Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/ r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r."

Transkrypt

1 Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek. Indeksy małych i średnich spółek w dalszym ciągu kontynuują wzrosty, notując kolejne maksima w trwającej hossie. Czy ten segment spółek wciąż będzie stanowić remedium na ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym? W poprzednim komentarzu doszliśmy do wniosku, że perspektywy polskiego rynku akcji wyglądają w chwili obecnej całkiem dobrze, a ryzyka związane z kupnem krajowych akcji mają swoje źródła przede wszystkim w otoczeniu zewnętrznym. To w zasadzie może tłumaczyć relatywnie dobre zachowanie segmentu małych i średnich spółek, których wyniki finansowe zależą przede wszystkim od koniunktury na rynku krajowym. Do podobnych wniosków może prowadzić analiza zachowania poszczególnych sektorów. Najlepiej radzą sobie właśnie te, których działalność koncentruje się głównie na rynku krajowym. Prawdziwy renesans przeżywa sektor budowlany, korzystający na przekonaniu uczestników rynku o nadchodzącym ożywieniu inwestycyjnym dzięki środowisku niskich stóp procentowych i nowym środkom z Unii Europejskiej. Drugim wyróżniającym się sektorem jest ten, który ma owe inwestycje finansować, czyli banki. W obecnych warunkach rynkowych przewaga małych i średnich spółek nad dużymi oraz sektorów z ekspozycją na rynek krajowy nad bardziej powiązanymi z otoczeniem zewnętrznym, może się utrzymywać w dalszym ciągu. Nawet wtedy, gdy giełda warszawska podda się głębszej wyprzedaży pod wpływem impulsu zewnętrznego. Wracając do otoczenia zewnętrznego sytuacja jest bez większych zmian, czyli pat w negocjacjach amerykańskich polityków wciąż się utrzymuje. Analitycy Bank of America (BoA) w minionym tygodniu obniżyli prognozy wzrostu amerykańskiego PKB odpowiednio z 2,0% do 1,7% w III kwartale oraz z 2,5% do 2,0% w IV kwartale bieżącego roku, a decyzja ta ma związek głównie z obecnym kryzysem politycznym w USA. Według BoA wciąż możliwy jest znacznie gorszy wariant, ponieważ porozumienie jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, jeśli prezydent Obama miałby poświęcić choćby w części swoje największe legislacyjne osiągnięcie znane powszechnie jako "Obamacare". Zdaniem BoA prezydent posiada jednak znacznie lepszą pozycję negocjacyjną, ponieważ piastuje urząd już drugą kadencję i nie musi obawiać się o reelekcję, a tymczasem Republikanie kontrolujący kongres mają przed sobą wybory na jesieni 2014 roku. Sondaże wskazują, że Amerykanie nie popierają blokowania pracy rządu i winą za to w większym stopniu obarczają właśnie Republikanów. Dlatego w scenariuszu bazowym BoA (uwzględnionym w nowych prognozach PKB) Republikanie w końcu ustąpią, a przerwa w pracy rządu z powodu negocjacyjnego pata trwać będzie w sumie około dwa tygodnie (licząc począwszy od 1 października). Być może to właśnie oczekiwany kryzys polityczny w USA skłonił FED na wrześniowym posiedzeniu do wycofania się z planu ograniczenia skupu aktywów i w dalszym ciągu stanowi doskonałe alibi do opóźnienia tego procesu. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla rynków akcji jest startujący właśnie sezon publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek za III kwartał (wykres 1 - tradycyjnie rozpocznie Alcoa już w poniedziałek 7 października). Dlaczego sezon publikacji wyników stanowi czynnik ryzyka? Coraz bardziej niekorzystna staje się relacja negatywnych do pozytywnych wstępnych szacunków (tzw. guidance) wyników kwartalnych przedstawianych przez spółki (wykres 2). Relacja ta pogarsza się nieprzerwanie już od czterech kwartałów i nawet w czasie kryzysu finansowego na przełomie lat nie była tak zła, jak obecnie. III kwartał 2013 jest już czwartym z rzędu okresem, w którym więcej niż 70% spółek obniża prognozy przychodów. Z kolei według danych Thomson Reuters w czasie ostatnich dwóch kwartałów firmy redukowały swoje prognozy zysków najbardziej od 2001 roku. Spadającemu konsensowi prognoz zysków na akcję amerykańskich firm towarzyszył systematyczny wzrost wartości indeksu S&P500 w 2013 roku (wykres 3). To potencjalnie bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ wzrost cen akcji pod wpływem polityki FED i nadziei na poprawę w przyszłości wbrew słabym fundamentom może potencjalnie prowadzić do dużego rozczarowania i wyprzedaży akcji. Czy tak się stanie? Zapewne nie, jeśli wreszcie nastąpi długo wyczekiwany cud gospodarczy lub prawdopodobnie tak w przeciwnym wypadku. W tym drugim wariancie wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, kiedy rynek przestanie ignorować słabe wyniki spółek?

2 Liczne poszlaki wskazują na to, że okoliczności ku takiej zmianie w percepcji rynku są w chwili obecnej sprzyjające. Niektóre spośród nich opisaliśmy w poprzednim komentarzu, w niniejszym zaś zwrócimy uwagę na raport analityków technicznych Citigroup z ubiegłego tygodnia. Wskazują oni na ryzyko wystąpienia w najbliższym czasie spadkowej korekty na amerykańskim rynku akcji, której skala może sięgać nawet 20%. Amerykański rynek akcji i jego otoczenie wykazuje obecnie wiele podobieństw do warunków, jakie wystąpiły w latach 2011 (wykres 4) oraz 1998 (wykres 5). Oprócz podobieństw o charakterze technicznym (m.in. negatywne dywergencje, podobny czas trwania i zasięg poszczególnych fal wzrostowych, analogiczne zachowanie indeksu VIX) analitycy zwracają uwagę na klika elementów łączących sytuację rynkową w latach 1998 i 2011 tuż przed silną spadkową korektą oraz obecnie. Wśród nich znajdują się słabość rynków rozwijających się, silny wzrost rentowności obligacji skarbowych oraz analogie w polityce FED. Próba zaostrzenia polityki monetarnej przez FED w 1997 roku zakończyła się odpływem kapitału z rynków wschodzących i zapoczątkowała kryzys azjatycki i następnie rosyjski. FED wycofał się z tej próby obniżając stopy o 75 bps w okresie wrzesień-listopad Podobnie zakończenie programu QE2 w czerwcu 2011 roku zbiegło się w czasie z kulminacją kryzysu w strefie euro i ponowną interwencją FED w postaci "Operation Twist", zainicjowaną w listopadzie tegoż roku. Teraz zaś mieliśmy zapowiedź ograniczenia programu skupu aktywów, z której FED wycofał się, jak na razie, narażając na szwank swoją wiarygodność. Czy opisane analogie znajdą swój ciąg dalszy w postaci podobnej korekty na rynku akcji w nadchodzących tygodniach? Pewności nigdy mieć nie można, a życie jest najlepszym pisarzem. Wykres 1: Liczba publikowanych raportów kwartalnych przez amerykańskie spółki w poszczególnych dniach października. Źródło: bespokeinvest.com.

3 Wykres 2: Indeks S&P500 (kwartalnie) na tle pozytywnych i negatywnych zaskoczeń we wstępnych szacunkach kwartalnych wyników spółek. Źródło: Factset.com.

4 Wykres 3: Indeks S&P500 (górny wykres) oraz zmiana konsensusu zysku na akcję dla spółek wchodzących w skład tego indeksu w 2013 roku. Źródło: Bloomberg, zerohedge.com.

5 Wykres 4: Indeks DJIA (tygodniowy) i porównanie szczytu z 2011 roku z obecną formacją techniczną. Źródło: Citi FX Technicals, zerohedge.com. Wykres 5: Indeks S&P500 (miesięczny) i porównanie korekty z 1998 roku z obecną formacją techniczną. Źródło: Citi FX Technicals, zerohedge.com.

6 W dalszym ciągu widzimy szansę na kontynuację hossy na giełdzie warszawskiej w średnim terminie. Niestety wciąż nad rynkiem wisi ryzyko związane z otoczeniem zewnętrznym, a przedłużający się pat w negocjacjach budżetowych amerykańskich polityków może stać się katalizatorem większej wyprzedaży na światowych giełdach. Ta zapewne nie ominęłaby również akcji notowanych na giełdzie warszawskiej, ale prawdopodobnie stanowiłaby okazję do ich kupna po bardziej atrakcyjnych cenach. Dla inwestorów, którzy nie akceptują takiego otoczenia, godne polecenia są fundusze Eques Obligacji oraz Eques Pieniężny. Nie odwracamy się jednak od funduszy akcyjnych, Eques Akcji oraz Eques Aktywnej Alokacji, które dotychczas szczególnie dobrze radziły sobie właśnie w trudnym i niestabilnym otoczeniu rynkowym. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są odpowiednio: w prospekcie informacyjnym funduszu i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów ( KIID ) albo w statucie funduszu i/lub w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Należy przy tym zwrócić uwagę, że informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji, zawarte odpowiednio w prospekcie informacyjnym albo warunkach emisji, mają charakter ogólny oraz ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Prospekty informacyjne funduszy, KIID-y, aktualna Tabela Opłat i statuty funduszy dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA ( Towarzystwo ) w siedzibie Towarzystwa i w biurze w Warszawie, a także - w przypadku dokumentów odnoszących się do specjalistycznych funduszy otwartych, w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych stanowią załącznik do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej nabywcom certyfikatów, do których jest ona skierowana. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa albo od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze EQUES SFIO mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04 Nr 146, poz.1546 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie EQUES Investment TFI SA z siedzibą w Gdańsku. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób. Jeśli chcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania Tygodniowych komentarzy rynkowych EQUES oraz Aktualności EQUES Investment TFI prosimy zwrotny z dopiskiem rezygnuję. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Po tym wstępie przejdźmy więc do konkretów. Co analiza techniczna sugeruje w stosunku do naszego rynku?

Po tym wstępie przejdźmy więc do konkretów. Co analiza techniczna sugeruje w stosunku do naszego rynku? NR 10 (21) 12 listopada 2012 Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego Xelion poruszamy najbardziej aktualne i budzące ostatnio najwięcej emocji wydarzenia świata polityki, które

Bardziej szczegółowo