Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego."

Transkrypt

1 Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) ,fax (22) Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku powinni mieæ mo liwoœæ wyboru dostawcy... 4 Medal Politechniki Warszawskiej w uznaniu osi¹gniêæ Karola Romanowskiego,prezesa Siemens Sp. z o.o. 5 Œwiat³o w tunelu...siemens jest dostawc¹ ca³ej infrastruktury techniczno-komunikacyjnej. 6 oœnice pod klucz...najwiêkszy kontrakt bran y Power Transmission and Distribution... 7 Energia outsourcingu Siemens podpisa³ trzyletni kontrakt na odczyty liczników energii elektrycznej... 8 Mobilny pracownik "Mobilny pracownik" to nowa us³uga pozwalaj¹ca zlokalizowaæ pracownika w terenie. Newsletter 8 Bardziej efektywna kontrola Siemens,korzystaj¹c z najnowszych badañ,zwiêksza funkcjonalnoœæ swoich systemów CRM. Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii elektrycznej ju od lipca 2004 roku powinni mieæ mo liwoœæ wyboru dostawcy g³osi dyrektywa UE. Trzy lata póÿniej efekty liberalizacji rynku maj¹ obj¹æ równie gospodarstwa domowe. Oznacza to, e polskie firmy energetyczne maj¹ coraz mniej czasu na przygotowanie siê do ostrej walki z europejsk¹ konkurencj¹. Opinie o tym, w jakim stopniu polskie przedsiêbiorstwa s¹ do tej walki gotowe, s¹ podzielone. Podobnie rzecz siê ma z odpowiedzi¹ na pytanie, co powinien zrobiæ rz¹d, aby skutecznie wzmocniæ polsk¹ energetykê przed zderzeniem z tward¹ rzeczywistoœci¹ Unii. Wszyscy s¹ natomiast zgodni, e jedn¹ z powa nych przeszkód w rozwoju bran y jest brak odpowiedniej infrastruktury przesy³owej. Polska ma nadwy ki energii elektrycznej, której nie jest w stanie wyeksportowaæ, mimo i - ze wzglêdu na konkurencyjn¹ cenê - by³aby ona atrakcyjna dla zachodnich odbiorców. Tymczasem, po serii spektakularnych awarii systemowych na Zachodzie, w Brukseli i Strasburgu na nowo rozgorza- ³a dyskusja na temat priorytetów wspólnego rynku energetycznego. Pierwszorzêdne do niedawna has³o konkurencyjnoœci eurokraci coraz czêœciej zastêpuj¹ kwesti¹ bezpieczeñstwa dostaw. Niemniej jednak w Unii nadal obowi¹zuje znowelizowane w ubieg³ym roku prawo energetyczne, zgodnie z którym najwa niejszymi celami Wspólnoty, s¹ - przyspieszenie liberalizacji rynku energii, zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Trudne wyzwanie Przystêpuj¹c do otwartej konkurencji z koncernami zachodnimi, polska energetyka stanie przed nie lada wyzwaniem. Pierwsze elementy deregulacji sektora pañstwo wprowadzi³o dopiero w 1997 roku. Zdaniem wielu ekspertów, korzystny kierunek zmian ustalony wówczas przez nowe Prawo Energetyczne nie by³ konsekwentnie utrzymywany przez nastêpne rz¹dy. Podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji Energetycznej EuroPower 2003 w Warszawie, Ryszard Radomski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy spó³ki Austrian Power Trading Polska (APT), wyrazi³ pogl¹d, e pozytywny efekt wycofania siê z systemu taryfikacji ustalanej przez Ministerstwo Finansów, wprowadzenia kontraktów bilateralnych i powo³ania do ycia Gie³dy Energii, zosta³ zniwelowany przez kolejne, czêsto sprzeczne ze sob¹ odgórne decyzje. Wprowadzenie akcyzy w 2002 roku spowodowa³o zamieszanie na rynku obrotu, natomiast wprowadzenie regu³y obowi¹zkowego zakupu energii skojarzonej - oznacza³o w praktyce wywrócenie rynku - powiedzia³. Konkurencyjnoœæ - a przez to tak e atrakcyjnoœæ - polskiego sektora energetycznego powa nie os³abia brak przejrzystych regu³, niewielki udzia³ spó³ek dystrybucji w rynku oraz nierówne traktowanie firm z ró nych podsektorów bran y przez Urz¹d Regulacji Energetyki (URE), który tym samym zamiast wspomagaæ dzia³anie rynkowych mechanizmów hamuje je. Efektem braku przejrzystych regu³ na rynku jest stosowanie przez niektóre firmy praktyk monopolistycznych. Z powodu braku wyraÿnego oddzielenia sektora przesy³u od sektora obrotu na 51 TWh dystrybuowanej w Polsce energii tylko ok. 4 TWh s¹ rozprowadzane zgodnie z zasadami wolnego rynku. Niektóre spó³ki dystrybucyjne osi¹gaj¹ tak e korzyœci, graj¹c poza kontrol¹ URE op³atami przesy³owymi na ró nych etapach dystrybucji, co dodatkowo zak³óca dzia³anie niewidzialnej rêki rynku. Te opinie przedstawiciel APT podsumowa³ doœæ kategoryczn¹ diagnoz¹: Otwarty rynek energii w Polsce jest fikcj¹. >>>

2 Jak wspomóc? Wed³ug ekspertów rz¹dowych, w Polsce w perspektywie œrednioterminowej mo na spodziewaæ siê po wprowadzeniu unijnego prawa energetycznego wzrostu konkurencji i spadku cen. Proces deregulacji rynku ju siê rozpocz¹³: wiceminister gospodarki Jacek Piechota chêtnie pos³uguje siê przyk³adem rynku dystrybucji energii elektrycznej, na którym udzia³ graczy zagranicznych osi¹gn¹³ 50%, a z 14 zak³adów energetycznych, które dzia³a- ³y przed czterema laty, w wyniku prywatyzacji i konsolidacji pozosta³o szeœæ. W dyskusji z przedstawicielami bran y energetycznej podczas konferencji EuroPower minister Piechota postawi³ kilka zasadniczych pytañ: jak mo na wspomóc polski przemys³ energetyczny? Jakie warunki rz¹d powinien zapewniæ polskim przedsiêbiorcom, aby mieli szansê sprostaæ konkurencji firm unijnych? Ile kontroli pañstwa trzeba pozostawiæ na rynku energii w nadchodz¹cych latach? Przedsiêbiorcy nie dowiedzieli siê jednak, jakie konkretne rozwi¹zania ma dla nich resort gospodarki; mogli za to us³yszeæ zapewnienia wiceministra, który - mówi¹c o ogólnym kierunku zmian - opowiedzia³ siê jednoznacznie za rynkowym modelem sektora energetycznego. Jeœli konkurencja, to wszêdzie. Alternatyw¹ jest stanie w miejscu, czyli - w stosunku do œwiata - cofanie siê - przekonywa³ przedsiêbiorców Piechota. Zapewni³, e rz¹d pracuje intensywnie nad nowymi za³o eniami polityki energetycznej pañstwa, a Prawo Energetyczne zostanie znowelizowane najpóÿniej do po³owy 2004 r. Szansê dla polskiego sektora obrotu minister Piechota widzi w podziale na mniejsze spó³ki, mówi¹c o koniecznoœci przeorientowania rynku krajowego na now¹ skalê konkurencyjnoœci. Odbiorca wybierze wed³ug kryterium ceny, a nie pochodzenia energii - mówi³ Piechota, zgadzaj¹c siê z dyskutantami, e jednym z najpowa niejszych mankamentów polskiej energetyki jest s³aboœæ sektora przesy³u. Dziœ nie jesteœmy w stanie w³¹czyæ siê do miêdzynarodowego systemu. To samo dotyczy zreszt¹ tak e rynków gazu i ropy. Póki co, korzysta na tej sytuacji sektor wytwarzania - stwierdzi³ minister. Niezale ni specjaliœci zwracaj¹ jednak uwagê na niedoci¹gniêcia polskich przekszta³ceñ. Oprócz takich szkocover >>> Z pr¹dem do Unii 2 Wyzwania i szanse polskiej energetyki w UE: - Utrzymanie konkurencyjnoœci na rynku globalnym (obecnie ceny wêgla,gazu i energii elektrycznej s¹ w Polsce wy sze ni u przysz³ych partnerów z Unii) - Utrzymanie klienta na rynku lokalnym (odbiorcy energii bêd¹ migrowaæ w poszukiwaniu tañszej oferty) - Potrzeba ci¹g³ego podnoszenia jakoœci us³ug i wzbogacenia oferty handlowej (w kierunku us³ug typu multiutility) Pobo ne yczenia Wejœcie Polski do UE, które ma nast¹piæ ju niebawem, dla bran y energetycznej bêdzie oznaczaæ koniecznoœæ stosowania siê do prawa unijnego, a to z kolei oznacza, e stopieñ otwarcia rynku bêdzie musia³ wynieœæ co najmniej 30%. Zakres liberalizacji energetyki jest zreszt¹ zró nicowany w poszczególnych krajach UE; czêœæ z nich utrzymuje wci¹ mechanizmy regulacji obejmuj¹ce ponad po³owê rynku. 100-procentow¹ liberalizacjê osi¹gnê³y natomiast jak dot¹d Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania oraz pañstwa Skandynawii (prócz Danii, która pe³ne otwarcie rynku planuje na 2007 rok). Najwa niejsze regulacje UE dotycz¹ce budowy wewnêtrznego rynku energii elektrycznej - Dyrektywa 90/377/EEC z 29 czerwca 1990 r. w sprawie procedur s³u ¹cych zwiêkszeniu przejrzystoœci cen energii elektrycznej i gazu dostarczanych odbiorcom finalnym - Dyrektywa 90/547/EEC z 29 paÿdziernika 1990 r. w sprawie przesy³ania energii elektrycznej przez sieci - Dyrektywa 96/92/EC z 19 grudnia 1996 r. w sprawie jednolitych zasad wewnêtrznego rynku energii elektrycznej oraz tzw. pakiet liberalizacyjny, tzn. nowe regulacje wchodz¹ce w ycie od 1 lipca 2004 r. - Dyrektywa 2003/54/EC z 26 czerwca 2003 r. w sprawie jednolitych zasad wewnêtrznego rynku energii elektrycznej,zastêpuj¹ca Dyrektywê 96/92/EC - Rozporz¹dzenie 1228/2003 z 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci dla celów transgranicznej wymiany energii elektrycznej Efekty deregulacji rynku energii w krajach UE: Pierwsze unijne regulacje dotycz¹ce budowy wspólnego rynku energii elektrycznej powsta³y w 1990 r. Wroku 2003 w Brukseli przyjêto tzw. pakiet liberalizacyjny, czyli nowe szczegó³owe wytyczne maj¹ce wejœæ w ycie w lipcu 2004 r. S¹ to dyrektywy w sprawie jednolitych zasad wewnêtrznego rynku energii elektrycznej oraz rozporz¹dzenie w sprawie warunków dostêpu do sieci dla celów transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Ide¹, która przyœwieca tworzeniu unijnych regulacji prawnych, jest zast¹pienie poszczególnych rynków krajowych jednolitym europejskim rynkiem energii elektrycznej. Liberalizacja rynku ma - wedle wizji autorów pakietu - przynieœæ wymierne korzyœci odbiorcom: spadek cen i zwiêkszenie bezpieczeñstwa dostaw. Jednak - jak pokazuje ycie - wizje autorów unijnych regulacji mo na zaliczyæ do pobo nych yczeñ : postêp deregulacji na rynku energii elektrycznej wcale nie musi oznaczaæ trwa³ej obni ki cen. Po pierwszym okresie spadku, ceny w niektórych krajach - tak e tam, gdzie stopieñ - 15% najwiêkszych spó³ek przemys³owych i handlowych zmieni³o dostawcê energii - 50% wszystkich klientów zmieni³o dostawcê poszukuj¹c ciekawszej oferty na rynku - w ci¹gu roku zmienia dostawcê energii dalszych 10%-15% odbiorców Źród³o: Konferencja Energetyki Handelsblatt 2002 deregulacji jest stosunkowo wysoki - wzros³y. Najbardziej jaskrawym tego przyk³adem s¹ Dania i Norwegia (która bêd¹c poza UE uczestniczy jednak w tworzeniu wspólnego rynku energii): dzisiejszy poziom cen energii w tych krajach w stosunku do cen sprzed deregulacji wynosi dziœ ok. 130%. Co wiêcej, nawet zaawansowana deregulacja rynku nie gwarantuje bezpieczeñstwa dostaw energii, o czym boleœnie przekonali siê niedawno W³osi, a wczeœniej - w nieco mniejszej skali - tak e Brytyjczycy i Duñczycy. Wed³ug wiêkszoœci ekspertów wynik netto unijnego procesu deregulacji trzeba mimo wszystko oceniæ pozytywnie: konkurencja na rynku energetycznym okazuje siê generalnie korzystna, przede wszystkim dla du ych odbiorców - przemys³owych i instytucjonalnych; wyzwala tak e kreatywnoœæ firm energetycznych i wymusza korzystn¹ dla efektywnoœci ca³ego systemu konsolidacjê sektora. Jednak w przypadku klientów indywidualnych korzyœci s¹ du o mniejsze, a proces konsolidacji, jeœli przebiega bez kontroli regulatora, mo- e mieæ skutki odwrotne od zamierzonych, prowadz¹c do wtórnej monopolizacji niektórych obszarów rynku.

3 >>> Z pr¹dem do Unii G³ówne bariery w transgranicznym handlu energi¹ elektryczn¹: - Ró nice w stopniu otwarcia krajowych rynków energii elektrycznej - Brak jednolitego systemu taryf - Ograniczone zdolnoœci przesy³owe wynikaj¹ce z braków infrastruktury technicznej - Brak oddzielenia krajowych Operatorów Systemów Przesy³owych (OSP) od dzia³alnoœci w innych sektorach bran y dliwych zjawisk, jak brak niezale noœci operatorów systemów przesy³owych od innych sektorów handlu energi¹, widz¹ oni tak e inne bariery istotnie ograniczaj¹ce mo liwoœci deregulacji: brak jednolitego systemu taryf przesy³owych, monopolizacja sektora przesy³u i ograniczone mo liwoœci techniczne infrastruktury przesy³owej. Analitycy rynku domagaj¹ siê tak e od rz¹du definitywnego rozwi¹zania problemu kontraktów d³ugoterminowych, wskazuj¹c zarazem na potrzebê ostatecznego uniezale nienia dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw energetycznych od wp³ywów politycznych. Niebagatelnym problemem, na który zwracaj¹ uwagê przedstawiciele bran y polskiej energetyki w bliskiej perspektywie akcesji, s¹ koszty wdra ania brukselskich dyrektyw. Aby spe³niaæ unijne standardy techniczne, polskie firmy musz¹ znaleÿæ pieni¹dze na konieczne modernizacje. Ogólny koszt wdro enia norm UE zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego, wyniesie wed³ug polskich wytwórców energii ok. 40 miliardów z³otych. Szacunki rz¹dowe mówi¹ o kwocie miliardów. Zapobiegliwi bez obaw W Unii Europejskiej dzia³aj¹ firmy energetyczne, które nierzadko dysponuj¹ potencja³em znacznie przewy szaj¹cym potencja³ ca³ej polskiej energetyki. Co wiêcej, na œwiecie trwa ekspansja zintegrowanych koncernów miêdzynarodowych. Ich struktura sk³ada siê najczêœciej nie Current Affairs Marcin Mierzejewski Under an EU directive,as of July 2004,institutional electricity consumers should have an opportunity to choose their suppliers. Three years later,households are also supposed to benefit from liberalization of the market. This means that Polish companies operating in the power sector have less and less time to prepare for the fierce European competition. Opinions about how well Polish enterprises are prepared for competition are divided,as are answers to the question of what the government should do to effectively strengthen the Polish power sector before it clashes with EU realities. Everyone is agreed that one of the major barriers to the development of this industry is a lack of appropriate transmission infrastructure. The Polish power sector will face a serious challenge when it starts open competition with Western groups. Poland introduced the first deregulation elements in this industry as late as According to many experts, successive governments failed to consistently adhere to the favorable direction of change,provided for by the new Energy Law adopted in that period. According to the representative of AustrianPower Trading Polska,Ryszard Radomski,the competitiveness of the Polish power sector is seriously undermined by a lack of transparent rules, the small share of distribution companies on the market and the unequal treatment companies operating in different sub-sectors of the power industry receive from the Energy Regulatory Authority (URE). In doing so,the URE,instead of supporting market mechanisms in Poland,hinders them. For the power industry,poland's accession to the European Union means that in May 2004 the degree of market openness will have to reach at least 30 percent. Individual EU countries differ in terms of the extent of power sector liberalization: in some, regulation mechanisms still affect over 50 percent of the market. The guiding idea for EU legislators has been the replacement of individual domestic markets with a single European electricity market. However,progress in electricity market deregulation does not necessarily mean a lasting decrease in prices. Following the initial period of decreases, prices in some countries-including those where the extent of deregulation is relatively large-climbed. A good example is Denmark,where current electricity prices amount to around 130 percent of the prices before deregulation. What's more,even far-reaching deregulation of the market does not guarantee energy security. According to government experts,in the mediumterm,competition is likely to increase,and prices are expected to fall after EU energy law comes into force in Poland. The deregulation process has already started: Deputy Minister of the Economy Jacek Piechota likes to point to the example of the electricity distribution market,in which the share of foreign players has reached 50 percent and where, as a result of privatization and consolidation,only six electricity distribution companies remain of the 14 which operated in Poland four years ago. Piechota sees a chance for the Polish distribution sector after a split into smaller companies. Consumers will select the supplier according to the criterion of price rather than the source of energy. However,independent experts point to shortcomings of the Polish transformation. Apart from such detrimental factors as the dependence of transmission system operators on other electricity trade sectors,they can also see other barriers which considerably hamper deregulation capabilities. These include the lack of a uniform system of transmission tariffs, monopolization of the transmission sector and limited technical capabilities in transmission infrastructure. Costs connected with the implementation of EU directives pose a major problem. Polish companies have to find the money required by modernization. Polish energy producers have estimated the total cost of implementing EU environmental norms at some zl.40 billion. Related costs estimated by the government are in the order of zl billion. The potential of some energy companies in the EU is much larger than the combined potential of the Polish power sector as a whole. Meanwhile,the structure of Polish enterprises is dispersed. Specialists consider the degree of the sector's integration and its competitiveness to be low. The fact that around 60 percent of the electricity produced in Poland is generated within a system of long-term contracts has a adverse impact on market mechanisms. These contracts considerably reduce the risk incurred by generating companies. Although some of the longterm contracts expire as late as 2015,the government wants to terminate all contracts before Poland's accession to the European Union in order to adjust the sector to new conditions. From the start, this idea aroused opposition from many representatives of the sector. Many experts say that the monopolistic position which the Polish Power Grid Company (PSE) continues to hold in the transmission sector is a major obstacle to improvement of infrastructure. The lack of sufficient investments and the system's expansion make sending cheaper Polish electricity to Germany impossible. Meanwhile,lifting barriers in transborder trade is one of the basic conditions for building a competitive electricity market,a market where consumers have the freedom to select their suppliers. 3

4 cover >>> Z pr¹dem do Unii tylko z nowoczesnych elektrowni, sieci przesy³owych i przedsiêbiorstw sprzedaj¹cych energiê, ale tak e z kopalñ oraz przedsiêbiorstw dostarczaj¹cych odbiorcom gaz, wodê, a nawet us³ugi telekomunikacyjne. Tymczasem struktura polskiej energetyki ma charakter rozproszony. Zarówno stopieñ integracji sektora, jak stopieñ jego konkurencyjnoœci specjaliœci okreœlaj¹ jako niski. Du y wp³yw na os³abienie mechanizmów gry rynkowej ma fakt, e oko³o 60% wytwarzanej w Polsce energii objête jest kontraktami d³ugoterminowymi (KDT), które w znacznym stopniu zmniejszaj¹ ryzyko dzia³alnoœci firm energetycznych. Terminy wygaœniêcia kontraktów siêgaj¹ do 2015 roku, aby jednak dostosowaæ sektor do nowych warunków dzia³ania, rz¹d chce odgórnie rozwi¹zaæ KDT jeszcze przed planowanym terminem wst¹pienia Polski do UE. Ten pomys³ od pocz¹tku budzi³ opór wielu przedstawicieli bran y; jednak dziœ dyskusja w œrodowisku energetyków koncentruje siê na pytaniu, jak mo na zwiêkszyæ szanse tego sektora po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. A tak e: jak zminimalizowaæ zagro enia, przed którymi niew¹tpliwie stan¹ polskie przedsiêbiorstwa w momencie akcesji. I chocia podczas spotkañ bran owych w ostatnich miesi¹cach czêœciej mówi siê o zagro eniach, to s¹ jednak przyk³ady przedsiêbiorstw, które nie obawiaj¹ siê wejœcia do Europy. Elektrownia Turów S.A. nale y do grupy najwiêkszych polskich producentów energii. Jednak z perspektywy rynku europejskiego jest tylko jednym z wielu niedu ych przedsiêbiorstw. Zdaniem Jerzego askawca, prezesa spó³ki, bior¹c pod uwagê strukturê polskiej energetyki nie ma w¹tpliwoœci, e bez instytucji kontraktów d³ugoterminowych wiele firm nie by³oby w stanie przeprowadziæ niezbêdnych programów modernizacyjnych, szczególnie w dziedzinie technologii produkcji. Stwierdzi³ m. in.: Bliskoœæ unijnej granicy i œwiadomoœæ wymagañ, jakie musz¹ zostaæ spe³nione, jeœli chce siê funkcjonowaæ w europejskich strukturach, wymaga nowoczesnego myœlenia. Gospodarczy i techniczny zakres modernizacji stawia Elektrowniê Turów wœród najnowoczeœniejszych producentów pr¹du na bazie wêgla brunatnego w Europie. Prezes szczyci siê, e dzia³ania proekologiczne zarz¹dzanego przez niego zak³adu s¹ spójne z polityk¹ ekologiczn¹ UE. Firma z Turowa - wyró niona m. in. tytu³ami Firmy Przyjaznej Œrodowisku i Lidera Polskiej Ekologii - jest bliska spe³nienia wszystkich wymogów ograniczenia emisji zanieczyszczeñ z du ych Ÿróde³ spalania w energetyce, okreœlonych w unijnej dyrektywie 2001/80. Jego zdaniem zak³ad jest dobrze przygotowany do dzia³ania w warunkach konkurencji na otwartym europejskim rynku elektro-energetycznym. W procesie przeobra ania Elektrownia Turów przesz³a 'ostr¹ szko³ê' technologiczno-prawnoekonomiczn¹. Dziêki g³êbokiej modernizacji elektrownia sta³a siê przedsiêbiorstwem o wysokim poziomie technicznym, co daje gwarancjê dalszego funkcjonowania - mówi³ askawiec, który wierzy, e Turów przetrwa w Unii jako samodzielny podmiot. System nie nad¹ a Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ wzros³o w pierwszych dwóch miesi¹cach 2003 roku w Polsce o 4%, a podobn¹ tendencjê widaæ tak- e w innych krajach regionu. Wszyscy specjaliœci s¹ zgodni, e bran y potrzebny jest kompleksowy program rozwoju. Wielkim atutem polskiej energetyki w warunkach swobodnego handlu energi¹ ponad granicami bêdzie bez w¹tpienia geografia. Jednak e warunkiem skorzystania z szansy, jak¹ stanowi tranzytowe po³o enie kraju, jest znaczna rozbudowa sieci i po³¹czeñ transgranicznych (byæ mo e we wspó³pracy ze spó³kami przesy³u z pañstw s¹siednich). Zdaniem wielu ekspertów, powa nym utrudnieniem w efektywnym usuwaniu przeszkód technicznych i w poprawie infrastruktury jest monopolistyczna pozycja, jak¹ nadal zajmuje w sektorze przesy³u przedsiêbiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Brak wystarczaj¹cych inwestycji i rozbudowy systemu ju dziœ uniemo liwia przesy³anie tañszej polskiej energii do Niemiec. Tymczasem, zgodnie z brukselskimi dyrektywami, usuniêcie przeszkód w handlu transgranicznym jest jednym z podstawowych warunków budowy w pe³ni konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, na którym odbiorcy maj¹ swobodê wyboru dostawcy. Marcin Mierzejewski Medal Politechniki Warszawskiej dla Karola Romanowskiego Politechnika Warszawska, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego ,uhonorowa³a Karola Romanowskiego,prezesa Siemens Sp. z o.o., nadaj¹c mu medal w uznaniu osi¹gniêæ zawodowych oraz inicjatyw,które przyczyni³y siê równie do wzrostu presti u Politechniki Warszawskiej. >>>>> Prezes K. Romanowski odbiera medal z r¹k JM rektora PW S. Mañkowskiego w obecnoœci prof. W. Findeisena Prof. W³adys³aw Findeisen, przewodnicz¹cy Kapitu- ³y Medalu nakreœli³ przebieg kariery zawodowej odznaczonego, od ponad 25 lat zwi¹zanego z Siemensem w Polsce. Przypomnia³, e z inicjatywy prezesa Romanowskiego zosta³a nawi¹zana owocna wspó³praca pomiêdzy Siemensem a PW, której wynikiem by³o m. in. ustanowienie Nagrody Siemensa, s³u ¹cej promowaniu wybitnych osi¹gniêæ w technice i badaniach naukowych w Polsce. Podkreœli³ te, e zasadnicze znaczenie dla nadania Medalu K. Romanowskiemu mia³ fakt, i wnosi on istotny wk³ad w rozwój polskiej techniki i postêp gospodarczy. Medal of Warsaw Technical University for Karol Romanowski During its ceremonious inauguration of the academic year,warsaw Technical University honoured Karol Romanowski,Siemens Sp. z o.o. CEO,with a medal in acknowledgement of his professional achievements and initiatives, which helped raise Warsaw Technical University s prestige. Prof. W³adys³aw Findeisen,Head of Jury of the Warsaw Technical University Medal emphasised that good cooperation commenced between Siemens and Warsaw Technical University through Mr Romanowski's initiative,the result of which was,among other,the establishment of the Siemens Award. The Award promotes outstanding achievements in technology and scientific research in Poland. Prof Findeisen stressed Mr Romanowski's substantial contribution into development of Polish technical sciences and economical progress. 4

5 news Niedawno oddany do u ytku tunel na warszawskiej Wis³ostradzie z pewnoœci¹ przyczyni siê do usprawnienia ruchu w tej czêœci miasta. Ma³o kto jednak wie, e Siemens jest dostawc¹ ca³ej infrastruktury techniczno-komunikacyjnej. Œwiat³o w tunelu Tunel, oficjalnie zwany zag³êbieniem Wis³ostrady w tunel drogowy, jest najd³u sz¹, bo blisko kilometrow¹, tras¹ podziemn¹ w kraju. Dziêki tunelowi warszawiacy mog¹ teraz jeÿdziæ wygodn¹, trzypasmow¹ jezdni¹. Wis³ostrad¹ na œródmiejskim odcinku w jednym kierunku przemieszcza siê 35 tys. samochodów na dobê. Mieszkañcy Warszawy bardzo ciep³o przyjêli now¹ inwestycjê. Jestem pewien, e tunel bêdzie s³u y³ warszawiakom wiele dziesi¹tek lat - powiedzia³ podczas ceremonii otwarcia prezydent Warszawy Lech Kaczyñski. Znacz¹cy udzia³ w sukcesie ca³ego przedsiêwziêcia mia³a firma Siemens, która dostarczy- ³a wyposa enie techniczne tunelu. Realizacja zadania wymaga³a znajomoœci problematyki sterowania ruchem drogowym w tunelu. Na ogó³ w tunelach dostêpna dla ruchu powierzchnia ograniczona jest zaledwie do pasów jezdnych. Sytuacja ta jest szczególnie trudna w aglomeracjach miejskich, w których koncentracja pojazdów jest zdecydowanie wiêksza ni gdziekolwiek indziej. Z tego powodu tunele uwa ane s¹ za szczególnie krytyczne elementy sieci drogowej. Sytuacje potencjalnego zagro enia, takie jak po ary, wypadki, korki, wysokie stê enia substancji toksycznych itp. wymagaj¹ stosowania specjalnych œrodków bezpieczeñstwa. Zaprojektowanie i zainstalowanie systemu detekcji ruchu i œwiate³ zajê³o Siemensowi niespe³na trzy miesi¹ce. Przyjête rozwi¹zanie ma na celu monitorowanie ruchu pojazdów w tunelu oraz wspó³pracuje z systemem przeciwpo- arowym, a w przypadku awarii (po aru) lub wypadku drogowego - zatrzymanie pojazdów przed wjazdami do tunelu i ewentualne skierowanie ruchu na trasy objazdowe. System ma równie u³atwiæ s³u bom ratowniczym (stra po arna, s³u by medyczne, policja) dostêp do tunelu oraz mo liwoœæ prowadzenia akcji ratowniczych - podsumowa³ Dariusz Obcowski z bran y Industrial Solutions and Services (I&S) firmy Siemens. System detekcji ruchu w tunelu oparty jest na pêtlach indukcyjnych s³u ¹cych jako detektory ruchu. Pêtle te, umieszczone bezpoœrednio przed tunelem, w samym tunelu oraz przy jego wylocie, umo liwiaj¹ monitorowanie ruchu pojazdów na poszczególnych pasach oraz identyfikacjê przyczyny zatrzymania ruchu w tunelu (np. korek lub kolizja). Pêtle pod³¹czone do zainstalowanych urz¹dzeñ sterowniczych przekazuj¹ informacje do rozmieszczonych wzd³u tunelu sterowników, a nastêpnie poprzez magistralê transmisji danych do g³ównego sterownika zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym. Dziêki temu g³ówny sterownik analizuje informacje uzyskane z pêtli indukcyjnych i steruje ruchem przed wjazdami do tunelu. Wprzypadku wykrycia przez system detekcji sytuacji korek - utrudnienie w ruchu system steruje prêdkoœci¹ pojazdów doje d aj¹cych do tunelu za pomoc¹ znaków drogowych zmiennej treœci (ograniczenia prêdkoœci) umiejscowionych przed wjazdami do tunelu po obu jego stronach. Wprzypadku wykrycia przez system detekcji sytuacji alarmowej system steruje prêdkoœci¹ pojazdów doje d aj¹cych do tunelu, jednoczeœnie blokuj¹c wjazd do tunelu poprzez sygnalizatory drogowe zamontowane przed tunelem oraz bezpoœrednio na portalach wjazdowych do tunelu. Dodatkow¹ sygnalizacjê ostrzegawcz¹ stanowi¹ znaki o zmiennej treœci, które - w zale noœci od sytuacji w tunelu - informuj¹ o ograniczeniu prêdkoœci, a na osobnych tablicach wyœwietlaj¹ komunikaty, np. o treœci Uwaga! Zator, Uwaga! Tunel zamkniêty. Znaki te s¹ pierwszymi tego typu zainstalowanymi na terenie Warszawy. Dla Siemensa w Polsce by³ to pionierski projekt, przede wszystkim z tego powodu, e w Polsce nie ma tuneli drogowych z prawdziwego zdarzenia! Jednak wzmagaj¹ce siê z roku na rok natê enie ruchu drogowego w naszym kraju mo e spowodowaæ, e w³adze odpowiadaj¹ce za jego organizacjê siêgn¹ w niedalekiej przysz³oœci po tego rodzaju rozwi¹zania tak e w innych miastach. >>>>> Prezydent L. Kaczyñski z przedstawicielami Siemensa podczas uroczystoœci otwarcia tunelu Light at the End of the Tunnel The recently opened tunnel on the Wis³ostrada expressway will definitely contribute to more efficient traffic in this part of the city. Few are aware,however,that Siemens is the provider of the entire technical and communication infrastructure for the tunnel. Nearly 1 km in length,the tunnel is the longest underground road in Poland. Thanks to the tunnel,varsovians can drive on a comfortable,three-lane road. Every day,35,000 cars pass the Œródmieœcie section of Wis³ostrada in one direction only. Siemens had a considerable share in the success of the project,as it supplied the technical equipment. The design and installation of movement detection and lighting systems took Siemens less than three months to complete. "The goal of the adopted system is to monitor the traffic in the tunnel," said Dariusz Obcowski from the Industrial Solutions and Services (I&S) department of Siemens. "It cooperates with the fire prevention system and in the event of any emergency,it stops cars before entrances to the tunnel and if necessary,directs them to detours. The system is also supposed to facilitate access to the tunnel for emergency services-firefighters, medical services and the police-and assist in rescue operations." 5

6 news Modernizacja stacji elektroenergetycznej w oœnicach to jak dot¹d najwiêkszy kontrakt bran y Power Transmission and Distribution Siemensa w Polsce. Realizacja inwestycji potrwa do 2005 r. oœnice pod klucz Kontrakt pomiêdzy Siemensem a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wykonanie kompleksowej modernizacji pod klucz zosta³ podpisany 27 listopada 2003 r. Stacja oœnice nale y do obszaru PSE Po³udnie, stanowi¹c wa ny wêze³ w tej czêœci krajowego systemu przesy³u energii elektrycznej. Siedmioma napowietrznymi liniami wysokiego napiêcia zasila ona m. in. lokalny system dystrybucji energii elektrycznej Bêdziñskiego Zak³adu Energetycznego S. A. Kontrakt z PSE jest pierwszym zamówieniem realizowanym dla klienta polskiego, które obejmuje dostawê i monta nowoczesnej rozdzielnicy GIS 220 kv, opartej na technologii gazowej. Jako medium izolacyjne stosuje siê w niej nie powietrze, jak w tradycyjnych rozdzielnicach, ale szeœciofluorek siarki - gaz, którego w³aœciwoœci izolacyjne pozwalaj¹ na znaczne zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez stacjê. Stacja elektroenergetyczna oœnice zosta³a zbudowana przed trzydziestu laty. W oœnicach zbiegaj¹ siê napowietrzne linie 220 kv ³¹cz¹ce stacje elektroenergetyczne Joachimów, Kielce, Sierszê oraz Koksochemiê. Ze stacji zasilana jest tak e trzema liniami napowietrznymi pobliska stalownia Huty Zawiercie. Do zmodernizowania stacji sk³oni³y w³aœciciela rosn¹ce wymagania rynku energii elektrycznej. Inwestycjê, finansowan¹ w du ej czêœci z funduszy Banku Œwiatowego, poprzedzi³a procedura przetargowa. Inwestor dopuszcza³ mo liwoœæ przedstawienia rozwi¹zania innego ni w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, e bêdzie ono spe³niaæ surowe kryteria odnosz¹ce siê m. in. do terminu oraz nowoczesnoœci rozwi¹zañ technicznych, oszczêdnoœci przestrzeni oraz sposobu realizacji minimalnie ingeruj¹cego w normaln¹ eksploatacjê istniej¹cych urz¹dzeñ. Wszystkie te warunki najlepiej spe³ni³a oferta bran y Power Transmission and Distribution Siemensa. Siemens zaproponowa³ zmodernizowanie obu rozdzielni kv jak i 110 kv - w oparciu o technologiê GIS (Gas Insulated Switchgear). Zgodnie z koncepcj¹, rozdzielnice GIS zostan¹ zainstalowane w osobnych budynkach zlokalizowanych na wolnych przestrzeniach dzisiejszej stacji tak, aby wszelkie prace przy ich budowie i monta u odbywa³y siê bez zak³ócania normalnej eksploatacji starych urz¹dzeñ stacji. Dopiero w ostatniej fazie realizacji projektu, po pe³nym uruchomieniu nowych rozdzielnic wraz z automatyk¹ zabezpieczeñ i nadzoru, nast¹pi prze³¹czenie do Siemens Power Transmission and Distribution by³ dotychczas wykonawc¹ m. in. takich du ych inwestycji pod klucz,jak budowa systemu przesy³u energii elektrycznej miêdzy Polsk¹ a Republik¹ Czesk¹,budowa stacji elektroenergetycznej œredniego i wysokiego napiêcia Je yce dla ENEA S. A. oraz napowietrznej modu³owej stacji elektroenergetycznej (typ Simover/Simobreaker) dla Zak³adu Energetycznego Bydgoszcz S. A. Bran a by³a równie dostawc¹ rozdzielnic GIS dla Beskidzkiej Energetyki S. A.,Górnoœl¹skiego Zak³adu Elektroenergetycznego S. A. w Gliwicach i Zak³adu Energetycznego Kraków S. A. Ponadto w 2003 roku Siemens ukoñczy³ wykonywan¹ na zlecenie PSE modernizacjê napowietrznej stacji w Joachimowie. Siemens nale y do czo³ówki firm pos³uguj¹cych siê w oferowanych rozwi¹zaniach technologi¹ GIS. Pierwsza rozdzielnica 110 kv GIS zosta³a dostarczona przez Siemensa w roku 1968 dla BEW AG w Berlinie. Od tego czasu notuje siê ci¹g³y rozwój tej technologii owocuj¹cy coraz mniejszymi rozmiarami pól rozdzielni oraz coraz bardziej wyspecjalizowan¹ technik¹ cyfrow¹ pozwalaj¹c¹ na zdalny monitoring rozdzielni. nich wszystkich linii napowietrznych wysokiego napiêcia. Operacja prze³¹czenia nie powinna poci¹gn¹æ za sob¹ wiêkszych zak³óceñ w funkcjonowaniu stacji. Stare urz¹dzenia i infrastruktura zostan¹ nastêpnie zdemontowane i utylizowane. Czas realizacji inwestycji ma zamkn¹æ siê w 21 miesi¹cach. Rozdzielnica 220 kv (typ 8DN9), wyposa ona w 10 pól z podwójnym uk³adem szyn zbiorczych z wyprowadzeniami napowietrznymi, bêdzie jedn¹ z najwiêkszych rozdzielnic szynowych w Europie zbudowanych przy u yciu technologii GIS. Rozdzielnica 110 kv (typ 8DN8) bêdzie mia³a 11 pól z podwójnym uk³adem szyn zbiorczych, z wyprowadzeniami kablowymi. Obydwie zostan¹ wyposa one w cyfrow¹ technikê zabezpieczeñ, nadzoru i zdalnego sterowania. Better Insulation Means Better Transmission The modernization underway at the substation in oœnice is the largest Power Transmission and Distribution (PTD) contract in Poland. Its implementation will last through The contract between Siemens Sp. z o.o. and Polish Power Grid Company (PSE) for realization of the complex turnkey modernization was signed Nov. 27,2003. The oœnice substation belongs to the PSE South area and constitutes an important center in this part of the domestic system of electrical energy transmission,one that supplies - through seven overhead highvoltage lines - among others,the local electric energy distribution system of the Bêdziñski Zak³ad Energetyczny SA company. The contract with PSE is the first implemented for Polish customers that encompasses the supply and assembly of state-ofthe-art GIS 220 kv switchgear, based on gas technology. Unlike traditional switchgears,the insulating medium used is not air but sulfur hexafluoride - a gas whose insulating properties permit a considerable reduction in the area occupied by the station. 6

7 news Energia outsourcingu Siemens podpisa³ trzyletni kontrakt na odczyty liczników energii elektrycznej z Górnoœl¹skim Zak³adem Elektroenergetycznym S.A. (GZE). Umowa dotyczy zbierania danych z ponad pó³ miliona liczników zainstalowanych w po³udniowej Polsce. Taking Readings Siemens has signed a three-year contract with Górnoœl¹ski Zak³ad Elektroenergetyczny SA (GZE) on electricity meter reading. The agreement concerns the collection of data from meters installed in southern Poland. Thanks to the agreement with Siemens,GZE will be able to improve its efficiency by focusing its activity on electric energy distribution. The contract covers about 750,000 electricity meters,both those installed in residential buildings and invoice consumers. The new Meter Reading section of the Energy Services department of the Siemens company will handle meter reading and basic monitoring. Dziêki zawarciu umowy z Siemensem GZE bêdzie móg³ zwiêkszyæ efektywnoœæ, koncentruj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ na dystrybucji energii elektrycznej. Kontrakt obejmuje ok liczników energii elektrycznej. S¹ to zarówno urz¹dzenia zainstalowane w domach mieszkalnych, jak i u odbiorców fakturowych. Ich odczytem i podstawow¹ kontrol¹ zajmie siê w dziale Energy Services spó³ki Siemens nowa sekcja - Meter Reading. Prowadzenie odczytów rozpoczêto na terenie Œl¹ska, w aglomeracji katowickiej oraz w regionach Wodzis³awia Œl¹skiego, Pszczyny, Rybnika oraz Miko³owa. Wposzczególnych miastach znajduj¹ siê Punkty Obs³ugi Klienta, w których pracuj¹ koordynatorzy, odpowiedzialni za w³aœciwy przebieg procesu przejmowania odczytów. Wpocz¹tkowym okresie obowi¹zywania umowy z GZE podstawowym celem Siemensa jest zapewnienie wysokiej jakoœci realizacji oraz wzrost efektywnoœci pracy w zakresie wykonywania odczytów. Nastêpnym krokiem bêdzie uzyskiwanie od GZE nowych zleceñ. Ju dziœ Siemens jest w Polsce jednym z liderów us³ug odczytowych. Wramach umowy z GZE spó³ka bêdzie dodatkowo zajmowa³a siê realizacj¹ us³ug dodatkowych, takich jak plombowanie czy regulacja zegarów steruj¹cych. Wprzysz³oœci planowane jest stworzenie systemu kompleksowej obs³ugi klienta, który to system bêdzie polega³ na dostarczaniu ró - nych us³ug zwi¹zanych z licznikami energii elektrycznej - poczynaj¹c od odczytu danych z liczników, poprzez ich archiwizowanie i przetwarzanie, windykacje nale noœci, serwisowanie liczników, a po zwalczanie nielegalnego poboru energii. Wed³ug wielu specjalistów bran y energetycznej, outsourcing - czyli przejmowanie czêœci dzia³alnoœci du ych firm przez bardziej efektywne podmioty zewnêtrzne - ma przed sob¹ du ¹ przysz³oœæ na polskim rynku. Na mo liwoœci rozwoju tego rodzaju us³ug wp³ywa korzystnie dzia³alnoœæ Gie³dy Energii, a w przysz³oœci zdynamizuje je dodatkowo deregulacja rynku energii po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Wdalszej perspektywie liberalizacja rynku oznacza, e odbiorcy energii elektrycznej sami bêd¹ decydowaæ, który zak³ad energetyczny bêdzie ich dostawc¹. Wygl¹da na to, i dotychczasowi dostawcy energii elektrycznej skupi¹ siê na dzia³alnoœci dystrybucyjnej, a inne czynnoœci realizowane bêd¹ w oparciu o firmy zewnêtrzne, które zajm¹ siê czynnoœciami pobocznymi, takimi jak odczyt liczników. Optymalizacja ca³ego procesu wp³ynie na obni kê kosztów odczytu. Umo liwi to zaoferowanie ni szej ceny za wykonanie us³ugi, na tyle korzystnej, aby sk³oniæ kolejne zak³ady energetyczne do wy³¹czenia odczytu liczników z zakresu swojej dzia³alnoœci i skoncentrowania siê na g³ównej dziedzinie swojej dzia³alnoœci. Sekcja Meter Reading w bran y energetycznej Siemensa zapowiada, e przysz³e miesi¹ce zaowocuj¹ rozszerzeniem obszaru oraz zakresu œwiadczonych us³ug outsourcingowych. Firma chce zdobyæ klientów równie wœród zak³adów gazowniczych, zak³adów wodoci¹gowych oraz spó³dzielni mieszkaniowych. Redukcja z certyfikatem Redukcja kosztów zwi¹zanych z dzia³aniem infrastruktury informatycznej jest dziœ najwiêkszym wyzwaniem dla dostawców rozwi¹zañ i sprzêtu bran y IT. Fujitsu Siemens Computers i Siemens Business Services (SBS) jako pierwsze firmy w Europie uzyska³y certyfikat Microsoft Systems Architecture for Enterprise Data Centers (MSA EDC). Ide¹ twórców MSA EDC jest stworzenie procedur i infrastruktury pozwalaj¹cych na maksymalne obni enie kosztów instalacji i obs³ugi systemów zarz¹dzania danymi. MSA EDC jest skierowane do klientów wymagaj¹cych kompletnych rozwi¹zañ stosowanych przy budowie du ych cyfrowych centrów danych. Uzyskany przez Fujitsu Siemens i SBS certyfikat potwierdza wysoki poziom us³ug, maksymaln¹ wydajnoœæ oraz zmniejszony poziom ryzyka dla u ytkownika systemu. Rozwi¹zanie MSA EDC, jako wspólne przedsiêwziêcie kilku firm, przybra³o formê gotowej konfiguracji sprzêtowo-systemowej, opartej na standardach obowi¹zuj¹cych w poszczególnych bran ach. Pozwala to u ytkownikom nie tylko zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze, ale tak e znacznie obni yæ ryzyko zwi¹zane z wdro eniem nowej technologii. Stosuj¹c gotowe i sprawdzone zestawy o charakterze rozwi¹zañ kompleksowych, zapewnia siê klientowi bardzo wysoki poziom bezpieczeñstwa, dostêpnoœci i tzw. skalowalnoœci, przy jednoczesnym zachowaniu prostych zasad administrowania systemem. Fujitsu wspólnie z SBS od dawna oferuje kompleksowe wsparcie produktowe i serwisowe dla klientów korporacyjnych, którzy tworz¹ zaawansowane centra danych. Pozwoli³o to im zaprojektowaæ i przetestowaæ we wspó³pracy z firm¹ Microsoft nowatorskie rozwi¹zanie MSA EDC. SBS oferuje u ytkownikom dodatkowy pakiet, u³atwiaj¹cy korporacjom zastosowanie MSA EDC (Services and Support Guide for MSA). Pakiet, oprócz zestawu us³ug wdro eniowych, zawiera tak e ofertê doradztwa biznesowego. TwoofaKind Fujitsu Siemens Computers and Siemens Business Services (SBS) are the first companies in Europe to have obtained a certificate of Microsoft Systems Architecture for Enterprise Data Centers (MSA EDC). Together,the two companies have offered complex product and service support for corporate customers who set up advanced data centers. It has allowed Fujitsu and SBS to design and test-in collaboration with Microsoft-the innovative solution MSA EDC. SBS offers its users an additional package that facilitates the usage of the MSA EDC for companies (Services and Support Guide for MSA). Aside from a set of implementation services,the package features business consulting. 7

8 info "Mobilny pracownik" to nowa us³uga pozwalaj¹ca zlokalizowaæ pracownika w terenie. Adresowana jest do firm,których pracownicy obs³uguj¹c swoich klientów czêsto podró uj¹. W listopadzie ub. r. Siemens podpisa³ z Polsk¹ Telefoni¹ Cyfrow¹ (operatorem sieci ERA) umowê o wspó³pracy. Mobilny pracownik Going Mobile In November 2003,Siemens signed a contract of cooperation with Polska Telefonia Cyfrowa, the operator of the Era mobile telephone network. According to the contract,the two companies will work together on developing new mobile solutions and services on the Polish market which will then be offered to business customers of PTC and Siemens. The contract also features work on new business models for the introduced services. The first service rendered as part of the contract is the Mobile Employee. The service enables management of employees and entire groups of employees who work out of office. It is particularly useful for companies whose employees work outside of the office,moving from one place to another constantly to serve customers,perform maintenance repairs and various kinds of installations. Taking advantage of the WAP and SMS technologies,it is possible to assign new tasks immediately and monitor the progress of current assignments. Zgodnie z porozumieniem obie firmy bêd¹ wspó³pracowaæ przy opracowywaniu nowych rozwi¹zañ i us³ug mobilnych na rynku polskim, które bêd¹ oferowane klientom biznesowym PTC i Siemensa. Umowa zak³ada równie opracowywanie nowych modeli biznesowych dla wprowadzanych us³ug. Pierwsz¹ us³ug¹ realizowan¹ w ramach porozumienia jest Mobilny pracownik. Us³uga ta pozwala na zarz¹dzanie pracownikami b¹dÿ te ca³ymi ich grupami w terenie. Wykorzystuj¹c platformê lokalizacyjn¹ dzia³aj¹c¹ w oparciu o sieæ stacji bazowych pracodawca mo e zlecaæ zadania poprzez przegl¹darkê WAP w telefonie komórkowym pracownika. Powiadomienie o nowym zadaniu otrzymuje on w formie krótkiej wiadomoœci tekstowej (SMS). System ten pozwala równie na przekazywanie przez pracownika informacji o postêpie prac, tak e za pomoc¹ przegl¹darki WAP. Za pomoc¹ wiadomoœci SMS lub bezpiecznego, certyfikowanego po- ³¹czenia internetowego mo na ponadto uzyskaæ bezpoœredni i szybki dostêp do informacji o po³o eniu geograficznym karty SIM i z ³atwoœci¹ zlokalizowaæ u ytkownika telefonu komórkowego. Jest to podstawa do budowania nowoczesnych systemów wspomagaj¹cych i u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie firm¹. Woparciu o te komponenty zbudowano us³ugê, która znalaz³a siê w ofercie us³ug PTC. Us³uga ta dostêpna jest dla abonentów taryf biznesowych sieci ERA. Jest ona szczególnie przydatna dla firm, których pracownicy wykonuj¹ swoje zadania w terenie, nieustannie przemieszczaj¹c siê z miejsca na miejsce, obs³uguj¹c swoich klientów, dokonuj¹c napraw serwisowych oraz ró nego typu instalacji itp. Wykorzystuj¹c technologiê WAP i SMS, mo na przekazywaæ na bie ¹co nowe zadania i polecenia oraz monitorowaæ stan zaawansowania zleconych prac. Historia lokalizacji i zadañ jest archiwizowana w postaci plików wygodnych do dalszej analizy. Dotychczas wszystkie podobne us³ugi by³y oferowane przez samych operatorów, natomiast w tym wypadku to Siemens wystêpuje w roli dostawcy us³ugi. Ciê ar utrzymania i zarz¹dzania us³ug¹ oraz utrzymania infrastruktury informatycznej przej¹³ na siebie Siemens. Klienci zaœ maj¹ dostêp do us³ugi poprzez zwyk³¹ przegl¹darkê internetow¹. Bardziej efektywna kontrola Sta³¹ kontrolê efektywnoœci kosztów projektów w fazie ich wdra ania umo liwiaj¹ rozwi¹zania typu Customer Relationship Management. Siemens, korzystaj¹c z najnowszych badañ, zwiêksza funkcjonalnoœæ swoich systemów CRM. Ostatnie badania, przeprowadzone przez analityków Gartner Group zajmuj¹cych siê rynkiem informatycznym, wskazuj¹, e jeœli stopieñ wykorzystania systemu CRM w przedsiêbiorstwie jest wy szy ni 80%, to zwrot z inwestycji czêsto mo na uzyskaæ ju w drugim roku. Jednak, gdy efektywnoœæ tego rozwi¹zania umo liwiaj¹cego sta³¹ kontrolê efektywnoœci kosztów w fazie wdra ania projektów spada poni ej 50%, inwestycja mo e zwracaæ siê przez 5 lat, a nawet d³u ej. Badania Gartner Group wykaza³y tak e, e a 55% wszystkich wdra anych projektów Customer Relationship Management (CRM) nie spe³nia zak³adanych celów. G³ówn¹ przyczyn¹ tej dysfunkcjonalnoœci jest, zdaniem specjalistów, czêsto spotykana niezgodnoœæ oprogramowania z obs³ugiwanymi przez nie procesami biznesowymi; techniczne problemy zwi¹zane z integracj¹ systemów CRM wynikaj¹ z ich du ej z³o onoœci. Inne przyczyny wymienione w raporcie Gartnera, to brak kluczowych danych zapewniaj¹cych kontrolê sprzeda y i niewystarczaj¹ca analiza op³acalnoœci wdro enia. Siemens Business Services rozwi¹zuje wymienione problemy w dwóch etapach. Najpierw okreœlane s¹ strategiczne cele, szacowane koszty i korzyœci projektu, co pozwala na wyliczenie wspó³czynnika op³acalnoœci ROI (Return on Investment). Wdrugim etapie projektanci skupiaj¹ siê na opracowaniu w³aœciwej strategii dzia³ania i opracowuj¹ ci¹g operacji s³u ¹cych do pomiaru efektywnoœci systemu. Strategia i cele rozk³adane s¹ na czêœci sk³adowe, takie jak kluczowe dane operacyjne. Na tej podstawie okreœlane s¹ docelowe wartoœci, które gwarantuj¹ trwa³e pomiary wspó³czynnika ROI. Wten sposób op³acalnoœæ inwestycji w system CRM jest uzale niona od stopnia jej wykorzystywania. Good Relations Constant supervision of the cost efficiency of implemented projects is provided by Customer Relationship Management (CRM) solutions. Making use of the latest research, Siemens is increasing the functionality of CRM systems. The latest research, conducted by analysts from the Gartner Group,who deal with the IT market,shows that if the level of a CRM system in an enterprise is above 80 percent,a return from investment can be expected even in the following year. However, when the efficiency of solutions enabling constant supervision of the efficiency of project costs in the implementation phase drops below 50 percent,the investment may take five and more years to pay back. 8

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Krzysztof MIJEWSKI* Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE STRESZCZENIE. Referat jest poœwiêcony

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo