INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G Stan 12/2004

2 Spis treści 1. WSTĘP OPIS TECHNICZNY DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGA URZĄDZENIA USUWANIE USTEREK OBSŁUGA TECHNICZNA WYKAZ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH CZYSZCZENIE KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA PRACY MONTAś I URUCHOMIENIE ZALECENIA DOTYCZĄCE USTAWIENIA ZAMONTOWANIE ODPOWIETRZANIE

3 1. Wstęp Produkty ATT są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy. Wysoka jakość oraz przemyślana koncepcja są gwarancją ich niezawodności, długoletniej trwałości i ekonomicznej eksploatacji. Aby korzystanie z produktu nie naraŝało na niepotrzebne straty i zagroŝenia, prosimy o uwaŝne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie jej zaleceń. Inne niŝ przewidziano wykorzystanie urządzenia jest uwaŝane jako niezgodne z przeznaczeniem. Firma ATT- Automotive Testing Technologies GmbH nie odpowiada wtedy za powstałe szkody. Ryzyko poniesienia szkód ponosi sam uŝytkownik. Za uŝytkowanie zgodne z przepisami uwaŝa się takŝe: - Stosowanie się do wszystkich wskazówek podanych w tej instrukcji oraz - przestrzeganie prac konserwacyjnych i serwisowych oraz zalecanych kontroli. - Instrukcja obsługi jest przestrzegana przez wszystkie osoby pracujące przy urządzeniu. Dotyczy to szczególnie rozdziału 3 Zasady bezpieczeństwa. - Oprócz wskazówek BHP podanych w instrukcji obsługi naleŝy przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w miejscu eksploatacji urządzenia. - Posługiwanie się urządzeniem musi być zgodne z przepisami. Obowiązki uŝytkownika: UŜytkownik zobowiązuje się do dopuszczenia do pracy przy urządzeniu tylko takie osoby, które - zaznajomią się z podstawowymi przepisami dot. bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania wypadkom i zostały zapoznane z obsługą urządzenia. - przeczytały rozdział dot. bezpieczeństwa pracy oraz wskazówek ostrzegawczych, zrozumiały go i potwierdziły to własnoręcznym podpisem. ZagroŜenia związane z pracą urządzenia: Produkty ATT są projektowane i budowane według stanu techniki i znanych reguł zachowania bezpieczeństwa pracy. Jednak niewłaściwe obchodzenie się urządzeniem moŝe sprowadzić zagroŝenie dla zdrowia i Ŝycia uŝytkownika lub spowodować zniszczenia materialne. Urządzenie moŝe być eksploatowane tylko: - zgodnie z przeznaczeniem. - gdy znajduje się w stanie sprawności technicznej. Organizacja stanowiska pracy - Instrukcja obsługi musi być stale dostępna w miejscu uŝytkowania urządzenia. - W uzupełnieniu do instrukcji obsługi naleŝy przestrzegać ogólnie obowiązujące prawne i inne uregulowania, dotyczące zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska. - Przynajmniej sporadycznie naleŝy kontrolować pracę personelu pod kątem przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi! - Korzystać ze środków ochrony osobistej, o ile jest to konieczne lub wymagane przepisami. - Utrzymywać wszystkie wskazówki dotyczące BHP i zagroŝeń w stanie zdolnym do odczytania! - Części zamienne muszą odpowiadać technicznym wymaganiom, określonym przez producenta. Tylko części oryginalne gwarantują to. - Przestrzegać zalecanych lub podanych w instrukcji obsługi terminów okresowych przeglądów. Utrzymywanie sprawności, usuwanie niedomagań - Przestrzegać podanych w instrukcji obsługi prac regulacyjnych, konserwacyjnych i serwisowych oraz ich terminów, jak równieŝ wskazań dotyczących wymiany części/osprzętu! Prace te mogą być wykonywane tylko przez specjalnie przeszkolony personel. Gwarancja Zasadniczo obowiązują nasze Ogólne warunki sprzedaŝy i dostawy. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi są w stosunku do osób i szkód rzeczowych wykluczone, jeśli są wynikiem jednej lub kilku z podanych przyczyn. - UŜytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem - Nieprawidłowy montaŝ, uruchomienie, obsługa i serwisowanie 3

4 - UŜytkowanie urządzenia przy uszkodzonych zabezpieczeniach lub nieprawidłowo umieszczonych lub niedziałających urządzeniach ochronnych. - Nie stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi a dotyczących transportowania, magazynowania, montaŝu, uruchamiania, serwisowania i przygotowania urządzenia. - Dokonywanie samowolnych zmian w budowie urządzenia. - Dokonywanie samowolnych zmian w... (np. parametrów napędu: mocy, obrotów, itp.) - Niefachowe wykonanie napraw. - Przypadki nieszczęść wywołanych działaniami zewnętrznymi i siłą wyŝszą. 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne Dopuszczalne obciąŝenie szarpaka Maksymalny nacisk na koło Wymiary płyty L x B Sok płyty Siła przesuwu jednego siłownika Ciśnienie robocze Przyłącze elektryczne Napięcie sterowania Wymagana ilość oleju Lampa sterująca Poziom hałasu Przyłącze w warsztacie kg kg 750 x 750 mm +/- 50 mm z połoŝenia środkowego N 160 bar 400 V, 50 Hz, 2,2 kw 24 V ca. 11 Liter 24 V, 20 W 75 db(a) 3~/N+PE, 400V, 50 Hz z bezpiecznikiem T16A zgodne z normą VDE 3. Zasady bezpieczeństwa Podczas pracy z urządzeniem naleŝy przestrzegać następujących zaleceń: Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciąŝenia szarpaka wynoszącego kg, maksymalny nacisk koła na szarpak nie moŝe przekraczać kg. Podczas uŝytkowania szarpaka stosować się do instrukcji obsługi. Samodzielna obsługa urządzenia jest moŝliwa tylko przez osoby, które skończyły 18 lat i zostały odpowiednio przyuczone. Po dokonaniu zmian w konstrukcji urządzenia i napraw elementów nośnych, urządzenie musi zostać sprawdzone przez rzeczoznawcę. Ingerować w urządzenie moŝna dopiero po wyłączeniu i zamknięciu wyłącznika głównego. Nie wolno ustawiać urządzenia w wersji standardowej w pomieszczeniach naraŝonych na wybuch. 4

5 4. Obsługa urządzenia Podczas obsługi urządzenia trzeba ściśle stosować się do przepisów BHP. Prosimy przed pierwszym uruchomieniem przeczytać uwaŝnie rozdział 3! Przycisk Ruch szarpaka lewego Ruch szarpaka prawego Inne funkcje Cykle pracy E Lampa i silnik włączone A1 KaŜda płyta osobno Jak długo jest wciśnięty przycisk A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 A1+B1 Obie płyty przeciwbieŝnie 10 X (stop dowolnym przyciskiem) A2+B2 Obie płyty przeciwbieŝnie 10 X (stop dowolnym przyciskiem) C1+D1 Obie płyty jednakowo 10 X (stop dowolnym przyciskiem) C2+D2 Obie płyty jednakowo 10 X (stop dowolnym przyciskiem) Dodatkowe funkcje: Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków A1+D2 moŝna uaktywnić dodatkowe ruchy płyt szarpaka. Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków A2+D1 ruchy te zostają wyłączone. 5

6 Przycisk Ruch szarpaka lewego Ruch szarpaka prawego Funkcje Cykle A1 Obie płyty Jak długo jest wciśnięty przycisk A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Wjedź badaną osią pojazdu na obie płyty szarpaka. Zaciągnij hamulec, włącz bieg. Upewnij się, Ŝe wyłącznik główny w szafie sterowniczej jest w pozycji włączenia. Wciśnij przycisk E, uruchamiając w ten sposób silnik oraz włączając lampę. Wciskaj odpowiednie przyciski na lampie (patrz opis), aby wprawić płyty w ruch. 5. Usuwanie usterek Przyczyną zakłóconej pracy urządzenia moŝe być prosta awaria. NaleŜy sprawdzić urządzenie pod kątem moŝliwych przyczyn, podanych w tabeli. JeŜeli usterki nie da się usunąć podczas diagnozowania podanych przyczyn, to naleŝy wezwać serwis sprzedawcy. Objawy Przyczyny Sposób usunięcia Brak działania Wyłącznik główny jest wyłączony Wyłącznik sterowania jest wyłączony Zadziałał wyłącznik ochronny Sprawdzić i włączyć Sprawdzić i włączyć Wcisnąć Płyty poruszają się z szarpnięciami Uszkodzony kabel Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem Zlecić sprawdzenie kabla, ew. wymienić Pozostawić silnik do ostudzenia Powietrze w układzie Odpowietrzyć (patrz rozdz. 8.3) Brak ruchu płyt Błędny kierunek obrotów silnika Uszkodzone zawory Niedostateczna ilość oleju Sprawdzić i ew. zamienić bieguny Sprawdzić zawory i cewki Dolać oleju i odpowietrzyć 6

7 6. Obsługa techniczna Przed przystąpieniem do obsługi okresowej naleŝy stworzyć takie warunki, aby nie powstało przy tym zagroŝenie dla zdrowia i powstania szkód. UŜytkownik powinien regularnie dokonywać obsługi technicznej, polegającej przede wszystkim na wykonaniu punktów wskazanych w instrukcji. Okresy międzyobsługowe naleŝy skrócić w przypadku szczególnie intensywnej eksploatacji podnośnika lub jego zanieczyszczenia. W trakcie codziennej pracy podnośnika naleŝy obserwować poprawność jego funkcjonowania. ZauwaŜone zakłócenia lub nieszczelności naleŝy niezwłocznie zgłaszać do serwisu. 6.1 Wykaz czynności obsługowych Przed rozpoczęciem obsługi odłączyć zasilanie. Oczyścić z piasku i zanieczyszczeń tłoczyska siłowników. Napełnić smarowniczki smarem uniwersalnym. Sprawdzić stopień zuŝycia sworzni i łoŝysk, ewentualnie wymieć. Oczyścić i przesmarować ruchome części smarem np. uniwersalnym Auto Top 2000 LTD firmy Agip. Sprawdzić szczelność instalacji hydraulicznej. Olej hydrauliczny powinno się wymieniać przynajmniej raz w roku. W tym celu doprowadzić urządzenie w połoŝenie spoczynkowe, opróŝnić zbiornik i wlać nowy olej. Producent zaleca stosowanie wysokiej jakości oleju hydraulicznego o lepkości 32 cst. Uwaga: urządzenie pracuje w temperaturach otoczenia poniŝej 5 C, to powinno być napełnione olejem ATF-Suffix. Ilość do wymiany podana w danych technicznych. Po wlaniu poziom oleju musi zawierać się między górnym i dolnym znakiem na wskaźniku. Sprawdzić wzrokowo wszystkie spoiny spawalnicze. W przypadku wykrycia, Ŝe są pęknięte, zatrzymać urządzenie i powiadomić producenta. Sprawdzić stan powłoki lakierowej i ew. naprawić. Oczyścić miejsca uszkodzonego lakieru (papierem ściernym o ziarnistości 120) i nanieść lakier zaprawkowy o odpowiednim kolorze (patrz numer RAL). Sprawdzić powierzchnię ocynkowaną. Oczyścić powierzchnie pokryte białym nalotem lub rdzą (papierem ściernym o ziarnistości 280) i nanieść odpowiedni środek zabezpieczający (np. lakier zaprawkowy). Sprawdzić stan przewodów elektrycznych i ich kanały. Dokręcić wszystkie śruby mocujące zalecanym momentem (patrz tabela). Zalecane momenty dokręcania śrub klasy 8.8 (tabela lewa) i klasy 10.9 (tabela prawa) *) Współczynnik tarcia 0,10 dla bardzo dobrej powierzchni, posmarowanej **) Współczynnik tarcia 0,15 dla dobrej powierzchni, posmarowanej lub suchej ***) Współczynnik tarcia 0,20 dla powierzchni czarnej lub fosfatowanej, suchej 7

8 6.2 Czyszczenie Regularnie i prawidłowo wykonywana konserwacja urządzenia pozwoli na przedłuŝenie jego niezawodnej pracy. Ponadto moŝe być ona warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku wystąpienia korozji. Najlepszą ochroną dla podnośnika jest regularne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, do których naleŝą przede wszystkim: - sól słuŝąca do posypywania jezdni, - piasek, kamienie, ziemia, - wszelkiego rodzaju kurz - woda, równieŝ w związkach z innymi czynnikami środowiska naturalnego, - agresywne osady, - długie utrzymywanie się wilgoci wskutek niedostatecznej wentylacji. Jak często podnośnik powinien być czyszczony, zaleŝy to głównie od intensywności jego eksploatacji, od sposobu obchodzenia się z podnośnikiem, od czystości warsztatu i od miejsca ustawienia podnośnika. Ponadto stopień zanieczyszczenia jest zaleŝny od pory roku, warunków pogodowych oraz od wentylacji wewnątrz warsztatu. Przy niekorzystnych warunkach moŝe być konieczne czyszczenie podnośnika nawet raz w tygodniu, ale na ogół powinno wystarczyć raz w miesiącu. Do czyszczenia nie wolno uŝywać agresywnych i rysujących środków. Zaleca się stosowanie ciepłej wody i ogólnie dostępnych środków do mycia. Do czyszczenia nie uŝywać myjek wysokociśnieniowych (np. parowowodnych). Usuwać starannie wszelkie zanieczyszczenia gąbką, pomagając sobie ewentualnie szczotką. Zwracać uwagę, aby Ŝadne resztki środka myjącego nie pozostawały na ruchomych częściach płyt. Po umyciu urządzenie przetrzeć do sucha szmatką. Przed myciem wyłączyć ze względów bezpieczeństwa wyłącznik główny i zamknąć. 7. Kontrola bezpieczeństwa pracy Kontrola bezpieczeństwa pracy podnośnika jest wymagana w celu wyeliminowania groźby zaistnienia wypadku lub awarii podczas eksploatacji urządzenia. Kontrolę przeprowadza się w następujących przypadkach: 1. Przed pierwszym uruchomieniem, po zainstalowaniu podnośnika. 2. Po rozpoczęciu uŝytkowania podnośnika, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niŝ raz w roku. 3. W przypadku dokonania zmian w konstrukcji podnośnika. W przypadku 1 i 2, kontrolę powinna przeprowadzać osoba przeszkolona. Zalecamy wykonywać ją razem z obsługą techniczną. W przypadku 3, kontrolę powinien przeprowadzić rzeczoznawca. 8

9 8. MontaŜ i uruchomienie 8.1 Zalecenia dotyczące ustawienia Ustawienie urządzenia musi być wykonane przez przeszkolonych monterów producenta lub sprzedawcy. JeŜeli uŝytkownik dysponuje odpowiednio przeszkolonymi monterami, to moŝe ustawić urządzenie we własnym zakresie. Urządzenie ustawiać zgodnie z instrukcją montaŝu. Urządzenia w wersji standardowej nie wolno ustawiać w pomieszczeniach zagroŝonych wybuchem lub w pomieszczeniu myjni (wymagane uzgodnienie ze sprzedawcą). Przed ustawieniem urządzenia naleŝy wykonać fundament określony w zaleceniach (patrz schemat fundamentu). Miejsce ustawienie musi być płaskie. Fundament posadowiony na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu, gdzie mogą występować mrozy, naleŝy odpowiednio zagłębić. W celu zasilania elektrycznego naleŝy stworzyć przyłącze 3~/N + PE, 400 V, 50 Hz. Przewód zasilający naleŝy zabezpieczyć bezpiecznikiem 16 A. Miejsce przyłączenia znajduje się w szafie sterowniczej. W celu ochrony kabla elektrycznego naleŝy prowadzić go w rurkach. 8.2 Zamontowanie Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy stworzyć takie warunki, aby nie powstało przy tym zagroŝenie dla zdrowia i powstania szkód. Dotyczy to szczególnie bezpiecznych środków pomocniczych (np. Ŝurawia, podnośnika widłowego i odpowiedniej liczby osób), róŝnych podpór, jak równieŝ wystarczającego odgrodzenia urządzenia od osób postronnych. 1. Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. 2. Ustawić urządzenie zgodnie ze schematem na wybranym miejscu i wyrównać. naklejka zewnętrzna naklejka na cylindrze Rozmieszczenie naklejek ułatwia ustawienie szarpaka naklejka na cylindrze naklejka zewnętrzna kierunek wjazdu 9

10 3. Opuścić kasetony w przewidziane do tego zagłębienia, zwracając przy tym uwagę, aby zajęły one prawidłowe połoŝenie (lewy prawy) i w kierunku wzdłuŝnym wjazdu (strzałka). Zdjąć pokrywę. 4. Ustawić w wybranym miejscu agregat hydrauliczny i umocować. 5. Ustawić w wybranym miejscu skrzynkę elektryczną i umocować. 6. Połączyć przewody elastyczne z kasetonów z przewodami elastycznymi agregatu (te same cyfry). Do połączenia wykorzystać rury hydrauliczne (przygotowane przez warsztat). 7. Stworzyć zasilanie szafki elektrycznej (3PH/N+PE, 400 V, 50 Hz, 2,2 kw), przygotowane przez warsztat. 8. Odpowietrzyć instalację. 8.3 Odpowietrzanie 1. Przy zdjętych płytach najazdowych zabezpieczyć oba górne siłowniki przed zbyt dalekim wysunięciem się odpowiednią wkładką dystansową (np. klockiem drewnianym). strzałka = połoŝenie wkładki dystansowej (np. klocka drewnianego o szerokości ok mm) 2. Otworzyć odpowietrznik przy danym siłowniku, obracając śrubę odpowietrznika kluczem trzpieniowym sześciokątnym SW 4 o pół obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 3. Wysunąć siłownik za pomocą przycisku na lampie sterującej i przytrzymać wciśnięty przycisk. UWAGA: niebezpieczeństwa przygniecenia w kasetonie! 4. Kiedy z odpowietrznika zacznie wypływać olej bez pęcherzyków powietrza, zamknąć go z powrotem. 5. Proces odpowietrzania powinno się ewentualnie powtórzyć kilka razy, aby siłowniki poruszały się bez szarpnięć, co moŝe być spowodowane opóźnieniem zadziałania wywołanym róŝną długością przewodów. 6. Wykonać odpowietrzanie przy 8 siłownikach i na koniec sprawdzić stan oleju w agregacie hydraulicznym. W razie potrzeby uzupełnić poziom oleju. 10

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W. VENUS - plus. 80 l 100 l 140 l

ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W. VENUS - plus. 80 l 100 l 140 l ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY typ WJ/W VENUS - plus 80 l 100 l 140 l INSTRUKCJA INSTALACJI I UśYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo