1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia roku 1. Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata w ten sposób, że: Dotychczasowe sformułowanie tytułu: w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata zostaje zastąpione sformułowaniem: w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata Dotychczasowe sformułowanie ust. 1 2 Uchwały: Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być realizowany przez Spółkę w latach jak niżej: a) Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości sztuk; b) Cena emisyjna nowych akcji emitowanych dla potrzeb Programu Motywacyjnego wynosi 40,00 zł za 1 akcję; c) Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmuje lata , z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata; d) Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 równe transze; e) Programem Motywacyjnym objęty zostanie Zarząd Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki w następującej proporcji: i. Prezes Zarządu sztuk Akcji Spółki, ii. Pozostali członkowie Zarządu sztuk Akcji Spółki, iii. Kluczowi pracownicy Spółki sztuk Akcji Spółki, f) Prawo objęcia akcji będzie uzależnione od 3 kryteriów, realizowanych niezależnie od siebie: a. Kryterium rynkowego (34% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, jeżeli zmiana kursu akcji Spółki w danym roku obowiązywania programu będzie nie mniejsza niż zmiana indeksu WIG powiększona o 5 punktów procentowych: b. Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom przychodów Spółki nie będzie mniejszy niż: i tys. złotych w 2008 roku, ii tys. złotych w 2009 roku, iii tys. złotych w 2010 roku, c. Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom skonsolidowanego zysku netto, powiększony o koszty niniejszego Programu Motywacyjnego, przypadający na jedną akcję nie będzie mniejszy niż: i. 0,20 zł w 2008 roku ii. 1,00 zł w 2009 roku iii. 1,60 zł w 2010 roku d. Ocena kryteriów operacyjnych, wskazanych w punkcie f) ust. b. i c., odbędzie się na podstawie wartości kryteriów zatwierdzonych przez audytora i zawartych w pozytywnej opinii audytora do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok

2 zostaje zastąpione sformułowaniem: 1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być realizowany przez Spółkę w latach jak niżej: a) Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości nie większej niż sztuk; ---- b) Cena emisyjna nowych akcji emitowanych dla potrzeb Programu Motywacyjnego wynosi 35,00 zł za 1 akcję; c) Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmuje lata , z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata; d) Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 równe transze; e) Programem Motywacyjnym objęty zostanie Zarząd Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki w następującej proporcji: i. Prezes Zarządu nie mniej niż i nie więcej niż sztuk Akcji Spółki, ii. Pozostali członkowie Zarządu nie mniej niż sztuk Akcji Spółki, iii. Kluczowi pracownicy Spółki nie mniej niż sztuk Akcji Spółki, f) Prawo objęcia akcji będzie uzależnione od 3 kryteriów, realizowanych niezależnie od siebie: a. Kryterium rynkowego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, jeżeli zmiana kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w danym roku obowiązywania Programu będzie nie mniejsza niż zmiana indeksu WIG powiększona o 5 punktów procentowych; w celu wyliczenia kursu odniesienia do obliczenia zmiany przyjęty zostanie średni kurs akcji Spółki ustalony na podstawie kursów zamknięcia akcji Spółki z ostatnich, kolejnych 20 sesji GPW S.A. w danym roku obrotowym b. Kryterium operacyjnego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom przychodów Spółki, w poszczególnych latach realizacji Programu będzie wzrastał o nie mniej niż 30% w stosunku do poziomu przychodów z roku poprzedniego c. Kryterium operacyjnego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom zysku netto, ustalony z wyłączeniem kosztów realizacji niniejszego Programu, przypadający na jedną akcję nie będzie mniejszy niż: - i. 1,00 zł w 2009 roku ii. 1,60 zł w 2010 roku ii. 2,25 zł w 201q roku d. W przypadku niespełnienia, któregoś z kryteriów (warunków), określonych w punkcie f podpkt. a. do c. powyżej, za dany rok realizacji Programu i jednoczesnego spełnienia go kumulatywnie w następnych latach obowiązywania Programu, uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia pełnej liczby akcji przewidzianej na oba okresy rozliczeniowe, zawsze jednak pod warunkiem, że na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Programu, pozostanie uczestnikiem Programu także w następnych latach jego realizacji. e. Ocena spełnienia kryteriów operacyjnych, wskazanych w punkcie f) podpkt. b. i c., będzie przeprowadzona w oparciu o parametry (przychody, zysk netto), których wartość została zbadana przez audytora Spółki i które wynikają z pozytywnej opinii tego audytora do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok realizacji Programu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 UCHWAŁA nr 05/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F1, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii F2 emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F3 oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ), mając na uwadze treść Uchwały nr 14/ZWZA/2008 podjętej w dniu 26 czerwca 2008 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata , zmienionej Uchwałą Nr 03/NWZA/2008 niniejszego Zgromadzenia (dalej: Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego ), na podstawie której: Spółka organizuje Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazanych w 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych Uczestnikami ); Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, to jest w latach ; Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone szczegółowo w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej odpowiednio: Osoby Uprawnione, Regulamin Programu ) prawa do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki (dalej: Uprawnienie ); Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych, uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art i 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Emisja warrantów subskrypcyjnych 1. Spółka emituje nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych, to jest emituje: ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F1 oraz ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F2 oraz ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F3. 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie Osoby Uprawnione, tj. Uczestnicy Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone w 2 punkt f) Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone w Regulaminie Programu i 3

4 zostaną umieszczeni na liście Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą Spółki w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii: A, B i C przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii: A, B i C jest w opinii Walnego Zgromadzenia ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C emitowane są nieodpłatnie. 5. Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C emitowane są w formie materialnej. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych Imienne warranty subskrypcyjne serii: A, B i C nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C podlegają dziedziczeniu Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C zostaną zdeponowane w wybranej przez Zarząd Spółki firmie inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności maklerskiej Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii: A, B i C przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym. 2. Tryb i zasady realizacji Programu Motywacyjnego i obejmowania warrantów subskrypcyjnych 1. Warranty subskrypcyjne, wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach dwóch procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego roku realizacji Programu Motywacyjnego (pierwszy i drugi okres rozliczeniowy Programu Motywacyjnego), na zasadach, wynikających z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego i szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U ). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 osób Prawo do objęcia akcji 1. Każdy wyemitowany na podstawie niniejszej Uchwały warrant subskrypcyjny: ) serii A będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F1 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F1 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych, 2) serii B będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F2 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F2 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych 3) serii C będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F3 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F3 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych. 2. Osoby Uprawnione, jako posiadacze warrantów subskrypcyjnych, będą mogły obejmować akcje Spółki w następujących terminach: % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy objęciem przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r pozostałe 50 % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy 1 kwietnia roku, następującego po roku, w którym nastąpiło objęcie przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych następować będzie poprzez złożenie przez Osobę Uprawnioną pisemnego żądania wykonania tych praw oraz zawarcie ze 4

5 Spółką umowy o objęciu akcji. Jednocześnie z żądaniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do uiszczenia całości ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych Umowa o objęciu akcji, o której mowa w ust. 3, powinna zostać zawarta w terminie do 30 dni od dnia złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną żądania wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Z chwilą realizacji prawa do objęcia akcji warrant subskrypcyjny traci swą ważność Prawo do objęcia akcji, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych, wygasa: -- 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, ) nie podpisania umowy o objęciu akcji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. 7. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 6, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej Postanowienia końcowe 1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, do: --- 1) skierowania oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych, z tym że ofertę do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez członków Zarządu formułuje i kieruje do członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki; ) podpisania umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Osobę Uprawnioną; ) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych; ) podpisania umowy objęcia akcji przez Osobę Uprawnioną, z tym że umowę objęcia akcji przez członków Zarządu podpisuje w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej Spółki; ) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z Uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr 05/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii: F1, F2 i F3 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ), mając na uwadze treść Uchwały nr 14/ZWZA/2008 podjętej w dniu 26 czerwca 2008 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata , zmienionej Uchwałą Nr 03/NWZA/2008 niniejszego Zgromadzenia (dalej: Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego ), a także mając na uwadze treść Uchwały Nr 04/NWZA/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F1, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii F2, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F3 oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C na podstawie których: Spółka organizuje Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki wskazanych w 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych Uczestnikami );

6 Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, to jest w latach ; Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej odpowiednio: Osoby Uprawnione, Regulamin Programu ) prawa do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki (dalej: Uprawnienie ); Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych, uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki, działając na podstawie art. 448, art w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, prowadzone jest poprzez emisję nie więcej niż: ) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F1 oraz --- 2) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F ) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F Akcje serii: F1, F2 i F3 są akcjami zwykłymi na okaziciela Cel podwyższenia 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym: ) warranty subskrypcyjne serii A praw do objęcia akcji serii F ) warranty subskrypcyjne serii B praw do objęcia akcji serii F ) warranty subskrypcyjne serii C praw do objęcia akcji serii F stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art kodeksu spółek handlowych Zgodnie z art kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Termin wykonania praw objęcia akcji 1. Osoby Uprawnione, jako posiadacze warrantów subskrypcyjnych, będą mogły obejmować akcje w następujących terminach: % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy objęciem przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r pozostałe 50 % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy 1 kwietnia roku, następującego po roku, w którym nastąpiło objęcie przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych następować będzie poprzez złożenie 6

7 przez Osobę Uprawnioną pisemnego żądania wykonania tych praw oraz zawarcie ze Spółką umowy o objęciu akcji. Jednocześnie z żądaniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do uiszczenia całości ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych Osoby uprawnione do objęcia akcji 1. Akcje serii F1 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A. Akcje serii F2 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii B. Akcje serii F3 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii C Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii F1. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii B upoważnia do objęcia jednej akcji serii F2. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia jednej akcji serii F Cena emisyjna 1. Cena emisyjna jednej akcji: ) serii F1, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) złotych ) serii F2, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) ) serii F3, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii C, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) Akcje serii: F1, F2 i F3 obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii: F1, F2 i F Dywidenda 1. Akcje serii F1, F2 i F3 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: ) w przypadku, gdy akcje, danej serii, zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; ) w przypadku, gdy akcje, danej serii, zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy, to jest d dnia pierwszego stycznia tego roku obrotowego Jeżeli akcje serii F1, F2 lub F3 zostaną zdematerializowane, to przez wydanie akcji, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie odpowiednio akcji serii F1, F2 lub F3 na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Wyłączenie prawa poboru 1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii: F1, F2 i F Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii: F1, F2 i F3 jest w ocenie Akcjonariuszy ekonomicznie i finansowo uzasadnione oraz leży w najlepszym interesie Spółki i w interesie jej Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu

8 8. Upoważnienia Zarząd Spółki jest upoważniony do: ) określenia szczegółowych zasad podpisywania umów objęcia akcji serii F1, F2 i F3, w tym w szczególności miejsc i dat podpisania takich umów, ) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 ksh, ) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1, art. 453 2 i 3

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. Projekt akcjonariusza do punktu 15) porządku obrad Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1,

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r.

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r. BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 03.12.2012 r. Do punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. HAWE S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r., zgłoszone przez Trinitybay Investments Limited w ramach żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku UCHWAŁA NR 1 z dnia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. z 3 grudnia 2014 r. o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Zał. do raportu bieżącego nr 24/2014 Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r. Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu 12.11.2013 r. Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Toruniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:

Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki: Uchwała nr 01/06/11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Esperotia Energy Investments SA w dniu 5 lutego 2013 r. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

I. PROGRAM MOTYWACYJNY Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego I. PROGRAM MOTYWACYJNY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr: 32/2011 Data sporządzenia: 2011-07-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Uchwała nr _ z dnia 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r.

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r. Uchwała nr [_]/[_]/12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia [_] r. w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku strona 2 z 6 Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. Mając na celu stworzenie w Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON: FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2014 ROKU DANE AKCJONARIUSZA IMIĘ I NAZWISKO: ADRES:

Bardziej szczegółowo

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej. Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii [ ] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w sprawie: wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12 UCHWAŁA NR 01/ZWZA/12 29.06.2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Microtech International SA za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. Uchwała wchodzi w życie z chwilą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 28 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT PROJEKT

PROJEKT PROJEKT PROJEKT Uchwała nr 1 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w dniu 26.10.2015 r. UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na

Bardziej szczegółowo

Zmieniony porządek obrad:

Zmieniony porządek obrad: Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Altus TFI SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 16 października 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych i 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na NZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte na NZWZA NEUCA S.A. w dniu r. Uchwały podjęte na NZWZA NEUCA S.A. w dniu 10.12.2014r. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 12 grudnia 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:...... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej

Bardziej szczegółowo