MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION"

Transkrypt

1 MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION The programme focuses on theoretical and practical aspects of communication and explores its institutionalized, mediatized, and intercultural dimension. The thematic areas it covers include: Discourse and Communication in Media and Politics Rhetoric, Persuasion and Propaganda Communicating across Cultures The questions it addresses can be summarized as follows: Who says what to whom in the media and politics? How do media create images in our minds? What matters in intercultural communication? Why are implicit messages successful? How to decode media messages? How to construct effective, persuasive, and logical arguments?

2 COURSE DESCRIPTIONS Discourse and Communication in Media and Politics Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterem i dynamiką komunikacji medialnej i politycznej, w tym strukturalno-funkcjonalnymi cechami dyskursu mediów i polityki w jego wymiarze leksykalnym, gramatycznym, stylistycznym i pragmatycznym. Kurs jest nowatorskim połączeniem krytycznej perspektywy analitycznej (w tym Krytycznej Analizy Dyskursu, pragmatyki, retoryki, medioznawstwa) oraz praktycznej perspektywy dziennikarskiej, i zakłada zarówno analizę i interpretację tekstów dyskursu publicznego w ich wymiarze werbalnowizualnym, jak i ich tworzenie/redagowanie. Stąd w ramach kursu przewidywane są warsztaty w instytucjach medialnych i spotkania z dziennikarzami i pracownikami PR. Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: The objective of the course is to familiarize the students with the characteristics and dynamics of media and political communication, including the structuralfunctional features of public discourse in its lexical, grammatical, stylistic, and pragmatic dimensions. It is an innovative combination of a critical analytic perspective (Critical Discourse Analysis, pragmatics, rhetoric, and media studies) and a practical journalistic perspective, and involves both analysis and interpretation of public discourse and creating/editing media texts. Hence, it includes workshops in media institutions and meetings with journalists and PR practitioners. Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji medialnej i politycznej E1. define key terms within the field of masscommunication and political communication

3 E2. przedstawić i zastosować główne krytyczne podejścia i modele metodologiczne dotyczące komunikacji medialnej i politycznej E3. wymienić i opisać strukturalno-funkcjonalne cechy dyskursu mediów E4. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować strategie komunikacyjne E5. analizować dyskurs polityczny i medialny w jego wymiarze werbalnym i wizualnym E6. rozpoznawać i omawiać szereg wzajemnych powiązań miedzy sferą polityki, mediów a społeczeństwem, oraz wpływ czynników ideologicznych, kulturowych i socjoekonomicznych na dyskurs medialny i polityczny 01A 2A_W03 E2. present and apply main critical approaches and methodological models within the field of media and political communication E3. list and describe structural and functional features of media discourse E4. recognise, classify, and interpret communication strategies E5. analyse media and political discourse in its verbal and visual dimension E6. discuss numerous interrelations between politics, media and society and the impact of ideological and cultural as well as socioeconomic factors on media and political discourse 01A 2A_W03

4 Umiejętności E7. tworzyć teksty medialne, polityczne i PR-owskie 01A 2A_U05 E8. wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne w zależności od funkcji tekstu E9. identyfikować, analizować i stosować szereg figur i strategii retorycznych mających na celu wpłynąć na odbiorców E10. identyfikować i stosować wizualne środki perswazji E11. wyjaśniać w jaki sposób językowe środki wyrazu wykorzystywane przez dziennikarzy i polityków przyczyniają się do tworzenia określonego obrazu rzeczywistości 01A 2A_U12 01A 2A_U13 Kompetencje E7. construct media, PR, and political texts 01A 2A_U05 E8. choose adequate communication strategies depending on the function of the text E9. identify, analyze and apply a vast array of rhetorical figures and strategies meant to influence the audience E10. identify, analyze and apply means of visual persuasion E11. explain the way in which journalists /politicians choices of words and grammatical structures result in a particular picture of reality being conveyed to the audience 01A 2A_U12 01A 2A_U13 E12. follow the

5 E12. śledzić dyskurs publiczny i krytycznie go interpretować E13. dyskutować o treściach ideologicznych w mediach i dyskursie polityki E14. mówić i pisać w sposób jasny, logiczny, perswazyjny E15, krytycznie porównywać komunikaty z różnych źródeł medialnych developments in the public discourse and interpret them critically E13. discuss ideological meanings in the media and political discourse E14. speak and write in a clear, logical and persuasive way E15. critically compare messages from various media sources Informacje o zajęciach w cyklu Treści kształcenia 1. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka dyskursu mediów i polityki. 2. Główne podejścia teoretyczne i modele metodologiczne w badaniu języka mediów i polityki (Krytyczna Analiza Dyskursu, pragmatyka, retoryka, medioznawstwo). 3. Dyskurs jako przestrzeń społeczna i źródło władzy. 4. Kulturowe i ideologiczne uwarunkowania dyskursu medialnego. 5. Językowe i wizualne strategie wpływu na odbiorcę. 6. Perswazja, manipulacja, propagandamechanizmy, narzędzia, przedstawiciele. 7. Dyskurs a konflikt. 8. Ramy, legitymizacja i proksymizacja. 9. Od metafor, którymi żyjemy po metafory, które mogą zabijać. 10. Obraz innego w dyskursie mediów i 1. The structural-functional characteristics of media and political discourse. 2. Main theoretical approaches and methodological models in the studies of media and political discourse (Critical Discourse Analysis, pragmatics, rhetoric, media studies) 3. Discourse as a social space and a source of power. 4. Cultural and ideological determinants of media discourse. 5. Verbal and visual strategies of influencing the audience. 6. Persuasion, manipulation, and propaganda

6 Metody i kryteria oceniania Metody dydaktyczn e polityki; język jako narzędzie dyskryminacji rasowej. 11. Mity, archetypy i symbole. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E1- E6, E9, E10, E11, E15 3. Test końcowy E1- E6, E8 1. Wykład konwersatoryjny. 2. Studium przypadku. 3. Metoda ćwiczeniowa. 4. Metoda projektowa. mechanisms, tools and representatives. 7. Discourse and conflict. 8. Framing, legitimization, and proximization. 9. From metaphors we live by to metaphors that can kill. 10. The representation of the Other in media and political discourse; language as a tool of racial discrimination. 11. Myths, archetypes and symbols. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E1- E6, E9, E10, E11, E15 3. Final test E1- E6, E8 1. Seminar 2. Case study 3. Exercise method 4. Project-method Literatura Charteris-Black, J. (2005) Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. New York: Palgrave Macmilan. Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice. New York: Routledge. Drager, M. W. and Fedler. F. Reporting for the Media. NY: Oxford University Press. Fairclough, N. (1989) Language and Power. London: Longman. Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis. London: Longman. Fairclough, N. (1995) Media Discourse. London: Edward Arnold. Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge. Kress, G. and T. van Leeuwen. (1990). Reading Images - The Grammar of Visual Design. Victoria: Deakin University Press. Newson, D. and Haynes, J. (2008). Public Relations Writing. Form and Style. Belmont: Thomson Wadsworth. Ryan, M. and Tankard, J. W. (2004). Writing for Print and Digital Media. Boston: McGraw Hill. Van Dijk, T. A. (1997) Discourse studies: A multidisciplinary introduction. London. England: Sage Publications. Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. A multidisciplinary approach. London: Sage. Verschueren, J. (1999). Understanding Pragmatics. London: Arnold.

7 Rhetoric, persuasion and propaganda Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie The objective of the course studentów z mechanizmem is to familiarize the students perswazji i propagandy w ich with the mechanisms of wymiarze werbalnym i persuasion and propaganda wizualnym i znaczeniem dla in their verbal and visual komunikacji interpersonalnej i dimension, and their instytucjonalnej. Skupi się on significance for both również na retoryce w życiu interpersonal and codziennym i publicznym, a co institutional communication. za tym idzie na wykorzystaniu It will also focus on rhetoric narzędzi i strategii in everyday and public life, retorycznych w celu zmiany and the use of rhetorical postaw odbiorców. figures and strategies with a view to changing the Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: attitudes of the audience. Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu retoryki, argumentacji i komunikacji E2. przedstawić i zastosować główne krytyczne podejścia i modele metodologiczne dotyczące komunikacji interpersonalnej i instytucjonalnej E3. wymienić i opisać strukturalno-funkcjonalne cechy mechanizmu perswazji i propagandy E1. define key terms within the field of retoric, argumentation, and communication E2. present and apply main critical approaches and methodological models within the field of interpersonal and institutional communication E3. list and describe structural and functional features of the mechanism of persuasion and propaganda

8 E4. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować strategie komunikacyjne E5. analizować retorykę dyskursu codziennego i publicznego Umiejętności E6. tworzyć teksty medialne, polityczne i PR-owskie 01A 2A_U05 E7. wybierać odpowiednie narzędzia i strategie retoryczne w zależności od funkcji tekstu E8. identyfikować, analizować i stosować szereg figur i strategii retorycznych mających na celu wpłynąć na odbiorców E9. identyfikować i stosować werbalne i wizualne środki perswazji and propaganda E4. recognise, classify, and interpret communication strategies E5. analyse the rhetoric of everyday and public discourse E6. construct media, PR, and political texts 01A 2A_U05 E7. choose adequate rhetorical tools and strategies depending on the function of the text E8. identify, analyze and apply a vast array of rhetorical figures and strategies meant to influence the audience E9. identify, analyze and apply verbal and visual means of persuasion and propaganda

9 Kompetencje E10. krytycznie interpretować komunikaty językowe E11. dyskutować o treściach ideologicznych w mediach i dyskursie polityki E12. dostosowywać swoje zachowanie komunikacyjne do potrzeb sytuacji E10. interpret critically linguistic messages E11. discuss ideological meanings in the media and political discourse E12. adjust their linguistic behaviour to the situation Informacje o zajęciach w cyklu Treści kształcenia Metody i kryteria oceniania 12. Retoryka: od Arystotelesa po współczesność. 13. Rodzaje perswazji i rola języka w tym procesie. 14. Retoryczne narzędzia i strategie efektywnej komunikacji. 15. Podstawy argumentacji. 16. Perswazja wizualna. 17. Retoryka codzienna. 18. Retoryka dyskursu publicznego. 19. Mistrzowie perswazji i propagandy. 20. Perswazja w dyskursie reklamowym. 21. Propaganda: rodzaje, narzędzia i cele. 22. Tajemnice NLP. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E1- E5, E7, E8, E9, E15 3. Test końcowy E1- E5, E8, E9 12. Rhetoric: from Aristotle to contemporary times. 13. Types of persuasion and the role of language in that proces. 14. Rhetorical tools and strategies of effective communication. 15. Basics of argumentation. 16. Everyday rhetoric. 17. Visual persuasion. 18. The rhetoric of public discourse. 19. Masters of persuasion and propaganda. 20. Persuasion of advertising discourse. 21. Propaganda: types, tools and goals. 22. The mystery of NLP. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E1- E5, E7, E8, E9, E15 3. Final test E1- E5, E9

10 Metody dydaktyczn e Literatura 5. Wykład konwersatoryjny. 6. Studium przypadku. 7. Metoda ćwiczeniowa. 8. Metoda projektowa. 5. Seminar 6. Case study 7. Exercise method 8. Project-method Batko, A. (2010). The Art of Persuasion: The Language of Influence and Manipulation. Barnes and Noble. Cavender, N. M. and Kahane, H. (2010). Logic and Contemporary Rhetoric. The use of Reason in Everyday Life. Belmont: Wadsworth Cengage Learning. Charteris-Black, J. (2005) Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. New York: Palgrave Macmilan. Cialdini, R. Influence. (2006). The Psychology of Persuasion. Collins. Newson, D. and Haynes, J. (2008). Public Relations Writing. Form and Style. Belmont: Thomson Wadsworth. Ryan, M. and Tankard, J. W. (2004). Writing for Print and Digital Media. Boston: McGraw Hill. Communicating across Cultures Konwersatorium językowe (przedmiot bloku spec. mgr) Dr Monika Kopytowska Skrócony opis Podstawowe informacje o przedmiocie Celem kursu jest zapoznanie studentów z dynamiką i zasadami komunikacji międzykulturowej w jej wymiarze interpersonalnym i instytucjonalnym, oraz podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania w środowisku wielokulturowym. W oparciu o szereg teorii dotyczących języka i komunikacji w kontekście kultury, zajęcia omawiają werbalne i niewerbalne, implicytne i eksplicytne sposoby kodowania, komunikowania i negocjowania znaczeń kulturowych. Zakres tematyczny obejmuje, między innymi, zagadnienia takie jak: tożsamość kulturowa, społeczności kolektywistyczne a indywidualistyczne, style The objective of the course is to familiarize the students with the principles and the dynamics of intercultural communication, in its both interpersonal and institutional dimension. Drawing on various theories discussing language and communication in the context of culture, the course explores verbal and non-verbal, implicit and explicit ways of coding, communicating and negotiating cultural meanings. Its scope of interest will thus include issues of cultural identity, collectivist vs. individualist societies, communication/negotiation styles, politeness and indirectness in

11 komunikacyjne/negocjacyjne, grzeczność językowa i związana z nią bezpośredniość komunikacyjna, konceptualizacja czasu i przestrzeni, językowe manifestacje władzy, komunikacja niewerbalna, itd. communication, conceptualization of time and space, linguistic manifestations of power, nonverbal communication, etc. Wymagania wstępne Efekty kształcenia Podstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa. Student powinien: Wiedza E1. definiować podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej E2. wymienić i opisać poziomy i wymiary zależności między językiem a kulturą 01A 2A_W05 E3. rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne Basic knowledge within the field of linguistics. Student should: Knowledge E1. define key terms within the field of intercultural communication E2. list and describe levels and dimensions of interrelations between language and culture 01A 2A_W05 E3. recognise, classify, and interpret communication styles

12 E4. analizować dyskurs międzykulturowy E4. analyse intercultural discourse Umiejętności E5. tworzyć teksty uwzględniające kulturowe normy komunikacyjne 01A 2A_U05 01A 2A_U07 E6. rozpoznawać werbalne i niewerbalne nośniki treści kulturowych 01A 2A_U08 01A 2A_U12 E7. wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne 01A 2A_U07 01A 2A_U08 E8. wyjaśniać przyczyny i skutki barier kulturowych w komunikacji 01A 2A_U12 E9. prezentować i odpowiednio reagować na różne style komunikacyjne E5. construct texts adhering to cultural norms 01A 2A_U05 01A 2A_U07 E6. recognize verbal and nonverbal markers of cultural meanings 01A 2A_U08 01A 2A_U12 E8. choose proper communication strategies 01A 2A_U07 01A 2A_U08 E8. explain the causes and implications of cultural barriers in communication 01A 2A_U12 E9. present and respond adequately to various communicative styles

13 01A 2A_U05 01A 2A_U07 mmunication 01A 2A_U05 01A 2A_U07 Kompetencje E10. dostosowywać zachowania komunikacyjne do obowiązujących norm kulturowych 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E11. rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E12. stosować zasady grzeczności językowej E13. pracować w środowisku międzykulturowym 01A 2A_K01 01A 2A_K06 01A 2A_K07 E10. comply with cultural norm in his/her communicative practices 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E11.solve culture-based communication problems 01A 2A_K01 01A 2A_K07 E12. conform to the principles of linguistic politeness E13. work in multicultural environment 01A 2A_K01 01A 2A_K06 01A 2A_K07 Treści kształcenia Informacje o zajęciach w cyklu 23. Definicje kultury, wymiary relacji język-kultura-komunikacja oraz rodzaje komunikacji międzykulturowej. 24. Podejścia teoretyczne do komunikacji międzykulturowej i wybrane modele komunikacyjne. 25. Tożsamość kulturowa i jej manifestacje. 26. Style komunikacyjne w społeczeństwach 1. Definitions of culture, dimensions of language-culturecommunication interrelation, and types of intercultural communication. 2. Theoretical approaches to intercultural communication and selected models of communication.

14 Metody i kryteria oceniania Metody dydaktyczn e indywidualistycznych/kolektywistyczny ch, demokratycznych/zhierarchizowanych. 27. Grzeczność językowa i bezpośredniość komunikacyjna. 28. Konceptualizacja czasu i przestrzeni. 29. Kulturowe uwarunkowania komunikacji niewerbalnej. 30. Bariery kulturowe w komunikacji, etnocentryzm i stereotypy kulturowe. 31. Język a konflikt. 32. Style negocjacyjne. 33. Komunikacja międzykulturowa w biznesie. 34. Rola mediów lokalnych i międzynarodowych w dialogu międzykulturowym. Ocena końcowa obejmuje: 1. Obecność i udział w dyskusjach E1, E4, E6, E7, E9, E Mini-projekty przygotowane w trakcie trwania kursu E5, E6, E7, E8, E9 3. Test końcowy E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 9. Wykład konwersatoryjny. 10. Studium przypadku. 11. Metoda ćwiczeniowa. 12. Metoda projektowa. 3. Cultural identity and its manifestations. 4. Communication styles in individualist/collectivist, democtatic/hierarchical societies. 5. Politeness and directness in communication. 6. Conceptualization of time and space. 7. Cultural determinants of nonverbal communication. 8. Culture-related barriers in communication, ethnocentrism and cultural stereotypes. 9. Language and conflict. 10. Negotiating styles. 11. Intercultural communication in business. 12. The role of local and intercultural media in intercultural dialogue. The final mark comprises 1. Attendance and active participation E1, E4, E6, E7, E9, E mini projects prapared during the course E5, E6, E7, E8, E9 3. Final test E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 9. Seminar 10. Case study 11. Exercise method 12. Project-method Literatura Duranti, A Linguistic Anthropology. Cambridge University Press. Ferraro, G The Cultural Dimension of International Business, 5th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Gannon, M Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys through 23 Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Hall, E. and Hall, M Understanding Cultural differences. Yarmouth, ME: Intercultural Press Hofstede, G Culture's consequences, international differences in work-related values. Sage Publications. Hofstede, G. and Hofstede, G Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: Mc Graw Hill. Hofstede, G., Pedersen, P. and Hofstede, G Exploring Culture. Exercises, Stories and Synhetic Cultures. Boston: Intercultural Press. Lewis, R. D Cross-Cultural Communication. A Visual Approach. London: Transcreen Pblications.

15 Samovar, L. A. Porter, R.E. and McDaniel, E.R (eds.). Intercultural Communication. Wadswarth Cengage Learning Reynolds, S. and Valentine, D Guide to Cross-Cultural Communication Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Scollon, R. and S. Wong Scollon Intercultural Communication: A Discourse Approach. Blackwell Publishers. Verschueren, J Understanding Pragmatics. London: Arnold.

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

MA Programme: Language and Communication in Media and Politics (LANCOM)

MA Programme: Language and Communication in Media and Politics (LANCOM) School of English, Adam Mickiewicz University in Poznań MA Programme: Language and Communication in Media and Politics (LANCOM) 1. Needs analysis The M.A. Language and Communication in Mass Media and Politics

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE Rocznik studiów 2012/13 Wydział

Bardziej szczegółowo

Undergraduate studies (B.A. level)

Undergraduate studies (B.A. level) THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS - MIXED LANGUAGE PROGRAMMES OFFERED BY THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS in 2016/17 1. language English, German 2. language - English, German, French, Russian Undergraduate

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

Information Architecture

Information Architecture Information Architecture KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura Informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Beata Nowakowska: Fast food, McDonald s, Big Brother i współczesna rzeczywistość... 83

Spis treści. Beata Nowakowska: Fast food, McDonald s, Big Brother i współczesna rzeczywistość... 83 Spis treści ARTYKUŁY I ROZPRAWY Jakub Z. Lichański: Historia retoryki; rozdział wciąż otwarty, czyli retoryka nauka w rozwoju... 7 Agnieszka Budzyńska-Daca: Debata jako gatunek retoryczny... 19 Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie pracy magisterskiej: Aspekty merytoryczne i techniczno-formalne

1. Przygotowanie pracy magisterskiej: Aspekty merytoryczne i techniczno-formalne SEM. MAGISTERSKIE - SPEC. JĘZYKOZNAWSTWO Prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz Zakres tematyki: 1. Językoznawstwo materiałowe, porównawcze, korpusowe; socjolingwistyka. 2. Składnia, semantyka, pragmatyka.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej, bud. H, pokój H6 Adres email: piotr.cap@gmail.com 1. Wykształcenie: studia w latach 1988-94 na kierunku filologia

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN.

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Hanna Lewandowska, 6 listopada 2012, Bydgoszcz www.cobraman-ce.eu Konferencja projektu SHIFT-X Dziedzictwo poprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Subject Field of study Form of Study Poziom kwalifikacji PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT Management stacjonarne II degree Year 1 Term

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

9-11 kwietnia 2014 r.

9-11 kwietnia 2014 r. 9-11 kwietnia 2014 r. Gdzie: Wrocław Kiedy: 9-11 kwietnia 2014 Miejsce: IdeaPlace Cele: - podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia strategii i działań PR - przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA- Pozycja planu: A5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane eminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do 1 Nazwa przedmiotu egzaminu dyplomowego 1 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa 2. Kod przedmiotu: FAB-26 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Język angielski II - opis przedmiotu

Język angielski II - opis przedmiotu Język angielski II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-A_pNadGenPBWC6 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYBRANE KATOLICKIE SZKOŁY WYŻSZE,

WYBRANE KATOLICKIE SZKOŁY WYŻSZE, WYBRANE KATOLICKIE SZKOŁY WYŻSZE, UWZGLĘDNIAJĄCE W PROGRAMIE STUDIA NAD MEDIAMI LUB STUDIA DZIENNIKARSKIE Karol Mazurek MSD Lublin Kościół i media Edukacja Medialna semestr 3 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag na temat roli retoryki w ksztaøceniu humanistycznym

Kilka uwag na temat roli retoryki w ksztaøceniu humanistycznym Czøowiek w Kulturze 21 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawøa II Kilka uwag na temat roli retoryki w ksztaøceniu humanistycznym Zastano wmy sieî nad znaczeniem, jakie posiada retoryka w wyksztaøceniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kapitał społeczny i zaufanie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-H32-MNJA;

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Moralność a psychologia międzykulturowa 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Morality and Cross-Cultural Psychology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/KSP Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć: Porównanie kultur metodą Hofstede

Plan zajęć: Porównanie kultur metodą Hofstede Plan zajęć: Porównanie kultur metodą Hofstede Efekty kształcenia Wymiar teoretyczny pod-wymiar 2 Metody analizy perspektywy międzykulturowej (np. zasady porównywania systemów kulturowych, skala świadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70 numer 2 (45) 2011 Spis treści JUBILEUSZ PRASY POLSKIEJ DARIUSZ ROTT Pocz¹tki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna.............................................. 11 JAN TOMKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH Kod przedmiotu: Rok: II 2012/2013 Semestr: zimowy Ilość godzin 30 Typ zajęć: do wyboru ECTS 3 Forma zajęć: seminarium Język: polski i angielski

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015 Autorski program kursu Guide to TOEFL Marta Pałczyńska Angielski w Pracy Warszawa 2015 O autorze Mgr Marta Pałczyńska w 2008 r. ukończyła Filologię Angielską na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne TS: prawnicze i unijne TS: uwierzytelnione i poświadczone TS: ekonomiczne TS: techniczne TS: medyczne TS: literatura, sztuka, media TS: narzędzia komputerowe CAT TS: handlowe i biznesowe TS: tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo