2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) fax: (022)

2 Spis treści: 1 Wstęp Informacje techniczne Przeznaczenie Dane techniczne Urządzenia zabezpieczające Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji Obsługa podnośnika Ustawienie pojazdu na podnośniku... 5 Regulacja synchronizacji podnośnika Podnoszenie pojazdu Opuszczanie pojazdu Wskaźniki LED na panelu sterowania Obsługa techniczna... 8 Smarowanie podnośnika Postępowanie w przypadku awarii podnośnika Awaryjne opuszczanie podnośnika NajeŜdŜanie na przeszkodę System awaryjnego wyłączania Mechaniczny układ synchronizacji Kontrola bezpieczeństwa pracy MontaŜ i uruchomienie Ustawienie podnośnika uwagi ogólne Mocowanie podnośnika do posadzki Podłączenie zasilania elektrycznego MontaŜ ramion Wstęp Konstrukcje podnośników firmy Nussbaum są wynikiem wieloletnich badań i doświadczenia. Wysoka jakość i przemyślana koncepcja gwarantują Państwu niezawodność, trwałość i ekonomiczność pracy. Aby uniknąć niepotrzebnych szkód i zagroŝeń, powinni Państwo uwaŝnie zapoznać się z tą instrukcją i stale się do niej stosować. Inne zastosowanie, niŝ wskazane w instrukcji uznaje się jako niezgodne z przepisami. Dotyczy to szczególnie wspinania się na podnośnik i podnoszenia się na nim. Firma Nussbaum Hebetechnik GmbH & KG nie odpowiada za szkody wynikłe z nie stosowania się do instrukcji. Ryzyko w tym zakresie ponosi uŝytkownik. Zachowaniami zgodnymi z przepisami są równieŝ: Przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz Wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądowych oraz zalecanych kontroli. 2

3 Zapoznanie z instrukcją wszystkich osób pracujących przy podnośniku. Szczególnie z treścią rozdziału " Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji". Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, a obowiązujących na właściwym terenie działania. Prawidłowe wykorzystywanie podnośnika. Obowiązki uŝytkownika: UŜytkownik zobowiązuje się dopuszczać do pracy przy podnośniku tylko te osoby, które: zostały zapoznane z podstawowymi przepisami bhp i zapobiegania wypadkom oraz z obsługą urządzenia; przeczytały rozdział dotyczący zasad bezpiecznej eksploatacji i potwierdziły ten fakt własnym podpisem. ZagroŜenia występujące podczas obsługi podnośnika: Podnośniki Nussbaum zostały zaprojektowane i zbudowane z wykorzystaniem obecnej wiedzy technicznej oraz znanym załoŝeniom technicznego bezpieczeństwa. Jednak niefachowa eksploatacja moŝe stworzyć zagroŝenie dla zdrowia i Ŝycia uŝytkownika lub spowodować zniszczenia materialne. Podnośnik moŝe być uŝytkowany tylko: do celów przewidzianych przez producenta kiedy jego stan techniczny nie stwarza zagroŝeń. Uwagi organizacyjne: Instrukcja obsługi musi być stale dostępna w miejscu uŝytkowania podnośnika. W uzupełnieniu do instrukcji obsługi naleŝy wskazać i przestrzegać ogólnie obowiązujących prawnych uregulowań dotyczących zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska. Stosować środki ochrony osobistej, jeŝeli jest to potrzebne lub wymagane przepisami. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zagroŝeń umieszczone na podnośniku utrzymywać w stanie czytelnym. Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom producenta podnośnika. Wymagania te spełniają tylko części oryginalne. Przestrzegać zalecanych i podanych w instrukcji obsługi terminów okresowych przeglądów. Dokonywanie przeglądów, usuwanie usterek Przestrzegać zakresów i terminów prac regulacyjnych, konserwacyjnych i przeglądowych, podanych w instrukcji obsługi, łącznie z zaleceniami dotyczącymi wymiany części z wyposaŝenia. Prace te moŝe wykonywać tylko fachowy personel, spełniający wymagania określone przez Urząd dozoru Technicznego. 3

4 2 Informacje techniczne 2.1 Przeznaczenie Podnośnik jest przeznaczony do podnoszenia pojazdów o masie całkowitej do 3000 kg, w normalnej eksploatacji warsztatowej, przy maksymalnym rozdziale obciąŝenia 3:2 lub 2:3 w kierunku wjeŝdŝania lub przeciwnym. Nie wolno dopuścić do pojedynczego obciąŝenia jednego lub dwóch ramion podnoszących. Zabrania się montowania podnośnika w wersji standardowej w pomieszczeniach, w których występuje zagroŝenie wybuchem oraz w myjniach samochodowych. 2.2 Dane techniczne Udźwig podnośnika ObciąŜenie ramienia podnoszącego Rozdział obciąŝenia Czas podnoszenia Wysokość podnoszenia Napięcie zasilania Moc silnika Prędkość obrotowa silnika Poziom hałasu Przyłącze 3000 kg max 1000 kg; nie dopuszcza się obciąŝania tylko jednego ramienia max 3:2 lub 2:3 w kierunku najeŝdŝania lub przeciwnym ok. 40 s max 1870 mm 3 x 400 V, 50 Hz 2 x 1,5 kw 1420 obr/min 75 dba 3~/N+PE, 400 V, 50 Hz z bezpiecznikiem T16A 2.3 Urządzenia zabezpieczające 1. Obwód bezpieczeństwa na wypadek pęknięcia nakrętki nośnej Sprawdzenie nakrętki nośnej za pomocą wbudowanego trzpienia 2. Wyłączniki krańcowe sterowane elektronicznie Zabezpieczenie podnośnika przed nadmiernym wysunięciem wózków w górę lub w dół 3. Odbój Zabezpieczenie przed zmiaŝdŝeniem i przyciśnięciem nóg 4. Elektroniczna kontrola synchronizacji Zabezpieczenie przed niewspółbieŝnym ruchem wózków podnośnika 3 Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji W trakcie eksploatacji podnośnika stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Całkowity cięŝar pojazdu podnoszonego za pomocą podnośnika 2.30 SL nie moŝe przekraczać 3000 kg. Podnośnik moŝe być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, zezwalającego na jego eksploatację. Zabrania się samodzielnego obsługiwania podnośnika osobom, które nie ukończyły 18 roku Ŝycia, a takŝe osobom, które nie zostały przeszkolone. 4

5 Samochód musi zostać podparty w miejscach przewidzianych przez producenta pojazdu. Poprawność podparcia sprawdzić po uniesieniu pojazdu na niewielką wysokość. Zabrania się przebywania jakiejkolwiek osoby postronnej w obszarze pracy podnośnika. Zabrania się transportowania osób na podnośniku oraz wewnątrz pojazdu. Zabrania się wspinania na podnośnik lub podniesiony pojazd. Po dokonaniu zmian w konstrukcji i po naprawie części nośnych naleŝy zlecić sprawdzenie podnośnika zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Nie wolno wykonywać Ŝadnych prac ingerujących w podnośnik, zanim nie zostanie wyłączony wyłącznik główny. Osoba obsługująca podnośnik musi w trakcie podnoszenia i opuszczania ramion obserwować pojazd. Zabrania się montowania podnośnika w wersji standardowej w pomieszczeniach, w których występuje zagroŝenie wybuchem. 4 Obsługa podnośnika W trakcie uŝytkowania podnośnika naleŝy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Dlatego przed rozpoczęciem eksploatacji naleŝy zapoznać się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Ustawienie pojazdu na podnośniku Wprowadzić pojazd na stanowisko, zwracając przy tym uwagę na kierunek jego ustawienia (patrz rys. 1 i 2). Wsunąć ramiona podnośnika pod pojazd i ustawić poduszki gumowe ramion w miejscach wskazanych przez producenta pojazdu (rys. 3). Muszą zadziałać zapadki blokujące ramiona. Upewnić się, Ŝe Ŝadna osoba lub przedmiot nie znajdują się w zagroŝonym obszarze pracy podnośnika. Rys. 1. Kolumny podnośnika muszą się znaleźć między kołem kierownicy a zawiasami drzwi samochodu Rys. 2. Samochód musi stać pośrodku między kolumnami 5

6 Rys. 3. Poduszki gumowe ramion podstawia się w miejscach przewidzianych do tego przez producenta pojazdu 4.2 Regulacja synchronizacji podnośnika Podnośnik jest wyposaŝony w elektroniczną synchronizację pracy wózków podnośnika. W kaŝdej kolumnie znajdują się elektroniczne potencjometry, które analizują faktyczne połoŝenie wrzeciona i tym samym wysokość wózków podnośnika. W przypadku wystąpienia róŝnicy wysokości ramion następuje zatrzymanie wózka wyprzedzającego ruch drugiego wózka (niezaleŝnie, czy ruch odbywa się na dół, czy do góry), na podstawie obliczeń dokonanych przez mikroprocesor. Stan unieruchomienia trwa tak długo, aŝ oba wózki znajdą się z powrotem na tej samej wysokości. Dopuszczalny zakres regulacji wynosi 18 mm. 4.3 Podnoszenie pojazdu Unieść nieco pojazd obróciwszy wyłącznik w połoŝenie podnoszenia, zgodnie ze znakiem (rys. 4), i sprawdzić, czy nadwozie dobrze oparło się na poduszkach. Unieść pojazd tak, aby koła nie stykały się juŝ z podłoŝem, przerwać proces podnoszenia i jeszcze raz sprawdzić, czy nadwozie pewnie oparło się na poduszkach. Bezwzględnie sprawdzać poprawność osadzenia pojazdu na poduszkach gumowych, poniewaŝ niewłaściwe podparcie pojazdu moŝe spowodować jego zsunięcie się z podnośnika. Podnieść pojazd na wymaganą wysokość. MoŜe dochodzić do kilkakrotnej regulacji synchronizacji podczas pracy podnośnika, zaleŝnie od rozdziału obciąŝenia. Zwracać uwagę, aby po podparciu pojazdu doszło do zablokowania ramion w celu ich unieruchomienia. Kiedy zostanie osiągnięte połoŝenie krańcowe (górne lub dolne), zaświecą się we wskaźniku dwie czerwone diody LED. Kiedy zaświecą się czerwone diody nie wolno na zmianę krótko opuszczać i podnosić podnośnika, poniewaŝ moŝe to spowodować jego uszkodzenie. Rys. 4. Wyłącznik główny 6

7 4.4 Opuszczanie pojazdu Sprawdzić, czy opuszczanie pojazdu nie spowoduje zagroŝenia osób lub uszkodzenia przedmiotów w obszarze pracy podnośnika. Opuścić pojazd na wymaganą wysokość lub w dolne połoŝenie; obrócić przy tym wyłącznik na. MoŜe dochodzić do kilkakrotnej regulacji synchronizacji podczas pracy podnośnika, zaleŝnie od rozdziału obciąŝenia. Kiedy ramiona podnośnika znajdą się w dolnym połoŝeniu, odsunąć je na zewnątrz (patrz D na rys. 5) w połoŝenie skrajne (patrz C). Rys. 5. C połoŝenie wyjściowe ramion D odchylanie ramion na zewnątrz po opuszczeniu podnośnika na dół Wyprowadzić pojazd ze stanowiska. 4.5 Wskaźniki LED na panelu sterowania Proces podnoszenia i opuszczania podnośnika jest nadzorowany przez układ pozycjonujący. Działanie układu jest dodatkowo sygnalizowane diodami LED na panelu sterowania. Rys. 6. Panel sterowania na kolumnie podnośnika Zaświecenie się podanych niŝej diod oznacza: OA1 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika górnego, aktywna strona obsługiwana K1 LED zielona stycznik silnika, aktywna strona obsługiwana UA1 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika dolnego, aktywna strona obsługiwana OA2 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika górnego, aktywna strona przeciwna K2 LED zielona stycznik silnika, aktywna strona przeciwna UA2 LED czerwona osiągnięcie wyłącznika dolnego, aktywna strona przeciwna Heben LED zielona podnośnik jedzie do góry Senken LED zielona podnośnik jedzie na dół 7

8 Wskazania w trakcie normalnego funkcjonowania Podnoszenie: świecą się następujące LED: Heben, K1, K2 oraz Ŝarzy się Senken Opuszczanie: świecą się następujące LED: Heben, K1, K2 oraz Ŝarzy się Heben Osiągnięcie górnego połoŝenia krańcowego (uruchomiony wyłącznik górny) świecą się następujące LED: OAl, OA2, Ŝarzy się Heben oraz Senken Osiągnięcie dolnego połoŝenia krańcowego (uruchomiony wyłącznik dolny) świecą się następujące LED: UAl, UA2, Ŝarzy się Senken oraz Heben 5 Obsługa techniczna UŜytkownik powinien regularnie co 3 miesiące dokonywać obsługi technicznej, polegającej przede wszystkim na smarowaniu punktów wskazanych w instrukcji. Okresy międzyobsługowe naleŝy skrócić w przypadku szczególnie intensywnej eksploatacji podnośnika lub jego zanieczyszczenia. W trakcie codziennej pracy podnośnika naleŝy obserwować poprawność jego funkcjonowania. ZauwaŜone zakłócenia naleŝy niezwłocznie zgłaszać do serwisu. 5.1 Smarowanie podnośnika Rys. 6. Punkty smarowania podnośnika Punkty smarowania podnośnika 2.30 SL (rys. 6): d, e, f Nasmarować dobrze smarem stałym wysięgniki ramion, sworznie poduszek gumowych oraz prowadnice wózków podnośnika, b W ramach obsługi okresowej nasączyć rzadkim olejem filc smarujący gwint śruby pociągowej,! Do smarowania śrub pociągowych nie wolno uŝywać olejów do pił łańcuchowych ulegających biologicznej degradacji, poniewaŝ grozi to uszkodzeniem podnośnika. Intensywne przesmarowywanie śrub pociągowych lub stosowanie do smarowania smaru stałego prowadzi do zredukowania sprawności podnośnika 8

9 i tym samym zdolności do podnoszenia. Powinno się więc tego unikać, a w razie potrzeby usunąć smar stały ze śrub i powlec je cienko olejem. f h a Sprawdzić stopień zuŝycia poduszek gumowych i w razie potrzeby wymienić, Raz w miesiącu przesmarować smarem uniwersalnym nakrętki zabezpieczające wózków; smar wtłacza się przez smarowniczki, dostępne przez otwory w wózkach. W tym celu naleŝy odkręcić osłony (g) i wyciągnąć do góry. Raz w roku przesmarować smarem uniwersalnym łoŝyska śrub pociągowych; smar wtłacza się przez smarowniczki. RównieŜ w tym celu naleŝy odkręcić osłony (g) i wyciągnąć do góry. Filc smarujący, który znajduje się przy nakrętce nośnej, napełnia się w trakcie przesuwania się wózków z połoŝenia dolnego w górne. NaleŜy uŝywać rzadkiego oleju, np. SAE 15W40. Dwukrotnie uruchomić podnośnik do połoŝeń krańcowych. Na koniec podnieść cięŝar, aby sprawdzić, czy bieg wózków jest spokojny. Smarowanie nakrętek odbywa się olejarką ręczną, którą wsuwa się między kolumnę (c) a osłonę blaszaną (g), którą naleŝy ewentualnie zdjąć. Smarowanie to naleŝy wykonać przy okazji kaŝdej obsługi okresowej lub częściej, gdy eksploatacja jest intensywna. NaleŜy wskazać tu na konieczność smarowania nakrętki nośnej wykonanej z nylonu. Regularne smarowanie w podanych odstępach czasowych zapewni sprawne funkcjonowanie podnośnika. Podczas czyszczenia podłogi warsztatu zwracać uwagę, aby agresywny środek myjący nie miał kontaktu z powierzchnią podnośnika. Zabroniony jest jakikolwiek długotrwały kontakt cieczy wszelkiego rodzaju z podnośnikiem. Do czyszczenia podnośnika Ŝadnych myjek wysokociśnieniowych (np. parowo wodnych). Regulacja przekładni pasowej KaŜdorazowo po wymianie paska napędowego przekładni konieczna jest regulacja jego naciągu. Ustawienie i kontrola naciągu paska wymaga dysponowania dynamometrem oraz specjalnym sprawdzianem. Dlatego wykonanie tej czynności powinno się zlecić do autoryzowanego serwisu. 6 Postępowanie w przypadku awarii podnośnika Przyczyny nieprawidłowego działania podnośnika są na ogół łatwe do określenia oraz usunięcia. Prostą kontrolą poprawności działania podnośnika jest obserwacja diod na panelu sterowania. JeŜeli przyczyna awarii jest powaŝniejsza, to naleŝy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy podnośnika, jak równieŝ sprawdzania i naprawy układów elektrycznych. Objaw niesprawności: podnośnik nie daje się podnieść ani opuścić 9

10 MoŜliwa przyczyna: wyłącznik główny nie jest włączony uszkodzony przełącznik nawrotny, wymienić go uszkodzony bezpiecznik, wymienić go przerwany przewód zasilający, wymienić go przegrzany silnik (odczekać, aŝ ostygnie) nie jest wetknięta wtyczka podnośnik nie jest w oknie regulacji, ręcznie wyrównać uszkodzony pasek, wymienić go Objaw niesprawności: MoŜliwa przyczyna: podnośnik nie podnosi uszkodzona nakrętka nośna, skontaktować się z serwisem aktywne tylko 2 fazy zwarte styki górnego wyłącznika krańcowego, opuścić podnośnik poluzowany lub zerwany pasek, sprawdzić i wymienić Objaw niesprawności: MoŜliwa przyczyna: podnośnik nie opuszcza zwarte styki dolnego wyłącznika krańcowego, podnieść podnośnik najechanie na przeszkodę, ręcznie wyrównać 6.1 Awaryjne opuszczanie podnośnika W przypadku zaniku zasilania, nie moŝna opuścić podnośnika za pomocą silników napędowych. W takim przypadku istnieje moŝliwość opuszczenia ramion w dolne połoŝenie poprzez ręczne obracanie nakrętek nośnych, znajdujących się na górnych końcach śrub pociągowych. Awaryjne opuszczanie podnośnika moŝe przeprowadzić jedynie osoba, która została zapoznana z obsługą podnośnika. W czasie ręcznego opuszczania naleŝy przestrzegać tych samych zasad bezpieczeństwa, jak przy opuszczaniu normalnym. Kolejność postępowania: Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym. Zdjąć blaszaną osłonę paska napędowego. Obracając nakrętki kół pasowych na zmianę w obu kolumnach opuszczać na zmianę wózki co 5 cm, aŝ podnośnik osiągnie dolne połoŝenie. Po awaryjnym opuszczeniu wymienić uszkodzoną część. 10

11 6.2 NajeŜdŜanie na przeszkodę JeŜeli poruszające się ramiona lub wózek natrafią na przeszkodę wskutek nieuwagi obsługującego, to nastąpi zatrzymanie tylko tego silnika, który napędza dany wózek. Drugi silnik wyłączy się, jak tylko napędzany przez niego wózek znajdzie się o 64 cm poza zakresem regulacji układu kontroli równobieŝności. Elementem zabezpieczającym silnik jest czujnik temperatury wbudowany w jego uzwojenie, który w przypadku przeciąŝenia silnika przerywa zasilanie elektryczne. Wznowienie pracy podnośnika jest moŝliwe dopiero po upływie 5 10 minut (czas potrzebny na ostygnięcie silnika, zaleŝny od temperatury zewnętrznej). Po awaryjnym zatrzymaniu silników trzeba sprawdzić stan pasków klinowych i ewentualnie wymienić. W tym celu skontaktować się z serwisem. 6.3 System awaryjnego wyłączania Podnośnik jest wyposaŝony w system awaryjnego wyłączania, który kontroluje zuŝywanie się nakrętek nośnych. W przypadku uszkodzenia nakrętki nośnej, obciąŝenie jest przenoszone na nakrętkę zabezpieczającą, która luźno porusza się po śrubie pociągowej. Kiedy nakrętka nośna pęknie lub zerwie się w niej gwint, podnośnik da się jeszcze raz opuścić. Po osiągnięciu dolnego połoŝenia nie będzie juŝ moŝliwe uruchomienie podnośnika, tzn. wózek po stronie gdzie wystąpiło uszkodzenie zostanie mechanicznie zablokowany. W trakcie próby podniesienia podnośnika, wózki opuszczą zakres regulacji i podnośnik wyłączy się. Nie wolno dopuścić do dalszego uŝytkowania podnośnika (np. przez odłączenie wyłącznika głównego), zanim nie zostanie skutecznie naprawiony. Zadziałanie systemu awaryjnego wyłączania wskazuje zawsze na wystąpienie uszkodzenia w podnośniku. Dlatego konieczne jest dokonanie dokładnego przeglądu technicznego jego stanu przez autoryzowany serwis. Wcześniej upewnić się, Ŝe zasilanie elektryczne podnośnika jest prawidłowe, tzn. wszystkie bezpieczniki są sprawne, a włącznik pozostaje włączony.! W przypadku awarii i napraw podnośnika, wyłącznik główny musi zostać wyłączony lub trzeba odciąć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Naprawa układu elektrycznego moŝe być przeprowadzana tylko przez przeszkolony personel. 6.4 Mechaniczny układ synchronizacji Aby zapewnić równobieŝność wózków obu kolumn podnośnika, połączono wózki układem pozycjonującym. Kiedy jeden z wózków porusza się szybciej tak, Ŝe pomiędzy wózkami powstanie róŝnica poziomów do 18 mm, to układ rozpozna tę sytuację. Szybciej poruszający się wózek pozostaje tak długo zatrzymywany, aŝ oba wózki znajdą się na tej samej wysokości. W przypadku, gdy podnośnik opuści jednak okno regulacji lub wyłączania na 64 mm, elektroniczne urządzenie sterujące spowoduje wyłączenie obu silników. W celu powrotu do normalnego zakresu regulacji w zakresie 18 mm, naleŝy wyrównać ręcznie podnośnik. Zdjąć górną pokrywę kolumny i obracać tak długo górną nakrętkę śruby pociągowej, aŝ oba wózki znajdą się na tej samej wysokości. 11

12 7 Kontrola bezpieczeństwa pracy Kontrola bezpieczeństwa pracy podnośnika jest wymagana w celu wyeliminowania groźby zaistnienia wypadku lub awarii podczas eksploatacji urządzenia. Kontrolę przeprowadza się w następujących przypadkach: 1. Przed pierwszym uruchomieniem, po zainstalowaniu podnośnika. 2. Po rozpoczęciu uŝytkowania podnośnika, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niŝ raz w roku. 3. W przypadku dokonania zmian w konstrukcji podnośnika. W przypadku 1 i 2 kontrolę powinna przeprowadzać osoba przeszkolona. Zalecamy wykonywać ją razem z obsługą techniczną. W przypadku 3 kontrolę powinna przeprowadzić osoba uprawniona. 8 MontaŜ i uruchomienie 8.1 Ustawienie podnośnika uwagi ogólne Ustawienie podnośnika musi być wykonane przez uprawnioną firmę, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Podnośnika w wykonaniu standardowym nie wolno ustawiać w pomieszczeniu zagroŝonym wybuchami lub na myjni samochodowej. Przed ustawieniem sprawdzić stan fundamentu lub wykonać odpowiedni fundament. Dla elektrycznego przyłącza przygotować gniazdo 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz. Przewód zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem T16A. Minimalny przekrój przewodu wynosi 2,5 mm Mocowanie podnośnika do posadzki Wymagane jest kotwienie podnośnika, aby uniknąć jego przesunięcia się. Betonowa posadzka musi mieć grubość co najmniej 200 mm (150 mm z ramową obejmą) i jakość B25. W sytuacji wątpliwej naleŝy wykonać próbne nawiercenie otworu i włoŝyć śrubę rozporową. Następnie naleŝy śrubę dokręcić (np. śrubę Liebig momentem 80 Nm). JeŜeli w strefie oddziaływania (Ø 200 mm) zauwaŝy się pojawienie uszkodzeń fundamentu (rysy, pęknięcia, itp.), oznacza to, Ŝe fundament nie nadaje się do ustawienia podnośnika. Wskazówki dotyczące przygotowania fundamentu przedstawiono w dalszej części instrukcji. Zwrócić uwagę, aby posadzka była płaska i zapewniała pełny styk z podstawą podnośnika. W celu zapewnienia lepszej ochrony przed wilgocią pochodzącą od posadzki warsztatu, zaleca się podłoŝenie pod płyty podstawy podnośnika, jeszcze przed kotwieniem, cienkiej folii polietylenowej. Ponadto po umocowaniu podnośnika zaleca się wypełnienie silikonem szczeliny między podstawą a posadzką. Wykonać otwory w posadzce pod śruby mocujące, nawiercając przez otwory w płytach podstawy (patrz rys.). Oczyścić otwory spręŝonym powietrzem. Wprowadzić w otwory śruby rozporowe. Producent wymaga uŝycia śrub rozporowych np. Liebig Typ B 20 lub innych o tych samych parametrach. 12

13 Przed umocowaniem podnośnika sprawdzić, czy beton odpowiada jakości B25 do górnej krawędzi posadzki. W tym celu naleŝy określić długość kotwy wg rysunku 10. Jeśli na betonie nośnym jest wykonana posadzka (samopoziomująca, asfaltowa, cementowa itp.), to naleŝy uwzględnić jej grubość i dobrać długość kotw wg rysunku 11. Wyrównać ustawienie kolumn podnośnika za pomocą poziomnicy. W razie konieczności podłoŝyć pod płyty podstawy np. cienkie paski blachy, aby uzyskać dokładnie pionowe ustawienie kolumn lub pełen styk płyt z fundamentem. Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym (np. Liebig M = 80 Nm) KaŜdą śrubę dokręcać momentem wskazanym przez jej producenta. Zastosowanie mniejszego momentu moŝe zagrozić bezpiecznej eksploatacji podnośnika. Jeśli śruba jest dokręcona wymaganym momentem, to wyoblona podkładka będzie płasko przylegać do płyty podstawy. Jest to oznaka, Ŝe zapewnione zostało pewne połączenie podnośnika z fundamentem. Rys. 7. Plan fundamentu dla podnośnika z górnym połączeniem kolumn * lub min 150 mm w przypadku zastosowania ramowej obejmy Zbrojenie w obu kierunkach nad i pod płytą min. 3.5 cm 2 /min (np. siatka stalowa zbrojeniowa Q377), przykryte betonem min. 2 cm Rys. 8. Plan fundamentu dla podnośnika z połączeniem kolumn w posadzce. Dodatkowo naleŝy przewidzieć rurkę pod kabel zasilający * lub min 150 mm w przypadku zastosowania ramowej obejmy 13

14 Rys. 9. Plan fundamentu wykonanego jako bloki A F E B C Rys. 10. Dobór długości śrub kotwiących do fundamentu z posadzką A posadzka B płyta podstawy C górna krawędź posadzki D otwór pod śrubę E część rozpręŝna śruby F beton nośny a głębokość otworu, wg producenta śruby b min. głębokość kotwienia, = 100 mm (80 mm przy zastosowaniu obejmy ramowej) c grubość betonu, = min. 200 mm (150 mm przy zastosowaniu obejmy ramowej) d średnica otworu wg producenta śruby e+f grubość ściskana, zaleŝna od grubości posadzki (f=15 mm) 16 liczba śrub D A C Rys. 11. Dobór długości śrub kotwiących do fundamentu bez posadzki Opis jak na rysunku 10 F E D 14

15 8.3 Podłączenie zasilania elektrycznego A) z zastosowaniem rur pionowych i poprzecznej Zdjąć górne pokrywy kolumn. Poprowadzić kable w rurze pionowej i poprzecznej i połączyć z wtyczką (rys. 12). OśmioŜyłowy przewód sterowania silnikami (z 2 wtyczkami) naleŝy wetknąć do płyty głowicy po stronie panelu sterowania, a następnie poprowadzić rurami do przeciwległej kolumny i połączyć z wtyczką przy drugiej płycie głowicy. TrzyŜyłowy przewód potencjometrów (z 2 wtyczkami) naleŝy równieŝ poprowadzić rurami do przeciwległej kolumny i połączyć z wtyczką przy drugiej płycie głowicy. Za pomocą pięcioŝyłowego przewodu sieciowego (z jedną wtyczką) stworzyć zasilanie dochodzące go płyty głowicy po stronie panelu sterowania. W rury pionowe nasunąć ostroŝnie z góry blaszane pokrywy. 3 Rys. 12. Rozmieszczenie kabli w podnośniku z 1 górnym połączeniem kolumn 2 1 przewód 7Ŝyłowy 2 przewód 3Ŝyłowy 3 przewód zasilający 5Ŝyłowy (proszę doprowadzić zasilanie pod prawą kolumnę podnośnika) 4 panel sterowania 4 B) bez zastosowania rur pionowych i poprzecznej (połączenie podłogowe) Prowadząc kable w posadzce moŝna zrezygnować ze stosowania górnych rur między kolumnami. Fundament musi być wykonany zgodnie z rysunkiem 79. Otwór do poprowadzenia kabli znajduje się w płycie podstawy. Kable naleŝy ułoŝyć w szybie znajdującym się w kolumnach. Kable poprowadzić w rurze wpuszczonej w fundament jeszcze przed ustawieniem podnośnika. Dostarczyć kolumny na miejsce ustawienia, wprowadzić kable w otwór w płycie podstawy i poprowadzić przez kolumnę do jej głowicy. OstroŜnie ustawić kolumny, aby uniknąć załamania lub zakleszczenia kabli. Podłączyć kable zgodnie z rys. 13. Zwrócić uwagę, aby kable nie dotykały do obracających się części. 15

16 Rys. 12. Rozmieszczenie kabli w podnośniku z podposadzkowym połączeniem kolumn 1 przewód 7Ŝyłowy 2 przewód 3Ŝyłowy 3 przewód zasilający 5Ŝyłowy (proszę doprowadzić zasilanie pod prawą kolumnę podnośnika) 4 panel sterowania MontaŜ ramion Zamontować ramiona i zabezpieczyć sworznie od góry i od dołu dostarczonymi pierścieniami. Sworznie ramion muszą być zabezpieczone obustronnie, poniewaŝ w przeciwnym razie nie będzie wymaganego połączenia między wózkiem nośnym a ramionami. Ponieść kilka razy pojazd na podnośniku. Wyprowadzić samochód i dokręcić śruby kotwiące kluczem dynamometrycznym (M = 80 Nm). 16

17 4000 (standardowo) zakres regulacji (standardowo) zakres regulacji strona z panelem obsługowym kierunek przejazdu wysokość podnoszenia 1870 strona przeciwna Podnośnik SmartLift 2.30 SL z poprzeczką rurową 17

18 strona z panelem obsługowym strona przeciwna kierunek przejazdu wysokość podnoszenia 1870 Podnośnik SmartLift 2.30 SL bez poprzeczki rurowej 18

19 Zestyk ab występuje w przełączniku tylko raz, jest to zestyk zwierny opóźniony, który jest aktywny zarówno w połoŝeniu I (wł), jak i w połoŝeniu II (wył) bezpiecznik wtyczka instalacja warsztatowa instalacja podnośnika Przełącznik manualny Kolumna z panelem sterowania Połączenie wtykowe między kolumnami Schemat elektryczny 1 19

20 podnoszenie opuszczanie Schemat elektryczny 2 F01 F02 K1 K2 M1 M2 ST B2 V1 V2 Termiczny wyłącznik ochronny w silniku Termiczny wyłącznik ochronny w silniku Stycznik silnikowy Stycznik silnikowy Silnik 400V, 1420 obr/min, 1,5 kw, strona sterowana Silnik 400V, 1420 obr/min, 1,5 kw, strona przeciwna Gniazdo wtykowe (wersja MB) Licznik czasu pracy (wersja MB) Dioda LED potencjometru Dioda LED potencjometru 20

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

WERTHER International

WERTHER International WERTHER International PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY NOśYCOWY 260 A Instrukcja obsługi v.09.02 WERTHER International POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI I. OPIS URZĄDZENIA...3 II. DANE TECHNICZNE... 4 III. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

! O S T R OśNIE! MoŜliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! O S T R OśNIE! MoŜliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4026 PL Sonda poziomu cieczy oraz poziomu z wyłącznikiem temperaturowym (NVT) umoŝliwiają kontrolę poziomu cieczy oraz poziomu i temperatury cieczy w nieskomplikowanych zasilaczach hydraulicznych i układach

Bardziej szczegółowo

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15 Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWANA WITRYNA VEC 105/108, 205/208 / VEN 105/108, 205/208 / BAC 10 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja...

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G

ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G ZAŁĄCZNIK B ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G Z500G ZAŁĄCZNIK B W wyposaŝeniu opcjonalny istnieje moŝliwość zamontowania do prasy belującej zawieszenia gąsienicowego. Prasa belująca w takiej kompletacji moŝe

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU UKŁADÓW POWER PACKS

INSTRUKCJA MONTAŻU UKŁADÓW POWER PACKS OPIS WYROBU Produkowane przez HYVA układy power-packs, są kompletnymi elektro hydraulicznymi jednostkami napędowymi, zapewniającymi łatwy montaż, przy zachowaniu wysokiej, jakości i niezawodności. W ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI).

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI). - 1 - I. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu warsztatowego uprawnionego do obsługi obrotomierza OBD-104. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z obrotomierzem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl Instrukcja obsługi/dtr Zaszywarka model GK9-2 www.zaszywarka.pl I. Specyfikacje Dane techniczne: 1. Ścieg jedno-igłowy łańcuszkowy 2. Długość ściegu(stała w mm) 8 3. Prędkość obr. Silnika 8000 Obr/min

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 Stan 12/2004 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 DANE TECHNICZNE... 4 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Instrukcja instalacji i użytkowania Szatkownica do warzyw Model: PSP - 100 i PSP - 300 PSP 300 PSP 100 1 Opis: Deklaracja zgodności z normami 3 Dane techniczne urządzenia 3 Kontrola opakowania i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU Bariera drogowa EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYKŁADOWA INSTALACJA Legenda: 1. Bariera drogowa 2. Centrala sterująca 3. Bariera podczerwieni 4. Bezpiecznik 5. Kolumna 1200mm z włącznikiem kluczykowym 6.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Zakład Mechaniki Precyzyjnej Gliwice 17.10.2006 NIVOMER 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl fax.tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI ROLKOWY OPIEKACZ PARÓWEK CW 6, CW 8 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja... 4 3.1. Rozpakowanie... 4 3.2. Ustawienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH BW Wyd. lipiec 2009r INFORMACJE WSTĘPNE Wytwórca: Dostawca/serwis: Urządzenie: extruflex, 16 rue Baudin, 92300 Levallois-Perret, France Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF

Power Transmission Group Automotive Aftermarket  Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ. 2001 kod silnika AHF Ten silnik jest montowany w dużych ilościach w różnych samochodach i wariantach, a monter podczas ustawiania napinacza

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY Zespół elektropompy wspomagania układu kierowniczego WAśNE: Przed kaŝdą operacją podnoszenia pojazdu naleŝy wyłączyć zawieszenie pneumatyczne (podnośnik pomostowy 2 lub 4-kolumnowy, podnośnik warsztatowy

Bardziej szczegółowo

Convector "GC" MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC. System dwururowy

Convector GC MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC. System dwururowy Convector "GC" MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC Ciśnienie robocze 0,6 MPa Maksymalna temperatura wody zasilającej - 110 С Grzejniki GC posiadają wbudowany zawór termostatyczny Danfoss typu RTD-N z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 Strona 1 z 7 DTR. N-50 05.2011 STRUKCJA STALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 ZAGWIŹDZIE, ul. Lipowa 44, 46-030 Zagwiździe 1 Strona 2 z 7 UWAGA: Przed instalacją lub serwisem naleŝy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową

Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową Instrukcja montaŝu i warunki gwarancji Wymiar: 90x90 Kod produktu: BRAC.DEEP.ECO90P - 1 - Elementy składowe brodzika: 1 Brodzik 1szt 2 Obudowa 1szt 3 StelaŜ metalowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

ZD-QJJ3-2 DWUKOLUMNOWY PODNOŚNIK SAMOCHODOWY QJJ3-2 PRZEGLĄDY I KONSERWACJA KSIĄŻECZKA SERWISOWA. Hlavní Warszawa 68 Topolová 483

ZD-QJJ3-2 DWUKOLUMNOWY PODNOŚNIK SAMOCHODOWY QJJ3-2 PRZEGLĄDY I KONSERWACJA KSIĄŻECZKA SERWISOWA. Hlavní Warszawa 68 Topolová 483 Plan smarowania (patrz instrukcja użytkownika) Przestrzegaj okresów i harmonogramów smarowania! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym centrum serwisowym. poz. punkt smarowania

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta

ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120. do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta ADAPTER OTWIERANIA BRAMY AB 120 do central telefonicznych Platan: Alfa, Alfa plus, Beta i Delta Adaptery bramofonowe PLATAN AB 100, AB 110 i AB 120 są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)361-50-15; 361-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)361-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W REV. 3 DATA: 11/10/02 Strona 1 z 6 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów podłączonych

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi Prostownik do akumulatorów 12 V Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: Strona 1. Zasady bezpiecznego uŝytkowania...3 1.1 Wskazówki ogólne...3 1.2 Wskazówki dotyczące bhp...3 1.3 Elektromagnetyczna kompatybilność...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo