Kraków, Al. Mickiewicza 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów multimedialnych dla potrzeb Dziekanatu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr zamówienia: DZP /2009 Wspólny Słownik Zamówień CPV Załączniki: 1. Druk Oferta załącznik nr 1 2. Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1A 3. Oświadczenie Załącznik nr 2 4. Dokument Gwarancyjny Załącznik nr 1B 5. Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 3. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,. II. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja projektorów multimedialnych szt.2 dla potrzeb Dziekanatu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanych dalej sprzętem. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do specyfikacji. 3. Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty na sprzęt równowaŝny w stosunku do wymaganego w SIWZ. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równowaŝnego do wymaganego przez zamawiającego, cięŝar udowodnienia równowaŝności spoczywa na wykonawcy. Przez sprzęt równowaŝny zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wskazanego (poŝądanego) przez zamawiającego. Składając ofertę wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanego zamiennika, podając jego parametry techniczne, w zakresie określonym załącznikiem nr 1A do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający, Ŝe nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie Art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 6. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: a) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany na rynku; b) sprzęt musi być kompletny (z pełnym okablowaniem, gotowy do uŝycia); c) wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia Deklaracji Zgodności CE przy dostawie sprzętu; d) wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do sprzętu instrukcji obsługi w języku polskim, e) wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do sprzętu oryginalnej karty gwarancyjnej zgodnej z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, f) wykonawca będzie zobowiązany do instalacji oraz uruchomienia sprzętu w siedzibie zamawiającego w ramach ceny oferty. 7. Wymagania w zakresie przeszkolenia pracowników zamawiającego: Przeszkolenie pracowników zamawiającego przez wykonawcę w zakresie obsługi sprzętu odbędzie się w ramach ceny oferty. 8. Wymagania zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: a) wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji wynosi: na projektor multimedialny 36 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia, na lampę projektora zgodnie z gwarancją producenta Gwarancja na sprzęt i lampę liczona będzie od daty odbioru przez zamawiającego. c) gwarancja winna obejmować: bezpłatne naprawy, regulacje, transport sprzętu, d) czas reakcji na zgłoszoną usterkę - do 2 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e) czas naprawy do 7 dni roboczych, f) w przypadku naprawy gwarancyjnej dłuŝszej niŝ 3 dni wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy, g) w przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji, wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, przy czym liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu oraz działania sił wyŝszych, 2

3 h) kaŝda naprawa gwarancyjna przedłuŝa gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu, i) transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy. PowyŜsze informacje winny być określone przez wykonawcę w druku Dokument Gwarancyjny stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. IV. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia, który obejmuje: dostawę sprzętu do siedziby jednostki organizacyjnej, instalację, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego wynosi: do 7 dni od daty zawarcia umowy V A. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz złoŝą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, Ŝe: Lp. Warunek do spełnienia Nazwa dokumentu potwierdzającego 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 604) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VA specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów uznany zostanie jako nie spełnienie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeŝeniem art. 26 ust 3 ustawy. 3.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 4.Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 3

4 B. Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VA do oferty naleŝy załączyć: 1. Wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, Druk OFERTA wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami (dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ) winny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania modyfikacji wzorów załączników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wypełnionej Tabeli Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do podania pełnego opisu oferowanego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w SIWZ, poprzez wypełnienie wszystkich wierszy w kolumnie nr 3 Parametry oferowane w tabeli Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji. 4. W kolumnie nr 3 załącznika nr 1A Parametry techniczne naleŝy podać (opisać) wszystkie proponowane parametry techniczne (identyczne lub lepsze w stosunku do podanych w kolumnie nr 2) oraz model i typ oferowanego sprzętu. 5. JeŜeli wykonawca oferuje parametry identyczne jak w kolumnie nr 2, moŝe wpisać w kolumnie nr 3 jedynie słowo Tak. z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający określi wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie w kolumnie nr 2 ich zakresu górnej lub dolnej granicy lub przedziału wartości, w którym winny się one mieścić. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany do podania pełnego opisu oferowanego parametru (konkretnych wartości). 6. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. W przypadku złoŝenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. 7. Wypełniony Dokument Gwarancyjny stanowiący Załącznik nr 1B do SIWZ. VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kaŝda ze stron prześle pisemnie lub za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 2. Informacje i wyjaśnienia w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: mgr ElŜbieta Kapłańska Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) Kraków, Al. Mickiewicza 21 pok. nr 36 (w godz ). 3. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ: KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. Pytania powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres zamawiającego lub faksem na nr (012) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści na stronie internetowej zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający moŝe w kaŝdym czasie zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią specyfikacji. O kaŝdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla nich wiąŝąca. W przypadku, gdy modyfikacja SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. VII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4

5 3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert A. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedna ofertę. 2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona wg postanowień niniejszej specyfikacji. 3. Druk Oferta wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 4. Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć ich tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez wykonawcę. 5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert. 6. JeŜeli wykonawca składa zastrzeŝenie, Ŝe część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku, z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, al.: ZastrzeŜona część oferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w al. 86 ust. 4 ustawy. 7. Wszystkie strony oferty wykonawca powinien ponumerować oraz wpisać ilość stron w druku Oferta. 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upowaŝnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty i załącznika muszą być opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę. 9. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane al.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 10. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Oferta na dostawę i instalację projektorów multimedialnych dla potrzeb Dziekanatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP / nie otwierać przed dniem r. godz. 13:00 na kopercie naleŝy zamieścić: nazwę i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem telefonu i numerem faksu. 11. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składnia ofert pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. B. Forma dokumentów. Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upowaŝnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upowaŝniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginałów dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, pok. nr 38 - Dział Zamówień Publicznych, w terminie do dnia r. r. do godz. 12: Oferty złoŝone po terminie podanym wyŝej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. r. o godz. 13:00 w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21 - pok Dział Zamówień Publicznych. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Otwarcie ofert poprzedzone zostanie podaniem kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adres wykonawców, cena kaŝdej oferty. 5

6 X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty winna być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena ofertowa musi uwzględniać: a) koszt dostawy (transportu sprzętu do siedziby zamawiającego); b) koszt montaŝu, instalacji, okablowania oraz uruchomienia sprzętu w siedzibie zamawiającego; c) koszt przeszkolenia personelu; d) podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert, e) koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy. 3. Cenę oferty wykonawca poda w druku Oferta. XI. Kryterium oceny ofert. 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie: Cena = 100% 2. Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: C xc = c n / c x x 100 % gdzie: C xc ilość punktów badanej oferty c n najniŝsza cena brutto z pośród badanych ofert c x cena brutto badanej oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta wykonawcy moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów. 3. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawy i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4.Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty: a)oczywiste omyłki pisarskie b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 5. Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŝy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryterium oceny ofert, z zastrzeŝeniem sytuacji przewidzianej art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy. 8. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy. 9.O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złoŝonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złoŝonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny i łączną punktację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 6

7 XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. XIII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. 1. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postawień oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: a) gdy sprzęt, którego dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji, pod warunkiem, Ŝe sprzęt zamienny spełni wymagania zawarte w SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia oraz pod warunkiem, Ŝe cena nie ulegnie zmianie. b) zmiany adresu pod który sprzęt ma być dostarczony pod warunkiem, Ŝe zmiana obejmować będzie granice administracyjne miasta Krakowa oraz pod warunkiem, Ŝe cena nie ulegnie zmianie. c) zmiany miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego pod warunkiem, Ŝe lokalizacja będzie bliŝej siedziby zamawiającego. d) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, Ŝe wykonanie umowy w terminie nie było moŝliwe z powodu siły wyŝszej, strajków itp. 4. Zmiana osób przewidzianych do współpracy nie wymaga aneksu lecz pisemnej modyfikacji. XIV. Środki ochrony prawnej 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu, zgodnie z postanowieniami art ustawy. 2. Przed upływem terminu składnia ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, prawo do protestu przysługuje równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu. 3. Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art. 183 ustawy. 4. Zgodnie z art. 184 ust 1a. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty. XV. Ustalenia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa oraz Kodeks Cywilny. Kraków, dnia..... Podpis i pieczęć Zamawiającego 7

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYKONANIE OKULARÓW KORYGUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej 60 000 euro na:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ NAWOZÓW SZTUCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-33, fax. 12 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ ANALIZATORA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10. Nr zamówienia: DZP - 0431-211/2008-II

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10. Nr zamówienia: DZP - 0431-211/2008-II UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ GAZÓW TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków, al. Mickiewicza 21 tel , fax

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków, al. Mickiewicza 21 tel , fax Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług naprawy, konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel.: 012 662 44 12, faks: 012 662 44 10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I WDROśENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662-44-12 fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyŝej 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I INSTALACJA PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

DOSTAWA I INSTALACJA PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662-44-12 fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012-662-44-33, fax. 012-662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę gazów technicznych do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ EKSPRESU DO KAWY DLA POTRZEB DZIEKANATU WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

DOSTAWĘ EKSPRESU DO KAWY DLA POTRZEB DZIEKANATU WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662-44-12 fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , faks:

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , faks: DZP-291/529/2/2012 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 0-12 662-44-33, faks: 0-12 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12)

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12) AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa portierni i wejścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SPRZĘTU MROśĄCEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

DOSTAWĘ SPRZĘTU MROśĄCEGO DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662-44-12 fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyŝej 14 000 euro na

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cybinka, dnia 19.06.2008r. Nasz znak: ON 340 / 06 / 08 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5, NIP 635-000-10-55, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , faks:

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , faks: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 0-12 662-44-33, faks: 0-12 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Modernizacja kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyŝej 60 000 euro na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. ( 12) fax.( 12)

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. ( 12) fax.( 12) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. ( 12) 662-44-30 fax.( 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Świadczenie usług pralniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.chwaszczyńska 26 Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69 zsznr13 @poczta.fm www.zs13.neostrada.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SERWEROWYCH DLA POTRZEB AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE PRZY AL. MICKIEWICZA 24/28

DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SERWEROWYCH DLA POTRZEB AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE PRZY AL. MICKIEWICZA 24/28 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012-662-44-12 fax. 012-662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro I. Nazwa i adres zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-30 fax.(0 12) 662-44-10 Nr zamówienia: DZP-0431-705/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) znak postępowania: OR-12.3410-208/07 tel. (012) 61 61 289, tel./fax. (012) 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo