KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -"

Transkrypt

1 AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Studium: stacjonarne I stopnia (inŝynierskie) Specjalizacja: Specjalność: Sposób zaliczenia przedmiotu: zaliczenie Odpowiedzialny: dr hab. inŝ. Stanisław Rabiej prof. ATH Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: I- Prowadzący: dr hab. inŝ. Stanisław Rabiej prof. ATH, dr inŝ. Marcin Bączek 0 godz. Ćwiczenia audytoryjne 5 godz. ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU : Przedmiot Fizyka zaznajamia studentów z podstawowymi prawami, zasadami i zjawiskami fizycznymi. Ze względu na to, Ŝe fizyka jest podstawą wszystkich nauk technicznych, kurs fizyki w pierwszych latach studiów technicznych doskonale przygotowuje do dalszego ich kontynuowania i znacznie je ułatwia. W trakcie kursu studenci, zostają zaznajomieni z technicznymi zastosowaniami fizyki, poznają jej znaczenie i wpływ na rozwój nauk przyrodniczych i technicznych. Poznają cywilizacyjne implikacje rozwoju fizyki i jej zastosowań. Ćwiczenia audytoryjne: UmoŜliwiają studentowi ugruntowanie jego umiejętności i wiedzy zdobytej na wykładach poprzez zastosowanie jej do rozwiązywania praktycznych zadań rachunkowych. Rozwiązywane zadania ilustrują i wyjaśniają zagadnienia omawiane na wykładzie. Pozwala to na lepsze zrozumienie praw fizyki i zapoznanie się z moŝliwościami wykorzystania ich w praktyce. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Matematyka, podstawy rachunku róŝniczkowego i całkowego. Literatura podstawowa:. Halliday D., Resnick R.: Fizyka, tom i, PWN, Warszawa 00.. Araminowicz J.: Zbiór zadań z fizyki. PWN, Warszawa 998. Literatura uzupełniająca:. Bujko A.: Zadania z fizyki z komentarzami i rozwiązaniami. WNT, Warszawa Suplee C.: Fizyka XX wieku. PWN, Warszawa 00. ZDI_B_0_-

2 (Tematyka wykładów). Wykład wstępny. Znaczenie i rola fizyki w rozwoju nauk przyrodniczych. Wielkości fizyczne.. Kinematyka punktu materialnego. Układ odniesienia. Prędkość. Przyspieszenie. Równania ruchu. Ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe. Rzut ukośny. Ruch po okręgu.. Dynamika punktu materialnego. Siła. Zasady dynamiki Newtona. Pęd. Zasada zachowania pędu. Siły w ruchu po okręgu. Siła tarcia i jej własności. Siły bezwładności. 4. Praca i Energia. Praca. Moc. Energia. Zasada zachowania energii. 5. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Moment siły. Tensor momentu bezwładności. Moment pędu. Dynamika ruchu obrotowego. Zasada zachowania momentu pędu. 6. Oddziaływania grawitacyjne. Prawo powszechnego ciąŝenia. Pole grawitacyjne. NatęŜenie pola grawitacyjnego. Energia potencjalna i potencjał grawitacyjny. 7. Oddziaływania elektrostatyczne. Prawo Coulomba. NatęŜenie pola elektrycznego. Prawo Gaussa. Energia potencjalna i potencjał elektrostatyczny. 8. Kolokwium. 9. Własności naelektryzowanych przewodników. Pojemność elektryczna przewodnika. Kondensatory. Energia przewodnika i kondensatora. 0. Elektryczne właściwości materiałów. Przewodniki. Półprzewodniki. Izolatory.. Obwody prądu stałego. NatęŜenie prądu. Opór elektryczny. Napięcie. Siła elektromotoryczna. Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. Praca i moc w obwodach prądu stałego.. Oddziaływania magnetyczne. Źródła pola magnetycznego. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampera. Ruch cząstki naładowanej i przewodnika w polu magnetycznym. Moment siły elektrodynamicznej.. Magnetyczne własności materiałów. Ferromagnetyki, Paramagnetyki. Diamagnetyki. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Strumień pola magnetycznego. Prawo Faraday a. Reguła Lenza. Prawa. Maxwella. 5. Kolokwium. Warunkiem zaliczenia wykładów jest: pozytywna ocena z obu kolokwiów. 4 0 (Tematyka ćwiczeń audytoryjnych) Ćwiczenia audytoryjne. Kinematyka ruchów prostoliniowych. Analiza jednostajnych i zmiennych ruchów prostoliniowych.. Kinematyka ruchów krzywoliniowych. Rzuty. Ruch po okręgu.. Dynamika punktu materialnego. Zastosowanie zasad Newtona do rozwiązywania problemów mechanicznych. 4. Praca, moc energia mechaniczna. 5. Kolokwium. 6. Zastosowanie zasad zachowania pędu i energii mechanicznej w rozwiązywaniu zadań. 7. Oddziaływania między ładunkami elektrycznymi. Obliczanie natęŝenia i potencjału pola elektrycznego. 8. Pojemność elektryczna. Kondensatory. 9. Kolokwium. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest: obecność na zajęciach, pozytywna ocena z obu kolokwiów. 5 ZDI_B_0_-

3 AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 5 Kierunek : Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Studium: stacjonarne I stopnia (inŝynierskie) Specjalizacja: Specjalność: Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin Odpowiedzialny: dr hab. inŝ. Stanisław Rabiej, prof. ATH Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: I- Prowadzący: dr hab. inŝ. Stanisław Rabiej prof. ATH, dr inŝ. Marcin Bączek, dr Ryszard Kwiatkowski Ćwiczenia laboratoryjne 0 godz. 5 godz. : ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU Przedmiot Fizyka zaznajamia studentów z podstawowymi prawami, zasadami i zjawiskami fizycznymi. Ze względu na to, Ŝe fizyka jest podstawą wszystkich nauk technicznych, kurs fizyki w pierwszych latach studiów technicznych doskonale przygotowuje do dalszego ich kontynuowania i znacznie je ułatwia. Ponadto, ogólna wiedza z zakresu fizyki umoŝliwia śledzenie postępu technicznego i rozwoju nowych technologii, a tym samym pozwala absolwentowi na świadome uczestniczenie w tych procesach. Ćwiczenia laboratoryjne: UmoŜliwiają studentowi zapoznanie się z pomiarową aparaturą fizyczną, uczą metod pomiarowych oraz prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Poprzez wykonywanie eksperymentów, student ma okazję sprawdzić osobiście w praktyce wiedzę teoretyczną zdobyta na wykładach. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Matematyka, podstawy rachunku róŝniczkowego i całkowego. Literatura podstawowa:. Halliday D., Resnick R.: Fizyka. tom i, PWN, Warszawa 00.. Szydłowski H.: Pracownia fizyczna. PWN, Warszawa 999. Literatura uzupełniająca:. Suplee C.: Fizyka XX wieku. PWN, Warszawa 00. ZDI_B_0_-

4 (Tematyka wykładów). Własności gazów. Model gazu doskonałego. Równanie stanu gazu. Przemiany gazowe. Gazy rzeczywiste.. Statyka cieczy. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Warunki pływania ciał.. Dynamika cieczy. Przepływ cieczy idealnej. Równanie Bernoulliego. Lepkość. Przepływ laminarny i turbulentny. Reynoldsa. 4. Własności spręŝyste ciał stałych. Struktura ciała stałego. Ciała krystaliczne i amorficzne. NapręŜenia i odkształcenia w ciele stałym. Prawo Hooke a. Plastyczność ciał stałych. 5. Drgania harmoniczne. Siła harmoniczna. Równanie drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne i fizyczne. Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans. 6. Fale. Podstawowe własności fal. Równanie fali harmonicznej. Zasada Huyghensa. Odbicie i załamanie fali. Interferencja i dyfrakcja fal. Fale stojące. 7. Fale elektromagnetyczne. Wnioski z równań Maxwella. Przegląd widma fal elektromagnetycznych. 8. Dyfrakcja i interferencja światła. Falowe własności światła. Siatka dyfrakcyjna. Spektroskopia optyczna. 9. Polaryzacja światła. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Dwójłomność. Polaryzatory. 0. Optyka geometryczna. Prędkość światła w róŝnych ośrodkach. Odbicie i załamanie światła. Całkowite odbicie wewnętrzne.. Przyrządy optyczne. Obraz pozorny i rzeczywisty przedmiotu. Zwierciadła. Pryzmaty. Soczewki. Instrumenty optyczne.. Kwantowe właściwości światła. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Zjawisko Comptona. Korpuskularno-falowa natura światła. Budowa i zasada działania koherentnych źródeł światła - lasery.. Struktura atomu. Model Bohra atomu wodoru. Kwantowanie orbitalnego momentu pędu. Kwantowanie poziomów energetycznych. Struktura atomów wieloelektrodowych. 4. Struktura jądra atomowego. Izotopy. Energia wiązania. Defekt masy. Promieniotwórczość naturalna. Warunkiem zaliczenia wykładów jest: pozytywna ocena z egzaminu. 0 ZDI_B_0_-

5 (Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych) Ćwiczenia laboratoryjne. Zajęcia organizacyjne, przeszkolenie bhp, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowania sprawozdań.. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.. Wyznaczanie rozkładu potencjału elektrycznego metodą sondy płomykowej. 4. Wyznaczanie wilgotności powietrza. 5. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu i ciałach stałych. 6. Wyznaczanie pojemności kondensatorów metodą drgań relaksacyjnych. 7. Badanie wpływu temperatury na przewodnictwo metali i półprzewodników. 8. Wyznaczanie stałej Plancka w oparciu o efekt fotoelektryczny. 9. Wyznaczanie górnej granicy energii promieniowania ß. 0. Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona.. Wyznaczanie ogniskowych soczewki rozpraszających I skupiających metodą Bessela.. Wyznaczanie długości fal świetlnych za pomocą spektrometru siatkowego.. Wyznaczanie pojemności kondensatorów metodą drgań relaksacyjnych. 4. Wyznaczanie współczynnika załamania światła. 5. Badanie wpływu temperatury na lepkość cieczy metodą Stokes a. 6. Kolokwium poprawkowe. Student uczestniczy w zajęciach organizacyjnych (h), wykonuje sześć ćwiczeń z przedstawionej listy ( h) oraz uczestniczy w zajęciach końcowych (h), na których poprawia oceny z niezaliczonych wcześniej sprawozdań. Sumaryczna ilość zajęć = 5. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: wykonanie sześciu ćwiczeń, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawozdań. 5 ZDI_B_0_-

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011 Sem. 1 OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 011 Kod kursu MAP00114 Nazwa kursu: ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A lub angielski Tygodniowa - - - liczba

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała AUTOR: Ewa Strugała PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU Fizyka i astronomia DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA FIZYKA I ASTRONOMIA. TOM 2 MARIANA

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Fizyka medyczna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią zania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 2 klasy (zakres podstawowy, klasy: matematyczno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną: jedno pytanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo