PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda ( Akcje Serii A ) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda ( Akcje Serii B ). W związku z Akcjami Serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zostaną zarejestrowane Prawa do Akcji Serii B. Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie na rynek oficjalnych notowań Akcji Serii A, od 1 do Akcji Serii B i od 1 do Praw do Akcji Serii B. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia oferty publicznej zostały opisane w Części Ofertowej w punkcie 5. Zwraca się uwagę, że nabywanie akcji wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały opisane szczegółowo w części Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu Emisyjnego. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta Oferującego oraz Doradcy Finansowego Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie papierowej w siedzibie Emitenta (Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18) i w siedzibie Domu Maklerskiego BZ WBK (Poznań, pl. Wolności 15). Firma Inwestycyjna Doradca Finansowy Dom Maklerski BZ WBK S.A. pl. Wolności 15, Poznań CC Group Sp zoo ul. Zielna 41/43, Warszawa Doradca Prawny Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, ul. Mokotowska 15a, lok. 17, Warszawa data zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego 1 grudnia 2010 roku

2 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE Osoby zarządzające i nadzorujące, oferujący oraz doradcy Statystyka oferty i przewidywany harmonogram Wybrane historyczne informacje finansowe Czynniki ryzyka Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta Przyczyny oferty oraz wykorzystanie wpływów pieniężnych Rozwodnienie Koszty emisji / oferty...29 CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Ryzyko związane ze zmianami w systemach podatkowych w krajach działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z odpływem kluczowej kadry menedżerskiej lub agentów Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami sądowymi Ryzyko związane z rozwojem działalności zagranicznej Ryzyko niewydolności lub awarii systemu informatycznego Ryzyko związane z głównymi akcjonariuszami Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi Ryzyko reputacyjne związane z pogorszeniem się wizerunku firm dochodzących roszczeń od zakładów ubezpieczeń w imieniu klientów Ryzyko związane z wytoczeniem powództwa przeciwko Emitentowi przez dużą grupę klientów Ryzyko związane ze zmianą procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń Ryzyko związane z postępowaniem z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji Ryzyko nie dojścia emisji Akcji Serii B do skutku

3 3.3. Ryzyko związane z notowaniem Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Oferowane Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego lub ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw do Akcji Serii B do obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko związane z innymi ofertami publicznymi w okresie oferty publicznej akcji Emitenta Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko nałożenia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego uprawnienia KNF Ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia Akcji Oferowanych oraz zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów Ryzyko dochodzenia roszczeń w stosunku do inwestorów, którzy nie złożą zapisu mimo wezwania Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Detalicznej Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty Publicznej Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej Ryzyko związane ze wzrostem podaży Akcji Serii A po zakończeniu subskrypcji Ryzyko niedopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym GPW Ryzyko związane ze stosowaniem art ksh...45 CZĘŚĆ REJESTRACYJNA Osoby odpowiedzialne Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym Emitent Podmioty sporządzające prospekt emisyjny Doradca Finansowy Doradca Prawny Firma inwestycyjna Wprowadzający

4 PROSPEKT EMISYJNY Wprowadzający Wprowadzający Biegli rewidenci Historyczne informacje finansowe za okresy zakończone , oraz , statutowe sprawozdanie finansowe za okres , statutowe sprawozdanie finansowe za okres , statutowe sprawozdanie finansowe za okres Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta Wybrane informacje finansowe Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz śródroczne informacje finansowe Emitenta Czynniki ryzyka Informacje o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby, adres i numer telefonu jego siedziby Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Inwestycje Emitenta Opis głównych inwestycji za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji włącznie z podziałem geograficznym tych inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) Informacje dotyczące głównych inwestycji w przyszłości Zarys ogólny działalności Działalność podstawowa Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Wskazania wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone na rynek Główne rynki działalności Otoczenie rynkowe Zasięg geograficzny działalności Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na rodzaje działalności

5 6.3. Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową i rynki, na których działa Emitent Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Uzależnienie od patentów lub licencji Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych Uzależnienie od nowych procesów Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Struktura organizacyjna Krótki opis Grupy Kapitałowej EuCO Istotne podmioty zależne od Emitenta Środki trwałe Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach Ruchomości Nieruchomości Opis planów inwestycyjnych Emitenta w środki trwałe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Istotne czynniki, mające znaczący wpływ na wynik działalności operacyjnej Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Zasoby kapitałowe Informacje dotyczące źródeł kapitału Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Najistotniejsze ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Emitenta wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

6 PROSPEKT EMISYJNY Najistotniejsze ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Emitenta wynikające z innych postanowień niż przepisy prawa powszechnie obowiązującego Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i Badania i rozwój, patenty i licencje Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe Patenty i licencje posiadane przez Emitenta, znaki towarowe Emitenta Informacje o tendencjach Najistotniejsze tendencje występujące w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Podstawowe założenia prognozy Grupy Emitenta Metodologia prognoz finansowych Założenia do prognoz informacji finansowych niezależne od Grupy Kapitałowej Emitenta Założenia do prognoz informacji finansowych zależne od Grupy Kapitałowej Emitenta Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej EuCO Raport biegłego rewidenta dotyczący prognoz sporządzonych przez Emitenta Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością Zarząd Rada nadzorcza Osoby zarządzające wyższego szczebla Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Konflikt interesów Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji emitenta Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla

7 15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego za ostatni zakończony rok obrotowy Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Zarząd Rada Nadzorcza Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego Pracownicy Liczba pracowników w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta Prokurent Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale własnym Znaczni akcjonariusze Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat Historyczne informacje finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie Historyczne informacje finansowe

8 PROSPEKT EMISYJNY Informacje finansowe pro forma Sprawozdanie finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Oświadczenie stwierdzające, że historyczne dane finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Wskazanie źródeł danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie które nie pochodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta Informacje dodatkowe Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Akcje, które nie reprezentują kapitału Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Informacje dotyczące statutu Emitenta Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie spółki, w którym są one określone

9 Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałożonych zapisami statutu spółek, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy te zasady są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa Istotne umowy Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie Części Rejestracyjnej Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o udziałach Dokumenty udostępnione do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach CZĘŚĆ OFERTOWA Osoby odpowiedzialne Czynniki ryzyka Podstawowe informacje Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Informacje o papierach wartościowych oferowanych / dopuszczanych do obrotu Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny 9

10 PROSPEKT EMISYJNY Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela, oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane. W przypadku formy zdematerializowanej, należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, oraz procedury wykonywania tych praw W przypadku nowych emisji należy wskazać uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe W przypadku nowych emisji należy wskazać przewidywaną datę emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Ograniczenia wynikające ze Statutu Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego W odniesieniu do kraju siedziby Emitenta oraz kraju (krajów), w których przeprowadzana jest oferta lub w których podejmuje się starania o dopuszczenie do obrotu: informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych oraz wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła Opodatkowanie dochodów z dywidendy Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji Dochody ze sprzedaży akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne

11 Dochody ze sprzedaży akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży PDA oraz prawa poboru Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odpowiedzialność płatnika Informacje o warunkach oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Warunki oferty i wielkość emisji Planowane terminy oferty Miejsce składania zapisów Budowanie księgi popytu Opis procedury składania zapisów Warunki wycofania lub zawieszenia Oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Minimalna i maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu przez inwestora Sposób i termin wnoszenia opłat na Akcje Oferowane Dostarczenie akcji Opis sposobu podania wyników Oferty do publicznej wiadomości Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje inwestorów, do których skierowana jest Oferta Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta, co do uczestnictwa w Ofercie Podział oferty na transze i możliwe zmiany wielkości transz Zasady przydziału Akcji Oferowanych Cena Akcji Oferowanych Porównanie ceny płaconej za Akcje Oferowane z ceną płaconą za nabycie Akcji Emitenta przez członków organów, pracowników i współpracowników Plasowanie i gwarantowanie (submisja) Prawo poboru Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich 3 lat z emitentem papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi

12 PROSPEKT EMISYJNY 7.2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up. Strony, których to dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży Koszty emisji / oferty Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty Rozwodnienie Informacje dodatkowe Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI załącznik nr 1 Definicje i skróty zastosowane w prospekcie emisyjnym załącznik nr 2 Słowniczek terminów fachowych zastosowanych w prospekcie emisyjnym załącznik nr 3 STATUT EMITENTA załącznik nr 4 ODPIS Z KRS załącznik nr 5 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

13 ZASTRZEŻENIA Inwestycja w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym wiąże się z wysokim ryzykiem, charakterystycznym dla udziałowych instrumentów rynku kapitałowego, oraz z ryzykiem związanym z działalnością Spółki i otoczeniem, w którym prowadzi ona działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części zatytułowanej Czynniki Ryzyka. Niniejszy Prospekt Emisyjny jest aktualny na dzień jego zatwierdzenia. Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 grudnia 2010 roku. Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Emitent przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego w formie aneksu do prospektu emisyjnego informacje o istotnych błędach w treści prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie emitent ma obowiązek udostępnić aneks do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. Zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie emitent ma obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego bez zachowania trybu określonego w art. 51 Ustawy o Ofercie informacji powodującej zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, nie mającej charakteru wskazanego w art. 51 Ustawy o Ofercie. Emitent ma obowiązek przekazać komunikat aktualizacyjny do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany prospekt emisyjny. Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii A oraz Akcji Serii B i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Akcji Serii A, od 1 do Akcji Serii B oraz od 1 do Praw do Akcji Serii B. Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami dotyczącymi rynku kapitałowego w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące sformułowania: Spółka, Emitent, EuCO oraz Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa EuCO, Grupa Kapitałowa EuCO, Grupa Emitenta, Grupa Kapitałowa Emitenta lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, dotyczą odpowiednio spółki działającej pod firmą EuCO S.A. lub jej grupy kapitałowej, czyli grupy podmiotów, w skład której wchodzi spółka działająca pod firmą EuCO S.A. jako podmiot dominujący oraz jej podmioty zależne. Inne terminy pisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym wielkimi literami zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 Definicje i skróty zastosowane w prospekcie emisyjnym i nr 2 Słowniczek terminów fachowych zastosowanych w prospekcie emisyjnym lub w innych rozdziałach niniejszego Prospektu Emisyjnego. Z wyjątkiem Zarządu Emitenta, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości, zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też, informacje zawarte w niniejszym dokumencie, powinny być traktowane jako aktualne na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Dane statystyczne zawarte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym obejmują dane szacunkowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji o różnym stopniu wiarygodności. Publikowane dane ekonomiczne dotyczące Polski zostały zaczerpnięte z informacji organów administracji publicznej. Dane w tabelach, znajdujących się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, których źródło nie zostało podane, pochodzą wyłącznie od Emitenta. Niektóre dane finansowe, znajdujące się w 13

14 PROSPEKT EMISYJNY niniejszym Prospekcie Emisyjnym, zostały zaokrąglone i przedstawione w milionach lub miliardach, a nie w tysiącach złotych, tak jak przykładowo w rozdziale 20.1 Części Rejestracyjnej (Historyczne informacje finansowe). W efekcie, w niektórych przypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel, znajdujących się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach, znajdujących się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym zostały także zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego, bądź jego treści, są zobowiązane do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych, dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz ograniczeń prawnych dotyczących oferty akcji spółki EuCO S.A. Podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z Akcjami Serii A i Akcjami Serii B oferowanymi na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego winno się odbywać wyłącznie na podstawie własnych wniosków i analiz inwestora, które dotyczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na czynniki ryzyka opisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki nie później niż na 6 dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji Akcji Serii A i Akcji Serii B. Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku udostępnienia Prospektu Emisyjnego wyłącznie w formie elektronicznej, Emitent jest zobowiązany na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności Prospektu Emisyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia tego Prospektu Emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. Termin ważności niniejszego Prospektu Emisyjnego upływa w dniu rozpoczęcia notowań Akcji Serii A i Akcji Serii B na rynku regulowanym. 14

15 PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE STOSOWNIE DO DYREKTYWY 2003/71/WE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do prospektu emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego. 1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE, OFERUJĄCY ORAZ DORADCY Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Zarządu Emitenta wchodzi: Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Daniel Kubach Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Filipiak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Joanna Tylko Sekretarz Rady Nadzorczej. Wanda Ronka-Chmielowiec Członek Rady Nadzorczej, Joanna Smereczańska-Smulczyk Członek Rady Nadzorczej. Oferujący Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą w Poznaniu, w imieniu którego działa: Filip Paszke Członek Zarządu, Bartłomiej Godlewski - Prokurent. Doradca finansowy CC Group z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działają: Adam Kalkusiński Prezes Zarządu, Małgorzata Ciepiela Członek Zarządu. 15

16 PROSPEKT EMISYJNY Doradca Prawny Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa: Marcin Marczuk Radca Prawny/Partner Zarządzający. 2. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do objęcia w Ofercie Publicznej jest: akcji zwykłych na okaziciela serii B oferowanych przez Emitenta w ramach publicznej subskrypcji Akcje Serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii A oferowanych przez Wprowadzających w ramach publicznej sprzedaży Akcje Sprzedawane. Akcje Serii B oraz Akcje Sprzedawane łącznie stanowią Akcje Oferowane w liczbie sztuk. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Akcje będą oferowane w następujących transzach: Transza Dużych Inwestorów Transza Detaliczna Akcji Oferowanych, Akcji Oferowanych. Powyższe liczby oferowanych akcji stanowią wstępnie oferowane akcje. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lipca 2010 roku, Zarząd Spółki może określić ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony (przy czym określona suma nie może być niższa ani wyższa odpowiednio od minimalnej i maksymalnej sumy tego podwyższenia określonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), a w konsekwencji może zmienić liczbę oferowanych Akcji Serii B. Jeśli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego uprawnienia, oferowana będzie liczba Akcji serii B określona w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2010 r. Poszczególni Wprowadzający mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby akcji przez siebie oferowanych, jak również mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej. Informacja o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej, jak również informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych (w tym Akcji Serii B oraz Akcji Sprzedawanych) oraz informacja o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostaną podane do publicznej wiadomości, w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie na piśmie w domu maklerskim, w którym został złożony zapis, stosownego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. Ze względu na wiążący charakter wezwania do złożenia i opłacenia zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, prawo o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje również inwestorom, którzy otrzymali wezwania do opłacenia zapisów w ramach Transzy Dużych Inwestorów. Akcje Serii B i Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii B, jak i Akcje Sprzedawane. Miejsce składania zapisów Zapisy i deklaracje nabycia przyjmowane będą w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. (w tym w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK SA, działającego jako agent Domu Maklerskiego BZ WBK SA). 16

17 Opis procedury składania zapisów Zapisy przyjmowane będą na formularzu zapisu, które dostępne będą w miejscach składania zapisów. Jeden egzemplarz zapisu przeznaczony jest dla Emitenta, drugi dla osoby składającej zapis (dodatkowo jeden egzemplarz może zachować podmiot przyjmujący zapis). Formularz zapisu zawiera w szczególności następujące informacje: - imię i nazwisko/nazwę inwestora, - adres zamieszkania albo siedzibę i adres inwestora, - liczbę akcji, na które inwestor składa zapis, - cenę za akcje, - kwotę wpłaty, - adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat, - numer rachunku Inwestora do deponowania akcji, - podpisy osoby składającej i przyjmującej zapis. Przyjmuje się, że każdy z potencjalnych inwestorów składających zapis zapoznał się z treścią niniejszego Prospektu oraz Statutu Spółki, akceptuje ich treść i akceptuje warunki Oferty Publicznej. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Jeśli łączna liczba akcji w zapisach złożonych w Transzy Dużych Inwestorów przekroczy liczbę akcji oferowanych w tej transzy, możliwa jest redukcja zapisów w przypadku: - zapisów złożonych przez inwestorów, którzy otrzymali wezwanie do złożenia zapisów, ale wyłącznie w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych, o którą przekroczona została liczba określona w wezwaniu, - zapisów złożonych przez inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania do złożenia zapisów. Redukcje zapisów, o których mowa powyżej, będą proporcjonalne. Jeśli łączna liczba akcji w zapisach w Transzy Detalicznej przekroczy liczbę akcji oferowanych w tej transzy, wówczas zapisy zostaną objęte proporcjonalną redukcją. Szczegółowy opis zasad przydziału w poszczególnych transzach został przedstawiony w pkt. 5.2 Części Ofertowej. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu W Transzy Detalicznej inwestor może złożyć zapis minimum na 50 Akcji Oferowanych. Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych w złożonych przez niego zapisach w Transzy Detalicznej nie może przekroczyć Akcji Oferowanych. Jeśli inwestor złoży kilka zapisów, w których łączna liczba Akcji Oferowanych przekroczy dopuszczalny limit, przed dokonaniem zmniejszenia liczby Akcji Oferowanych w zapisie lub odrzuceniem zapisu/zapisów, zapisy złożone przez danego inwestora zostaną uszeregowane w kolejności, poczynając od największego zapisu. Zmniejszeniu ulegnie liczba Akcji Oferowanych w zapisie, który spowodował przekroczenie dopuszczalnego limitu. Ewentualne pozostałe zapisy, które powodują przekroczenie dopuszczalnego limitu możliwego do objęcia przez jednego inwestora zostaną odrzucone. Cena Akcji Oferowanych Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu oraz przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Detalicznej, Emitent oraz Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustalą Przedział Cenowy. Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do 17

18 PROSPEKT EMISYJNY Prospektu. Górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie cenę maksymalną Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie. Cena emisyjna Akcji Serii B oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu odpowiednio przez Zarząd Emitenta i Wprowadzających oraz na podstawie rekomendacji Oferującego. Przy ustalaniu ceny brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - wielkość i wrażliwość cenowa popytu oszacowane w trakcie procesu budowy księgi popytu, - bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku kapitałowym, - ocena perspektyw rozwoju, czynniki ryzyka i inne informacje dotyczące działalności Emitenta. - Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą równe i jednakowe dla wszystkich transz. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą ceną ostateczną, po której Akcje Oferowane będą obejmowane przez inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów oraz w Transzy Detalicznej. do 10 grudnia 2010 r., do godz. 8:00 od 10 grudnia do 14 grudnia 2010 r. (ostatniego dnia do godz. 15:00) od 10 grudnia do 14 grudnia 2010 r. do godz. 8:00 w dniu 15 grudnia 2010 r. od 15 grudnia do 17 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego proces budowania Księgi Popytu przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży ustalenie i podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów przydział Akcji Oferowanych 3. WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane informacje finansowe Emitenta zostały zaprezentowana na podstawie: - rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata , sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), poddanych badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, - śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), nie poddanego badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. 18

19 tabela 1. Wybrane wielkości z rachunku zysków i strat wybrane wielkości z rachunku zysków i strat w tys. zł standard rachunkowy MSR MSR MSR przychody ze sprzedaży koszt własny sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży zysk na działalności operacyjnej /EBIT/ EBITDA zysk przed opodatkowaniem zysk netto zysk na jedną akcję* (w zł) 0,88 0,67 0,62 źródło Emitent * Zysk na jedną akcję liczony jest jako iloraz zysku netto za dany rok obrotowy i liczby akcji zwykłych na okaziciela po zarejestrowaniu przekształcenia w 2010 roku. Przyjęta metodologia jest zgodna z wyliczeniami z noty 18.1 do historycznych informacji finansowych przedstawionych w rozdziale 20 Części Rejestracyjnej niniejszego Prospektu. Emitent zdecydował się na zastosowanie takiej metodologii w celu uzyskania porównywalności danych finansowych, gdyż w latach działał w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. tabela 2. Wybrane wielkości z rachunku zysków i strat wybrane wielkości z rachunku zysków i strat w tys. zł I pół I pół standard rachunkowy MSR MSR przychody ze sprzedaży koszt własny sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży zysk na działalności operacyjnej /EBIT/ EBITDA zysk przed opodatkowaniem zysk netto zysk na jedną akcję* (w zł) 0,47 0,41 źródło Emitent * Zysk na jedną akcję liczony jest jako iloraz zysku netto za dane półrocze i liczby akcji zwykłych na okaziciela po zarejestrowaniu przekształcenia w 2010 roku. Przyjęta metodologia jest spójna z metodologią zastosowaną przez biegłego rewidenta, ujawnioną w nocie 18.1 do historycznych informacji finansowych przedstawionych w rozdziale 20 Części Rejestracyjnej niniejszego Prospektu. Emitent zdecydował się na zastosowanie takiej metodologii w celu uzyskania porównywalności danych finansowych, gdyż w latach działał w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 19

20 PROSPEKT EMISYJNY tabela 3. Wybrane wielkości z bilansu wybrane wielkości z bilansu w tys. zł standard rachunkowy MSR MSR MSR aktywa razem aktywa trwałe aktywa obrotowe zapasy należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności pożyczki rozliczenia międzyokresowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kapitał własny kapitał podstawowy zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki, inne instrumenty dłużne zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania kredyty i pożyczki, inne instrumenty dłużne źródło Emitent tabela 4. Wybrane wielkości z bilansu wybrane wielkości z bilansu w tys. zł standard rachunkowy MSR MSR aktywa razem aktywa trwałe aktywa obrotowe zapasy należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności pożyczki rozliczenia międzyokresowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kapitał własny kapitał podstawowy zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki, inne instrumenty dłużne

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ProsPe k t emisyj ny Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu www.famed.com.pl Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 5.250.000 Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266 Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii G Internet Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu Załącznik do projektu uchwały nr 13 Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Motywacyjnego, w Spółce Pozbud T&R S.A. określa zasady

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. 1 [Postanowienia wstępne] 1. Celem realizacji Programu Opcji Menedżerskich jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry nadzorującej i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo