa szer. 80 cm 2 szt Schowek magazynowy posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 90cm, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian Pomieszczenie higieniczno-sanitarne Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. Rozbiórka części istniejących ścian działowych i skucie posadzek. Wymurowanie i tynkowanie ścian nowoprojektowanych. rozbiórka wylewki betonowej, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod warstwy posadzkowe. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Rozprowadzenie instalacji wodnej od pionów w szachtach do miejsca podłączenia przyborów, Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pionów i od pionów do miejsca podłączenia przyborów. Montaż grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinającym na powrocie. Instalacja wentylatora łazienkowego. Wykonanie posadzki i okładzin ściennych z płytek gresowych. Instalacja armatury sanitarnej. Instalacja nawietrzaka okiennego. Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k na wys. 2,7m instalacja przywoławcza instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania instalacja wentylatora osiowego wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej brodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy 1 kpl. stelaż podtynkowy, miska ustępowa podwieszana z deską sedesową oraz przycisk spłukujący dwudzielny 1 kpl. umywalka i bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. lustro 1 szt. wieszak 4 haczykowy

13 1.11. Magazyn posadzki z PVC, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 90cm, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian Brudownik Bez zmian myjka dezynfektor do basenów i kaczek 1 kpl. wg załączonego opisu załącznik nr Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Aneks socjalny istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż

14 nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja wodno-kanalizacyjna meble do zabudowy (szafki stojące, szafki wiszące) około 2 mb lodówka podblatowa 1 szt. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. stół 1 szt. krzesło 2 szt. szafa ubraniowa 80 3 szt Pomieszczenie higieniczno-sanitarne - brodzik Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. Rozbiórka części istniejących ścian działowych i skucie posadzek. Wymurowanie i tynkowanie ścian nowoprojektowanych. rozbiórka wylewki betonowej, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod warstwy posadzkowe. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. Rozprowadzenie instalacji wodnej od pionów do miejsca podłączenia przyborów, Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pionów i od pionów do miejsca podłączenia przyborów. Instalacja wentylatora łazienkowego. Wykonanie posadzki i okładzin ściennych z płytek gresowych. Instalacja armatury sanitarnej. Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k na wys. 2,7m instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja wentylatora osiowego wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej brodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy 1 kpl Pomieszczenie higieniczno-sanitarne Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. skucie posadzek. rozbiórka wylewki betonowej, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod warstwy posadzkowe. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Rozprowadzenie instalacji wodnej od pionów do miejsca podłączenia przyborów, Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pionów i od pionów do miejsca podłączenia przyborów. Montaż grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinającym na powrocie. Instalacja wentylatora łazienkowego. Wykonanie posadzki i okładzin ściennych z płytek gresowych. Instalacja armatury sanitarnej. Instalacja nawietrzaka okiennego. Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k na wys. 2,7m instalacja przywoławcza instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania instalacja wentylatora osiowego wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej wanna podnoszona elektryczni wraz z podnośnikiem dla pacjenta 1 szt. wg załączonego opisu załącznik nr 1 stelaż podtynkowy, miska ustępowa podwieszana z deską sedesową oraz przycisk spłukujący dwudzielny 1 kpl

15 umywalka i bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. lustro 1 szt. wieszak 4 haczykowy Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Dyżurka lekarska Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. skucie posadzek. demontaż istniejącej wykładziny PCV. rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie aneksu socjalnego. Montaż zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej. instalacja teleinformatyczna instalacja telewizyjna (antenowa) instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania meble do zabudowy (szafki wiszące, szafki stojące) około 2 mb biurko komputerowe 2 szt. kontener biurkowy 2 szt. fotel biurowy obrotowy 2 szt. szafa ubraniowa szer. 80 cm 1 szt. lodówka podblatowa 1 szt. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa

16 ~230V 1 kpl. wersalka (materiał zmywalny) 1 szt. stolik kawowy 1 szt. telewizor 32'' LED wraz z uchwytem umożliwiającym montaż na ścianie 1 kpl. lustro 1 szt. roleta okienna Korytarz Demontaż występującego wyposażenia, stolarki i ślusarki drzwiowej. skucie posadzek. rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia, Wymiana grzejników na grzejniki panelowe wraz z termostatem i z zaworem odcinającym na powrocie. wykonanie instalacji gazów medycznych poprzez wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu i próżni od pionów gazów medycznych do nowych paneli nadłóżkowych we wszystkich pokojach łóżkowych, wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu i próżni od pionów gazów medycznych, Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC. Wykonanie gładzi gipsowej i pomalowanie powierzchni ścian. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. 3,0m. Montaż odbojoporęczy i odbojnic. wraz ze światłem nocnym sufitowym instalacja centralnego ogrzewania instalacja gazów medycznych brak Kaplica brak brak brak Holl usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, Wykonanie gładzi gipsowej i pomalowanie powierzchni ścian. brak Sekretariat II Oddziału Chorób Wewnętrznych Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. demontaż istniejącej wykładziny dywanowej. rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie umywalki. Montaż zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej

17 instalacja teleinformatyczna instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania meble do zabudowy (szafy aktowe) 3,4 mb biurko komputerowe 1 szt. kontener biurkowy 1 szt. fotel biurowy obrotowy 1 szt. umywalka z baterią stojącą roleta okienna Pokój ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych demontaż istniejącej wykładziny dywanowej. rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej dywanowej oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie umywalki. Montaż zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej. instalacja teleinformatyczna instalacja centralnego ogrzewania meble do zabudowy (szafy aktowe) 2 mb biurko komputerowe 1 szt. kontener biurkowy 1 szt. fotel biurowy obrotowy 1 szt. wersalka (materiał zmywalny) 1 szt. fotel (materiał zmywalny) 2 szt. stolik kawowy 1 szt. roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan

18 - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Zmywalnia Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. skucie posadzek. rozbiórka wylewki betonowej, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod warstwy posadzkowe. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. Rozprowadzenie instalacji wodnej od pionów do miejsca podłączenia przyborów, Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pionów i od pionów do miejsca podłączenia przyborów. Montaż grzejnika panelowego wraz z termostatem i z zaworem odcinającym na powrocie. Wykonanie posadzki i okładzin ściennych z płytek gresowych. Instalacja armatury sanitarnej. Instalacja nawietrzaka okiennego. instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania zlew dwukomorowy i bateria stojąca 1 kpl. umywalka i bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa dla NP 1 kpl. blat kuchenny ze stali nierdzewnej 4 mb. szafa przelotowa 80x90cm 1 szt

19 1.27. Wydawalnia posiłków Demontaż występującego wyposażenia i stolarki drzwiowej. skucie posadzek. rozbiórka wylewki betonowej, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod warstwy posadzkowe. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Rozprowadzenie instalacji wodnej od pionów do miejsca podłączenia przyborów, Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pionów i od pionów do miejsca podłączenia przyborów. Montaż grzejnika panelowego wraz z termostatem i z zaworem odcinającym na powrocie. Wykonanie posadzki z PVC i okładzin ściennych z płytek gresowych. Instalacja armatury sanitarnej. instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania zlew dwukomorowy i bateria stojąca 1 kpl. umywalka i bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa dla NP 1 kpl. blat kuchenny ze stali nierdzewnej 4,4 mb Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z

20 wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Pokój łóżkowy 4 osoby istniejącej wykładziny PCV, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka podejść pod przybory sanitarne (woda.), rozbiórka podejść i pionów instalacji sanitarnych (o obrębie kondygnacji), usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, przywoławczej, rozprowadzenie instalacji wod-kan od pionów do miejsca przyłączenia przyborów, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) zasilanie z zbiorników z poziomu -1 budynku, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, wykonanie fartucha ochronnego przy umywalce, instalacja i podłączenie paneli nadłóżkowych, montaż odbojnic z tworzywa sztucznego. - elektryczna i oświetleniowa wraz z światłem nocnym przypodłogowym LED - instalacja przywoławcza - instalacja wod-kan - instalacja C.O. - instalacja gazów medycznych - panel nadłóżkowy 4 szt - umywalka z baterią stojącą - lustro - roleta okienna Brudownik Bez zmian myjka dezynfektor do basenów i kaczek 1 kpl. wg załączonego opisu załącznik nr Przedsionek Bez zmian brak

21 1.33. WC Bez zmian brak Pokój przygotowawczy pielęgniarski posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. 3,0m instalacja teleinformatyczna instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania meble do zabudowy (szafki wiszące, szafki stojące) około 2,8 mb lodówka podblatowa 1 szt. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojąca bezkontaktowa ~230V 1 kpl. stół 1 szt. krzesło 4 szt. stolik kawowy 1 szt. lustro 1 szt. wieszak 4 haczykowy roleta okienna Punkt pielęgniarski posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-logicznych punktów dostępowych PEL, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian. Montaż zabudowy meblowej oraz odbojnic. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. 3,0m wraz ze światłem nocnym sufitowym instalacja przywoławcza instalacja teleinformatyczna biurko komputerowe 1 szt. kontener biurkowy 1 szt. fotel biurowy obrotowy 1 szt. konsola recepcyjna 1 szt

22 szafa aktowa szer. 80 cm 2 szt Pokój wypoczynkowy demontaż istniejącej wykładziny PCV. rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wymurowanie i otynkowanie ścianki działowej dzielącej od pom. 1.36a, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 110cm, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetlenia, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej dywanowej oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian, instalacja centralnego ogrzewania krzesło konferencyjne 12 szt. stolik kawowy 3 szt. rolety okienne 2 szt 1.36a. Gabinet zabiegowy posadzki z PVC, rozbiórka wylewki betonowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, usunięcie warstwy malarskiej ze ścian, wymurowanie i tynkowanie ścian nowoprojektowanych, wykonanie izolacji podposadzkowej z styropianu EPS 100, wykonanie wylewki betonowej zbrojonej, wykonanie wylewek samopoziomujących i przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej o szerokości drzwi 100cm, Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz instalacji przywoławczej. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-logicznych punktów dostępowych PEL, wymiana grzejnika na panelowy wraz z termostatem i zaworem odcinającym na powrocie, wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz gładzi gipsowej, równanie ścian (fragmentaryczne) i pomalowanie ścian. Rozprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, od istniejących pionów do ściennych punktów poboru. Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PVC oraz okładziny ścian z płytek gresowych (ściany pokryte okładziną na pełną wysokość pomieszczenia). Montaż zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej. instalacja teleinformatyczna instalacja wodno-kanalizacyjna instalacja centralnego ogrzewania instalacja gazów medycznych meble do zabudowy (szafki stojące, szafki wiszące) około 3 mb szafa lekarska szer. 80 cm 1 szt. biurko komputerowe 1 szt. kontener biurkowy 1 szt. fotel biurowy obrotowy 1 szt. krzesło 1 szt. kozetka lekarska 1 szt. parawan lekarski 1 szt. asystor 1 szt. lodówka podblatowa 1 szt. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa 1 kpl. umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojąca bezkontaktowa ~230V 1 kpl. lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24.04.2015. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24.04.2015. Data zatwierdzenia Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 6 35 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny do projektu dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA Nr pom. 2.1 Powierzchnia w m 2 20,88 Kondygnacja Parter Okładziny ścian i tapeta szklana Wykończenie specjalne narożniki na ścianach Podstawowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

sanitariaty ogólnodostępne oraz sanitariaty pracowników przystosowane do systemu podciśnieniowego

sanitariaty ogólnodostępne oraz sanitariaty pracowników przystosowane do systemu podciśnieniowego Uzupełnienie informacji dotyczących standardu białego montażu (producent, seria produktu) oraz armatury czerpalnej (seria produktu Delabie), Biały montaż wg opisu do projektu architektury: ZESZYT AM ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych

OPIS TECHNICZNY. - Murowanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla Ginekologii, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Korytarza od budynku łóżkowego do przychodni, holu między oddziałami Ginekologii a Położniczym oraz wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien

1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69 wymiana 2 okien Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz pomieszczeń wraz z zakresem robót remontowych Powierzchnia w mkw. 1.Świetlica dla dzieci pow. malowania olejnego do 2 m 30,80 pow. mal. emulsyjnego ściany 18,17 sufit 14,69

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL.

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. NIESZAWSKA 6 ZWROT - POKRYCIE ZMYWALNE ŚCIANY OZNACZA NP. PŁYTKI CERAMICZNE,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa)

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PIĘTRO. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Pow. [m²] Nr pom. Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA

PIĘTRO. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Pow. [m²] Nr pom. Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA Nr pom. PIĘTRO Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 37,0 wygładzenie ścian 138,0 Demontaż okładziny ściennej 20,0 drewnianej h=150cm Demontaż balustrady stalowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pomieszczenie 0/02)

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pomieszczenie 0/02) WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (pomieszczenie 0/0) Lp. RODZAJ: CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI: NAZWA: ILOŚC:. *miska ustępowa lejowa, wisząca *miska dostosowana dla osób *model bez kołnierza wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA lp Oznaczenie na rys 26. pokój 2ł 3,24m 2 OB456 Panel nadłóżkowy 2st. dł.320 240W/230V 240W/230V LR Łóżko szpitalne 2 20x95x64/94 - - SPA Szafka przyłóżkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20b Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/076/2001/12 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu

PROJEKT BUDOWLANY. Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANY Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu INWESTOR : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową PRACOWNIA PROJEKTOWA,,MERITUM" 32-500 Chrzanów ul. Oświęciska 90B Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej Dyżurka Sala WC 531 WC 561 Nartysk 569 Holl WC 535 549 Przeds.

oraz wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej Dyżurka Sala WC 531 WC 561 Nartysk 569 Holl WC 535 549 Przeds. 1820 38 39 95 95 40 254 24 38 159 432 330 252 15 199 150 348 3 15 31 89 147 47 205 4 90 354 403 9 209 348 329 292 2249 21 118 252 252 577 317 231 348 9 348 2720 90 48 38 90 48 348 9 348 13 252 252 0 349

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) Suwałki, 562 94 21 dnia 13.03.2012r. fax (0-87) 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Karty pomieszczeń objętych przebudową

Karty pomieszczeń objętych przebudową Karty pomieszczeń objętych przebudową Karta nr 12 Korytarz / 1. Kosze na śmieci do segregacji odpadów 2 kpl. 2. Odbojoporęcze 1. elektryczne 6 szt. gniazda podwójne. 2. oświetleniowe wg. opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34 ŚLICZNA 34 NA START Zakres prac wykończeniowych ujętych w ofercie: Oferta zawiera profesjonalny projekt łazienki oraz nadzór nad całością realizacji inwestycji. Łazienka o układanie płytek ściennych w

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/DO/OM/ZP/54/14 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno uŝytkowy w celu wykonanie projektu, przebudowy oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju w ramach

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 177 NA TERENIE GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 177 NA TERENIE GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A. Załącznik nr 1 SIWZ na remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 177 NA TERENIE GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu. Instalacja gniazda komputerowego

Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu. Instalacja gniazda komputerowego Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu 200 zł/szt. Instalacja gniazda antenowego 15 zł/szt. Instalacja gniazda elektrycznego Instalacja gniazda komputerowego

Bardziej szczegółowo

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie Wykaz robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Godowe. Wykaz stanowi załącznik do opisu technicznego oraz uzupełnienie zakresu robót wskazanego na rysunkach technicznych: Nr pom. (wg inwentaryzacji*)

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy na meble dla Oddziału Nefrologii w Specjalistycznym Szpitalu im. Dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu. netto netto brutto

Formularz cenowy na meble dla Oddziału Nefrologii w Specjalistycznym Szpitalu im. Dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu. netto netto brutto Formularz cenowy na meble dla Oddziału Nefrologii w Specjalistycznym Szpitalu im. Dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu MODUŁ MEBLI szt. cena wartość wartość netto netto brutto DYŻURKA. Lada-biurko komputerowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH: Budynek nr 1: I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH: Budynek nr 1: I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOTYCZĄCYCH REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW WCZASOWYCH POŁOśONYCH NA TERENIE OŚRODKA WCZASOWEGO CZAJKA POŁOśONEGO W JURACIE I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń w Zakładzie Analityki Lekarskiej

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń w Zakładzie Analityki Lekarskiej Przedmiar robót Remont pomieszczeń w Zakładzie Analityki Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr - 8 Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/ Poznań

OPIS TECHNICZNY Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/ Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Pododdziału Położniczego z Blokiem Porodowym w budynku Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ Sprawa nr KZ-10/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty budowlane w Domu Studenckim Spartakus remont łazienek Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ*

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ* PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ* Spisany w dniu... w sprawie przyjęcia/zdania* kwatery internatowej/miejsca w internacie* przez Pana/Panią*... na podstawie skierowania

Bardziej szczegółowo

Pozycja z załącznika nr 3

Pozycja z załącznika nr 3 Cena 1 1.44 Izolatka Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1 poz. 3.1 1 2 1.44 Izolatka Szafka przyłóżkowa typ 1 poz.3.3 1 3 1.45 Łazienka Dozownik na środki dezynfekcyjne poz. 3.12 1 4 1.45

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45431000

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stęszewku gm. Pobiedziska. Części zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej remontu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

ilość pracowników zatrudnionych w budynku 80 2.Kontener sanitarny 3.Budynek magazynowy

ilość pracowników zatrudnionych w budynku 80 2.Kontener sanitarny 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/.../17 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe, sale konferencyjne wykładzina dywanowa 1099 2 Korytarze i klatki schodowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORYTNICY lokalizacja : dz. nr 728 Korytnica, gm. Korytnica inwestor, : Szkoła Podstawowa im.h.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz 4105-510-PW-40-500 Ściana kolor F1, FP1, RAL 9010 Ściana kolor F2, FP2, RAL 7044 Ściana kolor F18, RAL 1021 Ściana kolor F10, PANTONE 373C

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011 PROJEKT: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ( CPV

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH w ŁĘCZNEJ OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH w ŁĘCZNEJ ZADANIE: REMONT ŁAZIENKI DLA CHŁOPCÓW NA II

Bardziej szczegółowo

Włocławek, ul. Wieniecka 49. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Plac Teatralny Toruń PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Włocławek, ul. Wieniecka 49. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Plac Teatralny Toruń PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY TEMAT: WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO DLA MODERNIZACJI, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU ADRES: 87-800

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Projekt remontu i modernizacji pomieszczeń przychodni na pierwszym piętrze budynku południowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O B I E K T : H A L A W I E L O F U K C Y J N A D L A M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H T A R G Ó W Ł Ó D Z K I C H A D R E S I N W E S T Y C J I : Łódź ul. Stefanowskiego 17, działka nr 90/3; 90/4; 90/5;

Bardziej szczegółowo

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek)

Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek) Program dostosowa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (120 ) Załącznik nr 2 Oddział styki cokołów przypodłogowych styków cokołów z 37 ust.3 Wewnętrzny z nie są wykonane uszczelnić grzejniki w części oddziału

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do odpowiedzi nr 4 z dnia r.

Załącznik do odpowiedzi nr 4 z dnia r. Załącznik do odpowiedzi nr 4 z dnia 17.12.2014r. Nr. Pom. 01.05 01.07 01.09 01.13 01.15 01.16 Nazwa pomieszczenia Specyfikacja elementów bialego montażu i armatury kratka ściekowa z rusztem ze stali kwasoodpornym

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180236-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Budynek Admin. Nr pom..00 Nazwa pom. Kancelaria Wysokość 3.00 Architektura Instalacje sanitarne Instalacje Nr: 003 nr:.b(z) nr:.b(z) rolety zewnętrzne sterowane przez BMS Instalacje : Wykładzina flokowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE 1. pokój socjalny 15,40m 2 2. ekspedycja drobna 12,50m 2 3. magazyn ekspedycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Adres zadania: segmenty B-1 poz. 0 Zamawiający: Szpital

Bardziej szczegółowo

Cennik usług murarskich

Cennik usług murarskich Cennik usług murarskich Poniżej prezentujemy ogólnopolskie ceny usług murarskich. Kwoty zostały uśrednione i zawierają podatek Montaż okien Montaż drzwi wewnętrzne Montaż drzwi zewnętrzne Montaż drzwi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA 1:50. PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

INWENTARYZACJA 1:50. PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 158 22 516 12 148 633 12 211 453 12 157 INWENTARYZACJA 1:50 385 24 312 40 114 271 140 ROZBIÓRKI 1:50 stelaż pod wc bez zmian lokalizacja umywalki do dopasowania pozostawić plytki piec pozostawić demontaż

Bardziej szczegółowo

Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak.

Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak. Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak. Poniżej prezentujemy cennik naszych usług. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie wymienić Minimalna wartość usługi wynosi 100 zł netto. W przypadkach kiedy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POGLĄDOWY WYKAZ MEBLI Z ROZMIESZCZENIEM W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW

DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POGLĄDOWY WYKAZ MEBLI Z ROZMIESZCZENIEM W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POGLĄDOWY WYKAZ MEBLI Z ROZMIESZCZENIEM W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów meblowych do montażu

Bardziej szczegółowo

Tylko 200 metrów stąd! Kontakt: lub Wybierz jedną z dwóch opcji wykończenia: Standard podstawowy LUB STANDARD Hotelowy

Tylko 200 metrów stąd! Kontakt: lub Wybierz jedną z dwóch opcji wykończenia: Standard podstawowy LUB STANDARD Hotelowy ybierz jedną z dwóch opcji wykończenia: LUB STNDRD Hotelowy N IF Łazienka i hotelowy eramika łazienkowa: ściany: płytki ceramiczne FP Lumina hite Matt/FP Fold alacatta 25x75 (lub ekwiwalentne), podłogi:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo