2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) fax: (022)

2 Spis treści: 1 Wstęp Informacje techniczne Przeznaczenie Dane techniczne Urządzenia zabezpieczające Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji Obsługa podnośnika Ustawienie pojazdu na podnośniku... 5 Regulacja synchronizacji podnośnika Podnoszenie pojazdu Opuszczanie pojazdu Wskaźniki LED na panelu sterowania Obsługa techniczna... 8 Smarowanie podnośnika Postępowanie w przypadku awarii podnośnika Awaryjne opuszczanie podnośnika NajeŜdŜanie na przeszkodę System awaryjnego wyłączania Mechaniczny układ synchronizacji Kontrola bezpieczeństwa pracy MontaŜ i uruchomienie Ustawienie podnośnika uwagi ogólne Mocowanie podnośnika do posadzki Podłączenie zasilania elektrycznego MontaŜ ramion Wstęp Konstrukcje podnośników firmy Nussbaum są wynikiem wieloletnich badań i doświadczenia. Wysoka jakość i przemyślana koncepcja gwarantują Państwu niezawodność, trwałość i ekonomiczność pracy. Aby uniknąć niepotrzebnych szkód i zagroŝeń, powinni Państwo uwaŝnie zapoznać się z tą instrukcją i stale się do niej stosować. Inne zastosowanie, niŝ wskazane w instrukcji uznaje się jako niezgodne z przepisami. Dotyczy to szczególnie wspinania się na podnośnik i podnoszenia się na nim. Firma Nussbaum Hebetechnik GmbH & KG nie odpowiada za szkody wynikłe z nie stosowania się do instrukcji. Ryzyko w tym zakresie ponosi uŝytkownik. Zachowaniami zgodnymi z przepisami są równieŝ: Przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz Wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądowych oraz zalecanych kontroli. 2

3 Zapoznanie z instrukcją wszystkich osób pracujących przy podnośniku. Szczególnie z treścią rozdziału " Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji". Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, a obowiązujących na właściwym terenie działania. Prawidłowe wykorzystywanie podnośnika. Obowiązki uŝytkownika: UŜytkownik zobowiązuje się dopuszczać do pracy przy podnośniku tylko te osoby, które: zostały zapoznane z podstawowymi przepisami bhp i zapobiegania wypadkom oraz z obsługą urządzenia; przeczytały rozdział dotyczący zasad bezpiecznej eksploatacji i potwierdziły ten fakt własnym podpisem. ZagroŜenia występujące podczas obsługi podnośnika: Podnośniki Nussbaum zostały zaprojektowane i zbudowane z wykorzystaniem obecnej wiedzy technicznej oraz znanym załoŝeniom technicznego bezpieczeństwa. Jednak niefachowa eksploatacja moŝe stworzyć zagroŝenie dla zdrowia i Ŝycia uŝytkownika lub spowodować zniszczenia materialne. Podnośnik moŝe być uŝytkowany tylko: do celów przewidzianych przez producenta kiedy jego stan techniczny nie stwarza zagroŝeń. Uwagi organizacyjne: Instrukcja obsługi musi być stale dostępna w miejscu uŝytkowania podnośnika. W uzupełnieniu do instrukcji obsługi naleŝy wskazać i przestrzegać ogólnie obowiązujących prawnych uregulowań dotyczących zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska. Stosować środki ochrony osobistej, jeŝeli jest to potrzebne lub wymagane przepisami. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zagroŝeń umieszczone na podnośniku utrzymywać w stanie czytelnym. Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom producenta podnośnika. Wymagania te spełniają tylko części oryginalne. Przestrzegać zalecanych i podanych w instrukcji obsługi terminów okresowych przeglądów. Dokonywanie przeglądów, usuwanie usterek Przestrzegać zakresów i terminów prac regulacyjnych, konserwacyjnych i przeglądowych, podanych w instrukcji obsługi, łącznie z zaleceniami dotyczącymi wymiany części z wyposaŝenia. Prace te moŝe wykonywać tylko fachowy personel, spełniający wymagania określone przez Urząd dozoru Technicznego. 3

4 2 Informacje techniczne 2.1 Przeznaczenie Podnośnik jest przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie całkowitej do 3000 kg, w normalnej eksploatacji warsztatowej, przy maksymalnym rozdziale obciąŝenia 3:2 lub 2:3 w kierunku wjeŝdŝania lub przeciwnym. Nie wolno dopuścić do pojedynczego obciąŝenia jednego lub dwóch ramion podnoszących. Zabrania się montowania podnośnika w wersji standardowej w pomieszczeniach, w których występuje zagroŝenie wybuchem oraz w myjniach samochodowych. 2.2 Dane techniczne Udźwig podnośnika ObciąŜenie ramienia podnoszącego Rozdział obciąŝenia Czas podnoszenia Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania Moc silnika Prędkość obrotowa silnika Poziom hałasu Przyłącze 3000 kg max 1000 kg; nie dopuszcza się obciąŝania tylko jednego ramienia max 3:2 lub 2:3 w kierunku najeŝdŝania lub przeciwnym ok. 40 s max 1870 mm 3 x 400 V, 50 Hz 2 x 1,5 kw 1420 obr/min 75 dba 3~/N+PE, 400 V, 50 Hz z bezpiecznikiem T16A 2.3 Urządzenia zabezpieczające 1. Obwód bezpieczeństwa na wypadek pęknięcia nakrętki nośnej Sprawdzenie nakrętki nośnej za pomocą wbudowanego trzpienia 2. Wyłączniki krańcowe sterowane elektronicznie Zabezpieczenie podnośnika przed nadmiernym wysunięciem wózków w górę lub w dół 3. Odbój Zabezpieczenie przed zmiaŝdŝeniem i przyciśnięciem nóg 4. Elektroniczna kontrola synchronizacji Zabezpieczenie przed niewspółbieŝnym ruchem wózków podnośnika 3 Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji W trakcie eksploatacji podnośnika stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Całkowity cięŝar pojazdu podnoszonego za pomocą podnośnika 2.30 SL nie moŝe przekraczać 3000 kg. Podnośnik moŝe być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, zezwalającego na jego eksploatację. Zabrania się samodzielnego obsługiwania podnośnika osobom, które nie ukończyły 18 roku Ŝycia, a takŝe osobom, które nie zostały przeszkolone. 4

5 Samochód musi zostać podparty w miejscach przewidzianych przez producenta pojazdu. Poprawność podparcia sprawdzić po uniesieniu pojazdu na niewielką wysokość. Zabrania się przebywania jakiejkolwiek osoby postronnej w obszarze pracy podnośnika. Zabrania się transportowania osób na podnośniku oraz wewnątrz pojazdu. Zabrania się wspinania na podnośnik lub podniesiony pojazd. Po dokonaniu zmian w konstrukcji i po naprawie części nośnych naleŝy zlecić sprawdzenie podnośnika zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Nie wolno wykonywać Ŝadnych prac ingerujących w podnośnik, zanim nie zostanie wyłączony wyłącznik główny. Osoba obsługująca podnośnik musi w trakcie podnoszenia i opuszczania ramion obserwować pojazd. Zabrania się montowania podnośnika w wersji standardowej w pomieszczeniach, w których występuje zagroŝenie wybuchem. 4 Obsługa podnośnika W trakcie uŝytkowania podnośnika naleŝy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Dlatego przed rozpoczęciem eksploatacji naleŝy zapoznać się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Ustawienie pojazdu na podnośniku Wprowadzić pojazd na stanowisko, zwracając przy tym uwagę na kierunek jego ustawienia (patrz rys. 1 i 2). Wsunąć ramiona podnośnika pod pojazd i ustawić poduszki gumowe ramion w miejscach wskazanych przez producenta pojazdu (rys. 3). Muszą zadziałać zapadki blokujące ramiona. Upewnić się, Ŝe Ŝadna osoba lub przedmiot nie znajdują się w zagroŝonym obszarze pracy podnośnika. Rys. 1. Kolumny podnośnika muszą się znaleźć między kołem kierownicy a zawiasami drzwi samochodu Rys. 2. Samochód musi stać pośrodku między kolumnami 5

6 Rys. 3. Poduszki gumowe ramion podstawia się w miejscach przewidzianych do tego przez producenta pojazdu 4.2 Regulacja synchronizacji podnośnika Podnośnik jest wyposaŝony w elektroniczną synchronizację pracy wózków podnośnika. W kaŝdej kolumnie znajdują się elektroniczne potencjometry, które analizują faktyczne połoŝenie wrzeciona i tym samym wysokość wózków podnośnika. W przypadku wystąpienia róŝnicy wysokości ramion następuje zatrzymanie wózka wyprzedzającego ruch drugiego wózka (niezaleŝnie, czy ruch odbywa się na dół, czy do góry), na podstawie obliczeń dokonanych przez mikroprocesor. Stan unieruchomienia trwa tak długo, aŝ oba wózki znajdą się z powrotem na tej samej wysokości. Dopuszczalny zakres regulacji wynosi 18 mm. 4.3 Podnoszenie pojazdu Unieść nieco pojazd obróciwszy wyłącznik w połoŝenie podnoszenia, zgodnie ze znakiem (rys. 4), i sprawdzić, czy nadwozie dobrze oparło się na poduszkach. Unieść pojazd tak, aby koła nie stykały się juŝ z podłoŝem, przerwać proces podnoszenia i jeszcze raz sprawdzić, czy nadwozie pewnie oparło się na poduszkach. Bezwzględnie sprawdzać poprawność osadzenia pojazdu na poduszkach gumowych, poniewaŝ niewłaściwe podparcie pojazdu moŝe spowodować jego zsunięcie się z podnośnika. Podnieść pojazd na wymaganą wysokość. MoŜe dochodzić do kilkakrotnej regulacji synchronizacji podczas pracy podnośnika, zaleŝnie od rozdziału obciąŝenia. Zwracać uwagę, aby po podparciu pojazdu doszło do zablokowania ramion w celu ich unieruchomienia. Kiedy zostanie osiągnięte połoŝenie krańcowe (górne lub dolne), zaświecą się we wskaźniku dwie czerwone diody LED. Kiedy zaświecą się czerwone diody nie wolno na zmianę krótko opuszczać i podnosić podnośnika, poniewaŝ moŝe to spowodować jego uszkodzenie. Rys. 4. Wyłącznik główny 6

7 4.4 Opuszczanie pojazdu Sprawdzić, czy opuszczanie pojazdu nie spowoduje zagroŝenia osób lub uszkodzenia przedmiotów w obszarze pracy podnośnika. Opuścić pojazd na wymaganą wysokość lub w dolne połoŝenie; obrócić przy tym wyłącznik na. MoŜe dochodzić do kilkakrotnej regulacji synchronizacji podczas pracy podnośnika, zaleŝnie od rozdziału obciąŝenia. Kiedy ramiona podnośnika znajdą się w dolnym połoŝeniu, odsunąć je na zewnątrz (patrz D na rys. 5) w połoŝenie skrajne (patrz C). Rys. 5. C połoŝenie wyjściowe ramion D odchylanie ramion na zewnątrz po opuszczeniu podnośnika na dół Wyprowadzić pojazd ze stanowiska. 4.5 Wskaźniki LED na panelu sterowania Proces podnoszenia i opuszczania podnośnika jest nadzorowany przez układ pozycjonujący. Działanie układu jest dodatkowo sygnalizowane diodami LED na panelu sterowania. Rys. 6. Panel sterowania na kolumnie podnośnika Zaświecenie się podanych niŝej diod oznacza: OA1 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika górnego, aktywna strona obsługiwana K1 LED zielona stycznik silnika, aktywna strona obsługiwana UA1 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika dolnego, aktywna strona obsługiwana OA2 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika górnego, aktywna strona przeciwna K2 LED zielona stycznik silnika, aktywna strona przeciwna UA2 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika dolnego, aktywna strona przeciwna Heben LED zielona podnośnik jedzie do góry Senken LED zielona podnośnik jedzie na dół 7

8 Wskazania w trakcie normalnego funkcjonowania Podnoszenie: świecą się następujące LED: Heben, K1, K2 oraz Ŝarzy się Senken Opuszczanie: świecą się następujące LED: Heben, K1, K2 oraz Ŝarzy się Heben Osiągnięcie górnego połoŝenia krańcowego (uruchomiony wyłącznik górny) świecą się następujące LED: OAl, OA2, Ŝarzy się Heben oraz Senken Osiągnięcie dolnego połoŝenia krańcowego (uruchomiony wyłącznik dolny) świecą się następujące LED: UAl, UA2, Ŝarzy się Senken oraz Heben 5 Obsługa techniczna UŜytkownik powinien regularnie co 3 miesiące dokonywać obsługi technicznej, polegającej przede wszystkim na smarowaniu punktów wskazanych w instrukcji. Okresy międzyobsługowe naleŝy skrócić w przypadku szczególnie intensywnej eksploatacji podnośnika lub jego zanieczyszczenia. W trakcie codziennej pracy podnośnika naleŝy obserwować poprawność jego funkcjonowania. ZauwaŜone zakłócenia naleŝy niezwłocznie zgłaszać do serwisu. 5.1 Smarowanie podnośnika Rys. 6. Punkty smarowania podnośnika Punkty smarowania podnośnika 2.30 SL (rys. 6): d, e, f Nasmarować dobrze smarem stałym wysięgniki ramion, sworznie poduszek gumowych oraz prowadnice wózków podnośnika, b W ramach obsługi okresowej nasączyć rzadkim olejem filc smarujący gwint śruby pociągowej,! Do smarowania śrub pociągowych nie wolno uŝywać olejów do pił łańcuchowych ulegających biologicznej degradacji, poniewaŝ grozi to uszkodzeniem podnośnika. Intensywne przesmarowywanie śrub pociągowych lub stosowanie do smarowania smaru stałego prowadzi do zredukowania sprawności podnośnika 8

9 i tym samym zdolności do podnoszenia. Powinno się więc tego unikać, a w razie potrzeby usunąć smar stały ze śrub i powlec je cienko olejem. f h a Sprawdzić stopień zuŝycia poduszek gumowych i w razie potrzeby wymienić, Raz w miesiącu przesmarować smarem uniwersalnym nakrętki zabezpieczające wózków; smar wtłacza się przez smarowniczki, dostępne przez otwory w wózkach. W tym celu naleŝy odkręcić osłony (g) i wyciągnąć do góry. Raz w roku przesmarować smarem uniwersalnym łoŝyska śrub pociągowych; smar wtłacza się przez smarowniczki. RównieŜ w tym celu naleŝy odkręcić osłony (g) i wyciągnąć do góry. Filc smarujący, który znajduje się przy nakrętce nośnej, napełnia się w trakcie przesuwania się wózków z połoŝenia dolnego w górne. NaleŜy uŝywać rzadkiego oleju, np. SAE 15W40. Dwukrotnie uruchomić podnośnik do połoŝeń krańcowych. Na koniec podnieść cięŝar, aby sprawdzić, czy bieg wózków jest spokojny. Smarowanie nakrętek odbywa się olejarką ręczną, którą wsuwa się między kolumnę (c) a osłonę blaszaną (g), którą naleŝy ewentualnie zdjąć. Smarowanie to naleŝy wykonać przy okazji kaŝdej obsługi okresowej lub częściej, gdy eksploatacja jest intensywna. NaleŜy wskazać tu na konieczność smarowania nakrętki nośnej wykonanej z nylonu. Regularne smarowanie w podanych odstępach czasowych zapewni sprawne funkcjonowanie podnośnika. Podczas czyszczenia podłogi warsztatu zwracać uwagę, aby agresywny środek myjący nie miał kontaktu z powierzchnią podnośnika. Zabroniony jest jakikolwiek długotrwały kontakt cieczy wszelkiego rodzaju z podnośnikiem. Do czyszczenia podnośnika Ŝadnych myjek wysokociśnieniowych (np. parowo wodnych). Regulacja przekładni pasowej KaŜdorazowo po wymianie paska napędowego przekładni konieczna jest regulacja jego naciągu. Ustawienie i kontrola naciągu paska wymaga dysponowania dynamometrem oraz specjalnym sprawdzianem. Dlatego wykonanie tej czynności powinno się zlecić do autoryzowanego serwisu. 6 Postępowanie w przypadku awarii podnośnika Przyczyny nieprawidłowego działania podnośnika są na ogół łatwe do określenia oraz usunięcia. Prostą kontrolą poprawności działania podnośnika jest obserwacja diod na panelu sterowania. JeŜeli przyczyna awarii jest powaŝniejsza, to naleŝy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy podnośnika, jak równieŝ sprawdzania i naprawy układów elektrycznych. Objaw niesprawności: podnośnik nie daje się podnieść ani opuścić 9

10 MoŜliwa przyczyna: wyłącznik główny nie jest włączony uszkodzony przełącznik nawrotny, wymienić go uszkodzony bezpiecznik, wymienić go przerwany przewód zasilający, wymienić go przegrzany silnik (odczekać, aŝ ostygnie) nie jest wetknięta wtyczka podnośnik nie jest w oknie regulacji, ręcznie wyrównać uszkodzony pasek, wymienić go Objaw niesprawności: MoŜliwa przyczyna: podnośnik nie podnosi uszkodzona nakrętka nośna, skontaktować się z serwisem aktywne tylko 2 fazy zwarte styki górnego wyłącznika krańcowego, opuścić podnośnik poluzowany lub zerwany pasek, sprawdzić i wymienić Objaw niesprawności: MoŜliwa przyczyna: podnośnik nie opuszcza zwarte styki dolnego wyłącznika krańcowego, podnieść podnośnik najechanie na przeszkodę, ręcznie wyrównać 6.1 Awaryjne opuszczanie podnośnika W przypadku zaniku zasilania, nie moŝna opuścić podnośnika za pomocą silników napędowych. W takim przypadku istnieje moŝliwość opuszczenia ramion w dolne połoŝenie poprzez ręczne obracanie nakrętek nośnych, znajdujących się na górnych końcach śrub pociągowych. Awaryjne opuszczanie podnośnika moŝe przeprowadzić jedynie osoba, która została zapoznana z obsługą podnośnika. W czasie ręcznego opuszczania naleŝy przestrzegać tych samych zasad bezpieczeństwa, jak przy opuszczaniu normalnym. Kolejność postępowania: Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym. Zdjąć blaszaną osłonę paska napędowego. Obracając nakrętki kół pasowych na zmianę w obu kolumnach opuszczać na zmianę wózki co 5 cm, aŝ podnośnik osiągnie dolne połoŝenie. Po awaryjnym opuszczeniu wymienić uszkodzoną część. 10

11 6.2 NajeŜdŜanie na przeszkodę JeŜeli poruszające się ramiona lub wózek natrafią na przeszkodę wskutek nieuwagi obsługującego, to nastąpi zatrzymanie tylko tego silnika, który napędza dany wózek. Drugi silnik wyłączy się, jak tylko napędzany przez niego wózek znajdzie się o 64 cm poza zakresem regulacji układu kontroli równobieŝności. Elementem zabezpieczającym silnik jest czujnik temperatury wbudowany w jego uzwojenie, który w przypadku przeciąŝenia silnika przerywa zasilanie elektryczne. Wznowienie pracy podnośnika jest moŝliwe dopiero po upływie 5 10 minut (czas potrzebny na ostygnięcie silnika, zaleŝny od temperatury zewnętrznej). Po awaryjnym zatrzymaniu silników trzeba sprawdzić stan pasków klinowych i ewentualnie wymienić. W tym celu skontaktować się z serwisem. 6.3 System awaryjnego wyłączania Podnośnik jest wyposaŝony w system awaryjnego wyłączania, który kontroluje zuŝywanie się nakrętek nośnych. W przypadku uszkodzenia nakrętki nośnej, obciąŝenie jest przenoszone na nakrętkę zabezpieczającą, która luźno porusza się po śrubie pociągowej. Kiedy nakrętka nośna pęknie lub zerwie się w niej gwint, podnośnik da się jeszcze raz opuścić. Po osiągnięciu dolnego połoŝenia nie będzie juŝ moŝliwe uruchomienie podnośnika, tzn. wózek po stronie gdzie wystąpiło uszkodzenie zostanie mechanicznie zablokowany. W trakcie próby podniesienia podnośnika, wózki opuszczą zakres regulacji i podnośnik wyłączy się. Nie wolno dopuścić do dalszego uŝytkowania podnośnika (np. przez odłączenie wyłącznika głównego), zanim nie zostanie skutecznie naprawiony. Zadziałanie systemu awaryjnego wyłączania wskazuje zawsze na wystąpienie uszkodzenia w podnośniku. Dlatego konieczne jest dokonanie dokładnego przeglądu technicznego jego stanu przez autoryzowany serwis. Wcześniej upewnić się, Ŝe zasilanie elektryczne podnośnika jest prawidłowe, tzn. wszystkie bezpieczniki są sprawne, a włącznik pozostaje włączony.! W przypadku awarii i napraw podnośnika, wyłącznik główny musi zostać wyłączony lub trzeba odciąć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Naprawa układu elektrycznego moŝe być przeprowadzana tylko przez przeszkolony personel. 6.4 Mechaniczny układ synchronizacji Aby zapewnić równobieŝność wózków obu kolumn podnośnika, połączono wózki układem pozycjonującym. Kiedy jeden z wózków porusza się szybciej tak, Ŝe pomiędzy wózkami powstanie róŝnica poziomów do 18 mm, to układ rozpozna tę sytuację. Szybciej poruszający się wózek pozostaje tak długo zatrzymywany, aŝ oba wózki znajdą się na tej samej wysokości. W przypadku, gdy podnośnik opuści jednak okno regulacji lub wyłączania na 64 mm, elektroniczne urządzenie sterujące spowoduje wyłączenie obu silników. W celu powrotu do normalnego zakresu regulacji w zakresie 18 mm, naleŝy wyrównać ręcznie podnośnik. Zdjąć górną pokrywę kolumny i obracać tak długo górną nakrętkę śruby pociągowej, aŝ oba wózki znajdą się na tej samej wysokości. 11

12 7 Kontrola bezpieczeństwa pracy Kontrola bezpieczeństwa pracy podnośnika jest wymagana w celu wyeliminowania groźby zaistnienia wypadku lub awarii podczas eksploatacji urządzenia. Kontrolę przeprowadza się w następujących przypadkach: 1. Przed pierwszym uruchomieniem, po zainstalowaniu podnośnika. 2. Po rozpoczęciu uŝytkowania podnośnika, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niŝ raz w roku. 3. W przypadku dokonania zmian w konstrukcji podnośnika. W przypadku 1 i 2 kontrolę powinna przeprowadzać osoba przeszkolona. Zalecamy wykonywać ją razem z obsługą techniczną. W przypadku 3 kontrolę powinna przeprowadzić osoba uprawniona. 8 MontaŜ i uruchomienie 8.1 Ustawienie podnośnika uwagi ogólne Ustawienie podnośnika musi być wykonane przez uprawnioną firmę, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Podnośnika w wykonaniu standardowym nie wolno ustawiać w pomieszczeniu zagroŝonym wybuchami lub na myjni samochodowej. Przed ustawieniem sprawdzić stan fundamentu lub wykonać odpowiedni fundament. Dla elektrycznego przyłącza przygotować gniazdo 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz. Przewód zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem T16A. Minimalny przekrój przewodu wynosi 2,5 mm Mocowanie podnośnika do posadzki Wymagane jest kotwienie podnośnika, aby uniknąć jego przesunięcia się. Betonowa posadzka musi mieć grubość co najmniej 200 mm (150 mm z ramową obejmą) i jakość B25. W sytuacji wątpliwej naleŝy wykonać próbne nawiercenie otworu i włoŝyć śrubę rozporową. Następnie naleŝy śrubę dokręcić (np. śrubę Liebig momentem 80 Nm). JeŜeli w strefie oddziaływania (Ø 200 mm) zauwaŝy się pojawienie uszkodzeń fundamentu (rysy, pęknięcia, itp.), oznacza to, Ŝe fundament nie nadaje się do ustawienia podnośnika. Wskazówki dotyczące przygotowania fundamentu przedstawiono w dalszej części instrukcji. Zwrócić uwagę, aby posadzka była płaska i zapewniała pełny styk z podstawą podnośnika. W celu zapewnienia lepszej ochrony przed wilgocią pochodzącą od posadzki warsztatu, zaleca się podłoŝenie pod płyty podstawy podnośnika, jeszcze przed kotwieniem, cienkiej folii polietylenowej. Ponadto po umocowaniu podnośnika zaleca się wypełnienie silikonem szczeliny między podstawą a posadzką. Wykonać otwory w posadzce pod śruby mocujące, nawiercając przez otwory w płytach podstawy (patrz rys.). Oczyścić otwory spręŝonym powietrzem. Wprowadzić w otwory śruby rozporowe. Producent wymaga uŝycia śrub rozporowych np. Liebig Typ B 20 lub innych o tych samych parametrach. 12

13 Przed umocowaniem podnośnika sprawdzić, czy beton odpowiada jakości B25 do górnej krawędzi posadzki. W tym celu naleŝy określić długość kotwy wg rysunku 10. Jeśli na betonie nośnym jest wykonana posadzka (samopoziomująca, asfaltowa, cementowa itp.), to naleŝy uwzględnić jej grubość i dobrać długość kotw wg rysunku 11. Wyrównać ustawienie kolumn podnośnika za pomocą poziomnicy. W razie konieczności podłoŝyć pod płyty podstawy np. cienkie paski blachy, aby uzyskać dokładnie pionowe ustawienie kolumn lub pełen styk płyt z fundamentem. Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym (np. Liebig M = 80 Nm) KaŜdą śrubę dokręcać momentem wskazanym przez jej producenta. Zastosowanie mniejszego momentu moŝe zagrozić bezpiecznej eksploatacji podnośnika. Jeśli śruba jest dokręcona wymaganym momentem, to wyoblona podkładka będzie płasko przylegać do płyty podstawy. Jest to oznaka, Ŝe zapewnione zostało pewne połączenie podnośnika z fundamentem. Rys. 7. Plan fundamentu dla podnośnika z górnym połączeniem kolumn * lub min 150 mm w przypadku zastosowania ramowej obejmy Zbrojenie w obu kierunkach nad i pod płytą min. 3.5 cm 2 /min (np. siatka stalowa zbrojeniowa Q377), przykryte betonem min. 2 cm Rys. 8. Plan fundamentu dla podnośnika z połączeniem kolumn w posadzce. Dodatkowo naleŝy przewidzieć rurkę pod kabel zasilający * lub min 150 mm w przypadku zastosowania ramowej obejmy 13

14 Rys. 9. Plan fundamentu wykonanego jako bloki A F E B C Rys. 10. Dobór długości śrub kotwiących do fundamentu z posadzką A posadzka B płyta podstawy C górna krawędź posadzki D otwór pod śrubę E część rozpręŝna śruby F beton nośny a głębokość otworu, wg producenta śruby b min. głębokość kotwienia, = 100 mm (80 mm przy zastosowaniu obejmy ramowej) c grubość betonu, = min. 200 mm (150 mm przy zastosowaniu obejmy ramowej) d średnica otworu wg producenta śruby e+f grubość ściskana, zaleŝna od grubości posadzki (f=15 mm) 16 liczba śrub D A C Rys. 11. Dobór długości śrub kotwiących do fundamentu bez posadzki Opis jak na rysunku 10 F E D 14

15 8.3 Podłączenie zasilania elektrycznego A) z zastosowaniem rur pionowych i poprzecznej Zdjąć górne pokrywy kolumn. Poprowadzić kable w rurze pionowej i poprzecznej i połączyć z wtyczką (rys. 12). OśmioŜyłowy przewód sterowania silnikami (z 2 wtyczkami) naleŝy wetknąć do płyty głowicy po stronie panelu sterowania, a następnie poprowadzić rurami do przeciwległej kolumny i połączyć z wtyczką przy drugiej płycie głowicy. TrzyŜyłowy przewód potencjometrów (z 2 wtyczkami) naleŝy równieŝ poprowadzić rurami do przeciwległej kolumny i połączyć z wtyczką przy drugiej płycie głowicy. Za pomocą pięcioŝyłowego przewodu sieciowego (z jedną wtyczką) stworzyć zasilanie dochodzące go płyty głowicy po stronie panelu sterowania. W rury pionowe nasunąć ostroŝnie z góry blaszane pokrywy. 3 Rys. 12. Rozmieszczenie kabli w podnośniku z 1 górnym połączeniem kolumn 2 1 przewód 7Ŝyłowy 2 przewód 3Ŝyłowy 3 przewód zasilający 5Ŝyłowy (proszę doprowadzić zasilanie pod prawą kolumnę podnośnika) 4 panel sterowania 4 B) bez zastosowania rur pionowych i poprzecznej (połączenie podłogowe) Prowadząc kable w posadzce moŝna zrezygnować ze stosowania górnych rur między kolumnami. Fundament musi być wykonany zgodnie z rysunkiem 79. Otwór do poprowadzenia kabli znajduje się w płycie podstawy. Kable naleŝy ułoŝyć w szybie znajdującym się w kolumnach. Kable poprowadzić w rurze wpuszczonej w fundament jeszcze przed ustawieniem podnośnika. Dostarczyć kolumny na miejsce ustawienia, wprowadzić kable w otwór w płycie podstawy i poprowadzić przez kolumnę do jej głowicy. OstroŜnie ustawić kolumny, aby uniknąć załamania lub zakleszczenia kabli. Podłączyć kable zgodnie z rys. 13. Zwrócić uwagę, aby kable nie dotykały do obracających się części. 15

16 Rys. 12. Rozmieszczenie kabli w podnośniku z podposadzkowym połączeniem kolumn 1 przewód 7Ŝyłowy 2 przewód 3Ŝyłowy 3 przewód zasilający 5Ŝyłowy (proszę doprowadzić zasilanie pod prawą kolumnę podnośnika) 4 panel sterowania MontaŜ ramion Zamontować ramiona i zabezpieczyć sworznie od góry i od dołu dostarczonymi pierścieniami. Sworznie ramion muszą być zabezpieczone obustronnie, poniewaŝ w przeciwnym razie nie będzie wymaganego połączenia między wózkiem nośnym a ramionami. Ponieść kilka razy pojazd na podnośniku. Wyprowadzić samochód i dokręcić śruby kotwiące kluczem dynamometrycznym (M = 80 Nm). 16

17 4000 (standardowo) zakres regulacji (standardowo) zakres regulacji strona z panelem obsługowym kierunek przejazdu wysokość podnoszenia 1870 strona przeciwna Podnośnik SmartLift 2.30 SL z poprzeczką rurową 17

18 strona z panelem obsługowym strona przeciwna kierunek przejazdu wysokość podnoszenia 1870 Podnośnik SmartLift 2.30 SL bez poprzeczki rurowej 18

19 Zestyk ab występuje w przełączniku tylko raz, jest to zestyk zwierny opóźniony, który jest aktywny zarówno w połoŝeniu I (wł), jak i w połoŝeniu II (wył) bezpiecznik wtyczka instalacja warsztatowa instalacja podnośnika Przełącznik manualny Kolumna z panelem sterowania Połączenie wtykowe między kolumnami Schemat elektryczny 1 19

20 podnoszenie opuszczanie Schemat elektryczny 2 F01 F02 K1 K2 M1 M2 ST B2 V1 V2 Termiczny wyłącznik ochronny w silniku Termiczny wyłącznik ochronny w silniku Stycznik silnikowy Stycznik silnikowy Silnik 400V, 1420 obr/min, 1,5 kw, strona sterowana Silnik 400V, 1420 obr/min, 1,5 kw, strona przeciwna Gniazdo wtykowe (wersja MB) Licznik czasu pracy (wersja MB) Dioda LED potencjometru Dioda LED potencjometru 20

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo