SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH DLA POTRZEB KATEDRY FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr zamówienia: DZP /2010 Wspólny Słownik Zamówień CPV: Załączniki: 1. Druk Oferta - załącznik nr 1 2. Formularz cenowy Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie załącznik nr 1 A 3. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 2 4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 5. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, al. Mickiewicza 21 NIP , REGON II. Tryb przeprowadzenia postępowania Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych w zakresie 25 zadań: Zadanie nr 1: Kity do oznaczania progesteronu (RIA) Zadanie nr 2: Kity do oznaczania estradiolu (RIA) Zadanie nr 3: Kity do oznaczania testosteronu (RIA) Zadanie nr 4: Kity do oznaczania kortyzolu (RIA) Zadanie nr 5: Kity do oznaczania FT 3 Zadanie nr 6: Kity do oznaczania T 3 Zadanie nr 7: Kity do oznaczania FT 4 Zadanie nr 8: Kity do oznaczania T 4 Zadanie nr 9: Androstendione Zadanie nr 10: DHEA Zadanie nr 11: Estradiol (Double Antibody RIA) Ultra Sensitive Zadanie nr 12: Kity do oznaczania insuliny Zadanie nr 13: Znakowanie jodem T 3 Zadanie nr 14: Znakowanie jodem T 4 Zadanie nr 15: Znakowanie jodem rt 3 Zadanie nr 16: Kity do oznaczania oksytocyny Zadanie nr 17: Kity do oznaczania wazopresyny Zadanie nr 18: Zestawy do ozn. camp (BT-300) Zadanie nr 19: 125 J Met-enkefalina 250 µci (H ) Zadanie nr 20: Kity do oznaczania greliny (Ghrelin Total) Zadanie nr 21: Kity do oznaczania leptyny Zadanie nr 22: Kity do oznaczania IGF(RIA/CT) Zadanie nr 23: Kity do oznaczania GH (IRMA/CT) Zadanie nr 24: Kity do oznaczania ACTH Zadanie nr 25: Methyl-H3-Thymidine 7 Ci/mmol - 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ Formularz cenowy Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 4. Z uwagi na kontynuację badań prowadzonych przez jednostkę zamawiającego, konieczne jest dostarczanie zestawów wymienionych producentów, lub zestawów równowaŝnych z zachowaniem wymaganych parametrów. 5. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2

3 IV. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Odczynniki opisane w druku OFERTA będą dostarczane sukcesywnie w zaleŝności od potrzeb jednostki zamawiającego, bezpośrednio do tej jednostki, przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Miejscem dostaw jest siedziba Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Kraków, Al. Mickiewicza 24/ Wielkość, rodzaj i termin kaŝdej dostawy będzie uzgadniany z wykonawcą przez pracownika jednostki droga elektroniczną lub faxem. 4. Termin dostawy zamawianego zestawu do 4 tygodni od wysłania zamówienia drogą elektroniczną lub faxem. 3. KaŜde zamówienie określać będzie rodzaj zamawianych izotopów z uwzględnieniem numerów katalogowych i nazw, ilości i wielkości opakowań oraz termin dostawy. 4. Zamówienia będzie podpisane przez osobę upowaŝnioną do składania zamówień w imieniu jednostki. 5. Podczas realizacji zamówienia zamawiający powoła się na numer umowy zawartej z wykonawcą. 6. Wraz z dostawą zamówionych zestawów izotopowych do jednostki dydaktycznej zamawiającego, musi być dostarczona instrukcja ich przechowywania (magazynowania). 8. Wraz z dostawą zamówionej partii zestawów izotopowych do jednostki organizacyjnej zamawiającego, ma być wystawiona i dostarczona faktura, z określeniem ilościowojakościowym i wartościowym dostarczonego towaru. 9. Zamawiający podaje dane, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu faktur: - adres zamawiającego i płatnika: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, Kraków, z dopiskiem: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt. 10. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, Ŝe przedmiotem dostawy będą zestawy izotopowe, dla których minimalny okres waŝności będzie wynosił 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. V. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2011 roku. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadania Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wytwarzanie, obrót i transport przedmiotu zamówienia, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w pkt. VII A i VII B specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest złoŝyć łącznie z ofertą (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy). 3

4 VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty: A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wypełnione i podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. 2) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wytwarzanie, obrót i transport przedmiotu zamówienia. Uwaga! Wykonawcy występujący wspólnie muszą złoŝyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe wymagać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Uwaga: W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 oraz odpowiednio dokument, o którym mowa w pkt. 2 albo w pkt. 3, składa kaŝdy z nich. C. Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII A i B do oferty naleŝy załączyć: 1. Wypełniony druk Oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - Wykaz zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wypełniony w zakresie zadania/zadań na które wykonawca składa ofertę stanowiący załącznik nr 1 A do SIWZ. 3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa albo inny dokument (np. kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę, upowaŝniający do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. W przypadku złoŝenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy dla poszczególnych czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania tych podmiotów w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Pisemne pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 4

5 Zamawiający informuje, Ŝe jeŝeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani przedłoŝyć zamawiającemu przed zawarciem umowy kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.(np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). VII. Podwykonawcy 1. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w druku OFERTA naleŝy podać zakres zamówienia, który będą realizować podwykonawcy. VIII. Wadium Wadium nie jest wymagane. IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy przesyłać za pośrednictwem faksu na numer 12/ , lub pismem przesłanym na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, Al. Mickiewicza 21, Kraków. 2. Oświadczenia woli naleŝy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu jednakŝe następnie ich treść naleŝy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt. 1, z zastrzeŝeniem pkt Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII A i B oraz pełnomocnictwa winny być złoŝone wyłącznie w formie pisemnej w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kaŝda ze stron prześle pisemnie lub za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 5. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Informacje i wyjaśnienia w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: osoba upowaŝniona do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych: Maria Zając - Dział Zamówień Publicznych, tel. 12/ , Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. nr 37 (w godz ). 7. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji: a) KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści SIWZ z zachowaniem terminów określonych w art. 38 ustawy dla postępowań o wartości zamówienia mniejszych niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeŝeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7a. 5

6 d) Pytania powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres zamawiającego faksem na nr 12 / e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ. f) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe wprowadzić zmianę do treści SIWZ. KaŜda zmiana wprowadzona do treści SIWZ staje się jej częścią. O kaŝdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowna informację na swojej stronie internetowej (Uczelnia Administracja - Zamówienia Publiczne - Aktualne postępowania - numer i nazwa przedmiotowego postępowania), na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla wykonawców wiąŝąca. g) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 8. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną, z wyjątkiem sytuacji opisanej w Rozdz. XVI pkt.1 SIWZ. 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. X. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XI. Opis sposobu przygotowania ofert A. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedna ofertę. 2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszej specyfikacji. 3. Druk Oferta wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 4. Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski. 5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert. 6. JeŜeli wykonawca składa zastrzeŝenie, Ŝe część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np.: ZastrzeŜona część oferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 7. Wykonawca powinien ponumerować wszystkie strony oferty oraz wpisać liczbę stron w druku Oferta. 6

7 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upowaŝnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty i załącznika muszą być opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę. 9. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). 10. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków, Al. Mickiewicza 21 Dostawa zestawów izotopowych dla potrzeb Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP /2010 nie otwierać przed dniem godz. 14:00 Na kopercie naleŝy zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem telefonu i numerem faksu. Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie skutki z tytułu niedostarczenia oferty w wyznaczonym terminie i pod adres wskazany w rozdziale XII pkt 1 niniejszej SIWZ z powodu niewłaściwego opisania koperty ponosi wykonawca. 11. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składnia ofert pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. B. Forma dokumentów. Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upowaŝnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upowaŝniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym za wyjątkiem pkt. VII ppkt. C.3 specyfikacji. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez podmioty, których dokumenty dotyczą.. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginałów, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza nr 21, pok. nr 37 - Dział Zamówień Publicznych, w terminie do dnia r. do godz. 13: Oferty złoŝone po terminie podanym wyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 14:00 w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21 - pok. nr 35 - Dział Zamówień Publicznych. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 7

8 5. Otwarcie ofert poprzedzone zostanie podaniem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, cena kaŝdej oferty. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty winna być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zakresie kaŝdego zadania, na które wykonawca składa ofertę. 2. Cena oferty musi uwzględniać całość zakresu zamówienia określonego w SIWZ dla zadania/zadań, którego/których realizację wykonawca oferuje oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert. 3. Cenę oferty obejmującą wybrane zadanie/a (część/ci zamówienia) wykonawca poda w druku OFERTA pkt Przedstawione w druku OFERTA ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia. XIV. Kryteria oceny ofert 1. Ocena ofert dokonywana będzie oddzielenie dla kaŝdego z zadań. 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie: Cena = 100% Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: C xc = c n / c x x 100 gdzie: C xc ilość punktów badanej oferty c n najniŝsza cena brutto z pośród badanych ofert c x cena brutto badanej oferty Za najkorzystniejszą w zakresie danego zadania zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta wykonawcy moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów. 3. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawy i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 5. Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŝy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŝej kryteria oceny ofert, z zastrzeŝeniem sytuacji przewidzianej art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy. 8. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy. 9. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 8

9 b) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 10 a na stronie internetowej a takŝe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art.183 ustawy, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną w przypadku, gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie moŝliwe), albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie moŝliwe), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1, jeŝeli: a) w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta, b) Ŝadna oferta nie zostanie odrzucona, c) Ŝaden wykonawca nie zostanie wykluczony. 3. Wykonawca, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie doręczyć zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli nie zostało ono załączone do oferty. 4. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzić będą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. XVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Ostateczna treść umowy moŝe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postawień oferty i SIWZ. XVII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a takŝe kaŝdemu innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 9

10 3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, - skarga do sądu. 4. Środki ochrony prawnej wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. XVIII. Ustalenia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 10

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo