SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Pojęcia fizyczne Składanie wektorów prędkości Odejmowanie wektorów Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej Dynamika I zasada dynamiki zasada bezwładności II zasada dynamiki: gdy działa niezrównoważona siła III zasada dynamiki: zasada akcji i reakcji Pęd ciała, popęd siły Zasada zachowania pędu Układy inercjalne i nieinercjalne Ruch jednostajny po okręgu Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu Siła dośrodkowa i odśrodkowa w układzie inercjalnym Odśrodkowa siła bezwładności w układzie wirującym (nieinercjalnym) Praca Moc praca wykonana w jednostce czasu Energia potencjalna ciężkości Energia kinetyczna Energia mechaniczna Swobodne spadanie ciał Rzut pionowy Rzut poziomy gdy ciału nadajemy prędkość w kierunku poziomym Rzut ukośny Tarcie Prawo grawitacji Siła grawitacji, a ciężar ciała Wyznaczanie masy Ziemi Natężenie pola grawitacyjnego Praca w polu grawitacyjnym, gdy zmienia się siła grawitacji Potencjał grawitacyjny (V) Związek między natężeniem, a potencjałem grawitacyjnym I prędkość kosmiczna Satelita stacjonarny II prędkość kosmiczna Dynamika bryły sztywnej Ruch postępowy i obrotowy Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej Twierdzenie Steinera... 71

2 Ruch ciał na równi pochyłej Moment siły I zasada dynamiki dla ruchu obrotowego II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego III zasada dynamiki dla ruchu obrotowego Moment pędu Zasada zachowania momentu pędu Uzupełnienie wiadomości z dynamiki ruchu obrotowego Przykładowe zadania z ruchu obrotowego Zestawienie popularnych wzorów w ruchu postępowym i obrotowym II. TERMODYNAMIKA Energia wewnętrzna, ciepło i temperatura Temperatura Ciepło Pierwsza zasada termodynamiki Zerowa zasada termodynamiki Gazy Ciśnienie gazu Izotermiczna przemiana gazu Izochoryczna przemiana gazu Izobaryczna przemiana gazu Adiabatyczna przemiana gazu Równanie Clapeyrona Ciepło molowe C i C Gazy rzeczywiste Zmiany stanu skupienia Ilustracja przemian fazowych Zmiany energii podczas przemian fazowych Zależność temperatury topnienia od ciśnienia wywieranego na te ciała Równanie gazu rzeczywistego równanie Van der Waalsa Parowanie i wrzenie Wilgotność względna i bezwzględna II zasada termodynamiki Silnik Carnota Entropia III. HYDROSTATYKA I HYDRODYNAMIKA Prawo Pascala Równania cieczy w naczyniach połączonych Paradoks hydrostatyczny Prawo Archimedesa Warunki pływania ciał Wyznaczanie gęstości ciał stałych Wyznaczanie gęstości cieczy Hydrodynamika ciecz w ruchu Równanie ciągłości cieczy Prawo Bernoulliego

3 IV. ELEKTROMAGNETYZM Elektrostatyka Prawo Coulomba Przykłady oddziaływania ładunków Pole elektryczne Linie sił pola elektrycznego Prawo Gaussa Praca w polu elektrostatycznym Związek między natężeniem a potencjałem Rozmieszczenie ładunku na przewodniku Wyładowania atmosferyczne Wyznaczenie ładunku elementarnego Doświadczenie R.A. Millikana V i E na kuli metalowej (przewodniku) Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym jednorodnym Pojemność elektryczna Pojemność kuli Kondensatory (płaskie) Łączenie kondensatorów Dielektryki w kondensatorach Energia naładowanego kondensatora Zadania Prąd elektryczny Natężenie prądu elektrycznego Prawo Ohma Prawo Ohma w innej postaci Łączenie oporów Praca i moc prądu elektrycznego Ogniwa galwaniczne Ogniwo Leclanchego Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa Łączenie ogniw w baterie II prawo Kirchhoffa Zmiana zakresu pomiaru natężenia prądu i napięcia Metody pomiaru oporów Dzielnik napięcia. Potencjometr Zjawisko termoelektryczne Pole magnetyczne Pole magnetyczne ziemskie Pole magnetyczne wytworzone przez prąd płynący w przewodnikach o różnych kształtach Doświadczenie Oersteda Prawo Ampera Prawo Biota i Savarta Pole magnetyczne w zwojnicy (solenoidzie, cewce) Siła elektrodynamiczna

4 Strumień wektora B (φ_b) Siła Lorentza Cyklotron Oscyloskop Ramka z prądem w polu magnetycznym Substancja w polu magnetycznym Wyjaśnienie zjawisk magnetycznych widzianych przez obserwatorów w mikroświecie174 Paramagnetyki Diamagnetyki Ferromagnetyki Indukcja elektromagnetyczna Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya Reguła Lenza Zjawisko samoindukcji Prądnica prądu zmiennego Natężenie i napięcie skuteczne Transformator Opór i samoindukcja w obwodzie prądu zmiennego Pojemność i opór w obwodzie prądu zmiennego R, L, C w obwodzie prądu zmiennego Rezonans napięć w obwodach R, L, C Obwody LC Obwody LC zamknięte i otwarte Fale elektromagnetyczne Energia pola elektromagnetycznego Praca i moc w obwodach R, L, C Równania Maxwella V. RUCH HARMONICZNY Wychylenie, prędkość, siła i przyspieszenie w ruchu harmonicznym Zależność energii w ruchu harmonicznym od czasu Odkształcenia sprężyste ciał. Prawo Hooke a Wahadło matematyczne Wahadło fizyczne Drgania nietłumione Drgania tłumione Drgania wymuszone Składanie drgań harmonicznych VI. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne Fale podłużne Podstawowe wiadomości o falach Zasada Huygensa Odbicie fali Prawo odbicia fali Załamanie fali Interferencja fal nakładanie fal

5 Akustyka Natężenie dźwięku (I) Rozchodzenie się fal dźwiękowych. Echo i pogłos Szybkość rozchodzenia się dźwięku Rezonans akustyczny Zjawisko Dopplera VII. OPTYKA Odbicie światła Rozpraszanie światła Zwierciadło płaskie Zwierciadło kuliste Zwierciadło kuliste wklęsłe Zwierciadło kuliste wypukłe Aberracja sferyczna zwierciadła Załamanie światła Całkowite wewnętrzne odbicie światła. Kąt graniczny Światło jednobarwne w pryzmacie Soczewki Zdolność skupiająca soczewki Soczewki rozpraszające Rozszczepienie światła białego w pryzmacie Przyrządy optyczne Dyfrakcja i interferencja światła Doświadczenie Younga Siatka dyfrakcyjna Polaryzacja światła Polaryzacja światła przy odbiciu od dielektryka Polaryzacja światła w kryształach Promieniowanie ciała doskonale czarnego: Prawa Kirchhoffa Prawo Wiena Prawo Stefana Boltzmanna Barwy ciał świetle przechodzącym i odbitym Fotometria Natężenie źródła światła albo światłość Strumień świetlny Natężenie oświetlenia Porównanie natężeń źródła światła VIII. FIZYKA WSPÓŁCZESNA Zjawisko fotoelektryczne Doświadczenia z fotokomórką Kwant energii Fale materii de Broglie a Mikroskop elektronowy Cząstka w studni potencjału Efekt tunelowy

6 Zjawisko Comptona Budowa atomu Atom wodoru Widma absorpcyjne Liczby kwantowe Promieniowanie rentgenowskie (oznaczenie: X) Dyfrakcja promieni X Widmo ciągłe i charakterystyczne promienie X Jądro atomowe Energia wiązania w jądrze atomowym Energia jądrowa Rozpad promieniotwórczy,, Prawo rozpadu promieniotwórczego Wyjaśnienie rozpadu Wyjaśnienie rozpadu β Metody wykrywania cząstek elementarnych IX. ELEMENTY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Rodzaje wiązań między atomami Półprzewodniki typu n Półprzewodniki typu p Dioda półprzewodnikowa Tranzystor Fotodioda Dioda świecąca Fotoogniwo X. ELEMENTY TEORII WZGLĘDNOŚCI XI. ASTROFIZYKA Podstawowe wiadomości o Słońcu Gwiazdy Fotometria gwiazdowa Diagram Hertzsprunga Russella Rodzaje gwiazd Gwiazdy regularnie zmienne cefeidy Gwiazdy supernowe Galaktyki Prawo Hubble a XII. WIADOMOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE Zderzenia sprężyste centralne Zderzenia sprężyste ukośne Zderzenia niesprężyste Elementy rachunku różniczkowego i całkowego tylko do bardzo prostych obliczeń Niepewności pomiarowe. Dyskusja błędu Napięcie powierzchniowe i włoskowatość

7 Moim Wnukom: Kasi Gabrysi Marcinkowi i Adasiowi

8

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia:

1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia: 1. Plan wynikowy 1 Proponowana siatka godzin Elektrodynamika 50 godz. 1. Elektrostatyka 7 godz. 2. Pràd elektryczny 7 godz. 3. Pole magnetyczne 8 godz. 4. Pràd zmienny 5 godz. 5. Rzut oka na mikroelektronik

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo