LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL"

Transkrypt

1 B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 72 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i . Piszcie do nas... Janusz Piechociński Ministrowie PSL W sobotę 29 czerwca polską polityką znowu zawładnie POPiS. Obie partie będą miały swoje statutowe posiedzenia. Tymczasem ministrowie z PSL są bardzo aktywni. W pocie czoła pracują na swoich odcinkach. Dziękuję Ministrowi Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi za przygotowanie raportu o OFE. Myślę, Ŝe to dobry start do dyskusji o przyszłości systemu emertytalnego w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi koncepcję podziału środków unijnych na lata Ministrstwo Gospodarki zaś, intensyfikuje promocję polskiego eksportu. W numerze: OECD Rezultaty Rady Ministrów UE Minister Jędrzejczak w Wołominie Przełom budŝetowy Górnictwo Polski i Chin OFE Ogólnopolskie Dni Du- Ŝych Rodzin Powitanie wakacji Znalezione na Facebook u Nam zaleŝy na PSL, Lepszym PSL

2 Str. 2 Kraje Eurazji atrakcyjnym partnerem gospodarczym UE - PołoŜenie geograficzne tych państw na przecięciu szlaków handlowych z Azji do Europy, znaczne zasoby minerałów i kopalin, surowców energetycznych i rozwój rolnictwa sprawiają, iŝ obszar ten jest postrzegany przez polskich przedsiębiorców jako atrakcyjny i perspektywiczny - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas otwarcia Forum Biznesu. Spotkanie zorganizowane w ramach Konferencji Ministerialnej OECD odbyło się 27 czerwca 2013 r. w MG. Szef resortu gospodarki podkreślił, Ŝe kraje regionu Eurazji odgrywają waŝną rolę w relacjach Polski z zagranicą. - Kierujemy tam prawie 5 proc. naszego eksportu o wartości 8,5 mld dol. Dlatego duŝe znaczenie dla rozwoju współpracy będzie miało stworzenie we wszystkich krajach Eurazji transparentnych warunków i n w e s t y c y j n y c h powiedział. W opinii wicepremiera w relacjach biznesowych duŝym wsparciem jest unijny Program Konkurencyjności Eurazja, którego zało- Ŝeniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny, wypracowanie rekomendacji oraz dostosowywanie do standardów OECD polityk prowadzonych przez 13 uczestniczących w nim państw. - Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu nie tylko wsparcie rządów w procesie reform gospodarczych, ale równieŝ ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w krajach regionu powiedział wicepremier Piechociński. Jego zdaniem naleŝy poło- Ŝyć równieŝ nacisk na rozwój sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, poprawę klimatu biznesowego, promocję inwestycji zagranicznych oraz udostępnianie informacji gospodarczych. Ułatwi to nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie moŝliwości rynkowych w krajach Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej dodał. Przypomniał, Ŝe z większością krajów regionu Polska zawarła międzyrządowe umowy o współpracy, na podstawie których powstały dwustronne komisje gospodarcze. Chcemy, aby zespoły naszych ekspertów wypracowywały perspektywiczne projekty oraz rozwiązywały problemy, które pojawiają się w dostępie do rynków poszczególnych krajów dodał. Dodał, Ŝe zarówno w posiedzeniach komisji, jak i w towarzyszących im forach biznesowo gospodarczych uczestniczy coraz więcej przedsiębiorców. W Forum Biznesu i spotkaniach bilateralnych wzięli udział przedstawiciele: - Gruzji pod przewodnictwem wicepremiera i ministra ds. energii Kakha Kaladze, - Kazachstanu pod przewodnictwem wicepremiera Yerbol Orynbayewa, - Kirgizji - pod przewodnictwem wicepremiera Djoormata Otorbayewa, - Mołdawii - pod przewodnictwem wicepremiera i ministra gospodarki Valeriu Lazara, - TadŜykistanu - pod przewodnictwem wicepremiera Matlubkhona Dawlatowa, - Afganistanu - pod przewodnictwem ministra gospodarki Abdul Hadi Arghandiwala, - Ukrainy pod przewodnictwem I Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Iriny Akimowej, - Armenii - pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Geregin Melkonjana, - Republiki Białoruś - pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Dmytria Golukowa, - Republiki Turkmenistanu pod przewodnictwem zastępcy ministra gospodarki i rozwoju Shamyrata Mustafayeva, - Mongolii pod przewodnictwem Ambasadora Adiya Ganbaatara, - Uzbekistanu reprezentowaną przez Charge d Affaires Ambasady Ikroma Nazarowa, - Republiki AzerbejdŜanu reprezentowaną przez Fuada Eyvazova przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego oraz Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Richarda Bouchera, akredytowani w Polsce ambasadorowie państw członkowskich OECD, ministrowie z Polski i eksperci z państw partnerskich.

3 Numer 72 Spotkania bilateralne w Ministerstwie Gospodarki Str. 3 Otwarcie Forum Biznesu w ramach Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu Konkurencyjność Eurazja Spotkanie z delegacją Afganistanu i Gruzji Spotkanie z delegacją Kazachstanu i Kirgistanu Spotkanie z delegacją Ukrainy i TadŜykistanu

4 Str. 4 Rezultaty Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Prawie w całości zrealizowaliśmy nasze najwaŝniejsze priorytety" - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej po dwudniowych obradach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i R y b o ł ó w s t w a, które odbywały się w Luksemburgu. Przede wszystkim utrzymany został uproszczony system płatności SAPS, do 2020 roku. Po drugie - rolnicy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego będą traktowani tak samo jak pozostali rolnicy i przedsiębiorcy z pozostałych rejonów kraju pomimo, ze dochód w tym województwie przekracza 75 % średniego unijnego dochodu. Po trzecie - płatności związane z produkcją zostały zwiększone z 12 do 15%, w tym 2% w odniesieniu do upraw roślin motylkowych poprawiających strukturę gleby" - podkreślił szef resortu rolnictwa. Minister przedstawił takŝe pozostałe wyniki posiedzenia. Podjęte decyzje oznaczają bardziej sprawiedliwy sposób podziału środków pomiędzy kraje członkowskie, regiony czy teŝ rolników" - powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał, Ŝe - jedną z najwaŝniejszych dla nas spraw jest utrzy- manie systemu SAPS, gdyŝ w Polsce jest tys. rolników otrzymujących płatności bezpośrednie tylu, co w dziewięciu duŝych krajach UE". Szef resortu rolnictwa poinformował równieŝ o tym, Ŝe nie udało się w pełni zrealizować niektórych innych naszych postulatów, np.: w sprawie rynku tytoniu, czy chmielu, ale te sprawy zostały zapisane w złoŝonej przez Polskę deklaracji i będą przedmiotem dalszego poszukiwania rozwiązań. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu w dniach czerwca 2013 roku minister Stanisław Kalemba przedstawił w prezentacji zamieszczonej w załączeniu.

5 Numer 72 Minister Jędrzejczak w Wołominie 22 czerwca 2013 roku odbył się II Piknik Organizacji Pozarządowych w Wołominie pod patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka. Organizatorzy Pikniku Organizacji Pozarządowych Trzecia Strona" - Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury, Zielonkowskie Forum Samorządowe i TRAD Szansa". Str. 5 Podczas pikniku odbyła się Gra Miejska organizowana przez harcerzy z Hufca ZHP Wołomin oraz wolontariuszy z MłodzieŜowego Klubu Wolontariatu Na Przekór", koncert zespołu młodzieŝowego, prezentacje działalności organizacji, gry planszowe, zabawy dla dzieci, warsztaty z róŝnych dziedzin. Sam piknik miał równieŝ na celu zintegrować członków i sympatyków organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego oraz zainspirować mieszkańców powiatu do pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa.

6 Str. 4 Przełom budŝetowy moŝliwy przed wakacjami Porozumienie w sprawie budŝetu coraz bliŝsze. Najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami Parlament Europejski wyrazi formalną zgodę na wdroŝenie stworzonej na początku roku dla Unii Europejskiej wieloletniej ramy finansowej. Potrzebna jest takŝe decyzja państw członkowskich, ale porozumienia między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską to dobry zwiastun na przyszłość. W pracach nad nowym budŝetem Polska była największym zwycięzcą. To nasz kraj, według projektu, otrzyma największe fundusze na rozwój gospodarczy. Dlatego fiasko rozmów i sprzeciw krajów starej unii nie wchodził w grę. Od kilku miesięcy politycy PO PSL walczyli o zaakceptowanie stworzonej nowej perspektywy finansowej. Dzisiejsze, robocze porozumienie, to sygnał, Ŝe moŝemy świętować zwycięstwo. Wszyscy zrozumieli, Ŝe nie moŝna dłuŝej grać, Ŝe odkładanie decyzji na później mo- Ŝe jedynie pogorszyć sytuację. Rządy państw nowej unii wiedzą jak bardzo są im potrzebne te pieniądze a starej, które najbardziej protestowały widzą, Ŝe bez zaakceptowania budŝetu nie będzie impulsu dla gospodarki. BudŜet jest nastawiony na walkę z bezrobociem i pobudzenie inwestycji. Kiedy wiemy, Ŝe plan jest kilkuletni, łatwiej myśleć o przyszłości mówi Andrzej Grzyb, poseł do PE (PSL) Dzisiejsze porozumienie między PE a KE otwiera drzwi do oficjalnego zaakceptowania budŝetu w czasie głosowania europosłów, które zaplanowano na 3 lipca. Zgoda musi być zaakceptowana większością czyli 378 głosami. Parlament Europejski stawia jednak warunki, które dotyczą moŝliwości przesuwania niewykorzystywanych środków w poszczególnych latach i między wszystkimi programami. Do tego dochodzi konieczność sprawdzenia realizacji budŝetu po 2 latach od jego zatwierdzenia. PE domaga się takŝe prac nad zmianami w systemie dochodów UE.

7 Numer 72 Górnictwo łącznikiem pomiędzy Polską a Chinami - Współpraca polskochińska w zakresie produkcji maszyn górniczych, w tym nasze inwestycje w Chinach, to dowód na duŝe znaczenie węgla dla gospodarek obu krajów - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn- Klik 27 czerwca 2013 r. podczas seminarium poświęconemu tej tematyce w Jinanie, w Chinach. Organizatorem konferencji była Grupa Fasing S.A. oraz Shandong Energy Group Company. Wiceminister Antoniszyn- Klik przypomniała, Ŝe kontakty handlowe polskich przedsiębiorstw górniczych z chińskimi kontrahentami mają wieloletnią tradycję. - Dobra znajomość rynku, fachowa wiedza i kompleksowe rozwiązania techniki górniczej sprawiły, Ŝe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Polska zyskała zaufanie chińskich producentów i stała się waŝnym dostawcą maszyn i urządzeń górniczych - podkreśliła wiceszefowa resortu gospodarki. Dodała, Ŝe polskie produkty technologiczne są obecne w kopalniach na całym świecie, bo spełniają restrykcyjne wymagania zagranicznych partnerów i odpowiadają światowym normom jakości. - Cieszymy się, Ŝe takŝe chińskie górnictwo chce korzystać z naszej myśli inŝynieryjnej i Ŝe rozwija się współpraca w tym zakresie pomiędzy naszymi krajami - podkreśliła. W opinii wiceminister Antoniszyn-Klik perspektywicznym obszarem polsko-chińskiej wymiany handlowej jest przede wszystkim wspólna produkcja i serwis maszyn górniczych, transfer technologii oraz wiedzy pomiędzy instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi. Podsekretarz stanu w MG wyraziła równieŝ nadzieję, Ŝe Chińska Republika Ludowa będzie jednym z najwaŝniejszych partnerów gospodarczych naszego kraju w tej dziedzinie. Str. 7 Podczas wizyty w regionie, wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik spotkała się równieŝ z przedstawicielami władz stolicy prowincji Jiangsu-Nankin oraz chińskimi przedsiębiorcami. - Jiangsu jest wiodącym partnerem handlowym i inwestycyjnym Polski. Jest teŝ jedną z najlepiej rozwiniętych prowincji Chin - zaznaczyła wiceminister. Wyraziła równieŝ uznanie dla wysokiego poziomu prac badawczorozwojowych realizowanych na terenie prowincji Jiangsu w branŝy IT/ICT, elektronicznej, energetyce odnawialnej, motoryzacji, inŝynierii materiałowej, biotechnologii i farmacji. Doceniła takŝe współpracę Jiangsu Association of Science and Technology (Stowarzyszenie ds. Nauki i technologii Prowincji Jingasu) z Izbą Zaawansowanych Technologii oraz Głównego Instytutu Górnictwa z Uniwersytetem Górniczym w Xuzhou.

8 Str. 8 Trzy warianty zmiany w OFE Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz oraz minister finansów Jan Rostowski zaprezentowali raport dotyczący systemu emerytalnego i proponowanych zmian w OFE, które powinny inwestować w realną gospodarkę. Minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz poinformował, Ŝe MPiPS i MF proponują, by emerytury zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych były wypłacane przez ZUS. - Proponujemy, aby ZUS wypłacał te emerytury, a w celu uniknięcia ryzyka "złej daty" proponujemy, aby środki z OFE były na 10 lat przed wiekiem emerytalnym stopniowo, po jednej dziesiątej, przenoszone do ZUS - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Szef resortu pracy podkreślił, Ŝe sposób wypłaty świadczeń emerytalnych z OFE musi być bezpieczny i bez dodatkowych obcią- Ŝeń dla emerytur. - Emerytura tania, bezpieczna, doŝywotnia i waloryzowana" - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. W raporcie znalazło się 9 rekomendacji. Trzy odrzuciliśmy juŝ na wstępie, tj. zachowanie status quo, wrócenie do zasad sprzed reformy emerytalnej oraz programowe wypłacanie środków z OFE" - zadeklarował minister finansów Jan Rostowski. Trzy warianty zmian systemu emerytalnego, które zostaną zaproponowane Radzie Ministrów do dalszej debaty: Wariant I likwidacja części obligacyjnej, czyli tej, którą OFE nie mogą inwestować w akcje oraz przeniesienie tej części do ZUS. 2,9% będzie mogło być inwestowane w akcje. OFE w tym wariancie będą miały zakaz inwestowania w obligacje, Wariant II dobrowolność przynaleŝności do OFE - osoba rozpoczynająca pracę moŝe złoŝyć deklarację o przystąpieniu do określonego OFE. Brak decyzji będzie oznaczało przekazanie wszystkich składek do ZUS. Nie będzie losowania OFE i obowiązku przynaleŝności do niego. Decyzja o przejściu do ZUS byłaby moŝliwa w trakcie przynaleŝności do OFE, ale równocześnie taka decyzja byłaby nieodwołalna, Wariant III dobrowolność plus" - Ubezpieczony moŝe przekazać całość składki do ZUS. Przy czym oszczędzanie w OFE będzie oznaczało przekazywanie części wynagrodzenia na składkę emerytalną, tzn. składka do OFE będzie zmniejszona do 2%, a składka emerytalna będzie wynosić 21,52%, a nie 19,52% jak obecnie.

9 Numer 72 Str. 9 I Ogólnopolskie Dni DuŜych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim

10 Str. Piknik powitanie wakacji W upalne niedzielne popołudnie, 23 czerwca na placu OSP w Rzgowie odbył się piknik powitanie wakacji zorganizowany przez Forum Młodych Ludowców powiatu łódzkiego-wschodniego, jednostkę OSP Rzgów oraz agencję A&A. Impreza została poprowadzona przez Mateusza Tomaszewskiego, który rozpoczął piknik występem wokalnym wspólnie z Magdaleną Ogłazą. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci m. in. konkursy sportowe, zabawy integracyjne, pokazy straŝackie. Główną i zachwycającą atrakcją było show taneczne Faces of Dance JUNIOR wykonane przez Sebastiana Świerczyńskiego, uczestnika programu Mam Talent, po tym występie wszyscy chętni mieli moŝliwość zrobienia z daną postacią bajkową pamiątkowego zdjęcia. Po występach artystycznych nadszedł czas na blok sportowy przeprowadzony przez Marcina Bartoszka, który wspólnie z naszym gościem specjalnym, Martyną Bielawską - mistrzynią polski w trójskoku, zachęcał dzieci do udziału w konkursie. Były róŝne kategorie wiekowe, a co najwaŝniejsze kaŝde dziecko zostało nagrodzone, dzięki uprzejmości drukarni INTER TEST, która podarowała upominki dla dzieci. W trakcie pikniku, dzieci mogły poczęstować się słodkimi upominkami: batonikami, cukierkami, lizakami oraz soczkiem. Najmłodsi najbardziej cieszyli się z balonów, które przedstawiały róŝne figury lub zwierzęta. Wielką atrakcją dla wszystkich dzieci było malowanie buziek wykonywane przez Ewę Górską. Po zmaganiach sportowych i ogłoszonych wynikach, nadszedł czas na oczekiwany przez maluchów pokaz straŝacki wykonany przez siły bojowe OSP Rzgów, kiedy straŝacy ugasili poŝar moŝna było spokojnie rozpalić ognisko. W tym czasie Ewa Górska wspólnie z Magdaleną Ogłazą oraz Agatą Juśkiewicz przeprowadziły zabawy taneczno-ruchowa integrujące dzieci. Kończąc radosne i wyjątkowe niedzielne popołudnie kaŝdy mógł zjeść kiełbaskę z ogniska. Członkowie Forum młodych ludowców serdecznie dziękują OSP Rzgów za miłą współpracę i udostępnienie terenu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni koledze Sebastianowi Świerczyńskiemu, który z chęcią wystąpił na pikniku pomimo napiętego niedzielnego grafiku. Bardzo nam miło, Ŝe uczestniczyła z nami Martyna Bielawska. Cieszymy się, Ŝe mogliśmy liczyć na wsparcie Ewy Górskiej, która zapewniła wiele atrakcji dla dzieci oraz Adama Wieczorka, który zaprojektował plakat wydarzenia oraz w trakcie pikniku upamiętniał kaŝde chwilę robiąc piękne fotografie. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc rzeczową i finansową bez której impreza nie mogłaby się odbyć oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłości będziemy mogli ponownie liczyć na tak owocną współpracę, aby powtórzył się jeszcze lepszy piknik oraz wzbudził większe zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy. To wspólne zaangaŝowanie młodzieŝy i dorosłych pozwoliło stworzyć dzieciom klimat radosnej, letniej zabawy. Dzięki takim wydarzeniom moŝemy oderwać się od codzienności, pobyć wspólnie z rodziną na świeŝym powietrzu w miłej atmosferze. Klaudia Zaborowska

11 Str. 11 Znalezione na Facebook u

12 Redakcja: Biuletyn Informacyjny Robert Orzechowski tel.: Radosław Konieczny tel.: Przemysław Cichocki tel.: Za mniej niŝ 11 miesięcy odbędą się wybory do parlamentu Europejskiego. To bardzo waŝne wybory, które rozpoczynają sekwencje wyborczą - Europarlament, Samorząd, Prezydent i Parlament Dlatego teŝ, władze naczelne Stronnictwa mocno się do tego przygotowują, jesteśmy na progu stworzenia sztabu wyborczego. W związku z tym zapraszamy do przysyłania motywów przewodnich i pomysłów na prowadzenie kampanii. Niech wszyscy chętni zaangaŝują się w pracę na rzecz PSL. Na najbliŝszym posiedzeniu Rady Naczelnej powołany zostanie sztab wyborczy. Nie ma czasu do stracenia. Świetny wynik kandydata PSL w Elblągu - 17%, potwierdza starą zasadę: dobry kandydat - dobry wynik. piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 154 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński 10 lat sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm POD NASZYM PATRONATEM Skrzydła Biznesu 2013 Forum Efektywnego Biznesu II Kongres Rzetelnych Firm Firma z Przyszłością 2013 Piotr Słupski Przewodniczący Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej Nauta i Prezes

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo