MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION"

Transkrypt

1 MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION The programme focuses on theoretical and practical aspects of communication and explores its institutionalized, mediatized, and intercultural dimension. The thematic areas it covers include: Discourse and Communication in Media and Politics Rhetoric, Persuasion and Propaganda Communicating across Cultures The questions it addresses can be summarized as follows: Who says what to whom in the media and politics? How do media create images in our minds? What matters in intercultural communication? Why are implicit messages successful? How to decode media messages? How to construct effective, persuasive, and logical arguments?

2 COURSE DESCRIPTIONS Discourse and Communication in Media and Politics Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterem i dynamiką komunikacji medialnej i politycznej, w tym strukturalno-funkcjonalnymi cechami dyskursu mediów i polityki w jego wymiarze leksykalnym, gramatycznym, stylistycznym i pragmatycznym. Kurs jest nowatorskim połączeniem krytycznej perspektywy analitycznej (w tym Krytycznej Analizy Dyskursu, pragmatyki, retoryki, medioznawstwa) oraz praktycznej perspektywy dziennikarskiej, i zakłada zarówno analizę i interpretację tekstów dyskursu publicznego w ich wymiarze werbalnowizualnym, jak i ich tworzenie/redagowanie. Stąd w ramach kursu przewidywane są warsztaty w instytucjach medialnych i spotkania z dziennikarzami i pracownikami PR. Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: The objective of the course is to familiarize the students with the characteristics and dynamics of media and political communication, including the structuralfunctional features of public discourse in its lexical, grammatical, stylistic, and pragmatic dimensions. It is an innovative combination of a critical analytic perspective (Critical Discourse Analysis, pragmatics, rhetoric, and media studies) and a practical journalistic perspective, and involves both analysis and interpretation of public discourse and creating/editing media texts. Hence, it includes workshops in media institutions and meetings with journalists and PR practitioners. Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji medialnej i politycznej E1. define key terms within the field of masscommunication and political communication

3 E2. przedstawić i zastosować główne krytyczne podejścia i modele metodologiczne dotyczące komunikacji medialnej i politycznej E3. wymienić i opisać strukturalno-funkcjonalne cechy dyskursu mediów E4. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować strategie komunikacyjne E5. analizować dyskurs polityczny i medialny w jego wymiarze werbalnym i wizualnym E6. rozpoznawać i omawiać szereg wzajemnych powiązań miedzy sferą polityki, mediów a społeczeństwem, oraz wpływ czynników ideologicznych, kulturowych i socjoekonomicznych na dyskurs medialny i polityczny 01A 2A_W03 E2. present and apply main critical approaches and methodological models within the field of media and political communication E3. list and describe structural and functional features of media discourse E4. recognise, classify, and interpret communication strategies E5. analyse media and political discourse in its verbal and visual dimension E6. discuss numerous interrelations between politics, media and society and the impact of ideological and cultural as well as socioeconomic factors on media and political discourse 01A 2A_W03

4 Umiejętności E7. tworzyć teksty medialne, polityczne i PR-owskie 01A 2A_U05 E8. wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne w zależności od funkcji tekstu E9. identyfikować, analizować i stosować szereg figur i strategii retorycznych mających na celu wpłynąć na odbiorców E10. identyfikować i stosować wizualne środki perswazji E11. wyjaśniać w jaki sposób językowe środki wyrazu wykorzystywane przez dziennikarzy i polityków przyczyniają się do tworzenia określonego obrazu rzeczywistości 01A 2A_U12 01A 2A_U13 Kompetencje E7. construct media, PR, and political texts 01A 2A_U05 E8. choose adequate communication strategies depending on the function of the text E9. identify, analyze and apply a vast array of rhetorical figures and strategies meant to influence the audience E10. identify, analyze and apply means of visual persuasion E11. explain the way in which journalists /politicians choices of words and grammatical structures result in a particular picture of reality being conveyed to the audience 01A 2A_U12 01A 2A_U13 E12. follow the

5 E12. śledzić dyskurs publiczny i krytycznie go interpretować E13. dyskutować o treściach ideologicznych w mediach i dyskursie polityki E14. mówić i pisać w sposób jasny, logiczny, perswazyjny E15, krytycznie porównywać komunikaty z różnych źródeł medialnych developments in the public discourse and interpret them critically E13. discuss ideological meanings in the media and political discourse E14. speak and write in a clear, logical and persuasive way E15. critically compare messages from various media sources Informacje o zajęciach w cyklu Treści kształcenia 1. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka dyskursu mediów i polityki. 2. Główne podejścia teoretyczne i modele metodologiczne w badaniu języka mediów i polityki (Krytyczna Analiza Dyskursu, pragmatyka, retoryka, medioznawstwo). 3. Dyskurs jako przestrzeń społeczna i źródło władzy. 4. Kulturowe i ideologiczne uwarunkowania dyskursu medialnego. 5. Językowe i wizualne strategie wpływu na odbiorcę. 6. Perswazja, manipulacja, propagandamechanizmy, narzędzia, przedstawiciele. 7. Dyskurs a konflikt. 8. Ramy, legitymizacja i proksymizacja. 9. Od metafor, którymi żyjemy po metafory, które mogą zabijać. 10. Obraz innego w dyskursie mediów i 1. The structural-functional characteristics of media and political discourse. 2. Main theoretical approaches and methodological models in the studies of media and political discourse (Critical Discourse Analysis, pragmatics, rhetoric, media studies) 3. Discourse as a social space and a source of power. 4. Cultural and ideological determinants of media discourse. 5. Verbal and visual strategies of influencing the audience. 6. Persuasion, manipulation, and propaganda

6 Metody i kryteria oceniania Metody dydaktyczn e polityki; język jako narzędzie dyskryminacji rasowej. 11. Mity, archetypy i symbole. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E1- E6, E9, E10, E11, E15 3. Test końcowy E1- E6, E8 1. Wykład konwersatoryjny. 2. Studium przypadku. 3. Metoda ćwiczeniowa. 4. Metoda projektowa. mechanisms, tools and representatives. 7. Discourse and conflict. 8. Framing, legitimization, and proximization. 9. From metaphors we live by to metaphors that can kill. 10. The representation of the Other in media and political discourse; language as a tool of racial discrimination. 11. Myths, archetypes and symbols. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E1- E6, E9, E10, E11, E15 3. Final test E1- E6, E8 1. Seminar 2. Case study 3. Exercise method 4. Project-method Literatura Charteris-Black, J. (2005) Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. New York: Palgrave Macmilan. Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice. New York: Routledge. Drager, M. W. and Fedler. F. Reporting for the Media. NY: Oxford University Press. Fairclough, N. (1989) Language and Power. London: Longman. Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis. London: Longman. Fairclough, N. (1995) Media Discourse. London: Edward Arnold. Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge. Kress, G. and T. van Leeuwen. (1990). Reading Images - The Grammar of Visual Design. Victoria: Deakin University Press. Newson, D. and Haynes, J. (2008). Public Relations Writing. Form and Style. Belmont: Thomson Wadsworth. Ryan, M. and Tankard, J. W. (2004). Writing for Print and Digital Media. Boston: McGraw Hill. Van Dijk, T. A. (1997) Discourse studies: A multidisciplinary introduction. London. England: Sage Publications. Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. A multidisciplinary approach. London: Sage. Verschueren, J. (1999). Understanding Pragmatics. London: Arnold.

7 Rhetoric, persuasion and propaganda Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie The objective of the course studentów z mechanizmem is to familiarize the students perswazji i propagandy w ich with the mechanisms of wymiarze werbalnym i persuasion and propaganda wizualnym i znaczeniem dla in their verbal and visual komunikacji interpersonalnej i dimension, and their instytucjonalnej. Skupi się on significance for both również na retoryce w życiu interpersonal and codziennym i publicznym, a co institutional communication. za tym idzie na wykorzystaniu It will also focus on rhetoric narzędzi i strategii in everyday and public life, retorycznych w celu zmiany and the use of rhetorical postaw odbiorców. figures and strategies with a view to changing the Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: attitudes of the audience. Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu retoryki, argumentacji i komunikacji E2. przedstawić i zastosować główne krytyczne podejścia i modele metodologiczne dotyczące komunikacji interpersonalnej i instytucjonalnej E3. wymienić i opisać strukturalno-funkcjonalne cechy mechanizmu perswazji i propagandy E1. define key terms within the field of retoric, argumentation, and communication E2. present and apply main critical approaches and methodological models within the field of interpersonal and institutional communication E3. list and describe structural and functional features of the mechanism of persuasion and propaganda

8 E4. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować strategie komunikacyjne E5. analizować retorykę dyskursu codziennego i publicznego Umiejętności E6. tworzyć teksty medialne, polityczne i PR-owskie 01A 2A_U05 E7. wybierać odpowiednie narzędzia i strategie retoryczne w zależności od funkcji tekstu E8. identyfikować, analizować i stosować szereg figur i strategii retorycznych mających na celu wpłynąć na odbiorców E9. identyfikować i stosować werbalne i wizualne środki perswazji and propaganda E4. recognise, classify, and interpret communication strategies E5. analyse the rhetoric of everyday and public discourse E6. construct media, PR, and political texts 01A 2A_U05 E7. choose adequate rhetorical tools and strategies depending on the function of the text E8. identify, analyze and apply a vast array of rhetorical figures and strategies meant to influence the audience E9. identify, analyze and apply verbal and visual means of persuasion and propaganda

9 Kompetencje E10. krytycznie interpretować komunikaty językowe E11. dyskutować o treściach ideologicznych w mediach i dyskursie polityki E12. dostosowywać swoje zachowanie komunikacyjne do potrzeb sytuacji E10. interpret critically linguistic messages E11. discuss ideological meanings in the media and political discourse E12. adjust their linguistic behaviour to the situation Informacje o zajęciach w cyklu Treści kształcenia Metody i kryteria oceniania 12. Retoryka: od Arystotelesa po współczesność. 13. Rodzaje perswazji i rola języka w tym procesie. 14. Retoryczne narzędzia i strategie efektywnej komunikacji. 15. Podstawy argumentacji. 16. Perswazja wizualna. 17. Retoryka codzienna. 18. Retoryka dyskursu publicznego. 19. Mistrzowie perswazji i propagandy. 20. Perswazja w dyskursie reklamowym. 21. Propaganda: rodzaje, narzędzia i cele. 22. Tajemnice NLP. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E1- E5, E7, E8, E9, E15 3. Test końcowy E1- E5, E8, E9 12. Rhetoric: from Aristotle to contemporary times. 13. Types of persuasion and the role of language in that proces. 14. Rhetorical tools and strategies of effective communication. 15. Basics of argumentation. 16. Everyday rhetoric. 17. Visual persuasion. 18. The rhetoric of public discourse. 19. Masters of persuasion and propaganda. 20. Persuasion of advertising discourse. 21. Propaganda: types, tools and goals. 22. The mystery of NLP. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E1- E5, E7, E8, E9, E15 3. Final test E1- E5, E9

10 Metody dydaktyczn e Literatura 5. Wykład konwersatoryjny. 6. Studium przypadku. 7. Metoda ćwiczeniowa. 8. Metoda projektowa. 5. Seminar 6. Case study 7. Exercise method 8. Project-method Batko, A. (2010). The Art of Persuasion: The Language of Influence and Manipulation. Barnes and Noble. Cavender, N. M. and Kahane, H. (2010). Logic and Contemporary Rhetoric. The use of Reason in Everyday Life. Belmont: Wadsworth Cengage Learning. Charteris-Black, J. (2005) Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. New York: Palgrave Macmilan. Cialdini, R. Influence. (2006). The Psychology of Persuasion. Collins. Newson, D. and Haynes, J. (2008). Public Relations Writing. Form and Style. Belmont: Thomson Wadsworth. Ryan, M. and Tankard, J. W. (2004). Writing for Print and Digital Media. Boston: McGraw Hill. Communicating across Cultures Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie studentów z dynamiką i zasadami komunikacji międzykulturowej w jej wymiarze interpersonalnym i instytucjonalnym, oraz podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania w środowisku wielokulturowym. W oparciu o szereg teorii dotyczących języka i komunikacji w kontekście kultury, zajęcia omawiają werbalne i niewerbalne, implicytne i eksplicytne sposoby kodowania, komunikowania i negocjowania znaczeń kulturowych. Zakres tematyczny obejmuje, między innymi, zagadnienia takie jak: tożsamość kulturowa, społeczności kolektywistyczne a indywidualistyczne, style The objective of the course is to familiarize the students with the principles and the dynamics of intercultural communication, in its both interpersonal and institutional dimension. Drawing on various theories discussing language and communication in the context of culture, the course explores verbal and non-verbal, implicit and explicit ways of coding, communicating and negotiating cultural meanings. Its scope of interest will thus include issues of cultural identity, collectivist vs. individualist societies, communication/negotiation styles, politeness and indirectness in

11 komunikacyjne/negocjacyjne, grzeczność językowa i związana z nią bezpośredniość komunikacyjna, konceptualizacja czasu i przestrzeni, językowe manifestacje władzy, komunikacja niewerbalna, itd. communication, conceptualization of time and space, linguistic manifestations of power, nonverbal communication, etc. Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej E2. wymienić i opisać poziomy i wymiary zależności między językiem a kulturą 01A 2A_W05 E3. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Knowledge E1. define key terms within the field of intercultural communication E2. list and describe levels and dimensions of interrelations between language and culture 01A 2A_W05 E3. recognise, classify, and interpret communication styles

12 E4. analizować dyskurs międzykulturowy E4. analyse intercultural discourse Umiejętności E5. tworzyć teksty uwzględniające kulturowe normy komunikacyjne 01A 2A_U05 01A 2A_U07 E6. rozpoznawać werbalne i niewerbalne nośniki treści kulturowych 01A 2A_U08 01A 2A_U12 E7. wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne 01A 2A_U07 01A 2A_U08 E8. wyjaśniać przyczyny i skutki barier kulturowych w komunikacji 01A 2A_U12 E9. prezentować i odpowiednio reagować na różne style komunikacyjne E5. construct texts adhering to cultural norms 01A 2A_U05 01A 2A_U07 E6. recognize verbal and nonverbal markers of cultural meanings 01A 2A_U08 01A 2A_U12 E8. choose proper communication strategies 01A 2A_U07 01A 2A_U08 E8. explain the causes and implications of cultural barriers in communication 01A 2A_U12 E9. present and respond adequately to various communicative styles

13 01A 2A_U05 01A 2A_U07 mmunication 01A 2A_U05 01A 2A_U07 Kompetencje E10. dostosowywać zachowania komunikacyjne do obowiązujących norm kulturowych 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E11. rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E12. stosować zasady grzeczności językowej E13. pracować w środowisku międzykulturowym 01A 2A_K01 01A 2A_K06 01A 2A_K07 E10. comply with cultural norm in his/her communicative practices 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E11.solve culture-based communication problems 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E12. conform to the principles of linguistic politeness E13. work in multicultural environment 01A 2A_K01 01A 2A_K06 01A 2A_K07 Treści kształcenia Informacje o zajęciach w cyklu 23. Definicje kultury, wymiary relacji język-kultura-komunikacja oraz rodzaje komunikacji międzykulturowej. 24. Podejścia teoretyczne do komunikacji międzykulturowej i wybrane modele komunikacyjne. 25. Tożsamość kulturowa i jej manifestacje. 26. Style komunikacyjne w społeczeństwach 1. Definitions of culture, dimensions of language-culturecommunication interrelation, and types of intercultural communication. 2. Theoretical approaches to intercultural communication and selected models of communication.

14 Metody i kryteria oceniania Metody dydaktyczn e indywidualistycznych/kolektywistyczny ch, demokratycznych/zhierarchizowanych. 27. Grzeczność językowa i bezpośredniość komunikacyjna. 28. Konceptualizacja czasu i przestrzeni. 29. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej. 30. Bariery kulturowe w komunikacji, etnocentryzm i stereotypy kulturowe. 31. Język a konflikt. 32. Style negocjacyjne. 33. Komunikacja międzykulturowa w biznesie. 34. Rola mediów lokalnych i międzynarodowych w dialogu międzykulturowym. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E5, E6, E7, E8, E9 3. Test końcowy E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 9. Wykład konwersatoryjny. 10. Studium przypadku. 11. Metoda ćwiczeniowa. 12. Metoda projektowa. 3. Cultural identity and its manifestations. 4. Communication styles in individualist/collectivist, democtatic/hierarchical societies. 5. Politeness and directness in communication. 6. Conceptualization of time and space. 7. Cultural determinants of nonverbal communication. 8. Culture-related barriers in communication, ethnocentrism and cultural stereotypes. 9. Language and conflict. 10. Negotiating styles. 11. Intercultural communication in business. 12. The role of local and intercultural media in intercultural dialogue. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E5, E6, E7, E8, E9 3. Final test E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 9. Seminar 10. Case study 11. Exercise method 12. Project-method Literatura Duranti, A Linguistic Anthropology. Cambridge University Press. Ferraro, G The Cultural Dimension of International Business, 5th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Gannon, M Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys through 23 Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Hall, E. and Hall, M Understanding Cultural differences. Yarmouth, ME: Intercultural Press Hofstede, G Culture's consequences, international differences in work-related values. Sage Publications. Hofstede, G. and Hofstede, G Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: Mc Graw Hill. Hofstede, G., Pedersen, P. and Hofstede, G Exploring Culture. Exercises, Stories and Synhetic Cultures. Boston: Intercultural Press. Lewis, R. D Cross-Cultural Communication. A Visual Approach. London: Transcreen Pblications.

15 Samovar, L. A. Porter, R.E. and McDaniel, E.R (eds.). Intercultural Communication. Wadswarth Cengage Learning Reynolds, S. and Valentine, D Guide to Cross-Cultural Communication Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Scollon, R. and S. Wong Scollon Intercultural Communication: A Discourse Approach. Blackwell Publishers. Verschueren, J Understanding Pragmatics. London: Arnold.

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

SIETAR POLSKA NEWSLETTER 3/2011

SIETAR POLSKA NEWSLETTER 3/2011 SIETAR POLSKA NEWSLETTER 3/2011 Drodzy Członkowie i Sympatycy SIETAR POLSKA! Letnie wspomnienia powoli odchodzą w niepamięć, a jesień nieuchronnie przypomina o nadchodzącej zimie. Na deszczowe wieczory

Bardziej szczegółowo

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych TOM II Specyfika języków specjalistycznych Warszawa 2009 1 Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Redaktor wydawniczny Rada Redakcyjna - prof. UW dr hab. Stanisław Szadyko - dr Łukasz Karpiński - dr Monika

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania REDAKCJA NAUKOWA SŁAWOMIR BANASZAK I KAZIMIERZ DOKTÓR Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

KONTEKST KULTUROWY W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Open Access

KONTEKST KULTUROWY W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Open Access KONTEKST KULTUROWY W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 KONTEKST KULTUROWY W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH CULTURAL

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych Redakcja Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania

Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania Anna Lis * Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania Wstęp Problematyka tożsamości podmiotów gospodarczych jest stosunkowo rzadko poruszana w obszarze nauk o zarządzaniu,

Bardziej szczegółowo

Ogromne zasoby językowe dostępne w sieci,

Ogromne zasoby językowe dostępne w sieci, Abstrakt Słowa kluczowe Victoria Kamasa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd Krytyczna analiza dyskursu

Bardziej szczegółowo