Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:..."

Transkrypt

1 Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy Nr zgłoszenia:. Data wpłynięcia:... Podpis osoby przyjmującej:.... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza Tytuł projektu Numer projektu Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania Numer i nazwa Poddziałania II. DANE UCZESTNIKA Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza WND-POKL /10 VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.2. Transfer Wiedzy Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Imię (imiona) Nazwisko Data urodzenia Wiek w chwili przystąpienia do projektu Płed kobieta mężczyzna Opieka nad dziedmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną TAK NIE PESEL Orzeczenie o niepełnosprawności TAK NIE Numer dowodu osobistego Wykształcenie wyższe inne. Jakie?... ADRES ZAMIESZKANIA Ulica Numer domu i lokalu Miejscowośd Kod pocztowy

2 Województwo Gmina Powiat Obszar ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż adres zamieszkania) Ulica Miejscowośd Województwo Gmina DANE KONTAKTOWE Telefon stacjonarny Numer domu i lokalu Kod pocztowy Powiat Obszar Telefon komórkowy obszar miejski obszar wiejski obszar miejski obszar wiejski III. STATUS ZAWODOWY Fax Status zgłaszającego (proszę zaznaczyć właściwe) pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny wyższej uczelni pracownik naukowy jednostki naukowo- pracownik przedsiębiorstwa SCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE STATUSU ZAWODOWEGO (proszę wypełnić właściwą część kwestionariusza) PRACOWNIK NAUKOWY JEDNOSTKI NAUKOWEJ, PRACOWNIK NAUKOWY LUB NAUKOWO DYDAKTYCZNY UCZELNI: Nazwa uczelni /jednostki naukowej Wydział Stanowisko Tytuł / stopieo naukowy Staż pracy naukowej, naukowo - dydaktycznej

3 Czy uczelnia/jednostka naukowa posiada w swoich strukturach ośrodek wspierający Przedsiębiorczośd Akademicką i transfer wiedzy? Dziedzina i dyscyplina naukowa w której odbędzie się transfer wiedzy w ramach projektu (według wykazu) Preferowana branża odbywania stażu Preferowane przedsiębiorstwo odbywania stażu (nazwa, adres) 1 Ile godzin tygodniowo jest Pan/Pani gotowy (a) przeznaczyd na realizację stażu 2 Preferowane godziny udziału w szkoleniach TAK. Nazwa: NIE farmacja informatyka elektronika i telekomunikacja biotechnologie inżynieria chemiczna inżynieria środowiskowa kosmetologia inżynieria materiałowa inżynieria biomedyczna energetyka inna. Jaka?.. do 8 godzin 9 16 godzin godzin godzin PRACOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA poniedziałek piątek poniedziałek piątek Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę na terenie województwa pomorskiego 2 Łącznie 140 godzin stażu w okresie maksymalnie 6 miesięcy

4 Nazwa Pracodawcy Adres Pracodawcy Ulica Nr budynku i lokalu NIP Typ instytucji Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Wielkośd instytucji Branża, w której działa przedsiębiorstwo Kod pocztowy Miejscowośd Województwo pomorskie Powiat Gmina Obszar obszar miejski REGON Przedsiębiorstwo Partnerzy społeczno-gospodarczy Organizacja pozarządowa Uczelnia Jednostka naukowo badawcza Instytucja wspierająca ekonomie społeczną Inna obszar wiejski mikroprzedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo w ramach którego zatrudnionych jest od 2 do 9 pracowników) małe przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo w ramach którego zatrudnionych jest od 10 do 49 pracowników) średnie przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo w ramach którego zatrudnionych jest od 50 do 249 pracowników) duże przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo w ramach którego zatrudnionych jest powyżej 249 pracowników) farmacja informatyka elektronika i telekomunikacja biotechnologie inżynieria chemiczna inżynieria środowiskowa kosmetologia inżynieria materiałowa inżynieria biomedyczna energetyka Telefon kontaktowy inna. Jaka?..

5 Prowadzone przez pracodawcę formy współpracy przedsiębiorstwa ze sferą nauki Preferowana uczelnia/jednostka naukowa odbywania stażu (nazwa, adres) 3 Ile godzin tygodniowo jest Pan/Pani gotowy (a) przeznaczyd na realizację stażu 4 IV do 8 godzin 9 16 godzin godzin godzin STATUS NA RYNKU PRACY BRAK Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Samozatrudniony Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie Zatrudniony w administracji publicznej Zatrudniony w organizacji pozarządowej Rolnik Bezrobotny Nieaktywny zawodowo (uczący się lub kształcący) V. ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE Skąd Pani/Pan dowiedział(a) się o projekcie? Plakat informacyjny Materiał informacyjny Ogłoszenie w prasie. Jakiej?. Spotkanie informacyjne Konferencja Od innego pracownika uczelni/jednostki naukowej /przedsiębiorstwa Od przełożonego 3 Uczelnia/jednostka naukowa musi mieć siedzibę na terenie województwa pomorskiego 4 Łącznie 140 godzin stażu w okresie maksymalnie 6 miesięcy

6 ing Strona internetowa Projektu Znajomi, rodzina Inne. Jakie?... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania (miejscowośd i data) (czytelny podpis uczestnika)

7 Załącznik do formularza zgłoszeniowego: Wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych Lp Dziedzina Dyscyplina 1 N101 Filozofia i Teologia 2 N103 Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 3 N104 Językoznawstwo 4 N105 Nauki o Sztuce 5 N106 Psychologia i Pedagogika 6 N108 Historia 7 N109 Archeologia i Etnologia Nauki Humanistyczne i Społeczne 8 N110 Prawo 9 N111 Ekonometria, Statystyka i Informatyka Ekonomiczna 10 N112 Makro- i Mikroekonomia 11 N113 Finanse, Bankowośd, Rachunkowośd 12 N114 Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia 13 N115 Nauki o Zarządzaniu 14 N116 Socjologia i Nauki Polityczne 15 N201 Matematyka 16 N202 Fizyka 17 N203 Astronomia Nauki Ścisłe 18 N204 Chemia 19 N206 Informatyka Teoretyczna 20 N209 Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa 21 N301 Biologia Molekularna i Komórkowa 22 N302 Biotechnologia 23 N303 Biologia Organizmów 24 N304 Ekologia i Ochrona Przyrody 25 N305 Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego 26 N306 Geografia i Oceanologia 27 Nauki Przyrodnicze N307 Geologia, Geofizyka i Geochemia 28 N308 Nauki Weterynaryjne 29 N309 Leśnictwo 30 N310 Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie 31 N311 Nauki o Zwierzętach Hodowlanych 32 N312 Nauki o Żywności i Żywieniu 33 N313 Inżynieria Rolnicza 34 N401 Biologia Medyczna 35 N402 Nauki Kliniczne Niezabiegowe 36 N403 Nauki Kliniczne Zabiegowe Nauki Medyczne 37 N404 Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna 38 N405 Nauki Farmaceutyczne 39 N407 Medycyna Wieku Rozwojowego 40 N501 Mechanika 41 N502 Konstrukcja Maszyn 42 N503 Technologia Maszyn 43 N504 Eksploatacja Maszyn 44 N505 Metrologia i Normowanie Nauki Techniczne 45 N506 Budownictwo 46 N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa 47 N508 Technologie Materiałowe 48 N509 Transport 49 N510 Elektrotechnika

8 50 N511 Elektroenergetyka 51 N512 Technika Cieplna 52 N513 Energetyka Cieplna 53 N514 Automatyka i Robotyka 54 N515 Elektronika 55 N516 Technologie Informacyjne 56 N517 Telekomunikacja 57 N518 Technika w Medycynie 58 N519 Metody Komputerowe w Nauce 59 N523 Inżynieria Ochrony Środowiska 60 N524 Górnictwo 61 N525 Geologia i Geofizyka Stosowane 62 N526 Geodezja i Kartografia 63 N527 Architektura i Wzornictwo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo