FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn"

Transkrypt

1 FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

2 Badania podstawowe - definicja 2 Zgodnie z ustawą z dn. 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), przez badania podstawowe rozumiemy oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

3 Typy konkursów 3 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

4 4 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Wymagane kryteria: obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, do konkursu mogą być zgłaszane projekty ze wszystkich istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN, czas realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

5 5 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca: Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, w formie określonej w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Wymagane kryteria: obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, do konkursu mogą być zgłaszane projekty ze wszystkich istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN, czas realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

6 6 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Wnioskodawca: Osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.

7 7 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Wymagane kryteria: obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, do konkursu mogą być zgłaszane projekty ze wszystkich istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN, okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów, wysokość finansowania nie powinna przekraczać 1 mln zł na cały okres 60 miesięcy, zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

8 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. 8 Wnioskodawca: Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Wymagane kryteria: Wnioskodawca może wystąpić o ten typ projektu, jeśli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: posiada zgłoszony na lata ( , , 2013) temat, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej lub projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń, posiada inną umowę międzynarodową (między uczelniami), w ramach której będzie realizowany projekt, dołączy do wniosku porozumienie pomiędzy stronami (list intencyjny) o współpracy w realizacji projektu.

9 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. 9 Kryteria formalne: obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, do konkursu mogą być zgłaszane projekty ze wszystkich istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN, czas realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

10 10 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskodawca: Doświadczony naukowiec to osoba posiadająca stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o badania naukowe lub prace rozwojowe: opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała realizacją projektów badawczych, spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: - była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, - opublikowała co najmniej jedną monografię, - wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, - zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, - jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, - ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

11 11 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskodawca: W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osoba, która: jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej, brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

12 12 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wymagane kryteria: obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, do konkursu mogą być zgłaszane projekty ze wszystkich istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN, okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres, nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów, wysokość finansowania powinna się mieścić w przedziale 1-3 mln zł (na cały okres 60 miesięcy), zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

13 Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 13 Planowany termin ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat trybu oraz warunków konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora zostaną umieszczone na stronie Narodowego Centrum Nauki w momencie ogłoszenia konkursu.

14 14 Harmonogram konkursów

15 Panele dyscyplin NCN 15 HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ST - Nauki Ścisłe i Techniczne NZ - Nauki o Życiu

16 Panele dyscyplin NCN 16 HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce Skrót HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 Nazwa panelu Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości Kultura i twórczość kulturowa Wiedza o przeszłości Jednostka, instytucje, rynki Normy i władza Człowiek i życie społeczne Dziedziny filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna psychologia, pedagogika, socjologia

17 Panele dyscyplin NCN 17 ST - Nauki Ścisłe i Techniczne Skrót ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 Nazwa panelu Nauki matematyczne Podstawowe składniki materii Fizyka fazy skondensowanej Chemia analityczna i fizyczna Synteza i materiały Dziedziny wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowanie, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

18 Panele dyscyplin NCN 18 Skrót ST6 ST6_1 ST6_2 ST6_3 ST6_4 ST6_5 ST6_6 ST6_7 Nazwa panelu Informatyka i technologie informacyjne Architektura systemów komputerowych Systemy baz danych Metody formalne Grafika i przetwarzanie obrazów Interakcja człowiek komputer Technologie i systemy informatyczne Dziedziny technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne Teoretyczne podstawy informatyki, w tym informatyka kwantowa

19 Panele dyscyplin NCN 19 Skrót ST6 ST6_8 ST6_9 ST6_10 ST6_11 ST6_12 ST6_13 ST6_14 ST6_15 Nazwa panelu Informatyka i technologie informacyjne Systemy inteligentne Obliczenia naukowe Narzędzia modelowania Multimedia Przetwarzanie równoległe i rozproszone Rozpoznawanie mowy Systemy programowania Inne zagadnienia pokrewne Dziedziny technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

20 Panele dyscyplin NCN 20 Skrót ST7 ST7_1 ST7_2 ST7_3 ST7_4 ST7_5 ST7_6 ST7_7 ST7_8 ST7_9 ST7_10 ST7_11 ST7_12 Nazwa panelu Inżynieria systemów i komunikacji Inżynieria sterowania Elektrotechnika i elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy Inżynieria symulacji i modelowania Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika Technologie komunikacyjne, technologie wysokiej częstotliwości Przetwarzanie sygnałów Sieci komunikacyjne Interfejs człowiek-komputer Robotyka Inżynieria biomedyczna Inne zagadnienia pokrewne Dziedziny elektronika, komunikacja, optoelektronika

21 Panele dyscyplin NCN 21 Skrót ST8 ST8_1 ST8_2 ST8_3 ST8_4 ST8_5 ST8_6 Nazwa panelu Inżynieria procesów i produkcji Technologie lotnicze Dziedziny Inżynieria chemiczna, chemia techniczna Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika) Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja i zastosowania)

22 Panele dyscyplin NCN 22 Skrót ST8 ST8_7 ST8_8 ST8_9 ST8_10 ST8_11 ST8_12 ST8_13 Nazwa panelu Inżynieria procesów i produkcji Mechatronika, mechanika precyzyjna Technologia maszyn (kształtowanie, obróbka, montaż, demontaż) Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty) Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek-maszyna Architektura konstrukcji, konstrukcje lekkie Inne zagadnienia pokrewne Dziedziny projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

23 Panele dyscyplin NCN 23 ST - Nauki Ścisłe i Techniczne Skrót ST9 ST10 Nazwa panelu Astronomia i badania kosmiczne Nauki o Ziemi Dziedziny astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

24 Panele dyscyplin NCN 24 NZ - Nauki o Życiu Skrót NZ1 NZ2 NZ3 NZ4 Nazwa panelu Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym Genetyka, genomika Biologia na poziomie komórki Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów Dziedziny biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia budowa i czynności układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

25 Panele dyscyplin NCN 25 NZ - Nauki o Życiu Skrót NZ5 NZ6 NZ7 NZ8 NZ9 Nazwa panelu Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt Zdrowie publiczne Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym Stosowane nauki o życiu Dziedziny przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

26 Sposób składania wniosków 26 Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) należy przygotować formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego należy przygotować dla paneli HS w języku angielskim, dla paneli ST i NZ w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla paneli HS w języku polskim i angielskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim. Wniosek wydrukowany (w jednym egzemplarzu), podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę należy przesłać na adres: Narodowego Centrum Nauki natomiast wersję elektroniczną wniosku należy wysłać do OPI.

27 Tryb i zasady oceny projektów badawczych 27 Projekty badawcze oceniane są pod kątem spełnienia warunków formalnych i merytorycznych przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. Ocenę formalną projektów badawczych dokonują Koordynatorzy Dyscyplin. Ocena formalna projektów badawczych obejmuje: - ocenę kompletności wniosku; - ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie projekty badawcze spełniające wymagania formalne. Projekty badawcze niespełniające wymagań formalnych zwraca się do wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

28 Tryb i zasady oceny projektów badawczych 28 Przy ocenie projektów badawczych przyjętych do konkursu uwzględnia się w szczególności: poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; - nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; - osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców; - zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; - wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; - ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze; - ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; - inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

29 Tryb i zasady oceny projektów badawczych 29 Oceny merytorycznej projektów badawczych przyjętych do konkursu dokonują Zespoły Ekspertów. Ocena projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach: Etap I: Członkowie Zespołu Ekspertów dokonują oceny projektów i na podstawie tych ocen do drugiego etapu przechodzą projekty badawcze, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym przez Zespół Ekspertów rankingu, przy czym łączna kwota wysokości planowanych nakładów finansowych w zakwalifikowanych do tego etapu projektów badawczych nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości ustalonej przez Radę środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach danego panelu lub grup paneli w ramach komisji Rady NCN. Wysokość tych środków Rada ustala na podstawie analizy kosztów realizacji projektów złożonych na dany konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin oraz priorytetów ustalonych przez Radę. Etap II: Zespół dokonuje oceny z uwzględnieniem możliwości powołania dodatkowych ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych.

30 Tryb i zasady oceny projektów badawczych 30 W wyniku dokonanej oceny projektów badawczych Zespół Ekspertów ustala listę rankingową projektów badawczych i wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów badawczych do finansowania i rekomendacją, co do wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację każdego z nich, przedstawia właściwemu Koordynatorowi Dyscypliny. Koordynator Dyscypliny, po analizie rzetelności i bezstronności opinii opracowanych przez ekspertów, przedstawia Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia listę rankingową przygotowaną przez Zespół Ekspertów.

31 Ocena wniosku 31 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Ocena badania podstawowe (czy wniosek spełnia kryteria badań podstawowych) Ocena merytoryczna wniosku 40% (wartość naukowa projektu poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej) Ocena wnioskodawcy 40% (osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, ocena wykonania przez wykonawcę projektów badawczych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze) Ocena kosztorysu 10% (zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań) Ocena możliwości wykonania 10% (ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu) Mocne strony wniosku Słabe strony wniosku

32 Ocena wniosku 32 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowa nych Ocena badania podstawowe (czy wniosek spełnia kryteria badań podstawowych) Ocena merytoryczna wniosku 30% (wartość naukowa projektu i poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej) Ocena wnioskodawcy 40% (osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców; ocena wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze) Ocena kosztorysu 10% (zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań) Ocena możliwości wykonania 10% (ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu) Ocena współpracy międzynarodowej 10% (znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki) Mocne strony wniosku Słabe strony wniosku

33 33 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

34 34 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

35 35 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

36 36 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

37 37 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

38 38 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

39 39 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

40 40 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

41 41 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

42 Ocena wniosku 42 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora Ocena badania podstawowe Ocena merytoryczna wniosku 40% Ocena wnioskodawcy 40% Ocena kosztorysu 10% Ocena możliwości wykonania 10% Mocne strony wniosku Słabe strony wniosku

43 43 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

44 44 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

45 45 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

46 46 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

47 47 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

48 48 Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

49 Ocena wniosku 49 Osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Ocena badania podstawowe (Czy wniosek spełnia kryteria badań podstawowych) Ocena merytoryczna wniosku 30% (Poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; Nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; Wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej) Ocena wnioskodawcy 40% (Osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze; jeśli wnioskodawcy nie kierowali dotychczas projektami przenieść ocenę z punktu powyżej) Ocena kosztorysu 10% (Zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań) Ocena możliwości wykonania 10% (Ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu) Ocena jednostki 10% Mocne strony wniosku Słabe strony wniosku

50 Prezentację przygotowano na podstawie danych Narodowego Centrum Nauki dostępnych na stronie: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1 I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1. Informacje ogólne 2 2. Organy Narodowego Centrum Nauki i organizacja Centrum 3 3. Struktura Centrum 5 II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20 USTAWY O NCN

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD)

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) 1. Nauki przyrodnicze 1.1 Matematyka Matematyka czysta, matematyka stosowana; Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 1 ; 1.2 Nauki o komputerach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo