KOMPENDIUM FIZYKI. Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPENDIUM FIZYKI. Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów."

Transkrypt

1 KOMPENDIUM FIZYKI Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów. Poznań

2 Copyright for Polish edition by Data Niniejsza publikacja nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody autora. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone!

3 KOMPENDIUM FIZYKI Opracowanie ma na celu zebranie w jednej pozycji wszystkich najważniejszych i wymaganych programem nauczania przedmiotu fizyki pojęć. Niektóre zagadnienia zostały przedstawione w szerszym zakresie a tam, gdzie zdawało się autorowi, że czytelnik posiada pewien niezbędny poziom do zrozumienia banalnych pojęć, ujęcie tematu jest mocno streszczone. Do opracowania niniejszej książki dołożono wszelkich starań z zakresu wiedzy jak i korekty. Jeśli jednak uważny czytelnik napotka jakiś błąd lub niedopatrzenie to bardzo proszę o przesłanie swoich uwag na adres Również, jeżeli czytelnik w jakimś zakresie uważa, że należy rozszerzyć jakieś zagadnienia o dodatkowe wyjaśnienia, proszę pisz! 3

4 1. Ruch stały prostoliniowy. 1.1 Prędkość: 2. Ruch zmienny. 2.1 Przyspieszenie: - prędkość, ( =const.) - droga - czas 2.2 Droga: 2.3 Prędkość końcowa: - przyspieszenie - prędkość początkowa - droga - czas - prędkość - prędkość końcowa 3. Ruch po okręgu. 3.1 Ruch z prędkością stałą Prędkość kątowa Warunek ruchu po okręgu - siła dośrodkowa 3.2 Ruch z prędkością zmienną Przyspieszenie kątowe Przyspieszenie liniowe Prędkość liniowa chwilowa Droga Prędkość kątowa końcowa Kąt zakreślony Częstotliwość - prędkość kątowa - prędkość kątowa końcowa - prędkość kątowa początkowa - kąt - czas - okres 4

5 3.2.8 Moment siły - promień okręgu - przyspieszenie kątowe - przyspieszenie liniowe - droga - prędkość liniowa chwilowa - częstotliwość - masa - moment siły - ramię siły (wektor poprowadzony od osi obrotu do siły, do kierunku) - siła 4. Zasady dynamiki Newtona 4.1 Pierwsza zasada dynamiki: Istnieje taki układ, zwany układem inercjalnym, w którym ciało, na które nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 4.2 Druga zasada dynamiki: Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła to ciało to porusza się ruchem zmiennym. F Wartość przyspieszenia w tym ruchu wyraża wzór: a. m 4.3 Trzecia zasada dynamiki: Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą F. Wartość i kierunek siły F jest równy wartości i kierunkowi siły F, a jej zwrot jest przeciwny do zwrotu siły F. - przyspieszenie - siła - masa 5. Zasada względności Galileusza. 5.1 Zasada względności Galileusza: Prawa mechaniki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych, tj. obserwatorzy z różnych układów inercjalnych stwierdzą taki sam ruch badanego obiektu. Ruch jednostajny prostoliniowy jest nierozróżnialny od spoczynku - obserwując zjawiska mechaniczne nie jesteśmy w stanie go rozróżnić. 6. Siła bezwładności. 6.1 Siła bezwładności. Siła pozorna - siła pojawiająca się, gdy układ odniesienia staje się nie inercjalny i będąca wynikiem przyspieszenia tego układu. Jest to siła niepochodząca od żadnego z ciał. - przyspieszenie windy - siła ciągnąca windę - masa ciężarka - masa układu (winda + ciężarek) - siła bezwładności m 7. Rzut poziomy. 7.1 Rzut poziomy: Jest to złożenie ruchu jednostajnie przyspieszonego (płaszczyzna pionowa) z ruchem jednostajnym (płaszczyzna pozioma) w jednorodnym polu grawitacyjnym z prędkością początkową prostopadłą do kierunku pola. Torem ruchu jest parabola o wierzchołku w punkcie rzutu. 7.2 Prędkość w rzucie poziomym: 5

6 7.3 Wysokość i droga w rzucie poziomym: - prędkość całkowita chwilowa - pozioma składowa, - pionowa składowa - przyspieszenie ziemskie - czas - wysokość (długość lotu w pionie) - zasięg rzutu 8. Pęd i zasada zachowania pędu. 8.1 Pęd. Jest to wielkość fizyczna równa iloczynowi masy i prędkości. 8.2 Zasada zachowania pędu Jeżeli na ciało lub układ ciał nie działa żadna siła zewnętrzna, to całkowity pęd układy jest stały. 8.3 Moment pędu Wektor osiowy charakteryzujący ruch ciała. Iloczyn wektorowy wektora wodzącego i pędu ciała. 8.4 Zasada zachowania momentu pędu Jeżeli na ciało lub układ ciał, wypadkowy moment sił zewnętrznych jest równy zero, to: 8.5 Moment pędu bryły sztywnej: - prędkość chwilowa - pęd - masa ciała - moment pędu - ramię siły - prędkość kątowa - moment bezwładności 9. Energia i zasada zachowania energii. 9.1 Energia kinetyczna: Jest to energia związana z ruchem - posiada ją ciało poruszające się. Jej wartość wyraża się wzorem: 9.2 Energia potencjalna ciężkości: Jest to energia związana z wysokością danego ciała. Równa jest pracy, jaką trzeba wykonać, aby podnieść ciało na wysokość h. Jej wartość wyraża się wzorem: 9.3 Zasada zachowania energii: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła zewnętrzna - nie licząc siły grawitacyjnej - to całkowita energia mechaniczna jest stała. 9.4 Energia kinetyczna w ruch obrotowym: 6

7 - energia kinetyczna - energia potencjalna ciężkości - masa - prędkość chwilowa - przyspieszenie grawitacyjne - wysokość chwilowa - moment bezwładności - prędkość kątowa 10. Praca i moc Praca: Jest to wielkość fizyczna wyrażająca się wzorem: 10.2 Moc: Jest to praca wykonana w danym czasie: - praca - siła - przemieszczenie - czas - moc 11. Siła tarcia Siła tarcia: Jest to siła powodująca hamowanie. Wytracona w ten sposób energia zamienia się w ciepło i jest bezpowrotnie tracona. Siła tarcia jest skierowana w przeciwną stronę do kierunku ruchu. Jej wartość wyraża wzór: - siła tarcia - współczynnik tarcia (cecha charakterystyczna danego materiału) - siła nacisku (siła działająca prostopadle do płaszczyzny styku trących powierzchni) 12. Moment bezwładności Moment bezwładności: Jest to wielkość opisująca rozkład masy względem osi obrotu. 7

8 Spis Treści 1. Ruch stały prostoliniowy Prędkość 2. Ruch zmienny Przyspieszenie 2.2 Przemieszczenie 2.3 Prędkość końcowa 3. Ruch po okręgu Ruch z prędkością stałą Prędkość kątowa Warunek ruchu po okręgu - siła dośrodkowa. 3.2 Ruch z prędkością zmienną Przyspieszenie kątowe Przyspieszenie liniowe Prędkość liniowa chwilowa Przemieszczenie Prędkość kątowa końcowa Kąt zakreślony Częstotliwość Moment siły. 4. Zasady dynamiki Newtona Pierwsza zasada dynamiki. 4.2 Druga zasada dynamiki. 4.3 Trzecia zasada dynamiki. 4.4 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. 5. Zasada względności Galileusza Siła bezwładności Rzut poziomy Rzut poziomy. 7.2 Prędkość w rzucie poziomym. 7.3 Wysokość i droga w rzucie poziomym. 8. Pęd i zasada zachowania pędu Pęd. 8.2 Zasada zachowania pędu. 8.3 Moment pędu. 8.4 Zasada zachowania momentu pędu. 8.5 Moment pędu bryły sztywnej. 9. Energia i zasada zachowania energii Energia kinetyczna. 9.2 Energia potencjalna ciężkości. 9.3 Zasada zachowania energii. 9.4 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. 10. Praca i moc Praca Moc. 11. Siła tarcia Moment bezwładności Moment bezwładności Momenty bezwładności niektórych brył Twierdzenie Steinera. 13. Zderzenia centralne Zderzenia centrale niesprężyste Zderzenia centralne sprężyste. 14. Gęstość Gęstość Ciężar właściwy. 15. Pole grawitacyjne Pole grawitacyjne Prawo powszechnej grawitacji (prawo jedności przyrody) 15.3 Stała grawitacji Przyspieszenie grawitacyjne Natężenie pola grawitacyjnego 15.6 Praca w polu grawitacyjnym Energia potencjalna pola grawitacyjnego Potencjał pola grawitacyjnego Linie pola grawitacyjnego. 16. Prędkości kosmiczne Pierwsza prędkość kosmiczna Druga prędkość kosmiczna 16.2 Trzecia prędkość kosmiczna 17. Elektrostatyka Zasada zachowania ładunku Zasada kwantyzacji ładunku. 8

9 17.3 Prawo Coulomba Ciało naelektryzowane Stała elektrostatyczna i przenikalność elektryczna próżni Stała elektrostatyczna Przenikalność elektryczna próżni Natężenie pola elektrostatycznego Linie pola elektrostatycznego Linie pola elektrostatycznego Własności lini pola elektrostatycznego Strumień pola elektromagnetycznego Prawo Gaussa Gęstość powierzchniowa i liniowa ładunku Natężenie pola elektrostatycznego pomiędzy dwoma płytami Praca w centralnym polu elektrycznym Energia pola elektrycznego Potencjał pola elektrycznego Różnica potencjałów (napięcie) Praca w polu elektrycznym jednorodnym Ruch ładunków w polu elektrycznym Ruch ładunku w polu elektrycznym - ładunek porusza się równolegle do linii pola Ruch ładunku w polu elektrycznym -ładunek wpada pod kątem prostym do linii pola Wektor indukcji elektrostatycznej Natężenie pola elektrostatycznego kuli Natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kuli Natężenie pola elektrostatycznego na zewnątrz kuli. 18. Atom wodoru według Bohra Atom wodoru według Bohra Pierwszy postulat Bohra Warunek kwantyzacji prędkości Warunek kwantyzacji promienia Warunek kwantyzacji energii Następny postulat Bohra Drugi postulat Bohra Moment magnetyczny atomu i elektronu Spinowy moment magnetyczny. 19. Kondensator Pojemność elektryczna Kondensator Pojemność kondensatora Pojemność kondensatora płaskiego Pojemność kondensatora kulistego Łączenie kondensatorów Łączenie szeregowe kondensatorów Łączenie równoległe kondensatorów Energia kondensatorów. 20. Polaryzacja elektryczna Polaryzacja elektryczna Wektor polaryzacji elektrycznej. 21. Prąd elektryczny stały Prąd elektryczny Nośniki prądu elektrycznego. Natężenie prądu elektrycznego stałego Kierunek przepływu prądu Elementy obwodów elektrycznych Opór elektryczny Opór elektryczny Łączenie oporów elektrycznych Prawo Ohma Prawo Ohma Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego 21.7 Prawa Kirchoffa Pierwsze prawo Kirchoffa Drugie prawo Kirchoffa Drugie prawo Kirchoffa dla obwodu zamkniętego Mostek elektryczny Praca prądu elektrycznego stałego Moc prądu elektrycznego stałego Sprawność urządzeń elektrycznych Prawo Joula-Lenza Siła elektromotoryczna ogniwa Prawa elektrolizy Faradaya Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya Drugie prawo elektrolizy Faradaya Gramorównoważnik substancji Stała Faradaya. 22. Pole magnetyczne Pole magnetyczne Siły magnetyczne Siła elektrodynamiczna. 9

10 Reguła Fleminga Siła Lorentza Indukcja pola magnetycznego Linie pola magnetycznego Linie pola magnetycznego Własności lini pola magnetycznego Strumień pola magnetycznego Prawo Gaussa dla pola magnetycznego Prawo Ampera Prawo Ampera Indukcje pola magnetycznego wokół przewodników z prądem Prawo oddziaływania przewodników z prądem Ruch ładunków w polu magnetycznym Ładunek wpada równolegle do linii pola Ładunek wpada do lini pola Ładunek wpada pod kątem do lini pola Moment siły i moment magnetyczny ramki z prądem Właściwości magnetyczne materii Diamagnetyki Paramagnetyki Ferromagnetyki Zjawisko Hala. 23. Prąd zmienny Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya dla przewodnika Indukcja elektromagnetyczna Prawo Faradaya dla przewodnika Reguła Lenza Zjawisko samoindukcji Prądy Foucoulta Prąd zmienny, przemienny i generator prądu zmiennego Prąd zmienny Prąd przemienny Generator prądu zmiennego Wartości skuteczne prądu elektrycznego zmiennego Praca i moc prądu elektrycznego zmiennego Obwody prądu zmiennego Obwód RL Obwód RC Obwód RLC Wzór Kelwina lub Tompsona Prąd bezwatowy Transformator Induktor. 24. Drgania Ruch drgający prosty Prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym prostym Prędkość w ruchu drgającym prostym Przyspieszenie w ruchu drgającym prostym Siła w ruchu drgającym prostym Energia w ruchu drgającym prostym Okres drgań sprężyny Równanie ruchu drgającego prostego (równanie oscylatora harmonicznego) Wahadło matematyczne Okres wahadła matematycznego Wahadło fizyczne Okres wahadła fizycznego Równanie wahadła fizycznego Zredukowana długość wahadła matematycznego Drgania elektromagnetyczne Okres drgań elektromagnetycznych Składanie drgań harmonicznych Okres drgań sprężyny ułożonej poziomo Drgania tłumione Równanie ruchu drgającego tłumionego Prędkość kątowa wahadła w drganiach tłumionych Logarytmiczny dekrement tłumienia Czas relaxacji Drgania elektromagnetyczne tłumione Równanie ruchu drgającego elektromagnetycznego tłumionego Drgania wymuszone Prędkość i przyspieszenie w drganiach wymuszonych Prędkość w drganiach wymuszonych Przyspieszenie w drganiach wymuszonych Równanie ruchu drgającego wymuszonego Rezonans. 25. Fale Przemieszczenie i wektor propagacji Długość i okres fali. Powierzchnia falowa. 10

11 Okres fali Długość fali Częstotliwość fal Powierzchnia falowa Prędkość rozchodzenia się fali Klasyfikacja fal Natężenie fali Fala akustyczna Poziom słyszalności Zjawisko Dopplera Ultradźwięki i syrena Sebecka Ultradźwięki Syrena Sebecka Propagacja fal elektromagnetycznych Prawa Maxwella Pierwsze prawo Maxwella Drugie prawo Maxwella Właściwości fal elektromagnetycznych Modulacja fal Zjawisko ugięcia i zasada Hugensa Zjawisko ugięcia Zasada Hugensa Odbicie fal Załamanie fali Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i wygaszenia fali Interferencja fal Ogólny warunek wzmocnienia fali Ogólny warunek wygaszenia fali Fala stojąca Częstotliwość fali stojącej na strunie Rura Kundta Polaryzacja fal i prawo Mallusa Radar. 26. Optyka geometryczna Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych. Bezwzględny współczynnik załamania Fale świetlne Częstotliwość fal świetlnych Bezwzględny współczynnik załamania Zasada Fermata Zwierciadła Powiększenie Równanie zwierciadła Prawo Snelliusa Całkowite wewnętrzne odbicie Soczewki Równanie soczewki Zdolność skupiająca soczewek Pryzmat. Przejście światła monochromatycznego i białego przez pryzmat Przejście światła monochromatycznego przez pryzmat Przejście światła białego przez pryzmat Oko jako układ optyczny Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Younga. Warunek wzmocnienia dla światła Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Younga Warunek wzmocnienia dla światła Powiększenie lupy. 27. Dualizm korpuskularno-falowy Zdolność emisyjna i zdolność absorpcyjna ciała Zdolność emisyjna ciała Zdolność absorpcyjna ciała Prawo Kirchoffa Ciało doskonale czarne Energia kwarku - wzór Plancka Prawo Stefana-Boltzmana Prawo Wiena Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wzór Einsteina-Milikana Fotokomórka Własności fotonu Pęd fotonów Zjawisko Comptona Promieniowanie Rentgenowskie. Długość fali promieniowania rentgenowskiego Promieniowanie rentgenowskie Długość fali promieniowania rentgenowskiego Własności promieniowania rentgenowskiego Fale De Broglie a Zasada nieoznaczoności Heisenberga Równanie Schrodinger a Zjawisko tunelowe. 28. Fizyka atomowa

12 28.1 Liczby kwantowe Zakaz Pauliego Reguła Kleczkowskiego Reguła Hunda Widmo Widmo Serie widmowe Widmo promieniowania rentgenowskiego Skład Słońca. Widmo słoneczne. Budowa Słońca Klasyfikacja widmowa gwiazd - klasyfikacja Herztsprunga i Russela Jasność absolutna Klasyfikacja Morgana - Keena Tablica Mendelejewa Jądro atomu Energia wiązania jądra atomowego Promieniowanie naturalne Prawo zaniku promieniotwórczości Czas połowicznego zaniku promieniotwórczego Reakcje jądrowe - samoistne rozpady promieniotwórcze. Własności promieniowania Reakcje jądrowe - samoistne rozpady promieniotwórcze Własności promieniowania Izotopy promieniotwórcze Reakcje jądrowe. Wymuszone reakcje rozpadu Synteza - reakcja termojądrowa Reakcja rozszczepienia Jonizowanie gazu Detekcja promieniowania jądrowego Reaktor jądrowy Cząstki elementarne Oddziaływania w przyrodzie Wielka unifikacja oddziaływań fizycznych Bomba atomowa i wodorowa. 29. Termodynamika Temperatura Ciepło Zerowa zasada termodynamiki Pierwsza zasada termodynamiki Gazy Założenia teorii kinetyczno - molekularnej Podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej Zasada ekwipartycji energii Stopień swobody Równanie Clapeyrona Równanie stanu gazu doskonałego Przemiana izotermiczna Przemiana izotermiczna Prawo Boyle a - Mariotta Zależność ciśnienia od gęstości w przemianie izotermicznej Praca w przemianie izotermicznej Przemiana izochoryczna Przemiana izochoryczna Prawo Charlesa Prawo rozprężliwości gazu Praca w przemianie izochorycznej Przemiana izobaryczna Przemiana izobaryczna Prawo Gay - Lussaca Prawo rozprężliwości objętościowej gazu Praca w przemianie izobarycznej Przemiana adiabatyczna Przemiana adiabatyczna Ciśnienie w przemianie adiabatycznej Ciepło molowe Stała gazowa Współczynnik Poissona Silnik Carnota Druga zasada termodynamiki Entropia Ciecze Ciecze Ciśnienie w cieczach Prawo Archimedesa Rozszerzalność termiczna ciał stałych i cieczy Ciała stałe Przemiany fazowe. 12

13 13

14 Alfabetyczny spis treści nazwa podrozdział rozdział główny punkt Atom wodoru według Bohra. Atom wodoru według Bohra Bezwzględny współczynnik załamania. Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych. Optyka geometryczna Bezwzględny współczynnik załamania. Bomba atomowa i wodorowa. Fizyka atomowa Całkowite wewnętrzne odbicie. Optyka geometryczna Ciała stałe. Termodynamika Ciało doskonale czarne Dualizm korpuskularno-falowy Ciało naelektryzowane. Elektrostatyka Ciecze. Ciecze. Termodynamika Ciepło molowe. Termodynamika Ciepło. Termodynamika Ciężar właściwy. Gęstość i ciężar właściwy Ciśnienie w cieczach. Ciecze Termodynamika Ciśnienie w przemianie adiabatycznej. Przemiana adiabatyczna. Termodynamika Czas połowicznego zaniku promieniotwórczego. Fizyka atomowa Czas relaxacji. Drgania Cząstki elementarne. Fizyka atomowa Częstotliwość fal świetlnych. Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych. Optyka geometryczna Bezwzględny współczynnik załamania. Częstotliwość fal. Długość i okres fali. Powierzchnia falowa. Fale Częstotliwość fali stojącej na strunie. Fale Częstotliwość. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Detekcja promieniowania jądrowego. Fizyka atomowa Diamagnetyki. Właściwości magnetyczne materii. Pole magnetyczne Długość fali promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie Rentgenowskie. Długość fali Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania rentgenowskiego. Długość fali. Długość i okres fali. Powierzchnia falowa. Fale Drgania elektromagnetyczne tłumione Drgania Drgania elektromagnetyczne. Drgania Drgania tłumione. Drgania Drgania wymuszone. Drgania Druga prędkość kosmiczna Prędkości kosmiczne Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. Zasady dynamiki Newtona. 4.4 Druga zasada dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. 4.2 Druga zasada termodynamiki. Termodynamika Drugi postulat Bohra. Atom wodoru według Bohra Drugie prawo elektrolizy Faradaya. Prawa elektrolizy Faradaya. Prąd elektryczny stały Drugie prawo Kirchhoffa dla obwodu Prawa Kirchhoffa. Prąd elektryczny stały zamkniętego. Drugie prawo Kirchhoffa. Prawa Kirchhoffa. Prąd elektryczny stały Drugie prawo Maxwella. Prawa Maxwella. Fale Elementy obwodów elektrycznych. Prąd elektryczny stały Energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Energia i zasada zachowania energii. 9.4 Energia kinetyczna. Energia i zasada zachowania energii. 9.1 Energia kondensatorów. Kondensator 19.5 Energia kwarku - wzór Plancka. Dualizm korpuskularno-falowy 27.4 Energia pola elektrycznego. Elektrostatyka Energia potencjalna ciężkości. Energia i zasada zachowania energii. 9.2 Energia potencjalna pola grawitacyjnego. Pole grawitacyjne Energia w ruchu drgającym prostym. Drgania Energia wiązania jądra atomowego. Fizyka atomowa Entropia. Termodynamika Fala akustyczna. Fale Fala stojąca. Fale Fale De Broglie a. Dualizm korpuskularno-falowy Fale świetlne. Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych. Optyka geometryczna Bezwzględny współczynnik załamania. Ferromagnetyki Właściwości magnetyczne materii. Pole magnetyczne Fotokomórka. Dualizm korpuskularno-falowy 2.87 Gazy. Termodynamika Generator brądu zmiennego. Prąd zmienny, przemienny i generator prądu Prąd zmienny zmiennego. Gęstość powierzchniowa i liniowa ładunku. Elektrostatyka Gęstość. Gęstość i ciężar właściwy Gramorównoważnik substancji Prawa elektrolizy Faradaya. Prąd elektryczny stały Indukcja elektromagnetyczna. Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya Prąd zmienny dla przewodnika Indukcja pola magnetycznego. Pole magnetyczne

15 Indukcje pola magnetycznego wokół Prawo Ampera. Pole magnetyczne przewodników z prądem. Induktor. Prąd zmienny Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Interferencja fal świetlnych - doświadczenie Optyka geometryczna Younga. Younga. Warunek wzmocnienia dla światła. Interferencja fal. Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i Fale wygaszenia fali. Izotopy promieniotwórcze. Fizyka atomowa Jasność absolutna. Fizyka atomowa Jądro atomu. Fizyka atomowa Jonizowanie gazu. Fizyka atomowa Kąt zakreślony. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Kierunek przepływu prądu. Prąd elektryczny stały Klasyfikacja fal. Fale Klasyfikacja Morgana - Keena. Fizyka atomowa Klasyfikacja widmowa gwiazd - klasyfikacja Fizyka atomowa Hertzsprunga i Russela. Kondensator. Kondensator Liczby kwantowe. Fizyka atomowa Linie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego Elektrostatyka Linie pola grawitacyjnego. Pole grawitacyjne Linie pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego. Pole magnetyczne Logarytmiczny dekrement tłumienia. Drgania Ładunek wpada do linii pola. Ruch ładunków w polu magnetycznym. Pole magnetyczne Ładunek wpada pod kątem do linii pola. Ruch ładunków w polu magnetycznym. Pole magnetyczne Ładunek wpada równolegle do linii pola. Ruch ładunków w polu magnetycznym. Pole magnetyczne Łączenie oporów elektrycznych. Opór elektryczny. Prąd elektryczny stały Łączenie równoległe kondensatorów Łączenie kondensatorów. Kondensator Łączenie szeregowe kondensatorów. Łączenie kondensatorów. Kondensator Moc prądu elektrycznego stałego. Prąd elektryczny stały Moc. Praca i moc Modulacja fal. Fale Moment bezwładności. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera Moment magnetyczny atomu i elektronu. Atom wodoru według Bohra Moment pędu bryły sztywnej. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zahcowania 8.5 momentu pędu. Moment pędu. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zahcowania 8.3 momentu pędu. Moment siły i moment magnetyczny ramki z Pole magnetyczne prądem. Moment siły. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Momenty bezwładności niektórych brył. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera Mostek elektryczny. Prąd elektryczny stały Następny postulat Bohra. Atom wodoru według Bohra Natężenie fali. Fale Natężenie pola elektrostatycznego na zewnątrz Natężenie pola elektrostatycznego kuli. Elektrostatyka kuli. Natężenie pola elektrostatycznego pomiędzy Elektrostatyka dwoma płytami. Natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz Natężenie pola elektrostatycznego kuli. Elektrostatyka kuli. Natężenie pola elektrostatycznego. Elektrostatyka Natężenie pola grawitacyjnego Pole grawitacyjne Natężenie prądu elektrycznego stałego. Prąd elektryczny stały Nośniki prądu elektrycznego. Prąd elektryczny stały Obwód RC. Obwody prądu zmiennego. Prąd zmienny Obwód RL. Obwody prądu zmiennego. Prąd zmienny Obwód RLC. Obwody prądu zmiennego. Prąd zmienny Odbicie fal. Fale Oddziaływania w przyrodzie. Fizyka atomowa Ogólny warunek wygaszenia fali. Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i Fale wygaszenia fali. Ogólny warunek wzmocnienia fali. Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i Fale wygaszenia fali. Oko jako układ optyczny. Optyka geometryczna Okres drgań elektromagnetycznych Drgania Okres drgań sprężyny ułożonej poziomo Drgania Okres drgań sprężyny. Drgania Okres fali. Długość i okres fali. Powierzchnia falowa. Fale Okres wahadła fizycznego. Drgania Okres wahadła matematycznego. Drgania Opór elektryczny. Opór elektryczny. Prąd elektryczny stały Paramagnetyki. Właściwości magnetyczne materii. Pole magnetyczne Pęd fotonów. Dualizm korpuskularno-falowy Pęd. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania 8.1 momentu pędu. Pierwsza prędkość kosmiczna. Prędkości kosmiczne Pierwsza zasada dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki. Termodynamika Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya. Prawa elektrolizy Faradaya. Prąd elektryczny stały Pierwsze prawo Kirchhoffa. Prawa Kirchhoffa. Prąd elektryczny stały Pierwsze prawo Maxwella. Prawa Maxwella. Fale

16 Pierwszy postulat Bohra. Atom wodoru według Bohra Podstawowy wzór teorii kinetyczno - Termodynamika molekularnej. Pojemność elektryczna. Kondensator Pojemność kondensatora kulistego. Pojemność kondensatora. Kondensator Pojemność kondensatora płaskiego. Pojemność kondensatora. Kondensator Polaryzacja elektryczna. Polaryzacja elektryczna Polaryzacja fal i prawo Mallusa. Fale Pole grawitacyjne. Pole grawitacyjne Pole magnetyczne. Pole magnetyczne Potencjał pola elektrycznego. Elektrostatyka Potencjał pola grawitacyjnego. Pole grawitacyjne Powierzchnia falowa. Długość i okres fali. Powierzchnia falowa. Fale Powiększenie lupy. Optyka geometryczna Powiększenie. Optyka geometryczna Poziom słyszalności. Fale Praca i moc prądu elektrycznego zmiennego. Prąd zmienny Praca prądu elektrycznego stałego. Prąd elektryczny stały Praca w centralnym polu elektrycznym Elektrostatyka Praca w polu elektrycznym jednorodnym. Elektrostatyka Praca w polu grawitacyjnym. Pole grawitacyjne Praca w przemianie izobarycznej. Przemiana izobaryczna. Termodynamika Praca w przemianie izochorycznej. Przemiana izochoryczna. Termodynamika Praca w przemianie izotermicznej. Przemiana izotermiczna. Termodynamika Praca. Praca i moc Prago Gay - Lussaca. Przemiana izobaryczna. Termodynamika Prawo Ampera Prawo Ampera. Pole magnetyczne Prawo Archimedesa. Ciecze Termodynamika Prawo Boyle a - Mariotta. Przemiana izotermiczna. Termodynamika Prawo Charlesa. Przemiana izochoryczna. Termodynamika Prawo Coulomba. Elektrostatyka Prawo Faradaya dla przewodnika. Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya Prąd zmienny dla przewodnika Prawo Gaussa dla pola magnetycznego. Pole magnetyczne Prawo Gaussa. Elektrostatyka Prawo Joula-Lenza. Prąd elektryczny stały Prawo Kirchhoffa. Dualizm korpuskularno-falowy 27.2 Prawo oddziaływania przewodników z prądem Pole magnetyczne Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego Prawo Ohma. Prąd elektryczny stały Prawo Ohma. Prawo Ohma. Prąd elektryczny stały Prawo powszechnej grawitacji (prawo jedności Pole grawitacyjne przyrody) Prawo rozprężliwości gazu. Przemiana izochoryczna. Termodynamika Prawo rozprężliwości objętościowej gazu. Przemiana izobaryczna. Termodynamika Prawo Snelliusa. Optyka geometryczna Prawo Stefana-Boltzmana. Dualizm korpuskularno-falowy 27.5 Prawo Wiena. Dualizm korpuskularno-falowy 27.6 Prawo zaniku promieniotwórczości. Fizyka atomowa Prąd bezwatowy. Prąd zmienny Prąd elektryczny. Prąd elektryczny stały Prąd przemienny. Prąd zmienny, przemienny i generator prądu Prąd zmienny zmiennego. Prąd zmienny. Prąd zmienny, przemienny i generator prądu Prąd zmienny zmiennego. Prądy Foucoulta. Prąd zmienny Prędkość Ruch stały prostoliniowy. 1.1 Prędkość kątowa końcowa. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Prędkość kątowa wahadła w drganiach Drgania tłumionych. Prędkość kątowa. Ruch z prędkością stałą. Ruch po okręgu Prędkość końcowa Ruch zmienny. 2.3 Prędkość liniowa chwilowa. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Prędkość rozchodzenia się fali. Fale Prędkość w drganiach wymuszonych. Prędkość i przyspieszenie w drganiach Drgania wymuszonych Prędkość w ruchu drgającym prostym. Prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym Drgania prostym. Prędkość w rzucie poziomym. Rzut poziomy. 7.2 Promieniowanie naturalne. Fizyka atomowa Promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie Rentgenowskie. Długość fali Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania rentgenowskiego. Propagacja fal elektromagnetycznych. Fale Przejście światła białego przez pryzmat. Pryzmat. Przejście światła monochromatycznego Optyka geometryczna i białego przez pryzmat Przejście światła monochromatycznego przez Pryzmat. Przejście światła monochromatycznego Optyka geometryczna pryzmat i białego przez pryzmat Przemiana adiabatyczna. Przemiana adiabatyczna. Termodynamika Przemiana izobaryczna. Przemiana izobaryczna. Termodynamika Przemiana izochoryczna. Przemiana izochoryczna. Termodynamika Przemiana izotermiczna. Przemiana izotermiczna. Termodynamika

17 Przemiany fazowe. Termodynamika Przemieszczenie Ruch zmienny. 2.2 Przemieszczenie i wektor propagacji. Fale Przemieszczenie. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Przenikalność elektryczna próżni. Stała elektrostatyczna i przenikalność Elektrostatyka elektryczna próżni Przyspieszenie Ruch zmienny. 2.1 Przyspieszenie grawitacyjne. Pole grawitacyjne Przyspieszenie kątowe. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Przyspieszenie liniowe. Ruch z prędkością zmienną. Ruch po okręgu Przyspieszenie w drganiach wymuszonych. Prędkość i przyspieszenie w drganiach Drgania wymuszonych Przyspieszenie w ruchu drgającym prostym Prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym Drgania prostym. Radar. Fale Reakcja rozszczepienia. Fizyka atomowa Reakcje jądrowe - samoistne rozpady Reakcje jądrowe - samoistne rozpady Fizyka atomowa promieniotwórcze. promieniotwórcze. Własności promieniowania Reakcje jądrowe. Wymuszone reakcje rozpadu. Fizyka atomowa Reaktor jądrowy. Fizyka atomowa Reguła Fleminga. Siły magnetyczne. Pole magnetyczne Reguła Hunda. Fizyka atomowa Reguła Kleczkowskiego. Fizyka atomowa Reguła Lenza. Prąd zmienny Rezonans. Drgania Rozszerzalność termiczna ciał stałych i cieczy. Termodynamika Równanie Clapeyrona. Termodynamika Równanie ruchu drgającego Drgania elektromagnetycznego tłumionego. Równanie ruchu drgającego prostego (równanie Drgania oscylatora harmonicznego). Równanie ruchu drgającego tłumionego. Drgania Równanie ruchu drgającego wymuszonego Drgania Równanie Schroedinger a Dualizm korpuskularno-falowy Równanie soczewki. Optyka geometryczna Równanie stanu gazu doskonałego. Termodynamika Równanie wahadła fizycznego. Drgania Równanie zwierciadła. Optyka geometryczna Różnica potencjałów (napięcie). Elektrostatyka Ruch drgający prosty. Drgania Ruch ładunku w polu elektrycznym - ładunek Ruch ładunków w polu elektrycznym. Elektrostatyka porusza się równolegle do linii pola. Ruch ładunku w polu elektrycznym -ładunek Ruch ładunków w polu elektrycznym. Elektrostatyka wpada pod kątem prostym do linii pola. Rura Kundta. Fale Rzut poziomy. Rzut poziomy. 7.1 Serie widmowe. Widmo. Fizyka atomowa Silnik Carnota. Termodynamika Siła bezwładności. Siła bezwładności. 6.1 Siła elektrodynamiczna. Siły magnetyczne. Pole magnetyczne

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny KLASA PIERWSZA 1. Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Wielkości wektorowe i skalarne Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne - ćwiczenia Iloczyn skalarny i wektorowy

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013,

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, KLASA I / II Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, Wiadomości wstępne 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin ustny:

Zagadnienia na egzamin ustny: Zagadnienia na egzamin ustny: Wstęp 1. Wielkości fizyczne, ich pomiar i podział. 2. Układ SI i jednostki podstawowe. 3. Oddziaływania fundamentalne. 4. Cząstki elementarne, antycząstki, cząstki trwałe.

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI.

Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI. 1. Wprowadzenie Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI. 2. Kinematyka Definicja prędkości i ruchu jednostajnego, definicja przyspieszenia i ruchu jednostajnie

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa Kinematyka 1. Podstawowe własności wektorów 5 1.1 Dodawanie (składanie) wektorów 7 1.2 Odejmowanie wektorów 7 1.3 Mnożenie wektorów przez liczbę 7 1.4 Wersor 9 1.5 Rzut wektora 9 1.6 Iloczyn skalarny wektorów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA NUMER ZAJĘĆ

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA NUMER ZAJĘĆ KURS: TUTOR: KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA Poniżej znajduje się wykaz zajęć tablicowych wraz z ich harmonogramem. Został ustalony tak by nie kolidować ze świętami, przerwami w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI Tadeusz Dryński DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI WARSZAWA 1964 PAŃ STWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE Red. Barbara Górska Red. techn.: Maria Zielińska Wydanie I. Nakład 4000+250 egz.

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego) Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tematy lekcji 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Elektryzowanie ciał. Oddziaływanie ładunków elektrycznych) 9.2. Prawo Coulomba 9.3. Pole elektryczne (Natężenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Kraków 2011 Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Korekta językowa: Agnieszka Kochanowska-Sabljak Redakcja techniczna: Anna Miśkowiec, Tomasz Strutyński

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii.

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym został przygotowany z myślą o uczniach mających trudności z opanowaniem materiału

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i KURS: TUTOR: KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA Poniżej znajduje się wykaz zajęć tablicowych wraz z ich harmonogramem. Został ustalony tak by nie kolidować ze świętami, przerwami w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO. Numer ćwiczenia 123 WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIECZY METODĄ OSTYGANIA

CIEPŁO. Numer ćwiczenia 123 WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIECZY METODĄ OSTYGANIA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI TEMATY TESTÓW WSTĘPNYCH Na użytek testów wstępnych, zostały podzielone na 5 działów (Ciepło, Elektryczność, Mechanika, Optyka, Pozostałe ). Testy wstępne do każdego obejmują

Bardziej szczegółowo

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg WZORY CIĘŻAR F = m g F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg 1N = kg m s 2 GĘSTOŚĆ ρ = m V ρ gęstość substancji, z jakiej zbudowane jest ciało [ kg m 3] m- masa [kg] V objętość [m

Bardziej szczegółowo

Fizyka z astronomią Szkoła średnia

Fizyka z astronomią Szkoła średnia M in isterstw o E dukacji N arodow ej Fizyka z astronomią Szkoła średnia Minimum program owe obowiązujące od 1 września 1992 Warszawa 1992 WSTĘP Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku nakłada

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki M.1 1. Gęstość, ciężar właściwy, masa właściwa - definicja, jednostka 2. Różnica pomiędzy masą a ciężarem, ciężarem a siłą grawitacji 3. Ogólna zależność

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 165 172 i 253) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: 1 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 60 w semestrze:

Bardziej szczegółowo

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki.

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. 1. Przeliczanie jednostek. Po co człowiek wprowadził jednostki dla różnych wielkości fizycznych? Wymień kilka znanych ci jednostek fizycznych. Kiedy

Bardziej szczegółowo

W3-4. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej.

W3-4. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej. Pytania do wykładów W1. Metodologia fizyki. Elementy kinematyki. 1. Na czym polega różnica między zjawiskiem i jego obserwacją a eksperymentem. 2. Wyjaśnij pojęcia: koncepcja fizyczna (wielkość fizyczna),

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Wykład FIZYKA II Wprowadzenie Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ LITERATURA Literatura podstawowa: (Jednolity Kurs Fizyki)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów Przedmowa 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1. Uwagi dotyczące techniki zdawania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia) Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia) Nr ćw. w Temat ćwiczenia skrypcie 1 ćwiczenia 7 12 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia 24 16 16 Wyznaczenie równoważnika elektrochemicznego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania wraz z planem wynikowym. Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony

Program nauczania wraz z planem wynikowym. Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Program nauczania wraz z planem wynikowym Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Kraków 2012 R ZamKor Spis treści Wstęp... 5 I. Ogólne założenia programu.... 6 II. Cele nauczania fizyki na poziomie

Bardziej szczegółowo

program nauczania fizyki wykorzystujący e doświadczenia w fizyce

program nauczania fizyki wykorzystujący e doświadczenia w fizyce program nauczania fizyki wykorzystujący e doświadczenia w fizyce przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony 240 godzin w cyklu nauczania Kinga Kostecka nauczyciel fizyki od 15

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Fizyka Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 1 03-0_1 Rok: I Semestr: I Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Treści rozszerzone Uczeń potrafi:

Treści rozszerzone Uczeń potrafi: Wymagania edukacyjne poziom rozszerzony. Opis ruch postępowego. 1 Elementy działań na podać przykłady wielkości fizycznych wektorach skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka

Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 5 4. Sposoby osiągania celów kształcenia

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA III. TREŚCI KSZTAŁCENIA Część I. Treści kształcenia zawarte w pierwszym tomie podręcznika Z fizyką w przyszłość. 1. Opis ruchu postępowego Elementy działań na wektorach Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 1. Czym zajmuje się fizyka? Podstawowe składniki materii. Charakterystyka czterech fundamentalnych

Bardziej szczegółowo

Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisław Rabiej, Ewa Pielesz. Bielsko-Biała ; Warszawa, cop

Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisław Rabiej, Ewa Pielesz. Bielsko-Biała ; Warszawa, cop Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisław Rabiej, Ewa Pielesz. Bielsko-Biała ; Warszawa, cop. 2011 Spis treści MATEMATYKA Elementy logiki 17 Algebra zbiorów 19 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: I Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 60 w semestrze: Wykład 30 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY 1. Opis ruchu postępowego 18g Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach T 1(1,13) podać przykłady wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA III. TREŚCI KSZTAŁCENIA Część I. Treści kształcenia zawarte w pierwszym tomie podręcznika Z fizyką w przyszłość. 1. Opis ruchu postępowego Elementy działań na wektorach Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce? 13 1. Analiza wektorowa 19

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym.

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. 1 Spis treści. SPIS TREŚCI.... 2 WSTĘP.... 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.... 4 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Fizyka : repertorium [!] dla studentów 1 roku studiów inŝynierskich / Stanisław Andrzej RóŜański. Piła, Spis treści

Fizyka : repertorium [!] dla studentów 1 roku studiów inŝynierskich / Stanisław Andrzej RóŜański. Piła, Spis treści Fizyka : repertorium [!] dla studentów 1 roku studiów inŝynierskich / Stanisław Andrzej RóŜański. Piła, 2011 Spis treści 1. WPROWADZENIE 15 1.1. Komputery w fizyce 15 1.2. Modelowanie 16 2. KINEMATYKA

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki Przedmiot: FIZYKA I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 6 Zdało egzamin 4 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- kl. I

Wymagania edukacyjne- kl. I mgr Szczeklik Jerzy MOS Łysa Góra 2015/2016 Wymagania edukacyjne Wstęp: Wymagania edukacyjne- kl. I Nauka, metoda naukowa, nauki przyrodnicze, Mierzenie, jednostki miar, wzorce jednostek Ruch i siły: Tor

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 1. Zjawiska termodynamiczne Temat lekcji Podstawowe pojęcia termodynamiki. wymienić właściwości gazów, objaśnić pojęcie gazu doskonałego, wyjaśnić, na czym polega

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fizyka Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Techniki UR Kod

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony

Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE. 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3. CELE NAUCZANIA FIZYKI

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM W czteroletnim cyklu nauczania przewidziane są 3 godziny fizyki, 2 godziny w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie drugiej. Proponowana siatka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony wymienić cechy wektora dodać wektory odjąć wektor od wektora Opis ruchu postępowego podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizyka 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA (wszystkie klasy pierwsze zakres podstawowy, klasa 2a i klasa 3a zakres rozszerzony) Wymagania edukacyjne - klasa pierwsza nowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI 1 ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI Mechanika 1. Czym zajmuje się fizyka? 2. Opisz znane składniki materii. 3. Przedstaw charakterystykę czterech fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. 4. Podaj definicję

Bardziej szczegółowo

Program nauczania wraz z planem wynikowym

Program nauczania wraz z planem wynikowym Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach Program nauczania wraz z planem wynikowym Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Kraków 2014 ZamKor Spis treści Wstęp... 5 I. Ogólne założenia programu....

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizyka II Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP-1-301-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH I SIŁY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA KLASA I LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE RUCH, ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii

Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii Kinematyka wyjaśnia na wybranym przykładzie względność ruchu, dokonuje klasyfikacji ruchów ze względu na tor na ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA V 9 1. PRZEDMIOT, JĘZYK I METODOLOGIA FIZYKI 11 1.1. Czym jest fizyka?

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki i astronomii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

Program nauczania fizyki i astronomii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Romana Kantorek-Pałka Krzysztof Wójcik Program nauczania fizyki i astronomii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym Videograf Edukacja

Bardziej szczegółowo

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1)

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1. Grawitacja VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć

Bardziej szczegółowo

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie dr inż. Romuald Kędzierski Po czym można rozpoznać, że na ciało działają siły? Możliwe skutki działania sił: Po skutkach działania sił. - zmiana kierunku ruchu

Bardziej szczegółowo

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek.

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek. Pytania przykładowe do egzaminu z Fizyki I - 1-1. Podaj definicję iloczynu wektorowego i skalarnego wektorów. (a) Jak określona jest wartość, kierunek i zwrot iloczynu wektorowego? (b) Jak określona jest

Bardziej szczegółowo

Program autorski nauczania FIZYKI

Program autorski nauczania FIZYKI Program autorski nauczania FIZYKI wspomaganej e-doświadczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony. Autor: Iwona Kubiak SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE. 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RIA s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RIA s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Fizyka Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RIA-1-202-s Punkty ECTS: 9 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 12. Równowaga

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM W trzyletnim cyklu nauczania fizyki 4godziny rozdzielono po ( 1, 2, 1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Obowiązujący

Bardziej szczegółowo

I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach

I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach rok szkolny: 2017 / 2018 imię i nazwisko nauczyciela: zajęcia edukacyjne: klasa / wymiar godzin: podręczniki / ćwiczenia: Agnieszka Proszek, Anna Baran, Jacek Ślósarz

Bardziej szczegółowo