Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora"

Transkrypt

1 Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora

2 Adresaci konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą ubiegać się podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz 615 z późn. zm) osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

3 Warunki przystąpienia do konkursu zgłaszane projekty badawcze obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; do konkursu dopuszczani są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dania 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł; do konkursu kwalifikowane są projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy;

4 Warunki przystąpienia do konkursu Wysokość finansowania nie może przekraczać: - 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące, tys. Zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesiące; Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor

5 Warunki przystąpienia do konkursu W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowobadawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu

6 Sposób i termin składania wniosku Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie osf.opi.org.pl do dnia 15 czerwca 2012 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na wysłany. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę i osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni, w której kierownik projektu zamierza realizować projekt, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków z dopiskiem Konkurs PRELUDIUM, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

7 WNIOSEK B. INFORMACJE OGÓLNE 1. Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeśli jest różny od adresu zamieszkania, numer telefonu, ); 2. Tytuł projektu (tytuł powinien w pełni charakteryzować zawartość wniosku); 3. Numer panelu dyscyplin (zgodnie z wykazem wybrać maks. 1); 4. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks.3); 5. Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach); 6. Liczba wykonawców projektu; 7. Słowa kluczowe (inne, niezaznaczone w opisie paneli); 8. Planowane nakłady w zł, w tym ogółem i na pierwszy rok realizacji projektu.

8 W którym panelu złożyć wniosek? Wniosek musi zostać złożony w ramach jednego z paneli tematycznych określonych przez Radę NCN. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru panelu dziedzinowego, a w konsekwencji odpowiadającego mu specjalistycznego Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek złożony w konkursie. Ze względu na zasadę bezstronności NCN nie udziela żadnych wskazówek dotyczących wyboru panelu Nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosków pomiędzy panelami po jego złożeniu

9 Dziedziny nauki Narodowe Centrum Nauki przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych następujący podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1 HS6) Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1 ST10) Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1 NZ9)

10 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości (filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia); HS2 Kultura i twórczość kulturowa (literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce); HS3 Wiedza o przyszłości (historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa); HS4 Jednostka, instytucje, rynki (ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia); HS5 Normy i władza (prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna); HS6 Człowiek i życie społeczne (psychologia, pedagogika, socjologia).

11 Nauki Ścisłe i Techniczne ST1 Nauki matematyczne (wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna); ST2 Podstawowe składniki materii (fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna); ST3 Fizyka fazy skondensowanej (struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka) ST4 Chemia analityczna i fizyczna (chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna / fizyka chemiczna); ST5 Synteza i materiały (otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna); ST6 Informatyka i technologie informacyjne (technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne); ST7 Inżynieria systemów i komunikacji (elektronika, telekomunikacja, optoelektronika); ST8 Inżynieria procesów i produkcji (modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne); ST9 Astronomia i badania kosmiczne (astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty); ST10 Nauki o Ziemi (geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia).

12 Nauki o Życiu NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym (biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia); NZ2 Genetyka, genomika (genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna); NZ3 Biologia na poziomie komórki (biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia); NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów (budowa i czynności układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego); NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt (przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów z wyjątkiem chorób układu nerwowego); NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt (odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia); NZ7 Zdrowie publiczne (epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach); NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym (biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka); NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu (rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa);

13 WNIOSEK C. STRESZCZENIE PROJEKTU 1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka 3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa. maks. 1 strona standardowego maszynopisu tj rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2 cm, dolne - 1,5

14 WNIOSEK C.1. UZASADNIENIE SPEŁNIANIA PRZEZ PROJEKT KRYTERIUM BADAŃ PODSTAWOWYCH maks znaków ze spacjami tj. około 1 strona Co rozumiemy przez badania podstawowe, finansowane przez NCN? Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), przez badania podstawowe rozumiemy oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych nie mogą być finansowane przez NCN. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia, ze przedkładany do oceny projekt spełnia kryterium badań podstawowych. Przedstawione uzasadnienie będzie podlegało ocenie Zespołu Ekspertów.

15 WNIOSEK D. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO I OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA PROJEKTU I OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB PROMOTORA Informacje dotyczące dorobku publikacyjnego podaje tylko promotor/opiekun, kierownik projektu (osoba bez stopnia doktora) podaje listę publikacji w części "Przebieg pracy naukowej". Punkt 6. Informacje o dorobku: Dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne): a) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. Obecność czasopisma na liście ERIH, JCR oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science)

16 WNIOSEK E. HARMONOGRAM PROJEKTU BADAWCZEGO PLAN ZADAŃ Lp. Nazwa zadania badawczego Planowany czas trwania (miesiące) Przewidywane koszty zadania (zł) 1. Studia literaturowe ,- 2. Zbieranie danych ,- 3. Analiza danych ,- 4. Opracowanie danych ,- 5. Publikacja i prezentacja wyników badań ,- Razem ,-

17 WNIOSEK F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO F.1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Pozycja Rok I Rok II Rok III Razem Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: , , , ,- - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 000, , , ,- - koszty aparatury , ,- - inne koszty bezpośrednie 8 500, , , ,- Koszty pośrednie (narzut Uczelni 20-30%) 2 900, , , ,- Koszty realizacji projektu ogółem , , , ,-

18 WNIOSEK F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO F.2. KALKULACJA I UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU F.2.1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi: a) liczba wykonawców projektu (maks. 3 osoby) w tym pracowników naukowych, b) opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich wynagrodzenia; F.2.2. Wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej podać nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie; F.2.3. Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z planem zadań projektu; F.2.4. Opis procedury naboru i zatrudnienia wykonawcy.

19 WNIOSEK F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO F.2. KALKULACJA I UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU F.2.1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi b) opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich wynagrodzenia; l.p. Charakter udziału w projekcie 1. Kierownik projektu 2. Opiekun naukowy lub promotor 3. Wykonawca - ankieter Zakres prac wykonywanych w projekcie - Studia literaturowe - Analiza danych - Opracowanie danych - Publikacja wyników Procent czasu poświęconego na realizację projektu Kwota za jednostkę czasu (np. godz. dzień miesiąc) Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie Forma zatrudnienia w projekcie 25 % 800 / miesiąc ,- Umowa o dzieło - Opieka naukowa 20 % 0 0 Nie dotyczy - Zbieranie danych 5 % 400 / miesiąc 800,- Umowa zlecenie

20 WNIOSEK F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO F.2. KALKULACJA I UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU F.2.1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi b) opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich wynagrodzenia; Jak obliczyć procent czasu poświęconego przez daną osobę na realizację projektu w ramach prowadzonych badań lub obowiązków? Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Przykładowo: (A)kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje w czasie swojej pracy, przez 2 h dziennie wykazuje zatem 25% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia). (B)kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 h dziennie wykazuje zatem 20% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia). Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

21 WNIOSEK F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO F.2. KALKULACJA I UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU F.2.2. Wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej podać nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie; Laptop ,- zł 6 miesiąc potrzebny do zbierania, przetwarzania danych, prezentowania wyników badań podczas konferencji (zad 2,3,4,5) F.2.3. Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z planem zadań projektu; Zakup literatury ,- zad 1; oprogramowanie podstawowe 350,- zad 2,3,4; oprogramowanie statystyczne 3 000,- zad 2,3,4; usługi obce 3 000,- zad 5; konferencje krajowe (3x) 6 000,- zad 4,5; konferencje zagraniczne (2x) ,- zad 2,3,4; delegacje 1 000,- zad 2,3,4; publikacja ,- zad 5; F.2.4. Opis procedury naboru i zatrudnienia wykonawcy. wykonawca ankieter zostanie wyłoniony spośród złożonych podań, na podstawie doświadczenia w prowadzeniu badań ankietowych

22 WNIOSEK G.1. OŚWIADCZENIE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU, W KTÓRYM KIEROWNIK PROJEKTU BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAMIERZA REALIZOWAĆ PROJEKT BADAWCZY DANE PODMIOTU, W KTÓRYM KIEROWNIK PROJEKTU ZAMIERZA REALIZOWAĆ PROJEKT 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział, al. Niepodległości 10, Poznań, tel , faks , 2. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP 3. NIP ; REGON OŚWIADCZENIE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/YCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU, W KTÓRYM KIEROWNIK PROJEKTU ZAMIERZA REALIZOWAĆ PROJEKT

23 WNIOSEK H. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO maks 5 stron standardowego maszynopisu w języku polskim dla wszystkich paneli. 1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka 3. Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu; 4. Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu; 5. Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej. Skrócony opis projektu badawczego nie może być identyczny ze streszczeniem projektu (pozycja C). Ocena merytorycznej części wniosku w I etapie (Część B. ocena projektu) dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje

24 WNIOSEK H.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO maks. 15 stron standardowego maszynopisu w języku polskim lub języku angielskim dla paneli HS2 i HS3 oraz w języku angielskim dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ 1.Cel naukowy projektu jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy; 2.Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy; 3. Znaczenie projektu co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego; 4. Koncepcja i plan badań wskazanie szczegółowych celów badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń; 5. Metodyka badań co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia aparatura zostaną wykorzystane w badaniach i czy są dostępne; 6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki; 7. Literatura

25 Ograniczenia w składaniu wniosków do NCN Kierownik projektu badawczego z konkursu PRELUDIUM nie może ponownie aplikować o finansowanie w tym samym typie konkursu; W danej edycji konkursów można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku; W każdym konkursie Zespół Ekspertów wskazuje, w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu, co najmniej 20% projektów, których kierownicy nie mogą występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu.

26 SPOSÓB I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Oceny formalnej wniosków dokonują Koordynatorzy Dyscyplin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Ocena wniosku przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach: - Etap I ocena kwalifikacyjna dokonywana na podstawie skróconego opisu projektu badawczego - Etap II ocena specjalistyczna dokonywana na podstawie szczegółowego opisu projektu badawczego II. Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające stopnia naukowego doktora PRELUDIUM: czy projekt ma charakter naukowy? czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych? czy projekt spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie?

27 SPOSÓB I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW A. OCENA DOROBKU WYKONAWCÓW PROJEKTU 40%, w tym: KIEROWNIK PROJEKTU 20% PROMOTOR/OPIEKUN NAUKOWY 20% - osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych osiągnięcia naukowe promotora/opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych 0-5 B. OCENA PROJEKTU 40% - poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji nowatorski charakter projektu wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej 0-2 C. OCENA KOSZTORYSU 10% - zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań 0-2 D. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA 10% - ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu 0-3

28 ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU PODPISANIE UMOWY 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków; 2. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiocie, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez w/w podmiot. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę; 3. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

29 Narodowe Centrum Nauki ncn.gov.pl Obsługa Strumieni Finansowania osf.opi.org.pl

30 Dziękuję za uwagę Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1 I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1. Informacje ogólne 2 2. Organy Narodowego Centrum Nauki i organizacja Centrum 3 3. Struktura Centrum 5 II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20 USTAWY O NCN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo