SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH DLA POTRZEB KATEDRY FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr zamówienia: DZP /2010 Wspólny Słownik Zamówień CPV: Załączniki: 1. Druk Oferta - załącznik nr 1 2. Formularz cenowy Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie załącznik nr 1 A 3. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 2 4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 5. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, al. Mickiewicza 21 NIP , REGON II. Tryb przeprowadzenia postępowania Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych w zakresie 25 zadań: Zadanie nr 1: Kity do oznaczania progesteronu (RIA) Zadanie nr 2: Kity do oznaczania estradiolu (RIA) Zadanie nr 3: Kity do oznaczania testosteronu (RIA) Zadanie nr 4: Kity do oznaczania kortyzolu (RIA) Zadanie nr 5: Kity do oznaczania FT 3 Zadanie nr 6: Kity do oznaczania T 3 Zadanie nr 7: Kity do oznaczania FT 4 Zadanie nr 8: Kity do oznaczania T 4 Zadanie nr 9: Androstendione Zadanie nr 10: DHEA Zadanie nr 11: Estradiol (Double Antibody RIA) Ultra Sensitive Zadanie nr 12: Kity do oznaczania insuliny Zadanie nr 13: Znakowanie jodem T 3 Zadanie nr 14: Znakowanie jodem T 4 Zadanie nr 15: Znakowanie jodem rt 3 Zadanie nr 16: Kity do oznaczania oksytocyny Zadanie nr 17: Kity do oznaczania wazopresyny Zadanie nr 18: Zestawy do ozn. camp (BT-300) Zadanie nr 19: 125 J Met-enkefalina 250 µci (H ) Zadanie nr 20: Kity do oznaczania greliny (Ghrelin Total) Zadanie nr 21: Kity do oznaczania leptyny Zadanie nr 22: Kity do oznaczania IGF(RIA/CT) Zadanie nr 23: Kity do oznaczania GH (IRMA/CT) Zadanie nr 24: Kity do oznaczania ACTH Zadanie nr 25: Methyl-H3-Thymidine 7 Ci/mmol - 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ Formularz cenowy Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 4. Z uwagi na kontynuację badań prowadzonych przez jednostkę zamawiającego, konieczne jest dostarczanie zestawów wymienionych producentów, lub zestawów równowaŝnych z zachowaniem wymaganych parametrów. 5. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2

3 IV. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Odczynniki opisane w druku OFERTA będą dostarczane sukcesywnie w zaleŝności od potrzeb jednostki zamawiającego, bezpośrednio do tej jednostki, przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Miejscem dostaw jest siedziba Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Kraków, Al. Mickiewicza 24/ Wielkość, rodzaj i termin kaŝdej dostawy będzie uzgadniany z wykonawcą przez pracownika jednostki droga elektroniczną lub faxem. 4. Termin dostawy zamawianego zestawu do 4 tygodni od wysłania zamówienia drogą elektroniczną lub faxem. 3. KaŜde zamówienie określać będzie rodzaj zamawianych izotopów z uwzględnieniem numerów katalogowych i nazw, ilości i wielkości opakowań oraz termin dostawy. 4. Zamówienia będzie podpisane przez osobę upowaŝnioną do składania zamówień w imieniu jednostki. 5. Podczas realizacji zamówienia zamawiający powoła się na numer umowy zawartej z wykonawcą. 6. Wraz z dostawą zamówionych zestawów izotopowych do jednostki dydaktycznej zamawiającego, musi być dostarczona instrukcja ich przechowywania (magazynowania). 8. Wraz z dostawą zamówionej partii zestawów izotopowych do jednostki organizacyjnej zamawiającego, ma być wystawiona i dostarczona faktura, z określeniem ilościowojakościowym i wartościowym dostarczonego towaru. 9. Zamawiający podaje dane, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu faktur: - adres zamawiającego i płatnika: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, Kraków, z dopiskiem: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt. 10. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, Ŝe przedmiotem dostawy będą zestawy izotopowe, dla których minimalny okres waŝności będzie wynosił 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. V. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2011 roku. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadania Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wytwarzanie, obrót i transport przedmiotu zamówienia, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w pkt. VII A i VII B specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest złoŝyć łącznie z ofertą (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy). 3

4 VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty: A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wypełnione i podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 2) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wytwarzanie, obrót i transport przedmiotu zamówienia. Uwaga! Wykonawcy występujący wspólnie muszą złoŝyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe wymagać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Uwaga: W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 oraz odpowiednio dokument, o którym mowa w pkt. 2 albo w pkt. 3, składa kaŝdy z nich. C. Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII A i B do oferty naleŝy załączyć: 1. Wypełniony druk Oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wypełniony w zakresie zadania/zadań na które wykonawca składa ofertę stanowiący załącznik nr 1 A do SIWZ. 3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa albo inny dokument (np. kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę, upowaŝniający do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. W przypadku złoŝenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy dla poszczególnych czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania tych podmiotów w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Pisemne pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 4

5 Zamawiający informuje, Ŝe jeŝeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani przedłoŝyć zamawiającemu przed zawarciem umowy kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.(np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). VII. Podwykonawcy 1. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w druku OFERTA naleŝy podać zakres zamówienia, który będą realizować podwykonawcy. VIII. Wadium Wadium nie jest wymagane. IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy przesyłać za pośrednictwem faksu na numer 12/ , lub pismem przesłanym na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, Al. Mickiewicza 21, Kraków. 2. Oświadczenia woli naleŝy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu jednakŝe następnie ich treść naleŝy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt. 1, z zastrzeŝeniem pkt Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII A i B oraz pełnomocnictwa winny być złoŝone wyłącznie w formie pisemnej w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kaŝda ze stron prześle pisemnie lub za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 5. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Informacje i wyjaśnienia w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: osoba upowaŝniona do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych: Maria Zając - Dział Zamówień Publicznych, tel. 12/ , Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. nr 37 (w godz ). 7. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji: a) KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści SIWZ z zachowaniem terminów określonych w art. 38 ustawy dla postępowań o wartości zamówienia mniejszych niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeŝeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7a. 5

6 d) Pytania powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres zamawiającego faksem na nr 12 / e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ. f) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe wprowadzić zmianę do treści SIWZ. KaŜda zmiana wprowadzona do treści SIWZ staje się jej częścią. O kaŝdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowna informację na swojej stronie internetowej (Uczelnia Administracja - Zamówienia Publiczne - Aktualne postępowania - numer i nazwa przedmiotowego postępowania), na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla wykonawców wiąŝąca. g) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 8. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną, z wyjątkiem sytuacji opisanej w Rozdz. XVI pkt.1 SIWZ. 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. X. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XI. Opis sposobu przygotowania ofert A. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedna ofertę. 2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszej specyfikacji. 3. Druk Oferta wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 4. Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski. 5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert. 6. JeŜeli wykonawca składa zastrzeŝenie, Ŝe część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np.: ZastrzeŜona część oferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 7. Wykonawca powinien ponumerować wszystkie strony oferty oraz wpisać liczbę stron w druku Oferta. 6

7 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upowaŝnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty i załącznika muszą być opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę. 9. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 10. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków, Al. Mickiewicza 21 Dostawa zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP /2010 nie otwierać przed dniem godz. 14:00 Na kopercie naleŝy zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem telefonu i numerem faksu. Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie skutki z tytułu niedostarczenia oferty w wyznaczonym terminie i pod adres wskazany w rozdziale XII pkt 1 niniejszej SIWZ z powodu niewłaściwego opisania koperty ponosi wykonawca. 11. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składnia ofert pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. B. Forma dokumentów. Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upowaŝnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upowaŝniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym za wyjątkiem pkt. VII ppkt. C.3 specyfikacji. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez podmioty, których dokumenty dotyczą.. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginałów, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza nr 21, pok. nr 37 - Dział Zamówień Publicznych, w terminie do dnia r. do godz. 13: Oferty złoŝone po terminie podanym wyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 14:00 w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21 - pok. nr 35 - Dział Zamówień Publicznych. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 7

8 5. Otwarcie ofert poprzedzone zostanie podaniem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, cena kaŝdej oferty. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty winna być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zakresie kaŝdego zadania, na które wykonawca składa ofertę. 2. Cena oferty musi uwzględniać całość zakresu zamówienia określonego w SIWZ dla zadania/zadań, którego/których realizację wykonawca oferuje oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert. 3. Cenę oferty obejmującą wybrane zadanie/a (część/ci zamówienia) wykonawca poda w druku OFERTA pkt Przedstawione w druku OFERTA ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia. XIV. Kryteria oceny ofert 1. Ocena ofert dokonywana będzie oddzielenie dla kaŝdego z zadań. 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie: Cena = 100% Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: C xc = c n / c x x 100 gdzie: C xc ilość punktów badanej oferty c n najniŝsza cena brutto z pośród badanych ofert c x cena brutto badanej oferty Za najkorzystniejszą w zakresie danego zadania zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta wykonawcy moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów. 3. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawy i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 5. Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŝy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryteria oceny ofert, z zastrzeŝeniem sytuacji przewidzianej art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy. 8. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy. 9. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 8

9 b) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 10 a na stronie internetowej a takŝe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art.183 ustawy, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną w przypadku, gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie moŝliwe), albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie moŝliwe), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1, jeŝeli: a) w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta, b) Ŝadna oferta nie zostanie odrzucona, c) Ŝaden wykonawca nie zostanie wykluczony. 3. Wykonawca, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie doręczyć zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli nie zostało ono załączone do oferty. 4. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzić będą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. XVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postawień oferty i SIWZ. XVII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a takŝe kaŝdemu innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 9

10 3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, - skarga do sądu. 4. Środki ochrony prawnej wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. XVIII. Ustalenia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10. Nr zamówienia: DZP - 0431-211/2008-II

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE. tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10. Nr zamówienia: DZP - 0431-211/2008-II UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662 44 33, fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ GAZÓW TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 12 662-44-30, fax. 12 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I WDROśENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel.: 012 662 44 12, faks: 012 662 44 10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej 60 000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług naprawy, konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne Znak sprawy: ZP.271.5.2013 Łaziska Górne, dnia 18.02.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (012) 662-44-12 fax. (012) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN. Dostawa oryginalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 271.10.2011 Biuletyn ZP: 308508-2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyŝej 60 000 euro na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y

Z A M A W I A J Ą C Y Z A M A W I A J Ą C Y Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, kod 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24 www.nieklanska.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej"

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej Nasz znak: ZSP2/683/2011 Brzesko, dnia 18.11.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku im. Boh. Westerplatte ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Tel.: 14-66 316-03 Faks: 14-68- 630-07 www.zsp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1 Miasto Stołeczne Warszawa Zespół Szkół Nr 115 04-526 Warszawa ul. Króla Maciusia 5 Tel./fax.(22) 812 18 67 e-mail: maciejela7@wp.pl; zs115@edu.um.warszawa.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo