LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL"

Transkrypt

1 B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 72 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i . Piszcie do nas... Janusz Piechociński Ministrowie PSL W sobotę 29 czerwca polską polityką znowu zawładnie POPiS. Obie partie będą miały swoje statutowe posiedzenia. Tymczasem ministrowie z PSL są bardzo aktywni. W pocie czoła pracują na swoich odcinkach. Dziękuję Ministrowi Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi za przygotowanie raportu o OFE. Myślę, Ŝe to dobry start do dyskusji o przyszłości systemu emertytalnego w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi koncepcję podziału środków unijnych na lata Ministrstwo Gospodarki zaś, intensyfikuje promocję polskiego eksportu. W numerze: OECD Rezultaty Rady Ministrów UE Minister Jędrzejczak w Wołominie Przełom budŝetowy Górnictwo Polski i Chin OFE Ogólnopolskie Dni Du- Ŝych Rodzin Powitanie wakacji Znalezione na Facebook u Nam zaleŝy na PSL, Lepszym PSL

2 Str. 2 Kraje Eurazji atrakcyjnym partnerem gospodarczym UE - PołoŜenie geograficzne tych państw na przecięciu szlaków handlowych z Azji do Europy, znaczne zasoby minerałów i kopalin, surowców energetycznych i rozwój rolnictwa sprawiają, iŝ obszar ten jest postrzegany przez polskich przedsiębiorców jako atrakcyjny i perspektywiczny - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas otwarcia Forum Biznesu. Spotkanie zorganizowane w ramach Konferencji Ministerialnej OECD odbyło się 27 czerwca 2013 r. w MG. Szef resortu gospodarki podkreślił, Ŝe kraje regionu Eurazji odgrywają waŝną rolę w relacjach Polski z zagranicą. - Kierujemy tam prawie 5 proc. naszego eksportu o wartości 8,5 mld dol. Dlatego duŝe znaczenie dla rozwoju współpracy będzie miało stworzenie we wszystkich krajach Eurazji transparentnych warunków i n w e s t y c y j n y c h powiedział. W opinii wicepremiera w relacjach biznesowych duŝym wsparciem jest unijny Program Konkurencyjności Eurazja, którego zało- Ŝeniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny, wypracowanie rekomendacji oraz dostosowywanie do standardów OECD polityk prowadzonych przez 13 uczestniczących w nim państw. - Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu nie tylko wsparcie rządów w procesie reform gospodarczych, ale równieŝ ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w krajach regionu powiedział wicepremier Piechociński. Jego zdaniem naleŝy poło- Ŝyć równieŝ nacisk na rozwój sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, poprawę klimatu biznesowego, promocję inwestycji zagranicznych oraz udostępnianie informacji gospodarczych. Ułatwi to nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie moŝliwości rynkowych w krajach Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej dodał. Przypomniał, Ŝe z większością krajów regionu Polska zawarła międzyrządowe umowy o współpracy, na podstawie których powstały dwustronne komisje gospodarcze. Chcemy, aby zespoły naszych ekspertów wypracowywały perspektywiczne projekty oraz rozwiązywały problemy, które pojawiają się w dostępie do rynków poszczególnych krajów dodał. Dodał, Ŝe zarówno w posiedzeniach komisji, jak i w towarzyszących im forach biznesowo gospodarczych uczestniczy coraz więcej przedsiębiorców. W Forum Biznesu i spotkaniach bilateralnych wzięli udział przedstawiciele: - Gruzji pod przewodnictwem wicepremiera i ministra ds. energii Kakha Kaladze, - Kazachstanu pod przewodnictwem wicepremiera Yerbol Orynbayewa, - Kirgizji - pod przewodnictwem wicepremiera Djoormata Otorbayewa, - Mołdawii - pod przewodnictwem wicepremiera i ministra gospodarki Valeriu Lazara, - TadŜykistanu - pod przewodnictwem wicepremiera Matlubkhona Dawlatowa, - Afganistanu - pod przewodnictwem ministra gospodarki Abdul Hadi Arghandiwala, - Ukrainy pod przewodnictwem I Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Iriny Akimowej, - Armenii - pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Geregin Melkonjana, - Republiki Białoruś - pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Dmytria Golukowa, - Republiki Turkmenistanu pod przewodnictwem zastępcy ministra gospodarki i rozwoju Shamyrata Mustafayeva, - Mongolii pod przewodnictwem Ambasadora Adiya Ganbaatara, - Uzbekistanu reprezentowaną przez Charge d Affaires Ambasady Ikroma Nazarowa, - Republiki AzerbejdŜanu reprezentowaną przez Fuada Eyvazova przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego oraz Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Richarda Bouchera, akredytowani w Polsce ambasadorowie państw członkowskich OECD, ministrowie z Polski i eksperci z państw partnerskich.

3 Numer 72 Spotkania bilateralne w Ministerstwie Gospodarki Str. 3 Otwarcie Forum Biznesu w ramach Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu Konkurencyjność Eurazja Spotkanie z delegacją Afganistanu i Gruzji Spotkanie z delegacją Kazachstanu i Kirgistanu Spotkanie z delegacją Ukrainy i TadŜykistanu

4 Str. 4 Rezultaty Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Prawie w całości zrealizowaliśmy nasze najwaŝniejsze priorytety" - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej po dwudniowych obradach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i R y b o ł ó w s t w a, które odbywały się w Luksemburgu. Przede wszystkim utrzymany został uproszczony system płatności SAPS, do 2020 roku. Po drugie - rolnicy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego będą traktowani tak samo jak pozostali rolnicy i przedsiębiorcy z pozostałych rejonów kraju pomimo, ze dochód w tym województwie przekracza 75 % średniego unijnego dochodu. Po trzecie - płatności związane z produkcją zostały zwiększone z 12 do 15%, w tym 2% w odniesieniu do upraw roślin motylkowych poprawiających strukturę gleby" - podkreślił szef resortu rolnictwa. Minister przedstawił takŝe pozostałe wyniki posiedzenia. Podjęte decyzje oznaczają bardziej sprawiedliwy sposób podziału środków pomiędzy kraje członkowskie, regiony czy teŝ rolników" - powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał, Ŝe - jedną z najwaŝniejszych dla nas spraw jest utrzy- manie systemu SAPS, gdyŝ w Polsce jest tys. rolników otrzymujących płatności bezpośrednie tylu, co w dziewięciu duŝych krajach UE". Szef resortu rolnictwa poinformował równieŝ o tym, Ŝe nie udało się w pełni zrealizować niektórych innych naszych postulatów, np.: w sprawie rynku tytoniu, czy chmielu, ale te sprawy zostały zapisane w złoŝonej przez Polskę deklaracji i będą przedmiotem dalszego poszukiwania rozwiązań. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu w dniach czerwca 2013 roku minister Stanisław Kalemba przedstawił w prezentacji zamieszczonej w załączeniu.

5 Numer 72 Minister Jędrzejczak w Wołominie 22 czerwca 2013 roku odbył się II Piknik Organizacji Pozarządowych w Wołominie pod patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka. Organizatorzy Pikniku Organizacji Pozarządowych Trzecia Strona" - Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury, Zielonkowskie Forum Samorządowe i TRAD Szansa". Str. 5 Podczas pikniku odbyła się Gra Miejska organizowana przez harcerzy z Hufca ZHP Wołomin oraz wolontariuszy z MłodzieŜowego Klubu Wolontariatu Na Przekór", koncert zespołu młodzieŝowego, prezentacje działalności organizacji, gry planszowe, zabawy dla dzieci, warsztaty z róŝnych dziedzin. Sam piknik miał równieŝ na celu zintegrować członków i sympatyków organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego oraz zainspirować mieszkańców powiatu do pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa.

6 Str. 4 Przełom budŝetowy moŝliwy przed wakacjami Porozumienie w sprawie budŝetu coraz bliŝsze. Najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami Parlament Europejski wyrazi formalną zgodę na wdroŝenie stworzonej na początku roku dla Unii Europejskiej wieloletniej ramy finansowej. Potrzebna jest takŝe decyzja państw członkowskich, ale porozumienia między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską to dobry zwiastun na przyszłość. W pracach nad nowym budŝetem Polska była największym zwycięzcą. To nasz kraj, według projektu, otrzyma największe fundusze na rozwój gospodarczy. Dlatego fiasko rozmów i sprzeciw krajów starej unii nie wchodził w grę. Od kilku miesięcy politycy PO PSL walczyli o zaakceptowanie stworzonej nowej perspektywy finansowej. Dzisiejsze, robocze porozumienie, to sygnał, Ŝe moŝemy świętować zwycięstwo. Wszyscy zrozumieli, Ŝe nie moŝna dłuŝej grać, Ŝe odkładanie decyzji na później mo- Ŝe jedynie pogorszyć sytuację. Rządy państw nowej unii wiedzą jak bardzo są im potrzebne te pieniądze a starej, które najbardziej protestowały widzą, Ŝe bez zaakceptowania budŝetu nie będzie impulsu dla gospodarki. BudŜet jest nastawiony na walkę z bezrobociem i pobudzenie inwestycji. Kiedy wiemy, Ŝe plan jest kilkuletni, łatwiej myśleć o przyszłości mówi Andrzej Grzyb, poseł do PE (PSL) Dzisiejsze porozumienie między PE a KE otwiera drzwi do oficjalnego zaakceptowania budŝetu w czasie głosowania europosłów, które zaplanowano na 3 lipca. Zgoda musi być zaakceptowana większością czyli 378 głosami. Parlament Europejski stawia jednak warunki, które dotyczą moŝliwości przesuwania niewykorzystywanych środków w poszczególnych latach i między wszystkimi programami. Do tego dochodzi konieczność sprawdzenia realizacji budŝetu po 2 latach od jego zatwierdzenia. PE domaga się takŝe prac nad zmianami w systemie dochodów UE.

7 Numer 72 Górnictwo łącznikiem pomiędzy Polską a Chinami - Współpraca polskochińska w zakresie produkcji maszyn górniczych, w tym nasze inwestycje w Chinach, to dowód na duŝe znaczenie węgla dla gospodarek obu krajów - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn- Klik 27 czerwca 2013 r. podczas seminarium poświęconemu tej tematyce w Jinanie, w Chinach. Organizatorem konferencji była Grupa Fasing S.A. oraz Shandong Energy Group Company. Wiceminister Antoniszyn- Klik przypomniała, Ŝe kontakty handlowe polskich przedsiębiorstw górniczych z chińskimi kontrahentami mają wieloletnią tradycję. - Dobra znajomość rynku, fachowa wiedza i kompleksowe rozwiązania techniki górniczej sprawiły, Ŝe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Polska zyskała zaufanie chińskich producentów i stała się waŝnym dostawcą maszyn i urządzeń górniczych - podkreśliła wiceszefowa resortu gospodarki. Dodała, Ŝe polskie produkty technologiczne są obecne w kopalniach na całym świecie, bo spełniają restrykcyjne wymagania zagranicznych partnerów i odpowiadają światowym normom jakości. - Cieszymy się, Ŝe takŝe chińskie górnictwo chce korzystać z naszej myśli inŝynieryjnej i Ŝe rozwija się współpraca w tym zakresie pomiędzy naszymi krajami - podkreśliła. W opinii wiceminister Antoniszyn-Klik perspektywicznym obszarem polsko-chińskiej wymiany handlowej jest przede wszystkim wspólna produkcja i serwis maszyn górniczych, transfer technologii oraz wiedzy pomiędzy instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi. Podsekretarz stanu w MG wyraziła równieŝ nadzieję, Ŝe Chińska Republika Ludowa będzie jednym z najwaŝniejszych partnerów gospodarczych naszego kraju w tej dziedzinie. Str. 7 Podczas wizyty w regionie, wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik spotkała się równieŝ z przedstawicielami władz stolicy prowincji Jiangsu-Nankin oraz chińskimi przedsiębiorcami. - Jiangsu jest wiodącym partnerem handlowym i inwestycyjnym Polski. Jest teŝ jedną z najlepiej rozwiniętych prowincji Chin - zaznaczyła wiceminister. Wyraziła równieŝ uznanie dla wysokiego poziomu prac badawczorozwojowych realizowanych na terenie prowincji Jiangsu w branŝy IT/ICT, elektronicznej, energetyce odnawialnej, motoryzacji, inŝynierii materiałowej, biotechnologii i farmacji. Doceniła takŝe współpracę Jiangsu Association of Science and Technology (Stowarzyszenie ds. Nauki i technologii Prowincji Jingasu) z Izbą Zaawansowanych Technologii oraz Głównego Instytutu Górnictwa z Uniwersytetem Górniczym w Xuzhou.

8 Str. 8 Trzy warianty zmiany w OFE Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz oraz minister finansów Jan Rostowski zaprezentowali raport dotyczący systemu emerytalnego i proponowanych zmian w OFE, które powinny inwestować w realną gospodarkę. Minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz poinformował, Ŝe MPiPS i MF proponują, by emerytury zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych były wypłacane przez ZUS. - Proponujemy, aby ZUS wypłacał te emerytury, a w celu uniknięcia ryzyka "złej daty" proponujemy, aby środki z OFE były na 10 lat przed wiekiem emerytalnym stopniowo, po jednej dziesiątej, przenoszone do ZUS - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Szef resortu pracy podkreślił, Ŝe sposób wypłaty świadczeń emerytalnych z OFE musi być bezpieczny i bez dodatkowych obcią- Ŝeń dla emerytur. - Emerytura tania, bezpieczna, doŝywotnia i waloryzowana" - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. W raporcie znalazło się 9 rekomendacji. Trzy odrzuciliśmy juŝ na wstępie, tj. zachowanie status quo, wrócenie do zasad sprzed reformy emerytalnej oraz programowe wypłacanie środków z OFE" - zadeklarował minister finansów Jan Rostowski. Trzy warianty zmian systemu emerytalnego, które zostaną zaproponowane Radzie Ministrów do dalszej debaty: Wariant I likwidacja części obligacyjnej, czyli tej, którą OFE nie mogą inwestować w akcje oraz przeniesienie tej części do ZUS. 2,9% będzie mogło być inwestowane w akcje. OFE w tym wariancie będą miały zakaz inwestowania w obligacje, Wariant II dobrowolność przynaleŝności do OFE - osoba rozpoczynająca pracę moŝe złoŝyć deklarację o przystąpieniu do określonego OFE. Brak decyzji będzie oznaczało przekazanie wszystkich składek do ZUS. Nie będzie losowania OFE i obowiązku przynaleŝności do niego. Decyzja o przejściu do ZUS byłaby moŝliwa w trakcie przynaleŝności do OFE, ale równocześnie taka decyzja byłaby nieodwołalna, Wariant III dobrowolność plus" - Ubezpieczony moŝe przekazać całość składki do ZUS. Przy czym oszczędzanie w OFE będzie oznaczało przekazywanie części wynagrodzenia na składkę emerytalną, tzn. składka do OFE będzie zmniejszona do 2%, a składka emerytalna będzie wynosić 21,52%, a nie 19,52% jak obecnie.

9 Numer 72 Str. 9 I Ogólnopolskie Dni DuŜych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim

10 Str. Piknik powitanie wakacji W upalne niedzielne popołudnie, 23 czerwca na placu OSP w Rzgowie odbył się piknik powitanie wakacji zorganizowany przez Forum Młodych Ludowców powiatu łódzkiego-wschodniego, jednostkę OSP Rzgów oraz agencję A&A. Impreza została poprowadzona przez Mateusza Tomaszewskiego, który rozpoczął piknik występem wokalnym wspólnie z Magdaleną Ogłazą. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci m. in. konkursy sportowe, zabawy integracyjne, pokazy straŝackie. Główną i zachwycającą atrakcją było show taneczne Faces of Dance JUNIOR wykonane przez Sebastiana Świerczyńskiego, uczestnika programu Mam Talent, po tym występie wszyscy chętni mieli moŝliwość zrobienia z daną postacią bajkową pamiątkowego zdjęcia. Po występach artystycznych nadszedł czas na blok sportowy przeprowadzony przez Marcina Bartoszka, który wspólnie z naszym gościem specjalnym, Martyną Bielawską - mistrzynią polski w trójskoku, zachęcał dzieci do udziału w konkursie. Były róŝne kategorie wiekowe, a co najwaŝniejsze kaŝde dziecko zostało nagrodzone, dzięki uprzejmości drukarni INTER TEST, która podarowała upominki dla dzieci. W trakcie pikniku, dzieci mogły poczęstować się słodkimi upominkami: batonikami, cukierkami, lizakami oraz soczkiem. Najmłodsi najbardziej cieszyli się z balonów, które przedstawiały róŝne figury lub zwierzęta. Wielką atrakcją dla wszystkich dzieci było malowanie buziek wykonywane przez Ewę Górską. Po zmaganiach sportowych i ogłoszonych wynikach, nadszedł czas na oczekiwany przez maluchów pokaz straŝacki wykonany przez siły bojowe OSP Rzgów, kiedy straŝacy ugasili poŝar moŝna było spokojnie rozpalić ognisko. W tym czasie Ewa Górska wspólnie z Magdaleną Ogłazą oraz Agatą Juśkiewicz przeprowadziły zabawy taneczno-ruchowa integrujące dzieci. Kończąc radosne i wyjątkowe niedzielne popołudnie kaŝdy mógł zjeść kiełbaskę z ogniska. Członkowie Forum młodych ludowców serdecznie dziękują OSP Rzgów za miłą współpracę i udostępnienie terenu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni koledze Sebastianowi Świerczyńskiemu, który z chęcią wystąpił na pikniku pomimo napiętego niedzielnego grafiku. Bardzo nam miło, Ŝe uczestniczyła z nami Martyna Bielawska. Cieszymy się, Ŝe mogliśmy liczyć na wsparcie Ewy Górskiej, która zapewniła wiele atrakcji dla dzieci oraz Adama Wieczorka, który zaprojektował plakat wydarzenia oraz w trakcie pikniku upamiętniał kaŝde chwilę robiąc piękne fotografie. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc rzeczową i finansową bez której impreza nie mogłaby się odbyć oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłości będziemy mogli ponownie liczyć na tak owocną współpracę, aby powtórzył się jeszcze lepszy piknik oraz wzbudził większe zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy. To wspólne zaangaŝowanie młodzieŝy i dorosłych pozwoliło stworzyć dzieciom klimat radosnej, letniej zabawy. Dzięki takim wydarzeniom moŝemy oderwać się od codzienności, pobyć wspólnie z rodziną na świeŝym powietrzu w miłej atmosferze. Klaudia Zaborowska

11 Str. 11 Znalezione na Facebook u

12 Redakcja: Biuletyn Informacyjny Robert Orzechowski tel.: Radosław Konieczny tel.: Przemysław Cichocki tel.: Za mniej niŝ 11 miesięcy odbędą się wybory do parlamentu Europejskiego. To bardzo waŝne wybory, które rozpoczynają sekwencje wyborczą - Europarlament, Samorząd, Prezydent i Parlament Dlatego teŝ, władze naczelne Stronnictwa mocno się do tego przygotowują, jesteśmy na progu stworzenia sztabu wyborczego. W związku z tym zapraszamy do przysyłania motywów przewodnich i pomysłów na prowadzenie kampanii. Niech wszyscy chętni zaangaŝują się w pracę na rzecz PSL. Na najbliŝszym posiedzeniu Rady Naczelnej powołany zostanie sztab wyborczy. Nie ma czasu do stracenia. Świetny wynik kandydata PSL w Elblągu - 17%, potwierdza starą zasadę: dobry kandydat - dobry wynik. piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r.

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Umowy o Współpracy Międzynarodowej Województwa Świętokrzyskiego i Regionem Centralnej Finlandii (Republika

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 154 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński 10 lat sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. czerwiec 2013

XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. czerwiec 2013 XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI Biura ds. Unii Europejskiej KIG czerwiec 2013 Będzie wolny handel pomiędzy UE i USA W dniu 17 czerwca podczas Szczytu G8 Unia Europejska i USA wyraziły chęć zawarcia transatlantyckiej

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa,

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa, POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Promocja polskiej gospodarki w Turcji Marek ŁyŜwa Członek Zarządu Warszawa, 28.03.2013 Program promocji polskiej gospodarki w Turcji Program promocji o

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing Badanie wizerunku organizacji przedsiębiorców Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing W Polsce potrzebne są organizacje zrzeszające przedsiębiorców - przyznało 80 procent

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW STRATEGII EUROPA 2020 ORGANU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO PREZESA RADY MINISTRÓW NAZWA ORGANU: Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii Europa

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y. Nam zależy na PSL, Lepszym.

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y. Nam zależy na PSL, Lepszym. B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Numer 135 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Produkcja sprzedana przemysłu

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

białostocko-suwalskisuwalski

białostocko-suwalskisuwalski Współpraca transgraniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym.

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 159 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Nowa klasa patronacka w Klastrze

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 2 12.01.2015 - Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować - pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale

Bardziej szczegółowo

Plusy i minusy unijnej pomocy

Plusy i minusy unijnej pomocy Plusy i minusy unijnej pomocy Tegoroczne nabory wniosków potwierdzają, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego polscy przedsiębiorcy wciąŝ podejmują nowe inwestycje i prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East

Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów. Przemysław Kniaziuk. JTS INTERRREG IIIC East Współpraca międzyregionalna w ramach inicjatywy INTERREG III C na przykładzie wybranych projektów Przemysław Kniaziuk JTS INTERRREG IIIC East Łączymy regiony Europejskie regiony połączone są widoczną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

XXVII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. Lipiec

XXVII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. Lipiec XXVII BIULETYN EUROPEJSKI Biura ds. Unii Europejskiej KIG Lipiec 2012 Nowe uwspólnione przepisy dotyczące ce sprzedaŝy y w Europie Wspólne Europejskie Prawo SprzedaŜy y (1) Trwają konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 152 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Sytuacja gospodarcza Polski

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 155 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński W I kwartale 2015 r. wzrosła

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016 WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI 2016 09 XI 2016 W dniach 06 09 XI 2016 r. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie zorganizował

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru i pracy ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 POIG. I. Zasady wyboru.

Zasady wyboru i pracy ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 POIG. I. Zasady wyboru. Zasady wyboru i pracy ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 POIG. I. Zasady wyboru. W ramach działania 4.4 POIG nie przewiduje się otwartego systemu naboru do Komisji Konkursowej ekspertów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Projekt Szczecin 9 marca, 2008 Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Główne cele Cele powoływanego Inkubatora to wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51 Rozwój kontaktów polskomarokańskich 2015-06-25 10:05:51 2 Ożywienie dwustronnych kontaktów gospodarczych między Polską a Marokiem nastąpiło w 2007 r. i od tego czasu podejmowane są inicjatywy w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY sierpień 2014 10 LAT POLSKIEGO ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ W NUMERZE POLECAMY : MISJE GOSPODARCZE UGANDA ANGOLA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu. Tel Awiw-Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku

Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu. Tel Awiw-Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku Departament Współpracy Ekonomicznej Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu -Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku 1. Cel organizacji wymiaru gospodarczego wizyty Promocja

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu O projekcie Chłopskiej Szkoły Biznesu Inspiracją dla projektu była niezwykła historia społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

program polskiej pomocy Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 20 czerwca 2009

program polskiej pomocy Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 20 czerwca 2009 program polskiej pomocy zagranicznej RP Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) Polski 1998-2008 mln USD 450 % dochodu narodowego 0,10 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

FORUM subregionu tarnowskiego

FORUM subregionu tarnowskiego II KONFERENCJA SUBREGIONALNA FORUM subregionu tarnowskiego Zadania oraz tryb organizacji i funkcjonowania forum subregionalnego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Część I. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 09:26 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 06 listopada 2008 Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli GENEZA POWSTANIA STRUKTURA I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ NAJWAśNIEJSZE ZADANIA PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ LOBBYING W UE Prezentacja dla przedstawicieli samorządów

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku Uchwała Nr VII/87/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art.48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek Ambasada Szwajcarii Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Cele programu * zmniejszanie róŝnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat odgrywa ogromną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieŝy. Rozwija

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo