Polityka BHP i ochrony środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka BHP i ochrony środowiska"

Transkrypt

1 Polityka BHP i ochrony środowiska Globalna polityka spółki Novartis 1 marca 2014 r. Wersja HSE 001.V1.PL

2 1. Wprowadzenie Firma Novartis pragnie zajmować pozycję lidera w zakresie BHP i ochrony środowiska (BHPiOŚ). Chcemy działać w sposób odpowiedzialny, budując długoterminowe, zrównoważone przedsiębiorstwo. To doskonale wpasowuje się w nasz cel, czyli opiekę i leczenie. BHPiOŚ jest jednym z najważniejszych składników długoterminowej strategii biznesowej firmy Novartis. Implikacje BHPiOŚ uwzględniamy w całym spektrum naszych działań w zakresie ochrony zdrowia na świecie, pragnąc chronić własnych pracowników, sąsiadów, pacjentów, aktywa biznesowe, zasoby naturalne oraz środowisko. To zobowiązanie wchodzi w skład naszych wszystkich działań od chwili, gdy naukowiec rozpoczyna badania, przez produkcję i dystrybucję, do czasu, gdy klienci i pacjenci wykorzystają i zutylizują produkt końcowy. Niniejsza Polityka dotyczy zasad i praktyk zarządczych umożliwiających firmie Novartis pozostanie liderem we wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, jak wskazano w Kodeksie postępowania firmy Novartis. Opisuje ona podejście firmy Novartis do zagadnienia minimalizacji zagrożeń dla zdrowia i higieny pracy oraz ochrony środowiska i wpływów na te aspekty. Polityka określa nasze podstawowe oczekiwania względem wszystkich pracowników i stanowi podstawy przestrzegania obowiązkowych wewnętrznych Wytycznych BHPiOŚ. Za zapewnienie BHPiOŚ odpowiadają wszyscy, zaś do obowiązków Kadry zarządzającej należy wdrożenie i utrzymanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w podlegających jej obszarach. 1.1 Zakres i zastosowanie Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników spółki Novartis AG i jej podmiotów stowarzyszonych ( Grupa ). niniejszej Polityki obowiązują w przypadku, gdy spółka Novartis ponosi odpowiedzialność operacyjną, tj. w przypadku zakładów eksploatowanych lub kontrolowanych przez Novartis (własnych lub dzierżawionych) oraz joint ventures, w których spółka Novartis ponosi odpowiedzialność operacyjną. Niniejsza Polityka zawiera globalne zasady oraz praktyki zarządcze spółki Novartis i jest zgodna z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz kodeksami przemysłowymi, jak międzynarodowe standardy zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001). Niniejszą Politykę należy wdrożyć globalnie w całej Grupie ze zmianami wymaganymi przez bardziej rygorystyczne przepisy prawa lokalnego lub uregulowania. 2 z dnia 9

3 2., reguły i definicje 2.1 Nasze zobowiązanie Dążymy do zrównoważonego rozwoju W kulturze naszej spółki ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, sąsiadów i innych osób, na które wpływa nasza działalność, oraz ochronę środowiska, uznaje się za podstawowe wartości, równie ważne jak pozostałe kluczowe cele biznesowe. Kadra zarządzająca odpowiada za wdrożenie i utrzymanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, i daje przykład ich realizacji (np. w drodze pokazywania zachowań zdrowych, bezpiecznych i zapewniających ochronę środowiska), zaś pracownicy muszą zrozumieć kwestie BHPiOŚ i na nie reagować podobnie, jak dzieje się to w przypadku innych kluczowych celów biznesowych. Pracownicy zobowiązani są nieustannie wykonywać swe obowiązki z poczuciem odpowiedzialności społecznej Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Promujemy programy pozwalające utrzymać i poprawić zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, w szczególności zapewniając na całym świecie miejsca pracy wolne od tytoniu, o ile to możliwe w świetle obowiązujących przepisów. Pracowników zachęcamy do korzystania z dobrowolnych programów zdrowotnych i stosowania zdrowych zachowań, jak: zobowiązanie do regularnych ćwiczeń, dodawanie kolejnych ruchów do codziennych czynności, dokonywanie zdrowych wyborów żywieniowych, udział w medycznych testach przesiewowych, w miarę możliwości korzystanie z programów wsparcia dla pracowników i przywracania ich do pracy. Kadra zarządzająca ma wspierać pracowników w wysiłkach zmierzających do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zapewniamy pracownikom bezpieczne warunki pracy i pragniemy ich chronić przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia oraz urazami. Ocenę ryzyka w postaci Analizy ryzyka procesów lub Ocenę ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy należy przeprowadzić przed rozpoczęciem potencjalnie niebezpiecznej pracy. Kadra zarządzająca odpowiada za umożliwienie ocen ryzyka i opracowanie środków profilaktycznych przy współpracy z pracownikami. Pracownicy muszą zapoznać się z lokalnymi wymogami odnośnie do bezpieczeństwa i ich przestrzegać.przykładami są: noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej w razie potrzeby, przestrzeganie znaków ostrzegawczych i sygnałów alarmowych, udział w szkoleniach i programach obserwacji, np. obowiązkowych szkoleniach 3 z dnia 9

4 odnośnie do bezpieczeństwa w zakładzie, szkoleniach odnośnie do bezpieczeństwa dla kierowców oraz programach bezpieczeństwa opartego na zachowaniu, zgłaszanie czynów i warunków niebezpiecznych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zwracać uwagę na swych kolegów i uświadamiać im zachowania niebezpieczne Troszczymy się o środowisko Pragniemy wykorzystywać zasoby naturalne w sposób odpowiedzialny oraz zmniejszać wpływ naszych działań na środowisko naturalne, a także wpływ naszych produktów w całym cyklu ich żywotności. Obejmuje to maksymalizację energooszczędności naszych operacji, a także całościowe cele związane ze zmianami klimatu i w miarę możliwości stosowanie opakowań bezpiecznych dla środowiska i ekologicznej chemii w ramach badań, prac rozwojowych oraz produkcji. Pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań w celu minimalizacji swego oddziaływania na środowisko, w tym stosować hierarchię zapobiegania powstawaniu odpadów (unikać, zmniejszać, prowadzić recykling i ponownie wykorzystywać wszystkie materiały). Przykładami będą: Efektywne wykorzystanie energii Pracownicy powinni zawsze rozważyć najbardziej efektywne wykorzystanie energii i szukać możliwości zmniejszenia jej zużycia we własnym miejscu pracy. Obejmuje to wyłączanie wszystkich lamp oraz nieużywanego sprzętu biurowego/laboratoryjnego. Menadżerowie ds. jakości oraz ds. infrastruktury powinni rozważać efektywne wykorzystanie energii podczas ustalania nastaw w pomieszczeniach czystych i innych pomieszczeniach (tj. temperatura, wilgotność i tempo wymiany powietrza) i zarządzania nimi w dopuszczalnych zakresach w oparciu o standardy wynikające z przepisów lub określone przez dział ds. zapewnienia zgodności. Projekty sprawdza się pod kątem energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnej. Preferowane projekty inwestycyjne zapewniają lepszą energooszczędności ze zwrotem w cyklu żywotności. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Pracownicy powinni w miarę możliwości minimalizować konieczność podróży i w miarę możliwości wybierać opcję wideo- lub telekonferencji, o ile to dopuszczalne ze względów biznesowych. Pracownicy zajmujący się sprzedażą powinni wybierać samochody o niskim zużyciu paliwa i prowadzić je w sposób bezpieczny i ekologiczny, co zapewni oszczędność paliwa i zminimalizuje emisję CO2. 4 z dnia 9

5 Recykling lub minimalizacja ilości odpadów Pracownicy powinni unikać generowania odpadów i wykorzystywać opcje recyklingu, kiedy tylko istnieją lokalne programy recyklingu. Przed wydrukowaniem wiadomości oraz załączników do nich, a także innych dokumentów roboczych, powinni oni wziąć pod uwagę środowisko. Projektanci opakowań powinni rozważyć opakowania mniejsze lub uproszczone, a także wykorzystanie materiałów łagodnych dla środowiska. Technologowie powinni uwzględnić techniki zmniejszające stosowanie rozpuszczalników i umożliwiające ich recykling. Pracownicy produkcji powinni szukać możliwości zmniejszenia ilości produktów pośrednich oraz substancji czynnych w ściekach. Efektywne wykorzystanie wody Pracownicy powinni zawsze rozważyć najbardziej efektywne wykorzystanie wody i szukać możliwości zmniejszenia jej zużycia w miejscu pracy Implikacje BHPiOŚ uwzględniamy w procesie opracowywania produktów i technologii. Pracownicy powinni przestrzegać jasnych procesów, co obejmuje najbardziej nowoczesną analizę ryzyka BHPiOŚ oraz oceny wpływów w celu zapewnienia, że korzyści przewyższają ryzyko szczątkowe dla naszej działalności, procesów, pacjentów i środowiska. Pracownicy powinni zapewnić, by względy BHPiOŚ zostały włączone w proces opracowywania produktów i procesów, w proces zaopatrzenia, produkcji oraz w projekty kapitałowe na wczesnym etapie. Pracownicy powinni włączyć zieloną chemię w procesy opracowywania produktów oraz opakowania bezpieczne dla środowiska w proces projektowania opakowań. Angażujemy się w proces pozyskiwania opinii ekspertów i uwzględniamy korzyści oraz zagrożenia wynikające z innowacji w sposób ustrukturyzowany, naukowy i przejrzysty Budujemy sieć odpowiedzialnych partnerów biznesowych Dostawcy zewnętrzni zobowiązani są spełniać oczekiwania BHPiOŚ zawarte w Kodeksie dostawcy Novartis, opartym na międzynarodowych normach i przyjętych dobrych praktykach w razie braku takich norm. 5 z dnia 9

6 2.2 Zgodność, nieustanne doskonalenie i komunikacja Przestrzegamy lokalnych przepisów i rozporządzeń, a także wymogów wewnętrznych Kadra zarządzająca określa Wytyczne BHPiOŚ firmy Novartis i w sposób regularny prowadzi kontrole oraz przeglądy systemu zarządzania, by zapewnić przestrzeganie owych Wytycznych, a także obowiązującego prawa i przepisów. Zakłady zachęcamy do pozyskiwania certyfikatów zgodnie z uznanymi normami globalnymi (np. ISO i OHSAS18001). Pracownicy biorą udział w sieciach przemysłowych w celu wymiany najlepszych praktyk Dążymy do nieustannego doskonalenia naszych systemów zarządzania BHPiOŚ oraz wydajności Kadra zarządzająca ustala roczne cele, regularnie mierzy ich realizację, zaś pracownicy powinni wcześnie reagować w razie jakichkolwiek odstępstw. Pracownicy zobowiązani są do rzetelnego raportowania najważniejszych wskaźników efektywności w zakresie BHPiOŚ. Wyciągamy wnioski z wypadków i zdarzeń i na ich podstawie podnosimy i ulepszamy nasze standardy, które następnie podajemy do wiadomości w celu uniknięcia ponownego ich wystąpienia. Pracownicy oceniają i zmniejszają zagrożenia BHPiOŚ związane z nowymi produktami, procesami i technologiami, co pozwala zapewnić, że korzyści z nich płynące przewyższają naturalne zagrożenia. Oceny te poddawane są okresowej kontroli w świetle nowych problemów lub dowodów, co obejmuje stosowanie zewnętrznych wzorców z odpowiednich standardów przemysłowych Zapewniamy pracownikom edukację i współpracujemy z nimi, by umożliwić aktywny udział w wysiłkach w ramach BHPiOŚ. Kompetencję w zakresie BHPiOŚ zapewniamy w drodze właściwej rekrutacji, szkoleń i rozwoju. Pracownicy odpowiadają za zapewnienie własnego zaangażowania i udziału. Zobowiązują się oni także do zrozumienia własnego zakresu obowiązków w ramach BHPiOŚ i do ich realizacji zgodnie ze swymi możliwościami. Kadra zarządzająca zobowiązana jest do poważnego traktowania wszystkich zgłoszonych problemów związanych z BHPiOŚ, by poprawić naszą efektywność w tym zakresie Zapewniamy przejrzystą komunikację Otwarcie przekazujemy wyniki BHPiOŚ w obrębie spółki i poza nią, np. na stronie internetowej Novartis lub w Raporcie rocznym Novartis. Naszą efektywność w zakresie BHPiOŚ raportujemy w sposób przejrzysty zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi inicjatywami raportowania. Szczególną wagę przykładamy do rozpoznawania i rozwiązywania wszelkich problemów społeczności oraz interesariuszy odnośnie do kwestii BHPiOŚ. 6 z dnia 9

7 2.2.5 Definicje Definicje Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska (BHPiOŚ) zajmuje się kwestiami medycyny pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska, w szczególności promowaniem i ochroną zdrowia, biobezpieczeństwem, bezpieczeństwem procesów, bezpieczeństwem chemicznym, bezpieczeństwem pożarowym i transportu, redukcją emisji do powietrza i wody, minimalizacją odpadów oraz ochroną zasobów naturalnych, wody i energii. Pracownicy przywołani w niniejszej Polityce to wszystkie osoby pracujące w obiektach spółki Novartis, w tym personel osób trzecich, a także pracownicy pracujący poza obiektami spółki Novartis, np. przedstawiciele handlowi Odnośniki Odnośniki Wytyczne korporacyjne BHPiOŚ oraz objaśnienia, w tym narzędzia wspierające Polityka zaopatrzenia spółki Novartis Kodeks dostawcy spółki Novartis 7 z dnia 9

8 3. Wdrożenie 3.1 Szkolenia Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą Polityką oraz udziału w sesjach szkoleniowych BHPIOŚ, organizowanych okresowo w ich zakładach pracy. 3.2 Raportowanie ewentualnego złego postępowania/brak odwetu Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących praw i przepisów, a także Wytycznych i procedur obowiązujących spółkę Novartis. Każdy pracownik, który dowie się o potencjalnym naruszeniu obowiązujących praw lub niniejszej Polityki zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia swego podejrzenia zgodnie z punktem Kodeksu postępowania spółki Novartis pt. Jak zgłaszać potencjalne złe postępowanie. Każda osoba, która zgłosi ewentualne naruszenie obowiązujących przepisów lub niniejszej Polityki, otrzyma ochronę na wypadek odwetu w jakiejkolwiek formie. 3.3 Naruszenie niniejszej Polityki Nie tolerujemy naruszania obowiązków zawartych w niniejszej Polityce i może to prowadzić do podjęcia czynności dyscyplinarnych i innych, w tym do rozwiązania stosunku pracy. 3.4 Wyjątki Od niniejszej Polityki nie obowiązują jakiekolwiek wyjątki. W razie jakichkolwiek zmian najnowocześniejszych technologii w jakimkolwiek obszarze BHPiOŚ, które wymagałyby zmiany niniejszej Polityki, Dział korporacyjny BHPiOŚ zapewni wprowadzenie takich zmian. 3.5 Wdrożenie Każdy menadżer spółki Novartis odpowiada za wdrożenie niniejszej Polityki w podlegającym sobie obszarze odpowiedzialności, za dawanie przykładu, demonstrowanie zachowania bezpiecznego, zdrowego i odpowiedzialnego w kontekście ochrony środowiska, oraz za zapewnienie wyjaśnień pracownikom sobie podlegającym. Kadra zarządzająca zapewnia, że na potrzeby przestrzegania niniejszej Polityki zorganizowano wystarczające i odpowiednie zasoby. 8 z dnia 9

9 3.6 Monitoring Aspekty efektywności w zakresie BHPiOŚ raportowane są w cyklu miesięcznym za pomocą globalnego systemu zarządzania danymi i monitorowane globalnie przez Pion oraz Dział korporacyjny BHPiOŚ. Co więcej, Kadra zarządzająca ds. BHPiOŚ w cyklu kwartalnym kontroluje BHPiOŚ w pionie, a w cyklu rocznym BHPiOŚ korporacyjne. Zakłady poddawane są okresowym kontrolom pod kątem profilu ryzyka w zakresie BHPiOŚ. Wyniki audytu raportowane są do Komitetu sterującego BHPiOŚ firmy Novartis, z przesłaniem podsumowań do Komisji wykonawczej firmy Novartis oraz Komisji zarządu ds. audytu i zgodności. Właścicielem niniejszej Polityki BHPiOŚ jest Dział korporacyjny BHPiOŚ. 9 z dnia 9

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Wyłączenie odpowiedzialności Celem niniejszego podręcznika jest pomoc dostawcom

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY Założenia polityki 1. Provident Polska S.A. uznaje swoją odpowiedzialność za zarządzanie wywieranymi przez siebie wpływami pośrednimi i dąży do uwzględnienia wpływów etycznych, społecznych oraz związanych

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw

Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw Grupa NGK Wytyczne w zakresie CSR w łańcuchu dostaw Lipiec, 2013 (Wersja 3.0) NGK INSULATORS, LTD. Biuro ds. CSR Wydział Zaopatrzenia 1 Wprowadzenie Produkty i technologie NGK muszą kreować nową wartość

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

1. Czy w Państwa firmie istnieje dająca się zweryfikować strategia społecznej odpowiedzialności (CSR)?

1. Czy w Państwa firmie istnieje dająca się zweryfikować strategia społecznej odpowiedzialności (CSR)? Ankieta RESPECT 2012 r., VI edycja Dane firmy Dane firmy wypełniającej ankietę Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe Nazwa firmy * Adres Miasto * Województwo Strona www Osoba odpowiedzialna za wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo