OSC. Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu. <2007> OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSC. Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu. <2007> OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław"

Transkrypt

1 OSC Program do obsługi składu celnego. Podręcznik użytkownika programu

2 O programie. Program "OSC" przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarów przechodzących przez skład celny oraz do emsji dokumentów celnych. Jego możliwości obejmują: - Drukowanie dokumentów SAD, SAD-Bis, DWC. - Tworzenie plików XML do systemów Celina, ECS i NCTS. - Drukowanie dokumentów magazynowych dla operacji przyjęcia i wydania towarów. - Drukowanie ewidencji odpraw celnych dla poszczególnych procedur celnych. - Drukowanie stanów magazynowych składu celnego. - Drukowanie raportów "Rozliczenie dostawy". OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław ul. Strzegomska 236/ Wrocław tel , tel. kom

3 Spis treści I Spis treści. 1 Rozdział I Wstęp 1 Wstęp Warunki licencji O Podręczniku... Użytkownika 4 Rozdział II Szybki start 5 Rozdział III Ogólne zasady obsługi programu 6 Rozdział IV Menu główne systemu 7 Rozdział V Słowniki i katalogi pomocnicze 8 1 Katalog TOWARY Katalog FIRMY Katalog Tabela... Kursów 12 4 Katalog Taryfa... Celna 14 5 Katalog Środki... Transportu 15 6 Katalog Urzędy... Celne 16 7 Słowniki... do pól formularza SAD 18 8 Katalog Zabezpieczenia... i Gwarancje 19 9 Katalog Dokumenty... dla pola 44 formularza SAD Informacje... tekstowe Parametry... sterujące pracą programu 22 Rozdział VI Dostawy do Składu 26 Rozdział VII Wydania ze Składu 28 Rozdział VIII Pliki XML do systemów Celina, ECS i NCTS 30 Rozdział IX Stany Magazynowe Składu 31 Rozdział X Dodatkowe wydruki - Dokumenty Magazynowe 32 Rozdział XI Ewidencje Odpraw Celnych 34 Rozdział XII Funkcje Specjalne 36 Rozdział XIII Reguły postępowania dla wybranych procedur celnych. 37 I

4 II Instrukcja obsługi programu OSC 1 Powrotny... wywóz ze składu celnego Wywóz z... magazynu krajowego w procedurze uproszczonej Powrotny... wywóz ze składu celnego w procedurze uproszczonej Przywóz z... zakończeniem procedury tranzytu w procedurze uproszczonej. 39 Rozdział XIV Pytania użytkowników - postępowanie w sytuacjach wyjątkowych 1 Korekta wartości... transakcyjnej towarów dla "niepełnej" dostawy Rozdział XV Załączniki 1 Dokument... magazynowy przyjęcia towaru do składu - PZ 41 2 Dokument... magazynowy wydania ze składu - WZ 41 3 Ewidencja... odpraw dla Procedury Składu Celnego 42 4 Ewidencja... odpraw dla Procedury Dopuszczenia do Obrotu 42 5 Ewidencja... Kwitów Przyjęcia do składu 43 6 Ewidencja... Kwitów Wydania ze składu 43 7 Rozliczenie... towarowe dostawy do składu 44 8 Karta Wartościowa... Dostawy 44 Indeks 45

5 Wstęp 1 Wstęp 1.1 Wstęp 1 Czym jest program OSC Obsługa Składu Celnego Program OSC służy do prowadzenia gospodarki magazynowej składu celnego, sporządzanie dokumentów celnych i prowadzenia ewidencji odpraw celnych. Program pozwala tworzyć następujące dokumenty: Formularze SAD i SAD-BIS. Pliki zgłoszenia odprawy celnej w formacie XML do systemu CELINA. Pliki zgłoszenia odprawy celnej w formacie XML do systemu NCTS (w przypadku tranzytu na obszarze Unii towarów pochodzących z poza Unii). Deklaracje Wartości Celnej (DWC, DWC-BIS), Specyfikacje towarowe odpraw: wg pozycji taryfy celnej, wg faktur dostawców i alfabetyczne, Dokumenty magazynowe PZ (przyjęcia) i WZ (wydania). Dostępnych jest kilka wersji m.in.:. walutowe, złotówkowe, ilościowe. Kartoteki magazynowe. Faktury eksportowe. Rozdzielnik należności celnych w rozbiciu na poszczególne towary. Specjalne specyfikacje towarowe dla odpraw celnych alkoholu (z szczegółowym wyliczeniem należności celnych). Świadectwa pochodzenia EUR. Faktury eksportowe. Program prowadzi dwie osobne ewidencje odpraw celnych: dla dostaw do składu i dla wyprowadzeń ze składu. Dla każdego towaru z każdej dostawy zakładana jest kartoteka, w której rejestrowane są rozchody. Pełna ewidencja ruchu towarów przechodzących przez skład celny umożliwia tworzenie poniższych zestawień: Stany ilościowo-wartościowe towarów w składzie celnym (aktualne lub na zadaną datę; alfabetycznie, wg dostaw, wg faktur; wszystkie towary albo z filtrem dla eksportera lub importera). Należności celne ciążące na towarach znajdujących się w składzie (wg warunków dostaw lub wg aktualnych stawek celnych). Rozliczenia ilościowo-wartościowe dostaw (wg wydań lub szczegółowo wg towarów). Specyfikacje towarowe dla wydań wg dostaw (bardzo rozbudowane). Specyfikacje towarowe dla wydań wg pozycji taryfy celnej. Zestawienie zabezpieczenia należności celnych zwalnianego w wyniku danego wydania ze składu. Arkusze spisowe do inwentaryzacji. Ewidencje dostaw do składu (z filtrami na: importera, eksportera, procedurę celną, zakres dat dostaw, zakres dat rozliczenia dostaw). Ewidencje wydań ze składu (z filtrami na: importera, eksportera, procedurę celną, zakres dat). Zestawienia towarów wydanych ze składu (dla: eksporterów, importerów, zadanych okresów). Zestawienie obrotów dla wskazanego towaru. Oprócz podstawowych kartotek odpraw celnych (dostaw i wydań ze składu) program obsługuje również kartoteki pomocnicze: firmy, towary, taryfę celną, tabelę kursów i inne. Dla każdej dostawy wprowadza się specyfikację towarową (na podstawie faktur dostawców). Analizując skład towarowy dostawy program sam generuje pozycje na SAD-BIS (wg taryfy celnej i kraju pochodzenia). Dla każdej pozycji wylicza wartość celną (koszty rozdziela proporcjonalnie do wartości towaru). Określanie specyfikacji towarowej do wyprowadzenia ze składu odbywa się na makiecie pokazującej

6 2 Instrukcja obsługi programu OSC aktualne stany towarów (ilości, ceny, dostawy). Użytkownik przy odpowiednich towarach wpisuje tylko wydawane ilości. Dla makiety tej można zastosować filtr (np. na towary wskazanego eksportera lub importera). Pozycje SAD-BIS dla odpraw ( wydań ze składu) generowane są również na podstawie specyfikacji towarowej. Koszty transakcyjne są wyliczane wg współczynników (każda dostawa ma swoje współczynniki). Inne zalety programu to: Możliwość rozliczania różnic kursowych dla dostaw i wydań ze składu. Możliwość eksportu danych składu (stany składu, specyfikacje towarowe do wydań, katalog towarów) do innych programów (formaty: DBF, DIF, CSV, HTM, tekstowy). Dostępny jest mechanizm automatycznego wyliczania cen sprzedaży przy reeksporcie (wg podanych przeliczników). W takich przypadkach specyfikacje towarowe zawierają podwójne ceny. Możliwość wystawiania faktur za składowanie towaru i załączników do takich faktur. Możliwość drukowania ewidencji stanu obciążenia zabezpieczenia należności celnych (wersja uproszczona - ewidencja zbiorcza dla wszystkich zabezpieczeń). Zestawienia towarów wydanych ze składu (dla: eksporterów, importerów, zadanych okresów). Możliwość monitorowania przekroczenia stanów minimalnych dla wybranych towarów Możliwość monitorowania towarów wg terminów ważności (ważne dla lekarstw). Automatyczne generowanie tekstów dla pól pól 31,44 (na SAD-zie) na podstawie danych wprowadzonych dla systemu CELINA. Możliwość generowania, modyfikowania i kopiowania własnych tekstów dla pól 31,44 (na SAD-zie). Możliwość tworzenia nowych odpraw przez kopiowanie (gdy odprawa dotyczy tych samych partnerów i odbywa się na takich samych warunkach). Możliwość podwójnej identyfikacji towarów: wg nazw (podstawowa, 40 znaków), wg indeksów (dodatkowa, opcjonalna, 20 znaków). Możliwość prowadzenia specjalnej ewidencji danych szczegółowych o samochodach (numery seryjne nadwozia i silnika, marka, typ, rok produkcji, rodzaj paliwa). Automatyczne wyliczanie ciężaru odprawy (i dla poszczególnych pozycji SAD-BIS) na podstawie ciężarów jednostkowych poszczególnych towarów. Wszystkie wydruki są zapisywane do plików tekstowych i mogą być drukowane lub wyświetlane na ekranie. Z programem OSC może współpracować program EDC (Emisja Dokumentów Celnych) tzn. oba programy mogą korzystać ze wspólnych katalogów pomocniczych (towary, firmy, kursy itp.). Program OSC może być stosowany zarówno w składach publicznych (usługowych) jak i w składach prywatnych. Ze względu na dużą niezawodność oraz bogactwo i czytelność wydruków program ma dobrą opinię u celników, którzy mają z nim do czynienia. Największą zaletą programu jest wielka oszczędność czasu ludzi prowadzących składy celne. Potwierdzają to wszyscy dotychczasowi użytkownicy programu. Jako uzupełnienie programu OSC dostępne są trzy niżej wymienione programy specjalne: Rejestr Procedur Uproszczonych Wymiana danych z klientem składu Szczegółowa ewidencja stanu zabezpieczenia Program nie wymaga od użytkownika wiedzy z zakresu komputerów. Konieczna jest jednak znajomość zagadnień celnych. Program jest wygodny w użyciu łatwy do opanowania.

7 Wstęp Warunki licencji Umowa licencyjna Stronami niniejszej umowy licencyjnej są: końcowy użytkownik oprogramowania zwany dalej Użytkownikiem" oraz firma OSC Usługi Informatyczne Rudnicki Bogusław. z siedzibą przy ulicy Strzegomskiej 236/7 we Wrocławiu zwany dalej Licencjodawcą". Przedmiotem umowy licencyjnej jest program OSC zwany dalej programem" lub oprogramowaniem". Poprzez instalację lub wyrażenie zgody na korzystanie z programu OSC Użytkownik staje się stroną niniejszej umowy. 1. Udzielenie licencji Po zapłaceniu wszelkich należytych opłat, użytkownik zyskuje nieprzechodnie prawo uruchamiania programu na jednym komputerze, pracującym samodzielnie lub w sieci, należącym do lub znajdującym się w posiadaniu użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji programu oraz związanej z nim dokumentacji. Program może być wykorzystywany jedynie do celów określonych w instrukcji użytkownika. 2. Kopie i przenoszenie programu Użytkownik ma prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa nośnika oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, wynajmować ani w żaden sposób udostępniać programu ani związanej z nim dokumentacji osobom trzecim oraz dokonywać trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu. 3. Prawa autorskie Program i wszelka związana z nim dokumentacja jest wyłączną własnością Licencjodawcy i podlega ochronie jako własność intelektualna, niezależnie od jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez lub dla użytkownika. Użytkownik niniejszym uznaje, że nie posiada jakichkolwiek praw do programu i związanej z nim dokumentacji poza prawami wynikającymi z niniejszej umowy. Licencjodawca niniejszym potwierdza, że ma prawo udzielenia licencji do całości programu. 4. Okres obowiązywania Umowa zyskuje moc obowiązującą z chwilą instalacji programu. Umowa traci moc z chwilą złamania któregokolwiek z warunków niniejszej umowy przez Użytkownika. W przypadku, gdy umowa niniejsza straci moc, Użytkownik niezwłocznie zniszczy wszystkie kopie programu i dokumentacji z nim związanej, będące w jego posiadaniu. 5. Wynagrodzenie Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w dokonanej przy zakupie programu opłacie. 6. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawca gwarantuje oryginalnemu Użytkownikowi, że nośniki, na których program został dostarczony są wolne od wad i zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie w normalnych warunkach. Jedynym zobowiązaniem Licencjodawcy z tytułu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych jest wymiana wadliwych nośników, zwróconych do Licencjodawcy w ciągu 90 dni od daty zakupu. Uszkodzenie nośnika na skutek wypadku lub nieprawidłowego wykorzystania zwalnia Licencjodawcę z odpowiedzialności. Wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu gwarancji w największym możliwym, prawem dopuszczalnym stopniu, w odniesieniu do programu oraz wszelkiej dokumentacji. Wszelkie prawa gwarancyjne udzielone przez Licencjodawcę wynikają wyłącznie z niniejszej umowy.

8 4 Instrukcja obsługi programu OSC W największym prawem dopuszczalnym stopniu wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy i jego dostawcy z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika powstałych wskutek stosowania lub niemożliwości stosowania programu, również, jeśli Licencjodawca został uprzednio powiadomiony o możliwości powstania takich strat. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za udzielone licencje. Licencjodawca ma prawo dokonania kontroli sposobu korzystania z programu przez Użytkownika w drodze przeprowadzenia audytu. 7. Uaktualnienia W czasie trwania licencji Użytkownik ma prawo do instalowania uaktualnień do posiadanej przez siebie wersji oprogramowania. Postanowienia niniejszej Umowy odnoszą się również do udostępnianych przez Licencjodawcę uaktualnień oprogramowania. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszej licencji i poprzez dokonanie instalacji, a następnie poprzez używanie programu, akceptuje je bez żadnych zastrzeżeń. 1.3 O Podręczniku Użytkownika Podręcznik zawiera kompletny opis wszystkich funkcji programu wraz z przykładami. Podręcznik został podzielony na 4 zasadnicze części: Wstęp zawierający podstawowe informacje o programie Skorowidz nazw występujących w Podręczniku indeks odsyłający do konkretnej strony gdzie wystąpiło dane wyrażenie.

9 Szybki start 2 5 Szybki start Aby umożliwić szybki start początkującym użytkownikom programu OSCumieszczono wskazówki, jak postępować w typowych sytuacjach:

10 6 3 Instrukcja obsługi programu OSC Ogólne zasady obsługi programu W tym rozdziale zawarte są ogólne informacje związane z obsługa programu. Poznanie niżej wymienionych zagadnień ułatwi obsługę programu:

11 Menu główne systemu 4 7 Menu główne systemu System ogsłogi skadu celnego "OSC" składa sie z kilku programów, które są uruchamiane przy pomocy poniższego Menu Głownego Systemu. Poszczególne programy tworzące system są opisane w osobnych rozdziałach: Dostawy do Składu Wydania ze Składu Słowniki i katalogi pomocnicze Pliki XML do systemów Celina i NCTS Stany Magazynowe Składu Dodatkowe wydruki - Obroty towarów Ewidencje Odpraw Celnych Funkcje Specjalne

12 8 5 Instrukcja obsługi programu OSC Słowniki i katalogi pomocnicze Program obsługi słowników i katalogów pomocniczych wyświetla poniższe menu. Opcje tego menu uruchamiają obsługę poszczególnych katalogów pomocniczych: Katalog TOWARY Katalog FIRMY Katalog Tabela Kursów Katalog Taryfa Celna Katalog Środki Transportu Katalog Urzędy Celne Słowniki do pól formularza SAD Katalog Zabezpieczenia i Gwarancje Katalog Dokumenty dla pola 44 formularza SAD. Informacje tekstowe Parametry sterujące pracą programu Szczegółowy opis obsługi katalogów pomocniczych przedstawiono w osobnych rozdziałach. 5.1 Katalog TOWARY W katalogu TOWARY przechowywane sa informacje opisowe o wszystkich towarach, które zostały wprowadzone do składu celnego lub podlegały odprawom celnym w innych procedurach celnych (przypadek, gdy program OSC jest zintegrowany z programem EDC). Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu.

13 Słowniki i katalogi pomocnicze 9 Wprowadzanie nowego towaru oraz modyfikowanie informacji o towarze istniejącym juz w systemie odbywa się na poniższej makiecie edycyjnej. Do opisu towaru przewidziano natępujące pola: Nazwa towaru. Nazwa towaru (40 znaków) jest jego identyfikatorem i musi być unikalna w systemie. Ineks towaru. Indeks towaru (20 znaków) jest identyfikatorem pomocniczym. Towar nie musi mieć indeksu. Jesli indeks towaru jest określony, to musi być unikalny w systemie. Kod taryfy celnej. Aby towar mógł wystąpić w odprawie celnej, musi mieć określony kod taryfy celnej, do której należy. W dolnej części makiety edycyjnej towaru (pod szarą kreską) wyświetlone sa informacje o taryfie, do tórej należy dany towar. Jednostka miary. Jednostka miary powinna być określona ponieważ występuje na dokumentacjh

14 10 Instrukcja obsługi programu OSC magazynowych. Powinna to być jednostka w jakiej towary występują na fakturze dostawcy. Stawka VAT. Stawka procentowa podatku VAT musi być określona. Dla nowych towarów program domyślnie podstawia stawkę VAT przypisaną do taryfy celnej. Jednak do oliczeń celnych stosowana jest stawka przypisana do towaru. Przelicznik na jednostkę uzupełniającą. Jeśli taryfa celna, do której należy towar wymaga podawania na formularzu SAD ilości w jednostkach uzupełniających, to przelicznik musi być określony (większy niż zero). Jeśli jednostka jednostka miary towaru jest identyczna z jednostką uzupełniającą dla taryfy, to przelicznik jest równy 1. Grupa towarowa. To pole nie musi być wypełnione. Dostawca. To pole nie musi być wypełnione. Kraj pochodzenia. To pole nie musi być wypełnione. Jeśli jest określone przy towarze, to podstawia się domyślnie na makiecie składu towarowego dostawy. Aktualna Cena zakupu. To pole nie musi być wypełnione. Jeśli jest określone przy towarze, to podstawia się domyślnie na makiecie składu towarowego dostawy (przy zgodnych walutach). Waluta aktualnej ceny zakupu. To pole nie musi być wypełnione. Cena sprzedży. To pole nie musi być wypełnione. Waga jednostkowa netto. To pole nie musi być wypełnione. Jeśli jest określone przy towarze, to program wykorzystuje to do wyliczenia wagi netto składnika dostawy. Waga jednostkowa brutto. To pole nie musi być wypełnione. Jeśli jest określone przy towarze, to program wykorzystuje to do wyliczenia wagi brutto składnika dostawy. Zapas minimum. To pole nie musi być wypełnione. Dzięki temu polu program może monitorować stany wybranych towarów i ostrzegać gdy przekroczony jest stan minimalny. Nazwa opakowania zbiorczego. To pole nie musi być wypełnione. Ilość jenostek towaru w opakowaniu zbiorczym. To pole nie musi być wypełnione. Procent alkoholu. To pole musi być wypełnione dla alkoholi. Pojemność butelki w litrach. To pole musi być wypełnione dla alkoholi. Cena banderoli. To pole musi być wypełnione dla alkoholi. Przeglądanie i wybieranie towarów odbywa się przy pomocy poniższej makiety - przeglądarki. Można wybrać kolejność wyświetlania wg nazw towarów lub wg indeksów. Przeglądarka wg indeksów pokazuje tylko te towary, które mają wprowadzony indeks.

15 Słowniki i katalogi pomocnicze Katalog FIRMY W katalogu FIRMY przechowywane sa informacje opisowe o wszystkich firmach, które wystąpiły jako eksporterzy lub importerzy w odprawach celnych wprowadzonych do systemu. Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu. Procdura dopisania lub aktualizacji informacji o firmie wyświetla poniższą ramkę z pytaniem o skróconą nazwę firmy. Jest to identyfikator firmy i musi być unikalny w systemie. Program sprawdza czy taki identyfikator występuje już w systemie. Wprowadzanie nowej firmy oraz modyfikowanie informacji o firmie istniejącej juz w systemie odbywa się na poniższej makiecie edycyjnej. W zależności od sytuacji makieta ta jest czysta lub prezentuje

16 12 Instrukcja obsługi programu OSC wczesniej wprowadzone informacje o danej firmie. Do opisu firmy przewidziano natępujące pola: Nazwa firmy. Nazwa firmy składa się z czterech członów (po 52 znaki). Ulica, Nr domu, Nr lokalu. Miejscowość. Pole to należy wypełniać tylko w przypadku gdy w miejscowości gdzie jest siedziba firmy nie ma poczty. Kod pocztowy, Poczta. Regon. Kod Rodzaju firmy. To pole nie jest już istotne, pozostało po systemie Celina-1. NIP. Numer konta bankowego i Nazwa banku. Telefon i Fax. Nr firmy w obcym systemie. To pole jest używane do integracji systemu OSC z innymi systemami eksploatowanymi w firmach. Nr akt w UC. Jeśli pole to jest wypełnione, to system automatycznie umieszcza je jako dokument wymagany na formularzu SAD i w pliku do Celiny. Pozwolenie na procedurę gospodarcza. Jeśli pole to jest wypełnione, to system automatycznie umieszcza je jako dokument wymagany na formularzu SAD i w pliku do Celiny. Upoważnienia dla Agencji (bezpośrednie i pośrednie). Pola te moga być wykorzystane gdy odprawy celnej dokonuje Agencja Celna (jako przedstawiciel). Jeśli pola te są wypełnione, to system automatycznie umieszcza je jako dokumeny wymagane na formularzu SAD i w pliku do Celiny. 5.3 Katalog Tabela Kursów W katalogu TABELA KURSÓW przechowywane sa kursy walut, które wystąpiły w odprawach celnych wprowadzonych do systemu. Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu.

17 Słowniki i katalogi pomocnicze 13 Do wprowadzania nowego kursu (oraz jego korekty) służy poniższa makieta edycyjna. Przeglądanie oraz wybieranie kursów odbywa się na poniższej makiecie - przeglądarce. Makieta ta wyświetla automatycznie ostatnie kursy (najbardziej aktualne), ale cofając się (klawisz PgUp) można obejrzeć również kursy wczesniejsze.

18 Instrukcja obsługi programu OSC Katalog Taryfa Celna W katalogu TARYFA CELNA przechowywane są informacje o pozycjach z taryfy celnej, do których należą towary występujące w Katalogu TOWARY. Użytkownik sam wpisuje potrzebne pozycje do tego katalogu i sam dba o ich aktualność Do obsługi katalogu TARYFA CELNA przeznaczone jest poniższe menu. Wprowadzanie nowego kodu taryfy celnej oraz modyfikowanie informacji o kodzie istniejącym juz w systemie odbywa się na poniższej makiecie edycyjnej. Do opisu pozycji (kodu) taryfy celnej przewidziano natępujące pola: Nazwa towaru. Nazwa towaru (52 znaki) jest używana do automatycznego generowania opisu towaru na formularzu SAD (pole 31) i w plikach XML do celiny i NCTS. Oznacznik jenostk uzupełniającej. Wartość T oznacza, że dla danej pozycji taryfy musza być w odprawie celnej naliczane ilości towaru w jednostce uzupełniającej. Nazwa jednostki miary. Pole to jest używana do automatycznego generowania opisu towaru na formularzu SAD (pole 31) i w plikach XML do celiny i NCTS. Stawka podatku VAT. Pole to jest traktowane jako wartość domyślna stawki VAT-u dla nowych towarów należących do danej taryfy celnej. Stawki celne (procentowe). Stawki procentowe cła dla poszczególnych grup krajów. Jednostkowe cło minimalne i oznacznik jego obowiązywania. Cło minimalne było stosowane dla samochodów. Stawki celne specyficzne do obliczania cła dla alkoholi. Stawki do obliczania akcyzy. Oznacznik samochodu. Wartość T oznacza, że dla danej pozycji taryfy musi być zastosowany specjalny algorytm opisu towaru (numery nadwozia, silnika itp.).

19 Słowniki i katalogi pomocnicze 15 Przeglądanie i wybieranie kodów taryfy celnej odbywa się przy pomocy poniższej makiety przeglądarki. 5.5 Katalog Środki Transportu W katalogu ŚRODKI TRANSPORTU przechowywane sa informacje o środkach transportu, które wystąpiły w odprawach celnych wprowadzonych do systemu. Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu. Wprowadzanie nowego środka transportu oraz modyfikowanie informacji o środku transportu istniejącym juz w systemie odbywa się na poniższej makiecie edycyjnej.

20 16 Instrukcja obsługi programu OSC Dla środków transportu, które mogą występować w przyszłych odprawach należy do pola Wpis do wielokrotnego użycia wpisać wartość T. Umożliwi to wskazanie takiego środka transportu z listy w procedurze tworzenia odpracy celnej. Przeglądanie oraz wybieranie środków transportu odbywa się na poniższej makiecie - przeglądarce. 5.6 Katalog Urzędy Celne W katalogu URZĘDY CELNE przechowywane sa informacje o Urzędach Celnych, które wystąpiły w odprawach celnych wprowadzonych do systemu. Użytkownik sam wpisuje potrzebne Urzędy Celne do tego katalogu. Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu.

21 Słowniki i katalogi pomocnicze 17 Wprowadzanie nowych Urzędów Celnych oraz modyfikowanie informacji o Urzędach istniejącym juz w systemie odbywa się na poniższej makiecie edycyjnej. Przeglądanie oraz wybieranie Urzędów Celnych odbywa się na poniższej makiecie - przeglądarce.

22 Instrukcja obsługi programu OSC Słowniki do pól formularza SAD ` Katalog Słowniki do pól formularza SAD zawiera listy dopuszczalnych wartości dla poszczególnych pól SAD-u. Poniższe menu umożliwia wybranie jednego ze słowników. Poniższy opis i ilustracje dotycza slownika KRAJE ale obsluga wszystkich słowników jest podobna. Do obslugi pojedynczego słownika sluzy poniższe menu. Zapisy (rekordy) w poszczególnych Słownikach składają się przeważnie z dwóch pól: kodu i nazwy pozycji slownikowej. Dopisywanie i korygowanie pozycji slownikowych dokonuje się na poniższej makiecie.

23 Słowniki i katalogi pomocnicze 19 Przeglądanie i wybieranie pozycji ze Słowników odbywa się przy pomocy poniższej makiety przeglądarki. 5.8 Katalog Zabezpieczenia i Gwarancje W katalogu ZABEZPIECZENIA I GWARANCJE przechowywane są informacje o decyzjach przyjęcia zabezpieczeń i gwarancji dotyczących należności celnych. Zabezpieczenia dotyczą należności ciążących na towarach złożonych w składzie celnym. Gwarancje dotyczą procedury tranzytu (gdy towar pochodzący z poza Unii Europejskiej i nie oclony jest przemieszczany po terenie Unii).

24 20 Instrukcja obsługi programu OSC Do obslugi tego katalogu przeznaczone jest poniższe menu. Wprowadzenie do systemu nowego zabezpieczenia lub gwarancji odbywa się w trzech krokach. Najpierw podaje się numer decyzji a następnie określa się rodzaj zabezpieczenia lub gwarancji. Ilustruje to poniższa makieta. W trzecim kroku wprowadza się pozostałe informacje opisujące.

25 Słowniki i katalogi pomocnicze Katalog Dokumenty dla pola 44 formularza SAD. W tym katalogu ewidencjonowane sa (automatycznie) dokumenty wymagane wprowadzane do systemu podczas tworzenia odpraw celnych Informacje tekstowe W katalogu Informacje tekstowe przechowywane sa cztery rodzaje tekstów. Poniższe menu służy do wybrania rodzaju informacji tekstowych. Aktualnie tylko jeden Osoby... ma istotne znaczenie. Obsługa katalogu Osób Odpowiedzialnych, Przedstawicieli i Agentów Celnych przewiduje dopisywanie nowych osób i aktualizację informacji o nich oraz przeglądanie osób. Poniższa makieta przedstawia menu obsługi Osób z uruchomioną opcja dopisywania nowej osoby.

26 22 Instrukcja obsługi programu OSC Do opisu osoby przewidziano natępujące pola: Imię i nazwisko. (maksymalnie 40 znaków). Numer telefonu. Numer dowodu osobistego. Numer i data wpisu na listę agentów celnych. Dotyczy tylko osób, które są agentami celnymi. Stanowisko. Dotyczy tylko osób, które są przedstawicielami firm - gwarantów w procedurze tranzytu (pole 50 SAD-u). Adres . Dotyczy osób, które są przedstawicielami firm (pole 53 SAD-u) i dokonują zgłoszeń celnych drogą elektroniczną. (dla kazdego pola przeznaczony jest jeden osobn wiersz informacji tekstowej) 5.11 Parametry sterujące pracą programu Użytkownik ma pewne możliwości wpływania na pracę programu i dostosowania go do specyfiki swojej firmy oraz swoich upodobań. Możliwości te udostępnia poniższe menu Parametry Systemu.

27 Słowniki i katalogi pomocnicze 23 Opcja Licencja wyświetla okno z informacjami o autorze systemu i użytkowniku, który ma licencję na używanie danego egzemplarza systemu. Opcja Ustawianie Parametrów Systemu wyświetla poniższą makietę z listą ustawialnych parametrów. Opcja Kolor ramek menu wyświetla poniższą makietę z listą elementów ramki menu których kolor może być zmieniony.

28 24 Instrukcja obsługi programu OSC Po wybraniu jednego z elementów wyświetla się makieta z paletą dostępnych kolorów. Opcja Kolor wyświetlania wydruków umożliwia ustawienie odpowiednich kolorów dla okna, w którym wyświetlane są wszystkie raporty tworzone przez system. Opcja Ścieżki dostępu umożliwia wskazanie folderów, w których znajdują się wybrane katalogi pomocnicze. Umożliwia to zintegrowanie systemu OSC z systemem EDC (emisja dokumentów celnych).

29 Słowniki i katalogi pomocnicze 25

30 26 6 Instrukcja obsługi programu OSC Dostawy do Składu Do obsługi dostaw do składu służy poniższe menu. Opcje tego menu uruchamiają poszczególne procedury przewidziane do obsługi dostaw do składu celnego: Przegladanie i wybieranie dostaw. Ta procedura umożliwia przeglądanie i wybieranie dostaw. Wybrana dostawa staje się 'bieżąca" i jej numer (wewnętrzny) jest wyświetlany w nagłówku menu. Po wybraniu innej opcji menu z reguły należy podać numer dostawy. Program jako domyśly podstawia muner dostawy bieżącej. Wprowadzanie Nowych Dostaw + Sklad dostawy. Ta procedura służy do wprowadzania do systemu nowych dostaw. Dla nowej dostawy wprowadza się nastąpnie faktury oraz składy towarowe faktur. Przy pomocy tej procedury można również korygować skład twarowy oraz inne informacje dotyczace faktur należących do danej dostawy. Przygotowanie dokumentow SAD. Ta procedura służy do przygotowania dokumentów celnych wymaganych dla złożenia w urzędzie zgłoszenia celnego. W kolejnych etapach użytkownik uzupełnia: kursy walut, elementy korygujące, informacje dotyczace całej odprawy (występujące na formularzu SAD) i informacje dotyczace poszczególnych pozycji towarowych (występujące na formularzach SAD-Bis). W procedurze tej analizowany jest skład towarowy całej dostawy i na jego podstawie generowane są pozycje SAD-Bis dla odprawy celnej. Drukowanie dokumentow SAD. W tej opcji menu udostępnione są procedury drukowania dokumentów SAD, SAD-Bis, Deklaracja Wartści Celnej i Specyfikacja towarowa wg pozycji SAD-Bis. Nr w Urzedzie Celnym i data PZ. Ta procedura służy do przypisania dostawie numeru nadanego jej przez Urząd Celny oraz wpisania daty dokumentu PZ (daty złożenia towaru w składzie celnym). Zerowanie oznacznika kompletnosci + Zmiana kursu. Dostawa wprowadzona do systemu przechodzi przez kolejne etapy opracowania i jest to monitorowane specjalnym "oznacznikiem kompletności". Dostęp do niektórych procedur jest uzależniony od stanu oznacznika. Stanowi to zabezpieczenie przed przypadkowym zmodyfikowaniem dostawy. Niniejsza procedura umożliwia użytkownikowi świadome zniesienie takiej blokady dla wskazanej dostawy. Dostępna jest tu również procedura ponownego przeliczenia odprawy celnej (dla wskazanej dostawy) po zmianie kursu lub elementów korygujących. Oznaczanie dostaw Rozliczonych. Dostawy "rozliczone" to takie, z których wszystkie towary zostały już wyprowadzone ze składu celnego. Ta procedura analizuje kartoteki towarowe dostaw dotychczas nierozliczonych. Dostawy które zostały rozliczone (w okresie od ostatniego badania) są

31 Dostawy do Składu 27 oznaczane (oznacznik kompletności przyjmuje wartość 4) i umieszczane w raporcie wyświetlanym na zakończenie tej procedury. Dodatkowo przy dostawie rozliczonej wpisywany jest numer i data ostatniego wydania, które zlikwidowało tą dostawę. Oznaczanie dostaw Uzupelniajacych. Ta opcja menu pozwala oznaczyć odprawy celne dokonane z zastosowaniem procedury celnej uproszczonej. Dodatkowe wydruki - Dokumenty Magazynowe. Ta opcja menu uruchamia program, przy pomocy którego można drukować dokumenty magazynowe i inne zestawienia dla dostaw m.in. Kartę Wartościową Dostawy. Ewidencje dla dostaw. Ta opcja menu uruchamia program, przy pomocy którego można drukować różne ewidencje dla dostaw. Wprowadzanie i rozdzialanie Kosztow i Upustow. Ta procedura umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie elementów korygujących dla dostawy. Jest tu też dostępne zestawienie pokazujące jak elementy korygujące zostały rozdzielone na poszczególne pozycje SAD-Bis. Przegladanie dostaw (2 wiersze), Ta procedura to dwuwierszowa wersja "przeglądarki" dostępnej w pierwszej opcji menu. Pokazuje ona więcej informacjio dostawach.

32 28 7 Instrukcja obsługi programu OSC Wydania ze Składu Do obsługi wydań ze składu służy poniższe menu. W programie tym "wydania ze składu celnego" często określane są jako "odprawy". Opcje tego menu uruchamiają poszczególne procedury przewidziane do obsługi wydań ze składu celnego: Przegladanie odpw. Ta procedura umożliwia przeglądanie i wybieranie odpraw. Wybrana odprawa staje się 'bieżąca" i jej numer (wewnętrzny) jest wyświetlany w nagłówku menu. Po wybraniu innej opcji menu z reguły należy podać numer odprawy. Program jako domyśly podstawia muner odprawy bieżącej. Wprowadzanie Nowych Odpraw + Sklad odprawy. Ta procedura służy do wprowadzania do systemu wydań ze składu. Wydanie może się składać z wydań cząstkowych. Jedno wydanie cząstkowe może odpowiadać jednej fakturze eksportowej lub dyspozycji jednego odbiorcy krajowego. Dla wydań cząstkowych wprowadza się ich składy towarowe (wybierając towary z listy zapasów dostępnych aktualnie w składzie celnym). Przy pomocy tej procedury można również korygować skład twarowy wydań cząstkowych należących do danej odprawy. Przygotowanie dokumentow SAD. Ta procedura służy do przygotowania dokumentów celnych wymaganych dla złożenia w urzędzie zgłoszenia celnego. W kolejnych etapach użytkownik uzupełnia: kursy walut, elementy korygujące (w przypadku powrotnego wywozu), informacje dotyczace całej odprawy (występujące na formularzu SAD) i informacje dotyczace poszczególnych pozycji towarowych (występujące na formularzach SAD-Bis). W procedurze tej analizowany jest skład towarowy całej odprawy i na jego podstawie generowane są pozycje SAD-Bis dla odprawy celnej. Drukowanie dokumentow SAD. W tej opcji menu udostępnione są procedury drukowania dokumentów SAD, SAD-Bis, Deklaracja Wartści Celnej, Specyfikacja towarowa wg Dostaw i Specyfikacja towarowa wg pozycji SAD-Bis. Wpisanie Numeru nadanego w Urzedzie Celnym. Ta procedura służy do przypisania odprawie numeru nadanego jej przez Urząd Celny oraz daty odprawy celnej. Wpisanie data Wydania towarów. Ta procedura służy do przypisania towarom danej odprawy daty dokumentu WZ (daty wywiezienia towaru ze składu celnego). Lista towarów nie wydanych. Ta procedura tworzy raport z listą odpraw, dla których nie wpisano jeszcze daty dokumentu WZ (daty wywiezienia towaru ze składu celnego). Zerowanie oznacznika kompletnosci. Odprawa wprowadzona do systemu przechodzi przez kolejne etapy opracowania i jest to monitorowane specjalnym "oznacznikiem kompletności".

33 Wydania ze Składu 29 Dostęp do niektórych procedur jest uzależniony od stanu oznacznika. Stanowi to zabezpieczenie przed przypadkowym zmodyfikowaniem odprawy. Niniejsza procedura umożliwia użytkownikowi świadome zniesienie takiej blokady dla wskazanej odprawy. Dodatkowe wydruki - Dokumenty Magazynowe. Ta opcja menu uruchamia program, przy pomocy którego można drukować dokumenty magazynowe i inne zestawienia dla odpraw. Ewidencje dla wydań. Ta opcja menu uruchamia program, przy pomocy którego można drukować różne ewidencje dla odpraw - wydań ze składu. Oznaczenie odprawy jako Uproszczonej. Ta opcja menu pozwala oznaczyć odprawy celne dokonane z zastosowaniem procedury celnej uproszczonej.

34 30 8 Instrukcja obsługi programu OSC Pliki XML do systemów Celina, ECS i NCTS Zgłoszenia w formacie plików XML do systemów Celina i NCTS tworzy sie przy pomocy poniższego menu. Pliki XML dla odpraw celnych sa przekazywane do systemu CELINA. Plik XML do systemu NCTS (dla odpraw tranzytowych) wysyła się jako załącznik w u na adres: Dla wywozów ( powrotnych wywozów) w procedurze uproszczonej plik XML dla odprawy jest jednocześnie powiadomieniem w procedurze uproszczonej. Szczegóły stosowania plików XML opisano w rozdziałach: Powrotny wywóz ze składu celnego. Wywóz z magazynu krajowego w procedurze uproszczonej. Powrotny wywóz ze składu celnego w procedurze uproszczonej.

35 Stany Magazynowe Składu 9 Stany Magazynowe Składu Do tworzenia raportów na temat stanów magazynowych składu celnego służy poniższe menu. 31

36 32 10 Instrukcja obsługi programu OSC Dodatkowe wydruki - Dokumenty Magazynowe Dodatkowe wydruki dla Dostaw tworzy sie przy pomocy poniższego menu. Dodatkowe wydruki dla Wydań ze składu tworzy sie przy pomocy poniższego menu.

37 Dodatkowe wydruki - Dokumenty Magazynowe 33

38 34 11 Instrukcja obsługi programu OSC Ewidencje Odpraw Celnych Ewidencje odpraw dla Dostaw do składu tworzy sie przy pomocy poniższego menu. Ewidencje odpraw dla Wydań ze składu tworzy sie przy pomocy poniższego menu.

39 Ewidencje Odpraw Celnych 35

40 36 12 Instrukcja obsługi programu OSC Funkcje Specjalne Funkcje specjalne udostępnia poniższe menu.

41 Reguły postępowania dla wybranych procedur celnych Reguły postępowania dla wybranych procedur celnych. W rozdziale tym zawarte sa reguły, których należy przestrzegać w dokonując zgłoszeń w systemach informatycznych administracji celnej: CELINA i NCTS. Reguły te sa różne dla różnych procedur celnych: Powrotny wywóz ze składu celnego. Wywóz z magazynu krajowego w procedurze uproszczonej. Powrotny wywóz ze składu celnego w procedurze uproszczonej. Przywóz z zakończeniem procedury tranzytu w procedurze uproszczonej Powrotny wywóz ze składu celnego. Powrotny wywóz ze składu celnego dotyczy towarów "nieunijnych". Przemieszczanie takich towarów po obszarze Unii wymaga SAD-u tranzytowego. Dokumenty takie są tworzone, ewidencjonowane i rozliczane w systemie NCTS. Dlatego odprawa powrotnego wywozu musi być zgłoszona w dwóch systemach: CELINA i NCTS. Działania w obu tych systmach są niezależne i mogą być wykonywane równocześnie. Dodatkowe działania w programie OSC. W programie OSC na makietach edycyjnych SAD-u odprawy należy dodatkowo wypełnić pola: 1. Pole 1c musi być wypełnione (np. 'T1'). Jest ono przekazane do systemu NCTS. Na SAD-zie wywozowym pole to nie jest drukowane. 2. Pola 18 i 26 dotyczące ŚRODKA TRANSPORTU PRZY WYJŚCIU muszą być wypełnione. 3. Pola 21 i 25 dotyczące ŚRODKA TRANSPORTU NA GRANICY muszą być wypełnione. 4. Pole 50 GŁÓWNY ZOBOWIĄZANY (firma) musi być wypełnione. 6. Pole 52 GWARANCJE. Musi być wskazana gwarancja dla tranzytu po krajach Unii. Makieta SADu -> pole gwarancje -> wskazanie z listy (F5). Gwarancje wprowadza się do systemu w programie SŁOWNIKI -> opcja Zabezpieczenia/Gwarancje. Od dnia 18 lipca 2005 r dla gwarancji obowiązują numery GRN. Do systemu OSC należy takie gwarancje wprowadzać z kodem "G". Od dnia 18 lipca 2005 r system NCTS przyjmuje tylko takie zgłoszenia, w których gwarancje mają numery GRN i czteroznakowe kody dostępu. 7. Masa brutto musi być rozdzielona na poszczególne pozycje taryfowe. 8. Osoby występujące w zgłoszeniu jako przedstawiciel (pole 54) muszą mieć wpisany adres . Plik XML wysyła się do systemu NCTS jako załącznik w u na adres: System NCTS wysyła na adres ( przedstawiciela) przesyłki z komunikatami w formie załączonych plików XML: PWK2 -> Odrzucenie dokumentu przez moduł PWK (z listą błędów). PWK1 -> Przyjęcie dokumentu przez moduł PWK i przekazanie go do systemu NCTS. IE16 -> Odrzucenie zgłoszenia przez system NCTS (z listą błędów). IE28 -> Przyjęcie zgłoszenia przez system NCTS i nadanie mu numeru MRN. IE29 -> Zwolnienie zgłoszenia przez system NCTS do procedury tranzytu. IE60 -> Informacja o planowanej kontroli dotyczącej zgłoszenia. IE45 -> Zamknięcie tranzytu. Aby dokonać odprawy w urzędzie celnym trzeba przedłożyć: SAD odprawy (wraz z innymi wymaganymi dokumentami). Numer przyjęcia odprawy przez system CELINA. Numer MRN nadany odprawie przez system NSTS.

42 Instrukcja obsługi programu OSC Wywóz z magazynu krajowego w procedurze uproszczonej. W tym przypadku mamy do czynienia z towarem unijnym lub oclonym w Unii. Zatem nie ma procedury tranzytu i odprawy takiej nie zgłasza się odprawy do systemu NCTS. Na SAD-zie należy dodatkowo wypełnić pola: Pole P1b = Z. (tzn. odprawa jest Uzupełniająca) Pola 18 i 26 dotyczące środka transportu przy wyjściu muszą być wypełnione. Pola 21 i 25 dotyczące środka transportu na granicy muszą być wypełnione. Osoba występująca w zgłoszeniu jako przedstawiciel (pole 54) musi mieć wpisany adres . Pole D podać Ilość Zamknięć Celnych. Określić Kod_Pozwolenia (składu), który wskaże programowi Kod Lokalizacji (miejsca uznanego) dla pola 30. Pole 44 - wpisać kod informacji dodatkowej (Prawdopodobnie) Pole D podać Kod Wyniku Kontroli i Datę dostarczenia do UC Przeznaczenia. Kolejność działań: Plik XML (dla odprawy wywozowej) wysłać do CELINY (wejściem OPUS). Jest on jednocześnie Powiadomieniem w procedurze uproszczonej. Po otrzymaniu numeru OGL (Potwierdzenia z CELINY) wpisać go do odprawy w programie EDC. Odprawę pisać do Rejestru Procedur Uproszczonych (dla procedury WYW). (Program sam wpisze numery i daty powiadomienia i potwierdzenia.) Wydrukować SAD wywozowy dla odprawy. Powrotny wywóz ze składu celnego w procedurze uproszczonej. Powrotny wywóz ze składu celnego dotyczy towarów "nieunijnych". Przemieszczanie takich towarów po obszarze Unii wymaga SAD-u tranzytowego. Dokumenty takie są tworzone, ewidencjonowane i rozliczane w systemie NCTS. Dlatego odprawa powrotnego wywozu musi być zgłoszona w dwóch systemach: CELINA i NCTS. Działania w obu tych systmach są niezależne mogą być wykonywane równocześnie. Dodatkowe działania w programie OSC. W programie OSC na makietach edycyjnych SAD-u odprawy należy dodatkowo wypełnić pola: 1. Pole P1b = Z. (tzn. odprawa jest Uzupełniająca 2. Pole 1c musi byc wypełnione (np. T1). Jest ono przekazywane do systemu NCTS. Na SAD-zie wywozowym pole to nie jest drukowane. 3. Pola 18 i 26 dotyczące środka transportu przy wyjściu musza byą wypełnione. 4. Pola 21 i 25 dotyczące środka transportu na granicy muszą być wypełnione. 5. Masa brutto musi być rozdzielona na poszczególne pozycje taryfowe. 6. Pole 44 - wpisać kod informacji dodatkowej (Wywóz Uproszczony) 7. Pole 50 - główny zobowiązany (firma) musi być wypełnione. 8. Pole 52 - Gwarancje. Musi być wskazana gwarancja dla tranzytu po krajach Unii. Makieta SADu -> pole gwarancje -> wskazanie z listy (F5). Gwarancje wprowadza sę do systemu w programie Słowniki i katalogi pomocnicze -> opcja Katalog Zabezpieczenia i Gwarancje. 11. Osoba występująca w zgłoszeniu jako przedstawiciel (pole 54) musi mieć wpisany adres .

43 Reguły postępowania dla wybranych procedur celnych Pole D podać ilość zamknięć celnych. (Program sam wpisze numer plomby) 13. Pole D - podać kod wniku kntroli = A3 14. Pole D podać datę dostarczenia do UC Przeznaczenia. (Maksymalnie 8 dni od daty zgłoszenia do procedury tranzytu.) 15. Masa brutto musi być rozdzielona na poszczególne pozycje taryfowe. 16. Określić Kod_Pozwolenia (składu), który wskaże programowi Kod Lokalizacji (miejsca uznanego) dla pola 30. Kolejność działań w systemie NCTS: 1. Utworzyć i wysłać plik XML do systemu NCTS dla SAD-u tranzytowego. Plik ten tworzy się w programie: 'Plik XML do CELINY' -> opcja 'plik NCTS dla WYDANIA ZE SKLADU'. Plik XML wysyła się do systemu NCTS jako załącznik w u na adres: 4. System NCTS wysyła (na adres przedstawiciela) przesyłki z komunikatami w formie załaczonych plików XML: PWK2 -> Odrzucenie dokumentu przez moduł PWK (z listą błędów). PWK1 -> Przyjęcie dokumentu przez moduł PWK i przekazanie go do systemu NCTS. IE16 -> Odrzucenie zgłoszenia przez system NCTS (z listą błędów). IE28 -> Przyjęcie zgłoszenia przez system NCTS i nadanie mu numeru MRN. IE29 -> Zwolnienie zgłoszenia przez system NCTS do procedury tranzytu. Razem z komunikatem IE29 dołączany jest plik SAD-u tranzytowego w formacie PDF. Plik ten należy wydrukować na drukarce laserowej. IE60 -> Informacja o planowanej kontroli dotyczącej zgłoszenia. IE45 -> Zamknięcie procedury tranzytu. Kolejność działań w systemie CELINA: 1. Plik XML (dla odprawy wywozowej) wysłać do CELINY (wejściem OPUS). Jest on jednocześnie Powiadomieniem w procedurze uproszczonej. 2. Po otrzymaniu numeru OGL (Potwierdzenia z CELINY) wpisać go do odprawy w programie OSC. 3. Odprawę wpisać do Rejestru Procedur Uproszczonych (dla procedury POW). (Program sam wpisze numery i daty powiadomienia i potwierdzenia.) 4. Wydrukować SAD wywozowy dla odprawy Przywóz z zakończeniem procedury tranzytu w procedurze uproszczonej. Kolejność działań w systemie NCTS: 1. Wysłać do systemu NCTS komunikat IE07 - zawiadomienie o przybyciu towaru w tranzycie do miejsca przeznaczenia. W odpowiedzi system NCTS wysyła jeden z poniższych komunikatów: IE08 - informacja o odrzuceniu zawiadomienia (z listą błędów). W tej sytuacji należy poprawić błędy i ponownie wysłać komunikat IE07. IE43 - zezwolenie na rozładunek towarów 2. Po otrzymaniu komunikatu IE43 i zakończeniu rozładunku należy wysłać do systemu NCTS komunikat IE44 - uwagi rozładunkowe. W odpowiedzi system NCTS wysyła jeden z poniższych komunikatów: IE58 - informacja o odrzuceniu uwag rozładunkowych (z listą błędów). W tej sytuacji należy poprawić błędy i ponownie wysłać komunikat IE44. IE25 - informacja o zwolnieniu towaru z procedury tranzytu.

44 40 14 Instrukcja obsługi programu OSC Pytania użytkowników - postępowanie w sytuacjach wyjątkowych Celem tego rozdziału jest szczegółowe omówienie zagadnień, których zrozumienie sprawiało kłopoty uzytkownikom. Najczęściej dotyczy to sytuacji wyjątkowych, z którymi uzytkownik spotyka się bardzo rzadko Korekta wartości transakcyjnej towarów dla "niepełnej" dostawy. OPIS SYTUACJI: Odprawa celna dla dostawy została przygotowana na podstawie faktury dostawcy. Na fakturze występowały dodatkowe koszty, które rozdzielono na towary powiększając ich wartość transakcyjną. (Automatyczny podział kosztów dokonywany jest proporcjonalnie do wartości towaru z pozycji faktury.) Po rozładowaniu dostawy okazało się, że towaru przyjechało mniej względem ilości z faktury. POWÓD KOREKTY: W powyższej sytuacji dodatkowe koszty z faktury muszą być rozdzielone tylko na te towary, które rzeczywiście przyjechały w dostawie. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KOREKTY: 1. Wartosci transakcyjne towarów należy pomniejszyć o wartość dodatkowych kosztów występujących na fakturze (aby przy poszczególnych towarach pojawiły sie wartosci z odpowiadajacych im pozycji na fakturze). PROCEDURA -> Korekta wartości towarów o koszty i upusty z faktury towarowej. 2. Skład towarowy dostawy dostosowac do stanu faktycznego (zmniejszyć ilosci lub usunąć pozycje, które nie dojechały). PROCEDURA -> Aktualny sk ad faktury - korekty. 3. Ponownie rozdzielić wartość dodatkowych kosztów występujacych na fakturze na towary (jednak tym razem tylko na te towary, które rzeczywiście przyjechały). PROCEDURA -> Korekta wartości towarów o koszty i upusty z faktury towarowej. 4. Skład dostawy uzupełnić o towary, które występują na fakturze ale nie dojechały. (z cenami z odpowiednich pozycji fatury, bez dodawania kosztów). Można to zrobić na dwa sposoby: Założyć dla dostawy dodatkowa fakturę (o takim samym numerze ale z kropką na końcu). Do składu tej faktury wpisać towar, który nie dojechał. Obie faktury powinny dać w sumie wartość zgodną z fakturą dostawcy. Towary, które nie dojechały "sklonować" w katalogu towarów (w nazwie dołozyć kropki, indeksu nie wprowadzac). Następnie wykorzystujac "klony" uzupełnić skład oryginalnej faktury o towary które nie dojechały. Tak zbudowana faktura powinna mieć wartość zgodną z fakturą dostawcy. 5. Po zamknieciu dostawy (oznacznik = 3) należy zablokować towar, który nie dojechał. Można to zrobić na dwa sposoby: Oznaczyć ten towar jako "uszkodzony". Wyprowadzić ten towar ze składu przy pomocy pseudo-odprawy bez wpisywania "Numeru nadanego przez UC" i "daty wydania". Dane te uzupełnić po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Urzędu Celnego.

45 Załączniki 15 Załączniki Jako załaczniki występują wzory dokumentów i ewidencji Dokument magazynowy przyjęcia towaru do składu - PZ 15.2 Dokument magazynowy wydania ze składu - WZ 41

46 42 Instrukcja obsługi programu OSC 15.3 Ewidencja odpraw dla Procedury Składu Celnego 15.4 Ewidencja odpraw dla Procedury Dopuszczenia do Obrotu

47 Załączniki 15.5 Ewidencja Kwitów Przyjęcia do składu 15.6 Ewidencja Kwitów Wydania ze składu 43

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Producent: Biuro Projektów i Obsługi Systemów Informatycznych KJM sp. z o.o. Olsztyn Copyright 2005 by KJM sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo